Top Banner

Click here to load reader

Teraz Świecie - kwiecień 2015

Jul 21, 2016

ReportDownload

Documents

Bezpłatny miesięcznik społeczno-kulturalny „Teraz Świecie”, wydawany przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, ukazuje się od listopada 2009 r. Tradycyjne wydanie papierowe dostępne jest w sklepach, kawiarniach, kioskach i punktach usługowych.

 • Nr 70 kwiecie 2015 ISSN 2080-8429Miesicznik bezpatny Nakad 14 200 egz.

  Reklama

  Bitwa

  o kino

  Bitwa

  o kino

  str. 4

  Marcin Traczyk:

  -

  Mamy ju cyfr,

  teraz czas na fotele.

  Walczymy o widza.

  Pokuta to nie fitness

  str. 8

  Spory

  paacowe

  Spory

  paacowe str. 6

  Bya cukrownia,

  s markety

  Bya cukrownia,

  s markety str. 11

  Oderwa siOderwa si str. 16

  -Ide umartwiania si jest rezygnacja z czego,

  co daje nam przyjemno rozmowa z biblist,

  ksidzem Wojciechem Pikorem

  o pocie i Wielkanocy.

 • Wydawca i redakcja: Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji

  ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 wiecie

  tel. 52 562 73 70, e-mail: terazswiecie@oksir.eu

  Redaktor naczelny: Andrzej Pudrzyski,

  e-mail: andrzej.pudrzynski@oksir.eu

  Skad: Studio M&M GRAPHIC

  Druk: Express Media sp. z o.o.

  Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre reklam

  i ogosze.

  Reklama: tel. 661 504 850

  oowa Polakw nie czyta

  ksiek, ponad 15 procent Pnawet nie zajrzao do ad-nej gazety (nawet prasy koloro-

  wej), jedna pita nie potrafi zrozu-

  mie prostej instrukcji obsugi

  sprztu AGD Kto powie i co

  z tego? Teraz licz si spryt, obrot-

  no, smykaka do interesw, albo

  przynajmniej zdolnoci manualne,

  bo dobry pytkarz czy spawacz za-

  wsze znajdzie robot. Znajomo

  literatury czy czytanie gazet mu

  w tym nie pomog

  Po co wic inwestowa w biblio-

  teki, wyposaone nie tylko w ksi-

  ki, ale te w sprzt komputerowy

  i programy edukacyjne? Po co roz-

  budowywa orodki kultury, roz-

  wijajce kreatywno i zaintereso-

  wania? Po co fundacja Billa Gatesa

  (tego od Microsoftu i Windowsa)

  wspiera programy, dziki ktrym

  biblioteka w wieciu dostaa no-

  woczesne tablety? Marnowanie

  pienidzy. Gdyby dorzucili na bu-

  dow wielkiego basenu z wszyst-

  kimi moliwymi wodnymi bajera-

  mi albo parku rozrywki, albo najle-

  piej i tego, i tego o, to byoby

  przynajmniej co, z czego ludzie by

  si cieszyli i co by docenili. No i

  powiedzmy sobie od razu po co

  nam w ogle w wieciu nowa bi-

  blioteka? Przypomnijmy, e te sa-

  me pytania paday, kiedy rozbudo-

  wywano OKSiR.

  Lepiej przecie patrze z podzi-

  wem na wyksztaconych Niemcw,

  Holendrw, Irlandczykw czy

  Skandynaww i mwi: Tam to

  jest wysoko rozwinita kultura, po-

  ziom ycia, gospodarka. I jako

  nie dostrzegamy, e nie zbudowali

  tego, zaczynajc od stawiania wy-

  pasionych pywalni i parkw roz-

  rywki. To przyszo pniej, gdy ju

  wyksztacili si w szkoach, posze-

  rzali swoje horyzonty w bibliote-

  kach oraz instytucjach kultural-

  nych i naukowych. A mam wrae-

  nie, e w Polsce czsto zaczyna si

  od koca najpierw wydajemy

  grub kas na przyjemnoci, a po-

  tem jak co zostanie, to si zo-

  baczy.

  PROSTOZ MOSTUANDRZEJ PUDRZYSKI

  2kwiecie 2015www.oksir.eu

  NA GORCO

  ak dugo Adam Ruciski (na

  zdjciu) bdzie jeszcze dyrek-Jtorem Powiatowego Urzdu Pracy w wieciu? Starosta wiecki za-

  pewnia, e niedugo. Zamierzam

  wrczy mu wypowiedzenie, kiedy

  tylko pojawi si w pracy. Na razie jest

  to niemoliwe, bo od lutego jest na

  chorobowym mwi starosta Fran-

  ciszek Koszowski.

  Dyrektor PUP-u ma zwolnienie

  do koca marca. Co bdzie, jeli

  1 kwietnia przyniesie kolejne? B-

  d cierpliwie czeka, kiedy musi

  wrci do pracy. Nie jestem czowie-

  kiem mciwym, ale nie lubi, kiedy

  kto ucieka w ten sposb przed pro-

  blemami zaznacza starosta.

  szystko zaczo si w lutym,

  Wkiedy Koszowski, zaniepoko-jony kolejnymi doniesieniami o

  mobbingu w urzdzie pracy, poprosi

  dyrektora, by jak najszybciej to wy-

  jani i powzi zdecydowane kroki.

  Przypomnijmy, e dwa lata temu

  przez lokalne media przetoczya si

  burza w sprawie mobbingu, o co

  cz pracownikw oskaraa wice-

  dyrektor Karin Detlaf-Matia.

  - Oczekiwaem, e dyrektor zrobi

  z tym porzdek, a tymczasem wkrt-

  ce po naszej rozmowie otrzymaem

  od niego zwolnienie lekarskie. Potem

  na chorobowe posza take pani wice-

  dyrektor. To chyba jaka epidemia

  rozkada rce starosta.

  W marcu Karina Detlaf-Matia za-

  daa przez swojego penomocnika,

  by starosta j przeprosi za to, e na-

  rusza jej dobre imi w mediach.

  - Chodzio o to, e wymieniaem

  publicznie jej nazwisko w nawizaniu

  do caej tej sprawy. Uznaem takie

  danie za absurd. Ta pani jest urzd-

  nikiem, osob publiczn i musi liczy

  si z takimi ewentualnociami. Ja

  rwnie czasami obrywam w me-

  diach i na forach internetowych, ale

  na nikogo si z tego powodu nie ob-

  raam mwi Franciszek Koszowski

  ymczasem adwokat Adama

  TRuciskiego zoy w jego imieniu w wieckiej prokuraturze

  zawiadomienie o moliwoci mob-

  bingu w urzdzie pracy. Mecenas

  zwraca uwag, e skoro mobbing

  w PUP ma by podstaw do rozwi-

  zania umowy o prac z jego klientem,

  to starosta wiecki powinien sam

  powiadomi prokuratur o tym prze-

  stpstwie.

  - Pocztkowo chciaem rozwiza

  ten problem po dentelmesku, bez

  skadania donosw na policj czy

  prokuratur. Liczyem, ze pan Ruci-

  ski zrozumie, e czas najwyszy sko-

  czy z fataln atmosfer, jaka panu-

  je w urzdzie pracy. Niestety, zawio-

  dem si mwi Koszowski.

  Na razie nie zapowiada si, aby

  spr szybko si zakoczy. Pod nie-

  obecno dyrektora i wicedyrektora,

  urzdem pracy kieruje Karolina Kasi-

  ca, dotychczas kierownik referatu po-

  radnictwa zawodowego. (ap)

  Zamieszanie wok PUP-u

  FOT. ANDRZE

  J BAR

  TNIAK

  Wci szukaj zaginionej kobiety

  ci nie wiadomo, co

  stao si z Elbiet Bag-Wniewsk. Kobieta wysza z domu 17 lutego i od tej pory such

  o niej zagin. W chwili oddawania

  tego numeru gazety do druku,

  policjanci prowadzcy spraw, byli

  w zasadzie w punkcie wyjcia. Nie

  udao si ustali nic istotnego, co

  pozwolioby opisa losy kobiety po

  17 lutego. Poszukiwania, w ktre,

  oprcz policji, zaangaowali si

  take znajomi zaginionej, nie

  przyniosy adnych rezultatw.

  Sprowadzone z Bydgoszczy, Pozna-

  nia, Lublina, Pabianic i Biaegosto-

  ku psy wyszkolone do poszukiwania

  zwok, nie natrafiy na trop podczas

  poszukiwa prowadzonych w oko-

  licach Wdy. Tylko jeden z psw

  sprawia wraenie, e co wyczu,

  ale nurkowie przeczesujcy dno nic

  nie znaleli.

  - Zamierzamy ponowi prb

  poszukiwa z udziaem psw po-

  wiedzia nam Maciej Rakowicz,

  rzecznik prasowy wieckiej policji.

  35-letnia Elbieta Bagniewska

  bya w dziewitym miesicu ciy.

  Jeli yje a ten wariant wci jest

  FOT. ANDRZE

  J BAR

  TNIAK

  brany pod uwag na pewno uro-

  dzia ju dziecko. To jeden z tropw,

  jakim poszli ledczy.

  - Sprawdzamy wszystkie sygnay

  dotyczce porzuconych noworodkw

  lub dzieci urodzonych przez matki,

  ktre trafiy do szpitala bez doku-

  mentw mwi Rakowicz. - Zbada-

  limy m.in. przypadek noworodka

  podrzuconego do szpitala w Tucholi.

  Ustalono, e dziewczynka znaleziona

  w oknie ycia nie bya crk Elbiety

  Bagniewskiej. Podobna informacja

  zaprowadzia nas do Poznania. Rw-

  nie bez rezultatu. (bart)

  Z okazji wit Wielkiej Nocy yczymy wszystkim mieszkacom

  radosnych chwil spdzonychw gronie najbliszych,

  pogody ducha, spenienia marzeoraz mokrego migusa-dyngusa

  Orodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz redakcja Teraz wiecie

 • 3kwiecie 2015 www.oksir.eu

  NA GORCO

  Reklama

  Sfinansowano ze rodkw KW Obywatelskie Porozumienie Samorzdowe

  Szanowni Mieszkacy Okrgu nr 13

  Co chciaabym zrobi dla okrgu nr 13:

  Co chciaabym zrobi dla gminy:

  Nazywam si Grayna Stycze. Od 17 lat jestem kierownikiem

  Spdzielczego Orodka Kultury Stokrotka, a od 19 lat miesz-

  kank osiedla Marianki. Bd zaszczycona, jeli obdarz mnie

  Pastwo zaufaniem i 19 kwietnia oddadz na mnie swj gos w wy-

  borach uzupeniajcych w okrgu nr 13.

  - nowe miejsca parkingowe, np. przy budynku Krausego 6;

  - rozbudowa terenw rekreacyjnych dla dzieci i modziey na

  Mariankach;

  - may park z awkami przy boisku na ul. Pisudskiego, gdzie mo-

  gyby przyj mamy z dziemi;

  - poprawa stanu chodnikw i ulic na osiedlach oraz budowa owie-

  tlenia m.in. na ul. Sobieskiego i Paderewskiego.

  - pooy nacisk na dziaania promocyjne, ktre przycign inwe-

  storw do wiecia, co zaowocuje nowymi miejscami pracy;

  - stworzy punkt porad prawnych dla osb niezamonych;

  - uruchomi gminne stypendia dla uzdolnionych dzieci i modziey;

  - dziaa na rzecz zwikszenia wydarze kulturalno-rozrywkowych

  w miecie, szczeglnie tych przeznaczonych dla caych rodzin.

  Zdrowych, pogodnych wit

  w gronie rodziny i przyjaci

  yczy Grayna Stycze,

  kandydatka na radn do Rady Miejskiej w wieciu

  z okrgu nr 13

  Okrg nr 13

  2.

  19 kwietnia

  skrel nr 2 na licie!

  Grayna Stycze

  Grayna StyczeKandydatka na radn

  do Rady Miejskiej w wieciu

  Tesco zwino si z Nowego

  krajobrazu Nowego znika

  market Tesco. Markety z szyl-Zdem Tesco w Nowem i Gnie-wie przechodz do historii z kocem

  marca. Waciciele sieci wycofuj si

  z lokali, ktre nie byy ich wasnoci

  i musieli je wynajmowa. Wczeniej

  podjto decyzj, o tym by nie prze-

  dua umw najmu w Bydgoszczy,

  Kudowie-Zdroju, Legionowie i Os-

  trowcu witokrzyskim. Wynajem

  wie si z kosztami, a te s coraz

  wikszym zmartwieniem wacicieli

  sieci, ktrej obroty od duszego cza-

  su spadaj. Ma to zwizek m.in.

  z wojn cenow, jak prowadz naj-

  wiksze sieci handlowe. Nie jest wy-

  kluczone, e na obroty wpywa take

  zastpowanie kasjerek stanowiskami

  samoobsugowymi. Wielu klientw

  wieckiego Tesco, wraz z wprowa-

  dzeniem tej nowinki, zaczo robi

  zakupy w konkurencyjnych duych

  sklepach.

  Zamknicie marketu w Nowem

  wie si ze zwolnieniami.

  - Otrzymalimy informacj, e

  posad straci pi osb wyjania

  Karolina Kasica, penica obowizki

  dyrektora Powiatowego Urzdu Pra-

  cy w wieciu. - Zwolnionym zapro-

  ponowalimy spotkanie, podczas

  ktrego dowiedz si, z jakich moli-

  woci mog skorzysta w tej sytuacji.

  Na razie nie wiadomo w jaki spo-

  sb zostanie zagospodarowany bu-

  dynek przy ul. Tczewskiej 38 w No-

  wem, ktry od 1 kwietnia stoi pusty.

  Wedug nieoficjalnych informacji

  moe tam powsta chiski market.

  (bart)

  owoli sprawno odzyskuje

  Zdzisaw Lintowicz. wiec-Pki radny i szef stowarzysze-nia diabetykw, od wielu lat zma-

  gajcy si z cukrzyc, niedawno

  straci nog. Amputacja bya na-

  stpstwem tzw. stopy cukrzycowej.

  Kopoty zaczy si od pknicia

  pity. Mimo intensywnego lecze-

  nia, ktre w sumie trwao kilka

  miesicy, nie udao si unikn

  zakaenia.

  - Stanem przed dylematem:

  noga, albo ycie wspomina wyda-

  rzenia sprzed ponad miesica. - Nie

  wahaem si dugo. Tym bardziej,

  e poznaem takich, ktrzy zmarli

  z powodu niepotrzebnego zwleka-

  nia tumaczy okolicznoci trudnej

  decyzji, przed jak stan w byd-

  goskim szpitalu.

  Lintowicz, znany ze swej aktyw-

  noci zwizanej przede wszystkim

  z dziaalnoci w stowarzyszeniu

  diabetykw, nie kryje, e pierwsze-

  Albo noga, albo ycie

  go dnia po operacji by zaamany

  swoj niepenosprawnoci.

  - Po trzech dobach zresetowa-

  em mzg i zaprogramowaem go

  od nowa barwnie opisuje byska-

  wiczn wewntrzn przemian.

  - Postanowiem y tak, jak do tej

  pory. To przecie tylko noga. Nadal

  mog zajmowa si sprawami, kt-

  rymi yem do tej pory. Mam wiel-

  kie wparcie ze strony ony i dzieci,

  dlatego nie boj si tego, co przy-

  niesie przyszo.

  Radny ju zapowiada, e gdy

  tylko pozwoli mu na to stan zdro-

  wia, wrci do dawnych obowiz-

  kw.

  - Zamierzam nie tylko konty-

  nuowa prac na rzecz diabetykw,

  ale chc si te skupi na trudno-

  ciach z jakimi zmagaj si ludzie

  niepenosprawni mwi. - Bd

  walczy z barierami architektonicz-

  nymi utrudniajcymi poruszanie

  si. (bart)

  5osb stracio prac

  z kocem marca w wyniku

  likwidacji Tesco w Nowem

  FOT. ANDRZE

  J BAR

  TNIAK

  FOT. ANDRZE

  J BAR

  TNIAK

 • 4kwiecie 2015www.oksir.eu

  SPOECZESTWO

  Bitwa o kino

  latach 90. na-

  stpi prawdzi-

  wy pogrom kin

  w maych miej-Wscowociach. Zoyy si na to dwie przyczyny. Po

  pierwsze kasety wideo. Polacy

  zachysnli si t nowink technicz-

  n. Kto yw kupowa odtwarzacz

  i biega do wypoyczalni, ktre wte-

  dy wyrastay jak grzyby po deszczu,

  albo wymienia si ze znajomymi

  pirackimi nagraniami. O ile jeszcze

  w drugiej poowie lat 80. na popu-

  larne tytuy do kin waliy tumy,

  o tyle ju kilka lat pniej nawet na

  hitach sale wieciy pustkami. Bo po

  co paci za bilet, skoro za kilka razy

  mniejsz kwot mona byo obej-

  rze ten sam film ma kasecie z wy-

  poyczalni lub zupenie za darmo

  pirack wersj?

  Drug przyczyn byy koszty

  utrzymania. Samorzdy na pierw-

  szym miejscu stawiay budow drg

  i kanalizacji oraz finansowanie

  szk i orodkw pomocy spoecz-

  nej. Kiedy wic szukano oszczd-

  noci, zaczynano od kin i domw

  kultury. Tam, gdzie nie pojawi si

  prywatny inwestor, zainteresowany

  dzieraw lub wykupieniem kina,

  pomieszczenia przeznaczano pod

  handel i usugi. Zreszt wikszo

  prywatnych dzierawcw i waci-

  cieli z czasem rwnie zwijaa inte-

  res, bo by nieopacalny, a nie sta

  ich byo na kosztowne inwestycje.

  W taki sposb pado kino Rondo

  w Chemnie (w budynku tylko od

  czasu do czasu odbywaj si im-

  prezy rozrywkowe). Podobny los

  podzielio wiele kin w innych ma-

  ych miastach wojewdztwa kujaw-

  sko-pomorskiego. W niektrych

  kapituloway szybko, w innych wal-

  czyy o przetrwanie latami, jak

  w 28-tysicznej Brodnicy, gdzie

  prywatny waciciel zamkn kino

  w 2013 r. Powodem bya niska

  frekwencja i konieczno zainwes-

  towania kilkuset tysicy w techno-

  logi cyfrow, bo 35-milimetrowe

  tamy filmowe zaczy wychodzi

  z uytku.

  Po co nam to kino?

  Kino Wrzos w wieciu parokrotnie

  byo na zakrcie, z ktrego mogo

  wypa i podzieli los innych pla-

  cwek w regionie.

  - Dziesi, pitnacie lat temu

  niemal wszystko przemawiao na na-

  sz niekorzy: mao widzw, prze-

  starzay sprzt oraz konkurencja,

  najpierw ze strony kaset wideo, a po-

  tem DVD. Na koniec doszy do tego

  multipleksy wspomina Romuald

  Dworakowski, kierownik Orodka

  Kultury, Sportu i Rekreacji. - W do-

  datku stra poarna owiadczya, e

  Kilkanacie lat temu jeden z radnych chcia, eby powsta tu market, bo wtedy przynajmniej byyby zyski

  z najmu. Na szczcie pomysu nie zrealizowano i dzi mamy w wieciu ewenement w skali wojewdztwa

  jedyne kino cyfrowe wrd miast do 50 tys. mieszkacw, utrzymywane przez samorzd. Co wicej, kino

  do ktrego chodzi coraz wicej widzw.

  FOT. ANDRZE

  J BAR

  TNIAK

  Reklama

  Z okazji wit Zmartwychwstania Paskiego Mieszkacom i Przyjacioom Ziemi wieckiej

  skadamy najserdeczniejsze yczenia spokoju, radoci, miych spotka w gronie rodziny i przyjaci

  oraz nadziei w yciu i wiary w dobro.

  Zdrowych, wesoych, pogodnych, wolnych od trosk i prawdziwie wiosennych wit Wielkanocnych

  ycz:

  Tadeusz PogodaBURMISTRZ WIECIA

  Jerzy WjcikPRZEWODNICZCY RADY MIEJSKIEJ

  wiecie - Wielkanoc 2015 r.

 • 5kwiecie 2015 www.oksir.eu

  SPOECZESTWO

  zamknie kino, jeli nie wymienimy

  foteli obitych skajem, wykadzin i ko-

  tar na nowe, ktre bd mniej atwo-

  palne. Mielimy na to p roku.

  Nie brakowao gosw, e naj-

  taszym rozwizaniem byaby li-

  kwidacja kina. Przebkiwali o tym

  nie tylko zwykli mieszkacy (dzi

  pewnie wielu z nich woli o tym nie

  pamita). Zupenie powanie m-

  wi o tym take jeden z radnych.

  Przecie s kina w Bydgoszczy, wic

  po co nam w wieciu? Lepiej wyna-

  j je na market, przynajmniej b-

  dzie kasa.

  OKSiR stan przed dylematem.

  Albo podda si i faktycznie da so-

  bie spokj, albo wybra taszy wa-

  riant, polegajcy na wymienieniu

  tylko niezbdnych elementw wy-

  posaenia, albo drosze rozwiza-

  nie, ktry posuy przez lata. Zdecy-

  dowano si na t ostatni opcj. Nie

  tylko zmodernizowano sal kinow,

  ale take przebudowano cay budy-

  nek OKSiR-u. Dziki temu nadano

  mu obecny wygld, ale co najwa-

  niejsze poprawia si jego funkcjo-

  nalno i bezpieczestwo, bo po-

  wstay m.in. dodatkowe wyjcia

  ewakuacyjne z sali widowiskowej.

  - Gdybymy nie zrobili tego wte-

  dy, trzeba by byo to zrobi teraz.

  Tylko, e w takim wypadku mogli-

  bymy zapomnie o nowym projek-

  torze cyfrowym, bo caa inwestycja

  sza w miliony zotych. A tak mamy

  to z gowy. A, e trzeba teraz kupi

  nowe fotele? C, nie ma nic wiecz-

  nego. Za dziesi lat te, ktre za-

  montujemy w tym roku te trzeba

  bdzie wymieni zwraca uwag

  Dworakowski.

  Cyfra albo mier

  Zainwestowano wwczas rwnie

  w nowy projektor i dwik. Wszystko

  to razem wzite spowodowao, e

  powoli, ale systematycznie do kina

  zaczli wraca widzowie. Po niespe-

  na dziesiciu latach znowu jednak

  trzeba byo podj decyzj, ktra

  miaa stanowi o jego by, albo nie

  by.

  W 2013 r., w tym samym czasie,

  kiedy z braku funduszy na moder-

  nizacj pado brodnickie kino, oro-

  dek kultury w wieciu kupi za pra-

  wie 330 tys. z sprzt do wywie-

  tlania filmw w jakoci cyfrowej.

  Poowa tej sumy pochodzia z Pol-

  skiego Instytutu Sztuki Filmowej,

  a reszta z budetu gminy.

  - To by ostatni dzwonek, bo

  dystrybutorzy wycofywali si z tam

  analogowych i przechodzili masowo

  na noniki cyfrowe podkrela

  Marcin Traczyk, kierownik Wrzosu.

  - Gdybymy przespali ten moment,

  moglibymy albo zamkn kino,

  albo dziaa w bardzo szcztkowej

  formie. Krtko mwic, mielimy

  do wyboru albo cyfra, albo mier

  dodaje z umiechem.

  Przykadem jest kino w 16,5-

  tysicznym Rypinie. Nadal wywie-

  tlane s tam filmy w starej techno-

  logii. rednio dwa tytuy i cztery

  projekcje w miesicu (dla porwna-

  nia w wieciu kilkanacie tytuw

  i ponad 100 projekcji miesicznie,

  w tym take w 3D), bo tradycyjnych

  tam jest coraz mniej na rynku.

  - Brak cyfrowego projektora jest

  nasz wielk bolczk przyznaje

  Grzegorz Ziomek, dyrektor Rypi-

  skiego Domu Kultury. - Nawet gdy-

  bymy mieli pienidze na jego za-

  kup, to i tak wydawanie ich teraz na

  ten cel byoby nierozsdne, bo ma-

  my w niedalekiej perspektywie po-

  wany remont sali widowiskowej

  domu kultury, w ktrym mieci si

  kino. Unijna dotacja powinna wy-

  starczy nie tylko na odnow sali

  widowiskowej, ale te na zakupy

  pod ktem kinematografii. Na razie

  widzowie musz zadowala si tym,

  co otrzymujemy w wersji analogo-

  wej. Niestety, z kadym rokiem

  oferta jest coraz ubosza ubolewa

  dyrektor domu kultury w Rypinie.

  Teraz czas na fotele

  Po cyfryzacji, ilo widzw w wiec-

  kim kinie zwikszya si trzykrotnie. ANDRZEJ PUDRZYSKI, (bart)

  andrzej.pudrzynski@oksir.eu

  Reklama

  Zdrowych i wesoych wit Wielkanocnych,

  przepenionych optymizmem i nadziej,

  radosnego, wiosennego nastroju,

  serdecznych spotka w gronie rodziny

  i przyjaci oraz wesoego Alleluja

  yczy

  Sklep Zoologiczny i Gabinet Weterynaryjny

  Piotr Machel

  wiecie, ul. Klasztorna 17

  Obecnie odwiedza je tygodniowo

  okoo 1,5 tys. osb, nie tylko ze wie-

  cia i powiatu, ale take z ssiedniego

  Chemna.

  Kiedy wiecianie nacieszyli si

  ju cyfrow jakoci filmw, w tym

  take tych w 3D oraz tym, ze mog

  oglda premiery w tym samym

  czasie, co widzowie w caym kraju,

  zaczli si dopomina o nowe fotele.

  Dotychczasowe maj ponad dzie-

  si lat. S ju mocno wysuone,

  ciasne, a cz siedzisk opada w d,

  co powoduje, e trzeba co chwil

  wygodniej si usadawia.

  - Wymiana siedzisk bya naszym

  priorytetem numer dwa. Zdawali-

  my sobie jednak spraw, ze sami nie

  udwigniemy tego finansowo. Po

  raz kolejny zoylimy wic wniosek

  do PISF-u. I udao si nie kryje

  zadowolenia Marcin Traczyk.

  W lutym tego roku przyznano

  orodkowi kultury 150 tys. z do-

  tacji. Caa modernizacja bdzie

  kosztowaa ponad 420 tys. Reszt

  potrzebnych pienidzy wyoy

  gmina.

  Nowe fotele bd szersze i gb-

  sze. Pojawi si te dwuosobowe

  siedziska dla zakochanych. Oprcz

  tego wymieniona zostanie wyka-

  dzina i drzwi, odmalowane bd te

  ciany. Remont rozpocznie si pod

  koniec kwietnia i potrwa okoo 4

  tygodni (w tym czasie kino bdzie

  nieczynne).

  - Chcemy, by koncerty zaplano-

  wane na 29 maja w pierwszy dzie

  festiwalu Blues na wiecie odbyy

  si ju w odnowionej sali zapo-

  wiada kierownik Wrzosu.

  Nie jest tajemnic, e midzy

  kinami w wieciu i Grudzidzu trwa

  rywalizacja. Do Heliosa w galerii

  handlowej Alfa jest raptem 25 mi-

  nut jazdy samochodem ze wiecia

  i mona tam dotrze znacznie szyb-

  ciej ni do kin bydgoskich. Wielu

  wiecian wolao tam jecha ze

  wzgldu na jako obrazu i fotele.

  Teraz, kiedy u nas jest ju cyfra,

  a niedugo bd te nowe siedziska,

  jestemy duo bardziej konkuren-

  cyjni. Tym bardziej, e i ceny bile-

  tw mamy sporo nisze. Szefowie

  obu kin podgldaj uwanie kon-

  kurencj i jeli np. wiecie nie gra

  jakiego filmu, to niemal na pewno

  zagra go Grudzidz, by przycign

  widzw z drugiej strony Wisy.

  - Niedawno usyszaem od jed-

  nego z dystrybutorw, e jest pod

  wraeniem tego, jak prnie dzia-

  amy. Twierdzi, e niewiele jest kin

  w maych miejscowociach w p-

  nocnej Polsce, ktre tak dobrze so-

  bie radz. Mio sucha takich kom-

  plementw mieje si Marcin

  Traczyk.

 • 6kwiecie 2015www.oksir.eu

  SPOECZESTWO

  FOT. ANDRZE

  J BAR

  TNIAK

  Dyrektor Beata Szymaska w siedzibie nowej biblioteki: - Spodziewaam si, e sprawa bdzie szeroko dyskutowana, ale masa negatywnych emocji bya dla mnie zaskoczeniem.

  Spory paacowe

  hyba nikt nie spodzie-

  wa si, e projekt no-

  wej biblioteki przy ul.

  Sienkiewicza wzbudzi Ctyle kontrowersji. In-ternetowi komentatorzy krytyko-

  wali zarwno lokalizacj ich zda-

  niem plac powinien peni rol par-

  kingu jak i sam celowo bu-

  dowy.

  - Spodziewaam si, e sprawa

  bdzie szeroko dyskutowana, ale

  masa negatywnych emocji, z jakimi

  si spotkalimy, bya zaskoczeniem

  dla mnie i dla pracownikw biblio-

  teki przyznaje Beata Szymaska,

  dyrektorka Miejskiej Biblioteki Pu-

  blicznej w wieciu.

  Przy okazji wymiany zda na

  forach internetowych, na ktrych

  pojawiay si wtki dotyczce inwe-

  stycji, ukuto przemiewcze okrele-

  nie paac biblioteczny. Miao ono

  wyraa dezaprobat dla projektu

  i rozmiarw obiektu (1000 m kw.).

  Gdyby jednak zdecydowano si na

  znacznie skromniejsze rozwizania,

  zapewne ta sama grupa dowodzia-

  by, e tak bogata gmina nie powin-

  na stawia w centrum miasta kur-

  nika.

  Nowa czy w galerii?

  Znawcy tematu przez wiele mie-

  sicy przecigali si w opisach wygd

  i luksusw, jakie niebawem stan si

  udziaem wieckich bibliotekarzy.

  Rzecz jasna nie zabrako te szcze-

  gw na temat kilkudziesiciome-

  trowego gabinetu dyrektorki.

  - Absurdalne zarzuty. Chciaa-

  bym zobaczy min autora, bd te

  autorw tych kliwych uwag, gdy

  odwiedz nas we wrzeniu i prze-

  Budowa skoczni narciarskiej wywoaaby pewnie w wieciu mniej emocji ni nowa siedziba biblioteki.

  Dlaczego inwestycje w kultur bywaj postrzegane w naszym spoeczestwie jako marnowanie pienidzy?

  Reklama

  Zdrowych, pogodnych wit

  Zmartwychwstania Paskiego,

  przepenionych wiar i nadziej.

  Niech te wita umocni nasz tradycj,

  zjednocz nasze rodziny przy wielkanocnym stole,

  a skrzyda wiary niech przykryj kamienie zwtpienia

  i unios nasze serca i myli przed przemijanie.

  ycz

  Wielkanoc 2015 roku Wielkanoc 2015 roku Wielkanoc 2015 roku

  Noc Wielkanocna jest noc nadzwyczajn,

  kiedy moc zmartwychwstaego Chrystusa

  pokonuje ostatecznie siy ciemnoci i mierci,

  zapala w sercach wierzcych nadziej i rado.

  - w. Jan Pawe II

  Przewodniczcy Rady

  Powiatu wieckiego

  Grzegorz Chmielewski

  Starosta wiecki

  Franciszek Koszowski

  konaj si, jak faktycznie wygldaj

  wntrza i mj gabinet mwi Szy-

  maska. - Pewnie nigdy nie dowiem

  si kogo tak bardzo ponosia wyo-

  brania, cho mam pewne przy-

  puszczenia. Moe kiedy nadarzy

  si okazja, aby spokojnie o tym po-

  rozmawia.

  Prawdopodobnie nowy obiekt

  przy ul. Sienkiewicza nie dostar-

  czaby tylu pretekstw do wymiany

  zda, gdyby nie waca si przez

  kilka miesicy decyzja: budowa

  now czy te zaadaptowa na ten cel

  budynek po Galerii Kociuszki na

 • 7kwiecie 2015 www.oksir.eu

  SPOECZESTWO

  terenie dawnej jednostki wojsko-

  wej? Ta koncepcja miaa pewne

  grono zwolennikw i nie byli to wy-

  cznie waciciele Galerii Kociusz-

  ki, ktrym zaleao na sfinalizowa-

  niu sprzeday i spacie kredytw,

  jakie zacignli na jej powstanie.

  Wrd gminnych decydentw prze-

  waya jednak opinia, e lepiej bu-

  dowa od podstaw i ju na etapie

  projektu uwzgldni potrzeby bi-

  blioteki, ni angaowa si w ada-

  ptacj odrestaurowanej galerii, kt-

  ra przed laty penia funkcj wojsko-

  wej hali sportowej. Koszty byy po-

  rwnywalne. Nie poszo wic o pie-

  nidze, ale o pewn wizj tego miej-

  sca i jego lokalizacj.

  Szkoda kasy na kultur?

  Zdaniem Romualda Dworakow-

  skiego, kierownika Orodka Kultury,

  Sportu i Rekreacji w wieciu, wrza-

  wa o bibliotek wpisuje si w pewien

  model oceny sensu wydawania pie-

  nidzy na szeroko pojt kultur.

  - Pewnie nikt si dzi nie przy-

  zna do tych sw, ale pomys roz-

  budowania naszego orodka przed

  laty te by krytykowany zauwaa.

  - Byli tacy, ktrzy mieli uwagi nawet

  do liczby wej i okien, bo uwaali,

  e to nadmiernie przedraa inwe-

  stycj. Dlatego nie zdziwia nas

  specjalnie krytyka Przebudzenia,

  a przecie w tym przypadku udzia

  finansowy OKSiR-u w przedsi-

  wziciu kulturalnym, odbijajcym

  si echem w caym kraju, wynosi

  najwyej 15 proc. Ca reszt wy-

  datkw pokrywa dotacja z Minister-

  stwa Kultury i Dziedzictwa Naro-

  dowego. Czasami trudno si z tym

  pogodzi, majc wiadomo, e

  gdyby zaproponowano podgrzewa-

  nie pyty boiska Wdy, to przeciw-

  nicy tego zapewne kosztownego

  rozwizania nie byliby tak aktyw-

  ni, jak w przypadku inwestowania

  w kultur stwierdza z przeksem

  Romuald Dworakowski.

  Wyjtkiem od reguy jest festi-

  wal orkiestr. Organizatorzy odczu-

  waj swego rodzaju presj, by by on

  coraz bardziej kolorowy i huczny.

  Oczekiwania te dotycz take udzia-

  u w tym wydarzeniu jak najwik-

  szej liczby zespow zagranicznych.

  W tym przypadku nikt nie pyta

  o koszty. Natomiast kade inne

  due wydarzenie jest szczegowo

  rozliczane. I nie brakuje oczywicie

  pyta i uwag w rodzaju: a po co to,

  a komu to potrzebne, a lepiej prze-

  znaczy te pienidze na co innego

  itd., itp.

  Bill Gates wie swoje

  - Polakom wci brakuje wiado-

  moci, e kultura wymaga nakadw

  podkrela Beata Szymaska. - Nie

  mona te oczekiwa, tak jak w przy-

  padku fabryki, e po roku czy dwch

  latach doczekamy si konkretnych

  wynikw, dajcych si precyzyjnie

  okreli i przeliczy na zarobione zo-

  twki. Mwimy o zmienianiu wia-

  domoci, rozwijaniu wraliwoci,

  edukacji, a wic o czym, co zawsze

  przynosi owoce, tyle e trzeba na to

  troch poczeka. Zyski s jednak

  trwalsze, ni cokolwiek innego

  argumentuje Szymaska.

  Pytanie, czy potrzeba do tego

  budynku za 4 mln z? I czy w ogle

  jest sens inwestowa w bibliotek,

  skoro co drugi ucze podstawwki

  dysponuje smartfonem z dostpem

  do Internetu? Pewnie nie, gdyby

  chodzio tylko o wypoyczanie tra-

  dycyjnych ksiek. Biblioteki XXI

  wieku maj zupenie inne aspiracje.

  Ich wyrazem jest chociaby to, e

  odwiedzajcych nie okrela si ju

  czytelnikami tylko uytkownikami.

  To ostatnie pojcie jest znacznie

  szersze i niekoniecznie musi mie

  bezporedni zwizek z lektur.

  - Mieszcz si w nim na przy-

  kad seniorzy uczestniczcy w kur-

  sach obsugi komputerw czy te

  Reklama

  PROWADZIMY:

  ksigi rachunkowe kpir

  ewidencje VAT rozliczenia

  z US, ZUS, GUS i PFRON kadry i pace

  www.arym-ksiegowosc.pl

  Kancelaria Rachunkowo Doradcza

  "ABAKS" Anna Wolicka-Arym

  ul. Chmielniki 2B, 86-100 wiecie

  Tel. 52 33 31 119 | Kom. 696 007 975

  e-mail: biuro@arym-ksiegowosc.pl

  Radosnych wit

  Wielkanocnych,

  smacznego jajka

  i mokrego migusa-dyngusa!

  Planowany termin zakoczenia budowy I kwarta 2016 r.

  KONTAKT:

  wiecie, ul. Bydgoska 2A, tel. 502 324 746

  e-mail: roplast2@onet.eu

  TRWA SPRZEDA MIESZKA W KOLEJNYM BLOKU

  PRZY UL. JANA III SOBIESKIEGO W WIECIU

  Bezczynszowe,

  wasnociowe lokale

  mieszkaniowe 2 2

  od 45 m do 105 m .

  Wszystkiego najlepszego

  z okazji wit yczy firma

  Roplast

  Wszystkiego najlepszego

  z okazji wit yczy firma

  Roplast

  panie spotykajce si podczas zaj

  robienia biuterii wylicza Beata

  Szymaska.

  W to, e biblioteki s potrzebne,

  ale biblioteki dobrze wyposaone

  i nowoczesne, a nie przestarzae

  i ciasne klitki z jednym kompute-

  rem i wysuonym ksigozbiorem,

  wierzy Bill Gates. Twrca Micro-

  softu, ktry zbi fortun na oprogra-

  mowaniach komputerowych, zao-

  y z on fundacj charytatywn

  i to miedzy innymi dziki niej

  biblioteka w wieciu wzbogacia si

  ostatnio o 6 tabletw najnowszej

  generacji. Bd one wykorzystywa-

  ne w zajciach zarwno z dziemi

  i modzie, jak i z seniorami, ktrzy

  coraz chtniej chc poznawa no-

  woczesn technologi.

  Net, ksiki, spotkania

  Jednym z takich uytkownikw no-

  wego typu jest Piotr Lemieszka. Po-

  jawia si w wieckiej bibliotece przy-

  najmniej dwa razy w tygodniu.

  - Zamiast siedzie na dworcu

  wol czeka na autobus w bibliotece

  grajc w gr na komputerze lub sp-

  dzajc czas na portalach spoecz-

  nociowych mwi ucze Zespou

  Szk Ponadgimnazjalnych w wie-

  ciu dojedajcy do wiecia z Mao-

  ciechowa. - Czasem, bdc na miej-

  scu wypoyczam jak ksik, ale

  przychodz tam gwnie ze wzgldu

  na Internet i mi atmosfer.

  Szybko cza nie ma nato-

  miast adnego znaczenia dla Bar-

  bary Szulc z Dzikw odwiedzajcej

  dzia dla dorosych trzy, cztery razy

  w miesicu. Liczy za to na czstsze

  spotkania autorskie i inne wydarze-

  nia zwizane z literatur w nowym

  obiekcie.

  - Przydaby si te may kcik

  z kaw lub herbat, gdzie mona by

  co poczyta na miejscu mwi.

  Jak podkrela Beata Szyma-

  ska, biblioteka w nowej odsonie nie

  zamierza by konkurencj dla do-

  mu kultury, ale raczej uzupenie-

  niem oferty.

  - To jeden z kierunkw w jakim

  zamierzamy i realizujc swoje pa-

  sje tumaczy plany na przyszo.

  - Drugi zwizany jest z wychowy-

  waniem czytelnikw, std tak wiele

  rnych propozycji dla dzieci.

  Wikszo z nich prowadzi do

  ksiki. Czytanie motywuje mzg

  do pracy, pobudza wyobrani, jak

  adna inna czynno. To take pe-

  wien styl ycia, ktry warto kreo-

  wa, bo przynosi realne korzyci.

  Dzieci, ktre duo czytaj maj lep-

  sze wyniki w nauce od tych, ktre

  stroni od ksiki. Aktualne jest to

  na kadym poziomie ksztacenia

  argumentuje Szymaska.

  Budowa nowej biblioteki ma

  zakoczy si na przeomie maja

  i czerwca. Kolejnych kilka tygodni

  zajmie odbir budynku i przepro-

  wadzka.

  ANDRZEJ BARTNIAKandrzej.bartniak@oksir.eu

  Biblioteka w nowej

  odsonie nie zamierza

  by konkurencj dla

  domu kultury, ale raczej

  uzupenieniem oferty

 • 8kwiecie 2015www.oksir.eu

  W CZTERY OCZY

  Pokuta to nie fitness

  Czy powzi ksidz jakie po-

  stanowienie wielkopostne?

  Podjem decyzj, e nie bd

  korzysta z Internetu, a waciwie

  ogranicz si do absolutnego mini-

  mum, niezbdnego do prowadzenia

  pracy naukowej. Czas, ktry zwykle

  przeznaczam na szukanie informacji

  w sieci, postanowiem spoytkowa

  na czytanie tygodnikw powrci-

  em do lektury jednego z moich daw-

  niej ulubionych.

  Czy pokuta nie powinna by

  czym, co nas zaboli? Czyta-

  nie ulubionych tygodnikw to

  raczej przyjemno ni wyrze-

  czenie.

  Mona i tak stwierdzi. Jeli jed-

  nak pomylimy o pokucie w katego-

  riach pewnego wiczenia duchowe-

  go, pod ktem samoograniczania si,

  rezygnowania z nawykw, ktre nas

  pochaniaj i sprawiaj, e nierzadko

  odsuwamy si od drugiego czowie-

  ka, od ycia a takie dziaanie ma

  Internet to nie jest to takie oczy-

  wiste. Jeli widzimy, e jest co, co

  nas bardziej absorbuje ni powinno

  i wiadomie decydujemy si na rezy-

  gnacj z tego, to jak najbardziej mo-

  na uzna to za pokut. Przez cztery

  dni prowadziem rekolekcje w semi-

  narium duchownym w Katowicach

  cakowicie odcity od wiadomoci.

  Nie miaem dostpu nawet do radia.

  W drodze powrotnej wczyem ra-

  dio w samochodzie i od razu usy-

  szaem o zabjstwie Borysa Niemco-

  wa. Pracujc przy biurku w domu

  pewnie zaczytywabym si w naj-

  nowszych doniesieniach o tej trage-

  dii. Moe wanie po to jest Wielki

  Post, aby czowiek uwiadomi sobie,

  e moe y bez rzeczy, ktre wydaj

  mu si niezbdne.

  - Jeeli kto stoi przed sklepem i mwi, e jest godny, to zawsze robi to samo. Pytam, co potrzebuje

  i kupuj mu jedzenie mwi biblista ksidz Wojciech Pikor, mieszkajcy w wieciu.

  Czy Bogu potrzebne s nasze

  wyrzeczenia? Czy rezygnujc

  z czekolady, papierosw lub

  telewizji dowodzimy, e bar-

  dziej zasugujemy na zbawie-

  nie?

  Jakakolwiek pokuta ma sens

  tylko wtedy, kiedy przekada si na

  konkretny czyn mioci. Tak napraw-

  d w pocie i pokucie chodzi o to,

  eby dzieli si swoim yciem. Nasze

  postanowienia maj racj bytu ww-

  czas, gdy bd suyy dobru, budo-

  waniu relacji z drugim czowiekiem,

  ale te z Bogiem. Prosz zauway,

  jak czsto zdarza nam si narzeka

  na brak czasu dla innych. A gdy

  uwanie si przyjrzymy temu, oka-

  zuje si, e to nie do koca jest praw-

  d. Nie mamy tego czasu, bo powi-

  camy go samym sobie. Jeeli nie

  traktujemy pokuty jako formy du-

  chowego fitness, ktry ma poprawi

  nasze samopoczucie, tylko otworzy-

  my si na relacj z drugim czowie-

  kiem, to zbliamy si do Boga.

  Jednym z elementw wpisa-

  nych w tradycj przygotowa

  do waciwego przeycia Zmar-

  twychwstania Paskiego jest

  jamuna. Wyobramy sobie

  sytuacj, e przed supermarke-

  tem podchodzi do mnie czo-

  wiek i prosi o pienidze. Patrz

  na niego i mimo opowieci

  o chorej matce lub godnych

  dzieciach, czuj, e jeli dosta-

  nie te pienidze, to pewnie je

  przepije. Rodzi si pytanie da-

  wa czy nie dawa?

  Nie wiem czy mona kogokolwiek

  w ten sposb osdza. Cay czas

  mam w wiadomoci sowa Jezusa:

  Wszystko cocie uczynili jednemu

  z tych najmniejszych, tocie mnie

  uczynili. I to jest ten moment, ktry

  zawsze bdzie pytaniem o moj wra-

  liwo. O to, czy w tym drugim czo-

  wieku potrafi zobaczy Chrystusa.

  Jeeli kto stoi przed sklepem i m-

  wi, e jest godny, to zawsze robi to

  samo. Pytam, co potrzebuje i kupuj

  mu jedzenie. Nasze pomaganie naj-

  uboszym czy ogle potrzebujcym,

  nie powinno ogranicza si do jedno-

  razowej akcji w czasie Wielkiego Po-

  stu, czy przy okazji WOP. Wrzuci-

  my pi zotych do puszki i mamy

  spokj do koca roku. Powinnimy

  si rozglda czy wok nas nie ma

  ludzi, ktrych moemy systematycz-

  nie wspiera. W parafii w. Jzefa

  w wieciu jest prnie dziaajcy

  Caritas. Codziennie wydawane s

  obiady osobom w trudnej sytuacji.

  Raz w miesicu zbierane s produkty

  spoywcze, ktre pniej s rozdzie-

  lane potrzebujcym. To jest realny

  wymiar pomocy, jakiej oczekuje od

  nas Bg.

  Dyskusj wzbudza idea postu

  rozumianego jako wstrzemi-

  liwo od pokarmw mi-

  snych. Dlaczego w pitek, na-

  wet ten wielki, mona zamwi

  w eleganckiej restauracji sushi

  za 80 z, a nie wolno zje ka-

  waka parwki?

  I tutaj dochodzimy do pytania,

  jaka jest idea postu? Powstrzymanie

  si od pokarmw misnych ma pod-

  oe kulturowe. W istocie chodzi o re-

  zygnacj z czego, co suy tylko mi.

  Nie wydam na swoje przyjemnoci,

  tylko podziel si tymi pienidzmi

  z tym, ktry potrzebuje ich bardziej.

  Ide umartwiania si jest rezygnacja

  z czego, co daje nam przyjemno.

  I wcale nie musi to by miso. Ono

  w tym kontekcie jest pewnym sym-

  bolem, ktry powinien zachca do

  szerzej rozumianej pokuty. Traktuje-

  my to jako narzucone nam przykaza-

  nie, zapominajc, e czyn pokutny

  w pitek ma by aktem czcym nas

  z Jezusem ukrzyowanym, a tym sa-

  mym z kadym czowiekiem cierpi-

  cym i potrzebujcym.

  Zmartwychwstanie Jezusa jest

  fundamentem, na ktrym zbu-

  dowano Koci. Z tego oczy-

  wistego wzgldu Wielkanoc po-

  winna by przecie najwaniej-

  szym witem dla wszystkich

  katolikw, ale tak nie jest. Dla-

  czego Boe Narodzenie jest

  znacznie bardziej celebrowane?

  Dla ludzi wierzcych Wielkanoc

  jest wydarzeniem o pierwszorzd-

  nym znaczeniu. Cytujc w. Pawa:

  Jeeli Chrystus nie zmartwych-

  wsta, prna jest nasza wiara. Od

  strony teologicznej to jest fundament

  chrzecijastwa. Zupenie inn spra-

  w jest to, co obrasta ten fundament.

  Przywoanie Boego Narodzenia jest

  jak najbardziej na miejscu. Gdyby-

  my zatrzymali si tylko na tym po-

  ziomie, oznaczaoby to, e nie rozu-

  miemy, kim jest Chrystus i po co si

  narodzi. Kultura wspczesna pr-

  buje uczyni z Boego Narodzenia

  wito koca roku miy czas pre-

  zentw, wystrojonych domw, kolo-

  rowych wiate. Od tej strony pa-

  trzc, Wielkanoc nie daje si tak

  podporzdkowa. Skania do zupe-

  nie innych refleksji.

  Czyli o tym rnym nastawie-

  niu do tych wit decyduje as-

  pekt komercyjny?

  W jakim stopniu tak. Komercja

  walczy te o Wielkanoc. Wemy cho-

  cia wszystkie lifestylowe gazety z pro-

  pozycjami przygotowania stou, kup-

  na dekoracji itp. Dla rnych wsp-

  czesnych trendsetterw Wielkanoc

  sprowadza si tylko do wiconki.

  To nie trzeba i ze wiconk?

  Jak najbardziej warto, ale eby

  witeczne niadanie miao jaki

  gbszy sens, trzeba wczeniej odpo-

  wiednio przey Wielki Post. Ko-

  nieczne jest wejcie w tajemnic

  trzech dni poprzedzajcych Wielka-

  noc, nazywanych Triduum Paschal-

  nym, ktre przeprowadzaj nas

  przez tajemnic Eucharystii. Poma-

  gaj dostrzec, e jest jaki wymiar

  egzystencjalny tego wita, zbudo-

  wany na nawrceniu, na wyzwoleniu

  w Chrystusie, na nowej perspektywie

  ycia, ktr Zmartwychwstay przede

  mn otwiera. Jeeli wszystko spro-

  wadza si do wspomnianej wicon-

  ki, ktra dzisiaj pozostaje czsto tylko

  elementem kultury, a nie wiary, to

  trudno przekroczy prg rytuau.

  Jest jaka jest szansa na prze-

  kroczenie go?

  Tak, chociaby dziki temu, e

  spotkanie przy wielkanocnym stole

  w domu przeduy si w spotkanie

  przy innym stole przy stole Eucha-

  rystii, nie tylko w Wielkanoc, ale w

  kad niedziel bdc pamitk

  Zmartwychwstania. Tu nasza ludzka

  mio i wsplnota znajduje swoje

  umocnienie i dopenienie w spotka-

  niu z t jedyn mioci, ktr jest

  Chrystus. Tego spotkania z Nim

  ycz wszystkim.

  FOT. ANDRZE

  J BAR

  TNIAK

  ANDRZEJ BARTNIAKandrzej.bartniak@oksir.eu

  Ksidz prof. dr hab. Wojciech Pikor jest biblist, pracowni-kiem naukowym Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu i Wyszego Seminarium Du-chownego w Pelplinie. Na co dzie mieszka przy parafii w. Jzefa w wieciu.

 • 9kwiecie 2015 www.oksir.eu

  REKLAMA

  Zdrowych,

  wesoych

  wit!

  Zdrowych,

  wesoych

  wit!

  Szukasz mieszkania po atrakcyjnej cenie w wieciu?

  Potrzebujesz rodkw na jego zakup?

  W takim razie ta oferta jest dla Ciebie!!!

  Ulica Hallera.

  Teren dawnej

  jednostki wojskowej

  w wieciu.

  16 mieszka w stanie

  deweloperskim (z gadziami)

  2

  od 45 do 90 m

  (w tym kilka 2-poziomowych)

  wikszo lokali z antresol

  do zabudowy

  mieszkania znajduj si

  na pierwszym pitrze

  wyjtkowa architektura daje du

  swobod w aranowaniu wntrz

  spokojna okolica

  Ceny mieszka do negocjacji. Zapewniamy moliwo skorzystania ze specjalnego, bardzo

  korzystnego kredytu Banku Spdzielczego w Chemnie, oddzia w wieciu, ul. Hallera 4/2.

  Kontakt w sprawie mieszka (oddzia BS w wieciu): tel. 52 340 46 70.

  OFERUJEMY

  DO SPRZEDAY:

  Ju od2

  2800 z/m

 • 10kwiecie 2015www.oksir.eu

  SPOECZESTWO

  Sodko - gorzko

  ysadzanie ko-

  mina obserwo-

  waem z okna

  mieszkania Wwspomina Jan Knapik, byy pracownik cukrowni,

  a prywatnie ojciec Adama Knapika,

  radnego powiatowego i Pawa, rad-

  nego sejmiku wojewdztwa. - Czu-

  em al, ale jako przesadnie tego nie

  przeywaem. Od duszego czasu

  byo jasne, e przemys cukrowniczy

  w takiej formie, jak w latach 70. nie

  ma przed sob perspektyw. Na

  szczcie pracownicy w wikszoci

  poradzili sobie po likwidacji cukrow-

  ni. To byli dobrzy fachowcy z r-

  nych dziedzin, co pozwolio im na

  znalezienie zatrudnienia gdzie in-

  dziej podkrela.

  auje, e nie udao si uratowa

  wielu pamitek po zakadzie

  przedwojennych miernikw, mo-

  sinych lamp, albumw.

  - Dzi byyby ozdob Izby Regio-

  nalnej i pomogyby odtworzy hi-

  stori cukrowni mwi Jan Knapik.

  owarzystwo Akcyjne Cukrow-

  nia wiecie powstao 24 Tgrudnia 1881 r. Akcjonariu-szami zostali miejscowi waciciele

  ziemscy, plantatorzy burakw cukro-

  wych. Budowa zakadu kosztowaa

  490 tys. marek, co na tamte czasy

  byo sum potn. Produkcj roz-

  poczto 15 listopada 1883 r. i na po-

  cztku dzienny przerb wynosi 225

  ton burakw. Produkowano cukier

  surowy, brzowy. Cukrownia za-

  trudniaa ponad 300 osb, w tym

  sporo kobiet, ktre zajmoway si

  rcznym czyszczeniem surowca. Po-

  dobno fabryka posiadaa w tamtym

  okresie okoo 200 wow do cigni-

  cia wozw z burakami. Zakad mia

  wasn przysta na Wdzie, gdzie cu-

  kier by workowany i adowany na

  barki, ktre Wis dostarczay go do

  Gdaska. Tam by przerabiany w ra-

  fineriach na cukier biay i eksporto-

  wany. Na potrzeby transportu rzecz-

  nego most na Wdzie by pontonowy,

  aby mona go byo rozpina dla prze-

  pywu barek. Obecno cukrowni

  w wieciu bya koronnym argumen-

  tem, ktry spowodowa pocignicie

  linii kolejowej z Terespola.

  ukrownia od pocztku istnie-

  nia podlegaa licznym mo-Cdernizacjom, w wyniku kt-rych zainstalowano m.in. maszyny

  parowe. Powrt wiecia w granice

  Polski w 1920 r. nie spowodowa

  wikszych zmian wasnociowych.

  Pod koniec lat 20. zakad nosi nazw

  Cukrownia wiecie - Spka z Ogra-

  niczon Pork. W latach 30., dziki

  kolejnej modernizacji, rozpoczto

  produkcj cukru biaego konsump-

  cyjnego. Cukrownia popada jed-

  nak w kopoty finansowe i w roku

  1934 zostaa sprzedana koncernowi

  w Chodorowie. Kiedy wybucha

  II wojna wiatowa przejli j Niemcy

  i w czci pomieszcze urzdzili za-

  kady remontujce sprzt wojskowy.

  W roku 1945 robotnicy nie pozwo-

  lili Rosjanom na wywzk maszyn

  Kiedy by tu duy zakad. Gdy go zburzono, przez par lat straszyy w tym miejscu krzaki i chwasty.

  Potem powsta jeden market, nastpnie drugi i kolejne. W cigu niespena 15 lat teren, gdzie staa

  cukrownia w wieciu, zmieni si nie do poznania.

  i urzdze, co pozwolio na szybkie

  uruchomienie produkcji i dalsz roz-

  budow cukrowni.

  W latach 60. oddano do uytku

  hotel robotniczy dla pracownikw

  kampanijnych z Borw Kurpiow-

  skich. Spora grupa tego desantu

  spod Ostroki wzbudzia wtedy za-

  interesowanie modych wiecianek,

  co zaowocowao licznymi mae-

  stwami.

  Okres najwikszej prosperity

  cukrowni to lata 1971-91, kiedy dy-

  rektorem by, nieyjcy ju, Tadeusz

  Lichaj. Po jego odejciu w niejasnych

  do dzi okolicznociach fabryka

  popada w kopoty finansowe i za-

  kad poszed pod motek, stajc si

  wasnoci brytyjskiego koncernu

  Sugarpol. Nie uchronio go to przed

  Cukrownia w wieciu w 1915 r. W przystani na Wdzie cukier by workowany i adowany na barki, ktre Wis dostarczay go do Gdaska.

  FOT. ARCHIW

  UM

  tel. 52 333 02 10 | kom. 500 008 510

  e-mail: roplast2@gmail.com

  Autoryzowany Partner Handlowy

  wiecie, ul. Bydgoska 2A

  FUSIONROUND PLUSokno o znakomitych

  parametrach, ktre wpywa

  na popraw waciwoci

  termoizolacyjnych.

  Antywamaniowe Energooszczdne

  Dwikoszczelne Nowoczesne

  Reklama

  Bank Spdzielczy w Nowem n/Wis

  rok zaoenia 1874

  Szanowni Pastwo

  Z okazji zbliajcych si wit Wielkiej Nocy,

  wszystkim mieszkacom Gmin Nowe, Warlubie i Jeewo

  oraz Klientom naszego banku,

  skadamy najserdeczniejsze yczenia

  zdrowych, radosnych i spokojnych wit, spdzonych w rodzinnym gronie

  i wiosennym nastroju oraz smacznego jajka i mokrego dyngusa.

  Korzystajc z okazji pragniemy Pastwu serdecznie podzikowa za

  okazane nam zaufanie i za dotychczasow wspprac.

  Rada Nadzorcza i Zarzd Banku Spdzielczego w Nowem n/Wis

 • 11kwiecie 2015 www.oksir.eu

  SPOECZESTWO

  ostateczn likwidacj. Jesieni 2002

  r. znikn po 120 latach element kraj-

  obrazu miasta komin cukrowni,

  ktry zosta wysadzony w powietrze.

  Od tego momentu te przestaa rano

  budzi okolicznych mieszkacw

  zakadowa syrena.

  edn z osb, ktrzy znaleli

  w wieciu prac dziki cu-Jkrowni by Jan Knapik. - To byo w 1971 r. opowiada. - Miesz-

  kalimy wtedy w Maej Grzywnie ko-

  o Chemy. Z ogoszenia prasowego

  dowiedziaem si o wakacie na

  stanowisku kierownika dziau elek-

  trycznego w wieckiej cukrowni. Zo-

  yem podanie i zostaem przyjty.

  Warunkiem mojego przyjcia do

  wiecia byo mieszkanie. Przez rok

  mieszkalimy w hotelu cukrowni-

  czym, a potem przeprowadzilimy si

  do bloku zakadowego przy ul. Woj-

  ska Polskiego, gdzie mieszkamy do

  dzi. Ju podczas mojej pracy w wie-

  ciu urodzio si dwoje z trjki naszych

  dzieci, Ania i Pawe.

  Cukrownia miaa swoje przed-

  szkole przy ul. 10 Lutego (istniejce

  do dzi), orodek wczasowy w Tleniu

  oraz wspomniany hotel z poradni

  lekarsk i stomatologiczn, stowk,

  bibliotek zakadow i wietlic,

  gdzie w sylwestra i w karnawale

  urzdzano bardzo popularne w mie-

  cie zabawy.

  - Na dziale elektrycznym podle-

  gao mi 15 osb. Zarobki w porw-

  naniu z innymi zakadami w okolicy

  byy do wysokie. Otrzymywalimy

  liczne premie, przysugiwa te depu-

  tat wglowy i cukrowy 5 kg mie-

  sicznie. yo si spokojnie i jak na

  tamte czasy cakiem dostatnio. Okres

  powstawania Solidarnoci, a potem

  stan wojenny rwnie przeszy u nas

  bez szczeglnych wstrzsw wspo-

  mina Jan Knapik.

  Sprzt, jaki mieli do dyspozycji na

  dziale elektrycznym by mieszanin

  od technicznych nowinek po wy-JZEF SZYDOWSKI, (bart)

  terazswiecie@oksir.eu

  Reklama

  suone zabytki pamitajce okres

  midzywojenny.

  - Automatyka przez dugi czas

  pozostawiaa wiele do yczenia. Bya,

  jak to si mwio, na sznurkach

  mieje si Knapik. - Du wol

  w modernizacji wykazywa dyrektor

  Lichaj, ale te i Anglicy, co ciekawe

  krtko przed likwidacj, unowocze-

  niali zakad, montujc system wizu-

  alizacji produkcji i nowoczesn ste-

  rowni. Dlatego tak wielu czonkw

  zaogi byo ogromnie zaskoczonych,

  gdy gruchna wie o zamkniciu

  cukrowni.

  trakcyjnie usytuowany teren

  w centrum miasta szybko Aznalaz nabywc. Plac o po-wierzchni 14 ha kupi w 2002 r. od

  spki Sugarpol Bronisaw Bobiski,

  waciciel firmy elektroenergetycznej

  Elbrox ze wiecia. Niedugo potem

  rozpocza si publiczna debata na

  temat zagospodarowania tej prze-

  strzeni. Nie brakowao takich, ktrzy

  oczami wyobrani widzieli tam np.

  hal widowiskowo-sportow.

  Jako pierwsi lokalizacj placu za-

  interesowali si waciciele brytyjskiej

  sieci handlowej Tesco. Pod koniec

  sierpnia 2005 r. dysponowali ju po-

  zwoleniem na budow. Wie o tym,

  e w wieciu ma stan supermarket

  zmartwia wielu miejscowych han-

  dlowcw majcych sklepy w tej czci

  miasta. Przekonywali, e Tesco do-

  prowadzi ich do ruiny, gdy nie s

  w stanie konkurowa zarwno cena-

  mi, jak i godzinami otwarcia. Miasto

  niewiele mogo tu zrobi, bo na tere-

  nach przeznaczonych pod handel

  mog bez przeszkd powstawa skle-

  py do 2 tys. m kw. (budowa wik-

  szych wymaga uchway rady miej-

  skiej). Kolejn sieci, ktra dostrzega

  zalety placu po cukrowni by Kauf-

  land. Budowa tego supermarketu ru-

  szya we wrzeniu 2008 roku.

  W padzierniku 2011 r. pierwsi

  klienci zrobili zakupy w Bricomar-

  che. W tym przypadku take powa-

  ne obawy co do przyszoci interesu

  ywili przedsibiorcy prowadzcy

  mniejsze sklepy oferujce produkty

  z segmentu dom i ogrd. ycie po-

  kazao, e tortu wystarczyo dla

  wszystkich.

  W marcu nastpnego roku hucz-

  nie otwarto Multibox, usytuowany

  pomidzy marketami Tesco i Kauf-

  land. By to ostatni akcent inwesty-

  cyjny na terenie, ktry dla wielu

  wiecian dugo jeszcze postanie pla-

  cem po cukrowni.

  FOT. ANDRZE

  J BAR

  TNIAK

  Znak naszych czasw markety, ktre wyrosy na placu po cukrowni. Otwarcie Multiboxu, marzec 2012 r.

 • 12kwiecie 2015www.oksir.eu

  KULTURA

  Prawie jak bracia

  wiecko-poznaska formacja

  wystpi w wieciu w pierw-

  szy dzie Wielkanocy, ale

  nie bdzie to ich jedyny koncert w kwietniu. - Tak naprawd cay miesic mamy zape-

  niony. Oprcz wiecia pojawimy si

  w Warszawie, Toruniu, odzi, Gda-

  sku. Co wane, publiczno kadora-

  zowo przyjmuje nas niezwykle cie-

  po, ludzie piewaj nasze piosenki,

  zabieraj znajomych. To mega fajne

  mwi Mateusz Pitek, lider

  zespou.

  Faktem jest, e formacja staje si

  coraz bardziej rozpoznawalna w kra-

  ju. Nie brakuje rozdawania autogra-

  fw czy pamitkowych zdj z fana-

  mi.

  - Dostajemy co, o czym nigdy

  nawet nie moglimy marzy. Wiemy,

  e kapele w maych miastach szybko

  umieraj. Trudno zdoby dobrych

  basistw lub perkusistw. A w na-

  szym przypadku wszystko idzie w

  dobrym kierunku podkrela

  Pitek.

  Trzydziestki w ostatnim czasie

  doczekay si wystpu na legendar-

  nym festiwalu w Jarocinie, pojawiy

  si te wideoklipy z Lol van Dam-

  me na czele. Dla muzykw najwa-

  niejsza jest jednak przyja.

  - Nazywamy siebie brami. Nie

  wyobraam sobie sytuacji, aby z ja-

  kiego powodu skad zespou mia

  si zmieni podkrela Mateusz.

  A marzenia? - Wystp na Openerze!

  odpowiada natychmiast.

  Cafe Kultura przygotowaa prezent dla fanw grupy 30daysofline.

  ARIEL STAWSKIariel.stawski@oksir.eu

  Sukcesem zakoczya si wizyta

  zespow Show, Malachit i CSW

  Crew na Oglnopolskim Turnieju

  Taca Freestyle w Bydgoszczy. Pod-

  opieczni Moniki Tom i Natalii Go-

  wali przywieli ze sob mas na-

  grd. Turniej zorganizowaa szko-

  a taca Grayny Potockiej. Zesp

  Show jako formacja do lat 11 zdo-

  by pierwsze miejsce w kategorii

  inne formy taca. Malachit wyta-

  czy najwyszy stopie na podium

  w disco (kategoria wiekowa 12-15

  lat) oraz drugie miejsce w innych

  formach tanecznych.

  - W turnieju wziy udzia rw-

  Wytaczyli nagrody

  nie duety mwi Monika Tom.

  - Trzecie miejsce w kategorii innych

  form taca od 12 do 15 lat zdobyy

  Kalina Kociska i Daria Sitniewska.

  O jeden stopie niej uplasoway

  si Oliwia Miraszewska i Karolina

  Mikoajewska. Pite miejsce przy-

  pado w udziale Martynie Krupie

  i Oliwii Dbrowskiej.

  Powody do zadowolenia ma te

  formacja breakdance CSW Crew,

  ktra wytaczya pierwsze miejsce.

  Ponadto Patryk Kozowski i Dawid

  Krzyewski wygrali w kategorii

  breakdance solo, trzecie miejsce

  zdoby Remek Sobieski. (ast)

  a

  Siedmioletnia Iga Arczyska z Cen-

  trum Dziaa Plastycznych Akade-

  mia w wieciu znalaza si wrd

  trzydzieciorga nagrodzonych na

  Oglnopolskim Konkursie Pla-

  stycznym Warszawa moja sto-

  lica. To nie pierwszy sukces mo-

  dej plastyczki. Na swoim koncie ma

  m.in. laur zdobyty za wykonanie

  ilustracji do wiersza Marii Kono-

  pnickiej. Tym razem zmierzya si

  z szeroko pojt tematyk War-

  szawy.

  - Namalowaam Paac Kultury

  i Nauki, Kolumn Zygmunta, Sy-

  renk a wok nich domek, bloki

  i cieki wymienia Iga. - Praca

  nad wszystkim zaja mi tydzie

  dodaje.

  Pod okiem instruktorki Hanny

  Kaweckiej powsta rysunek, ktry

  jurorzy wyonili spord ponad ty-

  sica nadesanych.

  - Na rozdanie nagrd do War-

  szawy zaproszono w sumie trzy-

  dzieci osb z caej Polski mwi

  Hanna Kawecka.

  Niewtpliwie Idze pomg fakt,

  i wczeniej trzykrotnie miaa oka-

  Warszawa jak malowana

  zj zwiedza stolic. Na co dzie,

  oprcz Akademii, maluje w domu.

  - W pokoju jest peno moich

  prac. Kiedy z tat wymylalimy

  sobie nasze wymarzone wycieczki

  i przenosilimy je na rysunki

  opowiada maa artystka. Teraz

  czeka j kolejny wyjazd do War-

  szawy 28 kwietnia w warszaw-

  skim Paacu Modziey zaplano-

  wano wrczenie nagrd w konkur-

  sie. (ast)

  Reklama

  WARSZTAT:

  HURTOWNIA:

  diagnostyka komputerowa mechanika

  pojazdowa klimatyzacja wulkanizacja

  bogaty asortyment atrakcyjne ceny

  moliwo dostawy towaru do klienta

  Ekstra promocje w wybrane dni szczegy na naszym profilu na FacebookuEkstra promocje w wybrane dni szczegy na naszym profilu na Facebooku

  Zapraszamy!!!PHUZ-JankoPHUZ-Janko

  Warsztat: wiecie, ul. Hallera 7E,

  tel. 52 331 51 55, kom. 602 181 738, 602 181 796, e-mail: kjjanko@op.pl

  Hurtownia: wiecie, ul. Parkowa 4,

  tel. 52 331 43 44, 52 330 01 60, e-mail: kjjanko.sklep@gmail.com

  Koncert 30daysofline, niedziela 5 kwietnia, godz. 21.00, Cafe Kultura

  w wieciu. Bilety: 10 z w przedsprzeday i 15 z w dniu koncertu do

  nabycia w kawiarni.

  FOT. ARCHIW

  UM ZES

  POU

  - Wszystko idzie w dobrym kierunku mwi Mateusz Pitek.

  FOT. ANDRZE

  J BAR

  TNIAK

  FOT. GRA

  YNA PO

  TOCKA

 • 13kwiecie 2015 www.oksir.eu

  KULTURA

  Reklama

  Na festiwalu wystpi m.in. zesp Dem, ktry goci te na pierwszej edycji w 2011 r.

  Muzyczny mix

  Formacja MA to pitka przyjaci,

  ktrych twrczo nawizuje do

  elektro, soulu, funku, rapu, tech-

  no, a nawet rdzennej muzyki in-

  diaskiej. Co prawda funkcjonuj

  dopiero od roku, ale wczeniej

  zdobywali szlify w takich kapelach,

  jak Big Fat Mama, Moonlight i Di-

  kanda. Jedn z wokalistek jest

  egzotyczna Martyna Szczepaniak

  znana z Arki Noego. (puz)

  Koncert zespou MA, sobota

  11 kwietnia, godz. 20.00, Cafe

  Kultura. Bilety w cenie 10 z

  w przedsprzeday i 15 z w dniu

  koncertu do nabycia w kawiarni.

  Festiwal gwiazd coraz bliej29 i 30 maja rusza po raz pity festiwal Blues na wiecie z midzynarodow,

  gwiazdorsk obsad. Lepiej si popieszy z kupnem biletw.

  FOT. M

  ARCIN SAL

  DAT

  29 maja

  sala widowiskowa OKSiR,

  godz. 20.00:

  Cheap Tobacco

  Ania Rusowicz

  Bilety: przedsprzeda - 30 z, od 18

  maja 40 z

  30 maja

  amfiteatr, godz. 19.00:

  Jo& Lazy Fellow

  Dan Patlansky

  Aynsley Lister Big Band

  Dem

  Bilety: przedsprzeda - 50 z, od

  18 maja 60 z

  Gdzie kupi bilety?

  - Punkt Informacji Orodka Kultury

  Sportu i Rekreacji w wieciu,

  ul. Wojska Polskiego 139,

  tel. 52 562 73 71

  - Ticketpro.pl

  - Kupbilecik.pl

  - Biletomat.pl

  PRZEWZ

  TRANSPORT

  mebli, sprztu RTV, AGD i inne

  (gruz, drewno, itp.)

  osb (bus do 7 osb)

  dawid@mrowka-transport.pl

  Dawid Spichalski

  662 219 392

  PRZEPROWADZKI

  - KONTENER

  PRZEPROWADZKI

  - KONTENER

  Poznaj zamek

  Na przystawk

  Izba Regionalna Ziemi wieckiej

  zaprasza do siedziby przy Koper-

  nika 2 w wieciu na spotkanie z

  ksik Zamek Krzyacki w wie-

  ciu. Prba rekonstrukcji zamku

  wysokiego w redniowieczu, kt-

  rej autork jest Maria Spawska-

  Korczak. Bdzie to niepowtarzalna

  okazja do tego, by za 30 z, bo tyle

  kosztuje publikacja, lepiej pozna

  wieck warowni i jej dzieje. (puz)

  W ramach cyklu imprez pt. Prelu-

  dium, poprzedzajcych festiwal

  Blues na wiecie, 18 kwietnia wy-

  stpi trio Mike Greene Band. Mike

  Greene pochodzi z Nowym Jorku,

  gdzie zgbia tajniki gitary oraz

  bluesa, gospel, jazzu i country.

  W latach 70. przenis si do Euro-

  py na znak sprzeciwu wobec wojny

  w Wietnamie. Skad formacji uzu-

  peniaj harmonijkarz ukasz

  Winiewski oraz wokalista i gita-

  rzysta Tomasz Dziano. (ap)

  ierwszego dnia w wieo

  wyremontowanej sali

  widowiskowej wiec-

  kiego orodka kultury Pwystpi Cheap Toba-cco i Ania Rusowicz. - Od big beatu

  do bluesa jest bardzo blisko. Wystar-

  czy posucha prekursorw polskiego

  big beatu i bardzo szybko odnajdzie

  si znajome nuty. Jakby nie patrze,

  blues jest tak pierwotny, e kady

  gatunek muzyczny znajduje w nim

  swoje inspiracje podkrela Ania

  Rusowicz (wywiad z artystk opubli-

  kujemy w kwietniu).

  W sobot 30 maja festiwal prze-

  niesie si do amfiteatru. Muzyczn

  uczt rozpocznie formacja Jo & Lazy

  Fellow. Po nich wadanie nad scen

  przejm gocie z zagranicy: Dan Pa-

  tlansky i Aynsley Lister. Co ciekawe,

  koncert tego ostatniego zostanie za-

  rejestrowany specjalnie pod wydaw-

  nictwo DVD. Na deser wystpi

  Dem, ktry po raz ostatni by u nas

  w 2011 r. na pierwszej edycji festi-

  walu. Legenda polskiego bluesa za-

  gra w wieciu razem z czarodziejem

  skrzypiec Janem Gaachem. Tego nie

  mona przegapi!

  Tymczasem, zapraszamy do od-

  wiedzenia oficjalnego profilu Orod-

  ka Kultury, Sportu i Rekreacji na

  YouTube. Znajduj si tam midzy

  innymi zaproszenia od artystw, kt-

  rzy wystpi na festiwalu oraz eks-

  kluzywna rozmowa z Ani Rusowicz.

  ARIEL STAWSKIariel.stawski@oksir.eu

  FOT. ARCH. ZE

  SPO

  UFO

  T. IZ

  BA REG

  IONAL

  NA

  Mike Greene Band, sobota 18

  kwietnia, godz. 20.00, Cafe

  Kultura. Bilety 15 z w przed-

  sprzeday i 20 z w dniu koncer-

  tu do kupienia w kawiarni.

 • 14kwiecie 2015www.oksir.eu

  KINO

  Johannesburg miasto ogarnite

  fal zamieszek i nieustann walk

  z bezwzgldnymi gangsterami.

  Wojsko postanawia sign po nie-

  spodziewan bro roboty. I to nie

  byle jakie, bo nieznacznie rnice

  si od ludzi. Jeden z nich Chappie

  trafia w rce gangsterw, ktrzy

  Ludzie kontra maszyny

  programuj go od nowa, tworzc

  tym samym doskonay instrument

  do przestpczej dziaalnoci. (ast)

  Chappie, od 27 marca w kinie

  Wrzos w wieciu. Bilety 12 z

  ulgowy i 14 z normalny.

  FOT. M

  AT. PR

  OMOCYJNE

  emsta ten cel bdzie przy-

  wieca bohaterom sidmej Zczci hitu Szybcy i wciekli, w ktrej Deckard Shaw (Jason

  Statham) chce pomci mier swoje-

  go brata. Aby osign cel, nie cofnie

  si przed niczym Widzowie trady-

  cyjnie nie bd mogli narzeka na

  brak zapierajcych dech w piersiach,

  dynamicznych zwrotw akcji. Po raz

  ostatni na ekranie bdziemy mogli

  podziwia Paula Walkera, ktry w

  trakcie krcenia filmu zgin w wy-

  padku samochodowym w listopa-

  dzie 2013 r. Realizacja obrazu zostaa

  z tego powodu na pewien czas prze-

  rwana. Oprcz Walkera, w filmie wy-

  stpuj midzy innymi Vin Diesel,

  Jason Statham, Michelle Rodriguez

  i Dwayne Johnson. (ast)

  Szybcy i wciekli 7, od 10 kwiet-

  nia w kinie Wrzos w wieciu.

  Bilety 12 z ulgowy i 14 z nor-

  malny.

  Ostatnia rola Walkera

  MAMY BILETY!

  Przelij e-mail na adres redakcyjny terazswiecie@oksir.eu, w treci podaj

  swoje imi i nazwisko oraz tytu filmu, na ktry chcesz si wybra (obojt-

  nie jaki film podany na tej stronie). Do rozlosowania mamy trzy podwj-

  ne, darmowe wejciwki!

  Uzdolniony informatyk Caleb trafia

  w nagrod do laboratorium swoje-

  go szefa. Spotyka w nim Av

  pierwsz na wiecie sztuczn inte-

  ligencj, ktra zostaa ukryta pod

  postaci kobiety. Posta myli, czu-

  je, ma swoje obawy. Caleb staje si

  Idolka kilku pokole dziewczynek

  powraca. Tym razem w filmie Bar-

  bie: Super ksiniczki, gdzie gw-

  na bohaterka wystpuje jako

  wspczesna ksiniczka Kara,

  ktra musi zmierzy si z zazdro-

  sn kuzynk. Rywalizacja boha-

  Nietypowy eksperyment

  Barbie waleczna

  czci nietypowego eksperymentu

  socjologicznego... (ast)

  terek staje si coraz powaniejsza -

  a do chwili, kiedy poznaj praw-

  dziwego wroga krlestwa. (ap)

  Ex Machina, od 3 kwietnia w

  kinie Wrzos, bilety 12 z ulgowy

  i 14 z normalny.

  Barbie: Super ksiniczki, od

  3 kwietnia w kinie Wrzos, bile-

  ty 12 i 14 z.

  Szczegowy repertuar kina Wrzos oraz zapowiedzi filmw i wydarze na www.kino.oksir.eu.

  REPERTUAR KINA WRZOS

  1 KWIETNIA

  2 KWIETNIA

  3 KWIETNIA

  13.30 Chappie

  USA/Meksyk 2015, 120', thriller

  15.30 Asteriks i Obeliks: Osiedle

  bogw

  3D, Francja 2015, 85', animacja

  17.00 Co za mn chodzi

  USA 2015, 100', horror

  19.00 Chappie

  USA/Meksyk 2015, 120', thriller

  21.00 Gunman. Odkupienie

  Francja/Wlk. Brytania 2015, 115',

  thriller

  13.30 Chappie

  USA/Meksyk 2015, 120', thriller

  15.30 Asteriks i Obeliks: Osiedle

  bogw

  2D, Francja 2015, 85', animacja

  17.00 Co za mn chodzi

  USA 2015, 100', horror

  19.00 Chappie

  USA/Meksyk 2015, 120', thriller

  21.00 Gunman. Odkupienie

  Francja/Wlk. Bryt. 2015, 115', thriller

  16.00 Asteriks i Obeliks: Osiedle

  bogw

  2D, Francja 2015, 85', animacja

  17.40 Seks, mio i terapia

  Francja 2015, 88', komedia

  19.10 Ex Machina

  USA/Wlk. Brytania 2015, 108', thriller

  21.00 Oculus

  USA 2015, 104', horror

  4 KWIETNIA

  5 KWIETNIA

  6 KWIETNIA

  12.30 Asteriks i Obeliks: Osiedle

  bogw

  2D, Francja 2015, 85', animacja

  14.00 Ex Machina

  USA/Wlk. Brytania 2015, 108', thriller

  16.00 Asteriks i Obeliks: Osiedle

  bogw

  3D, Francja 2015, 85', animacja

  17.40 Seks, mio i terapia

  Francja 2015, 88', komedia

  19.10 Ex Machina

  USA/Wlk. Brytania 2015, 108', thriller

  21.00 Oculus

  USA 2015, 104', horror

  Kino nieczynne

  12.30 Asteriks i Obeliks: Osiedle

  bogw

  3D, Francja 2015, 85', animacja

  14.00 Ex Machina

  USA/Wlk. Brytania 2015, 108', thriller

  16.00 Asteriks i Obeliks: Osiedle

  bogw

  2D, Francja 2015, 85', animacja

  17.40 Seks, mio i terapia

  Francja 2015, 88', komedia

  19.10 Ex Machina

  USA/Wlk. Brytania 2015, 108', thriller

  21.00 Oculus

  USA 2015, 104', horror

  7-8 KWIETNIA

  9 KWIETNIA

  10 KWIETNIA

  11-12 KWIETNIA

  17.00 Ex Machina

  USA/Wlk. Brytania 2015, 108', thriller

  19.00 Oculus

  USA 2015, 104', horror

  20.45 Seks, mio i terapia

  Francja 2015, 88', komedia

  17.00 Oculus

  USA 2015, 104', horror

  19.00 Dyskusyjny Klub Filmowy:

  Dwa dni, jedna noc

  Belgia/Francja 2015, 95', dramat

  20.40 Ex Machina

  USA/Wlk. Brytania 2015, 108', thriller

  16.30 Barbie: Super ksiniczki

  USA 2015, 74', animacja

  18.00 Szybcy i wciekli 7

  USA/Japonia 2015, 140', akcja

  20.30 Szybcy i wciekli 7

  USA/Japonia 2015, 140', akcja

  12.40 Szybcy i wciekli 7

  USA/Japonia 2015, 140', akcja

  15.00 Barbie: Super ksiniczki

  USA 2015, 74', animacja

  16.30 Barbie: Super ksiniczki

  USA 2015, 74', animacja

  18.00 Szybcy i wciekli 7

  USA/Japonia 2015, 140', akcja

  20.30 Szybcy i wciekli 7

  USA/Japonia 2015, 140', akcja

  FOT. M

  AT. PR

  OMOCYJNE

  FOT. M

  AT. PR

  OMOCYJNE

  Reklama

 • 15kwiecie 2015 www.oksir.eu

  REKLAMA

 • 16kwiecie 2015www.oksir.eu

  OBYCZAJE

  Reklama

  Oderwa si

  d momentu kupna

  motoru Czesaw

  Woliski z niecier-

  pliwoci co roku Owyglda nadejcia wiosny. Jeli tylko pozwalaj na to

  czas i aura, nawet kilka razy w tygo-

  dniu robi sobie ma wycieczk po

  okolicy. Zwykle miejsce na tylnym

  siedzeniu zajmuje jego ona Berna-

  deta, podzielajca motoryzacyjn pa-

  sj burmistrza Nowego.

  - Niewiele dwikw dziaa na

  mnie tak kojco, jak miarowy odgos

  pracy silnika podkrela Czesaw

  Woliski. - Jazda motorem dostar-

  cza zupenie innych wrae ni sa-

  mochodem. Brak kabiny sprawia, e

  moemy lepiej dowiadcza otacza-

  jcego nas wiata i cieszy si jego

  widokiem. Maszyna reagujca na

  kady najmniejszych ruch manetk

  zapewnia wspaniae uczucie wolno-

  ci mwi z byskiem w oku. - Moto-

  cyklici doskonale wiedz, o czym

  mwi. eby to poczu, trzeba si po

  prostu przejecha. Inaczej trudno to

  zrozumie.

  Bez szalestw

  Kupno czterocylindrowego Kawasa-

  ki z 1987 roku byo spenieniem mo-

  dzieczych marze.

  - W wieku 14 lat dostaem od

  rodzicw Komara 3. Do pewnego

  momentu wystarcza mi ten motoro-

  wer, ale gdy nieco podrosem, zacz-

  em oglda si za prawdziwymi

  motorami. Gdy tylko nadarzaa si

  sposobno, robiem sobie rundk

  WSK- lub SHL-k ktrego z wuj-

  kw. Potem na jaki czas trzeba byo

  zapomnie o motorze przyznaje

  burmistrz.

  Wydatki zwizane z budow do-

  mu i utrzymaniem rodziny wymu-

  siy odoenie na pniej planw

  kupna motoru. Musiao min dobre

  dwadziecia kilka lat zanim Czesaw

  Woliski postanowi, e wreszcie

  chce zrobi co dla siebie postawi

  w garau motocykl, jaki zawsze

  chcia mie.

  - Przyznam szczerze, e ju samo

  patrzenie na t maszyn sprawia mi

  wielk frajd zdradza Woliski i

  jednoczenie przyznaje, ze nigdy nie

  by fanem szybkiej jazdy. - Zwykle

  nie przekraczam 70 km na godzin.

  Ciesz si typowo rekreacyjn,

  bezpieczn jazd. Mimo zacht

  kolegw, podzielajcych moj pasj,

  Pasja, pozwalajca na chwil oderwa si od obowizkw,

  koi nerwy lepiej ni medykamenty. Zbigniew Maek,

  wspwaciciel firmy Bud-Pap wzmacnia psychik wznoszc

  si w powietrze, a Czesaw Woliski, burmistrz Nowego,

  jedc motocyklem.

  Kupno czterocylindrowego Kawasaki z 1987 roku byo spenieniem modzieczych marze. - Ju samo patrzenie na t maszyn sprawia mi wielk frajd - mwi Czesaw Woliski, burmistrz Nowego (na motocyklu razem ze swoj on Bernadet).

  FOT. ARCHIW

  UM CZ. W

  OLISKIEGO

 • 17kwiecie 2015 www.oksir.eu

  OBYCZAJE

  Reklama

  STS

  SOMAR

  nigdy te nie uczestniczyem w

  adnych zlotach motocyklowych. Nie

  mam na to czasu. W takich wyda-

  rzeniach braem udzia tylko wtedy,

  gdy odbyway si ona na miejscu, jak

  chociaby przy okazji Dni Nowego,

  gdy miaem okazj poprowadzi

  parad.

  Jak wielu motocyklowych zapa-

  lecw, take Czesaw Woliski nie

  jest wolny od pragnienia posiadania

  oryginalnego Harleya-Davidsona.

  - Mam nadziej, e jeszcze przed

  emerytur bd mia okazj nacie-

  szy si takim wspaniaym moto-

  cyklem mwi burmistrz.

  Wysoko w chmurach

  - Dopiero wysoko w grze, gdy patrzy

  si na wiat z zupenie innej perspek-

  tywy, mona poczu si naprawd

  wolnym przekonuje Zbigniew Ma-

  ek, wspwaciciel firmy papierni-

  czej Bud-Pap z Wielkiego Konopatu

  koo wiecia. - Nie chodzi o to, eby

  dolecie w konkretne miejsce, ale by

  trwa w tym stanie, dajcym cudow-

  ne odprenie, pozwalajcym oder-

  wa si od problemw, ktre s na

  dole.

  Trwajca ponad 20 lat przygoda

  z lataniem rozpocza si od zdobycia

  licencji na motolotni w 1993 roku.

  Maek by pierwsz osob w powiecie

  wieckim, ktra moga pochwali si

  takim dokumentem i wasn moto-

  lotni. Swoj pasj zarazi kilka in-

  nych osb, ktre tak jak on, posta-

  nowiy zrealizowa modziecze ma-

  rzenia o lataniu. Co jaki czas spotyka

  si z nimi na pasie startowym w Kr-

  plewicach, gdzie w hangarze prze-

  chowuj swoje maszyny. Chocia

  w ostatnich latach znacznie czciej

  mona go spotka na lotnisku aero-

  klubu w Inowrocawiu. Tam swoje

  stanowisko ma jego awionetka CTLS.

  - W pewnym momencie pojawia

  si ch, aby lata szybciej i dalej. Tak

  trafiem na kurs pilotau mwi

  Zbigniew Maek. - Kolejnym krokiem

  by zakup, wsplnie z koleg, pierw-

  szego samolotu CH Zodiak 601, ktry

  po jakim czasie zastpiem CTLS.

  Przedsibiorca nie kryje, e jego

  hobby wymaga pienidzy i czasu.

  Problemy s zwaszcza z tym ostat-

  nim. Z pomoc nierzadko przycho-

  dz koledzy piloci, ktrzy przylatuj

  po niego do Watorowa koo Chem-

  na, a po oblocie dostarczaj na miej-

  sce, co pozwala zaoszczdzi sporo

  czasu na dojazd samochodem do

  Inowrocawia i z powrotem. Dziki

  temu udaje mu si lata nie tylko

  w weekendy i wita.

  Rutyna i gupota

  Na lotnisku w Inowrocawiu stoi tak-

  e jego szybowiec. Kupi go za sym-

  boliczne pienidze, po tym jak gwa-

  towna wichura zerwaa dach hanga-

  ru przy okazji demolujc kilka szy-

  bowcw. Naby go i wyremontowa

  nie tyle z myl o sobie, co o innych

  uytkownikach, bo szybowiec suy

  caemu aeroklubowi. On sam dosy

  rzadko siada za jego sterami. Jego

  pierwsz mioci jest samolot, do

  ktrego pki co nie udao mu si

  jeszcze przekona ony. Zaintereso-

  wanie lataniem zacza za to przeja-

  wia jego 10-letnia crka Emilia.

  Zbigniew Maek ma przelatanych

  kilku tysicy godzin i dumny jest

  z tego, e nigdy nie przytrafia mu si

  adna przykra przygoda mogca

  zniechci go do dalszego uprawiania

  tego sportu.

  - Wprawdzie kilkakrotnie ldowa-

  em w przypadkowym miejscu, ale

  nie byy to grone momenty tu-

  maczy. - Staram si unika ryzykow-

  nych zachowa. Zwaszcza od mo-

  mentu, gdy zostaem ojcem. Zasadni-

  czo w lotnictwie sportowym, wy-

  czajc usterki techniczne, wypadki

  mona podzieli na dwie grupy: te

  z udziaem dowiadczonych lotnikw,

  ktrych zgubia rutyna oraz zdarzenia

  z bardzo modymi, niedowiadczo-

  nymi pilotami, ktrych gupot bezli-

  tonie zweryfikowaa natura kwi-

  tuje Zbigniew Maek.

  ANDRZEJ BARTNIAKandrzej.bartniak@oksir.eu

  Zdrowych

  i pogodnych

  wit Wielkanocnych

  yczy

  Zesp Szk Menederskich

  Zbigniew Maek spdzi w powietrzu kilka tysicy godzin. - Dopiero wysoko w grze mona poczu si naprawd wolnym mwi przedsibiorca.

  FOT. ARCHIW

  UM Z. MA

  KA

 • 18kwiecie 2015www.oksir.eu

  FELIETONY

  ytu moe lekko zmyli,

  ale taki wanie pasuje

  mi do dzisiejszego felie-

  tonu. Nie chodzi o zbie-

  ractwo patologiczne, Tbro Boe, zdziwaczenie, polegajce

  na gromadzeniu rzeczy zbdnych

  i trudnoci z pozbywaniem si ich.

  Po prostu wzio mnie ostatnio na

  wspominki. Wspominki specyficzne

  i znacznie odlege w czasie, bo cofno

  mnie a do lat tak zwanej beztroski,

  kiedy to gwnym zmartwieniem

  byo, eby nie wraca zbyt wczenie

  ugo mylaem o tym

  czy napisa ten tekst

  (nie mog nazwa go

  felietonem). Temat

  nie jest specjalnie Dmiy, a w dodatku z geograficznego

  punktu widzenia do nam odlegy,

  poruszy mnie jednak na tyle, e

  chciabym powici mu tych kilka

  chwil.

  wiat od duszego ju czasu tar-

  gany jest wieloma konfliktami zbroj-

  nymi. Walcz z sob zwanione na-

  cje, mniejszoci etniczne i wyznanio-

  we, narody bij si o spraw, skra-

  wek ziemi, wyszo jednych nad

  drugimi. Od wiekw nie zmienia si

  tylko jedno cierpi na tym zwykli

  ludzie, ktrym przez lata nie prze-

  szkadzao ycie w ssiedztwie tych,

  ktrych kto nagle nazwa wrogami.

  Ludzie gin, a w konsekwencji ginie

  cay ich wiat, ktry by dla nich taki

  zwyczajny, wrcz oczywisty. Jed-

  nak nie tylko ludzie zostaj zoeni

  w ofierze na otarzu wojen. Wraz

  z nimi, ale i przez nich, ginie i znika

  kultura i czsto wielowiekowe jej

  dziedzictwo.

  iedawno wpady mi w r-

  ce do aktualne zdjcia Nz Syrii (w ktrej wanie upywa czwarta rocznica wybuchu

  wojny domowej), przedstawiajce

  ogrom zniszcze spowodowanych

  dziaaniami wojennymi. Pewnie nie

  z podwrka do domu.

  Tak sobie leaam i przysza mi

  na myl guma do ucia Donald. Jak

  si mocno skoncentruj, to czuj jej

  smak, serio! Pamitacie Pastwo?

  Donaldy byy w papierkach tych,

  zielonych, czerwonych i niebieskich,

  a poza spor gum, zawieray jeszcze

  historyjk obrazkow. e te nie

  przyszo mi wtedy na myl, eby te

  historyjki zbiera, zamiast pudeek po

  zagranicznych papierosach na so-

  miank i puszek po napojach rnych

  (tak fantazj si kiedy miao). Pa-

  zrobioby to na mnie takiego wrae-

  nia, gdyby nie fakt, e zdjcia przed-

  stawiay wiele miejsc, ktre zwie-

  dzaem na p roku przed tymi nie-

  szczliwymi wydarzeniami. Stare

  miasto w Damaszku zupenie zruj-

  nowane, po kawiarence, w ktrej

  rano pijaem czarn i gst jak smo-

  a kaw zostaa tylko wyrwa w mu-

  rze, a Wielki Meczet Umajjadw

  w Aleppo zburzony prawie doszczt-

  nie. Po raz pierwszy miaem okazj

  zderzy ze sob wiat wspaniaych

  wspomnie z kolorowych i rados-

  nych podry z groz najprawdziw-

  szej wojny, ktra daleko od nas, ale

  jednak codziennie si toczy.

  Niedugo pniej dotary do Euro-

  py informacje z Iraku o kolejnym za-

  machu na kultur, tym razem z rk

  religijnych fundamentalistw. Naj-

  pierw zniszczone zostay zbiory bi-

  blioteki w Mosulu. W wyniku eksplo-

  zji i pniejszego podpalenia znikno

  z powierzchni ziemi sto dwanacie

  tysicy ksig, z czego osiem uznane

  byy za wyjtkowo rzadkie manu-

  skrypty i wpisane w wikszoci na

  listy UNESCO. Dosownie kilka dni

  pniej w kolejnych doniesieniach

  moglimy przeczyta o niszczeniu

  przez nich liczce trzy tysice lat, sta-

  roytne rzeby zgromadzone w mu-

  zeum w Mosulu. Dorobek caej cywi-

  lizacji upad po tylu latach pod napo-

  rem motkw i wiertarek niepraw-

  dopodobne! Przeraajce, e z ka-

  mitam, e Donaldy kupowaam cza-

  sami w kiosku przy rynku. By taki

  w kamienicy, prawie na zakrcie przy

  10 Lutego, po schodkach si wcho-

  dzio. Kosztoway bodaj jednego

  rybaka za sztuk. Czasami wymie-

  nialimy si historyjkami, bo zdarzao

  si trafi w powtrk. Zawsze marzy-

  am, eby tak mie cae pudo tych

  gum, jak pani w kiosku. Ale jedna te

  wystarczya na dugo, przy zaoeniu,

  e si j po krtkotrwaym uytko-

  waniu zawino w papierek (na p-

  niej) albo przegryzo na p, zaraz po

  nabyciu.

  tymi chowanymi na pniej,

  eby je w stosownym mo-Zmencie dou, bywao rnie, a najgorzej, jeli trafiay z rzeczami do

  prania. To ju lepiej byo odgry

  poow. Tyle, e jak si uo tylko

  poow, to balony wychodziy mierne,

  a nie o to przecie chodzio donal-

  dowcom. Porzdnie nadmuchany ba-

  lon po pkniciu zakrywa przynaj-

  mniej p twarzy, zwaszcza, gdy kto

  w niego pacn znienacka ku wasnej

  dym kolejnym konfliktem ch

  wymazania tradycji i kultury tak

  bardzo ronie i przyjmuje taki chory

  rozmiar.

  o jest nie tak z tym wiatem?

  W czasie II wojny wiatowej, Cktrej rozmiar i zasig by duo wikszy, dobra o wartoci arty-

  stycznej czy kulturowej byy trakto-

  uciesze, bo przecie nie ku uciesze ju

  wtedy zamaskowanego dmuchacza.

  Byy te gumy balonowe z Bol-

  kiem i Lolkiem listki, po pi w

  paczce chyba, o rnych smakach, ale

  Donaldy bardziej mi utkwiy w pa-

  mici, przez te obrazki w rodku

  wanie.

  Ani tego kiosku, ani Donaldw ju

  nie ma. Gumy do ucia miay due

  powodzenie wrd dzieciakw. eby

  si o tym przekona, wystarczyo zaj-

  rze pod awki szkolne przylepio-

  nych misternie, kulkopodobnych

  gniotw znajdowao si tam sporo.

  Gdyby je wszystkie zebra i nadmu-

  cha balon, to gabarytami mgby

  konkurowa z tymi powietrznymi.

  odsumowujc zazdroszcz

  tym, ktrzy mog jeszcze dzi Ppochwali si seri zatrzyma-nych w czasie donaldowyh obraz-

  kw. Nie zbieraam ich, ale za to

  systematycznie biegaam do kiosku po

  Zarzewie i Dziennik Ludowy, bo

  chyba tylko w nich mona byo zna-

  le plakaty topowych wtedy zespow

  wane zupenie inaczej. Owszem, kra-

  dziono je na potg i kada ze stron,

  gdy tylko miaa moliwoci, grabia

  wszystko co moga, ale nadrzdnym

  celem byo ich zachowanie. Przecie

  do chwili obecnej syszy si o odnaj-

  dowaniu zaginionych dzie, zagra-

  bionych w czasie wojny i skadowa-

  nych w magazynach i szopach.

  Koczc ten tekst bardzo chcia-

  muzycznych.

  Szczliwie miaam te dostp do

  tych z niemieckiego Bravo, a to ju

  zdecydowanie podnosio rang cian

  w moim pokoju, bo jeli si tylko

  dao, to pinezk pyk i ju byo wia-

  towo. Te z Bravo miay jako

  nasycenie kolorw, ostro, te pozo-

  stae po prostu byy, pod warunkiem

  e polowanie w kiosku si udao.

  Moje pokolenie na pewno pamita

  takie zespoy i artystw, jak Culture

  Club i Boy George, Wham! i George

  Michael, Marillion, Accept, Kajagoo-

  goo i Limahl, Mike Oldfield, Tina

  Turner, ELO, a panowie z wiado-

  mych wzgldw Sabrin, Kim Wil-

  de czy Samanth Fox, e nie wspo-

  mn rodzimych artystw z lat 80.

  No tak, to si dopiero przeniosam

  w czasie piszc te sowa. Chyba sobie

  wcz ktr ze starych List Prze-

  bojw Programu III Marka Nied-

  wieckiego, eby jeszcze poby w kli-

  macie i poszperam w necie. Dobrze,

  e chocia w taki sposb mona

  znowu popatrze w oczy tamtym

  chopakom z plakatw.

  Pesel 85

  SZYMON WACAWIK

  Dziedzictwo

  w okopie

  bym mc zaproponowa jakie roz-

  wizanie, sprzeda jak myl, ktra

  by moe zaszczepiona w innych lu-

  dziach, pomogaby zmieni te przy-

  kre fakty na lepsze i pomoga napra-

  wi wiat. Niestety jednak nie mam

  takiej siy. Jedyne co mi zostao, to

  zachowa swoje stare zdjcia, eby

  mc w przyszoci pokaza mojemu

  dziecku, e kiedy istnia taki wiat...

  Ktem oka

  MAGORZATA BRANDT

  Zbieractwo

  Reklama

  sie salonw meblowych

  SYNAK MEBLE Sp. z o.o.

  ul. Wojska Polskiego 72

  86-100 wiecie

  tel.: 52 333 34 23

  godziny otwarcia:

  pn-pt: 10.00-18.00

  sob: 10.00-14.00

  www.synak.com.pl

  Radosnych wit

  w gronie rodziny

  i przyjaci yczy Synak.

  System MILANO

  System VELVET

 • Firma Pekrapol buduje zakad w Strefie Rozwoju Gospodarczego Vistula

  Park II w Sulnowie i zamierza zatrudni w nim 30-40 osb. A na tym

  nie koniec nowych inwestycji.

  istula Park II to 20 ha

  terenu z wewntrzny-

  mi drogami, sieci

  wodocigow i sani-Vtarn oraz owietle-niem. Obecnie gmina buduje rw-

  nie drog do strefy, prowadzc od

  trasy wojewdzkiej nr 239 z ron-

  dem przy zjedzie na Jeewo. Zmo-

  dernizowana bdzie te cz drogi

  powiatowej Sulnowo-Sulnwko.

  W ubiegym roku firma Bart

  postawia przy strefie hal pro-

  dukcyjn o powierzchni 12 tys. m

  kw. Z kolei w czerwcu tego roku ma

  zakoczy si budowa nowego

  zakadu spki Pekrapol ze wiecia.

  Firma, majca swoj siedzib przy

  ul. Parkowej, zajmuje si uszlachet-

  nianiem jelit naturalnych. Ich od-

  biorcami s zakady misne. W ci-

  gu roku przetwarzanych jest okoo

  600 ton, z czego spora cz trafia

  na eksport.

  Dobra koniunktura

  - W obecnym zakadzie nie jestemy

  w stanie zwikszy produkcji mwi

  Boena Lahutta, czonek zarzdu

  spki Pekrapol. - Ogranicza nas

  przestrze. O budowie drugiego

  zakadu zaczlimy myle kilka lat

  temu. Pod uwag bralimy rne

  lokalizacje m.in. Vistul I w Wielkim

  Konopacie. Na przeszkodzie stana

  jednak niemono kupienia tego

  terenu. Dzierawa nas nie urzdzaa

  w sytuacji, gdy chcielimy skorzysta

  z dotacji na budow drugiego za-

  kadu. Warunkiem jej otrzymania

  by akt wasnoci dziaki. Gdy po-

  jawia si moliwo, jak stwarza

  Vistula II, nie zwlekalimy. Zwasz-

  Bdzie robota na Vistuli

  19 kwietnia mieszkacy okrgu nr

  13 na Mariankach bd jeszcze raz

  wybiera swojego przedstawiciela

  w Radzie Miejskiej w wieciu.

  Podczas listopadowych wyborw

  samorzdowych najwicej gosw

  zdoby tam Krzysztof Kuakowski.

  Kiedy w styczniu tego roku obj

  stanowisko zastpcy burmistrza

  wiecia, przesta by radnym i

  konieczne byo rozpisanie wybo-

  rw uzupeniajcych w tym okrgu.

  Komitety wyborcze zgosiy 5 kan-

  dydatw na radnych.

  Wybory odbd si w niedziel

  19 kwietnia w godz. 7.00-21.00.

  Powtrka z wyborw

  W wyborach wezm udzia

  mieszkacy okrgu nr 13, ktry

  obejmuje ulice: Jana III Sobie-

  skiego, Ks. Stanisawa Krausego

  4,4A i 6, Marszaka Jzefa Pi-

  sudskiego, Paderewskiego od 8

  do koca numery parzyste.

  Lokal wyborczy bdzie znajdo-

  wa si przy ul. Marszaka Jzefa

  Pisudskiego 15 (siedziba Sp-

  dzielni Mieszkaniowej Pom

  sam Sobie).

  Otrzymamy jedn kartk do go-

  sowania z list kandydatw.

  Tylko przy jednym z nich sta-

  wiamy znak X.

  kwiecie 2015www.swiecie.eu

  echo wieciaecho wieciaMAGAZYN INFORMACYJNY GMINY WIECIE

  cza, e koniunktura na rynku jest

  dobra, jak nigdy dodaje Boena

  Lahutta.

  Stawiaj na promocj

  W ssiedztwie Pekrapolu now

  drukarni zamierza postawi wiecki

  Nakon, wynajmujcy obecnie po-

  mieszczenia przy ul. Mickiewicza.

  Spka kupia na Vistuli 3 tys. m kw.

  - Zakadamy, e plany uda si

  zrealizowa w cigu najbliszych

  trzech lat wyjania Jarosaw

  Piechna, prezes Nakonu. - Obecna

  lokalizacja w zasadzie uniemoliwia

  dalszy rozwj. Utrudniony jest on

  nie tylko ze wzgldu na ograniczon

  przestrze, ale rwnie dlatego, e

  nie jestemy wacicielami nieru-

  chomoci zajmowanych przez dru-

  karni. Rynek wymusza sta mo-

  Firma kupia dziak o wielkoci

  8 tys. m kw. W zakadzie nr 2 znaj-

  dzie zatrudnienie okoo 30-40 osb.

  dernizacj parku maszynowego.

  W warunkach w jakich funkcjonu-

  jemy nie mona tego robi z takim

  rozmachem, jakbymy sobie tego

  yczyli.

  Pod koniec ubiegego roku gmi-

  na rozpocza akcj promocyjn

  Vistuli Park II.

  - Wydrukowalimy foldery,

  ktre trafiy m.in. do izb gospo-

  darczych. W telewizji regionalnej

  i oglnopolskiej oraz w radiu emito-

  wano spoty reklamowe. Wkrtce

  pojawi si te reklama w magazynie

  pokadowym linii lotniczych oraz

  w prasie oglnopolskiej wylicza

  Justyna Brzoskowska, kierownik

  Wydziau Gospodarki Urzdu Miej-

  skiego w wieciu. Prowadzimy

  rozmowy z kilkoma firmami zain-

  teresowanymi budow zakadw

  w strefie. Liczymy na to, e efektem

  tego bd nowe inwestycje, a co za

  tym idzie nowe miejsca pracy

  zaznacza.

  Tak zwana niska emisja, czyli to, co

  wydostaje si przez komin z kamie-

  nic i domkw jednorodzinnych, ma

  fatalny wpyw na nasze zdrowie.

  Warto si zastanowi, co wrzuca-

  my do pieca, by nie tru innych

  iunikn kary.

  - Problem zanieczyszczenia

  powietrza dotyczy nie tylko duych

  aglomeracji miejskich, ale rwnie

  mniejszych miejscowoci, takich

  jak wiecie wyjania Edyta Kli-

  czykowska, kier

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.