Top Banner

of 113

The Magician's Gamble

May 30, 2018

ReportDownload

Documents

 • 8/14/2019 The Magician's Gamble

  1/113

  Ygn Bhjmlmhe| Jhbcon

  C} Bhyy Jsnjfs}

  Lgh{yns 8

  [h~o Zho`ns lf~oiey cnomntn gn zh| jnyymej hzh} zmyg my dfs ygn ygmsymnygymbn% Gn |hy/ hofen me gm| cnisffb/ me ygn s~e ifze/ ynsshlni gf~|n zgmlg

  gn ghi omtni me dfs ygn {h|y yne }nhs|/ off`mej hy ygn dh`n MI lhsi gn ghi

  hlx~msni ygsnn fs df~s bfeyg| hjf% ]f~ ghi yf cn nmjgynne yf jny fen fd

  ygn|n hei gn zh| feo} |ntneynne% C~y cnlh~|n gn ghi dhmso} jffi

  lfeyhly|/ gn zh| hcon yf jny fen dfs gmb|nod%

  Gm| fze/ cohe`/ {hon dhln |yhsni ~{ hy gmb dsfb ygn {gfyfjsh{g gn ghi

  yh`ne me|min ygn cffyg enwy yf ygn oflho \hme|c~s}|% Hoo gm| inyhmo| znsn

  om|yni enwy yf my% Gn off`ni hy gm| sndonlymfe me ygn csf`ne bmssfs f{{f|myn

  gm| |hjjmej cni fe ygn zhoo% Gn ghiey lghejni b~lg |meln ygn {mly~sn

  ghi cnne |eh{{ni% Gm| ghms zh| ygn feo} ygmej imddnsney% Ygn cofei yhejon

  zh| ofej me ygn {gfyf/ c~y zh| efz l~y tns} |gfsy% Gn ghi ho|f {mnslni gm|

  ondy nhs zmyg |ntnsho |motns |y~i|% Gn bmjgytn jsfze h dnz melgn|/ c~y yghy

  |nnbni ~eom`no}% [h~o ghi hozh}| cnne |gfsyns yghe bf|y cf}| gm| hjn/

  feo} |gffymej ~{ h dnz melgn| fs |f zgne gn zh| dmdynne% Hdyns yghy/ gn

  bfsn fs on|| |yf{{ni jsfzmej% Gn zh| |ymoo znhsmej ygn |hbn fen"|mqn"yff"

  |bhoo yshl`|~my cfyyfb| hei |ysm{ni y"|gmsy zgmlg lf|y gmb b~lg fd gm|

  hoofzheln%

  Ygn dh`n MI zh| hozh}| `n{y gmiine ~eins h off|n l~so fd lhs{ny me ygn

  lfsens fd ygn sffb% Ygm| {ohln zh| dhoomej h{hsy% Ygnsn ghi cnne h is}{hylg fe gm| cnisffb zhoo dfs h znn` efz hei ntns}ygmej me ygn sffb zh|

  lftnsni me h ygme oh}ns fd i~|y% Bf|y hi~oy| zf~oi cn |gfl`ni c} ygn

  lfeimymfe| [h~o zh| omtmej me/ c~y gn ghi jsfze ~|ni yf my% Hdyns hoo/ bf|y

  ynnehjns| fe ygn Dsnnbhe N|yhyn ghi ygn bm|dfsy~en yf omtn me |~lg he

  ~eg}jmneml |yhyn% Ntne h| [h~o {~y ygn lhs{ny chl` ifze/ gn efymlni h dnz

  inhi cfimn| fd lfl`sfhlgn| |{shzoni fe ygn doffscfhsi|/ ygnms onj| |y~l`

  f~y hy cmqhssn hejno|%

  [h~o {fl`nyni ygn MI hei off`ni hy gm| zhylg/ fen fd ygf|n lgnh{ fen|

  }f~ lhe c~} fe ygn bhs`ny dfs on|| yghe h {f~ei% My zh| x~hsyns yf emen% Medmdynne bme~yn|/ gn zf~oi cn onhtmej yf jf yf ygn {~c zmyg gm| bhyn

  Smlghsi% Gm| b~b zh| f~y/ zgnsn gn ghi ef minh/ hei gm| |m|yns ghi ondy h|

  |ffe h| gn lhbn me yghy hdynseffe dsfb zfs`% Ygn} ghi ef minh gn ghi

  ygn dh`n MI/ hei yf cn dshe`/ enmygns {sfchco} zf~oitn lhsni md ygn} imi%

  @hsne Zho`ns/ [h~o| b~b/ |{ney bf|y fd gns emjgy| me hefygns bhe|

  gf~|n/ feo} ntns hssmtmej gfbn nhso} enwy bfsemej% \gni hozh}| cnne h

  cmy fd h dsnn |{msmy% C~y h| dhs h| [h~o zh| lfelnseni/ |gn ghi yff b~lg

  dsnnifb/ ghtmej |nw zmyg ygn dms|y bhe |gn |nn| ntns} ymbn| |gn

  |h~eynsni meyf h emjgylo~c% Gm| |m|yns/ Inem|n/ g~ej hsf~ei zmyg h jsf~{ fdjmso| zgf znsn s~bf~sni yf ghei f~y is~j|% Ygf~jg/ h| dhs h| he}fen

 • 8/14/2019 The Magician's Gamble

  2/113

  `enz/ ygn} feo} gheini my f~y yf {nf{on/ efy hly~hoo} yh`n my ygnb|notn|%

  [h~o ghi ysmni/ hjhme hei hjhme/ yf {ns|~hin cfyg Inem|n hei @hsne yf

  |yf{ ygnms eh|y} ghcmy|/ yf |yf{ |onn{mej hsf~ei hei |yf{ gno{mej ygn oflho

  inhons| inomtnsmej lflhmen om`n Dhygns Lgsm|ybh| gheimej f~y {sn|ney|%

  Cfyg fd ygnb imiey ntne om|yne yf gmb hei |f gn |yf{{ni ys}mej%Yghy zh| bfsn fs on|| [h~o| neymsn dhbmo}% Gn entns `enz gm| ihi/

  zgfi imni fd lhelns zgne gn zh| h chc}% Inem|n ghi feo} cnne yzf

  }nhs| foi zgne my gh{{neni% Ygn bnbfs} b~|y |ymoo gh~ey gns/ h| [h~o lhe

  gnhs gns ls}mej |fbn emjgy| ygsf~jg ygn ygme {hsymymfe zhoo yghy |n{hshyni

  cfyg ygnms cnisffb| dsfb nhlg fygns% Gm| bfygns fe ygn fygns ghei zh|

  fctmf~|o} |ymoo jsmntmej/ h| |gn ysmni yf dmoo gns ohyn g~|chei| {ohln zmyg

  fygns cof`n|%

  Ygn iffscnoo shej hy yzf bme~yn| {h|y emen% Smlghsi zh| |yheimej fe

  ygn ygsn|gfoi% Gn zh| [h~o| foin|y dsmnei/ |meln ygn dms|y }nhs me {smbhs}

  |lgffo% Smlghsi zh| c~so} cf}/ h ofy cmjjns yghe [h~o/ c~y ygnsn zh| h

  lnsyhme |ne|mymtn hms hsf~ei gmb/ nwln{y {nf{on entns snhoo} yff` ygm| meyf

  hllf~ey/ feo} a~ijmej Smlghsi c} gm| |mqn hei |yheimej znoo hzh}%

  Zgnentns [h~o jfy meyf dmjgy|/ Smlghsi hozh}| |y~l` ~{ dfs gmb% Ygn yzf

  |~stmtni ygn gfssfs| fd |nlfeihs} |lgffo yfjnygns yff/ cfyg jnyymej ygn

  |hbn jshin| 'tns} ofz fen|- hei cfyg onhtmej hy |mwynne%

  Iml`( [h~o |hmi/ f{nemej ygn dsfey iffs/ jsnnymej gm| dsmnei%

  Dhee}( Smlghsi sn{omni/ bh`mej ygnb cfyg oh~jg% ]f~ hoo |ny6

  ]nhg/ ghej fe/ [h~o snysnhyni chl` meyf ygn gf~|n/ y~semej fdd hoo ygn

  omjgy|% M zfey cfygns ofl`mej% Zn ghtney jfy b~lg ygn c~sjohs| lhelght fdd ~|%

  Efcfi} gh| snhoo}/ Smlghsi |efsyni%

  [h~o |ohbbni ygn iffs cngmei gmb hei ygn yzf gnhini fdd ifze ygn

  |ysnny%

  Gfz zh| zfs`6 Smlghsi h|`ni%

  Zg}/ my zh| {f|mymtno} i~oo/ foi lgh{( [h~o }hzeni/ ifmej h smiml~of~|

  mb{sn||mfe fd he ~{{ns loh|| lmymqne/ bh`mej Smlghsi oh~jg g}|ynsmlhoo}%

  \noomej bfcmon {gfen| efy nwhlyo} }f~s yh|yn he} bfsn/ [h~omen6 gn

  |emjjnsni%[h~o |gs~jjni% Feo} afc }f~ lhe jny hsf~ei gnsn/ meemy6 Efy nwhlyo}

  jnyymej b~lg dsfb my/ c~y ehbn fen afc hsf~ei gnsn/ {hsy dsfb |noomej

  ifij} |y~dd/ zgmlg ifn|ey6

  ]f~ yho` h| md ifmej |fbnygmej moonjho m| chi/ Smlghsi |hmi/ gmeymej hy

  ygn dh`n MI lhsi% Imiey nwhlyo} h{{o} dfs fen hy ygn {f|y fddmln/ imi }h6

  [h~o jhtn gmb ygn dmejns%

  My zh| dsmneio} nwlghejn%

  Ygn} lhssmni fe zho`mej ifze ygn |ysnny% [h~o| gf~|n zh| fen fd bhe}

  fd ygn mineymlho fen| fe Iml`|fe Ohen% Iml`|fe Ohen |hy me ygn |ghifz fdygn ohsjn/ h{hsybney cofl` ygn lneysn{mnln fd Dsnnbhe N|yhyn/ he ~jo}

 • 8/14/2019 The Magician's Gamble

  3/113

  {mnln fd bfinse lfe|ys~lymfe moo~bmehyni hjhme|y ygn |nyymej |~e% My zh|

  nhso} h~y~be/ hei ygn hms zh| |ymoo snohymtno} zhsb/ c~y ygn ntnemej| znsn

  y~semej ihs`ns hei hosnhi} ygn fshejn ohb{| ghi doml`nsni fe me ygn

  |ysnny/ ygsfzmej {ffo| fd ~jo} fshejn omjgy fe ygn {htnbney%

  Gfz| Of~m|n6 Smlghsi h|`ni h| ygn} y~seni h lfsens/ gnhimej hofejygn bhme sfhi% Of~m|n zh| [h~o| jmsodsmnei hei dfs |fbn snh|fe/ Smlghsi

  ghi entns snhoo} jfy fe zmyg gns%

  \gn| f`h}/ [h~o sn{omni/ zmyg h isnhb} off` fe gm| dhln% \ymoo nwysh

  dmy( H cmy dohy"lgn|yni/ c~y emln onj|% Fg zghy hb M yho`mej hcf~y6 ]f~tn

  |nne gns(

  Smlghsi |hmi efygmej% He noinso} lf~{on zho`ni {h|y fe ygn fygns |min fd

  ygn sfhi/ johelmej im|h{{sftmejo} hy ygn yzf cf}|% Ygn} {sfchco} ygf~jgy

  ygn} znsn ~{ yf ef jffi/ off`mej dfs h dmjgy% C~y ygn} |hmi efygmej%

  Zghy }f~ off`mej hy6 [h~o |gfy hy ygnb%

  Ygn lf~{on {~s|ni ygnms om{| hei x~ml`neni ygnms {hln%

  \f/ gfz| }f~s oftn"omdn6 [h~o h|`ni% Imi }f~ jny |fbn fd yghy jmso hy

  yghy emjgylo~c oh|y znn`6 Imi }h6

  Smlghsi off`ni h cmy ifze"ysfiine%

  Ef/ gn b~bconi%

  Zg} efy6 \gn |nnbni yf om`n }f~%

  \gn zh|ey b} y}{n%

  Efy }f~s y}{n6 [h~o |hmi/ melsni~of~|o}% \gn zh| jhjjmej dfs }h(

  M| Of~m|n hozh}| jhjjmej dfs}f~ ygne6 Smlghsi inbheini% Yf [h~o|

  |~s{sm|n/ gn |f~eini h omyyon heef}ni%Hoo ygn ymbn/ gn |hmi% \gn ynwy| bn/ om`n/ ntns} ih}% \gn lhey cnhs yf

  cn h{hsy dsfb bn( Gn {~y fe h |mb{nsmej tfmln/ efz ifmej he mb{sn||mfe

  fd h |zffe% Fg/ [h~o( M z~t }f~/ [h~o( M zhey yf cn yfjnygns zmyg }f~ dfs/

  om`n/ ygn sn|y fd b} ih}|(

  Smlghsi lf~oiey gno{ h |bms`% C~y gn |hmi efygmej bfsn fe ygn |~canly%

  Gn hozh}| |nnbni yf ghtn ygn zfs|n o~l` zmyg bf|y fd ygn jmso| gn bnny|%

  ]f~ jfeeh yh`n gns hzh} yf |fbn dheyh|} m|ohei/ ygne6 gn |hmi%

  Efz my zh| [h~o| y~se yf dhoo |money%

  M%%% i~eef/ gn dmijnyni zmyg h gfon me gm| {fl`ny/ htfmimej gm| bhyn|n}n|% M |~{{f|n/ }`efz/ my zf~oi cn emln yf jny hzh} dsfb gnsn%%% dfs

  jffi%

  Fd lf~s|n my zf~oi cn/ Smlghsi hjsnni%

  Ygn} y~seni hefygns lfsens/ lsf||ni ygn sfhi hei |~iineo} h {~c lhooni

  Ygn Jsnne Omfe lhbn meyf tmnz% My zh| hosnhi} {hl`ni/ zmyg omjgy|/ |gf~y|

  hei oh~jgyns lfbmej dsfb me|min% [nf{on znsn f~y|min/ |bf`mej me ygn

  h~y~be ntnemej hms/ ygnms lmjhsnyyn| c~semej he hejs} sni me ygnms dmejns|%

  Ygn Jsnne Omfe zh| h csml` c~moimej/ zmyg h |mje inlfshyni zmyg h dhy/

  jsnne omfe ghejmej ftns ygn dsfey iffs% Ygn |bf`ns| chsno} hl`efzonijniygn yzf cf}| h| ygn} zney me%

 • 8/14/2019 The Magician's Gamble

  4/113

 • 8/14/2019 The Magician's Gamble

  5/113

  F`h}/ dmejns| ysnbcomej/ [h~o dm|gni f~y gm| fze MI hei Smlghsi jhtn

  gmb gm| fze% Gn gheini ygnb yf ygn bhe/ zgf |ehylgni ygnb f~y fd gm|

  ghei hei gnoi my me dsfey fd gmb/ om`n |fbnygmej gn df~ei f~y fd h j~yyns%

  \emins off`ni lof|no} hy ygn {gfyf| fe nhlg MI/ h |omjgy |bms` cnjmeemej yf

  {oh} hsf~ei gm| om{|% Gn off`ni chl` hy [h~o%Ygn|n MI lhsi| hsn h dfsjns}/ gn |hmi%

  Ef%%%

  [onh|n ifey zh|yn }f~s csnhyg/ gn lg~l`ni ygn MI| chl` hy ygnb me

  im|j~|y% Efz jny f~y% Hei ifey lfbn gnsn ~eymo }f~sn foi nef~jg%

  C~y%%% c~y zn hozh}| lfbn gnsn( Smlghsi {sfyn|yni% \~iineo}/ ygn

  zgfon {~c zney |money/ gnhi| |zmtnoomej sf~ei me ygnms imsnlymfe% Ef fen

  gh| |hmi%%%

  ]f~ bmjgytn {~ooni zffo ftns ygnms n}n|/ `mi/ c~y efy ftns bmen% Efz

  {onh|n onhtn cndfsn M lhoo ygn {fomln(

  \~iineo}/ h comeimej shjn dmooni [h~o dsfb ygn lsfze fd gm| gnhi yf ygn

  ym{ fd gm| yfn|% Gfz ihsn ygn ch|yhsi ynoo gmb yf jny f~y/ hei ygsnhyne gmb

  hei gm| bhyn6 Ygn hejns sn{ohlni ygn dnhs me he me|yhey hei/ cndfsn gn

  `enz zghy gn zh| ifmej/ gn oh|gni f~y/ imtmej dfs ygn \emins ftns ygn

  lf~eyns/ {~|gmej gmb yf ygn doffs% Ygn bhe zh| lh~jgy c} |~s{sm|n h| [h~o

  |yhsyni {~elgmej gmb/ me h dmy fd d~s}%

  IFEY ]F^ \[email protected] HY ^\( gn

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.