Top Banner
UNIVERZITET U NIŠU FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU TEHNIČKA MEHANIKA - PREZENTACIJA PREDAVANJA - Dr Darko Mihajlov, doc. - 5. PREDAVANJE -
57

TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

Feb 04, 2018

Download

Documents

lamcong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

UNIVERZITET U NIŠU

FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

TEHNIČKA MEHANIKA - PREZENTACIJA PREDAVANJA -

Dr Darko Mihajlov, doc.

- 5. PREDAVANJE -

Page 2: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

STATIKA

1. ČAS

2. ČAS

Vrste konstrukcija;

Vrste opterećenja statičkih nosača;

Vrste statičkih nosača;

Vrste opterećenja linijskih nosača;

GEOMETRIJA I OPTEREĆENJA KONSTRUKCIJA:

Page 3: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- VRSTE KONSTRUKCIJA -

KONSTRUKCIJA podrazumeva mehanički sklop koji je

sposoban da prihvati i stabilno prenese opterećenja na

referentnu podlogu.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Konstrukciju čine njena geometrija i njeno opterećenje.

Podela konstrukcija:

Prema položaju konstrukcije u prostoru;

Prema obliku nosivih delova;

Prema nivou kinematičke stabilnosti.

Page 4: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

PREMA POLOŽAJU KONSTRUKCIJE U PROSTORU:

Ravanske konstrukcije; Prostorne konstrukcije.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

PODELA KONSTRUKCIJA (1/9)

STATIKA

- VRSTE KONSTRUKCIJA -

Page 5: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

PREMA OBLIKU NOSIVIH DELOVA:

Linijske (štapne) konstrukcije;

Površinske konstrukcije;

Masivne konstrukcije;

Složene (mešovite) konstrukcije.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

PODELA KONSTRUKCIJA (2/9)

STATIKA

- VRSTE KONSTRUKCIJA -

Page 6: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

Linijske (štapne) konstrukcije (1/2)

Ukoliko je dimenzija poprečnog preseka konstrukcije

mnogo manja od njene treće dimenzije, takva

konstrukcija je linijska.

Šematski prikaz pojedinog dela konstrukcije je linija.

U linijske konstrukcije spadaju:

lančanice, lančani poligoni, rešetke, grede, stubovi,

okviri, lukovi, roštiljii njihove kombinacije.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

PODELA KONSTRUKCIJA (3/9)

STATIKA

- VRSTE KONSTRUKCIJA -

Page 7: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

Linijske (štapne) konstrukcije (2/2)

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

PODELA KONSTRUKCIJA (4/9)

STATIKA

- VRSTE KONSTRUKCIJA -

Okvir

Okvir

Okvir

Luk

Rešetka

Lančanice

Višespratni

okvir

Stub sa

zategama

Page 8: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

STATIKA

- VRSTE KONSTRUKCIJA -

Površinske konstrukcije (1/2)

U površinske konstrukcije spadaju one konstrukcije čija

se jedna dimenzija, debljina, može zanemariti u odnosu

na druge dve.

To su: zidovi, ploče, ljuske, membrane, kao i njihove

kombinacije.

PODELA KONSTRUKCIJA (5/9)

Page 9: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

a) Ploče i cevasti

površinski nosači;

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

STATIKA

- VRSTE KONSTRUKCIJA -

b) Ploče i zidna platna;

c) Sferna ljuska na

cevastom

toranjskom nosaču;

PODELA KONSTRUKCIJA (6/9)

Površinske

konstrukcije

(2/2)

a) b) c)

d) e)

f) g)

d) Površinski nosači

– ljuske, opera u

Sidneju, Australija;

e) Površinski nosači

– ljuske, paviljon u

Sočimilku, Meksiko;

f) Šatorska konstrukcija,

zategnuto platno,

auditorijum u Sidneju,

Australija ;

g) Šatorska konstrukcija,

zategnuta mreža,

olimpijski stadion u

Minhenu, Nemačka ;

Page 10: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

Masivne konstrukcije (1/2)

U masivne konstrukcije spadaju sve one konstrukcije

čiji su delovi takvi da su im sve tri dimenzije istog reda

veličine.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

PODELA KONSTRUKCIJA (6/9)

STATIKA

- VRSTE KONSTRUKCIJA -

Page 11: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Masivne

konstrukcije

(2/2)

PODELA

KONSTRUKCIJA

(7/9)

STATIKA

- VRSTE KONSTRUKCIJA -

Keopsova piramida u Gizi Kineski zid

Tunel – Sićevačka klisura

Brana Hidroelektrane

“Đerdap” na Dunavu

Brana “Huver” na reci

Kolorado, Arizona, SAD

Page 12: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

Složene (mešovite) konstrukcije

Složene ili mešovite konstrukcije nastaju kao

kombinacija prethodnih vrsta konstrukcija.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

PODELA KONSTRUKCIJA (8/9)

STATIKA

- VRSTE KONSTRUKCIJA -

Page 13: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

PREMA NIVOU KINEMATIČKE STABILNOSTI:

Geometrijski promenljivi sistemi;

Geometrijski nepromenljivi sistemi:

- Statički određene konstrukcije,

- Statički neodređene konstrukcije.

Za rešavanje statički određenih sistema se koriste samo

jednačine ravnoteže.

Za rešavanje statički neodređenih sistema se pored

jednačina ravnoteže koriste i dodatne jednačine.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

PODELA KONSTRUKCIJA (9/9)

STATIKA

- VRSTE KONSTRUKCIJA -

Page 14: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Analiza opterećenja nosećih konstrukcija (kranovi,

mostovi, stubovi, ramovi, roštilji, ... ) pripada oblasti

inženjerstva poznatoj pod nazivom strukturna analiza.

Krovna konstrukcija Most

STATIKA

- VRSTE KONSTRUKCIJA -

Page 15: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

NOSAČI su konstruktivni elementi koji primaju

opterećenja i prenose ih na druga tela, odnosno

oslonce.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

PODELA NOSAČA:

Prema položaju opterećenja;

Prema obliku;

Prema složenosti;

Prema statičkoj određenosti.

Page 16: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

PREMA POLOŽAJU OPTEREĆENJA:

Prostorni – napadne linija sila koje dejstvuju na nosač

se ne nalaze u istoj ravni.

Ravanski – imaju ravan simetrije i napadne linije svih

sila se nalaze u toj ravni;

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

PODELA NOSAČA (1/6)

Page 17: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

PREMA OBLIKU:

Puni (grede) – imaju “pun” poprečni presek, tj. nema

diskontinuiteta (prekida) između dva susedna

poprečna preseka nosača. Najčešće su prizmatičnog

ili cilindričnog oblika.

Rešetkasti – sastavljeni su od lakih nosača – štapova

koji su međusobno zglobno povezani tako da čine

jednu krutu konstrukciju.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

PODELA NOSAČA (2/6)

Page 18: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

PREMA SLOŽENOSTI:

Prosti (osnovni) – čini ih jedno telo ili jedna kruta

konstrukcija.

Složeni – dobijaju se kombinacijama prostih nosača.

Složenost zavisi od broja korišćenih prostih nosača i

načina njihovog vezivanja.

Ukoliko su prosti nosači povezani zglobovima,

složeni nosač se naziva i Gerberovim nosačem.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

PODELA NOSAČA (3/6)

Page 19: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

PREMA STATIČKOJ ODREĐENOSTI:

Statički određen;

Statički neodređen.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

PODELA NOSAČA (4/6)

Page 20: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

Statički određen nosač je nosač kod koga je broj veza

r = 3 u ravni i r = 6 u prostoru.

Nosač je u ravnoteži (miruje) pod uticajem spoljašnjih

sila i veza ako je broj stepeni slobode kretanja

n = r – 3 = 0 za ravan, odnosno n = r – 6 = 0 za prostor.

Nosač je takođe u ravnoteži i pod uticajem aktivnih sila

i reakcija veza posle primene aksioma o oslobađanju.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Statički određen nosač (1/2)

PODELA NOSAČA (5/6)

Page 21: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

Nosač je statički određen ako uslovi ravnoteže čine

potpun sistem jednačina za određivanje reakcija veza

nosača, odnosno ako je broj jednačina jednak broju

nepoznatih statičkih veličina.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Statički određen nosač (2/2)

PODELA NOSAČA (6/6)

Statički neodređen nosač

Statički neodređeni nosači su nosači kod kojih je broj

veza u ravni r > 3, a u prostoru r > 6.

Page 22: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

Linijski nosač je kruto telo čije su dve dimenzije

znatno manje u odnosu na treću dimenziju - dužinu.

Osnovni element linijskog nosača je štap.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Pojam linijskog nosača (1/3)

Page 23: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

Linijski nosači predstavljaju geometrijski neizmenljive

sisteme koji su sastavljeni od jednog ili više

međusobno povezanih štapova, a vezani su za tlo ili

neku drugu konstrukciju osloncima.

Veze između štapova mogu biti zglobne ili krute.

Šematski prikaz linijskog nosača je linija.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Pojam linijskog nosača (2/3)

Page 24: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

Linija koja prolazi kroz

težišta poprečnih

preseka štapa naziva

se osa štapa.

Osa štapa može biti

prava ili kriva, kao što

je kod luka, lančanice

itd.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Pojam linijskog nosača (3/3)

Poprečni presek

Težište poprečnog preseka

Osa štapa

Prosta greda kao

linijski nosač – štap

Poprečni preseci štapa su

normalni na osu štapa.

Page 25: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Prosta greda;

Greda sa prepustima;

Konzola;

Okvirni nosač (ram).

OSNOVNI RAVANSKI PUNI PROSTI LINIJSKI

STATIČKI ODREĐENI NOSAČI (1/6)

Rešetkasti nosač (rešetka).

OSNOVNI RAVANSKI REŠETKASTI PROSTI LINIJSKI

STATIČKI ODREĐENI NOSAČI

Page 26: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

Prosta greda je nosač koji je za nepokretnu osnovu

jednim svojim krajem vezan nepokretnim osloncem, a

drugim krajem pokretnim osloncem.

Rastojanje između oslonaca se naziva raspon grede.

Pokretan oslonac dozvoljava mala pomeranja u

pravcu ose grede za slučaj malih deformacija grede.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Prosta greda (2/6)

Page 27: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

Greda sa prepustima je nosač kod koga se bar jedan

oslonac ne nalazi na kraju grede.

Rastojanje između oslonaca se naziva raspon grede, a

van oslonca prepust, sa jedne ili sa dve strane.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Greda sa prepustima (3/6)

Page 28: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

Konzola je nosač koji je za nepokretnu osnovu vezan

uklještenjem.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Konzola (4/6)

Page 29: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

Okvirni nosač (ram) je nosač koji se dobija krutim

spajanjem greda ili konzola u jednu celinu.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Okvirni nosač – ram (5/6)

Page 30: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

Rešetkasti nosač je kruta konstrukcija sastavljena od

lakih štapova koja za nepokretnu osnovu može biti

vezana pokretnim osloncem, nepokretnim osloncem ili

uklještenjem.

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Rešetkasti nosač – rešetka (6/6)

Page 31: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

OSNOVNI RAVANSKI PUNI I REŠETKASTI SLOŽENI

LINIJSKI STATIČKI ODREĐENI NOSAČI (1/2)

Gerberova greda;

Gerberova greda sa prepustima;

Konzola sa Gerberovim zglobom;

Okvirni nosač (ram) sa Gerberovim zglobom;

Rešetkasti nosač sa Gerberovim zglobom.

Gerberove nosače čine zglobno povezane grede.

Broj zglobova je jednak broju prekobrojnih oslonaca

(broju statičke neodređenosti).

Page 32: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Konzola sa

Gerberovim zglobom

Ram sa Gerberovim zglobom

Rešetka sa Gerberovim zglobom

OSNOVNI RAVANSKI PUNI I REŠETKASTI SLOŽENI

LINIJSKI STATIČKI ODREĐENI NOSAČI (2/2)

Page 33: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA STATIČKIH NOSAČA (1/6)

PREMA NAČINU DEJSTVA

PREMA OBLIKU DEJSTVA

PREMA VREMENU TRAJANJA Stalna

Povremena (promenljiva)

Koncentrisana

Kontinualna

Neposredna

Posredna

Page 34: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA STATIČKIH NOSAČA (2/6)

Nosač je često izložen opterećenju koje je raspodeljeno

po njegovoj zapremini, površini, odnosno dužini.

Opterećenje koje je neprekidno raspoređeno po celoj

dužini grede ili delu grede se naziva neprekidno

raspodeljeno ili kontinualno opterećenje.

Page 35: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA STATIČKIH NOSAČA (3/6)

Primeri raspodeljenog opterećenja su posledica

dejstva sopstvene težine, vetra, snega, hidrostatičkog

pritiska, pritiska tla itd.

Prema vremenu trajanja,

opterećenja mogu biti

stalna (težina nosača) i

povremena (vetar, sneg, itd.). Dejstvo vetra

Page 36: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Koncentrisana sila predstavlja uticaj opterećenja za

koje se pretpostavlja da dejstvuje na tačku tela.

VRSTE OPTEREĆENJA STATIČKIH NOSAČA (4/6)

Dejstvo spoljašnjih sila –

sila u osloncima

Dejstvo tela na telo

Page 37: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Opterećenje može da se predstavi koncentrisanom

silom ako se utvrdi da je zapremina, površina ili

dužina na koju opterećenje dejstvuje vrlo mala u

odnosu na veličinu tela.

VRSTE OPTEREĆENJA STATIČKIH NOSAČA (5/6)

Page 38: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

Glavni nosač - rešetka

Poprečni nosač

Podužni nosač

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA STATIČKIH NOSAČA (6/6)

Koncentrisane i kontinualno raspoređene sile

Sile koje dejstvuju na deo površi tela ili zapremine tela,

celom dužinom ili delom dužine nosača, zovu se

kontinualno raspoređene sile.

Page 39: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (1/16)

Opterećenja koja dejstvuju na linijski nosač mogu biti

u vidu:

Koncentrisanih

opterećenja

Ravnomerno ili neravnomerno raspodeljenih

kontinualnih (linijskih) opterećenja.

Koncentrisane sile;

Spregovi sila ili koncentrisani

(redukcioni) momenti;

Page 40: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (2/16)

x

Koncentrisane

sile

Spregovi

Kontinualna

opterećenja

Posredna

opterećenja

x

Page 41: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (3/16)

Koncentrisane sile mogu da imaju različit pravac:

Duž podužne ose nosača,

Upravno na podužnu osu nosača ili

Pod nagibom u odnosu na podužnu osu nosača.

Koncentrisane sile

Page 42: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (4/16)

Ukoliko je kontakt između dva tela ostvaren duž linije, tada

je telo opterećeno linijski raspoređenim opterećenjem.

Kontinualna (linijska) opterećenja (1/9)

Nosač opterećen vrećama cementa

q [N/m] – specifično opterećenje

Page 43: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (5/16)

Dejstvo opterećenja se može proučavati na jednostavan

način ako se ono zameni svojom rezultantom.

Kontinualna (linijska) opterećenja (2/9)

Površ AA’B’B, određena

linijom kontakta AB i krivom

opterećenja A’B’, naziva se

površ opterećenja.

Page 44: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (6/16)

Kontinualna (linijska) opterećenja (3/9)

( ) ;q x dx dA ( ) ;dQ

q xdx

Sila dQ koja dejstvuje na mali

element grede dužine dx:

( ) ;dQ q x dx

Ovakvih elementarnih sila duž

kontaktne linije AB ima

beskonačno mnogo.

Za ovaj sistem paralelnih sila

potrebno je odrediti veličinu i

položaj rezultante:

Page 45: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (7/16)

Kontinualna (linijska) opterećenja (4/9)

( ) ;

.

B b

A a

A

Q dQ q x dx

Q dA A

Intenzitet rezultante linijski

raspoređenog kontinualnog

opterećenja jednak je površini

površi opterećenja.

Page 46: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (8/16)

Kontinualna (linijska) opterećenja (5/9)

Pošto se sistem sila svodi na

rezultantu, važi Varinjonova

teorema, prema kojoj je

moment rezultante u odnosu

na neku tačku ili osu jednak

sumi momenata komponenata

u odnosu na istu tačku ili osu:

Page 47: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (9/16)

Kontinualna (linijska) opterećenja (6/9)

Moment rezultante u odnosu

na tačku O jednak je

proizvodu njenog intenziteta

Q i normalnog rastojanja xc :

dok je moment elementarne

sile dQ u odnosu na tačku O:

,O CM Q Q x

.O

dQ

M dQ dQ x x q x dx

Page 48: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (10/16)

Kontinualna (linijska) opterećenja (7/9)

Ukupni moment kontinualnog opterećenja u odnosu na tačku A

iznosi (Varinjon): ( ) .

B b

O

A a

M Q x dQ x q x dx

( )

( )1 1

( ) .

( )

B b

C

A ab

ba dA

C b

a A

a dA

x Q x dQ x q x dx

x q x dx

x x q x dx x dAQ A

q x dx

Page 49: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (11/16)

Kontinualna (linijska) opterećenja (8/9)

izraz kojim je definisan položaj

težišta C površi AA’B’B.

Zaključuje se da je rezultanta Q

kontinualnog opterećenja

ekvivalentna kontinualnom

opterećenju ukoliko njena

napadna linija prolazi kroz

težište površi opterećenja.

( )1

( )

b

aC b

A

a

x q x dx

x x dAA

q x dx

Page 50: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (12/16)

Kontinualna (linijska) opterećenja (9/9)

Napadna linija rezultante

linijski raspoređenog

kontinualnog opterećenja

prolazi kroz težište površi

opterećenja.

Page 51: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

C

( ) const.q x q

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (13/16)

Linijski ravnomerno raspoređeno kontinualno opterećenje,

q = const. - površ opterećenja pravougaonik

0

0

0 ;

ll

Q A q dx q x q l q l

2 2 2

00

0

1 10

2 2 ;2

l

l

C l

q x dx x ll

xl l

q dx

Page 52: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

C

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (14/16)

Linijski neravnomerno raspoređeno kontinualno

opterećenje, q(x) const. - površ opterećenja trougao

2

0 0 0

( ) : : ( ) ; ( ) ;2 2

ll lq q q x q l

q x q x l q x x Q q x dx xdxl l l

2

3 3

0

2 2

0

2 2 2;

3 3 3

2

l

l

C

qx dx

l x lx l

q l l l

Page 53: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (15/16)

Linijski neravnomerno raspoređeno kontinualno

opterećenje, q(x) const. - površ opterećenja trapez (1/2)

1 2

2

1 21

1 2

;iC i

C CiC

x Ax A x A

xA A A

1 2;Q A A A

Page 54: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (15/16)

Linijski neravnomerno raspoređeno kontinualno

opterećenje, q(x) const. - površ opterećenja trapez (2/2)

1 2

01 2

1 2 0

1 2 0

;2

21;

3

l

C C lC

l

q qQ A A A l

x A x A q qx l

A A q q

1

2

1 0

02

1, ;

2

2, ;

3 2

C

lC

x l A q l

q qx l A l

Page 55: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

- STATIČKI NOSAČI -

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

VRSTE OPTEREĆENJA LINIJSKIH NOSAČA (16/16)

Posredna opterećenja

Različiti primeri posrednih opterećenja proste grede –

ekscentrične sile i sekundarni nosači

Page 56: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

1. Šta predstavlja konstrukcija?

2. Podela konstrukcija.

3. Šta su nosači?

4. Podela nosača.

5. Objasniti pojam linijskog nosača.

6. Osnovni ravanski puni i rešetkasti prosti linijski statički

određeni nosači.

7. Vrste opterećenja statičkih nosača.

Kontrolna pitanja 5

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.

Page 57: TEHNIČKA MEHANIKA - znrfak.ni.ac.rs GODINA/PRED… · TEHNIČKA MEHANIKA ... pritiska, pritiska tla itd. Prema vremenu trajanja, opterećenja mogu biti stalna (težina nosača) i

STATIKA

8. Vrste opterećenja linijskih nosača.

9. Rezultanta i njen položaj u slučaju ravnomerno

raspodeljenog linijskog opterećenja.

10. Rezultanta i njen položaj u slučaju neravnomerno

raspodeljenog linijskog opterećenja oblika trougla.

11. Rezultanta i njen položaj u slučaju neravnomerno

raspodeljenog linijskog opterećenja oblika trapeza.

12. Primeri posrednog opterećenja.

Kontrolna pitanja 5

TEHNIČKA MEHANIKA – prezentacija predavanja Dr Darko Mihajlov, doc.