Top Banner
Media Monitoring Reports – UNHCR Thailand 1 THAILAND 20 September – 4 October 2018 MEDIA MONITORING REPORT # 191 ငြိမ်းချမ်းရေးနှြ့် င ြန်လည်ေြ်က ြားရေ့ရေး ၿငိမ္းခမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္လာေစရန္ အဖ႔အားလံုးပူးေပါင္းပါဝင္ခင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ အစိုးရမွ တိုက္တြန္း The Irrawaddy, 28 September 2018 ခင္းမိုင္-ထိုင္းႏိုင္ငံ- ခြ မထြက္ေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အ တြက္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိ႕၌ ကင္းပျပလုပ္ေသာ ပါဝင္သူအဖြ႔အစည္းမား အစည္းအေဝး တြင္ ၿငိမ္းခမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေလ့လာသံုးသပ္သူမားမွ အစိုးရအား တိုင္းရင္းသား အဖြ ႔မားမွ မခြ ထြက္ ေရးကတိ ကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ မလိုအပ္ေသာ အျခအေနမားရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ျခင္းအေပၚ အစိုး ရ၏ ႀကိးပမ္းအား ထုတ္မႈမားကို အာရံုစိုက္လုပ္ ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းခ့သည္။ ၿငိမ္းခမ္းေရးျဖစ္စဥ္ကိေရွ႕ဆက္ရန္အတြက္ မရွမျဖစ္လိုအပ္ခက္တစ္ခုအျဖစ္ ျပည္ ထာင္စုမွ မည္သည့္အခါမွ ခြ မထြက္ေရး ကတိကို တိုင္းရင္းသားအဖြ႔အစည္းမားမွ က တိေပးရမည္ဟု တပ္မေတာ္မွ ေတာင္းဆိထားသည္။ တိုင္းရင္းသား အဖြ ႔အစည္းမားမွ ထိုေတာင္းဆိုခက္ကိျငင္းဆိုထားၿပီး ထိတာင္းဆိုခက္သည္ ၎တို႔ကို ၿငိမ္းခမ္းေရး ကို ေရွ႕ဆက္ရန္ ဆိုးကိး (အဟန္႔အတား) ျဖစ္ေစသည္ဟု ယံုၾကည္လွက္ရွိသည္။ ခြ မထြက္ေရးကို ကတိမေပးဘ ဖြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မူၾကမ္းေရးဆြ ျခင္းမျပႏိုင္ပါဟု တပ္မေတာ္မွ ေျပာၾကား ထားျခင္းေၾကာင့္ ခထြက္ေရးကိစၥရပ္သည္ အတားအဆီးတစ္ခုအျဖစ္ရွိေနသည္ဟု တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ႏိုင္ငံ ရးရာကို အနီးကပ္ သံုးသပ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးမွ ေျပာၾကားခ့သည္။ စာရြက္ေပၚတြင္သာ ရွိမည့္ ထိကတိကို ေတာင္းဆိုေနမည့္အစား မည္သူမွ မခြ ထြက္ခင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ပထမဦးစားေပးျဖစ္သည္မဟုတ္ပါလား ဟုဆိုသည့္ ၎တို႔၏ အႀကံျပခက္ကို ဦးေမာင္ေမာင္စိုးမွ ထပ္မံေျပာၾကားခ့ သည္။ NLD အစိုးရဦးေဆာင္ေသာ အစိုးလက္ထက္တြင္ ထိုအစည္းအေဝးသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ကင္းပေသာ အ စည္းအေဝးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို ကင္းပခ့ၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ မူ ရင္းပင္လံုစာခပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခ့သူမား၏ သားစဥ္ေျမးဆက္မားႏွင့္အတူ ကြမ္းကင္သူ အနည္းငယ္ တက္ ရာက္ခ့သည္။ ကခင္၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္၊ ကရင္ႏွင့္ ဗမာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမားမွ ကိုယ္စားလွယ္တခိ႕၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႔အစည္းမားႏွင့္ ၿငိမ္း ခမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြ ျပလုပ္ထားသူမားႏွင့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ဆက္စပ္သူမား၊ မန္မာၿငိမ္းခမ္းေရးစင္တာ ဝန္ထမ္းေဟာင္းမား၊ စာေရးဆရာမားႏွင့္ သတင္းေထာက္မားသည္ အဆိုပါ ေဆြးေႏြး ပြ ကို တက္ေရာက္ခ့သည္။ ၎တို႔သည္ လက္ရွိၿငိမ္းခမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို တစ္ရက္တာ ေဆြးေႏြးခ့ၿပီး ၎တို႔၏ အ
15

THAILAND - UNHCR

Oct 01, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: THAILAND - UNHCR

Media Monitoring Reports – UNHCR Thailand

1 1

THAILAND

20 September – 4 October 2018

MEDIA MONITORING REPORT # 191 ငြမးချမးရေးနြ ငြနလညေြကြားရေရေး

ၿငမးခမးေရးလပငနးစဥ တးတကလာေစရန အဖြ႔အားလးပးေပါငးပါဝငခငသည ျပညေထာငစ တညေဆာကရန

အစးရမ တကတြနး

The Irrawaddy, 28 September 2018

ခငးမင-ထငးႏငင- ခြမထြကေရးကစၥႏငပတသက၍ လကရျဖစေပၚေနေသာ အၾကပအတညးက ေျဖရငးႏငရန အ တြက စကတငဘာလ ၂၈ ရကေန႔တြင ရနကနၿမ႕၌ ကငးပျပလပေသာ ပါဝငသအဖြ႔အစညးမား အစညးအေဝး တြင ၿငမးခမးေရးလပငနးစဥက ေလလာသးသပသမားမ အစးရအား တငးရငးသား အဖြ႔မားမ မခြထြက ေရးကတ က ထနးသမးထားရန မလအပေသာ အျခအေနမားရသည ျပညေထာငစတစခက တညေဆာကျခငးအေပၚ အစး ရ၏ ႀကးပမးအား ထတမႈမားက အာရစကလပ ေဆာငရန တကတြနးခသည။

ၿငမးခမးေရးျဖစစဥက ေရ႕ဆကရနအတြက မရ မျဖစလအပခကတစခအျဖစ ျပည ေထာငစမ မညသညအခါမ ခြမထြကေရး ကတက တငးရငးသားအဖြ႔အစညးမားမ က တေပးရမညဟ တပမေတာမ ေတာငးဆ ထားသည။ တငးရငးသား အဖြ႔အစညးမားမ ထေတာငးဆခကက ျငငးဆထားၿပး ထ ေတာငးဆခကသည ၎တ႔က ၿငမးခမးေရး က ေရ႕ဆကရန ဆးကး (အဟန႔အတား) ျဖစေစသညဟ ယၾကညလကရသည။

ခြမထြကေရးက ကတမေပးဘ ဖြ႔စညးပအေျခခဥပေဒက မၾကမးေရးဆြျခငးမျပႏငပါဟ တပမေတာမ ေျပာၾကား ထားျခငးေၾကာင ခြထြကေရးကစၥရပသည အတားအဆးတစခအျဖစရေနသညဟ တငးရငးသားေရးရာႏင ႏငင ေရးရာက အနးကပ သးသပတစဥးျဖစေသာ ဥးေမာငေမာငစးမ ေျပာၾကားခသည။ စာရြကေပၚတြငသာ ရမည ထ ကတက ေတာငးဆေနမညအစား မညသမ မခြထြကခငေသာ ျပညေထာငစတစခက တညေဆာကျခငးသည ပထမဥးစားေပးျဖစသညမဟတပါလား ဟဆသည ၎တ႔၏ အႀကျပခကက ဥးေမာငေမာငစးမ ထပမေျပာၾကားခ သည။

NLD အစးရဥးေဆာငေသာ အစးလကထကတြင ထအစညးအေဝးသည ဒတယအႀကမေျမာကကငးပေသာ အ စညးအေဝးျဖစသည။ ၂၀၁၇ ခႏစ၊ ဇလငလတြငပထမအႀကမအစညးအေဝးက ကငးပခၿပး ၁၉၄၇ ခႏစတြင မ ရငးပငလစာခပက လကမတေရးထးခသမား၏ သားစဥေျမးဆကမားႏငအတ ကြမးကငသ အနညးငယ တက ေရာကခသည။

ကခင၊ ရမး၊ ရခင၊ ကရငႏင ဗမာ ႏငငေရးပါတမားမ ကယစားလယတခ႕၊ အရပဖကလမႈအဖြ႔အစညးမားႏင ၿငမး ခမးေရး လပငနးစဥႏငပတသက၍ အလပရေဆြးေႏြးပြ ျပလပထားသမားႏင မဝါဒပငးဆငရာ ဆကစပသမား၊ ျမနမာၿငမးခမးေရးစငတာ ဝနထမးေဟာငးမား၊ စာေရးဆရာမားႏင သတငးေထာကမားသည အဆပါ ေဆြးေႏြး ပြက တကေရာကခသည။ ၎တ႔သည လကရၿငမးခမးေရးလပငနးစဥက တစရကတာ ေဆြးေႏြးခၿပး ၎တ ႔၏ အ

Page 2: THAILAND - UNHCR

Media Monitoring Reports – UNHCR Thailand

2

သအျမငမားက မေဝခၾကသည။ တကေရာကသမားအားလးသည ၿငမးခမးေရးလပငနးစဥတြင နးကပစြာ ပါဝင ေဆာငရြက ေနသမား ျဖစသည။

အစးရ၏ ၿငမးခမးေရးေကာမရငတြင အတြငးေရးမးျဖစသ ဥးခငေဇာဥးႏင ႏငငေတာအတငပငခရး၏ ညႊနၾကားေရးမးခပ

ဥးေဇာေဌးတ႔သည အစးရ၏ ႀကးပမးအားထတေနမႈမားႏင ၿငမးခမးေရးေဆြးေႏြးပြမားအတြငး ႏငင၏ တငးရငးသား လက

နကကင အဖြ႔အစညးမားႏင ဆကဆ လပေဆာငရာတြင ရငဆငရေသာ စနေခၚမႈမားက အေသးစတ မေဝခၾကၿပး အဘယ

ေၾကာင ၿငမးခမးေရးလပငနးစဥ ေႏာငေႏးေနရသညႏငပတသက၍ တကေရာကသမား၏ သေဘာထားအျမငမားက ေျပာ

ၾကားရန ကမးလမးခသည။

“အစးရမ ၎၏ ႀကးပမးေနမႈမားက တငျပချခငးအား နားေထာငခၿပးေနာက မမ၏အျမငျဖစေသာ ၿငမးခမးေရး ခရးစဥက ေရ႕

ဆကလမးႏငရနႏင ဖကဒရယႏငငက တညေဆာကႏငရနအတြက ႏငငတစခလး၏ အခပအျခာအာဏာက ထညသြငး

စဥးစားရမညျဖစၿပး တစဥးခငးစ(အဖြ႔အစညးမား)၏ အခပအျခာအာဏာက ထညသြငးစဥးစား၍ မရပါ” ဟေျပာ ၾကားခ

ေၾကာငး အမးသား ဒမကရကတစအငအားစပါတ (NDF) ၏ ဥကဌျဖစသ ဥးခငေမာငေဆြမ ေျပာၾကားခသည။

ေဆြးေႏြးပြတြင တကေရာကသ ၂၉ ဥးမ ၎တ႔၏ ထငျမငယဆခကမားက မဝခၾကၿပး အစးရ၏ ေစစပညႏႈငးေရးမး မားမ ၿငမးခမးေရးေစစပညႏႈငးမႈမားႏငဆကႏြယေသာ နားလညမႈလြျခငးအခ႕က ေျဖရငးေပးႏငခသညဟ ေကာမရင၏ အႀက ေပးတစဥးျဖစသ ဥးလေမာငေရႊမ ေျပာၾကားခသည။

ၿငမးခမးေရး ေစစပညႏႈငးေရးမးေဟာငးမားျဖစသည ဥးေအာငမငးႏင ဥးခငရတ႔ကေသာ ဖတၾကားထားသ တခ႕သည တျခား

အစအစဥမားရျခငးေၾကာင ေဆြးေႏြးပြသ႔ တကေရာကႏငျခငးမရပါ။ တျခားသမားသည ရနကနသ႔ ခရးသြားေနရေသာေၾကာင

တကေရာကႏငျခငးမရပါ။

အေသးစတေဆြးေႏြးျခငးမရခေသာလညး ၿငမခမးေရးလပငနးစဥႏင ဆကစပလကရေသာ ကစၥရပတငးက ေဆြးေႏြးခသညဟ ဥးလေမာငေရႊမ ဧရာဝတသတငးဌာနသ႔ ေျပာၾကားခသည။

ၿငမးခမးေရးလပငနးစဥ တးတကရန အဓကကေသာ အကပအတညးမားသည ခြမထြကေရး၊ ရမးျပညနယႏင ရခင ျပညနယတ႔တြင ႏငငေရးေဆြးေႏြးပြမား ကငးပရန တားျမစထားျခငးႏင ကခငလြတေျမာကေရးတပမေတာ (KIA) အပါအဝင ေျမာကပငး တငးရငးသားလကနကကငအဖြ႔အစညးမားႏင အစးရၾကား ေစစပညႏႈငးမႈမား မရျခငးတ ႔ ျဖစသည။

ျမစၾကးနားအေျခစက ၿငမးခမးေရးေဆြးေႏြးေရးအကးေဆာငအဖြ႔(PCG)၏ ေခါငးေဆာငျဖစသ Yup Zau Khawng မ ေဆြး ေႏြးပြတကေရာကႏငခသျဖင ဝမးေျမာကေၾကာငး ဥးလေမာငေရႊမ ေျပာၾကားခသည။ KIA ႏင အစးရေဟာငး ၾကား ေဆြးေႏြး ပြမားတြင အဓကကေသာ အကးေတာေဆာငအျဖစ PCG မ ေဆာငရြကခသည။

အစးရမ တ႔ျပနရန အခြငအေရးေပးခနတြင တကေရာကသအမားစမ ၎တ ႔၏ စးရမမႈမားက ဖြငဟေျပာရန အခြငအေရးရ ရေသာေၾကာင (ပမန) အစညးအေဝးမားအတြက ကြႏပတ႔အခနပရလင ထေဆြးေႏြးပြမားသည ေကာငးမညဟ ဥးလေမာင ေရႊမ ေျပာၾကားခသည။

သမၼတေဟာငး ဥးသနးစနအစးရလကထကတြင ပါဝငသအဖြ႔အစညးမား ေဆြးေႏြးပြမားက မၾကာခဏ ကငးပခသည။

Link: https://www.irrawaddy.com/news/advance-peace-process-govt-urged-build-union-groups-want-

join.html

ငမနမာရခါြးရောြများအတြ ြေးယားထြသးရေးရနးြမ သြခနးောများ

The Irrawaddy, 24 September 2018

ရတာြြေယားသမမတ မနးရျျအြသည ရငမာြြေးယား ရခါြးရောြ ြြျျအနးနြ သမြးဝြ ရေးရနးြ ငြလြ ေန

ေြတြဘာလ ၁၈ ေြရနြ ရငမာြြေးယားနြြသ ရောြေလာသည။၂၀၀၀ ငြညနေြ ရငမာြြေးယားသ

လာရောြရသာ ြြရေးျျနြ ၂၀၀၇ ခနေြ လာရောြသည ရမဟနးတငြးလျြ မနးသည ရငမာြြေးယားသရောြလာ

Page 3: THAILAND - UNHCR

Media Monitoring Reports – UNHCR Thailand

3

ရသာ တတယရငမာြ ရတာြြေးယား သမမ

တ ငြေသည။

ေြတြဘာလအတြး မနး- ြြ ရေးရနး

ြသည တတယအကြမရငမာြငြေငြး ရတာြ

နြ ရငမာြြေးယား အ ကြား ြဉစမရငမာြ

ထြသးရေးရနးြ ငြေသည။ လြေ သမမတ

နေဦးအကြား ယခြ ရေးရနးြများြ ယခနေ

အရောြြး ဧငြလ ၂၇ ေြရနနြ ရမလ ၂၆

ေြရနများြ ရတာြနြ ရငမာြြေးယား

နယေြတြ ြျြးြခသည။

ရခါြးရောြနေဦးတ၏ တြညလြည လြေားမမာ ချး ြျးြယောငြေသည။ ၂၀၁၇ ခနေ ရမလတြ မနး ေတြ တာဝန

ယငြးရနာြ တရတာြးလရသာြာလအတြး သ းကြမရငမာြ ရတေ မလညး ငြေသည။

ရနာြေ းြျြးြသည ငြယမး အေညးအရဝးတြ နျြလးယားလြနြ ြျြသမးရေးနြ ထာဝေ ငြမးချမးရသာ ေနေတခ

ြနတးငခြးငြြ ြေးယားြျနးေယ တညငြမရေးတြ ရေးရနးကြသည။ ထရေးရနးြတြ မကြေြး ထးြရသာ နျလြ

နြြျြသမးရေး သရဘာတညမေေသည။ ရနာြ တ ချမးေမ ေ းြျညေမးသြေခနးြ အငြးအြြ ြျြသမးရေးငြေသည။

ငမနမာရခါြးရောြများအရနငြြ ြေးယားရခါြးရောြများထမ ရလလာေန ထးငခားရသာ သြခနးော သ းခေသည။

ြထမ သြခနးောမာ နျြလးယား ြျြသမးရေးအတြ ၎ြးတ၏ ေတအားထြသနမနြ ေ းငြတချြ ငြတသားမငြေသည။

ြေးယားြျနးေယတြ နျြလးယားြျြသမးရေးနြ ငြမးချမးရေးတအတြ ၎ြးတ ြယတြမလ၍ မညသတြမျ

တာဝနမေရကြာြး မနးနြ ြြ နေဦးေလ းတ နားလည သရဘာရြါြထား ကြြ ေသည။ ထရကြာြ ထအေညးအရဝးြ

ြျြးြနြေန အားထတကြငခြး ငြေသည။

ေတယ သြခနးောမာ ေတြရေးရနးေနအတြ တြြနြတြြ အထး သတမနများြ နေြြေလ းြ ရေလတကြငခြး

ငြေသည။ မနး၏ ငြယမးထြသးရေးရနးြ မတြမ ရခါြးရောြနေဦးတသည ေြးနးရသာ ေြေရေး ထရထာြရေးနြ

ထြသးရေးရနးြ အေြရငြရချာရမရေးအတြ အထးသတမနများြ ရေလတခ ကြသည။

“အထးသတမန ြယေားလယအြေ ခေးေဉဟာ အေမးြရအာြငမြတယ။ ေလေရတြ ထြထားတာထြ အများကြးြ

ရြာြးရနတယ” ဟ မနးြ ေြတြဘာလ အရောြြးတြ ရငမာြြေးယားသ အထးသတမန ြယေားလယအြြ ရေ

လတငြးရနာြ ရငြာသည။

တတယ သြခနးောမာ ရငမာြြေးယားနြြတြ မျြနာချြးေြ ရတေ ငခြးငြေသည။ မနးသည ငြမးချမးရေး အတြ

ေ းငြတချြငြတသားမြ ငြသသညအရနငြြ ရငမာြြေးယားနြြသ သမြးဝြ သားရောြသည။ သ းကြမရငမာြ

ရတေ အငြးတြ ြြ ြလညး မကြာရတာရသာ အနာျတတြ ရတာြြေးယားသ သားရောြနြရငခေရကြာြး ထတ

ရြာရငြာေ လာေသည။

နေြြေလ း၏ ထသ တြညလြညေရသာ အားထတမများရကြာြ ရငမာြြေးယား ရခါြးရောြ ြြ သည ထေမ၏

သမမတသြတမး ြနေ းရသာ ၂၀၂၁ ခနေ ဇနနဝါေလ မတြမ သ းနေအတြး နျြလးယား အငြညအ၀ ြျြသမးရေးြ

ေညေယလာြ ေသည။ နျြလးယား ြျြသမးရေးအငြြ ြေးယား ရခါြးရောြ နေဦးတသည ၂၀၃၂ ခနေ အလြေ ြြ

ြးတအမေြများအငြေ လြခြျြးြရေးအတြ ကြးေားေနလညး သရဘာတကြသည။

နျြလးယား လြနြများရလာြ အရေးမြါရသာ ငြညတြး ြဋြြခ ငြေသည ငမနမာနြြ၏ ငြညတြးေေြ ရောေးော

ထနးချြနြခသြငြး သြေြောအြများမ ရခါြးရောြများ၏ အားထတမငြြ ြမလျြငမနော ရငြေြးခသြသည။ သရသာ

ငမနမာနြြ၏ ငြမးချမးရေးလြြနးေဉသည ေညကြာရသာ ငြေေဉငြေရနငြး ငြမးချမးရေးမေဘ အြျြအတညး များြသာ

ေေရနသည။

အေးေ ငြညရထာြေ ငြမးချမးရေးရြာမေြ (UPC) ၏ ေြခြ တြမရတာ (AA)၊ တအာြး အမျးသား လတရငမာြရေး

တြမရတာ (TNLA)၊ ငမနမာအမျးသားေမြရေေ မဟာမတ တြမရတာ (MNDAA) တြါဝြသည ရငမာြြြးမဟာမတများနြ

ေြတြဘာလ ၅ ေြရနြ တရတနြြ ြမြးတြ ြျြးြသည အေညးအရဝးသည ငြေြားရနသည ြဋြြခများ အေ း

သတရေးအားထတမြ ြမ ရြာြးမနရေသည အငြသရဘာရောြရသာ ရငခလမးငြေသည။

ေတထခြေော ရြာြးသညမာ ထရနတြြြေေဉထားသည UPC နြ ြချြလတလြရေးအြ (KIO) တအကြား အေညး

အရဝးြ ငြြေြမ အားနညးချြများအတြ ြျြသမးလြေငခြး ငြေသည။

Page 4: THAILAND - UNHCR

Media Monitoring Reports – UNHCR Thailand

4

ထအေညးအရဝးမာ တြမရတာမ ေတယ ဗလချြကြး ထနးထနးနြ ဦးရောြသည ြယေားလယ အြနြ ဗလချြကြး အန

ဗနလ ဦးရောြသည KIO ြယေားလယများ ရြရြာဝါေလနြ ကသျတလ ရတေ ငြး ထြမရတေ ေန ငြြေြကြငခြးငြေသည။

ထအေညးအရဝးများတြ တြမရတာ၏ အတြးအြျြ ငြငခြးနြ ထြမရေးရနးြများအတြ ကြတြေညးြမးချြ

များရကြာြ မညသည ေလေြမျ မေေခရြ။

ငမနမာနြြတြ ငြမးချမးရေးလြြနးေဉ ငမနေနရအာြငမြရေးအတြ နေြြ (တြမရတာနြ တြးေြးသား လြနြြြ

အြအေညးများ) ရခါြးရောြများ ငြမးချမးရေးအတြ ငြတသားရသာ ေ းငြတချြြ ရေတနးတြငခြး၊ အထးြယ

ေားလယအြများ ရေလတငခြး၊ နေြြ ရေသများြ အငြနအလန သားရောြငခြးနြ တြြနြတြြ ကြတြ ေညးြမး

သတမတချြ မေဘ ရတေ ငခြးတငြြ ငြမးချမးရေးြ ရြာရောြေန အရေးကြးသည။

၎ြးတသည ငြမးချမးရေးလြြနးေဉ ခေးရောြရေးအတြ အရေးြါသည သမဟတ ငြမးချမးရေး အားထတမ တခလ းြ

ရနာြယြ ြျြေးငခြးြလညး တားေးနြရသာရကြာြ ငမနမာရခါြးရောြများ၊ အထးသငြြ တြမရတာနြ တြးေြးသား

လြနြြြအြအေညးများမ ရခါြးရောြများ ရငမာြနြ ရတာြြေးယား ရခါြးရောြများထမ သြခနးောယသြသည။

“ြျရနာတတရတ ြေးယားြျနးေယြ နျြလးယား လြနြ သမဟတ နျြလးယား ငခမးရငခာြမ ြြးမတ ရေသအ

ငြေရငြာြးလြေြ တြတြကြကြအားထတြ ြျရနာတ သရဘာတခတယ” ဟ မကြာရသးမြ ငြယမးတြ ြျြးြသည

မနး-ြြ ထြသရေးရနးြ၏ သတြးောေြးလြးြတြ ြြ ရငြာခသညအတြး တြမရတာ ဗလချြကြးများနြ တြးေြး

သားရခါြးရောြများ နေြြေလ းတြ ငြမးချမးရေးအတြ ခြမာရသာ ေ းငြတချြေလျြ ၎ြးတသည ထေေမြဇနြ

တြခြမမေရသာ ငြမးချမးသည နယရငမအငြေ ရငြာြးလြေနြမညဟ ငမနမာနြြသားများြ ယ ကြညရနကြြါသည။

Link: https://www.irrawaddy.com/opinion/guest-column/korean-reconciliation-three-lessons-myanmars-

leaders.html

ေးြားရေးနြ လမြ ငြးတးတြမ

အေညအရသးန ေညးြမးကြြမတြ အရေးတကြး လအြရနတ ရောြလြရေးလြြနး

Myanmar Times, 1 October 2018

ြလျြလြရလေတ ငမနမာနြြမာ လရနထြတအရောြအအ ရတေကြခြမြ အလနအရေးြါရနငြး ေေတမးရတေ

ရြာငြချြအေ ေနြနငမေအရောြအအ အများေဟာ အနတောယေအရနအထား မာေရနြါတယ။ ေအရောြအအ ရတမာ

ရနထြရနသရတေ အသြအနတောယလ ငခမ ေမေေတာ အရောြအအ ရတေ ကြခြမ အရနအထားန အများကြး

သြေြရနြါတယ။

အရောြအအ ရတေ အေညအရသး ငြညဝရေြန အေညအ

ရသး မငြညမတ အရောြအအ ရတြ ေေရေးအရေးယ

မရတ ငြလြြ ေနြနငမရတာ ေညြြသာယာရေးရြာမတြ

ဦးေားရြး လြရောြရနတယလ ေနြနငမရတာ ေညြြသာ

ယာရေးရြာမတ အြျျြနယာဌာန (အရောြအအ ) ဌာနေမး

ရေါနြးအဝြးြ ေြါ တယ။

အရောြအအ ရတ ရောြလြတအခါ သဘာဝရဘး အနတ

ောယခ နြြအတြ အရောြအအ ေသတမတချြရတ

ချမတထားငြး ငြေြါတယ။ ရောြလြခြြါမေတြတအခါ

ရောြလြရေးေ ညနးရတနအည ြလျြေဏခနြမန ြတ

သြငြး အြျျြနယာ ြညာေြေြော အရသးေတ တြ

ချြမရတ ြါဝြမသာ ရောြလြခြငြရြးရနတယလ လညး

ရေါနြးအဝြးြ ေြါတယ။

"အရောြအအ ရတ ရောြလြတအခါ ေညးမျဉးေညးြမးရတြ တြယလြနာေလားေတာြ ြြးေြးေေရေး

ရနြါတယ။ ေညးြမးရြာြြျြေြ လြေြြတသမးတာရတအထ အရေးယရနြါတယ။ အေညအရသးမမလ တေခခငြ

ေသားေြ ခေမာြ အမေြရတြါြ။ အရောြအအ အေညအရသးအတြ အြျျြနယာရြာြေြ အသအမတငြတ အြျျြ

နယာရတြ တာဝနယ၊ တာဝနခေမာြါ"လ ရေါနြးအဝြးြ ေြါတယ။

Page 5: THAILAND - UNHCR

Media Monitoring Reports – UNHCR Thailand

5

လြေအရနအထားအေ အရောြအအ ရောြလြခြ လာရောြရလျာြထားမဟာ ရငခာြလြတ တေြတြ ၆၀ဝ ခန

ေရနတယလလညး ေနြနငမရတာေညြြသာယာရေးရြာမတြ သေြါတယ။ အရောြအအ ေသတမတချြရတဟာ

အသေ ရောြလြမယ အရောြအအ ရတအတြသာ ေရနြါတယ။

ေါရြမ လရနထြရနတ အရောြအအ ရဟာြးရတဟာ အနတ

ောယေ အရောြအအ ရတ ငြေရနခမယေေြ ဘယလငြငြြ

ထနးသမးသြလေတာြ ြမဘာဘဏြ နညးြညာအြအည

ယငြး ောရြရတေထားတ အချြရတအရြါအရငခခငြး ဉြရေန

ေညးမျဉးေညးြမးရတ ဘယလချမတမလေတ အေအေဉြ

လြရောြသားြေတယလ ရေါနြးအဝြးြ ရငြာြါတယ။

အရောြအအ ရဟာြးရတ ငြငြြတအငြြ အသေရောြ လြတ

အရောြအအ ရတမာ တာဝနယမ၊ တာဝနခမေရေြ ကြြမတ

လြရောြသြတယလလညး ဗသြာြညာေြတေဦးငြေသ ဦးဇာ

နညရအာြြ ရငြာြါတယ။

"ြယတြရောြလြခတ အရောြအအ နြတသြငြး တေေ

တေော အြျးအငြေငြေရြါခေြ တာဝနယ၊ တာဝနခ ရငြေြး ရြးနြြ လြါတယ။ ေါရတမေရသးရတာ လတြးြ အငြေြ

လြကြတယ။ တေခခငြေေြလညး သတန ဘာမမေြဘးလ သရဘာထားလာကြတယ"လ ဦးဇာနညရအာြြ ေြါတယ။

အရောြအအ ေြော ေသတမတချြ (Building Code) ရတြ ထတငြနထားငြးငြေရြမ ထြမငြညသြးေောရတ

ြျနရနရသး တယလ ငမနမာနြြ ရငမြလျြရြာမတ ေတယဉြကဋဌ ဦးရောရထးရဇာြ ရငြာြါတယ။

"ြျနရတာတနြြမာြ(Building Code) မာမြါဝြတ သေ၊ ဝါးနရောြတ အရောြအအ ြ ြများြါတယ။ ေအရောြအ

အ ရတအတြလညး ရငမြလျြေဏခနြရအာြ ဘယလငြငြြ ရောြလြသြတယေတအချြရတြ ရလလာငြး ငြနငြန

ေြတာမျးရတလြြ လြါတယ"လ ဦးရောရထးရဇာြ ေြါတယ။

၁၉၈၈ ခနေ ရနာြြြးမာ တြးငြညြငြးတးတြြအတြ အရောြအအ တညရောြမရတြ ြြရြးလြတအချနမာ

ြျမးြျြမ နညးခကြတာမ အေအချနြရောြခတ အရောြအအ ရတဟာ ကြခြမ အေညအရသးနညးြါးရနငြး ရသချာ

ငြနေနးေေြ လအြတယလလညး ဦးရောရထးရဇာြ မတချြငြြါတယ။

အရောြအအ ရဟာြး ၉၉ ောခြနနးြ ငြနငြငြြြအတြ ေေရေးြြ လယတအလြရတာ မဟတြါဘး။ ေါရကြာြ

လအများန သြေြတ အရောြအအ ရတငြေတ ောသြရြျာြး၊ ရေးရ ေတ အရောြအအ ရတြ ဦးေားရြး

ငြငြြထနးသမးသြတယလလညး သြ အကြငြထားြါတယ။

ရောြလြရေးြဏဍ အေညအရသးနမြျမရတြ ရောြလြရေးအရငခခလြသားရတြအေ ရြေြးေြထတ ရောြးချ

တသရတအထ အေြေြတြးမာ တာဝနေငြး နြါတတေ တာဝနေသြရတာ မဝါေေညးမျဉးေညးြမးရတြ ကြြမတ

ရောြေြတ အေးေမာ တာဝနေြါတယလ ဦးဇာနညရအာြြ ရငြာြါတယ။

"ရောြလြရေးြဏဍကြးတေခလ း အေညအရသးရြာြးလာြ တေရယာြတညးရြာြးရအာြ လြလလညးမေဘး။

သြေြောအေြတြး မာေတသရတြ ြယအလြြ ရြာြးရြာြးမလြကြတအခါ ရနာြေ းထခြေတာြ

အသ းငြသရတြငြေြါတယ။ေါရကြာြ အားလ းမာတာဝနေြါတယ"လ ဦးဇာနညရအာြြ ေြါတယ။

ရောြလြရေးြဏဍ အေညအရသးတးတြလာြအတြ အေးေေမဝါေရတအငြြ တာဝနယရောြေြတ ြညာေြရတ၊

ြနထရြတာ၊ ေြးနးမမြနသရတ၊ အြျျြနယာ၊ အလြသမားရတန ရောြလြရေးသ း ြေစညး တြသြးရောြး

ချသရတမာလညး တာဝနေတယလ ငမနမာနြြ ရောြလြရေးေြောလြြနးေြများ အသြးချြေ အရထရထအတြးရေးမး

ချြ ဦးမျးငမြြ ေြါတယ။

ရောြလြရေးြဏဍ အေညအရသးရြာြးမနလာြအတြ ရောြလြရေးြဏဍန ြတသြေြနယရနတ တငခားြဏဍ

အသးသးြ ြျမးြျြသရတအငြြ နြြတြာြ ြျမးြျြြညာေြရတြေြငြး ဘယလအောရတြ ငြငြြ ရငြာြး

လလြရောြြ လအြတယေတာ အေးေအရနန ရေးရနးလြရောြသြတယလလညး ဦးဇာနညရအာြြ ရထာြငြ

ရငြာေြါတယ။ ေါမသာ သြေြောြဏဍအလြ အရသးေတငြငြြရငြာြးလ ေေေေမယ အောရတြ ရသရသချာ

ချာကြြမတနြမာငြေငြး ရောြလြရေးြဏဍ အေညအရသးလညး ြမရြာြးမနလာမယလ သြေြါတယ။

ရောြလြရေးြဏဍ တးတြြအတြ တြးငြညေးြားရေး ရြာြးမနြလညး လအြြါတယ။ ရြများများရြးငြး ဝယနြတ

Page 6: THAILAND - UNHCR

Media Monitoring Reports – UNHCR Thailand

6

သရတများလာမသာ အေညအရသးရြာြးတတြခနးရတ၊ လမးတတားရတန တငခားအရငခခအရောြအအ ရတြ

ရောြလြလာနြမာငြေတယလ ဦးဇာနညရအာြြ သ းသြရငြာေြါတယ။

Link: https://www.mmtimes.com/news/closer-look-yangon-buildings-and-construction-industry.html

ေနြနေ ေြမဇနလြသား ၇၀၀၀ အား နြြသားေေေရေးြတငြားများေေရအာြ UMFCCI ြညမည

Myanmar Times, 1 October 2018

ငြညရထာြေသမမတငမနမာနြြ ြနသညများနြ ေြမလြမလြြနးေြများအသြးချြ(UMFCCI)သည ေနြနတြးရေသ

ကြး ေြမဇန(၁၄(ခတြ ေသည လြသား ၇၁၀၀ ဦးအား နြြသားေေေရေးြတငြားများေေေန ြညရြးမညငြေရကြာြး အ

ြအေညး၏အကြးတနးအမရောြတေဦးြ ရငြာခသည။

အေြါအြချြ၏ တြြအရထရထအတြးရေးမးငြေသ ရေါ

ခြခြနယြ နေလအတြး ြတငြားေေရအာြ အြရနနြ

ရောြေြရြးမညငြေရကြာြး ရငြာခသည။

“ရေသကြးြ ငမနယ ၁၄ ခမာ လြသား ၄ သနးနးြါးေြါတယ။

သတထြ လြသား ၇၁၀၀ ြ မတြ တြြတငြားမေြါဘး။

သတအတြ ြတြ ၂ လအတြး ေေရအာြ ြျနမတ လြ

ရြးမာြါ ”ဟ ရေါခြခြနယ ြ ရငြာသည။

ေြတြဘာ ၁၀ ေြရနြတညးြြြ သမတအရနနြ လဝ

ြထမ NRC ြတငြားေေေနအတြ ကြးေားရနရကြာြး

ရငြာခသည။

NRCs ြတသည အလြသမားများ မညသညမညဝါငြေ

ရကြာြး အရထာြအထားြတတေခငြေငြး အလြသမားများ ဉြရေြ လြနာောတြ အရထာြအြငြေရေမညငြေ

ရကြာြး သမြ ရငြာခသည။

“အလြေြန အလြသမားြ အငြညအဝြးရြါြးရောြေြငခြးငြြ ရအာြငမြမာြါ ”ဟ ရေါခြခြနယြ ရငြာသည။

လဝြမကြးကြြရေးဌာနမ ညနကြားရေးမးချြငြေသ ဦးသနးရေဝြးြ ြတအား ေနြနအရေြြး၊ အရနာြြြးနြ ရတာြ

ြြးခရြများေ ဗဟတညရနောများတြ ရြးမညငြေရကြာြး ရငြာခသည။

ငမနမာနြြေြမ၊ လြမနြ ဝနရောြမလြြနးရြါြးေ အလြသမား သမျဂများ အြချြ ေတယဉြကဌ ြရနာရအာြြ နြြ

သားေေေရေးြတေထားလညး ဘာမထးငခားသားမာ မဟတဘးလထြရလေကြတယ။ မကြာရသးခြြြ နြြသားြတမေတ

သရတြ ြမရြာြးမနတ အလြအြြအခြအလမးရတ ေေလာတာြ ရတေတယ၊ ေါရကြာြ အလြသမားရတြ ြတ

ထတရြးြ ရတာြးေလာကြတာရတ ေလာတယ ဟ သြ ရငြာသည။

Link: https://www.mmtimes.com/news/business-group-vows-help-7000-yangon-workers-get-id-cards.html

ြငြးရေး ေမြနးအတြ သမးေညးခ ရငမယာအများေ ရလျာရကြးမေေဟ KHRG ရငြာ

Karen News, 20 September 2018

ငမနမာနြြ အရေရတာြြြးတြ လြရောြရနသည ြငြးရေး ေမြနးလြြနးများရကြာြ သမးေညးခေသည ရငမယာအ

များေမာ ရလျာရကြးရြ မေေခကြရကြာြး ြေြလအခြ

အရေးအြ (KHRG)ြ ရငြာေလြသည။

ထြး-ငမနမာနယေြ တေရနောတြ ယမနရန( ေြတြ

ဘာ ၁၈ေြ)ြ ငြလြသည KHRG၏ လထြါဝြခြ

မေသည ေမြနးများ အမညေ အေေြခော မတေြ

ထတငြနငခြး အခမးအနားတြ အေေြခော ရငြာ ခြေသ

ရောရဝရလးြ ထသ ရငြာေလြငခြး ငြေသည။

၎ြးြ “ငြညသရတအများေြ ရငမယာရလျာမေေကြဘး

Page 7: THAILAND - UNHCR

Media Monitoring Reports – UNHCR Thailand

7

လ ြျရနာတ အေေြခောထမာ ေြးေြးလြးလြးြ ရြာငြထားြါတယ။ ဘာရကြာြလေရတာ ြငြးရေး လြြနးရတမာ

ရငမယာ အရငမာြအများ အသ းငြကြ တယ။ ေါရြမ ေမြနးအချရလာြြ ရငမယာ ရလျာရကြး အနညးြယသာ ရြးရောြ

လြါ”ဟ ရြအြေသ ရငြာသည။

ထအငြြ ရငမယာ ရလျာရကြးရြရြးရချသညအခါတြလညး သြေြော အေးေ အာဏာြြ၊ ေေတြ၊ လြနြြြအြ

အေညးများ၏ ြအားရြးငခမးရငခာြခေမေငြး နေနာသရေသခ ောသားများဘြြ ရကြာြေမငြြ ရလျာရကြးရြြ လြခ

သရဘာတြာယခေရကြာြးလညး ရောရဝရလးြ ရငြာသည။

ြေြ၊ အျလြ၊ ငမနမာ သ းဘာသာငြြ ထတရဝသည အေြါ လထ ြါဝြခြမေသည ေမြနးများ အေေြခောြ ၂ဝ၁၅

ခနေမ ၂ဝ၁၈ ခနေအထ ငမနမာနြြ အရေရတာြြြးတြ လြရောြရနသည ြငြးရေး ေမြနးများရကြာြ ရငမယာ

သမးေညးမမ ငြေရြါရနသည လအခြအရေးချးရြာြမ အရငခအရနများြ ောမျြနာ တေောရြျာနြ အခနး (၅(ခနးငြြ

အရသးေတ မးရမာြးထး ရြာငြထားငခြးငြေသည။

အေေြခော ထတငြနေငခြးနြ ြတသြ၍ KHRG ၏ Program Director ရနာထးထးြ “၂ဝ၁၂ ခနေရနာြြြးမာ

ြငြးရေးလြြနးရတ တအားဝြလာတယ။ အလ ဝြလာတ အခါမ လျေလျရခေမ၊ လအခြအရေးချးရြာြခေတ ရေသခရတ

အသရတြ ေေညး တြငြတာငြေြါတယ”ဟ ရငြာသည။

အေြါ ြငြးရေး ေမြနးများတြ အကြးေားသတတတြး၊ ရြျာြမးရသး ဓာတအားရြး ေြရ ၊ တရတလြြနးေြများအတြ

တရတငမေမြနး၊ ေးြားရေး ေြမဇန၊ အကြးေား ေြြျးရေး လြြနး၊ ရေအားလျြေေေမြနး၊ ရောြလြြနးရေးလြြနး၊

လမး ရောြလြရေး လြြနးတ ြါဝြငြး ၎ြးေမြနးတတြ ရငမယာသမးေညးမများ ော ငြေရြါရနသညဟ KHRG ၏

အေေြခောတြ ရြာငြထားသည။

အေေြခော မတေြြသ တြရောြလာသ ြေြအမျးသမးအေညးအရ းမ ရနာအ လေြ“ ြငြးရေး ေမြနးရတရကြာြ

ရေသခ ငြညသလထရတေ အခြအရေး ချး ရြာြခေမအရြါမာ အေးေြငြေငြေ၊ မခြအြအေညး(KNU)တ ြငြေငြေ ြျမတ လမအ ြအေညးရတငြေငြေ အားလ းြးရြါြးငြးရတာ ရငြေြးေမယ။ ြငြးရေး လြြနးြ အရေး ကြးတယေရြမ

အရြာြအထညရြာရောြတရနောမာ ငြညသရတေ အသြအး အမ၊ ရနောရေသရတြ ထခြနေနာမ မေြြ အရေး

ကြးြါတယ ”ဟ ရငြာသည။

ယခလ ရငမယာသမးေညးခေမများအရြါ နေနာသများအတြ ကြားဝြလြရောြရြးသည အေြြြအြအေညး (CSO)

များနြ တြကြားသများြ ရြအနယနြ အေးေ တမ ြာြယရြးေန၊ ရလျာရကြးရြရြးောတြ ောသားများ နေမမေရအာြ

တြချြ ရြးေနနြ ြြလြးငမြသာမေေန လအြသညဟ KHRG အေေြခောတြ ရထာြငြ ထားသည။

ြေြလအခြအရေးအြ KHRG ြ ၁၉၉၂ ခနေတြ ေတြြေညးခငြး လတလြသည အြအေညးငြေြာ ရေသခများ

ကြရတရနေသည လအခြအရေး ချးရြာြမများြ မတတမးယ၍ အေေြခော ထတငြနငခြး၊ ငြနရဝငခြးနြ လအခြအရေး

ြာြယရေး ေြောြေစေြများြ ငြညသများအား အသြညာရြး လြရောြရနသည အြငြေသည။ ရငမယာသမးေညးခေမ

အရငခအရနများနြြတသြ၍ ယခအေေြခောမာ တတယအကြမရငမာြ ထတငြနငခြးငြေသည။

Link: http://karennews.org/2018/09/most-of-seized-lands-arent-paid-compensation-under-development-

projects-khrg-says/

တေားဉြရေနြ အြချြမ

ျမနမာႏငငတြင ကးလြနခသည ရကစကမႈမားက စြခကတငရန

ကလသမဂၢ အဖြ႕သစ ျပငဆငမည

Frontier Myanmar, 27 September 2018

႐ဟငဂာလနညးစအေပၚ လမးတး ရငးလငးသတျဖတမႈ ကး လြနခ႔သညဆသည စြပစြခကမား ထြကေပၚေနခန၌ ျမနမာ ႏငငတြင ကးလြနခ႔သည ျပစမႈမားက စြခကတငေရးအတြက ျပငဆငမည အဖြ႕တစခအတြက ကလသမဂၢ လ႔အခြငအေရး ေကာငစက စကတငဘာ ၂၇ ရကေန႔တြင မခြဆးျဖတလကသည။

Page 8: THAILAND - UNHCR

Media Monitoring Reports – UNHCR Thailand

8

၂၀၁၁ ခနစကတညးက ျမနမာႏငငတြင ကးလြနခသည ျပငး ထနသည ႏငငတကာျပစမႈမားႏင ႏငငတကာ ဥပေဒခး ေဖာကမႈမားက စစညးရန၊ ခငမာရန၊ ထနးသမးရနႏင ဆနးစစ ေလလာရန ဆကလကေဆာငရြကေနမည လြတလပသည ယႏရားတစခက တညေထာငရန လ႔အခြငအေရးေကာငစက မေပးဆးျဖတချခငးျဖစသည။

ထအဖြ႕သည ႏငငတြငး၊ ေဒသတြငး၊ သ႔မဟတ ႏငငတကာတရား႐း၊ သ႔မဟတ ခ႐းမားတြင လြတလပ၍မတသည တရားစြဆမႈ ျပလပရာတြင ေခာေမြ႕ျမနဆနေစရနအတြက အမႈတြမားက ျပငဆငရန တာဝနယရမညျဖစေၾကာငး ဥေရာပသမဂၢ (အးယ)ႏင အစၥလာမ ပးေပါငးေဆာငရြကေရးအဖြ႕(အအငစ) တ႔၏ အဆပါ ပးေပါငးေဆာငရြကမႈတြင ေဖာျပထားသည။

လ႔အခြငအေရးေကာငစ၏ အဖြ႕၀င ၄၇ ႏငငအနက ၃၅ ႏငငက စြခကတငေရး ဆးျဖတခကက ေထာကခမေပးခၿပး တ႐တ၊ ဖလစပငႏင ဘ႐ြနဒတ႔ကမ ကန႔ကြကမေပးခၾကသည။ ကနႏငငမားက မမေပးဘ ေနခၾကသည။

ေကာငစ၏ ထဆးျဖတခကက ႏငငတကာလ႔အခြငအေရးအဖြ႔၊ လ႔အခြငအေရး ေစာငၾကညေလလာေရးအဖြ႔ႏင အျခားေသာ လ႔အခြငအေရးအဖြ႕မားက ခကခငးေထာပနာျပခၾကသည။ အဆပါဆးျဖတခကအား ကလသမဂၢ အေထြေထြညလာခ၌ ေနာကဆးအတညျပခက ရယရမညျဖစသည။

႐ဟငဂာတ႔အေပၚကးလြနသည လသားတ႔အေပၚ ဆန႔ကငသညျပစမႈမားႏင လမးစရငးလငေရး ျပစမႈမားအတြက ျမနမာစစတပ အႀကးအကႏင ထပတနး အရာရႀကးငါးဥးက စစမးစစေဆး၊ တရားစြဆရန ထကတနသည သကေသ အေထာကအထား လေလာကမႈရသညဟ ကလသမဂၢ အခကအလကရာေဖြေရးမစရင၏ စာမကႏာ ၄၄၄ မကႏာပါ အစရငခ စာတြင ေဖာျပထားသည။

ထ႔ျပင ကခငျပညနယ ေျမာကပငးႏင ရမးျပညနယမားရ လနညးစမားအေပၚ ကးလြနခသည လသားခငးစာနာ ေထာကထား မႈဆငရာႏင စစရာဇဝတမႈမားကလညး ေဖာျပထားသည။

ယခအခါ ႏငငမ မဆလင ခနစသနးခန႔သည ဘဂၤလားဒကရ ႏငငဘကျခမးတြင ခလႈေနထငလကရသည။ ဘဂၤလားဒကရႏင ျမနမာႏစႏငငတ႔အၾကား ဒကၡသညမား ျပနလညေနရာခထားေရး သေဘာတညခက ရခၾကေသာလညး ျမနမာႏငငသ႔ ျပနလာရန ၎တ႔က စးရြ႕ေနၾကသည။

ျမနမာစစတပကမ ၎တ႔အေနႏင အမားတစစတစရာ ကးလြနချခငးမရပ ရဟငဂာစစေသြးကြမားက အျမစျပတ ေျခမႈနး ရငးလငးရန ၎တ႔တြင ေဆာငရြကခြငရသညဟ ဆသည။

ကလသမဂၢႏင လ႔အခြငအေရး အဖြ႕အစညးမားက ျမနမာစစတပ၏ ေဆာငရြကမႈသည အခးမညမေလာကေအာင ျပငးထနလြနးသညဟ ေျပာၾကားသည။ ၂၀၁၇ ခႏစ၊ ၾသဂတလအတြငး ARSA အၾကမးဖကသမားမား တကခကမႈ မတငကတညးကပင ျမနမာစစတပမား အငအားျဖညတငး ထားခသညဟ စြပစြၾကသည။ ျ

ျမနမာႏငငအေပၚ ေနာကထပ ဖအားမား ေပးသညအေနျဖင The Hague ၿမ႕ရ ႏငငတကာ ရာဇ၀တခရး (ICC) က ျမနမာႏငငသည ICC တြင ပါ၀င လကမတေရးထးထားျခငး မရေသာလညး စစမးစစေဆးမႈမားက လပပငခြငရသညဟ လြတ လပစြာ ဆးျဖတထားသည။

စကတငဘာ ၂၇ ရကေန႔က ထတျပနခကတြငလညး ICC ၏ အဆပါဆးျဖတခကက မတခကျပထားၿပး ျမနမာႏငငတြင အနာ ဂတ၌ ျပလပမည စစမးစစေဆးမႈမားအတြက နးကပစြာ ပးေပါငးလပေဆာငရန ယႏရားတစခ ဖြ႕စညးေပးေရးကလညး ပနၾ ကားထားသည။

ကလသမဂၢ အခကအလကရာေဖြေရးအဖြ႕၏ လပပငခြငအာဏာကလညး အဆပါ ယႏရားသစလပငနး စတင ႏငသညတင ေအာင တးခ႕ထားသငေၾကာငး အဆပါ ဆးျဖတခကတြင ေဖာျပထားသည။

လ႔အခြငအေရးေကာငစအေနႏင ဤကသ႔ေသာ ယႏရားမး ဖနတးျခငးမာ ပထမဆးအႀကမပင ျဖစသည။

ကလသမဂၢ လ႔အခြငအေရးေကာငစက ဆးရးယားႏငငတြင စစရာဇ၀တမႈ ကးလြနေသာအမႈမားက စစမးရန ၂၀၁၆ ခႏစ

ကနပငးတြင အလားတ အဖြ႕ ဖြ႕စညးခဖးသည။ သ႔ေသာ ထစဥက နယးေယာကၿမ႕ ကလသမဂၢ အေထြေထြညလာခတြင မခြ

ဆးျဖတၿပးမသာ ထသ႔ ေဆာငရြကချခငးျဖစသည။

Link: https://frontiermyanmar.net/en/new-un-panel-to-prepare-indictments-over-myanmar-atrocities

Page 9: THAILAND - UNHCR

Media Monitoring Reports – UNHCR Thailand

9

အသေြေညးလြသညမနြါတမ၂၀၂၀ ရေးရြာြြကြး ဝြေနရောြေြမည

Network Media Group, 25 September 2018

မနြါတသည ၂၀၂၀ အရထရထရေးရြာြြကြးတြ မနငြညနယေ လတရတာရနောအများေြ အနြေေေန ေညေယသည။

ြါတရခါြးရောြြြး၏ အေအေ ၎ြးတသည ငြညနယေ တြးေြးသားလထအတြး ယ ကြညမေေရအာြ တညရောြမည

ငြေသည။ ၂၀၁၀နြ ၂၀၁၅ ခနေရေးရြာြြများ၌ ၎ြးတ၏ဌာရနတြးေြးသားများထမ ြြးမေေလာရအာြ ဦးတညထားခ

ရကြာြး ေြးငြခသည။ သရသာလညး မနနြြရေးြါတ ၃ခ ရြါြးေညးထားသည ြါတအသေသည နညးဗျဟာသေေခသည။

“လာမည ၂၀၂၀ အရထရထရေးရြာြြကြးမာ အငခား

တြးေြးသားရတြလညး ြျနရတာတြ မထညြ ြျန

ရတာတ ေြငြး ေညးရ းသားမာြါ ” ဟ မနြါတ၏ ဗဟ

ရြာမတအြဝြငြေသ နြြျနေေြ ရငြာသည။ “ေညးလ း

ညညတရေးြ မေမေအရေးြါြါတယ။ ေညးလ းငခြးသည

အြအားြါြ။ ြျနရတာတ မနနြြရေးြါတရတြ ရအာြ

ငမြော ရြါြးေညးနြြါငြး။ ေလရြါြးေညးငခြးအားငြြ အ

ြျးေလာြ ြျနရတာတ ရမျာလြြါတယ။”

မနြါတသေြ မနရေသလ းေြောေမြရေေြါတ ၊ မနအ

မျးသားြါတနြ မနအမျးသားြယေားငြြါတေသည ြါတ သ းခမ ြေညးငြးရနာြ ငြညသလထထသ ရသာကြာရနတြ တ

ေားဝြ မတေြရြးခသည။

ြါတ၏ြေညးြ အရငခခဉြရေ၊ မဝါေ၊ ငြညရထာြေရေးရြာြြရြာမေြထ မတြ တြငခြးနြ အနာျတ အေအေဉများက ၎ငး

၏တ၏ ပထမဆ းအကကမဗဟကကာမတအစညးအကေးတင ဆ းဖြတမညဖြစသည။

“ ေမြရေေေနေရအာြမာ ြငြားတ နြြရေးြါတအများအငြားေရနတာ အရကြာြးမဟတြါဘ။ တြးေြးသားငြညသလထ

ြ ြြေေယငြညရထာြေတညရထာြြ လြါတယ။ ေေမနတြြေေယငြညရထာြေမတြမ တငခားတြးေြးသားရတနအတ

လြြြြအတြ ြျနရတာတ ေညးလ းညညတေြါမယ” ဟ မနရေသခြမြးရအာြထးြ Network Media Group သ

ရငြာခသည။

ထငြြ အမျးသမးြါတ(မန) ငြေသည မနြါတငြေသည ငြညနယတြ သးငခားလြရောြရနသည တြးေြးသားမနြါတအငြေ

ေြလြေရနေငြေသည။

AMDP ၊ MNP နြ အမျးသမးြါတ(မန)သည ၂၀၁၅ အရထရထရေးရြာြြတြ ဝြရောြ ယဉဖပငခသည။ AMDP မ ငြည

နယလတရတာတြ လတရတာ ၁ ရနောအနြေေခငြး MNP မငြညနယလတရတာတြ ၂ ရနော နြ ငြညရထာြေအထြလတ

ရတာတြ ၁ ရနော အနြေေခသည။

ငြးခသညရေးရြာြြ၌ မနြါတများသည မများ ြရနမရကြာြ အလားအလာေသညလတရတာရနောများ ေ းရးခေငခြးငြေ

သညဟ မနလထအတြး ယ ကြညရနခသည။

AMDP သည ၂၀၁၀ ရေးရြာြြတြ ဝြရောြယဉဖပငခဖပး အထကနင ကအာကလတကတာကေရာနင ဖပညေယလတကတာကေ

ရာစသညဖြင ၁၆ ကေရာအနငရရခသည။

Link: https://www.bnionline.net/en/news/newly-formed-mon-party-sets-sights-2020-elections

ေမးရောြေည မေသများြ ၂၀၂၀ လတရတာြယေားလယအငြေမ NLD မ ထတြယမည

The Irrawaddy, 27 September 2018

အမျးသားေမြရေေအြချြ (NLD) သည တြကြမမေဘ ငြညသလထအတြ ေမးရောြမအားနညးသများြ လတ

ရတာြယေားလယအငြေမ ထတြယငြး လာမည ရေးရြာြြများတြ ြါဝြခြမငြေန ေေဉရနရကြာြး ြါတ ေ ဉြကဌ ြ

ေြတြဘာလ ၂၇ ေြရနတြ ရငြာကြားလြသည။

ထသလြရောြေန ေေဉငခြးသည ြါတြ ြယေားငြသည လတရတာြယေားလယအြ အြအားရတာြတြးေနနြ

ြါတြ ငြညသအတြ အြအားေရသာ ြါတတခ ငြေရေေန ေညေယသညဟ NLD ၏ ကသဇာအကြးမားေ း အြဝြတဦးငြေငြး

Page 10: THAILAND - UNHCR

Media Monitoring Reports – UNHCR Thailand

10

မနတရလးတြး ဝနကြးချြ တာဝနြလညး

ထမးရောြရနသည ဦးရဇာငမြရမာြြ မနတရလးတြ

ြျြးြသည လတရတာ အေညးအရဝး အငြးတြ

သတြးရထာြများြရငြာသည။

“NLD လတရတာြယေားရတ လတရတာငြြြမ

ာဘာရတလြရနတယ၊ သတမေနဒနယအတြ သတ

ဘာရတ ဘယရလာြလြရနတယေတာြ ြျရနာတ

ရလလာငြး ငြနလနသ းသြရနတယ။ တြကြမမေတာ၊

ငြညသအတြ အလြရသချာမလြတာ၊ ြါတေညးမျဉး

ြ မလြနာတာရတေြ သတြ လတရတာြယ ေားလယအငြေြရန ြယေားငြး လာမယ ၂၀၂၀ ရေး ရြာြြမာ

ြါဝြခြငြမာ မဟတဘး” ဟ ဦးရဇာ ငမြရမာြြ ရငြာသည။

၂၀၂၀ အရထရထ ရေးရြာြြအတြ ငြြေြသည အရနငြြ ြါတ၏ လတရတာြယေားလယများသည ငြညသြ

အငြညအဝ အားြး အားထားနြသည ခြမာတြကြတာဝနရကြရသာ နြြရေးသမားများ ငြေရေလသညဟ ဦးရဇာငမြ

ရမာြရငြာသည။

“လတရတာတြးမာရော ငြြြမာြါ အခြအခရတေရနတာြ ြျရနာ နားလညတယ။ ြျရနာတေ လတရတာြယ

ေားလယရတဟာ ငြညသအတြ အခြအမာ ေြတညနြငြး သတလြအားန ြါတြ ကြခြရအာြ လြနြတ

အြအားအငြညန တြကြတာဝနရြျတလရတငြေရေချြတယ” ဟ ေသည။

“ငြညသအတြ အငြညအဝ အလြလြ၊ ြါတအရြါ ခြခြမာမာေြတညငြး ြါတေညးြမးလြနာတ ြယေားလယရတြြ

ေြထားမယ” ဟ သရငြာသည။

NLD သည အာဏေြါတငြေလာငြးရနာြြြး ြါတေညးမျဉးချးရြါြမအတြ သတရြးချြများထတငြနငြး ြါတဝြနြ

လတရတာြယေားလယအချြ ထတြယငခြးများ ေခသည။

Link: https://www.irrawaddy.com/news/burma/nld-purge-ineffective-members-parliament.html

ရးနမရသာလညး နြြရေးြါတြယများမ ၂၀၂၀ ရေးရြာြြကြးအတြ ငြြေြ

Myanmar Times, 1 October 2018

ငမနမာနြြတြ အမျးသားေမြရေေအြချြ (NLD) နြ ငြညရထာြေကြခြရေးနြ ြငြးရေးြါတ (USDP) တအငြြ နြြ

ရေးြါတ ၁၀၀ နးြါးေသညေတာြ သကြြါသလား။ အများေမာ ရေသကြးနြ ငြညနယေြောြါတများငြေကြသည။ ၎ြးတြါ

တများသည ယခြရေးရြာြြတြ အရငခအရနမလငြေခရသာလညး ၎ြးတအရနနြ အနြေေနအတြ နညးလမးများောရြ

ငခြးြရတာ ဘယရတာမျ ေြတနရနမည မဟတရြ။

၂၀၁၁ ခနေ၌ ြါတေ ေနေေတြြတညးြြြ နြြရေးြါတ ၉၅ ခ

သည ရေးရြာြြရြာမေြထတြ မတြ တြခသည။

“ ြါတများလာတယေတာ လရတြ နြြရေးြ ေတဝြေားလာ

တယလေေမာရြါ။ နြြရေးြါတရတြရနတေြ သတေအြေယာ

ရတြထညြအတြ နြြရေးမာ ြါဝြချြလာကြတယ ” ဟ ြလ

နခတအတြး ြြေေေနြျြသည ငြညသလတရငမာြရေးရခတ

ြတညးြြြ နြြရေးလြလာသ ေမြေြတေြါတ(ငမနမာ)၏

ဉြကဌ ေေငြနရဟာြးနြြရေးသမားဦးသရဝြ ရငြာခသည။

ရြာမေြ၏အေအေ ၂၀၁၅ ခနေ အရထရထရေးရြာြြကြး၌

ရအာြလတရတာ၊ အထြလတရတာ၊ ရေသကြးနြငြညနယလတ

ရတာတတြ အမတရနော ၁၁၇၁ ခအတြ နြြရေးြါတ (၉၀(

ရြျာ ဝြရောြ ယဉဖပငခကကသည။

ြါတ ၆ ခမာ မေနဒနယောရြါြးများောတြ ဝြရောြ ယဉဖပငခကကကသာလညး ြါတအများေမာ မေနဒနယ ေယခထြနညးြါး

ော ယဉဖပငခကကသည။

Page 11: THAILAND - UNHCR

Media Monitoring Reports – UNHCR Thailand

11

ြါတ ၇ ခမ ြယေားငြအရေးခသညြယေားလယရလာြးများသည ငြညနယနြရေသကြးလတရတာများတြ ရနော ၁၀၀

ရြျာ ဝြရောြယဉဖပငခကကသည။ ရမးဖပညေယ၌ အငအားကကးကသာတငးရငးသားပါတများထမတစခဖြစသည ရမးအမျးသား

ဒမကရကတစပါတသည ကေရာ ၁၂၀ ခအတက ဝြရောြ ယဉဖပငခဖပး ရမးတငးရငးသားများဒမကကရစအြချပသည ကေရာ

၉၀ ခအတက ယဉဖပငခသည။

ြျနသညြါတများမာ ၎ြးတအနြေမညထြသညရနောများတြသာ ဝြရောြ ယဉဖပငခသည။

နြြရေးြါတ ၂၀ ခသာ ငြးခသည ရေးရြာြြကြးတြ ရအာြြခနြခသည။ NLD သည ရနောအများေ း အနြေခသည။ ၎ြး

၏ရနာြတြ USDP ၊ ေခြအမျးသားြါတနြ ေမးအမျးသားြါတတ အနြေသည။

ငြးခရသာ ရေးရြာြြတြ ၎ြးတ၏ေမးရောြေညနညးြါးခရသာလညး ထြါတအများေမာ ၎ြးတ၏ြယေားလယရလာြး

များြ လာမညရေးရြာြြတြ ဝြရောြ ယဉဖပငခငးရေ ဆ းဖြတခသည။

“ြျနရတာတ နြြေမြရေေေေရအာြ ြျနရတာတ ြညရြးချြြါတယ။ ြါတြ တေဦးတရယာြချြးထြြငြး များများ

လြရောြနြြါတယ။ အမားရတြရထာြငြနြမသာ ြါတြြငြး ထရောြမာြါ။ လတရတာမာ ြျနရတာတမြါနြေြ

ရတာြ လတရတာအငြြြရနငြး အေးေေြ ေြားသရတ အကြရြးမရတ ရြးချြြါတယ” ဟ ၈၈ မျးေြသေရြျာြးသား

လြယြါတဉြကဌ ဦးေထနးြ ရငြာသည။

၎ြးတြါတသည ၂၀၁၀ ရေးရြာြြတြ ရနော ၃၉ခအတြ ဝြရောြ ယဉဖပငခဖပး ၁ ကေရာသာ အနငရရခသည။ ၂၀၁၅ ခ

နစတင ကေရာ ၄၇ ခအတက ထပမ ယဉဖပငခကသာလညး ရနော တေခတေရလရသာမ အနြမေေခရြ။

“အခြအခရတ အများကြးေခြါတယ။ ြျနရတာတရ းခနးြားေယ၊ အြဝြရတ ေရောြးေယ၊ မေယေညးရ းရေးေြးေတယ။

ြျနရတာတ အနြမေခရြမယ လထြ ြျနရတာတြါတြ သတငြမလာရအာြ ြျနရတာတ ေြလြအားထတသားမာ

ြါ။ ြျနရတာတြါတရေေြသားနြြအတြ ြျနရတာတေ အမရတန ရငမြ ရြါြနထားခေြါတယ”ဟ ဦးေထနးြ ရငြာငြ

ခသည။

ရြာမေြတြ တြးေြးသားြါတ ၅၀ ရြျာသညလညး လာရောြမတြ တြခသည။

ငမနမာနြြရေးအား ောေနေဝြရလာြထ နြြရေးြါတတေခတညးြသာ ကြးေးခသည၊ ြါလမနေမြရေေအြးအရငြာြး

တြမ တြးေြးနြြရေးြါတများသည ၎ြးတြယြြ လြြနးေဉများလြရောြေန အခြအရေးေခသည။

အရချြးအမျးသားြါတမ အတြးရေးမး ဦးေလြးရအာြမြးလြြ မမြါတသည ချြးတြးေြးသားအခြအရေးအတြ တနး

အားရြးလြရောြရကြာြး ရငြာခသည။

“ချြးလမျးရတအခြအရေးအတြ ထနးသမးြ၊ မမြတြြန ေေြအတြ ြါတြ ြေညးခတာြါ။ နြြရေးြါတြေညးငခြး

အားငြြ ြျနရတာတြယေားငြရောြေြရြးတာရတြ ြမထရောြမေခတယလ ထြြါတယ ” ဟ သြ ရငြာသည။ ြါ

တသည ၂၀၁၅ ခနေတြ ရနော ၈ ရနောအတြ ဝြရောြ ယဉဖပငခကသာလညး မညသညကေရာတငမျ အနငမရရခကပ။

ေမးငြညနယေ အခါအမျးသားတးတြရေးြါတ အတြးရေးမးငြေသ ဦးအားလယြ အခါလမျးများ ေညးလ းမေရေေနအတြ

ြါတြ ြေညးခငခြးငြေရကြာြး ရငြာသည။

“အခါေတာ ေမးငြညနယအရေြြးမာေတ တတယအကြးေ းတြးေြးသားအေြါ။ သတြ ဘာသာရေးြ နေရြါြးောချ ဦး

ရောြခြါတယ။ ဘာသာြ လထြ ဦးရောြေတာ လယတအလြမဟတြါဘး။ ြျနရတာတလမျးရတြ ဗေဓဘာသာ၊ ရးော

နတန ခေယာနအေေ ဘာသာရတြ ြးြယကြြါတယ ဟ သြရငြာသည။

၂၀၁၅ ခနေတြ ၎ြးတြါတသည ရနော ၆ ခအတြ ယဉဖပငခဖပး အခါတငးရငးသားကရးရာေေကကးကေရာက အနငရရခသည။

၂၀၁၇ ခနစ ကကားဖြတကရးကကာကပတငမ ကကကာငးကထာကမလစာ အနငမရခကပ။

ရးနမခရသာလညး ၎ြးြါတဝြများ၏ ေတအားထြသနမြရတာ ရမးမနမသားခရကြာြး ဦးအားလယရငြာသည။

၂၀၁၀- ၂၀၁၈ တြ ရြာမေြသည နြြရေးြါတ ၁၅ ခြ ြျြသမးခသည၊ ၎ြးတထမ ၈ ခသည ရေးရြာြြတြ အနညး

ေ း ၃ရနော ဝြရောြယဉဖပငရမညက ပျကကကခကသာကကကာငဖြစသည။ ဉပကဒအရ ကရးကကာကပတင အနညးေ း ၃ရနော

ဝြရောြယဉဖပငရေ ပျကကကဖခငးရလဒအကေဖြင ပါတသည အသအမတဖပဖခငး မခရကတာကပ။ အဖခားကသာပါတများသည

အဖခားပါတများနငအတ ကပါငးစညးရေအတက စညးကမးနင မညညတကသာကကကာငဖြစသည။

ြါတ၃ ခရြါြးေညးခ ြေြအမျးသားေမြေြတေြါတမ အတြးရေးမးငြေသ ဦးရောငမြရထးြ ရြါြးေညးငခြးသည လထ

အား ြမအားရြာြးသညနြြရေးေြောြယေားငြရြးနြေန ေညေယသည။

Page 12: THAILAND - UNHCR

Media Monitoring Reports – UNHCR Thailand

12

“လထြ ြျနရတာတြ ရြါြးေညးရေချြခတယ၊ ေါရကြာြ မရတမတရြမယ ြျနရတာတရြါြးေညးခတာြါ” ဟ သြ

ရငြာသည။

၎ြးတ အရနနြ အခြအခများ ေြေြေရသာလညး နြြ၏ေမြရေေအြးအရငြာြးြာလတြ ၎ြးတသည အရေးြါသည

အခနးြဏဍတြ ြါဝြြေားရနေငခြးငြေသညဟ နြြရေြါတြယများြယ ကြညရနကြသည၊ အဘယရကြာြေရသာ လထ

၏အသြ ကြားနြေန လအြရသာရကြာြငြေသည။

၎ြးတသည ရနာြေ းတြ ညနရြါြးအေးေ၏ တေတတြြးငြေလာမညငြေငြး ငြညသ၏အြျးေးြားြ အရြာြးေ းြယ

ေားငြရောြေြရြးနြသညဟ ြါတများမ ရခါြးရောြများြ ယ ကြသညကြသည။ အဟနအတားအရနာြအယြများေ

ရသာလညး ဒမကကရစကရးကကာကပဆငရာနငငကရးသသားရာတင ၎ငးတ၏ ယ ကကညချကသည ဆကလကခငမာကေဆဖြစ

သည။

Link: https://www.mmtimes.com/news/small-political-parties-prepare-2020-elections-despite-losses.html

၂၀၀၈ ြေညးြ ငြြနြမသာ အသြြးရငြာြးရေးြ အာမခနြမညဟ အေးေရငြာ

Myanmar Times, 20 September 2018

၂၀၀၈ ြေညးြ အရငခခ ဉြရေြ တေြငြး တေြ ငြြနြမသာလျြ အသြြးရငြာြးရေးြ အာမခနြမညငြေရကြာြး

ငြညရထာြေ အေးေ ြယေား နြြရတာ အတြြြခရ း ဝနကြးဌာန ငြညရထာြေ ဝနကြး ဦးရြျာတြရေြ ယရန

ြျြးြသည ငြညရထာြေ လတရတာ အေညးအရဝး တြရငြာသည။

ငြညရထာြေလတရတာ၊ နဝမြ မနအေညးအရဝး၊ ၂၃ ေြ

ရငမာြရနတြ နြြရတာ အေးေ၏ နြြရေး၊ ေးြားရေး၊

လမရေး နြ ငြညတြးငြမးချမးရေး ကြးြမးရောြေြမ ေြော

အေေြခောတြငြချြြ ငြညရထာြေလတရတာသ လာ

ရောြတြငြေဉ ယြးြသ ထညသြးရငြာကြားခငခြး ငြေ

သည။

ဝနကြး ဦးရြျာတြရေ ြ “နြြရတာ အေးေအရနန

ရမျာမနးထားသည ေမြရေေ ေနနးများြ ရောြရအာြ သားြ

၊ ြြေေယငြညရထာြေကြး တညရောြနြေန အတြ

အချနအြြးအငခားနြ အေြအလြ ရေေြေမာ ငြေြါတယ။

အခြအခရတ ၊ ေနရခါမရတ ေရနရြမယလညး ဘ ေည

မနးချြ ငြေသည ေမြရေေြြေေယငြညရထာြေ ြနးတြ

ြရတာ ရြျာြြျြသားလ မေြါဘး” ဟ ရငြာသည။

ငြညရထာြေ ငြမးချမးရေး ညလာခ ၂၁ ြြလ ၊ ေတယ အေညးအရဝးတြ ခမထြရေး ေသည အချြနြ တြရြ ေြေြ

ရနသည ြယြြငြဌာနးခြ ငြညနယများ၏ ြယြြ အရငခခ ဉြရေ ရေးေရေး ေသည ြေစေြများနြ ြတသြ၍ သရဘာတ

ထားငြးမ ချနလြခေငခြး ငြေရကြာြး၊ ခမထြရေးြ အရေးကြးသလ၊ ခမထြချြတ ခထြေောမလတ ငြညရထာြေကြး

ငြေလာ ရအာြအားလ း လြတ ြးရြါြးေန အရေးတကြး လအြရကြာြးလညး ရငြာကြားခသည။

ေခြအမျးသားြါတဝြ ငြညသလတရတာ ြယေားလယ ဦးဦးလရောြ “ြျရနာတ ဦးရြျာတြရေမနခနးြ အများ

ကြးရမျာလြြါတယ။ ြျရနာတ ရမျာလြသလ ငြေမလာဘး” ဟ မေယာများြရငြာသည။

ခထြခြြ ရသးြယသည တြးေြးသား ြါတများြအေ ရတာြးခရနမများေရနရကြာြး ထသ ခထြမညေသည

အဓြပာယမာ သမမတနြြ ထရထာြမညဟ သရဘာ သြရောြရကြာြး၊ လြေနြြ အတြးမာ ေးြားရေး အရငခအရနမာ

အလနေးဝါးရနသည အတြ ြငြးတးတြေနအတြ မညြသ ရောြေြမညဟသည ရြါလေ အရငြာြးအလများ

ြါဝြငခြး မေသည အတြ အားေ ရြျနြမေရကြာြး ဦးဦးလရောြ ရငြာသည။

နြြရေး သရဘာတညချြများ ထြရြါလာေနအတြ ငြညရထာြေ ငြမးချမးရေး ညလာခ ၂၁ ောေ ြြလ အေညးအရဝး ၃

ကြမ ြျြးြနြခရကြာြး။ အေညးအရဝး သရဘာတညချြများ အေ နြြရေး သရဘာ တညချြရြါြး ၅၁ ချြ ေေခရကြာြး

၊ တြးေြးသားများ အေဉတေြ ရတာြးေခကြသည ေမြရေေနြ ြြေေယ ငြညရထာြေ အရြာြအထည

ရြာရောြသားမညြ နြြရတာ အေးေ အရနငြြ အကြမကြမ ရငြာခငြး ငြေသညဟ ဦးရြျာတြရေြ ရငြာသည။

Page 13: THAILAND - UNHCR

Media Monitoring Reports – UNHCR Thailand

13

ငြညရထာြေ ကြခြရေးနြ ြငြးရေး ြါတ ( USDP) မ ရငြာရေးေခြ ေသ ရေါြတာ နနဒာလငမြ ြ “ြျရနာတလြခတာြ

ြေညးြ အရငခခ ဉြရေေတာ ရေးေတ အချနမာ လအြချြအေ ရေးေခရြမယ ရငြာြးလလာတ ရခတြာလန အည

လအြေြ လအြသလ တချ ဉြရေရတြ အေားထး ငြြေတာ ငြငြြရငြာြးလတာ၊ ြျြသမးတာရတ လြြ လအြတယ။

ေါရကြာြအရငခခ ဉြရေြ သေ လအြတ အချနမာ လအြသလ ရငြာြးလ ြေတာ မအားငြြ လြခြါတယ” ဟ

ဧောဝတသရငြာသည။

နြြရတာ အေးေြ လြေ ကြးြမးရနသည ငြမးချမးရေး လြြနးေဉ၏ အဓြေညမနးချြ ြနးတြမာ အနာျတ ေမြရေေ

ြြေေယငြညရထာြေ တညရောြရေး အတြ နြြရေး သရဘာတညမ ေေေန နြ ငြညရထာြေ သရဘာတ ောချြ

ခြခြမာမာ ချြေငြး ေြလြ အရြာြ အထညရြာေနနြ နြြရေးရေးရနးြများမ တေြ ဘ သရဘာတ လြခသည

အရငခခမများ ထြရြါလာေန ရောြေြရနရကြာြး ဦးရြျာတြရေြ ရငြာသည။

တြမရတာ အေးေလြထြြ ရေးေ ငြဌာနးခရသာ ၂၀၀၈ ြေညးြ အရငခခဉြရေသည တြမရတာရခါြးရောြများြ

၎ြးတ အြျးအတြ ေတကြြ ရေးေငြဌာနးထားငခြးငြေငြး ေမြရေေခေးလမးအတြ အဓြ အဟနအတားငြေရကြာြး

လြေအာဏာေ အမျးသား ေမြရေ ေအြချြအြါအဝြ တြးေြးသား အြအားေများ၊ နြြရေး ြါတများနြ နြြတြာ

အသြးအဝြးများြ ရဝြန ခကြသည။

လြေ အာဏာေ အမျးသား ေမြရေေ အြချြ (NLD) ြါတသည ၂၀၀၈ ြေညးြ အရငခခ ဉြရေြ ငြြေြ ရြး မညဟ

ေြာ ၂၀၁၅ ရေးရြာြြတြ ရကြးရကြာ၍ လထ ရထာြခမငြြ အနြေထားသည နြြရေးြါတတခ ငြေရသာလညး

ငြြေြနြရေး အတြ ထထရောြရောြ ရောြေြမ မရတေရသးရြ။

Link: https://www.mmtimes.com/news/state-counsellors-office-stresses-need-amend-2008-constitution.html

အငခား

တန (၁ဝ,ဝဝဝ) ထြ ဘလြရငမေြရ တညရောြေန လျာထားမ ခြငြငခြးမေရသးဟ ဗလချြကြး ရောရျျာန ရငြာ

Karen Information Center, 3 October 2018

KNU-ြေြအမျးသားအေညးအရ း ြားအခရြနယရငမ လြးဘငမနယ၊ ေမးောသေငမ ၊ ေြးဘြး ရြျးောအြေ၊ ြြရြျာ ရတာ

ရြျးောအနး ေတနာ ေြးရြာြးငမတရြျာြမပဏမ ဘလြရငမ ေြရ တညရောြမအတြ လျာထားသည အရြါ ၎ြးတ

သရဘာတခြငြထားတာမျး မေရသးရကြာြး KNU လြရအာြခ ြေြအမျးသား လတရငမာြရေး တြမရတာ- KNLA

ေေဦးေးချြ ဗလချြကြး ရောရျျာနြ ရအာြတဘာလ ၂ ေြရနတြ ရငြာသည။

“ငြညသလထရတထခြရေမ ေမြနးရတြ လြခ

မာ မဟတဘး။ ငြညသအြျးေမယေေြရတာ ထည

သြးေဉး ေားသားမယ။ အားလ းြ ငြညသလထေနဒ

အရြါမာြ မတညတယ။ ြမပဏဘြြ ေမြနး

လြြ လျာထားတယလ သေတယ။ ြျရနာတ

ဘြြ သရဘာတခြငြ ထားတာမျး ဘာမမေရသး

ဘး”ဟ ဘလြရငမ တည ရောြေန လျာထားသည

ြေစနြြတသြ၍ ရြအြေမ ေြသယရမးငမနးော

တြ ဗလချြကြး ရောရျျာနြ ထသ ရငြာေခငခြး

ငြေသည။

အေြါ ဘလြရငမ ေြရ တညရောြမြေစြ KNU

၏ မဝါေအတြးသာ ေြတညသားမညငြေငြး ြမပဏဘြမလာ ရောြ ရေးရနးရငြာေမများေရသာလညး ဗဟြတြငြငြးမ

ေ းငြတချြေယသားမညဟ ဗလချြကြးရောရျျာနြ ေြလြ ရငြာသည။

တညရောြေန လျာထားသည ၎ြးဘလြရငမေြရ မာ တေေြလျြ တနချန တေရသာြး (၁ဝ,ဝဝဝ) ထတလြ နြသည

(၂ )လြးြါေမည အေြါေြရ အား အရမေြနရေါလာ သနး (၇၆ဝ) ခန ေြးနးမမြနသားမညငြေငြး New Day Process

နြြတြာ အေြမ ရနာြေ းနညးြညာငြြ တညရောြမညငြေြာ ရေသခ ၅(ဝဝဝ ဝနးြျြ အလြအြြေေနြမညဟ

ြမပဏ တာဝနေဘြမ ရငြာေထားသည။

Page 14: THAILAND - UNHCR

Media Monitoring Reports – UNHCR Thailand

14

ေတနာေြးရြာြးငမတရြျာြမပဏမ ေြရ တညရောြမညြေစနြ ြတသြ၍ ေြတြဘာ ၂၃ ေြရနြ သြေြော

နယရငမအာဏာြြများနြ ရတေ ြတေခငြလြခငြး ေမးောသေ ေမြနးရေသေ ဌာရနလထများ၏ သရဘာထား ေယမ

တေခလညး ငြလြသားရကြာြး သေသည။

ြေြငမေရချာြးရောြကြညထနးသမးရေးအြ (KRW)မ ရောသာဘးြ “ေမြနးန ြတသြငြး သတလြတြ ရတ မာ

အေြြြအြရတြ ြတတာမျးမေြါဘး။ ထခြမမေသရလာြနညးတယလ သတရြာငြထားတယ။ သရသာ လညး

နညးြညာြြးေြောရတမာ ဘယလလြမာလေတ ြေစြ ရေသခရတြ အသရြးသြတယ။ ေမြနးလြ မရနောမာ

ငမနမာနြြေ တညေဉြရေ၊ နြြတြာေချနေညနးန ြြညရအာြလြြလသလ အလာအသးသးြ ရေသခရတ ြါဝြ

ခြေြလညး လတယ”ဟ ရငြာသည။

၎ြးအငြြ ယခတညရောြေန လျာထားသည ဘလြရငမေမြနးအရြါ အေြြြအြအေညးများ အြါအဝြ ရေသခများြ

ေးေမမများေသလ ရေသခများအား ေြးေြးလြးလြး အသရြးချငြငခြးမေဘ ေမြနးြ အရြာြ အထညရြာ

ရောြမညေြါြ လြေ ရြာရောြရနသည ငမနမာငြမးချမးရေးငြေေဉအရြါ ထခြသားနြသညဟ လညး ရောသာဘးြ

မတချြငြသည။

ေြရ တညရောြမြေစနြ ြတသြ၍ ြမပဏမ ေမြနးဧေယာတြ ြါဝြသည လယယာငခရငမများြ တနြးနနး အတြး

ရြးသားမညငြေငြး ၎ြးေြရ တညရောြမညအရြါ ြေြငြညနယ သြေြောဝနကြးဌာနမ ြနဦးသရဘာတညမ ေေထား

သညဟ သေသည။

Link: https://www.bnionline.net/en/news/no-permission-has-been-granted-construction-10000-ton-cement-plant-gen-saw-johnny

ေ ေြးေ ရြျးောအြေ (၁၀(ခတြ “မမြယြ ဦးရောြနြမ သြတနး” ငြလြရြးရန

Karen Information Center, 4 October 2018

ြေြလြယအေညးအရ း- KYO မ ဦးရောြငြလြသည မမြယြ ဦးရောြနြမ သြတနး (Personal Leadership Training)

" တေေြြ ရအာြတဘာ ၃ ေြမ ၅ ေြရနအထ ရြအနယ-ြေြအမျးသားအေညးအရ း၊ ြားအခရြ၊ ေ ေြးငမနယ၊

ရြာမးနတရြျးောတြ ြြလေရနရကြာြး သေသည။

KYO နြ ရေသဟာအြတ ြးရြါြးငြလြသည ၃ ေြတာ

သြတနးြြလေေငခြးနြြတသြ၍ သြတနး ေောတေ

ဦးငြေသ ရေသဟာအြ၏ ဦးရောြနာယြ အတြးရေး မး

ရောရေမနြ ယခလ ရငြာသည။

၎ြးြ “လြယရတဟာ သများရတြ ဦးမရောြခြမာ

ြယြယြ ဦးရောြနြရအာြ အေြေ း ြယအ

ရကြာြး၊ ြယအရငခအရနြ ြယသငြး ရအာြငမြြ အ

တြ ဘယလလြကြမလ။ ြယေ ေည မနးချြ ရအာြ

ငမြြ ဘယနညးလမးနသားမလေတာြ သေနြြ အဓြ

ေသြတနးမာ ေညေယြါတယ”ဟ ရြအြေသ ရငြာသည။

ယြးသြတနးတြ မမြယြ ဦးရောြမ၊ တာဝနယ တာဝနခေတ၊ Win-Win solution (သနြြယနြ)၊ အငြနအလနနား

လညမ ေသည ရခါြးေဉများြ ြချသားမညငြေြာ ေ ေြးငမနယေ ရြျးောအြေ(၁၀(ခမ KYO လြယများနြ ရြျးောလ ြယ

များ ေေရြါြး သြတနးသား၊ သြတနးသ (၃၅( ဦး တြရောြရန ရကြာြး သြတနးတာဝနေသများြ ရငြာသည။

ေ ေြးငမနယ၊ ရြာမးနတရြျးောမ သြတနးသား ရောရအာြရဇာဦးြ “ြျရနာတ ေ ေြးငမနယြ လြယ ရတေ ေတဓာတ

ရြာြးရြာြးန အသြညာ၊ အတတြညာတးတြမရတေြ၊ ရြါြရငမာြရအာြငမြ ြအတြ ဝြးဝနးြ ညရြးတ

အရနနရော၊ ြျရနာြယတြြလညး မသရသးတ ြညာဗဟသတရတ သလာြအတြ ေသြတနးြ တြရနတာြါ ” ဟ

ရငြာသည။

KYO နြ ရေသဟာအြ တြးရြါြး၍ ယခလ မမြယြ ဦးရောြနြမ သြတနး (Personal Leadership Training) " ြ

ြေြငြညနယေ သရတာြ၊ ကြာအြးေြကြးနြ ရြာြေတငမနယတတြ ငြလြငြးေးခ ငြးငြေသလ ရေေြ၍ ြြြျငမ

နယတြလညး ငြလြသားြေရကြာြး ရေသဟာအြမ ရငြာသည။

Link: https://www.bnionline.net/en/news/personal-leadership-training-provided-ten-village-tracts-under-don-yin-township

Page 15: THAILAND - UNHCR

Media Monitoring Reports – UNHCR Thailand

15

ငမဝတတြ အမောနြ အရဝးရငြးြားဝြး ေမြနးတညရောြေန KNU တြမဟာ (၇( ြမပဏ ေေဉ

Karen Information Center, 24 September 2018

နယေြရေသ ေြခသညေခနးများေ ြေြတြးေြးသားများ၊ ရေရငြာြးအလြသမားများ၊ ရေသခနြ အရငခခ ငြညသများအတြ

ေညေယငြး KNU-ြေြအမျးသားအေညးအရ း

တြမဟာ(၇( ြမပဏတေခငြေသည Stepping

Stone Company Limited မ ငမဝတငမတြ

ေမးလငမြေမြနးအမညငြြ တနြး နညးအမော

တေခ တညရောြေန ေေဉလျြေသညဟ သေ

သည။

အေြါ ေမြနးြ ြေြငြညနယ၊ ငမဝတငမ၊ ငမဝ

တ-မရောြ ချေကြညရေးတတားမ ၄ မြအြာ

အာေ လမးမကြးရဘးေ ရငမဧြ ၄၈ ဧြရြါတြ

ယခနေြနြြးမေတြြာ အရြာြအထည ရြာ

ရောြေြ သားမညဟ ေမြနးငြေရငမာြ ရေးအ

တြ တာဝနယချတေြရြးသည တာဝနခ တေ

ဦးငြေသ ဗလမရေး ြ ယခလ ရငြာသည။

“ေြခသည ေခနးမာေတ ြေြငြညသရတ ရနာြ

ငြး လြလြလြေားလြတငြညသရတ တေငခား

ရနောမာ ြားရနေမယအေား ြယြြတြခနး

ရလးေသားရအာြ ဝယနြမယရေျးနနးန ေညေယငြးလြတာငြေြါတယ”ဟ ၎ြးြ ရြအြေသ ရငြာသည။

အရြာြအထညရြာမည ေမးလငမြေမြနးတြ အမခနးရြါြး ၁၀(၀၀၀ ရြျာနြ ရေျး၊ ခနးမ၊ ရြျာြး ၊ ရေးရ ြျနးမာရေး

ေြတာ၊ ြရလးြေားြြးနြ ြနးငခေသည အရောြအဦးများြါဝြမညငြေငြး အမောအြါအဝြ ယာဉသားလာေြနားမ

အေြရငြရေေန အရဝးရငြးြားဝြးတေခြ လညး တညရောြ သားမညဟလညး သေသည။

ရောြးချသညအမခနးများအတြ လေဉ ရြြျြ တေသနးဝနးြျြမ ေတြငြး နေ ၂၀ အေေြျ ရြရြးရချ သည ေနေငြြ

ရောြးချရြးမညငြေြာ ေမြနး ေတြသည ၃ နေမ ၅ နေအတြး ဦးောဝယယထားသများ အရနငြြ တညရောြ ငြးသား

ရသာ အခနးများတြ အေအေဉလြ ဝြရောြရနထြနြသညဟ သေ သည။

မကြာမ ေတြအရြာြအထညရြာရောြေြရတာမည ယြးေမးလငမြေမြနးမာ KNU တြမဟာ(၇( ေ ြမပဏများထမ

ြေြငြညနယ အေးေ လမးညနခြငြချြငြြ ြထမဦးေ းအကြမ ေတြရောြေြသည ေမြနးလညးငြေသည။

Link: https://www.bnionline.net/en/news/knu-brigade-7-plans-build-housing-highway-bus-terminal-myawaddy

The content of the UNHCR Thailand Media Monitoring Reports does not reflect the official view or opinion of the UNHCR. Links: Thailand-Myanmar Cross Border Web Portal: www.commonservice.info Facebook: www.facebook.com/commonservice

www.facebook.com/commonserviceburmese www.facebook.com/commonservicekaren