Top Banner
ЕЛЕКТРОСРБИЈА д.o.o. | ПИБ: 101957610 | Матични број: 637 | Текући рачуни: 160-720-50, Banca Intesa, Beograd | 290-6822-47, Univerzal banka, Beograd 265-3210310000158-83, Raiffeisen banka, Beograd | 355-1074973-71, Војвођанска банка, Београд | 155-1748-04, Чачанска банка, Чачак | 205-14093-04, Комерцијална банка, Београд ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕЛЕКТРОСРБИЈА д.о.о. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Димитрија Туцовића 5 | 36000 Краљево ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ Тел. 036 304 398, 036 304 399 Факс 036 321 429 [email protected] www.elektrosrbija.rs Н А Р У Ч И Л А Ц ЈП ЕПС "Електросрбија" д.о.о. Краљево ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ШАБАЦ Поцерска 86, Шабац _________________________________________________________________________ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН 86/13 Комисија за јавну набавку: 1. Бранко Јакшић, председник 2. Драгољуб Протић, члан 3. Љиљана Обренчевић, члан 4. Ивана Благојевић, члан ШАБАЦ, август 2013. ГОДИНЕ
47

TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Jul 19, 2016

Download

Documents

anon_720693062
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

ЕЛЕКТРОСРБИЈА д.o.o. | ПИБ: 101957610 | Матични број: 637 | Текући рачуни: 160-720-50, Banca Intesa, Beograd | 290-6822-47, Univerzal banka, Beograd

265-3210310000158-83, Raiffeisen banka, Beograd | 355-1074973-71, Војвођанска банка, Београд | 155-1748-04, Чачанска банка, Чачак | 205-14093-04, Комерцијална банка, Београд

ЕЛЕКТРОСРБИЈА ЕЛЕКТРОСРБИЈА д.о.о. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Димитрија Туцовића 5 | 36000 Краљево

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Тел. 036 304 398, 036 304 399 Факс 036 321 429 [email protected] www.elektrosrbija.rs

Н А Р У Ч И Л А Ц

ЈП ЕПС "Електросрбија" д.о.о. Краљево

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ШАБАЦ Поцерска 86, Шабац

_________________________________________________________________________

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН 86/13

Комисија за јавну набавку: 1. Бранко Јакшић, председник

2. Драгољуб Протић, члан 3. Љиљана Обренчевић, члан 4. Ивана Благојевић, члан

ШАБАЦ, август 2013. ГОДИНЕ

Page 2: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

1.

Општи подаци о јавној набавци ...................................................................................... страна 2

2.

Подаци о предмету јавне набавке .................................................................................. страна 3

3.

Упутство понуђачима како да сачине понуду ................................................................ страна 4

4.

Образац за оцену испуњености услова из члана 75. ЗЈН и упутство како да се доказује испуњеност тих услова .................................................. страна 11

5.

Подаци о понуђачу ......................................................................................................... страна 15

6.

Изјава понуђача о независној понуди ........................................................................... страна 16

7.

Изјава о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке ............................................................................................... страна 17

8.

Образац понуде ............................................................................................................. страна 18

9.

Техничке карактеристике (спецификација) .................................................................. страна 20

10.

Модел уговора ................................................................................................................ страна 35

11.

Образац структуре цене са упутством како да се попуни ........................................... страна 39

12.

Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора за добро извршење посла ............................................................................... страна 40

13.

Изјава да ће понуђач доставити меницу за озбиљност понуде ..................................................................................................... страна 41

14.

Изјава о поверљивости .................................................................................................. страна 42

15.

Изјава понуђача који заједнички подносе понуду ........................................................ страна 43

16.

Образац трошкова припреме понуде ........................................................................... страна 44

17.

Изјава о понуђача о примени мера безбедности и здравља на раду ....................... страна 45

18.

Изјава о техничким капацитетима..................................................................................страна 46

1/46

Page 3: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

2/46

Прилог 1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. Подаци о наручиоцу: Назив фирме: ЈП ЕПС „Електросрбија“ д.о.о. Краљево

Улуца и број: Димитрија Туцовића број 5

Огранак: ЕД Шабац

Седиште: Шабац, Поцерска 86

Интернет страница: www.elektrosrbija.rs

1.2. Врста поступка: На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 29/2013) ЈП ЕПС „Електросрбија“ д.о.о. Краљево (у даљем тексту: Наручилац) спроводи отворени поступак јавне набавке.

1.3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је набавка добара - електроматеријала, број јавне набавке 86/13. Ознака из општег речника набавки: 31731000

1.4. Сврха спровођења поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5. Контакт особа: Контакт особа је Ивана Благојевић, број телефона 015/361-540, факс 015/7-346-115 e - mail: [email protected]

1.6. Рок за подношење понуда: Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 28.08.2013.

Рок за достављање понуда је 27.09.2013. године до 12.00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 27.09.2013. у 12.15 часова.

Page 4: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

3/46

Прилог 2.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара - електроматеријала, број јавне набавке 86/13.

Ознака из општег речника набавки: 31731000.

2.2. Остали услови везани за предмет јавне набавке:

- Испорука добара ће се извршити у року од 30 дана од дана закључења уговора. - Описи добара су ближе одређене у спецификацији добара, прилог 9.

Page 5: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

4/46

Прилог 3.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

3.1. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Понуда мора у целини бити сачињена у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда Наручиоца. Понуде морају бити достављене лично или препорученом пошиљком у затвореној и запечаћеном коверти или кутији на адресу: ЈП ЕПС „Електросрбија“ д.о.о. Краљево – Сектор комерцијалних послова, ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево, Електродистрибуција Шабац, ул. Поцерска 86, 15000 Шабац, са назнаком НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ добара - електроматеријала , број 86/13. На полеђини коверте мора бити назначен назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача и име лица за контакт именованог од стране понуђача. Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки, до 12.00 часова. Уколико последњи дан за подношење понуда пада у нерадни дан, сматраће се благовременом понуда примљена од стране Наручиоца првог наредног радног дана до 12.00 часова. Неблаговремене и незапечаћене понуде неће се разматрати. Понуде које нису у складу са конкурсном документацијом сматраће се неприхватљивим.

Благовременим ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока примљене од стране Наручиоца, без обзира на који су начин послате. Све неблаговремене понуде ће неотворене бити враћене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

3.2. Обрасце попунити читко, штампаним словима на српском језику у потпуности, за све елементе који се

траже у конкурсној документацији. Документација које се прилаже уз понуду мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац ће водити поступак на српском језику. Понуђачи су дужни да пажљиво прочитају конкурсну документацију и обрасце попуне према приложеним упутствима. Понуде се достављају према или на оригиналним обрасцима конкурсне документације.

3.3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ Понуда се сматра прихватљивом ако су испуњени сви услови прописани Законом и конкурсном документацијом. Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач поднесе:

- Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке који су наведени у прилогу 4. Тражени докази које издају званичне институције могу се достављати у оригиналу, овереној копији од стране судског или општинског органа и у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су докуметни којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ова документација мора бити преведена на српски језик и оверена од стране овлашћеног судског тумача. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Page 6: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

5/46

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог Закона, понуђач може, уместо доказа приложити своју писану изјаву, дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу (прилог 5.). - Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде (прилог 8.). - Попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене (прилог 11.). - Попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде (прилог 16.). - Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве понуђача: - изјава понуђача о независној понуди (прилог 6.); - изјава о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке (прилог 7.); - изјава да ће понућач доставити средство обезбеђења уговора за добро извршење посла (прилог 12.); - изјава да ће понуђач доставити меницу за озбиљност понуде (прилог 13.); - изјава о поверљивости (прилог 14.) - изјава се доставља само уколико у понуди има поверљивих

података; - изјава понуђача који заједнички подносе понуду – ова изјава се доставља само у случају заједничке понуде (прилог 15.); - изјава понуђача о примени мера безбедности и здравља на раду (прилог 17); - изјава понуђача о техничким капацитетима (прилог 18). - Модел уговора понуђач мора попунити, потписати и оверити печатом, чиме потврђује да прихвата

елементе модела уговора. - Уз модел уговора, понуђач треба да достави писмену изјаву о примени Система заштите животне

средине, односно да је упознат са системом управљања заштитом животне средине који се примењује код Наручиоца и да је сагласан да се код конкретне набавке придржава: законских и осталих захтева који се односе на аспекте животне средине, процедура и упутстава ЕМС – а у вези управљања опасним материјама, управљања отпадом, контроле операција и спремности за реаговање у ванредним ситуацијама.

Модел изјаве о примени Система заштите животне средине мора да буде попуњен, потписан и оверен печатом.

Понуђач се може упознати са Системом управљања заштитом животне средине код Наручиоца у Служби за квалитет Управе Друштва.

- У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. У случају заједничке понуде од стране групе понуђача, иста као саставни део мора да садржи споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем, - понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, - понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, - понуђачу који ће издати рачун, - рачуну на који ће бити извршено плаћање, - обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Уколико понуђач не достави напред наведени споразум, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Једно правно лице може дати само једну понуду као самостални понуђач или као понуђач из групе понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора доставити доказе о испуњености обавезних услова за учешће из

прилога 4. редни бројеви 1., 2., 3. и 4., и додатних услова за учешће из прилога 4. редни број 1.

Page 7: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

6/46

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођчу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити навден у уговору. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће из прилога 4. редни бројеви 1., 2., 3. и 4.

3.4. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2.И ЧЛАНУ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА - Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да

гарантује да је ималац права интелекуалне својине. Образац изјаве је дат у конкурсној документацији, прилог 17.

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

3.5. Понуде са варијантама нису дозвољене.

3.6. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да попуни, потпише и печатом овери образац трошкова припреме понуде који је саставни део конкурсне документације, прилог 16. У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења. Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади поменуте трошкове, под условом да понуђач тражи накнаду тих трошкова у својој понуди.

3.7. Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Понуђач треба да попуни образац понуде са ценама у динарима. У случају рачунске грешке између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Наручилац ће, уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву понуду обити као неприхватљиву.

3.8. Цене исказати без пореза на додату вредност. У случају да у додатој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону о јавним набавкама да је иста без пореза на додату вредност.

3.9. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

Обавезно навести у понуди рок важења понуде који не може да буде краћи од 30 дана од дана отварања понуда. Уколико буде краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац може затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Захтеви и одговори у вези са тим састављаће се у писаној форми. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати понуду.

Page 8: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

7/46

3.10. ГАРАНЦИЈА И КВАЛИТЕТ ДОБАРА Понуђач гарантује за квалитет испоручених добара. Понуда која не испуњава техничке захтеве Наручиоца који су дати у прилогу 8. и у прилогу 9. биће одбијена као неодговарајућа.

3.11. ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ТРЕТМАН ДОМАЋЕ ПРИВРЕДЕ

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума најниже цене и примењујући преференцијални третман домаће привреде у износу од 20% у корист добара домаћег порекла.

3.12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Понуђач уноси податке о начину и условима плаћања у прилог 9. конкурсне документације.

a) Одложено плаћање је безусловно, тј. без давања банкарске гаранције од стране Наручиоца и подразумева плаћање у року не краћем од 15, а не дужим од 45 календарских дана, по испостављеној фактури за извршене услуге за претходни месец. Плаћање се врши у динарској вредности.

б) Понуде са роком плаћања краћим од 15 или дужим од 45 дана, као и понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве. в) Банкарска гаранција за добро извршење посла (прилог 12.) Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора Наручиоцу достави безусловну банкарску гаранцију, са клаузулом „без приговора“ и „на први позив“, издату од стране пословне банке понуђача прве класе на износ од 5% уговорене вредности добара. Банкарску гаранцију може доставити и касније од овог рока, ако у року достави доказ да је поднео захтев банци за издавање гаранције, али се пре достављања гаранције неће вршити плаћање по испостављеним фактурама.

Рок трајања банкарске гаранције мора бити дужи за најмање 10 дана од уговореног рока завршетка испоруке.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у предвиђеном року, уговор неће производити правно дејство. У случају да понуђач не испуни преузете обавезе из закљученог уговора о јавној набавци, Наручилац је овлашћен да реализује достављено средство обезбеђења од стране понуђача.

г) Меница за озбиљност понуде (прилог 13.)

Понуђач је обавезан да уз своју понуду приложи и соло меницу, eвидентирану у регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије, на износ од 10% вредности понуде, као обезбеђење озбиљности понуде. Уз соло меницу се прилаже менично овлашћење (менично овлашћење се не евидентира у регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије) и картон депонованих потписа. Соло меница ће се употребити ако изабрани понуђач одустане од понуде, односно, од закључења уговора.

Наручилац захтева да понуђачи који се налазе на списку негативних референцикоји води Управа за јавне

набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне

Page 9: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

8/46

набавке да уз понуду доставе соло меницу, eвидентирану у регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије у износу од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ – а. Уз соло меницу се прилаже менично овлашћење (менично овлашћење се не евидентира у регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије) и картон депонованих потписа. Трошкови издавања менице падају на терет понуђача.

3.13. МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Испорука ће се вршити франко магацин наручиоца у Шапцу у улици Поцерска 86. Рок испоруке је 30 дана од датума закључења уговора о јавној набавци. 3.14. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети избором најповољније понуде примењујући критеријум најниже понуђене цене уз преференцијални третман домаће привреде у корист добара домаћег порекла. Избор између достављених понуда применом критеријума најнижа понуђена цена вршиће се рангирањем понуда на основу укупног износа понуде из обрасца понуде уз преференцијални третман домаће привреде. Понуда са најнижим укупним износом понуде ће бити прворангирана. Након коначне оцене, у случају понуда са истим укупним износом понуде, приоритет има понуда понуђача са најдужим понуђеним роком плаћања. Преференцијални третман домаће привреде: Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума најниже цене и примењујући преференцијални третман домаће привреде у износу од 20% у корист добара домаћег порекла.

Према члану 35. ЦЕФТА 2006 споразума, почев од 01.05.2010. године, робе, услуге и понуђачи из свих земаља потписница ЦЕФТА споразума третирају се једнако као и домаћи понуђачи и робе и услуге домаћег порекла. Предност дата домаћим понуђачима. односно понудама понуђача који нуде добра и услуге домаћег порекла у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у Централној Европи (ЦЕФТА 2006), примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

3.15. ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама заинтересовани понуђачи могу најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, тражити у писаном облику уз напомену „ОБЈАШЊЕЊА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ“ на адреси Наручиоца: ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево, Електродистрибуција Шабац, ул. Поцерска 86, 15000 Шабац, Сектор комерцијалних послова, на e – mail: [email protected] или путем телефакса број 015/7-346-115, сваког радног дана у времену од 07.00 до 15.00 часова. Тражење додатних информација телефоном није дозвољено. Ако је понуђач благовремено захтевао додатна објашњења, Наручилац ће му у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Комуникација у поступку јавне набавке, а у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

3.16. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац задржава право до изврши измене или допуне конкурсне документације пре истека рока за подношење понуда. Свака измена/допуна конкурсне документације представљаће део конкурсне документације и биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Уколико измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда, о чему ће бити обавештени сви понуђачи којима је достављена конкурсна документација, а обавештење о продужењу рока за подношење понуда

биће објављено на исти начин на који је објављен и позив за подношење понуда.

Page 10: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

9/46

3.17. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ – РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА 1) Биће разматране само понуде које су благовремене и које испуњавају услове и захтеве из конкурсне

документације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде, односно понуде које садрже битне недостатке из члана 106. став 1. Закона о јавним набавкама.

2) Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у смислу члана 82. Закона о јавним набавкама.

3.18. ОБУСТАВА ПОСТУПКА

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови из члана 108. Закона о јавним набавкама или из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком, због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци.

3.19. РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи су у обавези да на захтев Наручиоца у току разматрања понуде пруже додатна објашњења, односно поднесу тражена документа при чему није дозвољена било каква промена у садржини понуде, укључујући и промену цене, а посебно није дозвољена промена која би неприхватљиву односно неодговарајућу понуду учинила прихватљивом односно одговарајућом. У случају несагласности јединичне и збирне цене, корекција ће бити извршена према јединичној цени, а у случају несагласности износа наведених у бројкама и словима, примат се даје износу наведеном словима. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена поступиће се сходно члану 92. Закона о јавним набавкама. Понуђач је дужан, да у току разматрања понуда омогући стручној комисији Наручиоца да врши контролу и тестирање као и да изврши демонстрацију функционисања релевантне опреме и капацитета понуђача.

3.20. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА Све информације садржане у овој конкурсној документацији су поверљиве и не могу се користити у друге сврхе осим за припремање понуде. Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене ове јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која у истој не учествују. Ови подаци неће бити објављивани приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније. Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја зе примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљиве податке који нису означени на горе наведени начин.

3.21. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 (двадесет пет) дана од дана јавног отварања понуда. О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.

Page 11: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

10/46

3.22. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Свако лице које има, или је имало интерес да му се додели уговор о предметној јавној набавци, а сматра да су у поступку набавке повређна његова права, може поднети захтев за заштиту права у складу са чланом 149. - 152. Закона о јавним набавкама у току целог поступка јавне набавке у року предвиђеном Законом о јавним набавкама. Обавезна уплата таксе у износу од 80.000,00 динара (словима: осамдесетхиљададинараинулапара) не текући рачун буџета РС број 840 – 742221843 - 57. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, са назнаком „Захтев за заштиту права“. Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

Page 12: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

11/46

Прилог 4.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ

УСЛОВА

Испуњеност услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама и конкурсне документације за предметну јавну набавку, доказује се достављањем следећих доказа уз понуду, и то:

Редни број

Обавезни услови

Потребни докази

1.

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

ЗА ПРАВНА ЛИЦА: Извод из регистра Агенције за привредне регостре или извод из регистра надлежног Привредног суда (установе). ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регостре.

2.

Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

ЗА ПРАВНА ЛИЦА:

1. Уверење Вишег суда у Београду – за дела организованог криминала.

2. Уверење Основног суда и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште правног лица – за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

НАПОМЕНА: -Основни суд- кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора ≤ 10 година; - Виши суд: кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора > 10 година; • за законског заступника - Уверење

надлежне полицијске управе МУП – а – извод из казнене евиденције

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 1. Уверење надлежне полицијске управе

МУП – а – извод из казнене евиденције. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:

1. Уверење надлежне полицијске управе МУП – а - извод из казнене евиденције.

(Уверења не могу бити старија од 2 (два) месеца пре отварања понуда).

Page 13: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

12/46

3.

Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда.

ЗА ПРАВНА ЛИЦА:

1. Потврда Агенције за привредне регистре да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда или

2. Потврда Привредног и Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда.

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 1. Потврда Прекршајног суда да

понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда.

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 1. Потврда Агенције за привредне

регистре да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда или

2. Потврда Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда.

(Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда).

Page 14: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

13/46

Редни број

Додатни услови

Потребни докази

1.

Понуђач располаже одговарајућим техничким капацитетом. НАПОМЕНА: Под одговарајућим техничким капацитетом сматра се да понуђач поседује: - доставно возило (комби или камион) - теретно возило за превоз стубова са дизалицом

1. Изјава о техничком капацитету (прилог 18.). 2. Фотокопије саобраћајних дозвола и изводи из читача

4.

Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:

1. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да су измирени доспели порези, доприноси и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе у којој понуђач има седиште; или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

2. Уверење локалне самоуправе

да су измирени изворни локални јавни приходи.

(Потврде не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда).

Page 15: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

14/46

У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да за подизвођача/е достави све доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са овим Обрасцем, наведене под редним бројевима од 1 до 4. Додатне услове наведене под редним бројем 1. мора да испуни понуђач. У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора поднети доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са овим Обрасцем, наведене под редним бројевима 1 – 4, а додатне услове наведене под редним бројем 1., испуњавају заједно. Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе у складу са овим Обрасцем – сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена. Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе, али којима не доказује испуњење било ког од наведених услова у складу са овим Обрасцем, односно којима не доказује испуњење свих наведених услова у складу са овим Обрасцем, сматраће се да не испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, предвиђене чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама, услед чега ће целокупна понуда бити одбијена као неприхватљива. Обрасци које понуђач доставља, а који су саставни део ове Конкурсне документације, понуђач је дужан доставити са оригиналним отиском печата понуђача и потписом одговорног лица. Није дозвољено ове обрасце достављати у фотокопији. Докази о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, а које издају државни органи, организације и друга правна лица могу се подносити у оригиналу, овереној копији од стране судског или општинског органа и у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници надлежних органа. Понуђач је дужан да тачно наведе који су то докази и интернет страницу на којој су тражени докази јавно доступни.

Page 16: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

15/46

Прилог 5.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

_____________________________________________________________________________

Број јавне набавке: 86/13. Конкуришем за:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача: ________________________________________________________________________

Адреса понуђача: _______________________________________________________________________

Одговорна особа (потписник уговора): ______________________________________________________

Особа за контакт: _______________________________________________________________________

Контакт телефон: _______________________________________________________________________

Телефакс: _____________________________________________________________________________

Електронска пошта: _____________________________________________________________________

Текући рачун: ___________________________________________________________________________

Назив банке: ___________________________________________________________________________

Матични број: __________________________________________________________________________

Порески идентификациони број: ___________________________________________________________

Порески обвезник ПДВ: а) ДА б) НЕ (Заокружити) ____________________________________

Шифра делатноти: ______________________________________________________________________

Вередостојност података потврђује: ________________________________________________________

Датум: ________________________________________________________________________________

Потпис овлашћеног лица М.П. понуђача

Page 17: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

16/46

Прилог 6.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача: _______________________________________ Адреса понуђача: ______________________________________ Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам понуду за јавну набавку добара - електроматеријала, у отвореном поступку број 86/13, на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

МЕСТО И ДАТУМ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М.П.

Page 18: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

17/46

Прилог 7.

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ JАВНЕ НАБАВКЕ

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавам обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке:

Ред.бр. Обавезни услови:

1. да ли је понуђач регистрован за обављање одговарајуће делатности код надлежног државног органа

ДА НЕ

2. да ли је понуђачу изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда

ДА НЕ

3.

да ли су понуђач и његов законски заступник осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криманалне групе и да ли су осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

ДА НЕ

4.

да ли је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе у којој понуђач има седиште; или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације

ДА НЕ

Понуду дајем (заокружити):

1. самостално

2. понуда са подизвођачем

3. заједничка понуда

Извршење делимично поверавам ____________________________________________________________________ (назив и седиште подизвођача)

Подизвођачу/има поверавам извршење _______________________________________________________________ а њихово учешће у укупној набавци износи _____________________________%. Носилац посла код заједничке понуде је_______________________________________________________________ Статус понуђача (заокружити):

• правно лице • физичко лице

МЕСТО И ДАТУМ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М.П.

Page 19: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

18/46

Прилог 8.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОНУДА

ПО ПОЗИВУ БР. 86/13 ЗА НАБАВКУ

добара - електроматеријала

Назив понуђача ____________________________________________

Адреса понуђача ___________________________________________

Телефони понуђача _________________________________________

ПИБ ______________________________________________________

Број понуде ________________________

Рок важења понуде је _______ дана од датума отварања понуда.

У складу са вашим позивом објављеним на Порталу јавних набавки дана 28.08.2013. године, достављамо вам понуду за набавку добара – електроматеријала.

Датум: М.П. ПОНУЂАЧ:

_________________ __________________

Page 20: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

19/46

Прилог 9.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА НАБАВКЕ

1. Врста набавке

- Набавка добара - електроматеријала

2. Спецификација услуга је дата у прилогу 9.

Page 21: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

20/46

Прилог 9.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

1. - SPECIFIKACIJA BR.1. - BSTS 20/0.42kV -250 (160)kVA "Šabacka kamenica V "- Jasikovac

1. BSTS

Naziv materijala Jed. mere Kolicina Cena Svega

A. MATERIJAL 1.

Isporuka, opremanje i transport stubne trafostanice na betonskom stubu nazivnog napona 20/0,42kV, snage ET 250(X) kVA (prolazana). BSTS je opremljena sledećom opremom:

1.1. Armirano betonski stub UB-11/1600 za trafostanicu kom 1

1.2. Gvozdeno pocinkovane konzole i to: - VN vršna čelična konzola kom 1 - Konzola za KO i rastavljač kom 1 - Konzola za NN mrežu kom 3 - Konzola za ET kom 1 - Konzola za NN orman kom 1 - Konzola za NN kablove kom 2 - VN izolatori LSP 24 sa potporom kom 3 - Konzole za ručni pogon rastav. kom 1

1.3. Rastavljač vertikalan za spoljnu montažu,sa prigrañenim nosačima za VN osigurače i ručicom pol.pogona za napon 24kV, It=200A (ROE -12S, 24kV) kom 1

1.5. Metal oksidni odvodnik prenapona VOP 24kV, 10kA kom 3

1.6. VN osigurač cevasti 20kV ,tip VVA-10 A kom 3

1.7. Razvodni NN orman limeni dim. 1300x1100x400mm sa dvokrilnim vratim sa prednje strane i bočnim vratima za blok JR ,sа univerzalnom bravom, komplet mašinski obrañen i zaštitno ofarban,sa ugrañenom elektro opremom za snagu ET 250kVA, sa 4 NN izvoda

-NN prekidac za It= 400A, 500V kom 1

-strujni trafo 400/5 A , klase tacnosti 0,5 kom 3 - Mah .ampermetar 0-6A kom 3 -voltmetar 0-500V kom 1 -voltmetarska preklopka 0-1-2-3 kom 1 -osigurači FRA 16/5 kom 5 -prekidač OG obican kom 1 -Jednofazna utičnica OG II- suko kom 1 -koso grlo E27 sa sijalicom kom 1 -osiguračka letva 400A, 500V

kom 4 -nožasti patroni NV-1 od 80-160A kom 8 -odvodnik prenapona 0,5kV,5kA (montaža na ET)

kom 3 -bakarne sabirnice obojene Cu 30x5mm, opomenske emajlirane

tablice,Cu pletenice,NN potporni izolatori-aralditni za neutralni vod,NN osigurači prema jednopolnoj šemi i ostalo kompl. 1

-Trofazno trosistemsko brojilo aktivne energije 3x380/220 , 5A kom 1

Page 22: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

21/46

1.8. - Kablovi za vezu ET i RO BSTS - PP00 1kabl 3 x(1x120mm2) +1x120mm2 m 32

- Kablovi za vezu RO i MNN PP00-A 4kabla 4x70 mm2 m 24

1.9. Materijal za vezu koji se sastoji od koncentrićnog pribora,Al-Č užeta , stezaljki,PP/F provodnika za šemiranje, vijaka i ostalog sitnog materijala. kompl. 1

SVEGA : A 1.1. - 1.9. kom 1

2. Trofazni transformator 20+2x2,5%/0,42kV snage 160kVA, sprege Yzn-5, sa prirodnim hlañenjem, konzervatorom, pokazivačem nivoa ulja, i točkovima za pom.u oba pravca. Gubici u praznom hodu 320W , gubici pod opterecenjem 1750W i naponom kratkog spoja 4%. kom 1

3. Natpisne pločice kom 4

4. Jednopolna šema veza kom 1

5. Opomenska tablica ?Ne uključuj radi se pod naponom? kom 1 6.

Sigurnosna pravila-samolepiva kom 1 7. Uputstvo za prvu pomoć kom 1 8. Traka PVC 16mm2 samolepljiva kom 4 9. Katanac u sistemu istog ključa kom 1

2. UZEMLJENJE BSTS

Naziv materijala Jed. mere Kolicina

A. Materijal 1. Gvozdeno pocinkovana žica Fe-Zn ǿ-10mm za izradu radnog i zaštitnog

uzemljenja (0.617kg/m) kg 43 2. Stezaljka za uzemljenje stuba sa okruglim Fe-Zn provodnicima ǿ -

10mm-manja (5200031-Feman) kom 1 3.

Čelično poc.cevni uzemljivač ǿ 2,5" x 3m sa obujmicom cev-žica JUS N.B4.915 kom 7

4. Jednožilni kabl 1kV PPOO 1x50mm2 m 25

5. Metalni štitnik za kabl , dužine 1m kom 1 6.

PVC zaštitna traka 100x1mm kg 0,5 7.

Kablovska papučica Cu 50/12mm2 kom 2

UKUPNO :

Page 23: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

22/46

2. SPECIFIKACIJA BR.2 - DV 20kV za napajanje BSTS "Sabacka Kamenica V"- Jasikovac

R.br. NAZIV JM KOLICINA CENA IZNOS

A.MATERIJAL

1 Uze Al-Ce nazivnog preseka 35/6mm2 mase 140kg/km kg 675,220 2 Zavrsna stezaljka tip FZS-Al za Al-Ce uze preseka 25-35mm2 kom 102,000 3 Celicno pocinkovani stapni uzemljivac Fe-Zn 76,2/3,6 mm (2,5") duzine

2 m ; UZ-I/1 (komplet). kom 1,000 4 Celicno pocinkovana zica fi-10mm (0,617 kg/m) kg 249,400 5 Celicno-pocinkovana traka 30x4mm (0,942 kg/m) kg 0,400 6 Prikljucna stezaljka za uzemljenje stubova sa okruglim zemljovodom-

galv.pocinkovana kom 40,000 7 Pocinkovana perforirana traka za izradu obujmica,dimenzija 30x0,5

mm m 66,600

8 Al traka dimenzija 10 x1 x2000mm za bandaziranje m 165,600 9 Emajlirana upozoravajuca stalna tablica "VISOKI NAPON -

OPASNOST PO ZIVOT" E2 15x32mm- preporuka"MERE SIGURNOSTI-5" kom 38,000

10 Vijak celicno pocinkovani M 4x20 sa glavom,navrtkom M4 i dve podloske fi-5 kom 222,000

11 Vijak celicno pocinkovani M 12x25 sa glavom i elasticnom podloskom fi-13 kom 106,000

12 Tvrda plasticna cev fi- 26,9 x 2,3mm m 21,300

13 Armirano-betonski,okrugli,visokonaponski,ugaoni stub U-12/1000; korisne sile 1000 daN (U12/40) kom 3,000

14 Armirano-betonski,okrugli,visokonaponski,ugaono-krajnji stub U-12/1600; korisne sile 1600 daN (U12/60) kom 8,000

15 Armirano betonski okrugli visokonaponski linijski stub N-12/315;korisne sile 315dan kom 26,000

16 Armirano betonski okrugli visokonaponski specijalni stub za rastavljac -11/1600 RH kom 1,000

17 Betonska mala,linijska,visokonaponska konzola za stub N-12 -BKTM 160 kom 23,000

18 Betonska velika,linijska,visokonaponska konzola za stub N-12 -BKTV 2x160/1800

kom 23,000 19 Betonska mala,ugaona,visokonaponska konzola za stub U12/40 -

BKTM-500 kom 3,000

20 Betonska velika,ugaona,visokonaponska konzola za stub U12/40 -BKTV 2x500/1880 kom 3,000

21 Podlozna armirano-betonska ploca 60x60x10cm za ugaono betonske stubove kom 12,000

22 Celicna visokonaponska,zatezna,vrsna konzola za betonske stubove 12/1600 i zatezni izolatorski lanac; KGZV-B kom 16,000

23 Celicna visokonaponska noseca vrsna konzola za nosece betonske stubove i potporne izolatore;KGNV-B , za stub 12/315 (stubovi 4,5) kom 2,000

24 Celicna visokonaponska,ugaono-zatezna gornja konzola za betonske stubove 12/1600; KGUZ-G-B kom 6,000

25 Celicna visokonaponska,ugaono-zatezna donja konzola za betonske stubove 12/1600; KGUZ-D-B

kom 8,000

Page 24: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

23/46

26 Celicna visokonaponska -noseca konzola za betonske stubove; KGUN-B (za stubove 4,,5) kom 2,000

27 Celicna visokonaponska,ugaono-zatezna,gornja konzola za betonski stub sa rastavljacem; KGUZ-B-CR/r kom 1,000

28 Betonska VN konzola vrsna tipa "EBB-BKR 3x160/1400 za betonski N-12 stub br.2

kom 1,000 29 JZ kompozitni izolatorski lanac sa pojacanom izolacijom za napon

24kV i Al-c 35-95mm2,LSI JZ 24kV (kompl.sa stezaljkom ZKS 35-95mm2 i produznikom 40014) kom 42,000

30 DZ kompozitni izolatorski lanac sa pojacanom izolacijom za napon 24kV za Al-c 35-95mm2,LSI DZ 24kV (kompl.sa stezaljkom ZKS 35-95mm2,odstojnicima i produznikom OO i 90)

kom 3,000 31 Tropolni linijski rastavljac za spoljnu montazu tip LRE-6S/400A,24kV

kom 1,000 32 Rucni pogon za rastavljac LRE-6S/400 kom 1,000 33 Katanac u sistemu istog kljuca za rastavljac kom 1,000 34 Nosac velike betonske konzole BKTV tip NBK kom 3,000 35 Uzemljivac betonske konzole VN tip UZ-BK (komplet) kom 26,000 36 Linijski stubni potporni izolator sa punim jezgrom , strujne staze

530mm, komplet sa potporom kom 138,000

UKUPNO :

Page 25: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

24/46

3. SPECIFIKACIJA BR.3 - BSTS 20/0.42kV -250(100) kVA " Subotica IV "

1. BSTS

Naziv materijala Jed. mere

Kolicina Cena Svega

A. MATERIJAL 1. Isporuka, opremanje i transport stubne trafostanice na

betonskom stubu nazivnog napona 20/0,42kV, snage ET 250(X) kVA (krajnja). BSTS je opremljena sledećom opremom:

1.1. Armirano betonski stub UB-11/1600 za trafostanicu kom 1 1.2. Gvozdeno pocinkovane konzole i to:

- VN vršna čelična konzola kom 1 - Konzola za KO i rastavljač kom 1 - Konzola za NN mrežu kom 3 - Konzola za ET kom 1

- Konzola za NN orman kom 1

- Konzola za NN kablove kom 2 - Potporni izolatori LSP 24kV kom 3 - Konzole za ručni pogon rastav. kom 1

1.3. Rastavljač vertikalan za spoljnu montažu,sa prigrañenim nosačima za VN osigurače i ručicom pol.pogona za napon 24kV, It=200A (ROE -12S, 24kV) kom 1

1.4. Metal oksidni odvodnik prenapona VOP 24kV, 10kA kom 3

1.6. VN osigurač cevasti 20kV ,tip VVA-10 A kom 3

1.7. Razvodni NN orman limeni dim. 1300x1100x400mm sa dvokrilnim vratim sa prednje strane i bočnim vratima za blok JR ,sа univerzalnom bravom, komplet mašinski obrañen i zaštitno ofarban,sa ugrañenom elektro opremom za snagu ET 250kVA i četiri NN nadzemna

-NN prekidac za It= 400A, 500V kom 1

-strujni trafo 250/5 A,(prva faza) kom 3 Trofazno trosistemsko brojilo aktivne energije

3x380/220V,5A kom 1 - Mah .ampermetar 0-6A kom 3 -voltmetar 0-500V kom 1 -voltmetarska preklopka 0-1-2-3 kom 1 -osigurači FRA 16/5 kom 5 -prekidač OG obi£an kom 1 -Jednofazna utičnica OG II- {uko kom 1 -koso grlo E27 sa sijalicom kom 1 -osiguračka letva 400A, 500V

kom 4 -nožasti patroni NV-1 od 80-160A kom 8 -odvodnik prenapona 0,5kV,5kA (montaža na ET) kom 3 -bakarne sabirnice obojene Cu 30x5mm, opomenske

emajlirane tablice,Cu pletenice,NN potporni izolatori-aralditni za neutralni vod,NN osigurači prema jednopolnoj šemi i ostalo kompl. 1

Page 26: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

25/46

1.8. - Kablovi za vezu ET i RO BSTS - PP00 2 x 4 (1x70mm2)

m 64 1.9. Materijal za vezu koji se sastoji od koncentrićnog

pribora,Al-Č užeta , stezaljki,PP/F provodnika za šemiranje, vijaka i ostalog sitnog materijala. kompl. 1

SVEGA : A 1.1. - 1.9. kom 1

2. Trofazni transformator 20+2x2,5%/0,42kV snage 100kVA, sprege Yzn-5, sa prirodnim hlañenjem, konzervatorom, pokazivačem nivoa ulja, i točkovima za pom.u oba pravca kom 1

3. Natpisne pločice kom 4

4. Jednopolna šema veza kom 1

5. Opomenska tablica ?Ne uključuj radi se pod naponom? kom 1 6.

Sigurnosna pravila-samolepiva kom 1 7.

Uputstvo za prvu pomoć kom 1 8.

Traka PVC 16mm2 samolepljiva kom 4 9.

Katanac u sistemu istog ključa kom 1

2. UZEMLJENJE BSTS

Naziv materijala Jed. mere

Kolicina

A. Materijal 1.

Gvozdeno pocinkovana žica Fe-Zn ǿ-10mm za izradu radnog i zaštitnog uzemljenja (0.617kg/m) kg 37

2. Stezaljka za uzemljenje stuba sa okruglim Fe-Zn provodnicima ǿ -10mm-manja (5200031-Feman) kom 1

3. Čelično poc.cevni uzemljivač ǿ 2,5" x 3m sa obujmicom cev-žica JUS N.B4.915 kom 7

4. Jednožilni kabl 1kV PPOO 1x50mm2 m 25

5. Metalni štitnik za kabl , dužine 1m kom 1 6.

PVC zaštitna traka 100x1mm kg 0,5 7.

Kablovska papučica Cu 50/12mm2 kom 2

UKUPNO :

Page 27: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

26/46

4. SPECIFIKACIJA BR.4 - DV 20kV za napajanje BSTS "Subotica IV"-Todorovići

R.br. NAZIV JM KOLICINA CENA IZNOS

A.MATERIJAL

1 Uze Al-Ce nazivnog preseka 35/6mm2 mase 140kg/km kg 126,000 2 Strujna Al odvojna stezaljka sa "U" sponom, UNIMAX 10-95

za Al-c uze preseka 10-95mm2 kom 6,000

3 Celicno pocinkovana zica fi-10mm (0,617 kg/m) kg 43,800 4 Prikljucna stezaljka za uzemljenje stubova sa okruglim

zemljovodom-galv.pocinkovana kom 7,000

5 Strujna Al odvojna stezaljka sa "U"sponom, UNIMAX 6-50 za Al-c uze preseka 6-50mm2 kom 6,000

6 Pocinkovana perforirana traka za izradu obujmica,dimenzija 30x0,5 mm

m 10,800 7 Al traka dimenzija 10 x1 x2000mm za bandaziranje m 18,000 8 Emajlirana upozoravajuca stalna tablica "VISOKI NAPON -

OPASNOST PO ZIVOT" E2 15x32mm- preporuka"MERE SIGURNOSTI-5"

kom 6,000 9 Vijak celicno pocinkovani M 4x20 sa glavom,navrtkom M4 i

dve podloske fi-5 kom 36,000

10 Vijak celicno pocinkovani M 12x25 sa glavom i elasticnom podloskom fi-13 kom 20,000

11 Tvrda plasticna cev fi- 26,9 x 2,3mm m 4,600

12 Armirano-betonski,okrugli,visokonaponski,ugaoni stub U-12/1000; korisne sile 1000 daN (U12/40) kom 2,000

13 Armirano betonski okrugli visokonaponski linijski stub N-12/315;korisne sile 315dan kom 3,000

14 Armirano betonski okrugli visokonaponski specijalni stub za rastavljac -11/1000 RH kom 1,000

15 Betonska mala,linijska,visokonaponska konzola za stub N-12 -BKTM 160 kom 3,000

16 Betonska velika,linijska,visokonaponska konzola za stub N-12 -BKTV 2x160/1800

kom 3,000 17 Betonska mala,ugaona,visokonaponska konzola za stub

U12/40 -BKTM-500 kom 2,000

18 Betonska velika,ugaona,visokonaponska konzola za stub U12/40 -BKTV 2x500/1880

kom 2,000 19 Podlozna armirano-betonska ploca 60x60x10cm za ugaono

betonske stubove kom 3,000

20 Celicna visokonaponska ugaona vrsna konzola za resetkaste stubove prilagoñena za izolatorski lanac izolatore;KGUV-CR

kom 1,000 21 Celicna visokonaponska,rasteretna,velika konzola za

resetkaste satubove prilagoñena za izolatorski lanac; KGR-V-CR

kom 1,000

Page 28: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

27/46

22 JZ kompozitni izolatorski lanac sa pojacanom izolacijom za napon 24kV i Al-c 35-95mm2,LSI JZ 24kV (kompl.sa stezaljkom ZKS 35-95mm2 i produznikom 40014) kom 6,000

23 DZ kompozitni izolatorski lanac sa pojacanom izolacijom za napon 24kV za Al-c 35-95mm2,LSI DZ 24kV (kompl.sa stezaljkom ZKS 35-95mm2,odstojnicima i produznikom OO i 90) kom 6,000

24 Linijski potporni izolator LSP24L , komplet sa potporom kom 15,000 25 Tropolni linijski rastavljac za spoljnu montazu tip LRE-

6S/400A,24kV kom 1,000

26 Rucni pogon za rastavljac LRE-6S/400 kom 1,000

27 Katanac u sistemu istog kljuca za rastavljac kom 1,000

28 Nosac velike betonske konzole BKTV tip NBK kom 2,000

29 Uzemljivac betonske konzole VN tip UZ-BK (komplet) kom 5,000

UKUPNO :

Page 29: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

28/46

5. SPECIFIKACIJA BR.5 - BSTS 20/0.42kV -250 (160)kVA "Gradojevic "- Krajnja mala

1. BSTS

Naziv materijala Jed. mere Kolicina Cena Svega

A. MATERIJAL 1. Isporuka, opremanje i transport stubne trafostanice na betonskom stubu

nazivnog napona 20/0,42kV, snage ET 250(X) kVA (prolazana). BSTS je opremljena sledećom opremom:

1.1. Armirano betonski stub UB-11/1600 za trafostanicu kom 1

1.2. Gvozdeno pocinkovane konzole i to: - VN vršna čelična konzola kom 1 - Konzola za KO i rastavljač kom 1 - Konzola za NN mrežu kom 3 - Konzola za ET kom 1

- Konzola za NN orman kom 1

- Konzola za NN kablove kom 2 - Potporni izolatori LSP 24, komplet sa potporom kom 3 - Konzole za ručni pogon rastav. kom 1

1.3. Rastavljač vertikalan za spoljnu montažu,sa prigrañenim nosačima za VN osigurače i ručicom pol.pogona za napon 24kV, It=200A (ROE -12S, 24kV) kom 1

1.5. Metal oksidni odvodnik prenapona VOP 24kV, 10kA kom 3

1.6. VN osigurač cevasti 20kV ,tip VVA-10 A kom 3

1.7. Razvodni NN orman limeni dim. 1300x1100x400mm sa dvokrilnim vratim sa prednje strane i bočnim vratima za blok JR ,sа univerzalnom bravom, komplet mašinski obrañen i zaštitno ofarban,sa ugrañenom elektro opremom za snagu ET 250kVA, sa 4 NN izvoda

-NN prekidac za It= 400A, 500V kom 1

-strujni trafo 400/5 A , klase tacnosti 0,5 kom 3 - Mah .ampermetar 0-6A kom 3 -voltmetar 0-500V kom 1 -voltmetarska preklopka 0-1-2-3 kom 1 -osigurači FRA 16/5 kom 5 -prekidač OG obican kom 1 -Jednofazna utičnica OG II- suko kom 1 -koso grlo E27 sa sijalicom kom 1 -osiguračka letva 400A, 500V

kom 4 -nožasti patroni NV-1 od 80-160A kom 8 -odvodnik prenapona 0,5kV,5kA (montaža na ET)

kom 3 -bakarne sabirnice obojene Cu 30x5mm, opomenske emajlirane

tablice,Cu pletenice,NN potporni izolatori-aralditni za neutralni vod,NN osigurači prema jednopolnoj šemi i ostalo

kompl. 1 Trofazno trosistemsko brojilo aktivne energije 3x380/220 , 5A

kom 1 1.8. - Kablovi za vezu ET i RO BSTS - PP00 1kabl 3 x(1x120mm2)

+1x120mm2 m 32

Page 30: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

29/46

- Kablovi za vezu RO i MNN PP00-A 4kabla 4x70 mm2

m 24 1.9. Materijal za vezu koji se sastoji od koncentrićnog pribora,Al-Č užeta ,

stezaljki,PP/F provodnika za šemiranje, vijaka i ostalog sitnog materijala. kompl. 1

SVEGA : A 1.1. - 1.9. kom 1

2. Trofazni transformator 20+2x2,5%/0,42kV snage 160kVA, sprege Yzn-5, sa prirodnim hlañenjem, konzervatorom, pokazivačem nivoa ulja, i točkovima za pom.u oba pravca. Gubici u praznom hodu 300W , gubici pod opterecenjem 2000W i naponom kratkog spoja 4%. kom 1

3. Natpisne pločice kom 4

4. Jednopolna šema veza kom 1

5. Opomenska tablica “Ne uključuj radi se pod naponom” kom 1 6.

Sigurnosna pravila-samolepiva kom 1 7.

Uputstvo za prvu pomoć kom 1 8.

Traka PVC 16mm2 samolepljiva kom 4 9.

Katanac u sistemu istog ključa kom 1

2. UZEMLJENJE BSTS

Naziv materijala Jed. mere Kolicina Cena Svega

A. Materijal 1. Gvozdeno pocinkovana žica Fe-Zn ǿ-10mm za izradu radnog i zaštitnog

uzemljenja (0.617kg/m) kg 43 2. Stezaljka za uzemljenje stuba sa okruglim Fe-Zn provodnicima ǿ -

10mm-manja (5200031-Feman) kom 1 3. Čelično poc.cevni uzemljivač ǿ 2,5" x 3m sa obujmicom cev-žica JUS

N.B4.915 kom 7 4.

Jednožilni kabl 1kV PPOO 1x50mm2 m 25 5. Metalni štitnik za kabl , dužine 1m kom 1 6.

PVC zaštitna traka 100x1mm kg 0,5 7.

Kablovska papučica Cu 50/12mm2 kom 2

UKUPNO:

Page 31: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

30/46

6. SPECIFIKACIJA BR.6 - DV 20kV od STS "Gradojevic I", do BSTS "Gradojevic - Krajnja mala

R.br. NAZIV JM KOLICINA CENA IZNOS

A.MATERIJAL

1 Uze Al-Ce nazivnog preseka 35/6mm2 mase 140kg/km kg 501,78 2 Zavrsna stezaljka tip FZS-Al za Al-Ce uze preseka 25-35mm2 kom 18,00 3 Celicno pocinkovana zica fi-10mm (0,617 kg/m)

kg 155,90 4 Prikljucna stezaljka za uzemljenje stubova sa okruglim

zemljovodom-galv.pocinkovana kom 25,00 5 Strujna Al odvojna stezaljka sa "U"sponom, UNIMAX 6-50 za Al-

c uze preseka 6-50mm2 kom 36,00 6 Pocinkovana perforirana traka za izradu obujmica,dimenzija

30x0,5 mm m 41,40 7 Al traka dimenzija 10 x1 x2000mm za bandaziranje m 111,60 8 Emajlirana upozoravajuca stalna tablica "VISOKI NAPON -

OPASNOST PO ZIVOT" E2 15x32mm- preporuka"MERE SIGURNOSTI-5"

kom 23,00 9 Vijak celicno pocinkovani M 4x20 sa glavom,navrtkom M4 i dve

podloske fi-5 kom 138,00

10 Vijak celicno pocinkovani M 12x25 sa glavom i elasticnom podloskom fi-13 kom 80,00

11 Tvrda plasticna cev fi- 26,9 x 2,3mm m 12,00

12 Armirano-betonski,okrugli,visokonaponski,ugaoni stub U-12/1000; korisne sile 1000 daN (U12/40)

kom 4,00 13 Armirano-betonski,okrugli,visokonaponski,ugaono-krajnji stub

U-12/1600; korisne sile 1600 daN (U12/60) kom 2,00 14 Armirano betonski okrugli visokonaponski linijski stub N-

12/315;korisne sile 315dan kom 16,00

15 Armirano betonski okrugli visokonaponski specijalni stub za rastavljac -11/1000 RH kom 1,00

16 Betonska mala,linijska,visokonaponska konzola za stub N-12 -BKTM 160 kom 16,00

17 Betonska velika,linijska,visokonaponska konzola za stub N-12 -BKTV 2x160/1800

kom 16,00 18 Betonska mala,ugaona,visokonaponska konzola za stub U12/40

-BKTM-500 kom 4,00 19 Betonska velika,ugaona,visokonaponska konzola za stub

U12/40 -BKTV 2x500/1880 kom 4,00 20 Podlozna armirano-betonska ploca 60x60x10cm za ugaono

betonske stubove kom 7,00 21 Celicna visokonaponska,zatezna,vrsna konzola za resetkaste

stubove i zatezni izolatorski lanac; KGZV-CR kom 4,00 22 Celicna visokonaponska,ugaono-zatezna gornja konzola za re-

setkaste stubove; KGUZ-G-CR kom 2,00 23 Celicna visokonaponska,ugaono-zatezna donja konzola za

resetkaste stubove; KGUZ-D-CR kom 2,00

Page 32: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

31/46

24 JZ kompozitni izolatorski lanac sa pojacanom izolacijom za napon 24kV i Al-c 35-95mm2,LSI JZ 24kV (kompl.sa stezaljkom ZKS 35-95mm2 i produznikom 40014)

kom 24,00 25 Tropolni linijski rastavljac za spoljnu montazu tip LRE-

6S/400A,24kV kom 1,00

26 Rucni pogon za rastavljac LRE-6S/400 kom 1,00 27 Katanac u sistemu istog kljuca za rastavljac kom 1,00 28 Nosac velike betonske konzole BKTV tip NBK

kom 4,00 29 Uzemljivac betonske konzole VN tip UZ-BK (komplet) kom 20,00 30 Linijski stubni potporni izolator sa punim jezgrom tipa LSP24L,

strujne staze 530mm, komplet sa potporom

kom 93,00

UKUPNO :

Page 33: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

32/46

7. SPECIFIKACIJA BR.7 - ZTS 20/0,42kV 2x1000(2x630)kVA " Koceljeva 22" - Jovana Cvijica

1. MBTS

Naziv materijala Jed. mere

Kolicina Cena Svega

A. MATERIJAL 2. Isporuka VN bloka "Elektrošumadija" Mladenovac sa elektro opremom tipa PN1M-24 sastavljen od

sledećih ćelija :

-2 kom. Trafo ćelija PN1M-24-Tr koraka 775mm sa ugradjenim tropolnim VN rastavljačem snage za unutrašnju montažu sa prigradjenim osiguračima sa udarnom iglom i kalemom za brzo isključenje tipa CS1H-24/630 HVSKIT -210 "TSN" kom 2 183645,00 367290,00

-3 kom. dovodno-odvodnih ćelija PN1M-24-Vz koraka 775mm sa ugradjenim VN tropolnim rastavljačem snage za unutrašnju montažu sa prigradjenim noževima za uzemljenje,tipa CS1H/24/630-HVHB-210 "TSN" Maribor kom 3 164220,00 492660,00

KOMPLETAN BLOK VN kom 1

3. VN osigurači 20kV sa udarnom iglom VVC 40A kom 3

4. Isporuka NN bloka 0,4kV tipa "Elektrošumadija" Mladenovac sastavljenih od sledećih tipska stalaka:

2kom . Dovodno trafo polje S1V koraka 550mm sa ugradjenim niskonaponskim tropolnim prekidačem 1250A , "TSN" strujni transformator 1000/5A , 3 bimetalna ampermetra sa kazaljkom maksimuma 5A , voltmetrom sa preklopkom , tip

S1V-OL04/1250A "TSN" kom 2 131250,00 262500,00

- 2kom.razvodno polje S-1R koraka 780mm sa 8 trofaznih izvoda preko NN tropolnih osiguračkih letvi LVB1 400A za odgovarajuće patrone (posebna nabavka) S-1R- 6x400 letve kom 2 92022,00 184044,00

- 1kom. spojno polje koraka 550mm sa rastavljačem snage OL04/1250A "TSN" kom 1 81270,00 81270,00

- 1 kom. -polje javne rasvete S1U koraka 550mm , dubine 400mm, visine 1900mm sa 3 trofazna izvoda preko no`astih osigurača 63A sa odgovarajućim patronima kontaktorima 63A i fotorelejom kom 1 91560 91560,00

KOMPLETAN BLOK NN kom 1

5. Trofazni energetski transformator sa prirodnim hladjenjem

20/0,42kV sprege Dy5 sa dehidratorom, snage 630kVA sa kontakt termometrom , Buholc relejom i točkovima za pomeranje u oba pravca (franko skladište) kom 1

6. Jednožilni energetski kabl 11,6/20kV tipa XHE-48A, preseka 1x150mm2 za vezu stezaljki transformatora A,B,C i trafo ćelije 20kV m 35

7. Jednopolna visokoučinska kablovska glava 20kV za unutrašnju montažu (komplet 3 glave tipa Raychem-20/1x150mm2) kompl. 2

8. Bakarne sabirnice Cu 50x10mm za vezu a,b,c stezaljki transformatora sa NN stalkom kg 30

9. Bakarne sabirnice Cu 50x5mm za spajanje a,b,c stezaljki transformatora sa VN stalkom kg 15

Page 34: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

33/46

10. Bakarne sabirnice Cu 50x5mm za vezu "n" stezaljke transformatora sa NN stezaljkom

kg 4 11. Kablovske papučice Al-Cu 150mm2 za gnječenje

kom 6 12. Signalni kabl za spajanje VN postrojenja sa NN stalkom i VN

postrojenja sa Bu zaštitom energetskog transformatora tipa PPOO 2x2,5mm2 m 15

13. Signalni kabl za spajanje VN postrojenja sa NN stalkom tipa PPOO 3x2,5mm2

m 10 14. Potporni aralditni izolatori do 3kV za unutrašnju montažu kom 4 15. Plastični odstojnik "juvidur" F110 tipa TK-DO-8

kom 1

2. UZEMLJENJE MBTS

Naziv materijala Jed. mere

Kolicina Cena Svega

A. MATERIJAL

1. Gvozdeno pocinkovana žica f10mm za izradu radnog i zaštitnog uzemljenja TS kg 60,00

2. Cevasti uzemljivač tipa F2,5" x 3m JUS MB-4.9.42 kom 7,00

3. Rastavna spojnica kom 1,00

4. Ukrsni komad tipa I 60x60 JUS N.B4.936 kom 15,00

5. Kablovske papučice za gnječenje kom 2,00

6. Kabl 1kV PPOO 1x50mm2 m 35,00

7. PVC traka za kabl kg 0,36

3. OSVETLJENJE MBTS

Naziv materijala Jed. mere

Kolicina Cena Svega

A. MATERIJAL

1. Provodnik PGP 3x1,5mm2 m 30

2. Armatura "Opal" kosa na zid kom 4

3. Prekidač OG bakelitni za nadgradnju 220V,100W, 10A serijski kom 3

4. Sijalice sa užarenim vlaknima 220V, 100W , E-27 kom 4

5. Razvodna kutija OG četvorokraka kom 3

6. Obujmica bakelitna f11-18mm kom 30

7. Plastični tiplovi f6mm kom 60

8. Plastični tiplovi f8mm kom 12

4. ZAŠTITNA OPREMA MBTS

Naziv materijala Jed. mere

Kolicina Cena Svega

A. MATERIJAL

2. Gumeni tepih probojne čvrstoće Up=35kV , debljine 6mm dimenzija 1,25x4m "Rekord " Rakovica tepih 1

UKUPNO :

Page 35: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

34/46

8. SPECIFIKACIJA BR.8. - Dva kablovska voda 20 kVdo novoprojektovane ZTS "Koceljeva 22"-Jovana Cvijica u mestu Koceljeva

1. Kablovski vod

Naziv materijala Jed. mere Kolicina Cena Svega

A. MATERIJAL 1. Visokonaponski jednožilni Al kabl 20kV sa izolacijom od

umreženog polietilena XHE-49A, 1x150mm2 m 3522 2. Visokonaponska kablovska zavrsnica termoskuplajuca za

unutrašnju montažu IXSU-C5132 , 20/1x150, 20kV ("Raychem"-komplet za tri žile) komp. 3

3. VN kablovska spojnica termoskupljajuća 20kV tipa SXSI "Raychem" 20/1x150, 20kV

kom 8 7. PVC elektrolepljiva traka za bandažiranje kabla u snop (svakih

1,5m) kom 760

8. Plastični remen sa pločicom za obeležavanje kabla (svakih 5m) kom 228 9. PVC upozoravajuća traka (0,012 kg/m) kg 14

10. Tvrde PVC cevi fi-150mm, duzine 4m m 15

UKUPNO :

Рекапитулација:

1. Вредност радова по спецификацији 1.: _________________

2. Вредност радова по спецификацији 2.: _________________

3. Вредност радова по спецификацији 3.: _________________

4. Вредност радова по спецификацији 4: _________________

5. Вредност радова по спецификацији 5: _________________

6. Вредност радова по спецификацији 6: _________________

7. Вредност радова по спецификацији 7: _________________

8. Вредност радова по спецификацији 8: _________________

УКУПНО:______________________

Рок плаћања је __________________дана након испоручених добара и испостављања исправног рачуна.

Укупно без ПДВ-а: _______________ дин.

Рабат: _______________ дин.

Основица: _________________ дин. ПДВ: ______________ дин. Свега са ПДВ-ом: ________________ дин:

М. П.

____________________

Потпис

Page 36: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

35/46

Модел уговора

Прилог 10.

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА

Закључен између:

1. «Електросрбија» д.о.о. Краљево – «Електродистрибуција Шабац», Поцерска бр. 86, као наручиоца (у даљем тексту: Наручилац) које заступа директор Огранка Дејан Јовановић дипл.екон., са једне стране и

2. __________________________________________________________________________

као извршиоца (у даљем тексту: Испоручилац), које заступа директор ____________________________ са друге стране.

Подизвођачи/Учесници у заједничкој понуди:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

По позиву за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана 28.08.2013. Наручилац је Испоручиоцу доделио уговор о јавној набавци добара, по тендеру број 86/13.

Члан 2.

Испоручилац испоручује добра Наручиоцу у свему према понуди бр. _______ од ____________год.и то:

1. добара - електроматеријала

Испоручилац извршење набавке делимично поверава подизвођачу _____________________________ (навести назив подизвођача) и то: ____________________________ (навести део набавке који се поверава).

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорена вредност услуга из члана 2. овог Уговора је _______________ (словима: _______________________________) без ПДВ-а, односно __________________ динара (словима: ____________________________________) са ПДВ-ом.

Page 37: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

36/46

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу плаћања врши у року од ___ дана након испостављања фактуре за испоручена добра.

У цену из члана 2. овог уговора су урачунати сви зависни трошкови као и трошкови средстава за рад (потрошни материјал).

Члан 4.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла 5 (пет) дана након закључења уговора у висини од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ – а. Трошкови издавања падају на терет Испоручиоца. Уколико Испоручиоц не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у предвиђеном року, уговор неће производити правно дејство. МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ

Члан 5.

Испоручилац ће извршити испоруку франко магацин наручиоца у Шапцу у улици Поцерска 86. у року од 15 дана од датума закључења уговора. Испоручилац је дужан да један дан раније најави своју испоруку Наручиоцу.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА

Члан 6.

Уколико дође до било каквог квалитативног или квантитативног одступања у извршењу предметне набавке у складу са овим Уговором, Испоручилац посла је дужан, да без одлагања, приступи отклањању утврђених недостатака и да исте недостатке отклони у року од 5 (пет) дана од дана утврђеног недостатка и добра усагласи са условима из конкурсне документације и прихваћене понуде Испоручиоца посла.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

У случају спора уговара се месна надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 8.

У реализацији овог уговора уговорне стране ће поступити са пажњом доброг привредника.

За све што није уговорено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Page 38: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

37/46

Члан 9.

Саставни део уговора је Изјава Испоручиоца о примени система заштите животне средине.

Члан 10.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 11.

Уговор је потписан у четири истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по два примерка.

ЗА ИЗВРШИОЦА За НАРУЧИОЦА

«Електросрбија» д.о.о. Краљево-«Електродситрибуција Шабац»

Директор, Директор,

_________________________ _______________________________

Дејан Јовановић, дипл.екон.

Page 39: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

38/46

ИЗЈАВА ИСПОРУЧИОЦА

о примени Система заштите животне средине

Овом изјавом испоручилац: _______________________________________________________ (Пословно име)

из: __________________________, улица _____________________________ број _____,

(Седиште )

који је потписао уговор о извршњу услуга у отвореном поступку 86/13 са Привредним друштвом за дистрибуцију електричне енергије "ЕЛЕКТРОСРБИЈА" д.о.о. Краљево ( у даљем тексту: Наручилац), број _________________________, дана:___________________, потврђује да је, пре потписивања и овере ове Изјаве, упознат са Системом управљања заштитом животне средине (ЕМС) код Наручиоца који обухвата:

- Политику и циљеве заштите животне средине,

- Приручник о управљању заштитом животне средине,

- Процедуре, упутства и радне инструкције,

- Записе који потврђују примену система ЕМС у пракси.

Испоручилац је сагласан да се приликом испоруке добара на локацијама и у објектима Наручиоца придржава законских и осталих захтева који се односе на аспекте животне средине и процедура, упутстава и радних инструкција ЕМС-а које се односе на:

- Управљање опасним материјама;

- Управљање отпадом;

- Контролом операција и

- Спремности за реаговање у случају опасности и инцидената.

Изјава дата у _______________________, дана _________________________.

За испоручиоца

Директор _______________________

Page 40: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

39/46

Прилог 11.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Редни број

Елементи структуре цене

Динара без ПДВ - а

Динара са ПДВ - ом

1.

Цена коштања

2.

Транспортни трошкови

3.

Остали расходи

Укупно

* Упутство како да се попуни образац структуре цене:

- под редним бројем 1. у табели, исказати цену коштања добара у коју су урачунати сви елементи цене коштања;

- под редним бројем 2. у табели, исказати трошкове превоза до Наручиоца;

- под редним бројем 3. у табели, исказати остале расходе пословања;

- сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене

цене садржани у обрасцу понуде. НАПОМЕНА: Горе наведени подаци се исказују у динарима без ПДВ – а и са ПДВ – ом.

МЕСТО И ДАТУМ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М.П.

Page 41: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

40/46

(Модел изјаве)

Прилог 12.

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВИТИ СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

(модел ове изјаве није обавезан већ га понуђач може дати на свом обрасцу)

У вези са позивом ЈП ЕПС ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево за подношење понуда за јавну набавку добара - електроматеријала, у отвореном поступку број 86/13, овим неопозиво потврђујемо да ћемо у тренутку закључења уговора доставити наручиоцу: - безусловну банкарску гаранцију, са клаузулом „без приговора“ и „на први позив“, издату од стране пословне банке понуђача прве класе на износ од 5% уговорене вредности добара. Банкарску гаранцију може доставити и касније од овог рока, ако у року достави доказ да је поднео захтев банци за издавање гаранције, али се пре достављања гаранције неће вршити плаћање по испостављеним фактурама.

Рок трајања банкарске гаранције мора бити дужи за најмање 10 дана од уговореног рока завршетка испоруке.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у предвиђеном року, уговор неће производити правно дејство. У случају да понуђач не испуни преузете обавезе из закљученог уговора о јавној набавци, Наручилац је овлашћен да реализује достављено средство обезбеђења од стране понуђача.

* Понуђач који се налази на списку негативних референци, у тренутку закључења уговора доставља наручиоцу неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију: - за добро извршење посла у износу од 15% од вредности укупне понуде без ПДВ - а, са роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока извршења услуга, уколико предмет набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. МЕСТО И ДАТУМ М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОНУЂАЧА

Page 42: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

41/46

(Модел изјаве)

Прилог 13.

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВИТИ МЕНИЦУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

(модел ове изјаве није обавезан већ га понуђач може дати на свом обрасцу)

У вези са позивом ЈП ЕПС ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево, Огранак Шабац, за подношење понуда за јавну набавку добара – електроматеријала, у отвореном поступку број 86/13, овим неопозиво потврђујемо да у случају да будемо изабрани као најповољнији понуђач, прихватамо да Наручилац уновчи меницу на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ - а, која је неопозива, безусловна (без приговора) и на први позив наплатива и са крајњим роком важности најмање 60 (шездесет) дана од дана oтварања понуда, а у случају да повучемо понуду по истеку рока за подношење понуда или не потпишемо уговор, када је наша понуда изабрана. Меница мора бити eвидентирана у регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије. Уз соло меницу се прилаже менично овлашћење (менично овлашћење се не евидентира у регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије) и картон депонованих потписа. * Понуђач који се налази на списку негативних референци, а предмет набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, прихвата да Наручилац уновчи банкарску гаранцију на износ од 15% од вредности понуде без ПДВ - а, која је неопозива, безусловна (без приговора) и на први позив наплатива и са крајњим роком важности најмање 60 (шездесет) дана од дана oтварања понуда, а у случају да повуче понуду по истеку рока за подношење понуда или не потпише уговор, када је његова понуда изабрана. Прилог: Меница за озбиљност понуде. НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. МЕСТО И ДАТУМ М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОНУЂАЧА

Page 43: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

42/46

Прилог 14.

ИЗЈАВА О ПОВЕРЉИВОСТИ

Овим изјављујемо, да наша понуда за добара – електроматеријал, број ____ дана ____________, достављена Наручиоцу по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, дана 28.08. 2013. године, садржи материјал поверљиве природе. Податке које смо оправдано означили као поверљиве могу бити коришћени само за намене овог јавног позива и не могу бити доступни ником изван круга лица која буду, од стране наручиоца, укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци не могу бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније. Подаци из понуде, документи или делови понуде који се сматрају поверљивим и третирати као пословна тајна понуђача су следећи: - - - - НАПОМЕНА: Изјава се доставља само уколико у понуди има поверљивих података.

МЕСТО И ДАТУМ М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

Page 44: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

43/46

Прилог 15.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ

У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку број 86/13 као група Понуђача, у заједничкој понуди, су следећи Понуђачи:

Редни број

ПОНУЂАЧ Врста добара која ће

испоручивати

Носилац посла

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 1.

(потпис овлашћеног лица)

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 2.

(потпис овлашћеног лица)

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 3.

(потпис овлашћеног лица)

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 4.

(потпис овлашћеног лица)

Носилац посла (код заједничке понуде) је ______________________________.

Место и датум М.П.

Page 45: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

44/46

Прилог 16.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Редни број

Елементи трошкова

Динара без ПДВ-а

Динара са ПДВ-ом

1.

Трошкови израде узорка

2.

Трошкови прибављања средстава обезбеђења

Укупно:

* У обрасцу трошкова припреме понуде понуђач приказује трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења. Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади поменуте трошкове, под условом да понуђач тражи накнаду тих трошкова у својој понуди.

МЕСТО И ДАТУМ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

М.П.

Page 46: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

45/46

Прилог 17.

Назив понуђача: _______________________________________ Адреса понуђача: ______________________________________

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА O ПРИМЕНИ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

да су примењене све потребне мере које се односе на безбедност и здравље на раду, које се односе на јавну набавку број: 86/13.

Понуђач мора да обележи поље (чекира) које испуњава и које се односи на предмет јавне набавке.

Овим путем изјављујемо:

Да у поптуности примењујемо Закон о безбедности и здрављу на раду, „Сл.гласник РС“ број 101/05.

Да су на свим производима, који су предмет јавне набавке, примењене мере за безбедан и здрав рад.

Да ћемо нашим запосленим дати на употребу средства рада, опрему, средства и опрему за личну заштиту на раду или опасне материје само ако су на њима примењене мере за безбедан и здрав рад, ако за њих постоје одговарајућа документа – упутства на српском језику и ако су предузете све мере предвиђене тим документима.

Да ћемо осигурати запослене, који испоручују добра, за случај повреде на раду.

Да ћемо обучити запослене, који испоручују добра, за безбедан и здрав рад.

Да ћемо поштовати правила Наручиоца која се односе на безбедан и здрав рад.

Да сам ималац права интелектуалне својине.

МЕСТО И ДАТУМ М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА

Page 47: TRAFOSTANICA _ Specifikacija materijala.pdf

Конкурсна документација 86/13

46/46

Прилог 18.

Назив понуђача: _______________________________________

Адреса понуђача: ______________________________________

ИЗЈАВА

О ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТИМА

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо:

НАПОМЕНA: -Наведени образац се по потреби може копирати. МЕСТО И ДАТУМ ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ПОНУЂАЧА

____________________________________

М.П.