Top Banner
UNIVERZITET U NIŠU FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU TEHNIČKA MEHANIKA - PREZENTACIJA PREDAVANJA - Dr Darko Mihajlov, doc. - 6. PREDAVANJE -
35

TEHNIČKA MEHANIKA

Oct 16, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: TEHNIČKA MEHANIKA

UNIVERZITET U NIŠU

FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

TEHNIČKA MEHANIKA- PREZENTACIJA PREDAVANJA -

Dr Darko Mihajlov, doc.

- 6. PREDAVANJE -

Page 2: TEHNIČKA MEHANIKA

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

STATIKA

Podela statičkih nosača;

Vrste opterećenja linijskih nosača;Linijski nosači;

SADRŽAJ PREDAVANJA

Page 3: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

NOSAČI su elementi konstrukcija (mašinskih ili

građevinskih) koji primaju opterećenja i prenose ih na

druga tela, odnosno oslonce.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

PODELA NOSAČA PREMA POLOŽAJU OPTEREĆENJA:

Prostorni – napadne linija sila koje dejstvuju na nosač

se ne nalaze u istoj ravni.

Ravanski – imaju ravan simetrije i napadne linije svih

sila se nalaze u toj ravni;

PODELA STATIČKIH NOSAČA

Page 4: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

PODELA NOSAČA PREMA OBLIKU:

Puni (grede) – imaju “pun” poprečni presek, tj. nema

diskontinuiteta (prekida) između dva susedna

poprečna preseka nosača. Najčešće su prizmatičnog

ili cilindričnog oblika.

Rešetkasti – sastavljeni su od lakih nosača – štapova

koji su međusobno zglobno povezani tako da čine

jednu krutu konstrukciju.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Page 5: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

PODELA NOSAČA PREMA SLOŽENOSTI:

Prosti (osnovni) – čini ih jedno telo ili jedna kruta

konstrukcija.

Složeni – dobijaju se kombinacijama prostih nosača.

Složenost zavisi od broja korišćenih prostih nosača i

načina njihovog vezivanja.

Ukoliko su prosti nosači povezani zglobovima,

složeni nosač se naziva i Gerberovim nosačem.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Page 6: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

Linijski nosač je kruto telo čije su dve dimenzije

znatno manje u odnosu na treću dimenziju - dužinu.

Osnovni element linijskog nosača je štap.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

LINIJSKI NOSAČ (1/3)

Page 7: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

Linijski nosači predstavljaju geometrijski neizmenljive

sisteme koji su sastavljeni od jednog ili više

međusobno povezanih štapova, a vezani su za tlo ili

neku drugu konstrukciju osloncima.

Veze između štapova mogu biti zglobne ili krute.

Šematski prikaz linijskog nosača je linija.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

LINIJSKI NOSAČ (2/3)

Page 8: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

Linija koja prolazi kroz

težišta poprečnih

preseka štapa naziva

se osa štapa.

Osa štapa može biti

prava ili kriva, kao što

je kod luka, lančanice

itd.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Poprečni presek

Težište poprečnog preseka

Osa štapa

Prosta greda kaolinijski nosač – štap

Poprečni preseci štapa su

normalni na osu štapa.

LINIJSKI NOSAČ (3/3)

Page 9: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Prosta greda;

Greda sa prepustima;

Konzola;

Okvirni nosač (ram).

OSNOVNI RAVANSKI PUNI PROSTI LINIJSKI STATIČKI ODREĐENI NOSAČI (1/6)

Rešetkasti nosač (rešetka).

OSNOVNI RAVANSKI REŠETKASTI PROSTI LINIJSKI STATIČKI ODREĐENI NOSAČI

Page 10: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

Prosta greda je nosač koji je za nepokretnu osnovu

jednim svojim krajem vezan nepokretnim osloncem, a

drugim krajem pokretnim osloncem.

Rastojanje između oslonaca se naziva raspon grede.

Pokretan oslonac dozvoljava mala pomeranja u

pravcu ose grede za slučaj malih deformacija grede.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Prosta greda (2/6)

Page 11: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

Greda sa prepustima je nosač kod koga se bar jedan

oslonac ne nalazi na kraju grede.

Rastojanje između oslonaca se naziva raspon grede, a

van oslonca prepust, sa jedne ili sa dve strane.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Greda sa prepustima (3/6)

Page 12: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

Konzola je nosač koji je za nepokretnu osnovu vezan

uklještenjem.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Konzola (4/6)

Page 13: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

Okvirni nosač (ram) je nosač koji se dobija krutim

spajanjem greda ili konzola u jednu celinu.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Okvirni nosač – ram (5/6)

Page 14: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

Rešetkasti nosač je kruta konstrukcija sastavljena od

lakih štapova koja za nepokretnu osnovu može biti

vezana pokretnim osloncem, nepokretnim osloncem ili

uklještenjem.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Rešetkasti nosač – rešetka (6/6)

Page 15: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

OSNOVNI RAVANSKI PUNI I REŠETKASTI SLOŽENI LINIJSKI STATIČKI ODREĐENI NOSAČI (1/2)Gerberova greda;

Gerberova greda sa prepustima;

Konzola sa Gerberovim zglobom;

Okvirni nosač (ram) sa Gerberovim zglobom;

Rešetkasti nosač sa Gerberovim zglobom.

Gerberove nosače čine zglobno povezane grede.

Broj zglobova je jednak broju prekobrojnih oslonaca

(broju statičke neodređenosti).

Page 16: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Konzola saGerberovim zglobom

Ram sa Gerberovim zglobom

Rešetka sa Gerberovim zglobom

OSNOVNI RAVANSKI PUNI I REŠETKASTI SLOŽENI LINIJSKI STATIČKI ODREĐENI NOSAČI (2/2)

Page 17: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (1/16)

Opterećenja koja dejstvuju na linijski nosač mogu biti

u vidu:

Koncentrisanih

opterećenja

Ravnomerno ili neravnomerno raspodeljenih

kontinualnih (linijskih) opterećenja.

Koncentrisane sile;

Spregovi sila ili koncentrisani

(redukcioni) momenti;

Page 18: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (2/16)

x

Koncentrisane sile

Spregovi

Kontinualna opterećenja

Posredna opterećenja

x

Page 19: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (3/16)

Koncentrisane sile mogu da imaju različit pravac:

Duž podužne ose nosača,

Upravno na podužnu osu nosača ili

Pod nagibom u odnosu na podužnu osu nosača.

Koncentrisane sile

Page 20: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (4/16)

Ukoliko je kontakt između dva tela ostvaren duž linije, tada

je telo opterećeno linijski raspoređenim opterećenjem.

Kontinualna (linijska) opterećenja (1/9)

Nosač opterećen vrećama cementa

q [N/m] – specifično opterećenje

Page 21: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (5/16)

Dejstvo opterećenja se može proučavati na jednostavan

način ako se ono zameni svojom rezultantom.

Kontinualna (linijska) opterećenja (2/9)

Površ AA’B’B, određena

linijom kontakta AB i krivom

opterećenja A’B’, naziva se

površ opterećenja.

Page 22: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (6/16)Kontinualna (linijska) opterećenja (3/9)

( ) ;q x dx dA⋅ =( ) ;dQq xdx

= Sila dQ koja dejstvuje na mali

element grede dužine dx:

( ) ;dQ q x dx=Ovakvih elementarnih sila duž

kontaktne linije AB ima

beskonačno mnogo.

Za ovaj sistem paralelnih sila

potrebno je odrediti veličinu i

položaj rezultante:

Page 23: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (7/16)Kontinualna (linijska) opterećenja (4/9)

( ) ;

.

B b

A a

A

Q dQ q x dx

Q dA A

= =

⇓= =

∫ ∫

∫Intenzitet rezultante linijski

raspoređenog kontinualnog

opterećenja jednak je površini

površi opterećenja.

Page 24: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (8/16)Kontinualna (linijska) opterećenja (5/9)

Pošto se sistem sila svodi na

rezultantu, važi Varinjonova

teorema, prema kojoj je

moment rezultante u odnosu

na neku tačku ili osu jednak

sumi momenata komponenata

u odnosu na istu tačku ili osu:

Page 25: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (9/16)Kontinualna (linijska) opterećenja (6/9)

Moment rezultante u odnosu

na tačku O jednak je

proizvodu njenog intenziteta

Q i normalnog rastojanja xc :

dok je moment elementarne

sile dQ u odnosu na tačku O:

( ) ,O CM Q Q x= ⋅

( ) ( ) .O

dQ

M dQ dQ x x q x dx= ⋅ = ⋅

Page 26: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (10/16)Kontinualna (linijska) opterećenja (7/9)

Ukupni moment kontinualnog opterećenja u odnosu na tačku A

iznosi (Varinjon):( ) ( ) .

B b

OA a

M Q x dQ x q x dx= ⋅ = ⋅∫ ∫

( )

( )1 1( ) .

( )

B b

CA a

b

ba dA

C ba A

a dA

x Q x dQ x q x dx

x q x dx

x x q x dx x dAQ A

q x dx

⋅ = ⋅ = ⋅ ⇒

⇒ = ⋅ = =

∫ ∫

∫∫ ∫

Page 27: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (11/16)Kontinualna (linijska) opterećenja (8/9)

izraz kojim je definisan položaj

težišta C površi AA’B’B.

Zaključuje se da je rezultanta Q

kontinualnog opterećenja

ekvivalentna kontinualnom

opterećenju ukoliko njena

napadna linija prolazi kroz

težište površi opterećenja.

( )1

( )

b

aC b

A

a

x q x dxx x dA

Aq x dx

⋅= =∫

∫∫

Page 28: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (12/16)Kontinualna (linijska) opterećenja (9/9)

Napadna linija rezultante

linijski raspoređenog

kontinualnog opterećenja

prolazi kroz težište površi

opterećenja.

Page 29: TEHNIČKA MEHANIKA

C

( ) const.q x q= =

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (13/16)Linijski ravnomerno raspoređeno kontinualno opterećenje,

q = const. - površ opterećenja pravougaonik

( )00

0 ;l

lQ A q dx q x q l q l= = = ⋅ = − = ⋅∫

( )2 2 2

00

0

1 1 02 2 ;

2

ll

C l

q x dx x l lxl l

q dx

−= = = =∫

Page 30: TEHNIČKA MEHANIKA

C

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (14/16)Linijski neravnomerno raspoređeno kontinualno

opterećenje, q(x) ≠ const. - površ opterećenja trougao

2

0 0 0

( ) : : ( ) ; ( ) ;2 2

ll lq q q x q lq x q x l q x x Q q x dx x dxl l l

⋅= ⇒ = = = = =∫ ∫

23 3

02 2

0

2 2 2 ;3 3 3

2

l

l

C

q x dxl x lx lq l l l

= = = =⋅

Page 31: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (15/16)Linijski neravnomerno raspoređeno kontinualno

opterećenje, q(x) ≠ const. - površ opterećenja trapez (1/2)

1 2

2

1 21

1 2

;iC i

C CiC

x A x A x Ax

A A A=

+= =

+

1 2;Q A A A= = +

Page 32: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (15/16)Linijski neravnomerno raspoređeno kontinualno

opterećenje, q(x) ≠ const. - površ opterećenja trapez (2/2)

1 2

01 2

1 2 0

1 2 0

;2

21 ;3

l

C C lC

l

q qQ A A A l

x A x A q qx lA A q q

+= = + = ⋅

+ ⎛ ⎞+= = ⋅⎜ ⎟+ +⎝ ⎠

1

2

1 0

02

1 , ;22 , ;3 2

C

lC

x l A q l

q qx l A l

⎫= = ⋅ ⎪⎪ ⇒⎬− ⎪= = ⋅⎪⎭

Page 33: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (16/16)

Posredna opterećenja

Različiti primeri posrednih opterećenja proste grede –ekscentrične sile i sekundarni nosači

Page 34: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA

1. Objasniti pojam linijskog nosača.

2. Osnovni ravanski puni i rešetkasti prosti linijski statički

određeni nosači.

3. Vrste opterećenja linijskih nosača.

4. Rezultanta i njen položaj u slučaju ravnomerno

raspodeljenog linijskog opterećenja.

Kontrolna pitanja 6

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Page 35: TEHNIČKA MEHANIKA

STATIKA

5. Rezultanta i njen položaj u slučaju neravnomerno

raspodeljenog linijskog opterećenja oblika trougla.

6. Rezultanta i njen položaj u slučaju neravnomerno

raspodeljenog linijskog opterećenja oblika trapeza.

7. Primeri posrednog opterećenja.

Kontrolna pitanja 6

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.