Top Banner
www.arivukadal.com இவய பதகநாக . www.arivukadal.com இவய பதகநாக . Cell No : 98651 30130 Cell No : 98651 30130 TNPSC GR. II & IV Q & A இதின தசின இனக - 1 1. பிர கஶழஹதேவ செபட இேஷ ? . யஶ ஷகஶ . .. . டபிய.. பஶனஜஷ . ஶேஶபஶ நவதஶஜஷ 2. தலள பெஷி தபஶசெனகலனஶக இரேல . தமஶ . தஜ சஜன பீட . லியஷ சப . சகன 3. 1857 கயகேஷ தபஶபீகஶர பெஷக னயன ஏமல . ஶேஷஶ தேஶதப . நஶனஶ ஶகஷ . கல . பக ளஶ 4. கஷயஶப இக சேஶடகபட ஆட . 1918 . 1920
25

TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

Apr 18, 2018

Download

Documents

vonguyet
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

TNPSC GR. II & IV Q & A

இந்தின ததசின இனக்கம் - 1

1. பிரிட்டிஷ் வவுஸ் ஆப் கஶன்ழஹக்கு தேர்வு செய்ப்பட்ட

பேல் இந்ேஷர் ஶர்?

அ. யஶர்ட் ெஷன்கஶ ஆ. எஸ்.என். ேஶகூர்

இ. டபிள்பெ.ெஷ. பஶனர்ஜஷ ஈ. ேஶேஶபஶய் நவுதஶஜஷ

2. தலலூர் புட்ெஷின் தபஶது சென்னன கலர்னஶக இபேந்ேலர்

அ. ன்தமஶ ஆ. தஜர் சஜனல் படீ்டர்

இ. லில்யஷம் சபன்டிங் ஈ. சகன்னடி

3. 1857 கயகத்ேஷன் தபஶது பகீஶரின் புட்ெஷக்கு ேனயன ஏற்மலர்

அ. ேஶந்ேஷஶ தேஶதப ஆ. நஶனஶ ெஶகஷப்

இ. கன்லர் ெஷங் ஈ. பகதூர் ளஶ

4. கஷயஶபத் இக்கம் சேஶடங்கப்பட்ட ஆண்டு

அ. 1918 ஆ. 1920

Page 2: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

இ. 1922 ஈ. 1924

5. பேல் லட்ட தனெ ஶநஶடு நடந்ே தபஶது இந்ேஷ

னலெஷஶஶக இபேந்ேலர்

அ. இர்லின் பிபு ஆ. ரீடிங் பிபு

இ. யஷன்யஷத்தகஶ பிபு ஈ. லில்யஷங்டன் பிபு

6. பின்லபேலனலற்மஷல் எது பேயஷல் சலரி லந்ேது?

அ. ேஷ சட்ஶஸ் சில்

ஆ. ேஷ இந்ேஷன் தெஶளஷல் பஶர்ர்

இ. ேஷ சபங்கஶல் சகெட்

ஈ. ேஷ னடம்ஸ் ஆப் இந்ேஷஶ

7. சுஶஜ் கட்ெஷன தேஶற்றுலித்ேலர் ஶர்?

அ. லல்யபஶய் பதடல் ஆ. ஶதஜந்ேஷ பிெஶத்

இ. ெஷ.ஆர். ேஶஸ் ஈ. நதந்ேஷ தேப்

8. அபேணஶ அளப் அயஷ எதேஶடு சேஶடர்புனடலர்?

அ. பர்தேஶயஷ ெத்ஶகஷகம்

Page 3: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

ஆ. சலள்னரதன சலரிதறு இக்கம்

இ. த்துனறஶன இக்கம்

ஈ. கஷயஶபத் இக்கம்

9. பர்தேஶயஷ ெத்ேஷஶகஷகம் நனடசபற்ம பர்தேஶயஷ எங்குள்ரது?

அ. ஒரிெஶ ஆ. குஜஶத்

இ. தற்கு லங்கம் ஈ. ஆந்ேஷப் பிதேெம்

10. இந்ேஷஶலிற்கு கடல் லறஷ கண்ட தபஶர்த்துக்கஸெஷ

ஶலுஷஶன லஶஸ்தகஶடகஶஶ எந்ே ஆண்டு தகஶறஷக்தகஶடு

துனமபகத்னேக் கண்டஶர்?

அ. 1948 ஆ. 1398

இ. 1498 ஈ. 1500

யிவை: 1. ஈ 2. இ 3. இ 4. இ 5. ஆ 6. இ 7. இ 8. ஆ 9. ஆ 10. இ

இந்தின ததசின இனக்கம் - 2

11. தடனி கஷறக்கஷந்ேஷ லணிகக் குல நஷறுலப்பட்ட நஶடு?

அ. இங்கஷயஶந்து ஆ. சநேர்யஶந்து

Page 4: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

இ. சடன்ஶர்க் ஈ. பிஶன்ஸ்

12. பின்லபேலனலற்மஷல் அன்னி சபெண்ட் அம்னஶர் பற்மஷ

எந்ேத் ேகலல் ெரிஶனது?

அ. இந்ேஷ தேெஷ கஶங்கஷெஷன் பேல் சபண் ேனயலர்

ஆ. தவஶம் பைல் இக்கத்னே 1916ல் சேஶடங்கஷனஶர்

இ. ெஷமந்ே கல்லிஶரர், ெஷமந்ே தேெஷலஶேஷ

ஈ. இனல அனனத்தும் ெரி

13. கஶத்ஶ கஶந்ேஷன இந்ேஷஶலின் ேந்னே என பேயஷல்

கூமஷலர் ஶர்?

அ. ஜலவர்யஶல் தநபே

ஆ. ெர்ேஶர் லல்யபஶய் பதடல்

இ. சுபஶஷ் ெந்ேஷ தபஶஸ்

ஈ. பஶய கங்கஶே ேஷயகர்

14. இந்ேஷஶலின் பேல் னலெஷஶய் ஶர்?

அ. வுண்ட்தபட்டன் பிபு ஆ. கஶனிங் பிபு

இ. லஶன் தவஸ்டிங்க்ஸ் ஈ. டல்கவுெஷ பிபு

Page 5: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

15. சுேந்ேஷ இந்ேஷஶலில் எத்ேனன கலர்னர் சஜனல்கள்

பேலிியஷபேந்ேனர்?

அ. 3 ஆ. 2

இ. 4 ஈ. 1

16. புதனிலுள்ர எலஶடஶ ெஷனமில் 1930ல் கஶத்ஶ கஶந்ேஷ ெஷனமில் அனடக்கப்பட்டது எேற்கஶக?

அ. த்துனறஶன இக்கத்னே பப்பிேற்கஶக

ஆ. ேண்டி ஶத்ேஷன சென்று உப்பு ெத்ேஷஶகஷகம்

நடத்ேஷேற்கஶக

இ. சலள்னரதன சலரிதறு இக்கத்னே

சேஶடங்கஷேற்கஶக

ஈ. இனல எதுவும் இல்னய

17. பேயஶலது லங்க பிரிலினன எப்தபஶது நடந்ேது?

அ. 1805 ஆ. 1905

இ. 1811 ஈ. 1911

Page 6: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

18. ெஷப்பஶய்கள் பேன் பேயஷல் கஷரர்ச்ெஷில் ஈடுபட்ட இடம்?

அ. ீட் ஆ. தபக்பூர்

இ. கஶன்பூர் ஈ. சபர்வஶம்பூர்

19. பஶெஸக லனரகுடஶலில் ஆர்ஸ் (Ormus) துனமபகத்னே

உபேலஶக்கஷலர்

அ. அல்சய்டஶ ஆ. அல்புகர்கு

இ. லஶஸ்தகஶடகஶஶ ஈ. லஶன்டிசன்

20. அம்பஶினஶ படுசகஶனய நடந்ே ஆண்டு

அ. 1620 ஆ. 1621

இ. 1622 ஈ. 1623

யிவை: 11. இ 12. ஈ 13. இ 14. ஆ 15. ஈ 16. ஆ 17. ஆ 18. அ 19. ஆ 20. ஈ

இந்தின ததசின இனக்கம் - 3

21. ங்க்ள்பஶண்தட தூக்கஷயஷடப்பட்ட இடம்

அ. ீட் ஆ. கஶன்பூர்

Page 7: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

இ. அதஶத்ேஷ ஈ. தபக்பூர்

22. இண்டஶம் பகதூர்ளஶ எங்கு நஶடு கடத்ேப்பட்டஶர்?

அ. தயெஷஶ ஆ. ங்கூன்

இ. அந்ேஶன் ஈ. இந்தேஶதனளஷஶ

23. லிக்தடஶரிஶ தபெஷின் கஶெஶஸ்ன அமஷக்னக

படிக்கப்பட்ட இடம்

அ. ேஷல்யஷ ஆ. அயகஶபஶத்

இ. லங்கஶரம் ஈ. தபஶபஶல்

24. ஶகஶண ெட்டன்மங்கள் அமஷபகப்படுத்ேப்பட்ட ஆண்டு

அ. 1861 ஆ. 1863

இ. 1864 ஈ. 1865

25. ெஷ.பி. கஷல்பர்ட் என்பலர்

அ. பே ெட்ட உறுப்பினர் ஆ. பே னலெஷஶய்

இ. இந்ேஷ செயஶரர் ஈ. நீேஷபேஷ

Page 8: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

26. கஶங்கஷெஷல் ஷேலஶேஷகலம் ேீலிலஶேஷகலம் இனணந்ே

ஆண்டு

அ. 1912 ஆ. 1914

இ. 1916 ஈ. 1918

27. லந்ேலஶெஷ லீன் என்று அனறக்கப்படுபலர்

அ. கவுன்ட்-டி-யஶயஷ ஆ. ஶபர்ட் கஷனரவ்

இ. ெர் அர் கூட் ஈ. புஸ்யஷ

28. னென் குல லபேனகன எேஷர்த்து தபஶஶட்டம் நடத்ேஷ உிரிறந்ேலர்

அ. யஶயஶ யஜபேஷ ஶய் ஆ. ேஶேஶபஶய் நவ்தஶஜஷ

இ. சூரிஶசென் ஈ. எலபேஷல்னய

29. சென்னனில் கஶங்கஷஸ் ஶநஶடு நனடசபற்ம ஆண்டு

அ. 1887 ஆ. 1895

இ. 1898 ஈ. தற்கண்ட அனனத்தும்

30. தலல்ஸ் இரலெர் இந்ேஷஶ லந்ேது

Page 9: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

அ. 1921 ஏப்ல் ஆ. 1921 நலம்பர்

இ. 1922 ஶர்ச் ஈ. 1922 அக்தடஶபர்

யிவை: 21. ஈ 22. ஆ 23. ஆ 24. அ 25. அ 26. இ 27. இ 28. அ 29. ஈ 30. ஆ

இந்தின ததசின இனக்கம் - 4

31. 1612ல் ஆங்கஷதயர் எங்கு ேங்கரது பேல்

சேஶறஷற்ெஶனயன நஷறுலினர்?

அ. தகஶலஶ ஆ. சூத்

இ. தகஶறஷக்தகஶடு ஈ. சென்னன

32. இந்ேஷஶலில் ேபஶல் ேனயகனர அமஷபகப்படுத்ேஷது ஶர்?

அ. ஷன்தடஶ ஆ. டல்வவுெஷ

இ. கஶனிங் ஈ. ரிப்பன்

33. அன்னி சபெண்ட் அம்னஶர் எதேஶடு சேஶடர்புனடலர்?

அ. பிம் ெஶஜம் ஆ. ஆரி ெஶஜம்

இ. ஶகஷபேஷ்ண இக்கம் ஈ. ேஷஶெபிகல் இக்கம்

Page 10: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

34. சு ரிஶனே இக்கத்னேத் சேஶடங்கஷது ஶர்?

அ. ெஷ.ஆர். சட்டி ஆ. ஈ.சல.ஶ. சபரிஶர்

இ. தக. கஶஶஜ் ஈ. செல்லஶஜ் பேயஷஶர்

35. இந்ேஷஶலின் பேல் தேெஷக் கலி என அனறக்கப்படுபலர்

ஶர்?

அ. சவன்மஷ லிலின் டிசெஷதஶ

ஆ. லநீ்ேஷநஶத் ேஶகூர்

இ. பங்கஷம் ெந்ேஷ ெஶட்டர்ஜஷ

ஈ. சுப்பிணி பஶேஷ

36. சபங்கஶல் பிரிலினன எப்தபஶது நடந்ேது?

அ. 1899 ஆ. 1900

இ. 1901 ஈ. 1905

37. சேன் ஆப்பிரிக்கஶலியஷபேந்து இந்ேஷஶலிற்கு எப்தபஶது

கஶந்ேஷடிகல் லந்ேஶர்?

அ. 1902 ஆ. 1904

இ. 1909 ஈ. 1915

Page 11: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

38. ஜஶயஷன்லஶயஶபஶக் படுசகஶனய எப்தபஶது நடந்ேது?

அ. 1917 ஆ. 1918

இ. 1919 ஈ. 1920

39. ஶஷ்ட்ரி சுலம்தெலக் ெங் எனப்படும் ஆர்.எஸ்.எஸ்.

இக்கம் எப்தபஶது சேஶடங்கப்பட்டது?

அ. 1932 ஆ. 1933

இ. 1925 ஈ. 1936

40. இந்ேஷஶலில் பேலிியஷபேக்கும் தபஶது படுசகஶனய

செய்ப்பட்ட த னலஸ்ஶய் ஶர்?

அ. வர்டிங்தக ஆ. நஶர்த்புபைக்

இ. தஶ ஈ. ஷன்தடஶ

யிவை: 31. ஆ 32. ஆ 33. ஈ 34. ஆ 35. அ 36. ஈ 37. ஈ 38. இ 39. இ 40. இ

இந்தின ததசின இனக்கம் - 5

41. இந்ேஷஶலில் சபன்ெஷனய அமஷபகப்படுத்ேஷலர் ஶர்?

அ. துபேக்கஷர் ஆ. டச்சுக்கஶர்

Page 12: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

இ. ஆங்கஷதயர் ஈ. தபஶர்ச்சுக்கஸெஷர்

42. இந்ேஷஶ சுேந்ேஷம் சபற்ம தபஶது இங்கஷயஶந்ேஷன் பிேஶக

இபேந்ேலர் ஶர்?

அ. ெர்ச்ெஷல் ஆ. அட்யஷ

இ. பிர்கன்சவட் ஈ. ஶம்தெ சக்சடஶனஶல்ட்

43. பஶகஷஸ்ேஶன் என்னும் பஸ்யஷம்கலக்கஶன ேனி நஶடு

தகஶரிக்னகன பஸ்யஷம் லீக் எப்தபஶது தகஶரிது?

அ. 1939 ஆ. 1940

இ. 1942 ஈ. 1944

44. லந்தே ஶேம் இக்கம் எங்தக நனடசபற்மது?

அ. ஐேஶபஶத் ஆ. ேஷபேலஶங்கூர்

இ. சென்னன ஈ. சபங்கலபை

45. கஶத்ஶ கஶந்ேஷ ேனயலஶக பங்தகற்ம த கஶங்கஷஸ்

ஶநஶடு எங்கு நனடசபற்மது?

அ. சபல்கஶம் ஆ. கஶ

Page 13: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

இ. வரிபுஶ ஈ. ேஷரிபுஶ

46. ெஷப்பஶய் கயகத்ேஷன் தபஶது த்ேஷ இந்ேஷஶலில் புட்ெஷக்கு

ேனயனதற்மலர்

அ. வர்ளத் கஶல்தபகம் ஆ. நஶனஶெஶகஷப்

இ. ஶணி யட்சுஷபஶய் ஈ. கன்லர் ெஷங்

47. டல்சகௌெஷ பிபுலினஶல் அமஷபகப்படுத்ேப்பட்டது

அ. துனணப்பனட ேஷட்டம்

ஆ. லஶரிசு இறப்பு சகஶள்னக

இ. நஷந்ே நஷய லபேலஶய் ேஷட்டம்

ஈ. தற்கண்ட அனனத்தும்

48. சபஶபேத்துக:

I. பகதூர் ளஶ - 1. தபஷ்லஶ

II. ேஶந்ேஷஶ தேஶதப - 2. ஶடலத்ேரபேஷ

III. நஶனஶெஶகஷப் - 3. ஜஶன்ெஷ

IV. யட்சுஷபஶய் - 4. சடல்யஷ தபெர்

Page 14: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

அ. I-4 II-2 III-1 IV-3 ஆ. I-4 II-1 III-2 IV-3

இ. I-2 II-1 III-4 IV-3 ஈ. I-1 II-2 III-3 IV-4

49. 1857 புட்ெஷில் பங்தகற்கஶேலர்கள்

1. ெஸக்கஷர்கள்

2. ஶத்ேஷர்கள்

3. ஆப்கஶனிர்

4. கூர்க்கஶக்கள்

அ. அனனலபேம் ஆ. 1, 2 ற்றும் 3

இ. 1, 3 ற்றும் 4 ஈ. 1, 2 ற்றும் 4

50. பிம் ெஶஜம் சேஶடங்கப்பட்ட ஆண்டு

அ. 1927 ஆ. 1928

இ. 1929 ஈ. 1930

யிவை: 41. ஈ 42. ஆ 43. ஆ 44. அ 45. அ 46. இ 47. ஆ 48. அ 49. இ 50. இ

Page 15: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

51. ேஷதஶெஶபிக்கல் செஶனழட்டி பேயஷல் உபேலஶன நஶடு

அ. இந்ேஷஶ ஆ. அர்யஶந்து

இ. அசரிக்கஶ ஈ. இங்கஷயஶந்து

52. இஶஸ்த் தகஶப்ேஶர் என்பது

அ. ெஸர்ேஷபேத்ே இக்கம் ஆ. பத்ேஷரினக

இ. ெபக ெஸர்ேஷபேத்ேலஶேஷின் சபர் ஈ. நகம்

53. இந்ேஷ ஆபே ெட்டம் சகஶண்டு லந்ேலர்

அ. கஶனிங் பிபு ஆ யஷட்டன் பிபு

இ. கர்ென் பிபு ஈ. ரிப்பன் பிபு

54. வண்டர் கல்லி குல நஷஷக்கப்பட்ட ஆண்டு

அ. 1880 ஆ. 1881

இ. 1882 ஈ. 1883

55. இந்ேஷ தேெஷ கஶங்கஷஸ் தேஶன்ம கஶணஶன வஹபெம் பே

அ. ஆங்கஷதய பத்ேஷரினகஶரர்

Page 16: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

ஆ. ஆங்கஷய ஒய்வு சபற்ம அலுலயர்

இ. ெஸர்ேஷபேத்ேலஶேஷ

ஈ. ஆங்கஷய னலெஷஶய்

56. கஸழ்க்கண்ட எது டச்சுக்கஶர்கரின் லஶணிபத் ேயம்?

1. பறதலற்கஶடு

2. சூயஷப்பட்டினம்

3. ெஷன்சுஶ

அ. அனனத்தும் ெரிஶனனல

ஆ. 1 ற்றும் 2 ெரிஶனனல

இ. 1 ற்றும் 3 ெரிஶனனல

ஈ. 2 ற்றும் 3 ெரிஶனனல

57. ஆக்ஶ, அகேஶபஶத் ற்றும் புதஶச் ஆகஷ இடங்கரில்

ஆங்கஷதய லணிகத்ேயம் அனக்க அனுேஷ சபற்மலர்?

அ. ெர் லில்யஷம் வஶக்கஷன்ஸ்

ஆ. ெர் ேஶஸ் தஶ

Page 17: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

இ. ெர் பிஶன்ழஷஸ் தட

ஈ. லில்யஷம் வஶஷல்டன்

58. 1674ம் ஆண்டு பஶண்டிச்தெரின அனத்ேலர்

அ. டிபெப்தர ஆ. டூஶஸ்

இ. பிஶன்ெஷஸ் கதஶன் ஈ. பிஶன்ெஷஸ் ஶர்டின்

59. கஸழ்க்கண்ட எது கஷறக்குக் கடற்கனில் அனந்துள்ரது?

1. ஏனஶம்

2. ஶவஷ

3. பஶயஶச்சூர்

அ. 1 ற்றும் 3 ஆ. 2 ற்றும் 3

இ. 1 ற்றும் 2 ஈ. அனனத்தும்

60. 1767ல் செங்கத்ேஷல் னவேர் அயஷன தேஶற்கடித்ே

ஆங்கஷதயர்?

அ. ெர் அர் கூட் ஆ. லஶட்ென்

இ. ஸ்ஷத் ஈ. தஜர் ன்தமஶ

Page 18: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

யிவை: 51. இ 52. ஆ 53. ஆ 54. ஆ 55. ஆ 56. அ 57. ஆ 58. ஈ 59. அ 60.

61. 1867 கயகத்ேஷன்தபஶது சடல்யஷில் ேனயன ஏற்மலர்?

அ. கன்லர் ெஷங் ஆ. தபகம் வஜ்த் கஶல்

இ. பக்த் வஶன் ஈ. பகதூர் ளஶ ஜஶபர்

62. நஶனஶெஶகஷப் கஸழ்க்கண்ட பேலரின் ேத்துப்பிள்னர?

அ. தபஷ்லஶ இண்டஶம் பஶஜஷஶவ் ஆ. அழஷபல்யஶ

இ. நஶஶணஶவ் ஈ. வர்ளஷத் கஶன்

63. கஷறக்கஷந்ேஷ கம்சபனிின் கனடெஷ ேனயன ஆலநர்?

அ. சபன்டிங் பிபு ஆ. கஶனிங் பிபு

இ. டல்சகௌெஷ பிபு ஈ. தவஸ்டிங் பிபு

64. இந்ேஷஶலின் வ்சலஶபே ஶகஶணத்ேஷலும் சபஶது கல்லித்

துனமன உபேலஶக்கஷலர்?

அ. லில்யஷம் சபண்டிங் பிபு ஆ. ரிப்பன் பிபு

Page 19: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

இ. டல்சகௌெஷ பிபு ஈ. சக்கஶதய பிபு

65. சஜனல் ஸ்லஶர்டு பங்தகற்ம தபஶர்?

அ. இண்டஶம் னசூர் தபஶர்

ஆ. பன்மஶம் னசூர் தபஶர்

இ. நஶன்கஶம் னசூர் தபஶர்

ஈ. பேல் ஶத்ேஷ தபஶர்

66. இந்ேஷஶலின் அலுலல் சஶறஷஶக ஆங்கஷயம் ஶற்மப்பட்ட

ஆண்டு?

அ. 1829 ஆ. 1833

இ. 1835 ஈ. 1839

67. ீட் பகுேஷில் கயகத்ேஷல் ஈடுபட்ட புட்ெஷக்கஶர்கள்

அங்கஷபேந்து புமப்பட்டு கஸழ்க்கண்ட எந்ே இடத்னே ேங்கள்

கட்டுப்பஶட்டில் சகஶண்டு லந்ேனர்?

அ. ேஷல்யஷ ஆ. கஶன்பூர்

இ. பிகஶர் ஈ. ஶய்ப்பூர்

Page 20: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

68. கஶங்கஷஸ் தேஶற்றுலிக்கப்பட்ட தபஶது இந்ேஷஶலின்

னலெஷஶய்

அ. யஷட்டன் பிபு ஆ. கர்ென் பிபு

இ. ரிப்பன் பிபு ஈ. டஃப்ரின் பிபு

69. பேல் கஶங்கஷஸ் ஶநஶட்டில் பங்தகற்ம பிேஷநஷேஷகள்

அ. 72 ஆ. 74

இ. 76 ஈ. 78

யிவை: 61. ஈ 62. அ 63. ஆ 64. இ 65. இ 66. இ 67. அ 68. ஈ 69. ஈ

அபசினவநப்பு - 1

1. பின்லபேலனலற்மஷல் எது ஐ.நஶ.லின் நஷந்ே உறுப்பினர்

அல்ய?

அ. ஜப்பஶன் ஆ. ெஸனஶ

இ. ஷ்ஶ ஈ. பிரிட்டன்

2. பின்லபேலனலற்மஷல் எது ஐ.நஶ.லின் அனப்பு அல்ய?

Page 21: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

அ. பன்னஶட்டு நீேஷன்மம்

ஆ. டிஸ்டிளஷப் கவுன்ெஷல்

இ. எகனஶஷக் அண்ட் தெஶெஷல் கவுன்ெஷல்

ஈ. வவுஸ் ஆப் கஶன்ஸ்

3. எந்ே அெஷயனப்புப் பிரிலின் கஸழ் தேெஷ அலெ கஶய

ெட்டத்னே குடிசுத் ேனயலர் பிமப்பிக்கயஶம்?

அ. 352லது பிரிவு ஆ. 356லது பிரிவு

இ. 360லது பிரிவு ஈ. 361லது பிரிவு

4. இந்ேஷ அெஷயனப்புச் ெட்டத்னேப் சபஶறுத்ேலன

லஶழ்லேற்கஶன உரின என்பது

அ. அெஷல் உரின ஆ. சபஶபேரஶேஶ உரின

இ. அடிப்பனட உரின ஈ. ே உரின

5. பின் லபேலனலற்மஷல் எது ஶநஷய அசுகரஶல் ட்டுத

லிேஷக்கப்படக்கூடிது?

அ. தகரிக்னக லரி ஆ. செஶத்து லரி

இ. லபேஶன லரி ஈ. கஶர்ப்பதட் லரி

Page 22: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

6. தயஶக்ெபஶலின் ெபஶநஶகரின் ெம்பரத்னே நஷர்ணிப்பது ஶர்?

அ. ஜனஶேஷபேஷ ஆ. ெம்பர கஷளன்

இ. தகபினட் ஈ. பஶர்யஷசண்ட்

7. அெஷல்லஶேஷல்யஶே இந்ேஷஶலின் பேல் ஜனஶேஷபேஷ ஶர்?

அ. டஶக்டர் ஜஶகஸர் உதென்

ஆ. டஶக்டர் ஏ.பி.தஜ. அப்துல் கயஶம்

இ. டஶக்டர் ஶேஶகஷபேஷ்ணன்

ஈ. டஶக்டர் ஶதஜந்ேஷபிெஶத்

8. ஶஜ் ெபஶ உறுப்பினர் பேலிக் கஶயம் எத்ேனன ஆண்டுகள்?

அ. 3 ஆ. 4

இ. 5 ஈ. 6

9. பின்லபேம் பெனின் பிதேெங்கரில் ஶஜ் ெபஶலில்

பிேஷநஷேஷகள் இபேப்பது இேற்கு ட்டும் ேஶன்

அ. அந்ேஶன் நஷதகஶபஶர் ேீவுகள்

ஆ. டஶன் னடப

Page 23: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

இ. புதுச்தெரி

ஈ. இனல எதுவுஷல்னய

10. ஶஜ்ெபஶ எத்ேனன ஆண்டுகலக்கு பே பனம

கனயக்கப்படுகஷமது?

அ. 6 ஆ. 5

இ. 2 ஈ. கனயக்கபடிஶது

யிவை: 1. அ 2. ஈ 3. அ 4. இ 5. அ 6. ஈ 7. இ 8. ஈ 9. இ 10. ஈ

ய.எண் புத்தகத்தின் பனர் யிவ 1 GK 17,000 யிா யிவைகள் 300 2 GK1000 யிா-யிவைகள் 29 3 இனர் புக் 2012 100 4 இனர் புக் 2013 150 5 தநிமக யபாறு,இந்தின யபாறு 180 6 புயினினல் 3000 யிா-யிவைகள் 110 7 இந்தின ததசின இனக்கம்,இந்தின அபசினவநப்பு,இந்தின பாருாதாபம் 160 8 பாதுத்தநிழ் 120 9 பாது அிவு 130 10 CURRENT AFFAIRS ENGLISH MEDIUM 65 11 GK சக்சஸ் நாத இதழ் 30 12 தநிழ் அிஞர்களும்,தநிழ்த்பதாண்டும் 200 13 ைப்பு ிகழ்வுகள் 2013 சயரி பதல் ஆகஸ்ட் யவப 100 14 Tnpsc தநிழ் இக்கின யபாறு 160

யிவப்ட்டினல்

Page 24: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

15 நதின் ததர்வு 110 16 Tnpsc gr. II பந்வதன ஆண்டுகின் யிா-யிவை (7 ஆண்டுகள்) 130

ஆசிரினர் தகுதித்ததர்வு

ல.எண் கனடின் சபர் - சேஶனயதபெஷ. எண் 1. சென்னன 9094826254

2. துன 9750216789

3. தகஶனல 9994343334

4. தெயம் 9842428861

5. தூத்துக்குடி 9443833333

ய.எண் புத்தகம் பனர் யிவ 1 6 ஆம் யகுப்பு பதல் 12ஆம் யகுப்பு யவப தநிழ் யிா-யிவைகள் 160 2 TET பதல் தாள் (1056)க்கம் 400 3 TET தநிழ்,ஆங்கிம்,குமந்வத தநம்ாடு நற்றும் கற்ித்தல் பவகள் 180 4 TET- கணிதம் 150 5 TET-அியினல் 130 6 TET-யபாறு 110 7 TET-குடிவநனினல்,புயினினல்,பாருாதாபம் 160 8 TET- SELF TEST PAPER நாதிரி ததர்வு 65

ய.எண் புத்தகத்தின் பனர் யிவ 1 தநிழ்க்கஞ்சினம் 10,000 யிா-யிவைகள் 300 2 கல்யினினல் 4,500 யிா-யிவைகள் 150 3 TRB இனற்ினல் 2200 யிா-யிவைகள் 150 4 TRB ஆங்கிம் 4500 130 5 TRB தநிமக யபாறு,இந்தின யபாறு 6100 யிா-யிவைகள் 180

ய.எண் புத்தகத்தின் பனர் யிவ 1 +2 கணிப்பாினினல் 60 2 +2 யணிகயினல் 48 3 +2கணக்குப்தியினல் 48 4 அக்கண் கயிவத 70 5 தாக்கால்-கயிவத 50 6 அபயாணிப்பூக்கள் 70

புத்தகம் கிவைக்கும் இைங்கள்

Page 25: TNPSC GR. II & IV Q & A - … gr. ii & iv q & a இந்தின ததசின ...

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

www.arivukadal.com இவய புத்தகநாக உள்து.

Cell No : 98651 30130

Cell No : 98651 30130

6. ேஷபேசநல்தலயஷ 9750216789

7. கன்னிஶகுரி 9894846425

8. ேஷபேலண்ணஶனய 9994063702

9. நஶக்கல் 9894217248

10. ேஷபேச்ெஷ 9944144222

11. சபம்பலூர் 9894495845

12. அரிலூர் 9843427724

13. புதுக்தகஶட்னட 9659765900

14. ெஷலகங்னக 9994079013

15. இஶநஶேபும் 9842537005

16. தேனி 9443929273

17. ஈதஶடு 9443182330

18. ேர்புரி 9025313661

19. கஷபேஷ்ணகஷரி 9025313661

20. லிலப்பும் 9943153202

21. கஶஞ்ெஷபும் 9842316661

22. ேஞ்ெஶவூர் 9486525806

23. நஶகப்பட்டினம் 9500478338

24. தலலூர் 9791544734

25. ேஷண்டுக்கல் 9500862024

26. லிபேதுநகர் 9042482982

27. ேஷபேலஶபைர் 9443491894

28. ேஷபேத்ேணி 9750216789

29. கபைர் 9750216789

30. கடலூர் 9443079942

நூயஷனன சபம லறஷ பனமகள் 1. ARIVUKKADAL PATHIPPAKAGAM என்ம சபரில் DD எடுத்து அல்யது M.O அனுப்பயஶம் 2. கபைர் னலெஷஶ லங்கஷில் பணம் செலுத்ேயஶம், நடப்பு கணக்கு எண் : 1161135000002562 IFSC NO KVBL 0001161 / SOUTH MASI STREET, MADURAI பகலரி: அமஷவுக்கடல் பேஷப்பகம், னன எண் 3262, ேஷழ்நஶடு லடீ்டு லெேஷ லஶரிக்குடிிபேப்பு, லில்யஶபும், துன – 625011. Contact no: 9976935585, 98426 49140, 0452-6463666