Top Banner

of 24

Teraz wiecie - kwiecie„ 2015

Jul 21, 2016

ReportDownload

Documents

Bezpłatny miesięcznik społeczno-kulturalny „Teraz Świecie”, wydawany przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, ukazuje się od listopada 2009 r. Tradycyjne wydanie papierowe dostępne jest w sklepach, kawiarniach, kioskach i punktach usługowych.

 • Nr 70 kwiecie 2015 ISSN 2080-8429Miesicznik bezpatny Nakad 14 200 egz.

  Reklama

  Bitwa

  o kino

  Bitwa

  o kino

  str. 4

  Marcin Traczyk:

  -

  Mamy ju cyfr,

  teraz czas na fotele.

  Walczymy o widza.

  Pokuta to nie fitness

  str. 8

  Spory

  paacowe

  Spory

  paacowe str. 6

  Bya cukrownia,

  s markety

  Bya cukrownia,

  s markety str. 11

  Oderwa siOderwa si str. 16

  -Ide umartwiania si jest rezygnacja z czego,

  co daje nam przyjemno rozmowa z biblist,

  ksidzem Wojciechem Pikorem

  o pocie i Wielkanocy.

 • Wydawca i redakcja: Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji

  ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 wiecie

  tel. 52 562 73 70, e-mail: terazswiecie@oksir.eu

  Redaktor naczelny: Andrzej Pudrzyski,

  e-mail: andrzej.pudrzynski@oksir.eu

  Skad: Studio M&M GRAPHIC

  Druk: Express Media sp. z o.o.

  Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre reklam

  i ogosze.

  Reklama: tel. 661 504 850

  oowa Polakw nie czyta

  ksiek, ponad 15 procent Pnawet nie zajrzao do ad-nej gazety (nawet prasy koloro-

  wej), jedna pita nie potrafi zrozu-

  mie prostej instrukcji obsugi

  sprztu AGD Kto powie i co

  z tego? Teraz licz si spryt, obrot-

  no, smykaka do interesw, albo

  przynajmniej zdolnoci manualne,

  bo dobry pytkarz czy spawacz za-

  wsze znajdzie robot. Znajomo

  literatury czy czytanie gazet mu

  w tym nie pomog

  Po co wic inwestowa w biblio-

  teki, wyposaone nie tylko w ksi-

  ki, ale te w sprzt komputerowy

  i programy edukacyjne? Po co roz-

  budowywa orodki kultury, roz-

  wijajce kreatywno i zaintereso-

  wania? Po co fundacja Billa Gatesa

  (tego od Microsoftu i Windowsa)

  wspiera programy, dziki ktrym

  biblioteka w wieciu dostaa no-

  woczesne tablety? Marnowanie

  pienidzy. Gdyby dorzucili na bu-

  dow wielkiego basenu z wszyst-

  kimi moliwymi wodnymi bajera-

  mi albo parku rozrywki, albo najle-

  piej i tego, i tego o, to byoby

  przynajmniej co, z czego ludzie by

  si cieszyli i co by docenili. No i

  powiedzmy sobie od razu po co

  nam w ogle w wieciu nowa bi-

  blioteka? Przypomnijmy, e te sa-

  me pytania paday, kiedy rozbudo-

  wywano OKSiR.

  Lepiej przecie patrze z podzi-

  wem na wyksztaconych Niemcw,

  Holendrw, Irlandczykw czy

  Skandynaww i mwi: Tam to

  jest wysoko rozwinita kultura, po-

  ziom ycia, gospodarka. I jako

  nie dostrzegamy, e nie zbudowali

  tego, zaczynajc od stawiania wy-

  pasionych pywalni i parkw roz-

  rywki. To przyszo pniej, gdy ju

  wyksztacili si w szkoach, posze-

  rzali swoje horyzonty w bibliote-

  kach oraz instytucjach kultural-

  nych i naukowych. A mam wrae-

  nie, e w Polsce czsto zaczyna si

  od koca najpierw wydajemy

  grub kas na przyjemnoci, a po-

  tem jak co zostanie, to si zo-

  baczy.

  PROSTOZ MOSTUANDRZEJ PUDRZYSKI

  2kwiecie 2015www.oksir.eu

  NA GORCO

  ak dugo Adam Ruciski (na

  zdjciu) bdzie jeszcze dyrek-Jtorem Powiatowego Urzdu Pracy w wieciu? Starosta wiecki za-

  pewnia, e niedugo. Zamierzam

  wrczy mu wypowiedzenie, kiedy

  tylko pojawi si w pracy. Na razie jest

  to niemoliwe, bo od lutego jest na

  chorobowym mwi starosta Fran-

  ciszek Koszowski.

  Dyrektor PUP-u ma zwolnienie

  do koca marca. Co bdzie, jeli

  1 kwietnia przyniesie kolejne? B-

  d cierpliwie czeka, kiedy musi

  wrci do pracy. Nie jestem czowie-

  kiem mciwym, ale nie lubi, kiedy

  kto ucieka w ten sposb przed pro-

  blemami zaznacza starosta.

  szystko zaczo si w lutym,

  Wkiedy Koszowski, zaniepoko-jony kolejnymi doniesieniami o

  mobbingu w urzdzie pracy, poprosi

  dyrektora, by jak najszybciej to wy-

  jani i powzi zdecydowane kroki.

  Przypomnijmy, e dwa lata temu

  przez lokalne media przetoczya si

  burza w sprawie mobbingu, o co

  cz pracownikw oskaraa wice-

  dyrektor Karin Detlaf-Matia.

  - Oczekiwaem, e dyrektor zrobi

  z tym porzdek, a tymczasem wkrt-

  ce po naszej rozmowie otrzymaem

  od niego zwolnienie lekarskie. Potem

  na chorobowe posza take pani wice-

  dyrektor. To chyba jaka epidemia

  rozkada rce starosta.

  W marcu Karina Detlaf-Matia za-

  daa przez swojego penomocnika,

  by starosta j przeprosi za to, e na-

  rusza jej dobre imi w mediach.

  - Chodzio o to, e wymieniaem

  publicznie jej nazwisko w nawizaniu

  do caej tej sprawy. Uznaem takie

  danie za absurd. Ta pani jest urzd-

  nikiem, osob publiczn i musi liczy

  si z takimi ewentualnociami. Ja

  rwnie czasami obrywam w me-

  diach i na forach internetowych, ale

  na nikogo si z tego powodu nie ob-

  raam mwi Franciszek Koszowski

  ymczasem adwokat Adama

  TRuciskiego zoy w jego imieniu w wieckiej prokuraturze

  zawiadomienie o moliwoci mob-

  bingu w urzdzie pracy. Mecenas

  zwraca uwag, e skoro mobbing

  w PUP ma by podstaw do rozwi-

  zania umowy o prac z jego klientem,

  to starosta wiecki powinien sam

  powiadomi prokuratur o tym prze-

  stpstwie.

  - Pocztkowo chciaem rozwiza

  ten problem po dentelmesku, bez

  skadania donosw na policj czy

  prokuratur. Liczyem, ze pan Ruci-

  ski zrozumie, e czas najwyszy sko-

  czy z fataln atmosfer, jaka panu-

  je w urzdzie pracy. Niestety, zawio-

  dem si mwi Koszowski.

  Na razie nie zapowiada si, aby

  spr szybko si zakoczy. Pod nie-

  obecno dyrektora i wicedyrektora,

  urzdem pracy kieruje Karolina Kasi-

  ca, dotychczas kierownik referatu po-

  radnictwa zawodowego. (ap)

  Zamieszanie wok PUP-u

  FOT. ANDRZE

  J BAR

  TNIAK

  Wci szukaj zaginionej kobiety

  ci nie wiadomo, co

  stao si z Elbiet Bag-Wniewsk. Kobieta wysza z domu 17 lutego i od tej pory such

  o niej zagin. W chwili oddawania

  tego numeru gazety do druku,

  policjanci prowadzcy spraw, byli

  w zasadzie w punkcie wyjcia. Nie

  udao si ustali nic istotnego, co

  pozwolioby opisa losy kobiety po

  17 lutego. Poszukiwania, w ktre,

  oprcz policji, zaangaowali si

  take znajomi zaginionej, nie

  przyniosy adnych rezultatw.

  Sprowadzone z Bydgoszczy, Pozna-

  nia, Lublina, Pabianic i Biaegosto-

  ku psy wyszkolone do poszukiwania

  zwok, nie natrafiy na trop podczas

  poszukiwa prowadzonych w oko-

  licach Wdy. Tylko jeden z psw

  sprawia wraenie, e co wyczu,

  ale nurkowie przeczesujcy dno nic

  nie znaleli.

  - Zamierzamy ponowi prb

  poszukiwa z udziaem psw po-

  wiedzia nam Maciej Rakowicz,

  rzecznik prasowy wieckiej policji.

  35-letnia Elbieta Bagniewska

  bya w dziewitym miesicu ciy.

  Jeli yje a ten wariant wci jest

  FOT. ANDRZE

  J BAR

  TNIAK

  brany pod uwag na pewno uro-

  dzia ju dziecko. To jeden z tropw,

  jakim poszli ledczy.

  - Sprawdzamy wszystkie sygnay

  dotyczce porzuconych noworodkw

  lub dzieci urodzonych przez matki,

  ktre trafiy do szpitala bez doku-

  mentw mwi Rakowicz. - Zbada-

  limy m.in. przypadek noworodka

  podrzuconego do szpitala w Tucholi.

  Ustalono, e dziewczynka znaleziona

  w oknie ycia nie bya crk Elbiety

  Bagniewskiej. Podobna informacja

  zaprowadzia nas do Poznania. Rw-

  nie bez rezultatu. (bart)

  Z okazji wit Wielkiej Nocy yczymy wszystkim mieszkacom

  radosnych chwil spdzonychw gronie najbliszych,

  pogody ducha, spenienia marzeoraz mokrego migusa-dyngusa

  Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz redakcja Teraz wiecie

 • 3kwiecie 2015 www.oksir.eu

  NA GORCO

  Reklama

  Sfinansowano ze rodkw KW Obywatelskie Porozumienie Samorzdowe

  Szanowni Mieszkacy Okrgu nr 13

  Co chciaabym zrobi dla okrgu nr 13:

  Co chciaabym zrobi dla gminy:

  Nazywam si Grayna Stycze. Od 17 lat jestem kierownikiem

  Spdzielczego Orodka Kultury Stokrotka, a od 19 lat miesz-

  kank osiedla Marianki. Bd zaszczycona, jeli obdarz mnie

  Pastwo zaufaniem i 19 kwietnia oddadz na mnie swj gos w wy-

  borach uzupeniajcych w okrgu nr 13.

  - nowe miejsca parkingowe, np. przy budynku Krausego 6;

  - rozbudowa terenw rekreacyjnych dla dzieci i modziey na

  Mariankach;

  - may park z awkami przy boisku na ul. Pisudskiego, gdzie mo-

  gyby przyj mamy z dziemi;

  - poprawa stanu chodnikw i ulic na osiedlach oraz budowa owie-

  tlenia m.in. na ul. Sobieskiego i Paderewskiego.

  - pooy nacisk na dziaania promocyjne, ktre przycign inwe-

  storw do wiecia, co zaowocuje nowymi miejscami pracy;

  - stworzy punkt porad prawnych dla osb niezamonych;

  - uruchomi gminne stypendia dla uzdolnionych dzieci i modziey;

  - dziaa na rzecz zwikszenia wydarze kulturalno-rozrywkowych

  w miecie, szczeglnie tych przeznaczonych dla caych rodzin.

  Zdrowych, pogodnych wit

  w gronie rodziny i przyjaci

  yczy Grayna Stycze,

  kandydatka na radn do Rady Miejskiej w wieciu

  z okrgu nr 13

  Okrg nr 13

  2.

  19 kwietnia

  skrel nr 2 na licie!

  Grayna Stycze

  Grayna StyczeKandydatka na radn

  do Rady Miejskiej w wieciu

  Tesco zwino si z Nowego

  krajobrazu Nowego znika

  market Tesco. Markety z szyl-Zdem Tesco w Nowem i Gnie-wie przechodz do historii z kocem

  marca. Waciciele sieci wycofuj si

  z lokali, ktre nie byy ich wasnoci

  i musieli je wynajmowa. Wczeniej

  po