Top Banner
1 OBRAZAC 3 PRIJESTONICA CETINJE Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-18OT/19 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 29 Mjesto i datum: Cetinje, 23.09.2019. godine Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Prijestonica Cetinje objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA PRUŽANJE USLUGA IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU OBJEKTA NA UP 534, DUP “GRUDA- DONJE POLJE”, SPRATNOSTI P +3 + PK , BRGP cca 2.050 m²
70

Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

Jan 09, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

1

OBRAZAC 3

PRIJESTONICA CETINJE Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-18OT/19

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 29

Mjesto i datum: Cetinje, 23.09.2019. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Prijestonica Cetinje objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA PRUŽANJE USLUGA

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA

IZGRADNJU OBJEKTA NA UP 534, DUP “GRUDA- DONJE POLJE”, SPRATNOSTI P +3 + PK , BRGP cca

2.050 m²

Page 2: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

2

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE ........ 3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE I PROJEKTNI ZADATAK ............................................................................................................ 7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU ............................................................................................................................. 42

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA .............................................................................................................. 43

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA ........................................... 44

OBRAZAC PONUDE OBRASCIMA KOJE SA PRIPREMA PONUĐAČ ................................ 45

SADRŽAJ PONUDE ................................................................................................................. 47

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI ............................................................................ 60

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE .................... 64

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA .......................................................................................................... 69

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU .................................................................................. 70

Page 3: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

3

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Prijestonica Cetinje

Lice za davanje informacija: Tatjana Stanković Ana Lipovina

Adresa: ulica Baja Pivljanina br. 2

Poštanski broj: 81250

Sjedište: Cetinje

PIB (Matični broj): 02005115

Telefon: 041-232-373 067/253-192

Faks: 041-232-373

E-mail adresa: javne.nabavke@cetinje.me

Internet stranica (web): www.cetinje.me

II Vrsta postupka - otvoreni postupak. III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke Usluge

b) Opis predmeta javne nabavke Predmet javne nabavke je izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekta na UP 534, DUP “Gruda-Donje polje”, spratnosti P+3+Pk, BRGP cca 2.050 m², u skladu sa projektnim zadatkom i urbanističko-tehničkim uslovima koji su sastavni dio tenderske dokumentacije.

c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki 71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja IV Zaključivanje okvirnog sporazuma Zaključiće se okvirni sporazum: ne V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma Predmet javne nabavke se nabavlja:

Page 4: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

4

kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 30.000,00 €

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke a) Obavezni uslovi U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji: 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno

propisima države u kojoj ima sjedište; 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od

krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare; 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne

nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem: 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o

ovlašćenim licima ponuđača; 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i

izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

za privredno društo koje izrađuje tehničku dokumentaciju potrebne su:

licence projektanta i izvođača radova kojom se utvrđuje ispunjenost uslova iz člana 122

Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („ Sl. List CG” br. 64/17) za izradu građevinskog projekta;

licencu za izradu projekata geoloških istraživanja, vršenje jedne ili više vrsta geoloških istraživanja i izrade elaborate o rezultatima geoloških istraživanja za inženjersko–geološka i geotehnička istraživanja, koju izdaje Ministarstva ekonomije, u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima („Sl. List CG“ br. 073/10 i 028/11)

licence za izvođenje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Sl. List CG“ BR. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17, 17/18)

b) Fakultativni uslovi

Page 5: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

5

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost: Ne zahtijeva se b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza: izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifi-kacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga; izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VIII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 (devedeset) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude da Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. X Rok i mjesto izvršenja ugovora a) Rok za izradu tehničke dokumentacije je 90 (devedeset) dana, i to:

- Za izradu Idejnog rješenja 30 (trideset) dana od dana zaključenja ugovora, - Za izradu Glavnog projekta 60 (šezdeset) dana od dobijanja saglasnosti na Idejno rješenje

od strane Glavnog gradskog arhitekte.

b) Mjesto izvršenja ugovora je Cetinje.

XI Jezik ponude: crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena broj bodova 100

Page 6: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

6

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 16. 10. 2019. godine do 10:30 sati. Ponude se mogu predati: neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Baja Pivljanina br. 2. Cetinje (Građanski biro) preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Baja Pivljanina br. 2. Cetinje (Građanski biro). Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 16.10.2019. godine u 11:00 sati, u prostorijama Prijestonice Cetinje na adresi Baja Pivljanina br. 2 (Sala za sastanke). Napomena: Komisija je mišljenja da priprema ponude po predmetnom pozivu ne predstavlja komplikovanu proceduru u smislu pregleda i pripreme tenderske dokumentacije, pa je procijenjeno da se može skratiti rok za podnošenje ponuda, odnosno da postupak javne nabavke sprovede po skraćenom postupku u trajanju od 22 dana (čl. 90 Zakona o javnim nabavkama).

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja:

Rok plaćanja je: u roku od 30 dana, na osnovu zaključenog ugovora i ovjerenog računa od strane Prijestonice Cetinje. Način plaćanja je: virmanski. Sredstva za ovu nabavku obezbijeđena su preko Uprave javnih radova Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora, na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, sa rokom važenja koji je 10 kalendarskih dana duži od roka za izradu tehničke dokumentacije, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza

Page 7: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

7

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE

I PROJEKTNI ZADATAK

R.B. Opis predmeta nabavke,

odnosno dijela predmeta nabavke

Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu

kvaliteta, performansi i/ili dimenzija

Jedinica mjere

Količina

1.

Usluge - Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekta na UP 534, DUP “Gruda-Donje polje”, spratnosti P+3+Pk, BRGP cca 2.050 m ²; u skladu sa Projektnim zadatkom i Urbanističko-tehničkim uslovima koji su dati u prilogu.

Usluga - Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekta na UP 534, DUP “Gruda-Donje polje”, spratnosti P+3+Pk, BRGP cca 2.050 m ²; vrši se na način potpisan Zakonom o planiranju prostora I izgradnji objekta (“Sl. Listu CG”, br. 64/2017, 44/2018, 63/2018 i 11/2019), Pravilnikom o načinu izrade I sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta (“Sl. List CG” br. 44/2018) kao i ²; u skladu sa Projektnim zadatkom i Urbanističko-tehničkim uslovima koji su dati u prilogu

komplet

1

Page 8: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

8

PROJEKTNI ZADATAK SA URBANISTIČKO – TEHNIČKIM USLOVIMA

Page 9: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

9

VÜÇt ZÉÜt

cÜ|}xáàÉÇ|vtVxà|Ç}x

W|Üx~v|}t ét |Çäxáà|v|}x | ÜtéäÉ}

PROJEKTNI ZADATAK

ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA

STAMBENOG OBJEKATA

INVESTITOR: PRIJESTONICA CETINJE

LOKACIJA: UP 534 - zahvat DUP-a "Gruda-Donje Polje (Zona D), CETINJE

djelovi kat.parcela br. 4623, 4624, 4625 i 4711/4 K.O.Cetinje I,

Cetinje, Septembar 2019.godine

Page 10: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

10

1. UVOD

Lokacija stambenog objekta, čija se izgradnja planira, je na UP 534 -zahvat DUP-a "Gruda-Donje Polje (Zona D), Cetinje, djelovi kat.parcela br. 4623, 4624, 4625 i 4711/4 K.O.Cetinje I.

2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet projektnog zadatka je utvrđivanje uslova i zahtjeva za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog objekta socijalnog stanovanja. Projektant je dužan da izradi tehničku dokumentaciju na nivou Idejnog rješenja i Glavnog projekta u potrebnom broju primjeraka (elektronska i analogna verzija) sa sadržajem potrebnim za prijavljivanje izgradnje (u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata), pridržavajući se Urbanističko-tehničkih uslova br. 05-351/19-113 od 26.07.2019 godine izdatih od strane Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Prijestonice Cetinje. Projektant je dužan da u okviru Idejnog rješenja i Glavnog projekta uradi tekstualne, grafičke i numeričke priloge sa potrebnim sadržajima iz kojih se jasno mogu sagledati dimenzije svih elemenata, primijenjeni materijali, konstruktivni sistem, elementi zaštite konstrukcije, statička stabilnost i sigurnost objekta, a sve u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18).

3. OSNOVE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA

Projektni zadatak Projektni zadatak je obavezujući za projektanta i istovremeno predstavlja osnovu za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta. Idejno rješenje Idejno rješenje koje je dobilo saglasnost Glavnog gradskog arhitekte služi kao obavezujuća podloga za izradu dalje tehničke dokumentacije. Uslovi nadležnih organa i organizacija Sve infrastrukturne priključke potrebno je isprojektovati do mjesta priključenja, a na osnovu uslova dobijenih od nadležnih organa. Elaborat o detaljnim geotehničkim istraživanjima Prije izrade Glavnog projekta Projektant se obavezuje da izvrši potreban obim geotehničkih istraživanja i na osnovu istražnih radova izradi “Elaborat o detaljnim geotehničkim istraživanjima”. Seizmički uslovi Mjere zaštite od mogućih seizmičkih razaranja planirati u skladu sa rezultatima i preporukama iz “Elaborata o detaljnim geotehničkim istraživanjima”. Geodetske podloge Projektant je obavezan za potrebe projektovanja da izradi geodetske podloge potrebne razmjere. Propisi i standardi Pri projektovanju koristiti važeće propise, pravilnike i standarde za ovu vrstu objekata. Za definisanje pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima, osnovama i uslovima datim u projektnom zadatku, preporučuje se korišćenje pravila struke, uz prethodnu saglasnost Naručioca.

Page 11: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

11

4. ELEMENTI ZA PROJEKTOVANJE

Objekat je potrebno projektovati kao samostojeći objekat. Kolski pristup je planiran sa postojeće saobraćajnice Belvederske ulice, uz poštovanje svih propisa protiv-požarne zaštite, regulative i efikasnog saobraćaja. Parking prostor projektovati u sklopu UP. Potrebno je analizirati što veću zauzetost na parceli koju je moguće ostvariti i time ispoštovati zahtjev za potrebnim parking mjestima po stanu. Objekat projektovati spratnosti P+3+Pk uz mogućnost izgradnje suterenske odnosno podrumske etaže za potrebe smještaja drvarnica. Parking mjesta planirati na parceli uz adekvatno uređenje terena i zelene površine.

5. ARHITEKTURA I KONSTRUKCIJA

Na svim nadzemnim etažama predvidjeti cca 30 stambenih jedinica sledeće strukture:

- 50% JEDNOSOBNIH STANOVA - od 37m2 do 50m2 - 30% DVOSOBNIH STANOVA - od 55m2 do 60m2 - 20% GARSONJERA - od 25m2 do 30m2

Svi stanovi moraju da imaju ulazni hodnik sa prostorom za plakar, kupatilo, dnevnu zonu sa kuhinjom i terasu. Vertikalnu komunikaciju obezbijediti stepeništem i liftom. Konstrukcija objekta Predvidjeti konstruktivni sistem u potpunosti prilagođen arhitektonskom rješenju i materijale trajne vrijednosti, koji odgovaraju standardima o fizičkoj zaštiti, higijenskim uslovima i racionalnom održavanju. Konstrukciju objekta potrebno je uskladiti i sa urbanističko-tehničkim uslovima i klimatskim uslovima date lokacije. Fundiranje objekta uskladiti sa geomehaničkim izvještajem, statičkim uticajima i konstruktivnom koncepcijom. Objekat u konstruktivnom smislu riješiti u skladu sa zahtjevima IX seizmičke zone.

6. MATERIJALIZACIJA

Pri materijalizaciji upotrebljavati savremene materijale.

Fasadni zidovi U skladu sa statičkim proračunom predvidjeti fasadne zidove od armiranog betona i šupljeg opekarskog bloka d=20 cm, sa termoizolacijom odgovarajuće debljine i bojenog maltera.

Unutrašnji zidovi i plafoni Pregradne zidove projektovati u debljini 10 i 20 cm od šupljeg opekarskog bloka. Predvidjeti spuštene plafone u sanitarnim prostorijama od vlagootpornih gipskarton ploča, po potrebi.

Završna obrada zidova i plafona Zidove i obloge završno gletovati i bojiti enterijerskim kvalitetnim premazima.

Hidroizolacija Predvidjeti je u podovima na tlu i mokrim čvorovima, kao i na vertikalnim ukopanim zidovima i betonskoj krovnoj ploči.

Završna obrada podova U svim prostorijama u objektu predvidjeti podove obrađene parketom ili keramikom na ljepilu i odgovarajućem cementnom estrihu.

Krovovi Krov predvidjeti kao kosi krov sa krovnim otvorima karakterističnim za Cetinje.

Page 12: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

12

7. INSTALACIJE INFRASTRUKTURE

Instalacije infrastrukture, jaka i slaba struja, vodovod i kanalizacija projektovati u skladu sa izdatim UTU-ima i propisima koji prate te oblasti. Takođe, projektovati liftovske mašinske instalacije u skladu sa propisima. 8. USLOVI OBRADE GLAVNOG PROJEKTA

Projektant je dužan Naručiocu predati projektnu dokumentaciju u digitalnom obliku u zaštićenoj verziji kao i analogni oblik ovjerenog Glavnog projekta. Digitalni i analogni oblik dokumentacije mora da sadrži sve grafičke i tekstualne priloge.

INVESTITOR

PRIJESTONICA CETINJE Direkcija za investicije i razvoj

D I R E K T O R I C A Tatjana Stanković, dipl.ing.građ. ___________________________

Page 13: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

13

VÜÇt ZÉÜt

cÜ|}xáàÉÇ|vtVxà|Ç}x

fx~ÜxàtÜ|}tà ét âÜxw}xÇ}x ÑÜÉáàÉÜt | ét&à|àâ é|äÉàÇx áÜxw|Çx

Cetinje, 26.07.2019. godine

Broj: 05-351/19-113

DIREKCIJA ZA INVESTICIJE I RAZVOJ

n/r Direktorici Tatjani Stanković, dipl.ing.građ.

C E T I NJ E

Ulica Baja Pivljanina, br. 2

Poštovani,

U prilogu akta dostavljamo Vam urbanističko - tehničke uslove za izradu projektne dokumentacije, za

izradu glavnog projekta – izgradnja objekta na djelovima kat. parcela br. 4623, 4624, 4625 i 4711/4

K.O.Cetinje I, UP 534, u okviru DUP-a „Gruda - Donje Polje (Zona D)“, Cetinje.

S poštovanjem,

VD SEKRETAR-a

Marija Mrvaljević, dipl.ing.arh.

Dostavljeno:

- Imenovanoj,

- Urbanističko – građevinskoj inspekciji,

- Sekretarijatu,

- Arhivi.

Page 14: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

14

Obradio:Petar Martinović, dipl.ing.arh.

URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI

1) SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

PRIJESTONICA CETINJE

Broj: 05-351/19-113 cÜ|}xáàÉÇ|vtVxà|Ç}x

Cetinje, 26.07.2019. godine

2) Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju

prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19), člana 1 Uredbe o

povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave (Sl.list CG

br. 87/18), i podnijetog zahtjeva Direkcije za investicije i razvoj, izdaje:

3) URBANISTIČKO – TEHNIČKE USLOVE

za izradu tehničke dokumentacije

4) za izgradnju objekta na urbanističkoj parceli br. UP 534, koja zahvata djelove kat. parcela br. 4623,

4624, 4625 i 4711/4 K.O.Cetinje I, u okviru DUP-a „Gruda - Donje Polje (Zona D)“ Cetinje („Sl. list CG –

o.p.“, br. 18/12).

5) PODNOSILAC ZAHTJEVA: DIREKCIJA ZA INVESTICIJE I RAZVOJ

6) POSTOJEĆE STANJE

(Opis lokacije – izvod iz planskog dokumenta)

U grafičkom prilogu Analiza postojećeg stanja – Namjena površina i način korišćenja, u važećem planskom

dokumentu DUP-a „Gruda - Donje Polje (Zona D)“, kat. parcele br. 4623, 4624 K.O. Cetinje I, označena je

kao neizgrađene površine dok je kat. parcela br. 4625 K.O.Cetinje I označena kao slobodne zelene površine –

livade, voćnjaci i bašte.

7) PLANIRANO STANJE

7.1.) Namjena parcele odnosno lokacije

Planom namjene površina, urbanistička parcela UP 534, površine 1244m² predviđena je za stanovanje srednje

gustine – tip 2. U okviru ove namjene moguća je organizacija sadržaja u funkciji trgovine, ugostiteljstva, usluga,

administracije, čiste proizvodnje koja ne ugrožava životnu sredinu i koja je kompatibilna sa stanovanjem, kao i

drugih sadržaja koji mogu podržati stanovanje kao primarnu namjenu. Planirani sadržaji se mogu organizovati

u okviru objekta (stanovanje sa djelatnostima) ili samo stanovanje ili samo djelatnosti odnosno drugi mogući

sadržaji. Ovi sadržaji se takođe mogu organizovati u vidu kompleksa u slobodnostojećim objektima ili

grupacijama sa jednim ili više lamela.

7.2.) Pravila parcelacije

Osnova za izradu Plana parcelacije i preparcelacije bila je postojeća parcelacija i mreža postojećih i

novoplaniranih saobraćajnica.

Page 15: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

15

Ukoliko na postojećim granicama parcela dođe do neslaganja između zvaničnog katastra i plana, mjerodavan je

zvanični katastar.

Urbanistička parcela UP 534, definisana je koordinatama detaljnih tačaka kat. parcela br. 1931, 1932, 1933,

1934, 1935, 1936 i 1937, čije su koordinate:

X Y X Y

1931 6576926.35 4693071.07

1932 6576930.90 4693075.71

1933 6576935.18 4693071.51

1934 6576966.30 4693103.24

1935 6576964.88 4693113.43

1936 6576951.91 4693123.75

1937 6576951.84 4693123.67

Page 16: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

16

7.3.) Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Podaci o građevinskoj i regulacionoj liniji objekta prikazani su u grafičkom prilogu ovih urbanističko – tehničkih

uslova.

Novoplanirani objekti su vezani za osovine saobraćajnica koje su definisane neophodnim elementima za

prenošenje na teren. Kota poda prizemlja je u funkciji organizacije u okviru samog objekta, kao i formiranja

podzemnih etaža. Maksimalna kota poda prizemlja je na 0.9 m od kote pristupne saobraćajnice.

Kod novih i samostojećih objekata visine moraju biti usklađene sa opštom slikom naselja, nesmetanim vizurama i

ekonomičnošću gradnje.

Minimalna udaljenost od susjedne parcele za slobodnostojeće objekte je 2m.

8) PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGI USLOVI ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO – TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA

Istraživanja, studije i analize sprovedene za opštinu Cetinje ukazuju da je čitava teritorija seizmički aktivna i

visokog seizmičkog intenziteta od 9o MCS. Mjere zaštite od seizmičkih razaranja planirati u skladu sa rezultatima

i preporukama „Elaborata o seizmičkim podlogama i seizmičkoj mikroreonizaciji područja Crne Gore“.

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl. list

CG“, br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda („Sl.

list RCG“, br. 6/1993).

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite na radu, kao i mjere zaštitie požara, shodno namjeni objekta koja se planira.

Prilikom izrade projekata Konstrukcije objekta racionalno prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje

važećih propisa i pravilnika iz ove oblasti:

- PBAB 87 (“Sl. list SFRJ“ br. 11/87); - Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekta visokogradnje u seizmičkim područjima („Sl. list

SFRJ“ br. 31/81, 49/82, 29/83, 20/88 i 52/90); - Korisna opterećenja stambenih i javnih zgrada (JUS U.C7.121/1988); - Opterećenje vjetrom (JUS U.C7.110/1991, JUS U.C7.111/1991, JUS U.C7.112/1991, JUS U C7.113/1991); - Pravilnik o tehničkim mjerama i uslovima za izvođenje zidova zgrada („Sl. list SFRJ“ br. 17/70).

9) USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

U okviru raspoloživih mehanizama za zaštitu životne sredine koji se koriste prilikom sprovođenja prostornih i

urbanističkih planova, kao obavezne, treba da se sprovode obaveze iz

važećih zakonskih propisa, prvenstveno:

Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 52/16); Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07

i „Sl.list CG”, br. 47/13, 53/14 i 37/18); Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br.75/18); Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 28/11, 1/14 i 2/18);

Page 17: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

17

Odluka o utvrđivanju akustičnih zona u Prijestonici Cetinje („Sl. list CG – o.p.“, br. 15/13).

10) USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE

Kod uređenja zelenih površina prilikom izgradnje objekata, formirati grupacije četinara i lišćara, koristiti soliternu

sadnju za naglašavanje ulaza, obezbijediti travnate površine, izbjegavati vrste sa plitkim korijenom. Kompozicija

zelenila na ovim površinama treba da se odlikuje jednostavnim oblicima i čistim koloritnim rješenjima, ne treba

primjenjivati mnoštvo biljnih vrsta, obilje različitih prostornih oblika i kombinacije boja. Radi boljeg održavanja

koristiti vrste koje ne zahtijevaju specijalne uslove.

11) USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE

Predmetna lokacija se ne nalazi u zaštićenoj zoni starog urbanog jezgra Cetinja.

12) USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM

Potrebno je u projektovanju i izvođenju obezbijediti pristup svakom poslovnom ili stambeno-poslovnom objektu koji mogu da koriste lica smanjene pokretljivosti, takođe nivelaciju svih pješačkih staza i prolaza raditi u skladu sa važećim Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti („Sl. list CG.“ br. 48/13, 44/15).

13) USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA

Ograđivanje je moguće i to transparentnom ogradom visine do 1.60 m ili živom zelenom ogradom. Ograde se

postavljaju na granicu parcele na način da stubovi i kapije, kao i živa ograda, budu na zemljištu vlasnika ograde. Garaže i drugi pomoćni objekti mogu se graditi u skladu su Odlukom o postavljanju odnosno građenju i

uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje („Sl. list CG – o.p.“, br. 12/14). Pri izgradnji

objekata voditi računa o maksimalnim dozvoljenim urbanističkim parametrima.

14) USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA

Ova vrsta objekta ne zahtijeva pribavljanje tih uslova.

15) USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU

Ova vrsta objekta ne zahtijeva pribavljanje tih uslova.

16) MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA

U skladu sa potrebama investitora projektovati faznu izgradnju objekta.

17) USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU

17.1) Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu

Page 18: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

18

Prilikom izrade tehničke dokumentacije – faze elektroinstalacija poštovati tehničke preporuke Elektroprivrede

Crne Gore AD Nikšić, date na njihovoj internet stranici.

17.2) Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu

Sastavni dio ovih uslova čine uslovi priključenja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje.

17.3) Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu

Prilaz urbanističkoj parceli iz Belvederske ulice kao i Nove ulicom br. 5, u skladu sa Odlukom o naseljima i

granicama naselja na teritoriji Prijestonice Cetinje („Sl. list CG – o.p.“, br. 37/15).

17.4) Ostali infrastrukturni uslovi

Prilikom izrade projekata Elektroinstalacija objekta, koristiti sledeće propise:

- Zakon o energetici („Sl.list CG“ br. 5/16, 51/17); - Zakon o zaštiti i zdravlju na radu („Sl.list CG“ br. 34/14, 44/18); - Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl.list CG“ br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16).

U postupku projektovanja Elektronske komunikacione infrastrukture poštovati sledeće preporuke: - Zakon o elektronskim komunikacijama („Sl.list CG” br. 40/13, 56/13 i 2/17);

- Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih

objekata („Sl.list CG“, broj 33/14) kojim se propisuju način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona

elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane oprema i radio

koridora u čijoj zoni nije dopušteno planiranje drugih objekata;

- Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projekotvanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione

mreže, elektronske, komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektijma („Sl.list CG“, broj 41/15),

kojim se propisuju tehnički i drugi uslovi za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione

mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima;

- Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih

komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Sl.list CG“, broj

59/15 i 39/16), koji propisiju uslovi za planiranje, izgradnju,

održavanje i korićeje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione

infrastrukture i povezane opreme u Crnoj Gori;

- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Sl.list

CG“, broj 52/14), kojim se propisuju uslovi i način zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione

infrastrukture i povezane opreme, kao i mjere za povećanje raspoloživosti slobodnih kapaciteta u toj

infrastrukturi.

Poštovati sljedeće uslove za projektovanje iz važećeg planskog dokumenta:

Energetska infrastruktura: Priključenje novih potrošača na niskonaponsku mrežu vršiće se polaganjem

podzemnih 1kV-nih kablova do kablovskih priključnih ormana postavljenih na fasadi objekata. Kablovski

priključni orman kao i napojni kabal biće definisani u glavnim projektima elektroinstalacija novih objekte a uvod

kablova u objekte mora se obezbediti polaganjem PVC cijevi prečnika 110mm.

TK infrastruktura: Priključenje objekata na telekomunikacionu mrežu je predviđeno na postojeći

telekomunikacionu centralu koja se nalazi u blizini predmetnih lokacija. U objektima izvesti kućnu instalaciju

prema važećim pravilnoicima za ovu vrstu radova i predvideti kapacitete koji omogućavaju daljiu modernizaciju

elektronskih komunikacionih mreža(FTTX tehnologija).

Page 19: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

19

18) POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO – GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA

U skladu sa potrebama projektanta i investitora odraditi geodetsko snimanje terena.

19) POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA

Do isteka važenja planskog dokumenta DUP-a „Gruda - Donje Polje (Zona D)“, („Sl. list CG – o.p.“, br.

18/12), odnosno do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore u skladu sa Zakonom o planiranju prostora

i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/17 i 44/18), nije potrebna izrada urbanističkog projekta.

20) URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE

Oznaka urbanističke parcele: UP 534

Površina urbanističke parcele: 1244m2

Maksimalni indeks zauzetosti: 0.6

Maksimalni indeks izgrađenosti: 3

Maksimalna spratnost objekta: P+3+Pk, uz mogućnost izgradnje suterenske, odnosno podrumske etaže

Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila:

Parkiranje i garažiranje je planirano u okviru parcele. Broj parking mesta za nove objekte je planiran po

normativu 1.1 parking ili garažno mesto po stambenoj jedinici, odnosno 60m2 poslovnog prostora na jedno

parking mesto.

Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja:

Arhitektonski volumeni objekata moraju biti pažljivo projektovani u cilju dobijanja homogene slike naselja uz

maksimalno poštovanje urbanističkih pravila. Oblikovanje i materijalizacija treba da podrže namjenu objekta, a u

skladu sa propisima za ovu vrstu objekata.

Formiranje potkrovne etaže podrazumijeva izgradnju nadzidka visine 1.20 m. Potkrovlja su planirana isključivo u

granicama gabarita objekata (bez erkera i dubokih streha). Za sve novoplanirane objekte kod kojih se nadgrađuje

puna etaža obavezni su kosi četvorovodni krovovi, a kod komplikovanijih objekata i kombinovani. Nagib

krovnih ravni projektovati prema propisima za ovo podneblje i u funkciji odabranog krovnog pokrivača.

Gdje postoje tehničke mogućnost, pored planiranih, ostavlja se mogućnost za korišćenje podkrovnih prostora za

stanovanje u nepromijenjenom spoljašnjem gabaritu objekta (ukoliko su veliki rasponi objekta uslovili visok

tavanski prostor i sl.).

Ukoliko se usled kosog krova nad većim rasponima formira visok tavanski prostor, isti se može u tom slučaju

koristiti kao stambeni ali uz osvetljenje preko krovnih prozora odnosno bez badža.

Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti:

U cilju energetske i ekološki održive izgradnje objekata treba težiti :

­ Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnim

odnosom osnove i volumena zgrade;

Page 20: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

20

­ Povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orjjentacijom zgrade i korišćenjem sunčeve energije;

­ Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd.);

­ Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema. U cilju racionalnog korišćenja energije treba

iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima;

­ Predvidjeti mogućnost korišćenja solarne energije; ­ Kao sistem protiv pretjerane insolacije korititi održive sisteme (zasjenu škurama, građevinskim

elementima, zelenilom i sl.), kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju;

­ Pri proračunu koeficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 20-25% niže od maksimalnih

dozvoljenih vrijednosti za ovu klimatsku zonu;

­ Drvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetra i obezbijediti neophodnu zasjenu u ljetnjim

mjesecima.

Prilikom gradnje novih objekata predvidjeti sve što je neophodno za energetski efikasan objekat, prvenstveno:

Analizirati lokaciju, orjentaciju i oblik objekta;

Primijeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnjeg omotača objekta i izbjegavati toplotne mostove;

Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja;

Koristiti energetski efikasan sistem grijanja, hlađenja i ventilacije i kombinovati ga sa obnovljivim izvorima energije.

21) DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, urbanističko – građevinskoj ispekciji,

Upravi lokalnih javnih prihoda, Sekretarijatu, Arhivi.

22) OBRAĐIVAČI UBANISTIČKO – TEHNIČKIH USLOVA:

Petar Martinović, dipl.ing.arh.

23)

VD SEKRETAR-a

Marija Mrvaljević, dipl.ing.arh.

24) M.P.

25) PRILOZI:

– Grafički prilozi iz planskog dokumenta;

Uslovi za izradu tehničke dokumentacije od D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Cetinja, br. 2253 od 12.06.2019.god.;

List nepokretnosti br. 404 i kopija plana br. 942-119-331/2019 od 04.06.2019.god.

NAPOMENA:

Page 21: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

21

– Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list

CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19), Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i sadržini tehničke dokumentacije

za građenje objekta („Sl. list CG“, br. 44/18), Pravilnikom o načinu vršenja revizije glavnog projekta („Sl. list

CG“, br. 18/18), kao i propisima koji regulišu izgradnju objekata.

Neophodno je prije podnošenja dokumentacije za prijavu građenja riješiti imovinsko pravne

Odnose.

Page 22: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

22

Page 23: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

23

Page 24: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

24

Page 25: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

25

Page 26: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

26

Page 27: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

27

Page 28: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

28

Page 29: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

29

Page 30: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

30

Page 31: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

31

Page 32: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

32

Page 33: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

33

Page 34: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

34

Page 35: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

35

Page 36: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

36

Page 37: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

37

Page 38: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

38

Page 39: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

39

Page 40: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

40

Page 41: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

41

Page 42: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

42

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU1

PRIJESTONICA CETINJE Broj: 01-404/19-1725/3 Mjesto i datum: Cetinje,18.09.2019. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/1, 57/14, 28/11 i 42/17) mr Aleksandar Kašćelan gradonačelnik, kao ovlašćeno lice Prijestonice Cetinje daje

I z j a v u da će Prijestonica Cetinje shodno Planu javnih nabavki broj: 01-404/19-142/6 od10.09.2019. godine, saglasnosti Sekretrarijata za finansije i ekonomski razvoj broj: 04-404/19-142/6 od 10.09.2019. godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca Gradonačelnik

mr Aleksandar Kašćelan, s.r.

1 Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Page 43: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

43

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU

UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 2

PRIJESTONICA CETINJE Broj: 01-404/19-1725/4 Mjesto i datum: Cetinje,18.09.2019. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 01-404/19-142/6 od 10.09.2019. godine za pružanje usluga – izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekta na UP 534, DUP “Gruda – Donje polje”, spratnosti P+3+Pk, BRGP cca 2.050 m² nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca

Gradonačelnik mr Aleksandar Kašćelan, s.r.

Službenik za javne nabavke Ana Lipovina s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Gradonačelnik mr Aleksandar Kašćelan, s.r.

2 Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Page 44: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

44

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU

UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA3

PRIJESTONICA CETINJE Broj: 01-404/19-1725/5 Mjesto i datum: Cetinje,18.09.2019. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 01-404/19-142/6 od 10.09.2019. godine za pružanje usluga –izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekta na UP 534, DUP “Gruda-Donje polje”, spratnosti P+3+Pk, BRGP cca 2.050 m² nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednica komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Ana Lipovina, s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Tatjana Stanković, s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Magdalena Krstićević, s.r.

3 Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Page 45: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

45

OBRAZAC PONUDE OBRASCIMA KOJE SA PRIPREMA PONUĐAČ

Page 46: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

46

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po

Tenderskoj dokumentaciji broj ____od _____ za nabavku usluga

Predmet nabavke u cjelosti

Page 47: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

47

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude

2. Sadržaj ponude

3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

10. Garancija ponude

Page 48: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

48

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosikao:

Samostalna ponuda

Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Zajednička ponuda

Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača

PIB4

Broj računa i naziv banke ponuđača

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi

(Ime, prezime i funkcija)

(Potpis)

Ime i prezime osobe za davanje informacija

4 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Page 49: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

49

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude5

Naziv podugovarača /podizvođača

PIB6

Ovlašćeno lice

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču

Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču

Ime i prezime osobe za davanje informacija

5 Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa

podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da

se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

6 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Page 50: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

50

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude7

Naziv podnosioca zajedničke ponude

Adresa

Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma

(Ime i prezime)

(Potpis)

Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora

....

7Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Page 51: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

51

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

Naziv nosioca zajedničke ponude

PIB8

Broj računa i naziv banke ponuđača

Adresa

Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude

(Ime, prezime i funkcija)

(Potpis)

Telefon

Fax

E-mail

Ime i prezime osobe za davanje informacija

8 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Page 52: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

52

Podaci o članu zajedničke ponude9:

Naziv člana zajedničke ponude

PIB10

Broj računa i naziv banke ponuđača

Adresa

Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude

(Ime, prezime i funkcija)

(Potpis)

Telefon

Fax

E-mail

Ime i prezime osobe za davanje informacija

9Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

10 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Page 53: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

53

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude11

Naziv podugovarača /podizvođača

PIB12

Ovlašćeno lice

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču

Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču

Ime i prezime osobe za davanje informacija

11Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnosezajednički sa

podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da

se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

12 Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Page 54: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

54

FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b. opis predmeta

bitne karakteristike

ponuđenog predmeta nabavke

jedinica mjere

količina

jedinična cijena bez

pdv-a (€)

ukupan iznos bez

pdv-a (€)

pdv (€)

ukupan iznos sa pdv-om

(€)

1

2

3

.....

Ukupno bez PDV-a

PDV

Ukupan iznos sa PDV-om:

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je

Mjesto izvršenja ugovora je

Rok plaćanja

Način plaćanja

Period važenja ponude

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________ (ime, prezime i funkcija)

___________________________ (potpis)

M.P.

Page 55: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

55

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA13

(ponuđač) Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača (ime i prezime i radno mjesto) , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku (opis predmeta) , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________ (ime, prezime i funkcija)

___________________________ (potpis)

M.P.

13 Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Page 56: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

56

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdat od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdat na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje i to: za privredno društo koje izrađuje tehničku dokumentaciju potrebne su: licence projektanta i izvođača radova kojom se utvrđuje ispunjenost uslova iz člana 122

Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („ Sl. List CG” br. 64/17) za izradu građevinskog projekta;

licencu za izradu projekata geoloških istraživanja, vršenje jedne ili više vrsta geoloških istraživanja i izrade elaborate o rezultatima geoloških istraživanja za inženjersko–geološka i geotehnička istraživanja, koju izdaje Ministarstva ekonomije, u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima („Sl. List CG“ br. 073/10 i 028/11)

licence za izvođenje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Sl. List CG“ br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17, 17/18)

Page 57: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

57

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

izjavu o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifi-kacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga; izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

Page 58: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

58

OBRAZAC U2

IZJAVA O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, ODNOSNO KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I LICA KOJA ĆE

BITI ANGAŽOVANA NA PRUŽANJU KONKRETNIH USLUGA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/ član zajedničke ponude ____________________ posjeduje obrazovne i

profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci usluga i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za pružanje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________ (svojeručni potpis)

M.P.

Red. br.

Prezime i ime

Školska sprema i zvanje

Status (radni odnos/ drugi oblik

angažovanja)

Licence, odobrenja i

sl.

Funkcija koju će

obavljati u izvršenju

predmetne nabavke

1

2

...

Page 59: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

59

OBRAZAC U6

IZJAVA O

NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA14

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

Da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. .....

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________ (ime, prezime i funkcija)

___________________________ (potpis)

M.P.

14 Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

Page 60: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

60

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između: Prijestonice Cetinje sa sjedištem u Cetinju, ulica Baja Pivljanina br. 2 PIB: 02005115 Matični broj: 02005115 Broj računa: 540-7751-75, Naziv banke: Erste Banka AD Podgorica, koga zastupa gradonačelnik mr Aleksandar Kašćelan (u daljem tekstu: Naručilac) i ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, PIB_______________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu: Izvršilac).

I OSNOV I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga – izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekta na UP 534, DUP “Gruda – Donje polje”, spratnosti P+3+Pk, BRGP cca 2.050 m², u skladu sa Projektnim zadatkom, čiji su sastavni dio urbanističko-tehnički uslovi, a na osnovu tenderske dokumentaciji broj 01-18OT/19 od 23.09.2019. godine, Odluke o izboru najpovoljnije ponude, broj _______ od ______ godine i ponude broj _______ od ______ godine.

Član 2

IZVRŠILAC se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i

obavezama, da usluge iz člana 1 ovog ugovora izvede prema ponudi.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna ugovorena cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi: _______€ bez uračunatog PDV-a; ________€ PDV; odnosno _______ € sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost. Palćanje će se vršiti u roku od 30 dana, na osnovu zaključenog ugovora i ovjerenog računa od strane Prijestonice Cetinje. Sredstva za ovu nabavku obezbijeđena su preko Uprave javnih radova. Način plaćanja je: virmanski.

Page 61: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

61

III ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme. Rok za izradu tehničke dokumentacije je 90 (devedeset) dana i to:

- za izradu Idejnog rješenja 30 (trideset ) dana od dana zaključenja ugovora;

- za izradu Glavnog projekta 60 (šezdeset) dana od dobijanja saglasnosti na Idejno rješenje od strane Glavnog gradskog arhitekte.

IV UGOVORNA KAZNA

Član 5 Ukupni iznos ugovorene kazne ne može preći 15% (petnaest procenata) od ukupne ugovorene cijene sa uračunatim PDV-om. Strane Ugovora ovim Ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti IZVRŠIOCU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju, IZVRŠILAC dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca. Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVRŠIOCA od izvršenja ugovorenih obaveza.

V OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 6

Izvršilac se obavezuje:

da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;

da nakon završetka poslova izda potrebnu dokumentaciju; da rukovodi izvršenjem svih usluga; da ispostavi fakturu sa pozivom na broj ovog ugovora; da snosi snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih

prava intelektualne svojine trećih lica.

Član 7

Naručilac se obavezuje:

da će Izvršiocu blagovremeno dostaviti svu raspoloživu tehničku dokumentaciju;

da imenuje osobu za kontakt, koordinaciju

Page 62: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

62

VI RASKID UGOVORA

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca,

U slučaju da se osoblje Izvršioca ne pridržava svojih obaveza, i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo Naručilac ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog Izvršioca.

VII GARANCIJE

Član 9

IZVRŠILAC se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora, na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, sa rokom važenja koji je 10 kalendarskih dana duži od roka za izvršenje usluga, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza. Naručilac može garanciju iz prethodnog stava aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

VIII OSTALE ODREDBE

Član 10

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno. Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće nadležni sud u Podgorici. Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 11

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), ništav je.

Page 63: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

63

Član 12

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po dva (2) primjerka za svaku od ugovornih strana, a ostala dva primjerka za potrebe ovjere.

NARUČILAC IZVRŠILAC _____________________________ ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________ (ime, prezime i funkcija)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2

Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Page 64: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

64

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

1. Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom

tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog

lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude. Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od

strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti. Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati,

odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude. Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da

se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište

naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

2. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

3. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri

podugovaraču ili podizvođaču. Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće

od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Page 65: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

65

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača. 3. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem /

podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

4. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne

nabavke Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi

tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili neovjerenoj kopiji. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o

javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

5. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove:

da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

6. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Page 66: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

66

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

7. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

7.1 Način dostavljanja garancije ponude Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i

povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

7.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora

o javnoj nabavci Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti

izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

8. Način iskazivanja ponuđene cijene Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim

PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama. Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke. Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu

cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

9. Nacrt ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti. 10. Blagovremenost ponude

Page 67: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

67

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom. 11. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu. Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži

period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

12. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije

u roku od 8 dana15, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije. Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom,

e-mailom) na adresu naručioca. Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije. Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da

ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva. 15u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

Page 68: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

68

II NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom

tenderskom dokumentacijom. Nije moguće pripremanje i dostavljanje ponude u elektronskoj formi.

III IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od

ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

Page 69: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

69

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime

(naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj

dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od ________. godine, za nabavku (opis predmeta

nabavke)i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________ (ime, prezime i funkcija)

_______________________

(potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca

neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

Page 70: Tenderska dokumentacija - izrada tehnicke dokumentacije za ... · pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima, standardima,

70

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u

iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e

partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a. Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze

se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/.