Top Banner
Tento projekt byl financován z Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU www.strukturalni-fondy.cz/iop www.strukturalni-fondy.cz/iop www.trinecko.cz www.trinecko.cz
23

Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

Jan 14, 2016

Download

Documents

conway

Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU www.strukturalni-fondy.cz/iop www.trinecko.cz. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY (ÚAP). Územně analytické podklady. Neboli zkráceně ÚAP. ORP TŘINEC. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

Tento projekt byl financován zTento projekt byl financován zINTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMUINTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

www.strukturalni-fondy.cz/iopwww.strukturalni-fondy.cz/iopwww.trinecko.czwww.trinecko.cz

Page 2: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

MěÚ Třinec, SŘaÚP 2

Územně analytické podklady

• Neboli zkráceně ÚAPNeboli zkráceně ÚAP

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY (ÚAP)

ORP TŘINEC

Městský úřad Třinec,Odbor stavebního řádu a územního plánování

Page 3: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

MěÚ Třinec, SŘaÚP 3

Co jsou ÚAP?Co jsou ÚAP?

ÚAP jsou od 1. ledna 2007 novým nástrojem ÚAP jsou od 1. ledna 2007 novým nástrojem územního plánováníúzemního plánování

ÚAP patří mezi územně plánovací podklady - ÚAP patří mezi územně plánovací podklady - zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území

ÚAP slouží zejména jako podklad pro ÚAP slouží zejména jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, pro pořizování politiky územního rozvoje, pro pořizování územně plánovací dokumentace, pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a aktualizacíjejích změn a aktualizací

ÚAP jsou obdobou ÚAP jsou obdobou průzkumů a rozborůprůzkumů a rozborů

Page 4: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

MěÚ Třinec, SŘaÚP 4

Právní předpisyPrávní předpisy

Povinnost pořizování ÚAP obcí a krajů vyplývá Povinnost pořizování ÚAP obcí a krajů vyplývá ze zákona č. ze zákona č. 183/2006 Sb.183/2006 Sb., o územním , o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“)(dále jen „stavební zákon“)

Náležitosti obsahu ÚAP stanoví vyhláška Náležitosti obsahu ÚAP stanoví vyhláška č. č. 500/2006 Sb.500/2006 Sb., o územně analytických , o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška“)(dále jen „vyhláška“)

Page 5: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

MěÚ Třinec, SŘaÚP 5

Lhůty prvního pořízeníLhůty prvního pořízení

Z přechodných ustanovení stavebního zákona Z přechodných ustanovení stavebního zákona plyne, že první ÚAP pořídí - úřady územního plyne, že první ÚAP pořídí - úřady územního plánování pro své správní obvody do plánování pro své správní obvody do 24 měsíců24 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto po dni nabytí účinnosti tohoto zákona - tedy do zákona - tedy do 31.12.200831.12.2008

Nebudou-li ÚAP pořízeny, bude pořízení Nebudou-li ÚAP pořízeny, bude pořízení územně plánovací dokumentace vždy územně plánovací dokumentace vždy zahrnovat i zpracování zahrnovat i zpracování průzkumů a rozborůprůzkumů a rozborů řešeného území v rozsahu odpovídajícím ÚAP řešeného území v rozsahu odpovídajícím ÚAP v přiměřené podrobnostiv přiměřené podrobnosti

Page 6: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

MěÚ Třinec, SŘaÚP 6

Definice údajů o územíDefinice údajů o území

Údaje o území zahrnují informace nebo dataÚdaje o území zahrnují informace nebo data o stavu územío stavu území o právech, povinnostech a omezeních, která o právech, povinnostech a omezeních, která

se váží k určité části území (například ploše, se váží k určité části území (například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě) a pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě) a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisůzákladě právních předpisů

o záměrech na provedení změn v územío záměrech na provedení změn v území

Page 7: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

MěÚ Třinec, SŘaÚP 7

Poskytovatelé údajů o územíPoskytovatelé údajů o území

Údaje o území poskytuje pořizovateli tzv. Údaje o území poskytuje pořizovateli tzv. poskytovatel údajů, kterým je:poskytovatel údajů, kterým je:

orgán veřejné správyorgán veřejné správy jím zřízená právnická osobajím zřízená právnická osoba vlastník dopravní infrastrukturyvlastník dopravní infrastruktury vlastník technické infrastrukturyvlastník technické infrastrukturyPoskytovatelé údajů zodpovídají za správnost, Poskytovatelé údajů zodpovídají za správnost,

úplnost a aktuálnost poskytnutých údajů o úplnost a aktuálnost poskytnutých údajů o území!území!

Page 8: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

MěÚ Třinec, SŘaÚP 8

Sledované jevySledované jevy

V příloze vyhlášky je pro pořizovatele ÚAP na úseku V příloze vyhlášky je pro pořizovatele ÚAP na úseku ORP uvedeno ORP uvedeno 119119 sledovaných údajů o území sledovaných údajů o území (tzv. (tzv. jevůjevů). ).

Tyto jevy se dále mohou členit na více částí.Tyto jevy se dále mohou členit na více částí. Seznam Seznam jevů a jejich členění je uveden níže.jevů a jejich členění je uveden níže.

V následujících tabulkách je ke každému jevu V následujících tabulkách je ke každému jevu uvedeno zda se na území ORP Třinec vyskytuje a uvedeno zda se na území ORP Třinec vyskytuje a také číslo výkresu, na kterém se tento jev také číslo výkresu, na kterém se tento jev nachází.nachází.

Příklady výkresů jsou uvedeny níže.Příklady výkresů jsou uvedeny níže.

Page 9: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

MěÚ Třinec, SŘaÚP 9

Přehled sledovaných jevůPřehled sledovaných jevů

Číslo jevu

Výskyt Sledovaný jev dle přílohy vyhlášky č. 500/2006 Sb.Číslo

výkresu1 Ano zastavěné území 72 Ano plochy výroby 73 Ano plochy občanského vybavení 74 Ano plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území 75 Ne památková rezervace včetně ochranného pásma x6 Ano památková zóna včetně ochranného pásma 87 Ne krajinná památková zóna x

8 Ano nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma 8

9 Nenemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma

x

10 Ne památka UNESCO včetně ochranného pásma x11 Ano urbanistické hodnoty 812 Ne region lidové architektury x13 Ano historicky významná stavba, soubor 814 Ano architektonicky cenná stavba, soubor 815 Ano významná stavební dominanta 8

Page 10: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

MěÚ Třinec, SŘaÚP 10

Přehled sledovaných jevůPřehled sledovaných jevů

Číslo jevu

Výskyt Sledovaný jev dle přílohy vyhlášky č. 500/2006 Sb.Číslo

výkresu16 Ano území s archeologickými nálezy 117 Ano oblast krajinného rázu a její charakteristika 918 Ano místo krajinného rázu a jeho charakteristika 919 Ano místo významné události 820 Ano významný vyhlídkový bod 821 Ano územní systém ekologické stability 1

22 Anovýznamný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou

1

Ano významný krajinný prvek ze zákona - les 2Ano významný krajinný prvek ze zákona - nivy 2Ano významný krajinný prvek ze zákona - rybníky 3Ano významný krajinný prvek ze zákona - vodní toky 3

24 Ne přechodně chráněná plocha x25 Ne národní park včetně zón a ochranného pásma x26 Ano chráněná krajinná oblast včetně zón 127 Ano národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma 128 Ano přírodní rezervace včetně ochranného pásma 1

23

Page 11: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

MěÚ Třinec, SŘaÚP 11

Přehled sledovaných jevůPřehled sledovaných jevů

Číslo jevu

Výskyt Sledovaný jev dle přílohy vyhlášky č. 500/2006 Sb.Číslo

výkresu29 Ne národní přírodní památka včetně ochranného pásma x30 Ne přírodní park x31 Ne přírodní památka včetně ochranného pásma x32 Ano památný strom včetně ochranného pásma 133 Ne biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO x34 Ano NATURA 2000 - evropsky významná lokalita 135 Ano NATURA 2000 - ptačí oblast 1

36 Nelokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem

x

37 Ne lesy ochranné x38 Ano les zvláštního určení 239 Ano lesy hospodářské 240 Ano vzdálenost 50 m od okraje lesa 241 Ano bonitovaná půdně ekologická jednotka 242 Ano hranice biochor 243 Ano investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 344 Ano vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem 345 Ano chráněná oblast přirozené akumulace vod 3

Page 12: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

MěÚ Třinec, SŘaÚP 12

Přehled sledovaných jevůPřehled sledovaných jevů

Číslo jevu

Výskyt Sledovaný jev dle přílohy vyhlášky č. 500/2006 Sb.Číslo

výkresu46 Ne zranitelná oblast x47 Ano vodní útvar povrchových, podzemních vod 348 Ano vodní nádrž 349 Ano povodí vodního toku, rozvodnice 350 Ano záplavové území 351 Ano aktivní zóna záplavového území 352 Ne území určené k rozlivům povodní x53 Ne území zvláštní povodně pod vodním dílem x54 Ano objekt/zařízení protipovodňové ochrany 3

55 Nepřírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem

x

56 Ne lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa x57 Ano dobývací prostor 358 Ano chráněné ložiskové území 359 Ano chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 360 Ano ložisko nerostných surovin (výhradní i nevýhradní) 361 Ano poddolované území 362 Ano sesuvné území a území jiných geologických rizik 3

Page 13: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

MěÚ Třinec, SŘaÚP 13

Přehled sledovaných jevůPřehled sledovaných jevů

Číslo jevu

Výskyt Sledovaný jev dle přílohy vyhlášky č. 500/2006 Sb.Číslo

výkresu63 Ne staré důlní dílo x64 Ano staré zátěže území a kontaminované plochy 365 Ano oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 366 Ano odval, výsypka, odkaliště, halda 367 Ano technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma 468 Ano vodovodní síť včetně ochranného pásma 4

69 Anotechnologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma

4

70 Ano síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma 471 Ano výrobna elektřiny včetně ochranného pásma 472 Ano elektrická stanice včetně ochranného pásma 4

73 Anonadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma

4

74 Anotechnologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma

5

75 Ano vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma 5

76 Netechnologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma

x

Page 14: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

MěÚ Třinec, SŘaÚP 14

Přehled sledovaných jevůPřehled sledovaných jevů

Číslo jevu

Výskyt Sledovaný jev dle přílohy vyhlášky č. 500/2006 Sb.Číslo

výkresu77 Ne ropovod včetně ochranného pásma x78 Ne produktovod včetně ochranného pásma x79 Ano technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma 580 Ano teplovod včetně ochranného pásma 581 Ano elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma 582 Ano komunikační vedení včetně ochranného pásma 583 Ne jaderné zařízení x

84 Anoobjekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami

5

85 Ano skládka včetně ochranného pásma 586 Ne spalovna včetně ochranného pásma x

87 Nezařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma

x

88 Ne dálnice včetně ochranného pásma x89 Ano rychlostní silnice včetně ochranného pásma 690 Ano silnice I. třídy včetně ochranného pásma 691 Ano silnice II. třídy včetně ochranného pásma 692 Ano silnice III. třídy včetně ochranného pásma 6

Page 15: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

MěÚ Třinec, SŘaÚP 15

Přehled sledovaných jevůPřehled sledovaných jevů

Číslo jevu

Výskyt Sledovaný jev dle přílohy vyhlášky č. 500/2006 Sb.Číslo

výkresu93 Ano místní a účelové komunikace 694 Ano železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma 695 Ne železniční dráha regionální včetně ochranného pásma x96 Ne koridor vysokorychlostní železniční trati x97 Ano vlečka včetně ochranného pásma 698 Ano lanová dráha včetně ochranného pásma 699 Ne speciální dráha včetně ochranného pásma x100 Ne tramvajová dráha včetně ochranného pásma x101 Ne trolejbusová dráha včetně ochranného pásma x102 Ano letiště včetně ochranných pásem 6103 Ne letecká stavba včetně ochranných pásem x104 Ne vodní cesta x105 Ano hraniční přechod 6106 Ano cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka 6107 Ne objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma x108 Ne vojenský újezd x109 Ano vymezené zóny havarijního plánování 6

Page 16: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

MěÚ Třinec, SŘaÚP 16

Přehled sledovaných jevůPřehled sledovaných jevů

Číslo jevu

Výskyt Sledovaný jev dle přílohy vyhlášky č. 500/2006 Sb.Číslo

výkresu110 Ano objekt civilní ochrany 6111 Ano objekt požární ochrany 6112 Ano objekt důležitý pro plnění úkolů Policie ČR 6113 Ano ochranné pásmo hřbitova, krematoria 6114 Ano jiná ochranná pásma 6115 Ano ostatní veřejná infrastruktura (objekty veřejného osvětlení) 4116 Ne počet dokončených bytů k 31.12. každého roku TEXT117 Ano zastavitelná plocha 7118 Ano jiné záměry TEXT

119 Anodalší dostupné informace, např. průměrná cena m2 stavebního pozemku

v členění podle katastrálních území, průměrná cena m2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území

TEXT

Ve složkách všech obcí je zpracován obdobný Ve složkách všech obcí je zpracován obdobný seznam těchto jevů.seznam těchto jevů.

Page 17: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

MěÚ Třinec, SŘaÚP 17

Obsah složek pro obceObsah složek pro obce

U všech obcí je zpracováno 9 výkresů:U všech obcí je zpracováno 9 výkresů:1.1. ochrana přírodních hodnot;ochrana přírodních hodnot;2.2. lesy, půda;lesy, půda;3.3. voda, těžba (voda v přírodě);voda, těžba (voda v přírodě);4.4. elektřina, voda, kanalizace;elektřina, voda, kanalizace;5.5. plyn, teplo, telekomunikace, skládky;plyn, teplo, telekomunikace, skládky;6.6. komunikace a ostaní;komunikace a ostaní;7.7. základní funkční plochyzákladní funkční plochy8.8. kulturní hodnotykulturní hodnoty9.9. krajinný ráz (pro celé ORP Třinec)krajinný ráz (pro celé ORP Třinec)

Page 18: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

MěÚ Třinec, SŘaÚP 18

Obsah složek pro obceObsah složek pro obce

Všechny výkresy jsou zpracovány v měřítku Všechny výkresy jsou zpracovány v měřítku 1:10 0001:10 000 (jen krajinný ráz je upraven na (jen krajinný ráz je upraven na velikost papíru formátu A3).velikost papíru formátu A3).

Dále se ve složce obce nachází seznam jevů Dále se ve složce obce nachází seznam jevů ÚAP, s uvedením na kterém výkrese se jev ÚAP, s uvedením na kterém výkrese se jev nachází a zda je v obci zastoupen.nachází a zda je v obci zastoupen.

Veškeré materiály mají pouzeVeškeré materiály mají pouzeinformativní charakter!informativní charakter!ÚAP se stále vyvíjejí!ÚAP se stále vyvíjejí!

Page 19: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

MěÚ Třinec, SŘaÚP 19

Rozbor udržitelného rozvoje Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)území (RURÚ)

Textová část ÚAP je zpracována v souladu s Textová část ÚAP je zpracována v souladu s vyhláškou. Tématicky se člení na 10 oblastí:vyhláškou. Tématicky se člení na 10 oblastí:

horninové prostředí a geologiehorninové prostředí a geologie vodní režimvodní režim hygiena životního prostředíhygiena životního prostředí ochrana přírody a krajinyochrana přírody a krajiny zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesazemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa veřejná dopravní a technická infrastrukturaveřejná dopravní a technická infrastruktura sociodemografické podmínky sociodemografické podmínky bydleníbydlení rekreacerekreace hospodářské podmínkyhospodářské podmínky

Page 20: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

MěÚ Třinec, SŘaÚP 20

Rozbor udržitelného rozvoje Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)území (RURÚ)

Každá tématická oblast obsahuje:Každá tématická oblast obsahuje: zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje územízjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území SWOT analýzu (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby)SWOT analýzu (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby)

Závěrem tématických zjištění je RURÚ veZávěrem tématických zjištění je RURÚ ve

3 základních pilířích:3 základních pilířích: sociodemografickýsociodemografický enviromentálníenviromentální ekonomickýekonomický

Page 21: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

MěÚ Třinec, SŘaÚP 21

Rozbor udržitelného rozvoje Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)území (RURÚ)

Nejčastěji používané zdroje:Nejčastěji používané zdroje: územní plány obcí, včetně změnúzemní plány obcí, včetně změn územní plán VÚC BESKYDYúzemní plán VÚC BESKYDY údaje ČSÚúdaje ČSÚ Plán rozvoje vodovodů a kanalizacíPlán rozvoje vodovodů a kanalizací Plán oblasti povodí OdryPlán oblasti povodí Odry Program ke zlepšení kvality ovzduší města Program ke zlepšení kvality ovzduší města

Třince – správního obvodu ORPTřince – správního obvodu ORP

Page 22: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

MěÚ Třinec, SŘaÚP 22

Dotazy, náměty a připomínkyDotazy, náměty a připomínky

Své dotazy, náměty a připomínky můžete Své dotazy, náměty a připomínky můžete uplatnit na odboru stavebního řádu a uplatnit na odboru stavebního řádu a územního plánování MěÚ Třinec.územního plánování MěÚ Třinec.

Odpovědní pracovníci:Odpovědní pracovníci:Bc. Anna Sikorová a Ing. Jaroslav GuziurBc. Anna Sikorová a Ing. Jaroslav Guziur

Kancelář 201, telefon: 558 306 224Kancelář 201, telefon: 558 306 224

Page 23: Tento projekt byl financován z INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU strukturalni-fondy.cz/iop

Tento projekt byl financován zTento projekt byl financován zINTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMUINTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

www.strukturalni-fondy.cz/iopwww.strukturalni-fondy.cz/iopwww.trinecko.czwww.trinecko.cz