Top Banner

Click here to load reader

Teraz Świecie - sierpień 2015

Jul 22, 2016

ReportDownload

Documents

Bezpłatny miesięcznik społeczno-kulturalny „Teraz Świecie”, wydawany przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, ukazuje się od listopada 2009 r. Tradycyjne wydanie papierowe dostępne jest w sklepach, kawiarniach, kioskach i punktach usługowych.

 • Nr 74 sierpie 2015 ISSN 2080-8429Miesicznik bezpatny Nakad 14 600 egz.

  Reklama

  Robota dla

  twardzielek

  Robota dla

  twardzielek

  str. 4str. 4

  Fakty na temat trudnej pracy

  pielgniarek rzadko

  opuszczaj mury wieckiego

  psychiatryka

  Fakty na temat trudnej pracy

  pielgniarek rzadko

  opuszczaj mury wieckiego

  psychiatryka

  Byo pole,

  bdzie McDonalds

  Byo pole,

  bdzie McDonalds

  str. 8

  W 2016 r. w Morsku ma powsta

  restauracja sieci McDonalds

  Doda

  i Solidarno

  Doda

  i Solidarno str. 2

  Mamo, czy ja

  si obudz?

  Mamo, czy ja

  si obudz? str. 6

  Budujemy

  ark!

  Budujemy

  ark! str. 10

 • 2sierpie 2015www.oksir.eu

  NA GORCO

  Wydawca i redakcja: Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji

  ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 wiecie

  tel. 52 562 73 70, e-mail: [email protected]

  Redaktor naczelny: Andrzej Pudrzyski,

  e-mail: [email protected]

  Skad: Studio M&M GRAPHIC

  Druk: Express Media sp. z o.o.

  Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre reklam

  i ogosze.

  Reklama: tel. 661 504 850

  Twrcza emeryturaRozmowa z ksidzem Fran-

  ciszkiem Kameckim, probosz-

  czem parafii w Grucznie i ce-

  nionym poet, ktry 21 sierp-

  nia przechodzi na emerytur.

  Ma ksidz opini bardzo ak-

  tywnego czowieka, zaangao-

  wanego w wiele spraw. Jak t

  energi zamierza ksidz wyko-

  rzysta na emeryturze?

  Skupi si na tym, co sprawia mi

  chyba najwiksz przyjemno,

  czyli na pisaniu. Od wielu lat nie

  miaem wikarego, dlatego w duym

  stopniu pochaniay mnie sprawy

  administracyjne zwizane z funk-

  cjonowaniem parafii. Wolnego cza-

  su nie byo na tyle duo, aby po-

  wici si poezji w takim stopniu,

  w jakim bym chcia. Mam te

  zamiar nadrobi zalegoci towa-

  rzyskie i korespondencyjne. Emery-

  tura jest czasem, gdy moemy tro-

  ch bardziej skupi si na sobie, na

  wasnych zainteresowaniach. W za-

  sadzie mam niemal gotowe dwa

  tomiki poezji i troch prozy. Nie

  chciaem tego wydawa za wszelk

  cen. Przez duszy czas moje pisa-

  nie nie byo zbyt dobrze odbierane

  przez moich przeoonych. Dopiero,

  gdy gono zrobio si o poezji pisa-

  nej przez Jana Pawa II, zmieni si

  stosunek do tego, co robi.

  Pozna ju ksidz swojego na-

  stpc?

  Tak. Parafi obejmie ksidz

  Grzegorz Knut. Bdziemy mieszkali

  pod jednym dachem. Ksidz biskup

  proponowa mi przeniesienie si do

  Pelplina, ale nie przystaem na t

  propozycj. Wol pozosta w Grucz-

  nie. Jestem zwizany z tym miej-

  scem od 33 lat i myl, e ju nigdzie

  indziej nie czubym si tak dobrze,

  jak tu. (bart)

  FOT. ANDRZE

  J BAR

  TNIAK

  22 sierpnia w amfiteatrze w

  wieciu zaplanowano piknik

  familijny z okazji 35-lecia NSZZ

  Solidarno. W programie te-

  atr lalkowy, zabawy z mimem,

  konkursy z nagrodami, park

  rozrywki, koncerty. I wszystko

  to za darmo. Co by pan powie-

  dzia komu, kto zapytaby

  A gdzie tu miejsce na zadum,

  na akademie, na czytanie pa-

  triotycznych wierszy?.

  Patriotyzm nie przejawia si tyl-

  ko w pompatycznych wydarzeniach

  i akademiach. Mona go take prze-

  ywa na wesoo. Dziki temu o tym,

  co dziao si 35 lat temu, mamy szan-

  s przypomnie znacznie wikszej

  grupie mieszkacw. A o to przecie

  nam chodzi by pami o Solidar-

  noci trwaa w wiadomoci przez

  pokolenia. Zreszt nie jestemy w

  wieciu odszczepiecami. Taka

  forma obchodzenia jubileuszu wpi-

  suje si w oglnopolsk konwencj

  pod nazw Solidarno pokole.

  Podobne imprezy odbywaj si w ca-

  ym kraju.

  Zaprosilicie Dod, ktra jest

  do kontrowersyjn artystk.

  Nie balicie si?

  Gdybymy byli lkliwi, to 35 lat te-

  mu nie byoby Solidarnoci (miech).

  Liczymy na to, e piosenkarka zrobi

  fajne show. Poza tym nigdy nie bya

  w wieciu. A to, jaka jest jako piosen-

  karka i jak si zachowuje na scenie,

  to ju niech kady z nas oceni sam

  podczas jej wystpu w naszym

  miecie.

  Co robi Marek Witomski w

  gorce lato 1980 r., kiedy two-

  rzya si Solidarno w burzli-

  wej, penej politycznych napi

  atmosferze?

  1 wrzenia razem z zaog straj-

  kowalimy w Przedsibiorstwie Han-

  dlu Wewntrznego w wieciu, gdzie

  byem zatrudniony. Miaem wtedy 18

  lat, ale mimo modego wieku miaem

  oczy szeroko otwarte i widziaem, co

  dzieje si w kraju. Nie odpowiadao

  mi stanie z boku. Chciaem dziaa,

  dlatego jeszcze w tym samym roku

  zapisaem si do Solidarnoci.

  Ilu czonkw liczy zwizek w

  powiecie wieckim?

  W sumie w 13 organizacjach za-

  kadowych i midzyzakadowych

  1200 osb.

  Czy przy obecnej sytuacji na

  rynku pracy przynaleno do

  Solidarnoci daje cokolwiek

  pracownikowi?

  Zdecydowanie tak. W zakadach,

  gdzie dziaa zwizek zawodowy, pra-

  codawcy bardziej przestrzegaj Ko-

  deksu Pracy i praw pracowniczych.

  Tam, gdzie go nie ma, pracownik jest

  zdany na widzimisi szefa. S pry-

  watne firmy, gdzie waciciele, mimo

  braku zwizkw, przyzwoicie traktu-

  j pracownikw, ale niestety jest te

  masa takich, gdzie prawa pracowni-

  cze s nagminne naruszane.

  Szczegy dotyczce pikniku fami-

  lijnego 35 lat z Solidarnoci na

  str. 24.

  Doda i SolidarnoO tym, dlaczego z okazji 35-lecia Solidarnoci w wieciu

  Doda i czy nadal warto nalee do zwizku zawodowego

  rozmawiamy z Markiem Witomskim, przewodniczcym lokalnych

  struktur Solidarnoci.

  wystpi

  ANDRZEJ [email protected]

  Marek Witomski z plakatem pikniku familijnego z okazji 35-lecia Solidarnoci

  niedalekiej Bydgosz-

  czy powszechnie znane Wi nader czsto uywane jest sformuowanie Zaraz odwio-

  z ci do wiecia. Tam kady

  doskonale rozumie t specyficzn

  grob i ostrzeenie jednoczenie.

  Co ciekawe, wiecianie, ktrzy po-

  winni by specjalistami od tego, co

  si dzieje w ich rodzinnym miecie,

  gdy po raz pierwszy spotykaj si

  z tym zwrotem, nie zawsze go ro-

  zumiej. Dlaczego? Odpowied

  wydaje si prosta. U nas wyraenie

  szpital psychiatryczny i wszystko,

  co si z nim wie, nie budzi wik-

  szych obaw. Powody tego s przy-

  najmniej trzy. Po pierwsze, jest to

  jeden z najwikszych zakadw pra-

  cy w regionie, zatrudniajcy blisko

  500 osb. Chocia to, co dzieje si

  za murami szpitala jest okryte pew-

  n tajemnic, temat, za spraw pra-

  cujcych tam ludzi, zosta przez

  lata oswojony. Po drugie, placwka

  znajduje si w centrum miasta

  i choby przez to nikt nie kojarzy jej

  z jakim szczeglnym odosobnie-

  niem. Ostatnim elementem, ktry

  wydaje si chyba najwaniejszy, to

  zmiany obyczajowe i te, jakie zaszy

  w samej psychiatrii. W ostatnich

  kilkunastu latach wyranie zmieni

  si nasz stosunek do ludzi z zabu-

  rzeniami psychicznymi. W pewnej

  mierze stao si tak dlatego, e ma-

  my wiadomo, jak wiele osb nie

  radzi sobie z emocjami. Pociesze-

  niem niech bdzie fakt, e rwnole-

  gle przybywa tych, ktrzy dziki od-

  powiedniej terapii mog normalnie

  y i pracowa.

  PROSTOZ MOSTUANDRZEJ BARTNIAK

  Franciszek Kamecki

  ReklamaFO

  T. ANDRZE

  J PU

  DRZY

  SKI

  Gwiazd imprezy bdzie Doda

  FOT. M

  AT. PR

  OMOCYJNE

 • Budet obywatelski to proces, w ktrym mieszkacy

  decyduj o przeznaczeniu czci budetu gminy na

  przedsiwzicia zgoszone bezporednio przez obywateli.

  W ramach budetu obywatelskiego na 2016 r. mog by

  realizowane projekty inwestycyjne, remontowe oraz

  w zakresie utrzymania i wyposaenia obiektw. Musi to jednak

  dotyczy zada wasnych gminy oraz terenw, ktrych

  wacicielem jest gmina bd spdzielnie mieszkaniowe

  i wsplnoty (po przedstawieniu owiadczenia o gotowoci

  wsppracy).

  Wnioski bd przyjmowane od 20 lipca do 20 sierpnia 2015 r.

  Mona je dostarczy w nastpujcy sposb:

  - e-mail: [email protected] (naley przesa wypeniony

  i zeskanowany formularz);

  - osobicie w Biurze Obsugi Mieszkacw na parterze

  Urzdu Miejskiego w wieciu;

  - listownie: Urzd Miejski w wieciu, ul. Wojska Polskiego

  124, 86-100 wiecie z dopiskiem Budet Obywatelski.

  Czym jest budet obywatelski?

  Na jakie projekty mieszkacy bd mogli

  przeznaczy te rodki?

  Do kiedy i gdzie naley zoy wnioski?

  3sierpie 2015 www.oksir.eu

  REKLAMA

  Budet Obywatelski Gminy wiecie 2016 Gosujesz i wybierasz! Razem zmieniamy gmin!

  Budet Obywatelski Gminy wiecie 2016 Gosujesz i wybierasz! Razem zmieniamy gmin!

  Chodnik, plac zabaw, droga, owietlenie uliczne, a moe jeszcze co innego? Kady z nas moe zgosi swoj propozycj do realizacji w ramach Budetu Obywatelskiego Gminy wiecie!

  1 mln z, z czego 700 tys. z przeznaczono na

  przedsiwzicia w miecie i 300 tys. z na terenie wsi.

  Moe to zrobi kady mieszkaniec gminy wiecie, ktry

  ukoczy 16 lat.

  Propozycja projektu musi by poparta pisemnie na

  formularzu przez co najmniej 30 mieszkacw gminy

  wiecie, ktrzy ukoczyli 16 rok ycia.

  Naley j zoy na odpowiednim formularzu.

  Formularze w wersji elektronicznej s dostpne na

  oficjalnej stronie Budetu Obywatelskiego Gminy wiecie

  budzetobywatelski.swiecie.eu oraz w wersji p

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.