Top Banner
Udruga proizvođača MH MASSIVHOLZ AUSTRIA Tehnicke informacije za primjenu MH MASSIVHOLZ
16

Tehnicke informacije MH MassivHolz

Dec 20, 2016

Download

Documents

trantu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Tehnicke informacije MH MassivHolz

Udruga proizvođača MH MASSIVHOLZ AUSTRIA

Tehnicke informacije za primjenu

MH MassivHolz

Page 2: Tehnicke informacije MH MassivHolz

2

1. Udruga proizvođača MH®-Massivholz AustriaUdruga proizvođača MassivHolz Austria obvezuje se na odgovorno i stalno korištenje visoko-vrijedne prirodne sirovine – drva.

Članovi udruge za visoku kvalitetu MH®-MassivHolz Austria su male i srednje obiteljske tvrtke na području drvne industrije koje ispunjavaju najveće zahtjeve u vezi s kvalitetom i pou–zdanošću. Oni proizvode pod trgovačkim imenom MH®-MassivHolz vrhunski proizvod s obzirom na dimenzionalnu stabilnost koji ima funkciju nosivosti u gradnji drvom. Upravo u vrijeme u kojem ekološko vrednovanje građevinskih proizvoda ima sve veće značenje, razvija se MH®-Massivholz koji se proizvodi od jednog trupca bez ljepila i tako postaje visokovrijedan proizvod za modernu gradnju drvom.

«Efekt pohranjivanja ugljika znači da su u 1 m3 drva (gu-stoća suhog drva oko 0,55 g/cm3) pohranjene 0,28 tone ugljika, što odgovara jednoj toni CO2. Zamjenom tvari i energije drugih sirovina i izvora energije (korištenjem ka-skada) po 1 m3 drva mogu se izbjeći emisije CO2 u prosje–čnoj količini od 1,1 tone.»

Prof. Dr. Arno Frühwald Sveučilište Hamburg

U jednom kubičnom metru proizvoda MH®-Massivholz u prosjeku je pohranjena jedna tona CO2.

«Prirodna visoka vrijednost sirovine drva očituje se i u stvaranju vrijednosti. Tijekom obrade posebno pazimo na regionalno stvaranje vrijednosti i kratko vrijeme prijevoza.» Ing. Johannes Reisecker Pilana Holz Reisecker

Proizvodi MH®-Massivholz su odlična biološka alternati-va za lamelirane i kemijski obrađene drvene proizvode u gradnji drvom.

«Vlastiti unutarnji nadzor prema normi ÖNORM EN 14081-1 kao i vanjske kontrole koje provode akreditirane ispitne i nadzorne institucije jamče visoku trajnu kvalitetu za prera-đivača.»

DI Johannes BlinzerPredsjednik tehničkog odbora za nadzor MH®-MassivHolz Austria, Holztechnikum Kuchl (Drvna tehnika Kuchl)

Razvrstavanje prema kvaliteti u pogonima MH®-Massiv-holza koji imaju certifikat CE osigurava proizvode za gradnju drvom koji uvelike ispunjavaju zahtjeve norme ÖNORM DIN 4074-1.

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

ˇ

Page 3: Tehnicke informacije MH MassivHolz

2. Opis proizvodaProizvodi od masivnog drva režu se od jednog trupca u više dijelova, pri čemu je srči-ka barem odvojena i sasvim se napuštaju spojevi, ljepila ili ostali kemijski dodaci. MH®-MassivHolz, osušeno i razvrstano prema čvrstoći, odgovara prvoklasnoj kvaliteti s obzirom na dimenzijsku stabilnost za svaku primjenu u građevinarstvu. Ovisno o svrsi mogu se ispo-ručivati različite površine (sirove, ujednačene ili izblanjane) kao i individualni poprečni presjeci i duljine.

MH®-Massivholz: suho konstrukcijsko drvo razvrstano prema čvrstoći s definiranom dimenzi-onalnom stabilnošću za korištenje na vidljivim i pregrađenim područjima. Uobičajene vrste drva su smreka, jela, ariš i bor.

3

SMreka (Picea abies karst.): naj-češća vrsta drva u srednjoj Europi i Skandinaviji i time najvažnija vrsta drva za korištenje: zrelo drvo, tj. nema izraženu boju srčike; bjeliča-sto-žuto drvo.

Jela (abies alba Mill.): po izgledu i svojstvima vrlo slična smreki; nema smolne kanale i mjehuriće; isto tako ima i malu prirodnu trajnost.

ariš (larix decidua Mill.): crveno-smeđa srčika, veća trajnost od smreke i jele; često se koristi na otvorenom području izloženom atmosferilijama kao što su mostovi, terase, fasade.

Bor (Pinus silvestris l.): Vrsta drva s jasnom tamnom srčikom koja je nešto trajnija od smreke; bjelika se može dobro impregnirati.

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

ˇ

Page 4: Tehnicke informacije MH MassivHolz

4

MH®-Massivholz proizvodi se u 3 klase kvalitete:

plus Fotos Anwendungen????

. tehnički isušeno i suho razvrstano

. vlažnost drva za klasu NATUR ≤ 20%, kod klasa FIX, PLUS 15 + 3%. oznaka Ce prema normi ÖNORM EN 14081-1. klasa razvrstavanja najmanje S10 TS prema normi ÖNORM DIN 4074-1. klasa čvrstoće najmanje C24 prema normi ÖNORM EN 338. klasa uporabljivosti 1,2 i 3 prema normi ÖNORM EN 1995-1. individualne duljine i dimenzije – građevinsko drvo prema nacrtu

MH MASSIVHOLZ.NAJVIŠA KVALITETA U TRI VARIJANTE

Srčika odvojena, tehnički isušeno, izblanjano i

s izblanjanim rubovima, nema spojeva i ljepila

Srčika odvojena, tehnički isušeno, ujednačeno i

s izblanjanim rubovima, nema spojeva i ljepila

Piljenje u što više dijelova, tehnički isušeno, si-

rov proizvod za piljenje, nema spojeva i ljepila

PLUS

FIX

NATUR

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

ˇ

Page 5: Tehnicke informacije MH MassivHolz

Tablica 1:

Klase kvalitete MH®-Massivholz

5

klasa razvrstavanja

Klase čvrstoće

Primjena

Vlažnost drvaVrsta piljenja

Brid drveta

Dimenzionalna stabil-nost poprečnog presje-ka prema ÖN eN 336

Stanje grana

Granatost

Dodavanje koreradijalne pukotine od skupljanja

Smolni mjehurićiobojenjaNajezda insekata

UvijanjeUzdužna zakrivlje-nost

Površinska tekstura

C 24 standardC 30 prema izboruKlasa uporabljivosti 1,2 i 315 + 3%odvojena srčika ili bez srčikenije dopušteno

klasa tolerancije dimenzija 2≤ 10 cm = + 1 mm> 10 cm = + 1,5 mmslobodne grane i pa-dajuće grane preko 20 mm promjera nije dopuštenoS 10: A ≤ 2 / 5S 13: A ≤ 1 / 5nije dopuštenoŠirina pukotine ≤ 3% ograničena na 6 mm; kod poprečnih presjeka preko 10/20 cm ≤ 5%širina b ≤ 5 mmnije dopuštenonije dopušteno

ÖNORM DIN 4074-1kod piljenja s odvojenom srčikom ≤ 8 mm / 2 m; kod piljenja bez srčike ≤ 4 mm / 2 mizblanjan po površi-ni i rubovima

C 24 standardC 30 prema izboruKlasa uporabljivosti 1,2 i 315 + 3%odvojena srčika ili bez srčikemjeri se koso ≤ 10% manje strane po-prečnog presjekaklasa tolerancije dimenzija 2≤ 10 cm = + 1 mm> 10 cm = + 1,5 mmÖNORM DIN 4074-1klasa razvrstavanja S 10

S 10: A ≤ 2 / 5S 13: A ≤ 1 / 5ÖNORM DIN 4074-1ÖNORM DIN 4074-1

dopušteniÖNORM DIN 4074-1ugrizi insekata do 2 mm promjera dopušteni

ÖNORM DIN 4074-1ÖNORM DIN 4074-1

ujednačen i izbla-njan po rubovima

C 24 standardC 30 prema izboruKlasa uporabljivosti 1,2 i 3≤ 20%višedijelno, ako je tehnički izvedivoklasa rezanja A prema DIN 68365

klasa tolerancije dimenzija 1≤ 10 cm = +3/-1 mm> 10 cm = +4/-2 mmÖNORM DIN 4074-1klasa razvrstavanja S 10

S 10: A ≤ 2 / 5S 13: A ≤ 1 / 5ÖNORM DIN 4074-1ÖNORM DIN 4074-1

dopušteniÖNORM DIN 4074-1ugrizi insekata do 2 mm promjera dopušteni

ÖNORM DIN 4074-1ÖNORM DIN 4074-1

sirov proizvod za piljenje

ÖNORM DIN 4074-1najmanje S 10 TS

MH® PLuS MH® FIx MH® NAtur

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

ˇ

Page 6: Tehnicke informacije MH MassivHolz

Tablica 2:

Klase uporabljivosti prema normi ÖNORM EN 1995-1-1 i primjeri područja korištenja

6

klase uporabljivosti pre-ma normi ÖNorM eN 338

Izjednačena vlažnost drva u stanju korištenja

Opis područja korištenja

Primjer za primjenu

Nkl 1 – suho područje

NKL 2 – vlažno područje

NKL 3 – područje na otvorenom

i.d.R. um ≤ 12 %(5 do 15 %)

um ≤ 20 %(10 do 20 %)

um > 20 %(12 do 24 %)

građevinski elemen-ti zatvoreni sa svih strana i grijaninatkrivena otvorena građevinska kon-strukcijakonstrukcija slobod-no izložena atmos-ferilijama

Stropovi od drvenih greda, posebno vi–dljiva konstrukcijazaštićeni građevinski elementi carport konstrukcijenezaštićeni građe-vinski elementi ba–lkonske konstrukcije

Mogućnost korištenja proizvoda MH®-Massivholz

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

ˇ

Page 7: Tehnicke informacije MH MassivHolz

Tablica 3:

Pridruživanje vizualnih klasa razvrstavanja klasama čvrstoće za puno drvo prema normi ÖNORM EN 1912:

U normi ÖNORM EN 338 mogu se naći sve karakteristične vrijednosti čvrstoće i krutosti koje su potrebne za proračun građevina od drva, vidi izdvojene dijelove iz norme u tablici 5.

7

3. Karakteristična svojstva čvrstoće i krutosti

Građevinsko drvo razvrstano prema čvrstoći u svrhu nosivosti s pravokutnim poprečnim presjekom mora odgovarati zahtjevima norme ÖNORM EN 14081-1.

Budući da norma ÖNORM EN 14081-1 ne sadrži pravila za razvrstavanje koja vrijede širom Europe, treba provesti vizualno razvrstavanje prema čvrstoći po nacionalno priznatim pravi-lima za razvrstavanje, u Austriji prema normi ÖNORM DIN 4074-1. U normi ÖNORM EN 1912 klase razvrstavanja iz svake pojedine nacionalne norme za razvrstavanje pridružuju se eu-ropskom sustavu klasa čvrstoće iz norme ÖNORM EN 338. Nakon što MH®-Massivholz odgova-ra najmanje klasi razvrstavanja S 10 prema ÖNORM DIN 4074-1, dobiva se sljedeća podjela.

VRSTA DRVA

Klasa razvrstavanja prema normi Klasa čvrstoće prema normi ÖNORM DIN 4074-1 ÖNORM EN 338

Smreka, jela, bor, ariš

S 10 C 24

Smreka, jela, bor, ariš

S 13 C 30

Proizvod MH®-Massivholz Stroga kontrola kvalite-te kod proizvoda MH®-Massivholz

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

ˇ

Page 8: Tehnicke informacije MH MassivHolz

Tablica 4:

Profil čvrstoće proizvoda MH®-Massivholz(najmanje C 24):

8

CRNOGORIČNO DRVOKarakteristične vrijednosti C 14 C 16 C 18 C 20 C 22 C 24 C 27 C 30

čvrstoće (u N/mm2)

Savijanje ƒm,k 14 16 18 20 22 24 27 30Vlak paralelno ƒt,0,k 8 10 11 12 13 14 16 18Vlak okomito ƒt,90,k 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4Tlak paralelno ƒc,0,k 16 17 18 19 20 21 22 23Tlak okomito ƒc,90,k 2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7Posmik ƒv,k 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,0 4,0

Karakteristične vrijednosti krutosti (u kN/mm2)

Srednji modul elastičnostiparalelno

E0,mean 7 8 9 9,5 10 11 11,5 12

5%-tni kvantil modula elastičnosti paralelno

E0,05 4,7 5,4 6,0 6,4 6,7 7,4 7,7 8,0

Srednji modul elastičnosti okomito

E90,mean 0,23 0,27 0,30 0,32 0,33 0,37 0,38 0,40

Srednji modul posmika

Gmean 0,44 0,5 0,56 0,59 0,63 0,69 0,72 0,75

Gustoća (u kg/m3)

Gustoća ρk 290 310 320 330 340 350 370 380Srednjagustoća ρmean 350 370 380 390 410 420 450 460

*

* Najmanji zahtjev za proiz-vode MH®-Massivholz

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

ˇ

Page 9: Tehnicke informacije MH MassivHolz

9

4. Poprečni presjeci koji se preporučuju kod proizvoda MH®-MassivholzMH®-Massivholz se načelno može isporučiti, ovisno o individualnoj izvedbi građevinskih ko–nstrukcija, u različitim dimenzijama prema nacrtu. Poprečni presjeci koji se preporučuju omogućuju ipak lakše skladištenje i time doprinose uštedi troškova.

Tablica 5:

Uobičajeni preporučljivi poprečni presjeci proizvoda MH®-Massivholz:

68101214

Poprečni presjeci proizvoda MH®-Massivholz u cm 10 12 14 16 18 20 24

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MH®-Massivholz u vanjskom prostoru MH®-Massivholz u zatvorenom prostoru

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

ˇ

Page 10: Tehnicke informacije MH MassivHolz

10

5. Proračun MH®-Massivholz prema Eurocodeu 5 „Proračun i projektiranje drvenih konstrukcija“Uvođenjem nove norme za gradnju drvom ÖNORM EN 1995-1-1 „Općenito – Opća pravila i pravila za visokogradnju“ te nacionalnog dokumenta za primjenu ÖNORM B 1995-1-1:2009 novi postupak proračuna mjerodavan je za proračun nosivih drvenih konstrukcija, odnosno proračun prema probabilističkom konceptu sigurnosti s parcijalnim koeficijentima sigurnosti.

U novom proračunu razlikuju se dokazi nosivosti i uporabljivosti. Kod dokaza nosivosti treba osigurati da računske vrijednosti djelovanja (Ed) ni u jednoj situaciji nisu veće od otpornosti građevinskih elemenata (Rd). Pri određivanju računskih vrijednosti množe se karakteristična dje-lovanja stalnih i promjenjivih opterećenja (Gk odn. Ok) s parcijalnim koeficijentima sigurnosti γG odn. γQ. Analogno se i karakteristična otpornost građevinskog elementa RK smanjuje pomoću parcijalnog koeficijenta sigurnosti za materijal γM. Kod proizvoda MH®-Massivholz parcijalni ko-eficijent sigurnosti iznosi γM = 1,3.

Dokaz nosivosti Ed ≤ Rd

Računska vrijednost djelovanja Ed = γG x Gk + γQ x Qk Računska vrijednost otpornosti Rd = kmod x Rk / γM

Koeficijent modifikacije kmod uzima u obzir posebna materijalna svojstva drva u ovisnosti o prevladavajućim klimatskim uvjetima i trajanju djelovanja opterećenja.

Tablica 6:

Vrijednosti za Kmod kod proizvoda MH®-Massivholz iz tablice 3.1 – ÖNORM EN 1995-1-1

Građevinski materijal

MH® Massiv-holz

EN 14081-1

Razred trajanja djelovanja opterećenjaNorma Klasa upo-

rabljivosti

123

stalno dugo srednje kratko vrlo kratko

djelovanje0,600,600,50

0,700,700,55

0,800,800,65

0,900,900,70

1,101,100,90

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

ˇ

Page 11: Tehnicke informacije MH MassivHolz

6. Primjer proračunaMH®-Massivholz može se koristiti u različitim građevinskim elementima, bilo zidnim stropnim ili krovnim. Na temelju jednostavnog primjera zorno ćemo prikazati proračun prema novoj normi ÖNORM EN 1995-1-1 („Eurocode“).

11

1. Sustav i dimenzije

Strop od drvenih greda kao nosač s jednim rasponom u klasi uporabljivosti 1 prema normi ÖNORM EN 1995-1-1:2009-07, poglavlje 2.3.1.3

Razmak greda e = 0,625 mRazmak ležajeva l = 4,5 mMaterijal Massivholz Klasa razvrstavanja S 10 prema ÖNORM DIN 4074-1:2009-06 odgovara klasi čvrstoće C24 prema ÖNORM EN 338:2009-12, tablica 1 prema ÖNORM EN 1912:2009-06, tablica 1

Poprečni presjek b = 10 cm, h = 24 cm

Statički sustav

leGeNDae = razmak gredal = razmak ležajevaq = korisno opterećenjeb = širinah = visina

l

q

h

b

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

ˇ

Page 12: Tehnicke informacije MH MassivHolz

12

2. Karakteristična djelovanja

Stalna opterećenja (vlastita opterećenja) gk = 1,75 kN/m²

Promjenjiva opterećenja Korisno opterećenje prema normi ÖNORM B 1991-1-1:2006-01, tablica 2

qk,N = 2,00 kN/m² Dodatak za pregradni zid prema ÖNORM EN 1991-1-1:2003-03, poglavlje 6.3.1.2. (8) qk,T = 0,80 kN/m²

qk = 2,80 kN/m²

3. Kombinacije opterećenja za dokaz nosivosti

Kombinacija opterećenja 1: samo stalna opterećenja „g“ gd = 1,35 * gk = 1,35 * 1,75 gd =2,36 kN/m² s razredom trajanja djelovanja opterećenja = stalno i klasa uporabljivosti 1 » kmod = 0,6 prema normi ÖNORM EN 1995-1-1:2009-07, tablica 3.1 Kombinacija opterećenja 2: stalno i promjenjivo opterećenje „g & k“ qd = 1,35 * gk + 1,5 * qk = qd = 6,56 kN/m² s razredom trajanja djelovanja opterećenja = srednje i klasa uporabljivosti 1 » kmod = 0,8 nach ÖNORM EN 1995-1-1:2009-07, tablica 3.1 Mjerodavna je kombinacija opterećenja 2 koja se i nadalje proračunava.

4. Svojstva čvrstoće i krutosti karakteristične vrijednosti

karakteristična čvrstoća na savijanje prema ÖNORM EN 338:2009-12, tablica 1 fm,k = 24,0 N/mm²

karakteristična posmična čvrstoća prema ÖNORM EN 338:2009-12, tablica 1 fv,k = 4,0 N/mm²

modul elastičnosti prema ÖNORM EN 338:2009-12, tablica 1 E0,mean = 11000 N/mm²

Računske vrijednosti prema normi ÖNORM EN 1995-1-1:2009-07, poglavlje 2.4.3 Parcijalni koeficijent sigurnosti, puno drvo γm = 1,3 prema ÖNORM EN 1995-1-1:2009-07, tablica 2.3

Koeficijent modifikacije za kombinaciju opterećenja 2 (vidi gore) kmod = 0,8

Računske vrijednosti čvrstoće na savijanje fm,d = kmod * fm,k / γm = 0,8 * 24,0 / 1,3 fm,d = 14,77 N/mm²

Računske vrijednosti posmične čvrstoće fv,d = kmod * fv,k / γm = 0,8 * 4,0 / 1,3 fv,d = 2,46 N/mm²

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

ˇ

Page 13: Tehnicke informacije MH MassivHolz

13

5. Rezne sile i reakcije ležajeva

Računski moment za kombinaciju opterećenja 2 Md = qd * e * l² / 8 = 6,56 * 0,625 * 4,5² / 8 Md = 10,38 kNm Računska poprečna sila za kombinaciju opterećenja 2 Qd = qd * e * l / 2 = 6,56 * 0,625 * 4,5 / 2 Qd = 9,23 kN Računske sile u ležajevima podijeljene prema stalnom i promjenjivom djelovanju za kombinaciju opterećenja 2 Ag,d = 1,35 * gk * e * l / 2 = 1,35 * 1,75 * 0,625 * 4,5 / 2 Ag,d = 3,32 kN/m Aq,d = 1,5 * qk * e * l / 2 = 1,5 * 2,8 * 0,625 * 4,5 / 2 Aq,d = 5,91 kN/m

6. Pretproračun

Zahtijevani moment otpora Wy,req = Md / fm,d = 10,38 / 14,76 * 10³ Wy,req = 703 cm³ » odabran: poprečni presjek 10 / 24 cm² Wy,vorh = 960 cm³

7. Dokazi za granično stanje nosivosti

Proračun savijanja σm,y,d = Md / Wy = 10,38 / 960 * 10³ σm,y,d = 10,81 N/mm² Dokaz: σm,y,d / fm,d = 10,81 / 14,77 = 0,73 < 1 ZaDoVolJaVa

Proračun posmika τd = 3/2 * Qd / Aef = 3/2 * 9,23 / (10 * 0,67 * 24) * 101 τd = 10,81 N/mm² s Aef = bef * h = b * kcr * h kcr = 0,67 za puno drvo prema normi ÖNORM EN 1995-1-1:2009-07, poglavlje 6.1.7 Dokaz: τd / fv,d = 0,86 / 2,46 = 0,35 < 1 ZaDoVolJaVa

Napomena: stalno skladištenje na gornjem bridu » Nije potrebna provjera izvijanja.

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

ˇ

Page 14: Tehnicke informacije MH MassivHolz

14

8. Dokazi za granično stanje uporabljivosti

Prema normi ÖNORM EN 1995-1-1:2009-07 i normi ÖNORM B 1995-1-1:2009-07, poglavlje 4.3.1 mogu se provjeriti tri stanja deformiranja

a) progib zbog promjenjivog opterećenja wq,inst wq,inst ≤ l/300 b) progib zbog svih opterećenja s utjecajima puzanja wfin - wg,inst wfin - wg,inst ≤ l/200 c) progib zbog kvazistalnog opterećenja wfin wfin ≤ l/250 Proračun progiba E0,mean * Iy = 1100 kN/cm² * 10 * 24³ cm4 / 12 EI = 1267,2 kNm²

Koeficijent puzanja kdef prema normi ÖNORM EN 1995-1-1:2009-07, tablica 3.2 klasa uporabljivosti 1 kdef = 0,6 wg,inst = 5/384 * gk * e * l4 / EI wg,inst = 0,46 cm wg,fin = wg,inst * (1 + kdef) = 0,46 * (1+0,6) wg,fin = 0,74 cm wq,inst = 5/384 * qk * e * l4 / EI wq,inst = 0,74 cm Dokaz a) wq,inst = wq,1,inst wq,inst = 0,74 cm = l/608 ≤ l/300

ZaDoVolJaVa

Dokaz b) wfin - wg,inst = wg,inst *kdef + wq,1,inst * (1 + ψ2,1 * kdef) Koeficijent kombinacije ψ2,1 prema normi ÖNORM EN 1990:2003-03, tablica A.1.1 ψ2,1 = 0,3 wfin = 1,15 cm = l/391 ≤ l/200

ZaDoVolJaVa

Dokaz c) wnet,fin = wg,inst * (1 + kdef) + wq,inst * ψ2,1 * (1 + kdef) wnet,fin = 1,09 cm = l/413 ≤ l/250

ZaDoVolJaVa

9. Dinamički proračun

Prema normi ÖNORM EN 1995-1-1:2009-07, poglavlje 7.3.3 za stambene stropove s vlastitom frekvencijom do maksimalne vrijednosti f = 8 Hz treba provesti pose-ban proračun.

f1 = π/(2*l²) * ((EI)l/m)1/2 l = 4,5 m m = masa krova u kg/m2, kvazistalan = 175 kg/m² + 0,3 * 280 kg/m² m = 259 kg/m² (EI)l = 1100 kN/cm² * 10cm * 24³cm³ / 12 / 0,625 m = 2,03 * 106

Nm²/m f1 = 6,9 Hz < 8,0 Hz » Treba provesti poseban proračun. Dvije mogućnosti za daljnji postupak:1. Povećanje krutosti nosača putem povećanja širine nosača.2. Provjera da li se može provesti točniji dinamički proračun.

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

ˇ

Page 15: Tehnicke informacije MH MassivHolz

15

7.Partnerske tvrtke

Partnerske tvrtke MH®-Massivholz:

Poljoprivredna komora Austrije Schauflergasse 61010 BečAustrija

Stručno udruženje drvne industrije Austrije Schwarzenbergplatz 41037 BečAustrija

Izvanredni članovi koji pomažu:

Tehnicke informacije za primjenu MH MassivHolz

ˇ

Johann BichlerUnterfarrach198720Kobenz-Knittelfeldoffice@bichler-holz.atwww.bichler-holz.atTel.:+43(0)3514/5219Fax:+43(0)3514/521920

Deisl Rupert5421Adnet67holz-deisl@aon.atTel.:+43(0)6245/80205Fax: +43(0)6245/802051

Embacher-Hofer Holz GmbHMühlenweg16353GoingamWildenKaiserhofer-saege@goingnet.atTel.:+43(0)5358/2413Fax:+43(0)5358/3194

Franz Kirnbauer KGGasteil92640Prigglitzoffice@kirnbauer.atwww.kirnbauer.atTel.:+43(0)2662/43514Fax:+43(0)2662/4351420

Liechtenstein HolztreffLiechtensteinstraße158530Deutschlandsberginfo@holztreff.atwww.holztreff.atTel.:+43(0)3462/2222-0Fax:+43(0)3462/2222-22

Säge-HobelwerkAlbinNeumayrGlemmerstraße555751Maishofensaegewerk@neumayr-holz.atwww.neumayr-holz.atTel.:+43(0)6542/68205-0Fax:+43(0)6542/68205-13

Holz Reisecker GmbH & Co. KGFraham45273Roßbachinfo@holz-reisecker.atwww.holz-reisecker.atTel.:+43(0)7755/5330Fax:+43(0)7755/53304

Samonig Sägewerk u. Holzhandelsgesellschaft m.b.H.OberrainerStraße579586Fürnitzoffice@samonig.netwww.samonig.netTel.:+43(0)4257/2220Fax:+43(0)4257/2220-83

Karl SchörghoferSäge-undHobelwerkHauptstr.925302Henndorfinfo@schoerghofer-holz.atwww.schoerghofer-holz.atTel.: +43(0)6214/8252Fax:+43(0)6214/825222

Zechner Holz GmbHAmQuellengrund2468121Deutschfeistritzinfo@bauholz.atwww.bauholz.atTel.:+43(0)3127/40990Fax:+43(0)3127/4099015

Page 16: Tehnicke informacije MH MassivHolz

Predsjednik: Johannes ReiseckerVoditelj poslovanja: Rainer HandlSchwarzenbergplatz 4, A-1037 WienTel.: +43 (0)1 712 26 01 - 18, Fax: +43 (0)1 712 26 01 - 19office@mh-massivholz.at, www.mh-massivholz.at

izvor: proHolz AustriaSlike: Lichtenstein Holztreff, Zechner Holz, Bruno Klomfar,Walter Luttenberger, Mag. Arch. Spagolla.

Sva prava pridržana. Tiskanje, čak i dijelova, dopušteno samo uz navo-đenje izvora i raniji dogovor s MH udrugom. Unatoč pažljivoj provjeri pogreške su moguće. Stoga ne možemo jamčiti točnost sadržaja. Odgo-vornost udruge je time isključena.

Tim za istraživanje drvnog materijala iz Austrije sastavio je sadržaj tekstova i tablica pod vodstvom dr. Andreasa Neumüllera, uz pomodr. ing. Julije Denzler.

Posebno zahvaljujemo predsjedniku tehničkog odbora za nadzor, dipl. ing. Johannu Blinzeru, i svim tvrtkama-partnerima MH udruge a posebno Moniki Zechner.

redakcijska obrada: Barbara Scherf, Monika Zechner, Mr. Hanna BoeschIzgled i prijelom: Nemetz+Partner, www.nemetz.tvkoncept: Rainer Handl, MH®-Massivholz Austrialayout und Satz: Nemetz+Partner, www.nemetz.tvkonzept: Rainer Handl, MH®-Massivholz Austria

GedrucktaufPEFCzertifiziertemPapier

Udruga proizvođača MH MASSIVHOLZ AUSTRIA