Top Banner

of 213

Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

Jul 06, 2018

Download

Documents

StasCosman
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  1/213

  UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA 

  Cu titlu de manuscris

  C.Z.U.: 343.346: 347.763 (043.3)

  BUDECI VITALIE

  RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU INFRACŢIUNILE ÎNDOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER

  SPECIALITATEA: 554 – DREPT PENAL

  (554.01 – DREPT PENAL ŞI EXECUŢIONAL PENAL) 

  Teză de doctor în drept 

  Conducător ştiinţific: BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept

  Autorul: BUDECI Vitalie

  CHIŞINĂU, 2014 

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  2/213

   

  © BUDECI Vitalie, 2014

  2

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  3/213

  CUPRINS 

  ADNOTARE ................................................................................................................................ 4

  LISTA ABREVIERILOR ........................................................................................................... 7

  INTRODUCERE ......................................................................................................................... 8

  1. ANALIZA MATERIALELOR ŞTIINŢIFICE PRIVIND INFRACŢIUNILE ÎN

  DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER ............................................................................ 16

  1.1. Analiza materialelor ştiinţifice referitoare la infracţiunile în domeniul

  transportului rutier publicate în Republica Moldova .................................................... 16

  1.2. Analiza materialelor ştiinţifice referitoare la infracţiunile în domeniul

  transportului rutier publicate în alte state ...................................................................... 25

  1.3. Concluzii la capitolul 1 ................................................................................................. 37

  2. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE ÎN DOMENIUL

  TRANSPORTULUI RUTIER ............................................................................................... 39

  2.1. Conceptul infracţiunilor în domeniul transportului rutier şi locul acestora în

  sistemul infracţiunilor în domeniul transporturilor ....................................................... 39

  2.2. Aspecte doctrinare şi normative privind terminologia utilizată în cadrul

  reglementărilor referitoare la infracţiunile în domeniul transportului rutier  ................. 49

  2.3. Elemente de drept comparat privind infracţiunile în domeniul transportului

  rutier .............................................................................................................................. 59

  2.4. Concluzii la capitolul 2 ................................................................................................. 73

  3. ANALIZA JURIDICO-PENALĂ  A INFRACŢIUNILOR ÎN DOMENIUL

  TRANSPORTULUI RUTIER .................................................................................................... 77

  3.1. Obiectul infracţiunilor în domeniul transportului rutier................................................ 77

  3.2. Latura obiectivă a infracţiunilor în domeniul transportului rutier ................................ 94

  3.3. Latura subiectivă a infracţiunilor în domeniul transportului rutier ............................... 147

  3.4. Subiectul infracţiunilor în domeniul transportului rutier .............................................. 1623.5. Formele agravante ale infracţiunilor în domeniul transportului rutier .......................... 175

  3.6. Calificarea infracţiunilor în domeniul transportului rutier în cazul concursului

  de infracţiuni şi concurenţei de norme .......................................................................... 177

  3.7. Concluzii la capitolul 3 ................................................................................................. 188

  CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI ................................................................... 193

  BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................................... 197

  DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII ..................................................... 211CV-ul autorului ............................................................................................................................ 212

  3

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  4/213

  ADNOTARE

  Budeci Vitalie, Răspunderea penală pentru infracţiunile în domeniul transportului rutier. Teză de

  doctor în drept la specialitatea 554 .01 – Drept penal (554.01 - Drept penal şi execuţional penal),

  Chişinău, 2014. 

  Structura tezei. Lucrarea cuprinde adnotări în trei limbi, lista abrevierilor, cuprins, introducere, trei

  capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie, constituită din 216 titluri, 157 pagini de text de bază.

  Rezultatele obţinute sunt publicate în 6 lucrări ştiinţifice distincte.

  Cuvinte cheie: infracţiuni în domeniul transportului rutier, tr afic rutier, vehicul, autovehicul, stare de ebrietate.

  Domeniul de studiu. Prezenta lucrare aparţine domeniului Drept penal, şi anume părţii speciale.

  Cercetarea se axează pe infracţiunile din domeniul transportului rutier, pe încălcarea regulilor de secur itate a

  traficului rutier şi de exploatare a autovehiculelor.

  Scopul lucrării  este de a soluţiona problemele privind răspunderea penală pentru infracţiunile în

  domeniul transportului rutier, prin realizarea unei cercetări complexe a temei propuse şi formularea propriului

   punct de vedere asupra momentelor discutabile.

  Obiectivele constau în: studierea reglementărilor altor state cu privire la infracţiunile în domeniul transportului

  rutier; cercetarea specificului conţinutului constitutiv al componenţelor infracţiunilor în domeniul transportului rutier şi

  disocierea răspunderii penale pentru comiterea acestora; concretizarea definiţiilor doctrinare ale termenilor „circulaţie 

  rutieră” şi „trafic rutier”; elaborarea conceptului „infracţiuni în domeniul transpor tului rutier”; determinarea propriului

   punct de vedere cu privire la natura juridică a securităţii traficului rutier; analiza particularităţilor ce caracterizează

  elementele constituve ale componenţelor infracţiunilor în domeniul transportului rutier; elaborarea unor recomandări

  ştiinţifice şi formularea propunerilor de perfecţionare a normelor juridico-penale.

  Noutatea şi originalitatea ştiinţifică.  Investigaţia întreprinsă reprezintă o cercetare complexă a

  infracţiunilor în domeniul transportului rutier, cercetare în care sunt examinate problemele privind răspunderea

   penală pentru acest grup de infracţiuni şi disocierea răspunderii penale a participanţilor la traficul rutier. În

  scopul perfecţionării legislaţiei, au fost formulate recomandări de lege ferenda. 

  Problema ştiinţifică importantă care a fost soluţionată  rezidă în faptul că a fost elaborat conceptul

  infracţiunilor în domeniul transportului rutier, au fost identificate deficienţele ce caracterizează reglementările

  referitoare la acest grup de infr acţiuni şi formulate soluţii în vederea eliminării acestor deficienţe, ceea ce vacontribui la prevenirea şi combaterea eficientă a acestui grup de infracţiuni.

  Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării.  În prezenta lucrare nu se efectuează o

  simplă examinare a problemelor complicate cu privire la diferenţierea răspunderii penale a participanţilor la

  traficul rutier, luându-se în calcul realizările actuale ale ştiinţei dreptului penal, ci se propun unele soluţii

  concrete vizând unele sau alte aspecte discutabile sau contradictorii. 

  Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Considerăm că rezultatele investigaţiei vor contribui atât la

   perfecţionarea practicii de aplicare, cât şi la optimizarea construcţiei şi conţinutului normelor juridico-penale

   privind infracţiunile în domeniul transportului rutier. Lucrarea constituie un punct de reper atât în activitateadidactică, cât şi în cea practică a juriştilor preocupaţi de infracţiunile în domeniul transportului rutier.  

  4

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  5/213

  ANNOTATION

  Budeci Vitalie, „Criminal liability for road traffic offences”, law PhD thesis entitled to specialty

  554 - Criminal law (554.01 – Criminal and executional criminal law), Chişinău, 2014. 

  Thesis structure. The research work contains annotations in three languages, list of abbreviations,

  content, introduction, three chapters, 157 pages of basic text, general conclusions and recommendations,

   bibliography of 216 titles. The results of this research have been published in 6 scientific works.

  Key words: road traffic offences, road traffic, vehicle, drunk condition.

  Field of study.  This work belongs to the field of criminal law, namely to the special part. The

  research work focuses on road traffic offences, violation of traffic security rules and the exploitation of

  vehicles occupying the central place in the research.

  Goal and objectives. The aim of this work is to deepen the theoretical concept of solving the

   problem of criminal liability for the offences in the road traffic field by realizing the complex study of the

   proposed theme and formulate our own opinion on some contentious moments.

  The objectives are: the study of other states regulations on road traffic offences; the study of the

  specific content of road traffic offences constitutive components and the differentiation of criminal

  liability for committing this crimes, concretization of doctrinal definitions of terms „traffic”, „road

  traffic” and „road traffic security”; the elaboration of the concept „road traffic offences”; determination of

  our own point of view on the legal nature of traffic road security; the analysis of particularities which

  characterize the constituve elements of road traffic offences’ components; the elaboration of scientific

  recommendations and the formulation of proposals for improving the criminal law norms, which regulate

  criminal liability for road traffic offences.

  Novelty and scientific originality. Undertaken investigation represents a complex research of road

  traffic offences, research work which examines problems of criminal liability for this group of offences

  and the differentiation of criminal liability of traffic road participants. In order to improve the legislation,

  recommandations have been formulated.

  The important scientific problem which has beeen solved involves the removing of some

  deficiences which characterize regulations relating to road traffic offences, deficiencies which do not

  allow effective prevention and combating of such kind of crimes.Theoretical significance and applied value. In the present work has been made not just a simple

  examination of complicated problems related to differentiation of criminal liability of road traffic

   participants by taking into consideration the current achievements of criminal law, but some author’s

  solutions on different questionable issues are proposed.

  Implementation of the scientific results: We consider that the results of the investigation will

  contribute both to improving the practice of application and to optimize the construction and the content

  of criminal law regarding the road traffic offences. The work is the landmark for both didactical activity

  and the prcatical one of different lawyers dealing with the road traffic offeneces.

  5

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  6/213

  РЕЗЮМЕ 

  Будеч Виталие, «Уголовная ответственность за автотранспортные преступления », диссертация

  на соискание ученой степени доктора права по специальности 554 - Уголовное право

  (554.01 - Уголовное и уголовно-исполнительное право), Кишинэу, 2014 

  Структура работы.  Работа состоит из аннотаций на трёх языках, списка сокращений,

  содержания, введения, трёх глав, общих выводов и рекомендаций, библиографии из 216 источников,

  157 страниц основного текста. Результаты исследования опубликованы в 6 научных работах. 

  Ключевые слова: автотранспортные преступления, дорожное движение, транспортное

  средство, автотранспортное средство, состояние опьянения. 

  Область исследования. Данная работа посвящена изучению одной из самых сложных и актуальных

  проблем Особенной части Уголовного права: уголовной ответственности за автотранспортные преступления. 

  Цель исследования заключается в обосновании концепции применения ответственности за

  деяния, предусмотренные ст.ст. 264, 2641, 265, 266, 276 У.к.Р.М. 

  Задачи исследования:  изучение правовых регулирований других стран  относительно

  ответственности за совершение автотранспортных преступлений; изучение специфики составов

  автотранспортных преступлений и дифференциации ответственности за их совершение; уточнение

  научного определения понятий: «дорожное движение» и «безопасность дорожного движения»;

   разработка концепции «автотранспортные преступления»; определение собственной точки зрения

  относительно юридического характера безопасности дорожного движения;  анализ особенностей,

  характеризующих признаки составов автотранспортных преступлений; разработка научных рекомендаций

  и выдвижение предложений по совершенствованию уголовно-правовых норм, регулирующих уголовную

  ответственность за автотранспортные преступления.

  Научная новизна и оригинальность полученных результатов. Инновационный характер

  и оригинальность полученных в ходе исследования результатов состоят в том, что  настоящая

  диссертация представляет  собой комплексное исследование составов автотранспортных 

  преступлений  предусмотренных У.к.Р.М.  В целях совершенствования законодательства были

  предложены определенные изменения и дополнения. 

  Научная задача особой важности нашедшая решение предполагает устранение недостатков,характеризующих нормативные положения о составах автотранспортных преступлений. 

  Теоретическая значимость и прикладное значение.  Ценность диссертации состоит в

  предложенных выводах и рекомендациях законодательного характера, ориентированных на

  оптимизацию деятельности, связанной с применением норм, устанавливающих уголовную

  ответственность за автотранспортные преступления предусмотренные У.к.Р.М.. 

  Внедрение научных результатов. Полученные результаты могут быть использованы в целях

  усовершенствования практики применения и законодательного регулирования рассмотренных

  уголовно-правовых норм. Данная работа представляет интерес как для реализации преподавательской,так и практической деятельности тех, кто заинтересован автотранспортными преступлениями. 

  6

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  7/213

  LISTA ABREVIERILOR 

  alin. - alineat

  art. - articol

  C.contr.R.M. - Codul contravenţional al Republicii Moldova 

  CFM - Căile Ferate ale Republicii Moldova 

  C.p.Danez - Codul Penal al Danemarcei

  C.p.F.R. - Codul Penal al Federaţiei Ruse 

  C.p.German - Codul Penal al Germaniei

  C.p.Olandez - Codul Penal al Olandei

  C.p.p.R.M. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova 

  C.p.Polonez - Codul Penal al Poloniei

  C.p.R.M. - Codul penal al Republicii Moldova

  C.p.Rom. - Codul Penal al României

  C.p.Spaniol - Codul Penal al Spaniei

  HP CSJ RM - Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii

  Moldova

  lit. - litera

  MAI - Ministerul Afacerilor Interne

  M.Of. - Monitorul Oficial

  nr. - numărul 

   p. - pagina

   pct. - punctul

  ş.a.  - şi alţii (altele) 

  urm. - următoarele У.к.Р.М.  - Уголовный Кодекс Республики Молдова 

  7

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  8/213

  INTRODUCERE

  Actualitatea şi importanţa problemei abordate 

  Evoluţia societăţii în Republica Moldova a determinat implicit şi o dezvoltare vertiginoasă a

  numărului şi tipurilor de transporturi. Astfel, după cum indică datele de statistică, în ultimii patru ani

  numărul mijloacelor de transport înmatriculate în Republica Moldova s-a triplat. Acest fapt, cu

  regret, însă a sporit şi numărul accidentelor comise. Potrivit datelor statistice prezentate de Ministerul

  Afacerilor Interne al Republicii Moldova, numărul infracţiunilor în domeniul transportului rutier

  înregistrate în anul 2013 este dublu în raport cu numărul acestora înregistrat în anul 2009 [56; 57].

  Din acest motiv, incriminarea faptelor prejudiciabile comise prin utilizarea directă a mijloacelor cu

  izvor de pericol sporit, la exploatarea cărora este obligatorie respectarea necondiţionată şi strictă a

  regulilor ce asigură securitatea funcţionării lor, este foarte actuală. 

  Situaţia creată este explicată atât prin factori de natură social-economică sau politici, cât şi

   prin lipsa unei abordări ştiinţifice complexe a problemei asigurării securităţii traficului rutier, prin

  activitatea insuficientă de elaborare a unor mecanisme moderne de luptă contra infracţionalităţii în

  transporturi, precum şi prin organizarea inadecvată a activităţii organelor de drept în vederea

   prevenirii acesteia. Toate acestea condiţionează necesitatea intensificării cercetărilor pentru a

  identifica soluţii  inedite în soluţionarea problemelor de ordin teoretic, organizatoric, juridic şi de

  altă natură, legate de lupta împotriva accidentelor rutiere, inclusiv prin aplicarea mijloacelor

   juridico-penale.

  În acest context ţinem să menţionăm că luând în consideraţie  prevederile Strategiei

  naţionale  pentru siguranţă rutieră, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1214 din 27 decembrie

  2010 [45], Guvernul îşi propune în Programul de activitate „Integrarea Europeană: Libertate,

  Democraţie, Bunăstare” (care reprezintă cadrul de bază al politicilor de guvernare a Republicii

  Moldova pentru perioada 2011-2014), să depună eforturi conjigate pentru promovarea

  reformelor solicitate, atât de societatea moldovenească, cât şi de comunitatea internaţională îndomeniile asigurării libertăţii mass-media, independenţei sistemului judiciar, liberalizării

  economiei – domenii vitale pentru promovarea veridică a integrării europene a ţării. Prin

   promovarea coerentă a unor politici de europenizare ale tuturor aspectelor vieţii social- politice şi

  economice a ţării şi semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, Guvernul îşi propune

  să transforme Republica Moldova, într -o perioadă previzibilă, într -un stat eligibil pentru aderarea

  la UE.

  Aşadar, integrarea europeană este percepută ca un deziderat fundamental al politiciiinterne şi externe a  Republicii Moldova, iar acest lucru se va materializa, preponderent, prin

  8

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  9/213

  multiple transformări de ordin intern ale ţării. Unul dintre sectoarele-cheie care vor cunoaşte 

  transformări majore este cel al transporturilor şi infrastructurii. 

  Orientările politicii de siguranţă rutieră pentru Republica Moldova, propuse în cele ce

  urmează, combină reglementările de bază în materie de documente de politici ale acesteia, dar

  vizează  şi o armonizare cu politicile siguranţei rutiere la nivel comunitar, precum şi cu

  directivele aprobate până la acest moment.

  În acest sens, în luna martie a anului 2010, Republica Moldova a semnat rezoluţia ONU

   privind declararea anilor 2011-2020 „Decada acţiunilor în domeniul siguranţei rutiere”,

  asumându-şi  responsabilităţile ce derivă  din aceasta, printre care şi obiectivul de a reduce cu

  50% numărul accidentelor până în anul 2020.

  În Programul său de activitate Guvernul, conştientizând  seriozitatea problemelor de

  siguranţă rutieră cu care se confruntă Republica Moldova, trasează drept obiectiv de guvernare

  sporirea securităţii traficului rutier şi reducerea considerabilă a numărului de accidente rutiere. 

  Într-o societate modernă, în condiţiile unei dezvoltări intensive a traficului rutier, dreptul

   penal nu trebuie să  perecliteze progresul tehnico-ştiinţific, însă influenţa pozitivă a acestuia în

  domeniul cercetat de noi deocamdată este infimă din cauza imperfecţiunii construcţiei anumitor

  norme juridico-penale, cât şi datorită faptului că legislatorul nu ia în considerare anumite legităţi

  de ordin obiectiv care se manifestă la comiterea infracţiunilor în domeniul transportului rutier. 

  Toţi aceşti factori determină actualitatea temei tezei de doctorat în cauză şi explică

  cauzele alegerii acesteia.

  O preocupare aparte a vizat analiza infr acţiunilor prevăzute în art. 264, 2641, 265, 266,

  276 C.p.R.M., acordându-se o atenţie mai pronunţată infracţiunilor: “Încălcarea regulilor de

  securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care

  conduce mijlocul de transport” (art.264 C.p.R.M.), „Conducerea mijlocului de transport de către

  o persoană care se află în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate

   produsă de alte substanţe” (art.2641  C.p.R.M.) şi „Răpirea mijlocului de transport” (art.266C.p.R.M.), acestea fiind cel mai des săvârşite infracţiuni din categoria infracţiunilor în domeniul

  transportului rutier şi ridică cele mai multe probleme în procesul aplicării acestora. 

  Referindu-ne, de asemenea, la actualitatea şi importanţa temei vom menţiona predilect că

  atenţia şi interesul specialiştilor -cercetători şi practicieni ai dreptului este direcţionată spre mereu

  actuala şi problematizanta chestiune a infracţiunilor din domeniul transportului rutier.

  Totuşi vasta, complexa şi deosebit de importanta problematică a acestor infracţiuni este

  departe de a fi fost epuizată, investigarea fondului ei rămânând mereu actuală, deschisă şi cuimplicaţii de cercetare.

  9

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  10/213

  Aceste motivări principale justifică opţiunea pentru cercetarea întreprinsă în  cadrul şi

  limitele prezentei lucrări. 

  Scopul şi obiectivele tezei 

  Scopul central al prezentei lucrări este de a soluţiona problemele  privind răspunderea

   penală pentru infracţiunile în domeniul transportului rutier , prin realizarea unei cercetări

  complexe a temei propuse şi formularea propriului punct de vedere asupra momentelor

  discutabile.

  Infracţiunile în domeniul transportului rutier au constituit obiectul interesului ştiinţific

  al unor cercetători şi practicieni autohtoni, fiind însă departe de a fi epuizate toate aspectele

   problematice referitoare la aplicarea răspunderii pentru această categorie de infracţiuni.

  În acest context, ne-am propus să realizăm o analiză  aprofundată  a esenţei şi 

  conţinutului normativ al infracţiunilor în domeniul transportului rutier prin prisma

  reglementărilor internaţionale şi naţionale în această materie. La fel, scopul nostru rezidă în

  identificarea punctelor vulnerabile ale sistemului juridico-penal actual de asigurare a

  securităţii traficului rutier, urmând a fi identificate şi propuse măsuri juridico -penale

  adecvate, menite a eficientiza cadrul reglementar penal, care să corespundă sarcinilor

  stabilite în Hotărârea  Guvernului nr.1214 din 27.12.2010 cu privire la aprobarea Strategiei

  naţionale pentru siguranţă rutieră. 

  Pentru atingerea scopului scontat au fost stabilite următoarele obiective:

  -  Studierea reglementărilor altor state cu privire la infracţiunile în domeniul

  transportului rutier, în vederea identificării contiguităţilor  şi delimitărilor  în raport cu

  modelul de reglementare al răspunderii pentru acestea, în conformitate cu legislaţia

  Republicii Moldova;

  -  Studierea specificului conţinutului constitutiv al  infracţiunilor în domeniul

  transportului rutier şi disocierea răspunderii penale pentru comiterea acestora;

  Formularea definiţiilor doctrinare ale termenilor „circulaţie rutieră” şi „trafic rutier”, precum şi identificarea elementelor componente ale acestora; 

  -  Elaborarea conceptului „infracţiuni în domeniul transportului rutier”;

  -  Determinarea propriului punct de vedere cu privire la natura juridică a securităţii

  traficului rutier, precum şi corelaţia acestei noţiuni cu activitatea de asigurare a

  acesteia de către organele de drept; 

  -  Analiza particularităţilor ce caracterizează elementele constitutive ale componenţelor

  infracţiunilor în domeniul transportului rutier; 

  10

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  11/213

  -  Elaborarea unor recomandări ştiinţifice şi înaintarea propunerilor de perfecţionare a

  normelor juridico- penale, care reglementează răspunderea penală pentru infracţiunile

  în domeniul transportului rutier.

  Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute 

  Caracterul novator al rezultatelor obţinute este determinat de faptul că investigaţia

  întreprinsă reprezintă o cercetare complexă a infracţiunilor în domeniul transportului rutier,

  cercetare în care sunt examinate problemele privind răspunderea penală pentru acest grup de

  infracţiuni şi dif socierea răspunderii penale a participanţilor la traficul rutier cu ajutorul celor

  mai recente realizări ale ştiinţei dreptului procesual- penal, dreptului contravenţional,

  criminologiei, criminalisticii şi cu luarea în calcul a ultimelor modificări ale legii penale prin

  Legile nr.145 din 14.06.2013, nr.277 din 18.12.2008 şi nr.16 din 03.02.2009.

  Concomitent, considerăm că lucrarea prezintă elemente de noutate atât prin modalitatea

  de abordare a anumitor probleme general-teoretice şi aplicative, cât şi prin unele soluţii propuse

  de autor.

  Prezenta lucrare reprezintă o cercetare juridică, integrală după conţinut, a unei probleme

  frecvent vehiculate la nivel de discuţii şi sub aspect doctrinar în Republica Moldova, dar care

  mai generează polemici şi propuneri de modificare şi perfecţionare a legislaţiei naţionale. Pe

  lângă faptul că au fost analizate opiniile existente în literatura de specialitate autohtonă, s-a făcut

  referire şi la modalităţile de abordare a acestei probleme în alte state. Studiul de faţă readuce în

  discuţie un subiect destul de controversat nu doar pentru doctrina penală din Republica Moldova,

  dar şi pentru dreptul penal contemporan în general. 

  Contribuţia proprie  la ascendenţa  gradului de investigaţie a celor mai contradictorii

   probleme ale ştiinţei şi practicii dreptului penal, vizând infracţiunile în domeniul transportului

  rutier, se manifestă prin: studierea experienţei legislative a altor state privind infracţiunile în

  domeniul transportului rutier; a fost propus conceptul infracţiunilor în domeniul transportului

  rutier; a fost formulată definiţia traficului rutier; a fost caracterizat obiectul infracţiunilor îndomeniul transportului rutier, acesta fiind constituit din totalitatea relaţiilor sociale care apar şi

  se derulează coroborate cu necesitatea asigurării securităţii traficului rutier; am recomandat ca în

   procesul individualizării pedepsei pentru infracţiunile prevăzute la alin.(l) art.2641, precum şi

  alin.(2), (4) sau (6) art.264 C.p.R.M. să nu fie invocată suplimentar prevederea de la lit.j) alin.(l)

  art.77 C.p.R.M.; a fost analizată detaliat latura subiectivă a infracţiunii prevăzute la art.264

  C.p.R.M.; au fost identificate reguli de calificare a infr acţiunilor în domeniul transportului în

  cazul concurenţei normelor penale şi concursului de infracţiuni; a fost propusă modificarea pct.6şi 10 ale Hotărârea Plenului CSJ RM despre practica judiciara cu privire la aplicarea legislaţiei în

  11

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  12/213

  cadrul examinării cauzelor penale referitor la încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei si de

  exploatare a mijloacelor de transport, nr.20 din 08.07.1999.

  În scopul perfecţionării legislaţiei, au fost înaintate următoarele recomandări de lege

   ferenda: 1) modificarea denumirii şi reformularea dispoziţiei art.132 C.p.R.M., 2) modificarea şi

  completarea dispoziţiei alin.(1) art.264 C.p.R.M., 3) completarea alin.(2) art.21 C.p.R.M., 4)

  modificarea art.242 C.contr.R.M. şi alin.(1) art.382 C.p.R.M. 

  Considerăm că rezultatele investigaţiei vor   reuşi să  contribuie atât la perfecţionarea

   practicii de aplicare, cât şi la optimizarea construcţiei şi conţinutului normelor juridico-penale

   privind infracţiunile în domeniul transportului rutier. 

  În condiţiile social-politice concrete, cercetarea în cauză se înscrie printre puţinele lucrări

  elaborate în Republica Moldova, care abordează la scară largă  polemicile circumscrise

  răspunder ii penale purtate pentru infracţiunile în domeniul transportului rutier. 

  Problema ştiinţifică importantă rezolvată rezidă în faptul că a fost elaborat conceptul

  infracţiunilor în domeniul transportului rutier, au fost identificate deficienţele ce caracterizează

  reglementările referitoare la acest grup de infracţiuni şi formulate soluţii în vederea eliminăr ii

  acestora, ceea ce va contribui la prevenirea şi combaterea respectivelor infracţiuni cu eficienţa al

  cărei grad să corespundă sarcinilor stabilite în Hotărârea Guvernului nr.1214 din 27.12.2010 cu

   privire la aprobarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră.  Acest fapt a condus la

  clarificarea pentru teoreticienii şi practicienii din domeniul dreptului penal a semnelor

  constitutive ale componentelor de infracţiuni prevăzute în art. 264, 2641, 265, 266, 276 C.p.R.M.,

  în vederea aplicării corecte şi uniforme a prevederilor normelor penale respective în practica

   judiciară.

  Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării se exprimă în special prin faptul

  că în lucrarea de faţă nu se efectuează o simplă examinare a problemelor dificile cu privire la

  disocierea răspunderii penale a participanţilor la traficul rutier, luându-se în calcul realizările

  actuale ale ştiinţei dreptului penal, în conexiune cu dreptul contravenţional, dar   implicit se propun soluţii viavile asupra unor sau altor aspecte discutabile. Concluziile teoretice şi

  recomandările cuprinse în prezenta lucrare pot fi utilizate: 

  -  În cadrul viitoarelor cercetări ştiinţifice ale acestei teme sau ale temelor conexe; 

  -  În cadrul procesului legislativ de perfecţionare a normelor juridice corespunzătoare; 

  -  În activitatea practică a organelor de drept, în special la calificarea infracţiunilor în

  domeniul transportului rutier;

  În procesul didactic, la predarea cursului Drept penal (partea specială), precum şi aunor cursuri speciale în care sunt abordate subiecte privind calificarea infracţiunilor în

  12

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  13/213

  domeniul transportului rutier şi probleme referitoare la disocierea răspunderii penale

   pentru acestea.

  Aprobarea rezultatelor

  Rezultatele investigaţiilor realizate în urma elaborării prezentei teze de doctorat au fost

  reflectate în cele 5 publicaţii ştiinţifice ale autorului. 

  Principalele prevederi ale lucrării au fost prezentate şi discutate în cadrul şedinţelor

  catedrei Drept Public, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.

  Investigaţiile efectuate la tema propusă au fost puse în discuţie şi sub forma unor rapoarte

  susţinute în cadrul diferitor simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale, în special

  Conferinţa ştiinţifică universitară „Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor

  europene”, Chişinău, ULIM, ICDPDO, ediţia 2010; Conferinţa ştiinţifico- practică internaţională

  „Metode şi forme de racordare a cadrului juridic în materie de azil şi de refugiaţi al Republicii

  Moldova şi al Uniunii Europene”, Chişinău, ULIM, ICDPDO, ediţia 2010, şi altele. 

  Sumarul compartimentelor tezei

  Teza este perfectată în volumul ce corespunde standardelor stabilite de Consiliul Naţional

   pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova. Structura lucrării a fost stabilită luând în

  consideraţie  specificul temei propuse spre cercetare; consecutivitatea expunerii materialului

  corespunde caracterului investigării anumitor probleme; modalitatea de tratare este considerată de

  autor ca fiind cea mai potrivită pentru dezvoltarea deplină a temei alese.

  Lucrarea este alcătuită din introducere, adnotări în limbile română, rusă şi engleză, trei

  capitole, care conţin 14 secţiuni, concluzii generale, recomandări şi bibliografie, declaraţia privind

  asumarea răspunderii şi CV-ul autorului tezei de doctorat.

  În Capitolul 1   „ Analiza materialelor ştiinţifice privind infracţiunile  în domeniul

   transportului rutier”  am realizat analiza celor mai relevante surse doctrinare  publicate în ţară şi

   peste hotare, în care au fost abordate problemele privind răspunderea penală pentru infracţiunile

  în domeniul transportului rutier. Sursele au fost analizate în ordine cronologică. Astfel, au fost analizate lucrările următorilor autori: colectivul de autori, condus de

  A.Barbăneagră, S.Brînză, V.Stati  (Republica Moldova), C.Turianu (România), Б.А.Куринов,

  В.В.Лукьянов, И.К.Шахриманьян, ГА.Горбуза şi Е.О.Сухарев, Р.И.Денисов, А.И.Коробеев,

  В.И.Коноплянко, В.И.Майоров, Ю.И.Скуратов şi В.М.Лебедев, В.И.Жулев şi С.И.Гирько,

  А.Н.Игнатов şi Ю.А.Красиков, Н.И.Пикуров, Н.Борзенков şi В.С.Комиссаров, Н.И.Исаев. 

  În concluzie am constatat că izvoarele ştiinţifice nu au epuizat întreaga paletă  a

  componenţelor de infracţiune studiate, iar examinarea diverselor aspecte ale infracţiunilor îndomeniul transportului rutier comportă, în subsidiar, un caracter fragmentar.

  13

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  14/213

  În Capitolul 2 „Consideraţii generale privind infracţiunile în domeniul transportului

   rutier”   am elaborat conceptul infracţiunilor în domeniul transportului rutier, ca o subcategorie

  distinctă a infracţiunilor în domeniul transporturilor, fiind propusă în acelaşi timp şi clasificarea

  infracţiunilor în domeniul transporturilor, precum şi a celor care fac parte, în viziunea noastră,

  din categoria infracţiunilor în domeniul transportului rutier. În acest fel a fost identificat locul, pe

  care îl ocupă infracţiunile în domeniul transportului rutier în sistema părţii speciale a Codului

  Penal al Republicii Moldova.

  În secţiunea 2.2. a aceluiaşi capitol au fost examinate unele probleme ce ţin   de

  terminologia utilizată în cadrul reglementărilor referitoare la infracţiunile în domeniul

  transportului rutier. Realizând analiza opiniilor doctrinare şi a actelor normative în domeniu sub

  acest aspect, am remarcat faptul că legislaţia actuală a Republicii Moldova în domeniul asigurării

  securităţii circulaţiei rutiere conţine un şir de carenţe, exprimate în necorespunderea formulării

  anumitor termeni utilizaţi în construcţia normelor juridice; reflectarea insuficientă a elementelor

  constitutive ale mecanismului comiterii infracţiunilor în domeniul transportului rutier în

  dispoziţiile normelor juridico- penale ce stabilesc răspunderea pentru infracţiunile de acest gen;

   precum şi diferenţierea insuficientă a răspunderii pentru săvârşirea infracţiunilor în domeniul

  transportului rutier. În scopul armonizării cadrului normativ, am propus substituirea termenului

  „mijloc de transport” utilizat în conţinutul art.art. 132, 264 C.p.R.M., cu termenul „autovehicul”,

  iar pentru a exclude interpretarea abuzivă a acestuia am formulat şi propria definiţie a termenului

  „autovehicul”. În această secţiune am examinat şi anumite opinii doctrinare referitoare la locul

  săvârşirii infracţiunii prevăzute la art.264 C.p.R.M. 

  Realizând analiza juridico-comparativă a infracţiunilor în domeniul transportului rutier

  am remarcat că legislaţia penală actuală a Republicii Moldova a preluat cele mai bune practici şi

  reglementări în domeniul asigurării securităţii traficului rutier din actele normative

  internaţionale, recomandările comunitare europene şi din legislaţia statelor dezvoltate, fapt care

  însă nu trebuie să oprească procesul de perfecţionare continuă a legislaţiei noastre naţionale înacest domeniu.

  Capitolul 3 „Analiza juridico- penală a infracţiunilor în domeniul transportului rutier”  

  este dedicat examinării celor patru elemente constitutive ale infracţiunilor prevăzute la art.

  art.264, 2641, 265, 266 şi 276 C.p.R.M., formelor agravante ale acestor infracţiuni, precum şi

   problemelor de calificare a infracţiunilor în domeniul transportului rutier în cazul concursului de

  infracţiuni şi concurenţei de norme. În urma investigaţiilor realizate am ajuns la concluzia că

  obiectul juridic special al infracţiunii prevăzute la art.264 C.p.R.M. îl constituie securitateatraficului rutier şi a exploatării autovehiculelor, şi anume securitatea funcţionării (mişcare şi

  14

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  15/213

  exploatare) tuturor tipurilor de autovehicule, menţionate în art.132 C.p.R.M; am pro pus definiţia

  termenilor „trafic rutier” şi „securitate a traficului rutier”. Cu ocazia examinării prevederilor art.264

  C.p.R.M. în comparaţie cu prevederile art.242 C.contr.R.M. şi alin.(1) art.382 C.p.R.M., am înaintat

  unele propuneri de lege ferenda. Au fost examinate minuţios semnele laturii obiective ale

  infracţiunilor în domeniul transportului rutier. În acest sens am constatat că locul infracţiunii este un

  semn obligatoriu al laturii obiective a infracţiunii prevăzute la art.264 C.p.R.M. Examinând

  consecinţele prejudiciabile necesare pentru calificarea faptei în baza art.264 C.p.R.M., am ajuns

  la concluzia că infracţiunea prevăzută la alin.(1) art.264 C.p.R.M. constituie componenta de bază

  a infracţiunii examinate, iar următoarele alineate reprezintă forme agravante ale acestei

  infracţiuni. O atenţie sporită au suscitat problemele ce ţin de stabilirea conexiunii de cauzalitate

  în cazul infr acţiunilor cu componenţe materiale examinate.  Cu referire la acest subiect am

  formulat şi unele propuneri de ordin practic. În cadrul aceluiaşi capitol am constatat că aplicarea

  răs punderii conform alin.(l) art.2641  (sau alin.(2), (4) sau (6) art.264 C.p.R.M.) exclude

  invocarea prevederii de la lit.j) alin.(l) art.77 C.p.R.M.

  În contextul examinării infracţiunii prevăzute la art.266 C.p.R.M. am constatat că nu este

   posibilă atragerea la răspundere penală pentru concurs de infracţiuni prevăzute la art.163

  C.p.R.M. şi art.266 C.p.R.M., deoarece astfel s-ar admite o încălcare a principiului

  inadmisibilităţii atragerii la răspundere a uneia şi aceleiaşi persoane de două ori pentru aceeaşi

  faptă, fiind necesară aplicarea regulii cu privire la calificarea infracţiunilor în caz de concurenţă

  dintre o normă generală şi una specială, iar temeiul aplicării art.266 C.p.R.M. nu are nicio

  legătură nici cu şansele de viaţă ale victimei, nici cu faptul dacă acesteia i se acordă sau nu

  ajutor. În legătură cu subiectul infracţiunilor în domeniul transportului rutier, am formulat

   propunerea de de lege ferenda  de a completa lista infracţiunilor prevăzute la alin.(2) art.21

  C.p.R.M. cu cea prevăzută la art.264 C.p.R.M. 

  În ceea ce priveşte  latura subiectivă a infracţiunilor în domeniul transportului rutier cu

  componenţe materiale (art.art.264, alin.(2) art.2641, 265 C.p.R.M.), am concluzionat că acesteasunt pasibile de comitere doar din imprudenţă.

  15

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  16/213

  1. ANALIZA MATERIALELOR ŞTIINŢIFICE PRIVIND INFRACŢIUNILE ÎN

  DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER

  1.1. Analiza materialelor ştiinţifice referitoare la infracţiunile în domeniul

  transportului rutier publicate în Republica Moldova

  Baza ştiinţifică a prezentei teze de doctorat o constituie investigaţiile savanţilor cu

  renume atât din ţară, cât  şi de peste hotare, care au abordat direct sau tangenţial problematica

  infracţiunilor în domeniul transportului rutier. 

  În doctrina penală autohtonă, în lipsa unor studii monografice sau de disertaţie, cercetarea

  infracţiunilor în domeniul transportului rutier şi-a găsit reflectare într -un şir de alte surse

  ştiinţifice, cum ar fi manuale, materiale didactico-ştiinţifice, cursuri, rapoarte, articole publicate

  în ultimii ani, printre care remarcăm următoarele: Codul penal al Republicii Moldova.

  Comentariu, sub redacţia dr.hab., prof. univ. Barbăneagră A., 2009, autor al comentariului

  Capitolului XII – „Infracţiuni în domeniul transporturilor”, fiind însăşi autorul prezentei teze de

  doctorat [26]; materialul didactico-ştiinţific elaborat de autorul V.Stati - Infracţiuni în care

  mijlocul de transport apare ca obiect material sau ca mijloc de săvârşire a infracţiunii, 2010

  [100]; articolele ştiinţifice ale autorului V.Stati; manualul autorilor S.Brînză  şi V.Stati Drept

   penal. Partea specială. Vol. II., 2011 [13] etc.

  Efectuând examinarea în succesiune cronologică, vom iniţia cercetarea cu una dintre

   primele abordări ştiinţifice, de la intrarea în vigoare a actualului Cod Penal al Republicii

  Moldova, a infracţiunilor analizate de noi. În articolul „Infracţiunea de încălcare a regulilor de

   securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care

  conduce mijlocul de transport (art.264 CP RM): conotaţii practice şi teoretice”, publicat de

  autorului Stati V. în Revista Naţională de Dr ept, nr. 9 din 2009 [101, p.32-42], acesta efectuează 

  o analiză complexă a elementelor componenţei de infracţiune precum şi argumentează încadrarea juridică a faptei prejudiciabile de la art.264 C.p.R.M.

  Subscriem în totalitate opiniei autorului, care indică asupra caracterului complex al

  obiectului juridic special al infracţiunii analizate cre este constituit din: obiectul juridic principal,

  format din relaţiile sociale cu privire la siguranţa traficului rutier şi obiectul juridic secundar,

  care, la rândul lui, este format din relaţiile sociale cu privire la sănătatea persoanei [101, p. 32].

  V.Stati, menţionează că latura obiectivă a infracţiunii poate avea numai următoarea structură: 1)

  fapta prejudiciabilă, care constă din acţiunea sau inacţiunea de încălcare a regulilor de securitatea circulaţiei sau de exploatare a mijlocului de transport; 2) urmările prejudiciabile, care se

  16

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  17/213

  exprimă după caz în: a) vătămarea medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii (alin.(1) sau (2));

  c) legătura cauzală; 4) mijlocul de săvârşire a infracţiunii [101, p. 33]. În opinia altor autori,

  neacceptată însă  de autor, dacă în rezultatul încălcării  regulilor de exploatare a unei maşini

  autopropulsate (buldozer, excavator, combină de recoltat etc.), victimei i-au fost cauzate

  vătămări ale integrităţii corporale sau sănătăţii ori a survenit decesul, atunci făptuitorul trebuie să

  răspundă pentru una din infracţiunile din domeniul transportului. Se pare că această viziune este

  unilaterală şi nu ia în consideraţie întreaga gamă a faptelor care pot fi săvârşite în asemenea

  condiţii. Într -o altă ordine de idei, referindu-se la încălcarea infracţională a regulilor de securitate

  a circulaţiei sau de exploatare a mi jloacelor de transport, V.Stati circumstanţiază implicit,

  legătura cauzală  – un alt semn obligatoriu al laturii obiective a infracţiunii prevăzute la art. 264

  C.p.R.M. Susţinem indubitabil această idee deoarece legătura cauzală este un element esenţial în

  cadrul acestei componenţe de infracţiune  [101, p. 36]. Ea trebuie să se stabilească între fapta

   prejudiciabilă şi urmările  prejudiciabile. Legătura de cauzalitate, fiind mai dificil de stabilit în

  cazul în care în derularea evenimentelor se implică factori exogeni, precum: faptele victimei,

  defectele tehnice ascunse, specificul condiţiilor rutier, influenţa factorilor naturali, etc. În acest

  sens, autorul menţionează că punctul de plecare în stabilirea legăturii cauzale, în cazul unei

  infracţiuni rutiere, este izolarea artificială a accidentului rutier de alte interconexiuni [101, p. 37].

  Autorii Comentariului Codului penal al Republicii Moldova, sub redacţia  prof.univ.

  dr.hab.  A.Barbăneagră, apărut în anul 2009, consideră că în calitate de obiect facultativ

  (secundar) al infracţiunilor în domeniul transportului rutier  pot evolua relaţiile sociale cu privire la

  viaţa sau sănătatea persoanei sau relaţiile sociale cu privire la integritatea anumitor categorii de

   bunuri [26].

  În aceeaşi sursă, autorii consideră că în cazurile în care victima accidentului a decedat

  imediat după accident, conducătorul fiind conştient de acest fapt, răspunderea penală a

  făptuitorului în baza art.266 C.p.R.M. se va exclude [26, p. 598].

  Autorii Comentariului Codului Penal al Republicii Moldova consideră că încălcarearegulilor privind menţinerea ordinii şi securitatea circulaţiei poate avea loc în traficul

  transportului aerian (intrarea pasagerului fără voie în cabina pilotului în timpul decolării sau

  aterizării, ieşirea samavolnică a pasagerilor pe pista de decolare-aterizare), transportului feroviar

  (mânarea vitelor peste calea ferată în locuri interzise, trecerea neregulamentară a intersecţiilor, a

  căilor ferate de către biciclişti, conducători ai transportului cu tracţiune animală), trans portului

  naval (intervenţia în acţiunile căpitanului în timpul acostării la debarcader), transportului auto şi

  mecanizat (trecerea pietonilor la semnalul roşu al semaforului, trecerea străzii în locuri interzise,

  17

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  18/213

  deschiderea uşilor automobilului în timpul mişcării autovehiculului, ieşirea din automobil din

   partea carosabilă a străzii) [26, p. 602].

  Potrivit opiniei autorilor Comentariului Codului Penal din 2009, „nu poartă răspundere

   penală alte persoane care se află în mijlocul de transport şi-i dau şoferului diverse recomandări

  ce conduc la încălcarea de către  conducător a regulilor de securitate a circulaţiei sau de

  exploatare a mijloacelor de transport, provocând urmările indicate în art.264 C.p.R.M., deoarece

  infracţiunile săvârşite din imprudenţă nu pot fi săvârşite prin participaţie penală. Însă, în cazul în

  care aceste persoane se implică fizic la conducerea autovehiculului (se implică forţat la

  manevrarea volanului, pun în funcţiune dispozitivul manual de frânare etc.) ele poartă

  răspundere de sine stătătoare conform art.264 C.p.R.M., substituind în acest  fel funcţia de

  conducător al mijlocului de transport” [26, p. 590].

  Asupra aplicării răspunderii penale pentru unele infracţiuni în domeniul transportului auto,

  autorul V.Stati  s-a expus în articolul  ,,Aspecte teoretice şi practice privind aplicarea răspunderii

   penale pentru unele infra ţ iuni în domeniul transportului auto”  publicat în Revista Institutului

   Naţional al Justiţiei nr. 1 din 2009 [98, p. 37-49]. În studiul menţionat, autorul elucidează 

  dispoziţiile infracţiunilor prevăzute în art.art. 2641, 266, 269 şi 276 C.p.R.M., norme, care stabilesc

  răspunderea pentru infracţiunile în domeniul transportului auto (altele decât cele prevăzute la art.

  264 şi 265 C.p.R.M.) [98, p. 47]. Autorul menţionează că aceste infracţiuni au fost analizate în

  Hotărârea  Plenului CSJ nr.20/1999, dar precizează, pe bună dreptate, că ,,acestor explicaţii le

  lipseşte actualitatea de altă dată, ele devenind nesincrone în raport cu cadrul normativ penal în

  vigoare” [98, p. 47]. În prezentul articol, autorul consideră că interpretarea noţiunilor şi termenilor

  ce apar în articolele stipulate este importantă ,,atât pentru aplicarea reuşită a acestor norme în

   practică, cât şi pentru dezvoltarea ulterioară a concepţiilor ştiinţifice” [98, p. 47]. În cercetarea

  elaborată autorul efectuează caracteristica juridico- penală a infracţiunilor menţionate, prin prisma

  elementelor componenţei de infracţiune, astfel exprimându-se asupra obiectului juridic, laturii

  obiective, subiectului şi a laturii subiective a fiecărei infracţiuni menţionate, în acelaşi timp prezentând argumente asupra poziţiei pe care o susţine. Ţinând cont de volumul de informaţie pe

  care prezentat anterior, prezentul articol a continuat şi  în următorul număr (nr. 2), al revistei

  nominalizate. Astfel autorul întreprinde o analiză juridico- penală a infracţiunilor prevăzute de art.

  266, 269 şi 276 C.p.R.M. În afară de analiza elementelor componenţelor de infracţiune, autorul

  argumentează necesitatea abordării unor aspecte practice, a unor probleme ce pot apărea în faţa

  organelor de urmărire penală la încadrarea juridică şi calificarea unor fapte prejudiciabile în

  împrejurările infracţiunilor menţionate. Aşadar, în contextul prezentului articol autorul considerăoportună stabilirea unor ,,criterii de delimitare a infracţiunii de părăsire a locului accidentului rutier

  18

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  19/213

  de infracţiunile adiacente” [98, p. 39]. Autorul propune, în context, delimitarea de următoarele

  infracţiuni: lăsarea în primejdie (art. 163 C.p.R.M.) şi neacordarea de ajutor unui bolnav (162

  C.p.R.M.), această disociere, după cum am menţionat, comportând o importanţă practică în ajutorul

  organelor de urmărire penală, facilitând o calificare raţională şi corectă,  bazată pe argumente atât

  teoretice, cât şi practice.

  Următorul studiu al infracţiunilor analizate în cadrul prezentei teze de doctorat a fost realizat

  de Vitalie Stati în articolul „Aspecte teoretice şi practice privind aplicarea răspunderii penale

   pentru unele infracţiuni în domeniul transportului auto, specificate la art.266, 269 şi 276 CP RM ”,

   publicat în Revista Naţională de Drept nr.3 din 2010 [97].

  Analizând infracţiunea prevăzută la art. 266 C.p.R.M., autorul susţine că infracţiunea

  respectivă este o infracţiune pluriobiectuală. Obiectul juridic al infracţiunii este format din relaţiile

  sociale cu privire la siguranţa traficului rutier, sub aspectul prohibiţiei impuse conducătorului

  mijlocului de transport să părăsească locul accidentului rutier, în cazul în care a încălcat regulile de

  securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijlocului de transport, dacă acesta a provocat urmările

  indicate la alin. (3) sau (5) art.264 C.p.R.M. [97, p. 42]. Autorul menţionează că în plan secundar

  infracţiunea în discuţie  aduce atingere relaţiilor sociale cu privire la activitatea de constatare

  imediată şi completă a încălcărilor regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a

  mijloacelor de transport, precum şi cu privire la activitatea de identificare a făptuitorului şi de

  stabilire a circumstanţelor concrete în care au fost comise încălcările respective. De asemenea în

  expunerea sa asupra obiectului juridic al infracţiunii de părăsire a locului accidentului rutier autorul

  stipulează că infracţiunea analizată nu are nici obiect material, nici victimă [97, p. 42].

  În legătură cu componenţa de infracţiune, V.Stati se raliază  opiniei exprimate de А.И

  Коробеев, care consideră că componenţa de infracţiune prevăzută în art.266 C.p.R.M. rezultă din

  componenţa de infracţiune prevăzută în art. 264 C.p.R.M., îndeplinind o funcţie de subsecvenţă faţă

  de ultima. În concluzia celor expuse autorul e de părerea că art. 266 C.p.R.M. nu poate fi aplicat în

  mod autonom. El poate fi aplicat numai dacă, anterior, acelaşi făptuitor a săvârşit infracţiunea prevăzută la alin.(3) sau (5) art.264 C.p.R.M [97, p. 44].

  Realizând un studiu comparat, autorul exprimă  o opinie referitoare la obligativitatea

  conducătorului de a nu părăsi locul accidentului rutier. Acesta afirmă că prin obligarea

  conducătorului mijlocului de transport de a nu abandona locul accidentului rutier, acestuia i se

  încalcă disproporţionat dreptul de a nu mărturisi împotriva sa, însă nu aceeaşi opinie este agreată de

  alte sisteme de drept. În concluzie V.Stati recomandă legiuitorului abrogarea art. 266 C.p.R.M. (şi a

  art.243 C.contr.R.M.) [97, p. 46].

  19

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  20/213

  În acelaşi articol, V.Stati cercetează şi infracţiunea prevăzută la art. 276 C.p.R.M.. În analiza

  generală întreprinsă asupra elementelor constitutive ale componenţei de infracţiune, acesta acordă o

  mai mare atenţie obiectului infracţiunii. În opinia autorului, obiectul jur idic special al acestei

  infracţiuni îl formează relaţiile sociale cu privire la încrederea publică în autenticitatea elementelor

  de identificare ale automobilelor [97, p. 51]. Obiectul imaterial îl reprezintă seria ori numărul de

  identificare a şasiului, caroseriei sau a motorului auto [97, p. 52]. Autorul precizează, la studiul

  obiectului imaterial, că obiectul infracţiunii în cauză pot să-l reprezinte elementele de identificare

  aparţinând numai autovehiculelor, dintr -o altă perspectivă, elementele de identificare ale

  autovehiculelor trebuie diferenţiat de numărul de înmatriculare a vehiculelor.

   Nu putem sa omitem unele elemente din analiza laturii obiective, unde se accentuează faptul

  necesităţii de delimitare a acţiunii de falsificare a elementelor de identificare a autovehiculelor de

  folosirea cu bună-ştiinţă a unui autovehicul cu seria sau numărul şasiului, caroseriei sau motorului

  auto false, de asemenea aceeaşi acţiune urmează a fi deosebită de distrugerea unor asemenea

  elemente de identificare, precum şi de înstrăinarea şasiului, caroseriei sau motorului auto purtând

  elemente de identificare false, ori de înstrăinarea autovehiculului cu şasiu, caroserie sau motor

   purtând elemente de identificare false [97, p. 53].

  Problematica ce vizează infracţiunile din domeniul transporturilor a fost examinată de V.Stati şi

  în articolul ,,Aspecte teoretice şi practice privind aplicarea răspunderii penale pentru unele infracţ iuni

   săvârşite în domeniul transporturilor (art. 2641 , 266, 269 şi 276)”, articol ce a fost publicat în Revista

  Şiinţifică a USM ,,Studia Universitatis” nr.8 din 2010 [103]. În acest articol, autorul analizează cu lux

  de amănunte fiecare componentă de infracţiune menţionată în titlu, prezentând caracteristica juridico-

   penală a fiecărei infracţiuni. Pe lângă interpretările doctrinare, autorul prezintă şi unele aspecte practice

   problematice care pot apărea la aplicarea dispoziţiilor normelor penale menţionate, dar şi unele

   probleme ce ţin de individualizarea pedepsei, autorul făcând trimitere şi la unele speţe din practica

   judiciară [103, p. 121]. În contextul analizei infracţiunilor săvârşite în domeniul transporturilor, luând

  în consideraţie faptul că grupul de subiecţi care poartă răspundere este mult mai vast, autorul făcând referinţă  la ,,Regulamentul circulaţiei rutiere”, identifică conotaţia  noţiunii de ,,participant la trafic,

  considerând necesară această operaţie, luând în consideraţie interpretarea prea îngustă o noţiunii în

  cauză” [103, p. 128], pa care o dă atât Regulamentul circulaţiei rutiere, cât şi Hotărârea Plenului CSJ

  nr.20/1999. Pentru a elucida dispoziţiile normelor de incriminare, autorul, pe lângă analiza efectuată,

   propune şi semnificaţiile unor termeni pe care legiuitorul le-a utilizat în textul prevederilor legii penale,

  în contextul infracţiunilor analizate. Luând în calcul că prezentul articol prezintă o analiză profundă a

  infracţiunilor ce au fost menţionate, considerăm oportun şi pe bună dreptate că ,rezultatele obţinute pot

  20

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  21/213

  fi utilizate în mod eficient în activitatea de aplicare a legii penale, de asemenea, în activitatea didactică

  sau ştiinţifică [103, p. 110].

  Altă lucrare la care facem referire este articolul lui V. Stati ,,Infracţiunea de punere în

  exploatare a mijlocelor de transport cu defecte tehnice vădite (art.265  C.p.R.M.): analiza

  elementelor constitutive”, publicat în Revista Naţională de Drept nr.1 din 2010 [102].

  Autorul, pe lângă  analiza juridico- penală a infracţiunii prevăzute la art.265 C.p.R.M.,

  întreprinde o analiză detaliată a acestei componente de infracţiune referindu-se la diferite

  regulamente şi  la alte acte normative, cât şi la opiniile diferitor doctrinari. În articolul menţionat

  autorul cercetează cele 4 elemente ale componenţei de infracţiune prevăzute de art. 265 C.p.R.M. sub

  aspect teoretic şi practic. Astfel, în raport cu obiectul juridic al infracţiunii prevăzute la art. 265

  C.p.R.M., autorul detectează şi un obiect juridic secundar, ce posedă un caracter complex, format din

  relaţiile sociale ce vizează buna desfăşurare a exploatării mijloacelor de transport şi a regimului de

  lucru al şoferilor sau al mecanizatorilor şi din relaţiile sociale cu privire la viaţa şi sănătatea persoanei

  [102, p. 55].

  De asemenea în prezentul articol autorul face referire la subiectul infracţiunii, care

  concomitent cu condiţiile generale ale răspunderii penale trebuie să posede şi o calitate specială, pe

  care autorul o identifică  în funcţie de fapta prejudiciabilă. Autorul analizează în prezentul articol

   problema subiectului infracţiunii în contextul când conducătorii sau posesorii mijloacelor de

  transport au permis altor persoane să-l folosească. Argumentându-şi opinia, autorul afirmă că în

  cazul dat persoana poate fi subiect al infracţiunii prevăzute la art.265 C.p.R.M. [102, p. 63].

  Analizând aspectul practic al problemei, autorul articolului încearcă să răspundă la

  întrebarea ,,Este sau nu art. 1772 C.p.R.M. din 1961 prototipul art. 265 C.p.R.M.?” [102, p. 60]. În

  acest articol, V.Stati analizează deplin şi complet componenţa de infracţiune prevăzută la art.265

  C.p.R.M., cercetând problemele teoretice prin prisma doctrinară şi a practicii judiciare.

  Următoarea lucrare de referinţă este un alt articol al autorului Stati V. ,,De ce este oportună

  adoptarea unei noi hotărâri explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie consacrate practicii judiciare în cauzele penale privind infracţiunile în domeniul transportului?”, publicat în Revista

  Institutului Naţional al Justiţiei nr.2 din 2010 [99, p. 54-68].

  Acest articol vine să iniţieze elaborarea unui proiect pentru o nouă hotărâre explicativă a

  Plenului Curţii Supreme de Justiţie, pe care autorul o explicitează cu un şir de argumente care vin să

  consolideze propunerea sa [99, p. 54]. Printre motivele invocate în acest articol autorul invocă

  diferite fapte, cel mai adesea fiind insuficienţa unor explicaţii insuf iciente date în Hotărârea Plenului

  nr.20 din 1999, dar şi se cer explicaţii asupra problemelor controversate ce ţin de calificareainfracţiunilor din domeniul transportului. Aceasta ar comporta o importanţă determinată, deoarece

  21

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  22/213

  ar concretiza aspectele doctrinare legate de controversele apărute în doctrină, dar şi ar constitui un

   pilon de bază pentru unificarea practicii judiciare, astfel venind necondiţionat în ajutorul organelor

  de urmărire penală care aplică normele penale. Sub alt aspect autorul argumentează adoptarea unei

  noi hotărâri explicative prin faptul că a suferit schimbări cadrul normativ extrapenal de referinţă

   pentru normele care stabilesc răspunderea pentru infracţiunile din domeniul transporturilor [99, p.

  55]. În prezentul articol autorul face analiză comparativă şi cu prevederile Codului Penal din 1961,

   pentru a elucida eficient problema survenirii răspunderii în cazul infracţiunilor din domeniul

  transporturilor [99, p. 61]. Pe lângă explicaţiile care sunt aduse în prezentul articol, autorul prezintă

  şi unele augmentări care, potrivit opiniei exprimate, trebuie să fie în conţinutul unei viitoare hotărâri 

  explicative. De asemenea se abordează problema ce se referă la  subiectul pasibil de răspundere

   penală al infracţiunilor din domeniul transporturilor şi probleme ce ţin de calificarea diferitor fapte

   prejudiciabile. În acelaşi articol autorul pe lângă argumentele expuse aduce şi explicaţii actualelor

   prevederi ale Hotărârii  Plenului CSJ nr. 20/1999 completând cu neajunsurile sesizate în urma

  cercetării efectuate.

  Următoarea publicaţie este lucrarea elaborată de S.Brînza şi V.Stati. Aceasta datează din anul

  2011. În manualul  Drept penal. Partea specială, autorii S.Brânză şi V.Stati, consideră, pe bună

  dreptate, că latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art.264 C.p.R.M. posedă următoarea structură:

  1) fapta prejudiciabilă care constă în acţiunea sau în inacţiunea de încălcare a regulilor de securitate a

  circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport; 2) urmările prejudiciabile, care se exprimă,

  după caz, în: a) vătămarea medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii (alin.(l) sau (2)); b) vătăma rea

  gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori decesul unei persoane (alin.(3) sau (4)); c) decesul a

  două sau mai multor persoane (alin.(5) sau (6)); 3) legătura cauzală dintre fapta prejudiciabilă şi

  urmările prejudiciabile; 4) mijlocul de săvârşire a infracţiunii, şi anume - mijlocul de transport [13, p.

  354].

  În contextul infr acţiunii de părăsire a locului accidentului rutier, autorii autohtoni

  S.Brânză şi V.Stati consideră că conducătorul mijlocului de transport, care după săvârşireaaccidentului rutier a părăsit persoana accidentată în pericol pentru viaţă, urmează să poarte

  răspundere conform art.163, alin.(3) sau (5) art.264 şi 266 C.p.R.M. [13, p. 400].

  Pe de altă parte, autorii S.Brânză şi V.Stati consideră că temeiul aplicării art.266

  C.p.R.M. nu are nicio legătură cu şansele de viaţă ale victimei, sau cu faptul dacă acesteia i se

  acordă sau nu ajutor, afirmaţie cu care suntem totalmente de acord. Dacă decesul victimei s-a

   produs imediat, ca urmare a accidentului rutier, iar făptuitorul este conştient de aceasta, nu i se

  va aplica răspunderea conform art.163 C.p.R.M. Însă, aceasta nu poate afecta cu nimicoportunitatea aplicării art.266 C.p.R.M. Această concluzie a autorilor se desprinde atât din

  22

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  23/213

  configuraţia obiectului juridic special al infracţiunii de abandonare a locului accidentului rutier,

  cât şi din conţinutul obligaţiilor pe care nu le respectă subiectul acestei infracţiuni [13, p. 402].

  Abordând problema subiectului infracţiunii art.269 C.p.R.M., autorii S.Brânză şi V.Stati

  consideră că, în afară de lucrătorii întreprinderilor de transport, care au obligaţiunea de  a asigura

  controlul asupra stării tehnice a mijloacelor de transport, calitatea de subiect o are şi

  reprezentantul organului abilitat al administraţiei publice centrale în domeniul transporturilor şi

  gospodăriei drumurilor, care eliberează autorizaţia specială de transport pentru admiterea în

  circulaţie pe drumurile publice a mijloacelor de transport cu greutăţi sau gabarite ce depăşesc

  limitele admise -  poate săvârşi o altă încălcare gravă a regulilor de exploatare a mijloacelor de

  transport ce asigură securitatea circulaţiei [13, p. 394].

  Aceiaşi autori conchid că transmiterea mijlocului de transport are loc anume în scop de

  exploatare, iar posesorul acestuia, care a transmis unei alte persoane autovehiculul cu defecţiuni

  tehnice evidente spre exploatare,  poate fi considerat persoană responsabilă pentru exploatarea

  mijloacelor de transport şi atrage, implicit, răspunderea în baza infracţiunii prevăzute la art.265

  C.p.R.M.

  Pe de altă parte, autorii S.Brânză şi V.Stati menţionează că răspunderea persoanei

  conform art.265 C.p.R.M. nu poate fi pusă în funcţie  de faptul dacă a fost tras sau nu la

  răspundere penală conducătorul mijlocului de transport, din a cărui vină s-au produs urmările

   prejudiciabile prevăzute la art.264 C.p.R.M. Chiar dacă acest conducător  va fi găsit nevinovat,

  nu înseamnă că există temeiuri a considera aceasta drept cauză de a nu trage la răspundere

   persoana care a săvârşit infracţiunea prevăzută la art.265 C.p.R.M. [13, p. 395].

  În legătură cu infracţiunile examinate de noi, în literatura juridică unii autori opinează  că

  „atitudinea psihică a făptuitorului faţă de încălcarea a normelor de securitatea rutieră şi de exploatare a

  vehiculelor pot fi exprimată atât în formă de intenţie, cât şi în formă de imprudenţă, iar faţă de

  consecinţele prejudiciabile – doar în formă de imprudenţă” [5, p. 118; 154, p. 81-82]. Chiar şi în cel mai

  recent manual din Republica Moldova, autorii autohtoni S.Brânză şi V.Stati menţionează: „Laturasubiectivă a infracţiunii prevăzute la art.264 C.p.R.M. se caracterizează prin intenţie sau imprudenţă faţă

  de fapta prejudiciabilă şi numai prin imprudenţă faţă de urmările prejudiciabile [13, p. 360].

  În legătură cu infracţiunea specificată la art.269 C.p.R.M., autorii autohtoni S.Brânză şi

  V.Stati consideră că aceasta este o infracţiune săvârşită exclusiv în domeniul transportului auto,

   prezentând şi următoarele argumente: 

  1) În Codul penal al Federaţiei Ruse, art.268 are denumirea „Încălcarea regulilor care

  asigură activitatea în condiţii de securitate a transportului”. În proiectul Codului penal alRepublicii Moldova, art.311 are denumirea „Încălcarea regulilor în vigoare cu privire la

  23

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  24/213

  transporturi [28, p. 127]. Însă, în legea penală în vigoare, art.269 are o altă denumire: „Încălcarea

  regulilor privind menţinerea ordinii şi securitatea circulaţiei”. Autorii se întrea bă  retoric în

  această ipoteză - să fie întâmplătoare această deviere de la concepţia iniţială? 

  2) În art.268 din Codul penal al Federaţiei Ruse se stipulează, implicit, că această normă

  este complementară faţă de normele care, în legea penală autohtonă, sunt reprezentate de art.263

  şi 264. Autorii precizează că art.263 C.p.R.M. stabileşte răspunderea pentru încălcarea regulilor

  de securitate a circulaţiei sau de exploatare a transportului feroviar, naval sau aerian. În contrast,

  în art.269 C.p.R.M. nu este afirmată o asemenea complementaritate. Însă, se face trimitere la

  art.264 C.p.R.M., sub aspectul urmărilor prejudiciabile produse. 

  3) În art.269 C.p.R.M., subiectul infracţiunii este desemnat generic prin sintagma

  „participant la trafic”. Este o sintagmă al cărei înţeles este elucidat în Regulamentul circulaţiei

  rutiere şi în alte acte normative vizând securitatea în domeniul transportului auto. Totodată,

  această sintagmă nu este nici definită, nici utilizată în actele normative vizând securitatea în

  domeniul transportului feroviar, naval sau aerian. Şi în această situaţie, autorii se întreabă dacă

   pot oare asemenea acte normative să conţină norme la care ar face trimitere art.269 C.p.R.M.?

  4) În Codul contravenţional, complementar cu art.269 C.p.R.M. este art.245 „Încălcarea

  regulilor de circulaţie de către pietoni şi alţi participanţi la circulaţia rutieră”. 

  În concluzie, autorii menţionează că dacă regulile privind menţinerea ordinii şi

  securitatea circulaţiei sunt încălcate de către pasager sau un alt participant la circulaţia feroviară,

  navală sau aeriană, atunci, în cazurile în care nu se aplică art.263 C.p.R.M., aplicabile sunt

  art.149 sau 157 C.p.R.M. Nu însă art.269 C.p.R.M. [13, p. 412].

   Ne exprimăm dezacordul cu această opinie, argumentându-ne poziţia în secţiunea în care

  va fi elaborat şi analizat conceptul infracţiunilor în domeniul transportului rutier. 

  Abordând problema subiectului infracţiunii de încălcare a regulilor de securitate a

  circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul

  de transport, aceiaşi autori menţionează că aplicarea art.264 C.p.R.M. nu exclude aplicareaart.232 ,,Conducerea vehiculului de către o persoana care nu are asupra sa permis de conducere”

  din Codul contravenţional [13, p. 363].

  O atenţie sporită  se acordă problemei locului săvârşirii infracţiunilor în domeniul

  transportului rutier. În acest sens, autorul V. Stati, consideră că în cazul în care locul comiterii

  faptei nu este deschis pentru circulaţia vehiculelor şi a pietonilor, nici nu este administrat de un

  organ abilitat în calitate de drum public sau de teritoriu adiacent acestuia, nu vom putea vorbi

  despre o încălcare a regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a  mijloacelor detransport [100, p. 114].

  24

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  25/213

  În lucrarea autorului V.Stati – „Infracţiuni în care mijlocul de transport apare ca obiect

  material sau ca mijloc de săvârşire a infracţiunii”, apărută în 2010, este realizată o analiză complexă

  a componenţelor de infracţiuni prevăzute în art.art. 1921, 264, 2641, 265, 266, 269, 276 C.p.R.M.

  S-a atras atenţia, pe lângă alte opinii exprimate în această lucrare, punctului de vedere al

  autorului cu referire la oportunitatea menţinerii răspunderii penale pentru fapta de părăsire a

  locului accidentului rutier, potrivit căruia autorul consideră că acesta urmează a fi abrogat.   În

  finalul lucrării indicate, V.Stati propune un proiect de Hotărâre a Plenului CSJ în cauzele penale

   privind infracţiunile în domeniul transportului auto.

  „Manualul judecătorului pentru cauze penale” reprezintă o altă sursă de interes major

   pentru investigaţia noastră [89]. Titlul 8 al acestui ghid este întitulat ,,Particularităţile examinării

  unor categorii de cauze”, iar în § 8. Infracţiuni în domeniul transporturilor. Autorii N.Gordilă şi

  V.Stati s-au expus judicios asupra analizei juridico-penale a infracţiunilor prevăzute în Capitolul

  XII ,,Infracţiuni în domeniul transporturilor” din Codul penal al Republicii Moldova. Prezentul

   paragraf reprezintă o analiză succintă a caracteristicilor elementelor componenţei de infracţiune:

  obiect juridic, latură obiectivă, subiect, latură subiectivă, mai mult sub aspect doctrinar, după

  cum rezultă şi din obiectivul prezentei lucrări, acesta fiind ,,respectarea şi aplicarea corectă şi

  echitabilă a legii” [89, p. 5]. În Titlul 8, paragraful 8, manualului dat sunt abordate aspectele

  generale ce ţin de survenirea răspunderii penale în cazul săvîrşirii unor infracţiuni în domeniul

  transporturilor prevăzute de legea penală. Analiza efectuată în paragraful 8 [89, p. 731-780] al

  acestei lucrări pe lângă caracteristicile juridico-penale, indică motivul, scopul, calităţile victimei,

  care nu au importanţă la calificarea infracţiunii, dar de care judecătorul se poate conduce pentru

  individualizarea şi stabilirea pedepsei. Tot în acest paragraf, pe lângă  comentariile realizate

  asupra componenţelor de infracţiune în variantele tip, sunt cercetate şi formele agravante cu

   particularităţile corespunzătoare.

  1.2. Analiza materialelor ştiinţifice referitoare la infracţiunile în domeniultransportului rutier publicate în alte state

  Infracţiunile în domeniul transportului rutier au suscitat  în permanenţă  interesul

  oamenilor de ştiinţă din alte state. Printre acestea un loc distinct îl ocupă infracţiunea de

  încălcare a regulilor de securitate a circulaţiei şi de exploatare a mijloacelor de transport. Meritul 

  indubitabil al doctrinei la acest capitol rezidă nu doar în elucidarea, interpretarea şi soluţionarea

  unor probleme ce derivă din cadrul incriminator al acestei fapte, dar şi în relevarea argumentelorde criminalizare a acestora.

  25

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  26/213

  Printre cele mai valoroase, în opinia noastră, surse ştiinţifice străine, referitoare la

   problema studiată de noi în prezenta lucrare menţionăm: C.Turianu - Infracţiunile rutiere, 2000;

  Б.А.Куринов, Уголовная ответственность за нарушение правил движения на

  автотранспорте, 1957; Куринов Б.А. Автотранспортные преступления (квалификация и

  наказание), 1970; В.В.Лукьянов, Безопасность дорожного движения, 1974;

  Г.И.Клинковштейн, Организация дорожного движения, 1975; В.В.Лукьянов, Проблемы

  квалификации дорожно-транспортных преступлений., 1979; И.К.Шахриманьян,

  Безопасность дорожного движения, 1979; ГА.Горбуза, Е.О.Сухарев, О квалификации дорожно-

  транспортных преступлений, 1980; Р.И.Денисов, Административный надзор в сфере

  дорожного движения, 1982; П.В.Замосковцев, А.И.Коробеев, Квалификация транспортных

  преступлений органами внутренних дел, 1988; В.И.Коноплянко, Организация и безопасность

  дорожного движения, 1991; В.И.Майоров, Административно-правовые проблемы

  управления обеспечением безопасности дорожного движения, 1997; Ю.И.Скуратов,

  В.М.Лебедев, Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть,

  1997; В.И.Жулев, С.И.Гирько, Ответственность участников дорожного движения, 1997;

  А.Н.Игнатов, Ю.А.Красиков, Уголовное право России: Учебник для вузов. В 2 т. Т. 2.

  Особенная часть, 2000; Н.И.Пикуров, Квалификация дорожно-транспортных преступлений,

  2001; .Н.Борзенков, В.С.Комиссаров, Курс уголовного права в пяти  томах. Том 4, 2002;

  В.В.Лукьянов, Проблемы квалификации дорожно-транспортных преступлений и

  административных правонарушений. Специальные вопросы уголовного и административного

  права, 2003; В.В.Лукьянов, Состав и квалификация дорожно-транспортных преступлений и

  административных правонарушений. Специальные вопросы уголовного и административного

  права, 2003;  Н.И.Исаев,  Уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного

  движения и эксплуатации транспортных средств, 2011, etc. 

  În viziunea noastr ă, principala sursă de referinţă cu privire la infracţiunile în domeniul

  transportului publicată în România este monografia lui Corneliu Turianu „ Infracţiunile rutiere”,editată în anul 2000. La capitolul 1 al lucrării, autorul prezintă conceptul infracţiunilor contra

  siguranţei circulaţiei rutiere şi evoluţia istorică a cestui grup de infracţiuni. În continuare, autorul

   prezintă unele aspecte comune specifice infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei rutiere.

  Capitolul 3 al monografiei este realizată analiza juridico- penală a componenţelor de infracţiuni

  contra siguranţei circulaţiei rutiere. 

  Analizând modalităţile elementului material al refuzului, împotrivirii sau eschivării

  conducătorului mijlocului de transport de la testarea alcoolscopică, de la examenul medical învederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul

  26

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  27/213

  acestui examen medical, C.Turianu menţionează că „tergiversarea prezentării pentru recoltarea

   probelor biologice, dacă prin aceasta s-a ajuns la expirarea termenului înăuntrul căruia ar fi

   posibil să se efectueze examenul de laborator; refuzul de a opri la somaţia organului de poliţie;

  fuga de sub supravegherea organelor de poliţie în timpul conducerii spre o unitate medicală în

  vederea recoltării probelor biologice; invocarea unor împrejurări lipsite de orice temei pentru a

   justifica neacceptarea efectuării probelor etc.” [104, p.177].

  În legătură cu subiectul infracţiunii de vătămare corporală sau ucidere din culpă (analogul

  infracţiunii prevăzute în art.264 C.p.R.M.), C.Turianu menţionează că trebuie să se reţină

  existenţa unei activităţi de conducere, în condiţii ilegale, atunci când conducătorul a fost găsit în

  timp ce staţiona cu mijlocul de transport, însă din probele administrate  rezultă neîndoielnic că

  mai înainte de a se fi oprit el a condus mijlocul de transport în acele condiţii. De asemenea,

  dirijarea şi manevrarea unui mijloc de transport împins cu mâna, în scopul de a porni motorul,

  constituie o activitate de conducere. La fel, în situaţia tractării, în scopul de a fi pornit motorul,

  cel aflat la volanul mijlocului de transport remorcat efectuează o activitate de conducere propriu-

  zisă. Se consideră conducere şi dirijarea unui mijloc de transport ce se deplasează pe o şosea , în

   pantă, coborând în virtutea inerţiei, nu prin acţionarea dispozitivului mecanic de propulsie. Mai

  mult ca atât, el menţionează că existenţa calităţii de conducător de autovehicul (subiect activ

  calificat al majorităţii infracţiunilor rutiere) nu implică necesitatea ca persoana în cauză să aibă o

  calitate recunoscută formal, de conducător auto profesionist ori amator, fiind suficient ca ea să

  conducă, în fapt un autovehicul pe drumurile publice, chiar dacă această calitate nu se sprijină pe

  o recunoaştere oficială. În afară de conducătorul unui vehicul, mai poate fi subiect activ al unei

  infracţiuni rutiere persoana care deţine un autovehicul, chiar dacă nu îl conduce pe drumurile

   publice (această calitate de proprietar ori de deţinător de autovehicul este cerută în cazul

  subiectului activ al infracţiunii de punere în circulaţie a unui autovehicul neînmatriculat sau cu

  număr fals de înmatriculare ori în cazul infracţiunii de încredinţare a unui autovehicul , spre

  conducere, unei persoane care nu posedă permis). Alteori, subiect activ al infracţiunii poate fi persoana care execută (ca o însărcinare de serviciu în cadrul unei unităţi) lucrări de verificare

  tehnică a autovehiculelor (o astfel de calitate trebuie sa  posede subiectul activ al infracţiunii de

  neîndeplinire sau îndeplinire defectuoasă a atribuţiilor de verificare tehnică a autovehiculelor.

  Potrivit opiniei autorului menţionat, infracţiunile contra siguranţei circulaţiei pe

  drumurile publice sunt susceptibile de a fi săvârşite  în participaţie, su b forma coautoratului,

  instigării sau complicităţii. Autorul stabileşte însă unele precizări:

  a) În condiţiile coautoratului pot fi săvârşite, de regulă, numai acele infracţiuni rutierecare nu au ca subiect activ o persoană ce conduce un autovehicul pe drumurile publice, căci, prin

  27

 • 8/17/2019 Teza v.budeci [Unlocked by Www.freemypdf.com]

  28/213

  natura ei, o asemenea operaţie nu poate fi îndeplinită decât de o singură persoană. Doar în mod

  excepţional aceste infracţiuni sunt susceptibile de coautorat, avem în vedere acele situaţii rare în

  care mai multe persoane deter mină, de o manieră esenţială, mişcarea vehiculului (de exemplu, în

  cadrul unei şcoli de conducere auto, o persoană acţionează volanul şi alta apasă pe pedala de

  acceleraţie). 

  C.Turianu consideră că în infracţiunile rutie