Top Banner
Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
36

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

Feb 04, 2016

Download

Documents

lirit

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. Osobní důchodové daně. Daň ze zisku společností. Příspěvky na sociální zabezpečení. Majetkové daně. Spotřební daně. Ekologické daně. 1. Osobní důchodové daně. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a

ekologických daní

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Page 2: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

Obsah předmětu

1. Osobní důchodové daně.

2. Daň ze zisku společností.

3. Příspěvky na sociální zabezpečení.

4. Majetkové daně.

5. Spotřební daně.

6. Ekologické daně.

Page 3: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

1. Osobní důchodové daně

Charakteristika :► nejdůležitější daň s nejvyšší mírou komplexnosti, spravedlnosti a

ekonomické efektivnosti;► daň zahrnuje solidaristické prvky;► předmětem zájmu a diskusí je tzv. progresivní sazba daně (její kritici

uvádějí destimulační působení vysokých mezních sazeb odrazující poplatníky od práce a jiných ekonomických činností a vedoucích k preferování volného času a zdokonalování daňových úniků);

► podmínkách ČR jde o daň z příjmů fyzických osob;► anglický termín „personal income tax“;► daň se neplatí v daňových oázách (např. Bahamy,Bahrain, Bermudy,

Island, Kuvajt, Omán, Saudská Arábie, SAE, Uruguay°.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní1. Osobní důchodové daně

Page 4: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

1. Osobní důchodové daně

Geneze :► zavedena v roce 1799 ve Velké Británii z důvodu financování

válek jako zdanění zisku, od roku 1803 byla rozšířena na všechny příjmy;

► v Rakousku zavedena v roce 1812 jako výdělková daň a v Rakousku – Uhersku (na území dnešní ČR) pak 1849;

► po 2. světové válce, zejména v 60. letech růst sazeb (USA, VB až 90 %);

► od 80. let postupné snižování daňových sazeb, mění se tzv. daňový mix, tj. podíl daní přímých a nepřímých, ve prospěch daní nepřímých;

► v ČR snižovány daňové sazby postupně od roku 1993 do dneška.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní1. Osobní důchodové daně

Page 5: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

1. Osobní důchodové daně

Vlastnosti daně (pozitivní) :► daň odpovídá principu platební schopnosti;► výnosy daně jsou pružné;► daň nezpůsobuje distorze v cenách;► daň je dobrým makroekonomickým

stabilizátorem;► daň je „průhledná“, neboť velikost daňového

břemene poplatníka je zřejmá;► není problém se zdrojem platby.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní1. Osobní důchodové daně

Page 6: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

1. Osobní důchodové daně

Metodika stanovení daňové povinnosti :

1) zdanitelný upravený příjem (dílčí základ daně, základ daně);

2) nezdanitelné části a odčitatelné položky;

3) základ daně;

4) sazba daně (nejčastěji progresivní);

5) daň;

6) slevy na dani;

7) daň po slevách.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní1. Osobní důchodové daně

Page 7: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

1. Osobní důchodové daně

• Rozhodující výnosy plynou z následujících příjmů (důchodů) :

► pracovní příjmy (75 % všech příjmů);► příjmy z podnikání (15 % všech příjmů);► nájemné;► veřejné penze;► kapitálové výnosy;► ostatní příjmy (výnosy).

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní1. Osobní důchodové daně

Page 8: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

1. Osobní důchodové daně

Slevy na dani nebo také tzv. úlevy na dani jsou v daňových systémech rozlišovány jako :

1) standardní;

2) nestandardní.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní1. Osobní důchodové daně

Page 9: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

1. Osobní důchodové daně

Ke standardním slevám (úlevám) na dani patří zejména :

► základní sleva na poplatníka;

► odpočet skutečných nebo paušálních nákladů;

► úlevy u pracovních příjmů (důchodů);

► slevy na manželku (manžela) bez vlastních příjmů nebo úlevy na rodinný stav (ve Francii existují tzv.rodinné koeficienty);

► slevy na invaliditu;

► odpočet příspěvků na sociální pojištění;

► úlevy pro starší občany;

► úlevy pro hospodyně a pečovatelky o děti;

► úlevy na závislé osoby.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní1. Osobní důchodové daně

Page 10: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

1. Osobní důchodové daně

• K nestandardním slevám (úlevám) patří zejména :► odpočet úroků z úvěrů (např. hypotečního na byt);► odpočet zaplacených příspěvků na penze;► odpočet zaplacených příspěvků pojistného na dožití;► odpočet nákladů na lékařskou péči;► úlevy při poskytnutí příspěvků na charitativní účely;► úlevy na investice (případně daňové prázdniny);► úlevy na pořízení bydlení;► úlevy na provádění výzkumu a vývoje;► slevy na studium poplatníka a jeho dětí;► slevy na pracovní důchody;► úlevy pro mladé podnikatele nebo určité druhy podnikání;► odpočet členských příspěvků člena odborové organizace;► odpočet nákladů na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní1. Osobní důchodové daně

Page 11: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

1. Osobní důchodové daně

Sazby daně :► jednotná sazba daně (např. 15 %, 19 %);

► sazba daně se stupňovitou progresí (např. do 10 %, nad 20 %);

► klouzavě progresivní sazba daně (s několika marginálními sazbami daně);

► klouzavá progrese se vzorcem výpočtu daně.

Klouzavá progrese se vzorcem výpočtu daně je např. následující :

X je základ daně; Y = (X – 7 200)/10 000 Z = (X – 9 216)/10 000

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní1. Osobní důchodové daně

Základ daně (EUR) Daň

X ≤ 7 235 0

7 236 ≤ X ≤ 9 251 (768,85 Y + 1 990) Y

9 252 ≤ X ≤ 55 007 278,65 Z + 2 300) Z + 432

55 008 ≤ X 0,485 X – 9872

Page 12: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

1. Osobní důchodové daně

Sazby osobní důchodové daněve vybraných zemích ▬▬►

V řadě zemí se uplatňuje daňový splitting(společné zdanění manželů)většinou na dobrovolné bázi.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní1. Osobní důchodové daně

Stát Sazba daně (%)

Austrálie 17–47

Belgie 25-50

Česká republika 15

Dánsko 38-59

Francie 10-48

Irsko 20-42

Itálie 23-43

Japonsko 10-37

Kanada 16-29

Maďarsko 18-38

Německo 15-42

Polsko 19-40

Norsko 28-55

Rakousko 21-50

Slovensko 19

USA 0-35

Velká Británie 0-40

Page 13: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

1. Osobní důchodové daně

Podíl jednotlivých daní včetně pojistného na sociální zabezpečení na HDP a na celkovém objemu vybraných daní v ČR :

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní1. Osobní důchodové daně

Daň Podíl na HDP (%) Podíl ve struktuře vybraných daní (%)

ODD 4,9 13,0

DZK 4,6 12,3

PSZ 13,8 37,1

SD 11,2 36,2

MD 0,5 1,4

Page 14: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

2. Daň ze zisku společností.

Charakteristika :► pojmové rozdíly pramení z právních předpisů jednotlivých států;► anglický název „corporation income tax“;► ve většině zemí je výnos z této daně menší než daň z osobních důchodů (cca na úrovni 1/3);► podíl daní na celkových daňových výnosech v zemích OECD se pohybuje v intervalu 3,5 až

19,1 %;► existují názory, že tato daň nemá ekonomické opodstatnění, neboť společnosti nemají

zvláštní zdaňovací kapacitu, všechny zisky se stanou osobními důchody fyzických osob a podlehnou zdanění ODD;

► podnikatelé upozorňují na to, že daň zdražuje výrobu a zvyšuje ceny;► společnosti přesouvají daň na jiné subjekty (dopředu do cen nebo dozadu na jiné subjekty);► je obtížné definovat „zdanitelný zisk“ jednoduchým způsobem, převod zisku na základ

daně bývá složitou operací a navozuje možnost operovat s daňovým základem, což zpochybňuje oprávněnost této daně, daň ztrácí neutrální charakter, neboť ze dvou ve skutečnosti stejných zisků je placena různá výše daně;

► vzniká problém dvojího zdanění (např. dividend), u společností je zdaněn nejprve zisk a pak dividenda.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní2. Daň ze zisku společností

Page 15: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

2. Daň ze zisku společností.

Geneze :

► historickým předchůdcem jsou různé výnosové daně známé již ze starověku, které postihovaly zisky z pozemků, živností, domů (třicátek, desátek), dále daně určené podle počtu tovaryšů nebo s návazností na daň z krbů, oken;

► koncem 19. století vznikly výnosové daně uložené přímo na účetní zisk;

► první daň z důchodu společností vznikla v Prusku (1891) s nízkou sazbou 4 %;

► na území dnešní ČR byla zavedena daň ze zisků společností v roce 1898 v souvislosti s Böhm-Bawerkovou reformou se sazbou daně 10 %.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní2. Daň ze zisku společností

Page 16: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

2. Daň ze zisku společností.

• Vlastnosti daně (pozitivní) :

► společnosti platí za využívání veřejných služeb (využívají infrastruktury v určitém místě a daň ze zisku je platbou za tyto služby);

► daň kompenzuje omezenost ručení právnických osob za závazky (buď neručí nebo jen do výše upsaného jmění);

► jsou zdaňovány zisky, které by na personální úrovni unikly zdanění;

► daň lze využít v hospodářské politice (podpora výzkumu a vývoje, ekologických aktivit, regionů, odvětví, malých firem, investic).

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní2. Daň ze zisku společností

Page 17: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

2. Daň ze zisku společností.

Metodika a problémy při stanovení daňové povinnosti :► základ daně se ve většině zemí stanovuje z účetního zisku mimoúčetní transformací;► z upraveného základu daně se sazbou daně stanovuje daňová povinnost;► v některých zemích se od vypočtené daně uplatňuje odpočet slevy na dani;► stanovení základu daně je rovněž ovlivněno uplatňovaným systémem účetnictví (není

kompatibilita mezi jednotlivými zeměmi);► v daňových základech vznikají diference, které mají původ v rozdílném pojetí daňově

uplatňovaných nákladů (tzv. daňově uznatelných nákladů), v rozdílné úrovni odpisování majetku a v daňových úlevách včetně započtení obchodních ztrát;

► existují rovněž daňové stimuly z důvodu přilákání přímých zahraničních investic;► uplatňují se rovněž systémy, v rámci nichž je základ daně ovlivňován tvorbou rezerv,

uplatňováním pohledávek a opravných položek. Sazby daně :• jednotná sazba daně (např. 19 %, 21 %, 35%);• progresivní sazba daně (Švýcarsko, Rumunsko, Bulharsko);• degresivní sazba daně (Nizozemí).

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní2. Daň ze zisku společností

Page 18: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

2. Daň ze zisku společností.

Sazby daní z příjmůspolečnostíve vybraných zemích :

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní2. Daň ze zisku společností

Sazby daní z příjmů společností ve vybraných zemích :

Stát Sazba daně (%)

Austrálie 30

Belgie 33,99

Česká republika 19

Dánsko 30

Francie 34,93

Irsko 12,5

Itálie 33

Japonsko 30

Kanada 32-40

Maďarsko 16

Německo 25

Polsko 19

Norsko 28

Rakousko 25

Slovensko 19

USA 35

Velká Británie 30

Page 19: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

3. Příspěvkyna sociální zabezpečení.

• Charakteristika :► příspěvky na sociální zabezpečení jsou rozděleny mezi zaměstnance a

zaměstnavatele, platí je také podnikatelé a jiné osoby SVČ;► příspěvky na SZ placené fyzickými osobami (zaměstnanci a

podnikajícími osobami) mají ekonomicky charakter osobních důchodových daní;

► na rozdíl od daní u nich neexistuje nezdanitelné minimum, je zde stanoven minimální a maximální vyměřovací základ;

► zmenšují průhlednost daňového systému;► z mikroekonomického hlediska jde o daň placenou na trhu práce, o

kterou se z hlediska daňového břemene dělí zaměstnanec (prodává pracovní sílu) a zaměstnavatel (kupuje pracovní sílu);

► z teorie přesunu a dopadu vyplývá, že na konkurenčním trhu není rozhodující, na které straně trhu je daň statutárně uložena;

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní3. Příspěvky na sociální zabezpečení

Page 20: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

3. Příspěvkyna sociální zabezpečení.

► ekonomický důsledek této daně čili množství použité práce, cena práce i důchody účastníků by byly stejné, i kdyby celou daň platili zaměstnanci nebo naopak zaměstnavatelé, nezáleží na tom, v jakém poměru se o pojistné dělí zaměstnanci či zaměstnavatelé;

► protože trh práce má však ke konkurenci daleko a cena práce není pružná (v důsledku činnosti odborů), bude pojistné dopadat na tu stranu trhu, kde je zákonem uložena;

► příspěvky na sociální zabezpečení placené zaměstnavateli jsou vlastně daněmi z pracovní síly, zdražují výrobní faktor – práci, mají proto distorzní účinek na výběr výrobních faktorů;

► příspěvky na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem zvyšují cenu práce a nezaměstnanost;

► přesouváním dopředu, tj. do cen výrobků a služeb, dochází k dopadu břemene na kupující (spotřebitele) a jejich dopad je regresivní;

► přesouváním dozadu, tj. na pracovníky, snižují jejich reálnou mzdu a jejich dopad je převážně regresivní;

► příspěvky na zdravotní pojištění platí za určitou skupinu osob stát.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní3. Příspěvky na sociální zabezpečení

Page 21: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

3. Příspěvkyna sociální zabezpečení.

• Geneze :

► příspěvky na sociální zabezpečení zavedeny v roce 1880 v Německu pro státní zaměstnance (Bismarckova daň), později pro průmyslové dělníky a následně pro ostatní zaměstnance;

► masový rozvoj v západní Evropě po 2. světové válce (hlavní příčina růstu příjmů veřejných výdajů v této době).

• Vlastnosti = potřeba finančně zajistit platby :

► starobních, invalidních a dalších důchodů;

► dávek nemocenského pojištění;

► dávek v mateřství;

► dávek v nezaměstnanosti;

► náhrad při pracovních úrazech;

► zdravotnických služeb;

► dalších dávek podle konkrétních podmínek v jednotlivých zemích

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní3. Příspěvky na sociální zabezpečení

Page 22: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

3. Příspěvkyna sociální zabezpečení.

• Vyměřovací základ :

► je stanoven podobně jako základ osobní důchodové daně s tím rozdílem, že zúčtovaný příjem je pro účely stanovení základu daně modifikován (super hrubý příjem, odčitatelné položky aj.);

► z některých příjmů se příspěvek na sociální pojištění neplatí (příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy osvobozené od daně nebo některé zákonem stanovené zdanitelné příjmy, příjmy z dohody o provedení práce);

► mezinárodní porovnání je velmi obtížné;

► na rozdíl od osobní důchodové daně zde neexistuje nezdanitelné minimum, ale naopak minimální a maximální vyměřovací základ (zastropování).

• Sazby příspěvků na sociální zabezpečení :

► v zemích EU poměrně vysoké oproti zámořským zemím;

► v ČR činí sazba pro zaměstnance 12,5 %, pro zaměstnavatele 35 %, tj. celkem 47,5 % (srovnej : Austrálie 0 %, USA 15 %, Rakousko 39,75 % a Německo 41,3%).

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní3. Příspěvky na sociální zabezpečení

Page 23: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

4. Majetkové daně.

Charakteristika :► předmětem daně je stavová veličina, tj. majetek v movité nebo nemovité podobě;► zohledňují dodatečnou platební kapacitu poplatníka;► přispívají ke zvýšení horizontální a vertikální spravedlnosti;► doplňují redistribuční účinek daňové soustavy (význam těchto daní z hlediska

objemu výběru daní je malý);► právnické a podnikající fyzické osoby mohou část daně přesunout do spotřeby

prostřednictvím cen a toto daňové břemeno pak dopadá regresivně;► v zemích OECD činí podíl majetkových daní na HDP 1,9 % (v ČR 0,5 %) a na celkovém

objemu vybraných daní 5,6 % (v ČR 1,4 %);► u daní z nemovitostí placených do místních rozpočtů je argumentem spravedlivého

zdanění princip prospěchu, neboť vlastníci nemovitostí platí prostřednictvím těchto daní za služby veřejné infrastruktury v místě, kde je nemovitost situována;

► nevýhodou je nerovnost ve zdanění movitého a nemovitého majetku;► nevýhodou je zároveň dvojí zdanění stejného objektu, každý majetek pochází

z akumulovaných důchodů.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní4. Majetkové daně

Page 24: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

4. Majetkové daně.

Geneze :► původně vznikly jako daně z pozemků (starověk, středověk);► později se začaly zdaňovat stavby a budovy nebo jejich části (daně z komínů, daně z oken).

Vlastnosti majetkových daní :► nemají distorzní účinky na práci;► mohou negativně ovlivňovat úspory, neboť zdaňují jejich akumulovaný výsledek;► mohou směřovat vlastníky k racionálnějšímu a efektivnějšímu nakládání s majetkem.

Klasifikace majetkových daní :

1) daně vybírané pravidelně, a to :► daně z čistého bohatství;► daně z nemovitostí;

2) daně vybírané nepravidelně, a to :► daně dědické;► daně darovací;► daně z převodu nemovitostí.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní4. Majetkové daně

Page 25: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

4. Majetkové daně.

Daně z čistého bohatství jsou ukládány na stav majetkových aktiv hmotných i nehmotných, snížených o závazky vztahující se k těmto aktivům. Subjektem daně jsou jednotlivci i společnosti. Objektem daně je stav majetku a tato daň je placena na úkor běžného příjmu poplatníků.

Nevýhodou daně z čistého bohatství, že stimuluje poplatníky ke shromažďování majetku právě v určité formě na úkor forem jiných.

Tato daň existuje ve třetině zemí OECD, výnos této daně je zpravidla příjmem centrálního rozpočtu (kromě Švýcarska, kde se jedná k kantonální daň).

Základem daně z čistého bohatství je zpravidla veškerý majetek přinášející příjem, zpravidla se však do základu daně nezahrnují umělecká díla, životní pojistky, starobní důchody, nehmotná hodnota firmy (goodwill), patenty a autorská práva. Čistý majetek je vždy sdružován v rámci jedné rodiny (manželé a jejich závislé děti). Základem daně je vždy peněžní částka (daň ad valorem).

Sazby daně z čistého bohatství jsou nízké, většinou jde o desetiny procenta. Mohou být proporcionální nebo progresivní (u progresivních je mezní sazba nejvýše 3 %). Často se u této daně stanovuje nezdanitelné minimum (Lucembursko, Francie).

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní4. Majetkové daně

Page 26: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

4. Majetkové daně.

Daně z nemovitostí jsou historicky nejstarší. Předmětem daně jsou pozemky a stavby. Většinou tvoří příjem místních rozpočtů. Daně z nemovitostí jsou ukládány jako jednotkové (výměra pozemku v m2, počet podlaží) nebo ad valorem (základem daně je cena pozemku nebo stavby).

Daně dědické a darovací nemají časově pravidelný charakter a vztahují se na bezúplatné převody movitého a nemovitého majetku mezi subjekty za života dárce (daň darovací) nebo při úmrtí zůstavitele (daň dědická). Mají charakter daně z kapitálových transferů. Sazby daní bývají zpravidla progresivní a mají vazbu na stupeň příbuzenského vztahu.

Daně z úplatných převodů nemovitého majetku se zpravidla platí při prodeji nemovitostí. Jejich objektem je stav majetku. Sazby daně bývají jak progresivní, tak jednotné.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní4. Majetkové daně

Page 27: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

5. Spotřební daně.

Charakteristika :► jde o daně nepřímé;► daňové břemeno je přesunuto a dopadá na kupujícího (spotřebitele);► u DPH je podíl daně v konečné spotřebitelské ceně stejný ve všech

výrobcích a službách se stejnou sazbou;► to neplatí (viz DPH) u kaskádovitých daní, u daní výrobkových a daní

z velkoobchodního obratu;► u daní kaskádovitých záleží na počtu zpracovatelských stupňů, neboť

čím je jich více, tím více je také dvojího zdanění už jednou zdaněného základu;

► daně spotřební (akcízy) mají selektivní charakter, postihují vybraný okruh zboží a jsou jednotkové, základ daně je ve fyzických jednotkách;

► daně ze spotřeby působí jako daně in rem.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní5. Spotřební daně

Page 28: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

5. Spotřební daně.

Geneze :► předchůdci těchto daní byly různé poplatky a daně placené

obchodníky při vjezdu na určité území nebo průjezdu územím (cla);► původně měly tyto daně postihovat obraty a zisky obchodníků, avšak

přesouvaly se do cen;► jejich vývoj se ubíral dvěma směry, a to ve směru daní obratových (%

z ceny obratu zboží) a spotřebních daní jednotkových týkajících se vybraného okruhu zboží;

► DPH byla poprvé zavedena v roce 1967, a to ve Francii;► postupně byla DPH zavedena v Belgii, Německu, Itálii, Lucembursku

a Nizozemí a následně v dalších zemích;► DPH není zavedena v USA, Austrálii a na Islandu.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní5. Spotřební daně

Page 29: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

5. Spotřební daně.

Klasifikace :

1) daně všeobecné (daně z prodejů, resp. obratů);

2) daně selektivní (spotřební, akcízy).

Daně z prodejů (sales taxes) mají postihovat všechny výdaje kupujících (spotřebitelů). Patří sem daně z obratu a DPH. Jsou ukládány ad valorem (v % z ceny prodaného zboží). Zpravidla jsou zdaňovány 2 sazbami.

Daně z prodejů mohou být :

► jednofázové;

► vícefázové.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní5. Spotřební daně

Page 30: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

5. Spotřební daně.

Jednofázové daně jsou uvaleny na každý výrobek pouze jednou, na určitém stupni zpracování. Podle toho, na kterém stupni zpracování se platí, jde o daně z maloobchodního obratu, z velkoobchodního obratu nebo tzv. daň výrobkovou (uloženou na převod zboží mezi výrobcem a velkoobchodem). Základ daně je hrubý obrat.

Daně vícefázové jsou ukládány na každém stupni zpracování a mohou být :► duplicitní (kaskádovité);► neduplicitní.

Duplicita daně vyplývá ze zdaňování výrobku u každého ze zpracovatelů, kdy zpracovatelé nemohou od daňového základu odečíst hodnotu vstupů.

Mezi neduplicitní daně patří DPH odstraňující duplicity tak, že se vstupy podruhé již nezdaňují a dani podléhá pouze hodnota přidaná zpracováním u daného plátce.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní5. Spotřební daně

Page 31: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

5. Spotřební daně.

Vlastnosti (výhody DPH) :► neutralita (umožňuje zdanit spotřebu domácností s vyloučením

výrobních vstupů a bez ohledu na počet stupňů zpracování výrobků);► možnost zdanit služby (rozšíření základny zdanění);► výhodnost pro mezinárodní obchod (technika daně umožňuje vývoz

bez daně);► spolehlivost výnosů pro stát (vyšší výnosy ze zdaněné spotřeby).

Vlastnosti (nevýhody DPH) :► daňové úniky;► náročnost přechodu na novou daň;► administrativní nákladnost fungování daně;► nebezpečí spojené s možností růstu inflace po zavedení daně.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní5. Spotřební daně

Page 32: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

5. Spotřební daně.

Sazby DPH vevybraných zemích :

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní5. Spotřební daně

Stát Sazby daně (%)

Nový Zéland 12,5

Belgie 6; 12; 21

Česká republika 14; 20

Dánsko 0; 25

Francie 2,1; 5,5; 19,6

Irsko 4,8; 13,5; 21,5

Itálie 4; 10; 20

Japonsko 5

Kanada 7; 15

Maďarsko 5; 18; 27

Německo 7; 19

Polsko 3; 7; 22

Norsko 7; 12; 24

Rakousko 10; 20

Slovensko 10; 19

Švýcarsko 2,4; 3,6; 7,6

Velká Británie 0; 5; 17,5

Page 33: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

6. Ekologické daně.

Charakteristika :► jde o tzv. nápravnou daň, která má internalizovat

externality (zahrnout je do nákladů na trhu);► ekologické daně jsou ukládány na produkty;► po zavedení se od nich očekává pozitivní vliv na

životní prostředí;► při zavedení této daně se projeví vliv na daňovou

základnu, o níž se má za to, že představuje environmentálně škodlivou výrobu.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní6. Ekologické daně

Page 34: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

6. Ekologické daně.

Klasifikace :1) podle druhů :

► Pigouviánské daně se striktně drží teorie externalit (jsou uvaleny přímo na jednotku znečištění, CO2, SO2);

► nepřímé ekologické daně (nejsou uvaleny na škodlivou látku, ale na zástupný faktor);

► daně s neplánovaným ekologickým dopadem (mají pozitivní ekologický vliv).

2) podle předmětu :► daně z motorových paliv;► daně z automobilů;► daně z energetických surovin;► daň z emisí, poplatky za těžbu nerostných surovin, platby za

využívání životního prostředí;

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní6. Ekologické daně

Page 35: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

6. Ekologické daně.

3) podle techniky zdanění :

► emisní daně a poplatky;

► výrobkové daně;

► uživatelské poplatky;

► administrativní poplatky;

► odčitatelné daňové položky;

4) podle cílů :

► účelové ekologické daně;

► stimulační daně;

► doplňkové ekologické daně.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní6. Ekologické daně

Page 36: Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní

6. Ekologické daně.

Vlastnosti :

► přesun zdanění z práce a kapitálu na zdroje znečištění;

► odstranění těch prvků současného daňového systému, které nepříznivě dopadají na životní prostředí;

► zachování principu „znečišťovatel platí“;

► výnosová neutralita;

► zkreslují chování ekonomických subjektů;

► zhoršení konkurenční pozice výrobců;

► zvyšují ceny základních výrobních faktorů a mohou vyvolat vznik inflace.

Teorie důchodových, majetkových, spotřebních a ekologických daní6. Ekologické daně