Top Banner
www.wojtyla.hu www.szenteste.hu www.portaegyesulet.hu Élelmiszer adományok húsvét ünnepére Nagyszombat reggel baráti találkozó színhelye volt a kecskeméti Egressy utca és környéke. A Karol Wojtyla Barátság Központ búcsúján dr. Bábel Balázs, Kalocsa- Kecskemét érseke megszen- telte és átadta a rászoruló családoknak a fölajánlók ajándékát, a húsvéti aszta- lokra kínált sonkát, kol- bászt, tojást, kalácsot. Az ünnepségen köszöntõt mon- dott Kiss Róbert, Magyaror- szág varsói nagykövete, majd a húsvéti örömrõl, re- ményrõl és a szeretet bátor- ságáról beszélt dr. Bábel Balázs metropolita. Kitüntet- ték a ház szponzori közös- ségének tagjait. A megszen- telt ételbõl száz nehéz sorsú család húsvéti lakomája lett telje- sebb, boldogabb. Aranykulcsos támogatók: Szent Miklós Templom, Szent Fe- renc Imaközösség, Hamiló Pékség, Kiss Zoltán mester- cukrász, Magyar Nemzetõr- ség Kecskeméti Csoportja, Szigetvári Takarékszövetkezet, Orgovány és Vidéke Takarék- szövetkezet, Vágóné Balla Eszter, az Alföld Pro-Coop Zrt. vezérigazgatója, Kollár Csa- ba és családja, Richter Dekor, Duna Televízió, Petõfi Népe, Frittmann család, Dimenzió Borászat, Juhász Lászó, Vörös Tibor, Pro-Cent, Szappanos Imre, Cseh Pékség, Polyák Jó- zsef, Molnár Ferenc. Pusker Ágnes és Pusker Júlia ne- vét nemcsak a kecskemétiek, hanem a külföldiek is jól isme- rik már. Szeretetre méltó játé- kukkal mindenkit levesznek a lábukról. A tehetséges testvér- pár a Kodály-iskolában tanult meg magas színvonalon hege- dülni. Ágnes jelenleg a Liszt Fe- renc Zenemûvészeti Egyetem végzõs hallgatója. Nemrég ér- kezett haza Münchenbõl, ahol az Erasmus csereprogram kere- tében tanult. Júlia a Zeneaka- démia különleges tehetségek tagozatának ötödik évfolyamos tanulója, emellett idén érettsé- gizik a Kodály Zoltán Zenemû- vészeti Szakközépiskolában. Egyikük se unatkozott az elmúlt idõszakban, a java azonban még hátra van. Elvarázsolt München pezsgése, az ottani emberek. Több koncerten részt vehettem, például a magdeburgi Tele- mann Héten is felléptem. Már- cius közepén a barokk zene központjává válik Magdeburg, a világ minden tájáról érkez- nek ide mûvészek és zeneked- velõk, vagyis hatalmas élményt jelentett ez a fesztivál – mesél- te Ági. – Pihenni nem sok idõm marad, mert április 29-én az egyik kamara partneremmel játszunk együtt a Nádor Te- remben, majd május 27-én az én diplomajátékom következik. – Számomra az elmúlt hó- napok legmeghatározóbb él- ménye az volt, amikor együtt játszhattam februárban a Nemzeti Filharmonikus Zene- karral a Mûvészetek Palotájá- ban – mondta Juli. – A követ- kezõ megmérettetésem április 14-én lesz a Kovács Dénes Emlékversenyen, majd április 26-án végzõs társammal együtt játszunk a Kecskeméti Szimfonikus Zenekarral a Ko- dály-iskolában. Közben persze az érettségire is gõzerõvel ké- szülök. Tehetséges testvérpár Kiadó májustól kecskeméti belvárosi, utcai, kétszobás iroda üzlethelyiség Tel.: 30/9788-480 Kecskeméten a civilek összefo- gásával gyönyörûen megújult a Szentháromság Temetõ Kálvá- riája. A rekonstrukció kezde- ményezõje és fõvédnöke Király József, a Kecskeméti Városszé- pítõ Egyesület elnöke örömmel számolt be lapunknak arról, hogy még húsvét elõtt helyükre kerülhettek a Kálvária Buda- pesten restaurált szép szobrai. Ahogy a mellékelt fotó is mu- tatja, ha a különbözõ civil szer- vezetek összeadják erejüket, csodás dolgokat tudnak tenni városunk szépítéséért, gyarapí- tásáért. – Külön köszönet illeti – a sok támogató között – a kecs- keméti Porta Egyesületet – hangsúlyozta Király József. – Reméljük, ahogy eddig, a mun- kák folytatásában is társunk marad ez a kegyhelyek felújítá- sában nagy tapasztalattal ren- delkezõ civil szervezet. Megszépült Kálvária Érdekli a HR menedzseri pálya? Jelentkezzen, toborzót keresünk! Akár egymillió forintos havi jövedelem is elérhetõ. Munkát keres? Mi munkatársakat. nagybroker@gmail.com
8

Tehetséges testvérpár Megszépült Kálvárianrw.civilnaplo.hu/alfnapl/2010-4.pdf · polnájáig vezet. A program április 10-én 8.30-kor kezdõ-dik a Mária Kápolnánál. Pilis

Jan 25, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Tehetséges testvérpár Megszépült Kálvárianrw.civilnaplo.hu/alfnapl/2010-4.pdf · polnájáig vezet. A program április 10-én 8.30-kor kezdõ-dik a Mária Kápolnánál. Pilis

www.wojtyla.hu

www.szenteste.hu

www.portaegyesulet.hu

Élelmiszeradományok

húsvétünnepére

Nagyszombat reggel barátitalálkozó színhelye volt akecskeméti Egressy utca éskörnyéke. A Karol WojtylaBarátság Központ búcsújánddrr.. BBáábbeell BBaalláázzss, Kalocsa-Kecskemét érseke megszen-telte és átadta a rászorulócsaládoknak a fölajánlókajándékát, a húsvéti aszta-lokra kínált sonkát, kol-bászt, tojást, kalácsot. Azünnepségen köszöntõt mon-dott KKiissss RRóóbbeerrtt, Magyaror-szág varsói nagykövete,majd a húsvéti örömrõl, re-ményrõl és a szeretet bátor-ságáról beszélt dr. BábelBalázs metropolita. Kitüntet-ték a ház szponzori közös-ségének tagjait. A megszen-telt ételbõl száz nehéz sorsúcsalád húsvéti lakomája lett telje-sebb, boldogabb.

Aranykulcsos támogatók: SzentMiklós Templom, Szent Fe-

renc Imaközösség, HamilóPékség, Kiss Zoltán mester-cukrász, Magyar Nemzetõr-ség Kecskeméti Csoportja,

Szigetvári Takarékszövetkezet,Orgovány és Vidéke Takarék-szövetkezet, Vágóné BallaEszter, az Alföld Pro-Coop Zrt.

vezérigazgatója, Kollár Csa-ba és családja, Richter Dekor,Duna Televízió, Petõfi Népe,Frittmann család, Dimenzió

Borászat, Juhász Lászó, VörösTibor, Pro-Cent, SzappanosImre, Cseh Pékség, Polyák Jó-zsef, Molnár Ferenc.

PPuusskkeerr ÁÁggnneess és PPuusskkeerr JJúúlliiaa ne-vét nemcsak a kecskemétiek,hanem a külföldiek is jól isme-rik már. Szeretetre méltó játé-kukkal mindenkit levesznek alábukról. A tehetséges testvér-

pár a Kodály-iskolában tanultmeg magas színvonalon hege-dülni. Ágnes jelenleg a Liszt Fe-renc Zenemûvészeti Egyetemvégzõs hallgatója. Nemrég ér-kezett haza Münchenbõl, aholaz Erasmus csereprogram kere-tében tanult. Júlia a Zeneaka-

démia különleges tehetségektagozatának ötödik évfolyamostanulója, emellett idén érettsé-gizik a Kodály Zoltán Zenemû-vészeti Szakközépiskolában.Egyikük se unatkozott az elmúlt

idõszakban, a java azonbanmég hátra van.

– Elvarázsolt Münchenpezsgése, az ottani emberek.Több koncerten részt vehettem,például a magdeburgi Tele-mann Héten is felléptem. Már-cius közepén a barokk zene

központjává válik Magdeburg,a világ minden tájáról érkez-nek ide mûvészek és zeneked-velõk, vagyis hatalmas élménytjelentett ez a fesztivál – mesél-te Ági. – Pihenni nem sok idõmmarad, mert április 29-én azegyik kamara partneremmeljátszunk együtt a Nádor Te-remben, majd május 27-én azén diplomajátékom következik.

– Számomra az elmúlt hó-napok legmeghatározóbb él-ménye az volt, amikor együttjátszhattam februárban aNemzeti Filharmonikus Zene-karral a Mûvészetek Palotájá-ban – mondta Juli. – A követ-kezõ megmérettetésem április14-én lesz a Kovács DénesEmlékversenyen, majd április26-án végzõs társammalegyütt játszunk a KecskemétiSzimfonikus Zenekarral a Ko-dály-iskolában. Közben perszeaz érettségire is gõzerõvel ké-szülök.

Tehetséges testvérpár

Kiadómájustól

kecskeméti belvárosi, utcai, kétszobás

irodaüzlethelyiség

Tel.: 30/9788-480

Kecskeméten a civilek összefo-gásával gyönyörûen megújult aSzentháromság Temetõ Kálvá-riája. A rekonstrukció kezde-ményezõje és fõvédnöke KKiirráállyyJJóózzsseeff, a Kecskeméti Városszé-pítõ Egyesület elnöke örömmelszámolt be lapunknak arról,hogy még húsvét elõtt helyükrekerülhettek a Kálvária Buda-pesten restaurált szép szobrai.Ahogy a mellékelt fotó is mu-tatja, ha a különbözõ civil szer-vezetek összeadják erejüket,csodás dolgokat tudnak tennivárosunk szépítéséért, gyarapí-tásáért.

– Külön köszönet illeti – asok támogató között – a kecs-keméti Porta Egyesületet –hangsúlyozta Király József. –Reméljük, ahogy eddig, a mun-kák folytatásában is társunkmarad ez a kegyhelyek felújítá-sában nagy tapasztalattal ren-delkezõ civil szervezet.

Megszépült Kálvária

Érdekli a HR menedzseripálya?

Jelentkezzen, toborzót keresünk!

Akár egymillió forintoshavi jövedelem is

elérhetõ.

Munkát keres?Mi munkatársakat.

nagybroker@gmail.com

Page 2: Tehetséges testvérpár Megszépült Kálvárianrw.civilnaplo.hu/alfnapl/2010-4.pdf · polnájáig vezet. A program április 10-én 8.30-kor kezdõ-dik a Mária Kápolnánál. Pilis

2010. április22 Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Most a szervezõk megkaptáka társulattól a hivatalos tájé-koztatást, hogy a területükönjárjanak el az ügy érdekében.Mert május végén, június ele-jén megkezdõdhetnek a kivite-lezések, addig pedig vala-mennyi érintett tulajdonost új-ból felkeresnek. A szervezõkfelhívják az érintett polgárokfigyelmét arra, hogy záros ha-táridõre készüljön el a szabá-lyos vízmérõ akna, s akiknekhátralékuk van, azok feltétle-nül rendezzék tartozásukat.Akik közben kiléptek, mostvisszaléphetnek. De felveszik alistára azokat is, akik új tulaj-donosok, vagy meggondoljákmagukat, és mégis kérik a ve-zetékes vizet.

– Társulatunk felkészült amunkára, április végére szeret-nénk az önkormányzatnak, il-letve a Bácsvíz Zrt-nek a korri-gált listát átadni – nyilatkoztalapunknak ddrr.. FFeekkeettee LLáásszzllóó. –

Mondhatnám, hogy társula-tunk ezzel el is végezte a fel-adatát, de nem ez a teljesigazság. Ugyanis idõközbenújabb bel- és külterületi közös-ségek jelezték, hogy szeretné-

nek városi vízhez jutni. Belterü-leten ez azért fordulhat elõ,mert épült egy új utca, vagy arégiek közül valakik csak amásik utcáról, úgynevezettszolgalmi joggal jutottak váro-si vízhez, a szomszédos telkenkeresztül. Elévültek a vezeté-

kek, csõtörések sorozata kese-ríti meg a szomszédok életét,és lehet, hogy a kölcsönös jóviszony sem a régi már. A kül-területen élõk kérése pedigmagától értetõdik.

– Azután ott az úgynevezettKis-ISPA. A lapokban azt olvas-hattuk, hogy folytatódik aszennyvízcsatornázás Matkón,Ménteleken és más külterületirészeken. A város közigazgatá-si területén a KecskemétiVíziközmû Társulat jogosultezek intézésére, de példáulMénteleken nélkülünk mozgó-sítják a lakosságot, s már megis bíztak egy hölgyet a szervezé-sek vezetésével. Ez azért érde-kes, mert tudtommal egy város-ban csak egy ilyen társulat mû-ködhet. Ha viszont nem társula-ti formában szervezik meg a la-kossági önerõt, akkor a kedvez-ményes hiteltõl is elesnek, de ezmár legyen csak egy újabbcsepp városunk adósságtenge-rében. Ráadásul, a hírek szerinta helyi vezetés nem kecskeméticégekkel oldja meg ezt a város-fejlesztési feladatot sem. Kíván-csian várjuk a folytatást, mert asimlisségek menet közben úgyis kiderülnek.

A közmûfejlesztés kérdõjelei MMeeggéérrkkeezzeetttt aa KKeeccsskkeemmééttii ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatthhoozz aazz iilllleettéékkeess vvíízzüüggyyii ffeell--üüggyyeellõõssééggttõõll,, aazz AAllssóó-- ééss FFeellssõõsszzéékkttóórraa éérrvvéénnyyeess vvíízzjjooggii eennggeeddééllyy,,aammiitt aa llaakkóókk oollyyaann rrééggeenn vváárrttaakk mmáárr,, hhooggyy ttööbbbbeenn hhiittüükkeett vveesszztteettttéékkaa mmeeggvvaallóóssííttáássssaall kkaappccssoollaattbbaann.. LLaappuunnkk eellõõzzõõ sszzáámmáábbaann aazzoonnbbaannddrr.. FFeekkeettee LLáásszzllóó,, aa KKeeccsskkeemmééttii VVíízziikköözzmmûû TTáárrssuullaatt eellnnöökkee mmáárr bbíízz--ttaattttaa aa kköörrnnyyéékkbbeelliieekkeett,, mmiinntteeggyy ffeellkkéésszzííttvvee õõkkeett aarrrraa,, hhooggyy hhaammaarroo--ssaann eeggyyüütttt kkeellll ddoollggoozznniiuukk..

– Én remélem, hogy a gaz-daságban és a gasztronómiá-ban egyaránt fellendülés kö-vetkezik – nyilatkozta lapunk-nak a sok becses szakmai díj-jal kitüntetett mesterszakács. –Ha nem is várhatunk csodákat,de az mindenképpen remény-re ad okot, hogy az idei esz-tendõ a fesztiválok événekígérkezik. Magyarországonmár a kis falvak is rendeznekgasztronómiával kapcsolatosmegmozdulásokat, a legkü-lönbözõbb ételeket ünnepelve,amiknek többsége hagyo-mánnyá vált az évek során. Ésez minden vendéglátónak biz-tató jel.

– Az étkezési szokásaink-ban, a gasztronómiai kultú-ránkban mindig történik egy

kis változás. Ám ettõl függet-lenül a magyar konyhábólnem hiányozhatnak a klasszi-kus magyar ételek. Amikidényjelleggel friss, magyaralapanyagokból készülnek.Ezek is olyan nemzeti kincsek,amiket meg kell õriznünk azutánunk jövõ nemzedékeknek.Ha adva van a jó recept és a jóalapanyag, akkor már mindena szakácson múlik. Sajnos aszupermarketek világában so-kan csak az árakat nézik. Azigazán jó magyar konyháravaló nyersanyagokra elsõsor-ban a tanyák környékén talál-hat az igényes szakács, legyenszó húsról, zöldségrõl vagygyümölcsrõl. Ott, ahol tápok,vegyszerek nélkül, õseink ter-melési és tenyésztési szokásait

követve sarjad a lábasba való.A magyar tanyák kapirgálóvagy röfögõ, hagyományos ta-karmányokon nevelt jószágai-

nak az ízük is teljesen más,mint a gyárszerû telepeken ne-velteké. Tessék kipróbálni!

– Az említett gasztronómiaifesztiváloknak – a vendéglá-tás felpezsdítése mellett –egyfajta hagyományõrzõ sze-repük is van. Hiszen általá-ban az adott tájegység jelleg-zetes zöldség- és gyümölcsfé-leségeihez igazodva szerve-zõdnek, ahol kényesek a ter-melõk a portékáik minõségé-re. Egy szabolcsi szilva, vagyegy makói hagymafesztivá-lon könnyen meggyõzõdhetróla bárki, mennyivel fino-mabbak az itt fellelhetõ ter-mékekbõl készült ételek, mintamiket a hipermarketekbenkínálnak – állítja a nevesmesterszakács.

A magyar konyha fesztiváljaiGGaarraacczzii JJáánnooss mmeesstteerrsszzaakkááccss iiss nneehhéézz éévvrree ééss kkeemméénnyy ttééllrree tteekkiinnttvviisssszzaa.. DDee aahhooggyy eeggyyrree sszzeebbbb aarrccáátt mmuuttaattjjaa aa ttaavvaasszz,, aa mmaaggyyaarr sszzaa--kkááccss oolliimmppiiaaii vváállooggaattootttt ttrréénneerree,, aa llaajjoossmmiizzsseeii TTaannyyaaccssáárrddaa mmeesssszzeeffööllddöönn hhíírreess ssééffjjee iiss bbiizzaakkooddóó aa jjöövvõõtt iilllleettõõeenn..

A Fidesszel kötött szövetségkapcsán Lezsák Sándor hang-súlyozta: az összefogás, mintelapadhatatlan erõforrás,mindig elengedhetetlen volta változásokhoz. A Fidesszel,a KDNP-vel és a többi, ha-sonlóképp gondolkodó poli-tikai szervezettel kötött újszövetségekkel olyan politi-kai erõ jött létre, amely nemcsak talpra állítja az orszá-got, de sikeresen véghez istudja vinni a programjábanfoglaltakat. Végezetül szólt anemzeti értékek megmenté-sének fontosságáról és arrólaz új szemléletrõl, amely aküszöbön álló kormányváltás

után azonnal éreztetni fogjahatását.

A nagygyûlésen BBíírróó ZZooll--ttáánn irodalomtörténész, azMDF elsõ elnöke elmondta,hogy 23 éve itt Lakiteleken, aLezsák Sándoréknál felállítottsátorban derült ki: nincs

olyan helyzet, amelybõl nelenne kiút. Mindössze két do-log szükséges hozzá: akaratés képesség. 1987-benLakiteleken minden olyanprogramot, feladatot és céltmegfogalmaztak, amelyekretöbb mint húsz év után végresor kerülhet. Hamarosan el-jön az idõ, amikor újra nemlesz szégyen magyarnak len-ni, a nemzetiszínû szalagotviselni, vagy a zászlót lobog-tatni. – Most érkezett el an-nak az ideje, amikor béké-sen, vér nélküli forradalom-mal meg lehet nyerni az el-következõ esztendõket –hangsúlyozta zárszavábanBíró Zoltán, utalva az április11-i választásokra.

Több közismert sportoló,médiaszemélyiség felszóla-lása után a rendezvényenbejelentették, hogy LezsákSándor kampányzáró nagy-gyûlését április 8-án este 6órakor a tiszakécskei AranyJános Mûvelõdési Központbantartják.

Lezsák Sándor szerint:

Eljött a rendszerváltás idejeAA kküüsszzööbböönn áállllóó oorrsszzáággggyyûûllééssii vváállaasszzttáássookk üürrüüggyyéénn nnaaggyyggyyûûlléésstt ttaarr--ttootttt aa nnaappookkbbaann LLaakkiitteelleekkeenn aa NNeemmzzeettii FFóórruumm.. LLeezzssáákk SSáánnddoorr eellnnöökkaa mmoosstt lleekköösszzöönnõõ kkoorrmmáánnyy tteevvéékkeennyyssééggéévveell kkaappccssoollaattoossaann kkiijjeelleenntteett--ttee:: eeggyysszzeerr ééss mmiinnddeennkkoorrrraa vvééggeett kkeellll vveettnnii aannnnaakk aa ppééllddááttllaann áállllaa--ppoottnnaakk,, mmeellyyeett nnééhháánnyy eezzeerr ppoolliittiikkaaii bbûûnnöözzõõ iiddéézzeetttt eellõõ,, aakkiikk ssaajjááttaannyyaaggii ggyyaarraappooddáássuukk éérrddeekkéébbeenn eemmbbeerreekk mmiilllliióóiitt lleehheetteettlleenníítteettttéékk eellééss ttaasszzííttoottttáákk sszzeeggéénnyyssééggbbee.. UUttaalltt aa ssookksszzoorroossáárraa nnõõtttt mmuunnkkaannééllkküü--lliissééggrree,, aa llaakkoossssáággoott tteerrhheellõõ hhiitteelláálllloommáánnyyrraa ééss aa ppééllddááttllaann mméérrttéékkûûáállllaammaaddóóssssáággrraa.. ÁÁmm nneemm eelléégg aazz aasszzttaallrraa ccssaappnnii,, aarrrraa kkeennyyeerreett iisskkeellll rraakknnii –– ffiiggyyeellmmeezztteetteetttt aa ppoolliittiikkuuss..

Félszáz kecskeméti természet-barát vett részt azon a tavaszitúrán, amit az ÉDOSZ sport-egyesület szervezett a minap

a Pilis hegységben (felvételün-kön). Pilisszentlászlóról indul-va a szurdokszerû Szent Lász-ló völgyön, az Apát-kúti pata-

kon, az Alpár- és a Kaán-for-ráson át vezetett az útjuk a ta-tárjárás után, a Duna-kanyar-ban épült Visegrádi Fellegvá-rig. A ÉDOSZ Kinizsi Termé-szetbarát Sportegyesület fenn-állásának 35. évfordulója al-kalmából turistaút-avatásáraés nyílt túrára invitálja az ér-deklõdõket legközelebb.Kecskemét elsõ kijelölt turista-útja 10 kilométeres (jelzése:Z), és a Mária Kápolnától – ahetényi Móricz-fát érintve – aNyíri erdõ Szent Hubertus Ká-polnájáig vezet. A programáprilis 10-én 8.30-kor kezdõ-dik a Mária Kápolnánál.

Pilis után évfordulós túra

Meglepõen jól szerepel a Lehet Más a Politika el-nevezésû formáció az országgyûlési képviselõvá-lasztások finisében. A legfrissebb felmérések sze-rint az LMP 9 százalékot is kaphat, ami azt jelen-tené, hogy 18 képviselõbõl álló frakciót alkothataz új Országgyûlésben. Kecskemét 1. számú vá-lasztókörzetében VVáággóó GGáábboorrnak sikerült össze-gyûjtenie kellõ számú ajánlószelvényt az LMP szí-neiben, így a hétvégi választáson rá is szavazhat-nak a polgárok.

– Kecskeméti szervezetünk tavaly jött létre, ésazok csatlakoztak hozzánk, akik együttmûködé-sen alapuló, minõségi politikát tartanak fontos-nak a jelenlegi, jobb- és baloldali árokásássalszemben – nyilatkozta lapunknak Vágó Gábor,aki tizedik pártja országos listáján. – Elegünk letta jelenlegi korrupciós parlamenti pártokból, de aszélsõségesek erõszakosságával sem szimpatizá-lunk. Mi a demokratikus értékekhez ragaszkodvahirdetjük, hogy közösségi alapon kell újraszõnitársadalmunk elrongyolódott szövetét.

– Kecskeméti programunkban szerepel az úgy-nevezett zöldipar életre keltése, amivel a környe-zetünk óvása mellett új munkahelyek is létesül-hetnének. A helyi termékek nagyobb védelme isúj lendületet adhatna a kecskeméti kis- és közép-

vállalkozásoknak. A közlekedés megreformálá-sa ugyancsak fontos, hogy a jelenlegi szörnyûkáosz megszûnjön végre. Ezt is lehet úgy tervez-ni, hogy közben a környezetvédelmet szolgál-juk, gondolok itt a kötöttpályás tömegközleke-dés kialakítására és a kerékpárutak bõvítésére –mutatott rá a politológus-közgazdász végzettsé-gû fiatal jelölt. – A Homokhátság kiszáradásá-nak megfékezésére egy helyi éghajlati cselekvé-si terv létrehozását szorgalmazzuk. A városenergiaigényének jelentõs részét úgynevezetttermészetes, megújuló energiák hasznosításávalkellene fedezni elképzeléseink szerint. Olyansok ötletünk van, hogy nagyon hosszú lennemindet felsorolni.

Tényleg lehet más?

Page 3: Tehetséges testvérpár Megszépült Kálvárianrw.civilnaplo.hu/alfnapl/2010-4.pdf · polnájáig vezet. A program április 10-én 8.30-kor kezdõ-dik a Mária Kápolnánál. Pilis

33Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu2010. április

– Amikor valaki nagy lel-kesedéssel jelentkezik a sze-mináriumra, még eszébesem jut az, hogy majd mibõltud megélni, bármit elvállal-na, csak az egyházat szol-gálhassa. Aztán mire fel-szentelik, ott van a lélek sû-rûjében, akkor már nagyonnézegeti, hogy hol milyenmegélhetési lehetõségekvannak neki és a családjá-nak. Ugyanakkor ha valakigörög katolikus pap, nemremélheti, hogy olyan helyrekerül, ahol csak a hit és ajólét jellemzõ. Korábbanpéldául nagyon szigorú elvvolt az, hogy ha egy pap ki-kerül valamilyen falusi pa-rókiára, akkor a gyermekeiugyanabba az iskolába jár-janak, ahol éppen vannak.Mert ha ott él, akkor éljenúgy, mint a hívei. Viszontma már egy faluban, aholaz iskolában a gyerekek 90százaléka roma származá-sú, nem kötelezem arra apapot, hogy a gyerekeit odajárassa.

–– ÚÚjjsszzeerrûû kkeezzddeemméénnyyeezzééss,,hhooggyy aa ddiiaasszzppóórraa tteerrüülleetteekk--rree eelliinndduullttaakk aa ggöörröögg kkaattoollii--kkuuss lleellkkéésszzeekk,, ppaappookk??

– Nem egészen újszerû,de most egyszerûen az indí-totta el ezt a folyamatot,hogy a Szabolcsból, Borsod-ból származó görög katoli-kus hívek – munkahelyet ke-resve, érvényesülést remélve

– elköltöztek más vidékekre,és a jó papnak mennie kellutánuk. Ott alapítottunkDél-Magyarországon – ésmost már sok dunántúli vá-rosban is – egyházközséget,

ahol már letelepedtek nagyszámban görög katolikusok.

–– VVaannnnaakk eerrrree kküüllöönn ffeell--kkéésszzíítteetttt ppaappjjaaiikk??

– Vannak, ugyanakkorsok lett a lakatlan paróki-ánk is. Ezért csak olyan papmehet a misszióba, szerve-zõ lelkészségbe, aki ezt tel-jes szívvel-lélekkel vállalja.Aztán meg kell keresni aztaz anyagi forrást, amelybõlfönn tudja tartani magát apap és a családja. Igyek-szünk mindenkit olyan hely-re küldeni, ahol a másodikdiplomájával vagy egyéb

végzettségével meg tudjatalálni a megélhetését, eset-leg a felesége kap olyan ál-lást, amelynek jóvoltábólnem kell nélkülözniük. Az-tán az õ feladata lesz, hogyaz évek során olyan egy-házközséget szervezzen,amely már áldozatvállalá-sokkal megélhetést is ad apapnak. A szervezõ lelkész-séget ilyenkor váltjuk át pa-rókiává, egyházközséggé.

–– KKeeccsskkeemméétteenn mmoosstt vvaallaa--mmii nnaaggyyoonn kkoommoollyyaann mmeegg--iinndduulltt aa ggöörröögg kkaattoolliikkuussookkhháázzaa ttáájjáánn..

– Régóta vágytak arra akecskemétiek, hogy legyensaját papjuk, és amikorpüspök lettem, akkor keres-tem a módját, hogy eztmeg tudjuk valósítani. Az-tán jött egy lehetõség, és aválasztás Feczák Lászlóatyára esett, aki szívesenvállalta ezt a szolgálatot.Kecskemétre költöztek, ésmi megkerestük a módját,hogy hogyan tudnak ittmegélni. Ma már hittanórákat tud adni, feleségé-nek is próbáltunk állást ta-lálni, és ha szûkösen is, dehála Istennek, meg tudnakélni a hírös városban. Aholmég nagy áldozatokat kellhoznia a helyi egyházköz-ségnek, s ahová szeretnékmihamarabb ellátogatni,mert szóba jött, hogy kö-tünk a megyével egy meg-állapodási szerzõdést.Kecskeméten sok-sok fel-adat van még a parókiátóla templomépítésig, úgy-hogy biztosan sokszor eljö-vök majd az önök szép vá-rosába.

Beszélgetés Kocsis Fülöp püspökkelA görög katolikus papok missziójaAA nnaappookkbbaann rreennddeezzttéékk mmeegg aa LLaakkiitteelleekkii NNééppffõõiisskkoollaa KKööllccsseeyy--hháázzáá--bbaann aazz iimmmmáárroonn hhaaggyyoommáánnyyooss ppaappii rreekkoolllleekkcciióótt.. AA rréésszzttvveevvõõkk eezz aall--kkaalloommmmaall iiss iiggeenn sszzíínnvvoonnaallaass ééss ttaarrttaallmmaass eellõõaaddáássookknnaakk lleehheetttteekk ttaa--nnúúii.. AA rreennddeezzvvéénnyytt kköövveettõõeenn nnyyiillaattkkoozzootttt llaappuunnkknnaakk KKooccssiiss FFüüllööpp ggöö--rröögg kkaattoolliikkuuss ppüüssppöökk,, mmiinnddeenneekkeellõõtttt aarrrraa aa kkéérrddééssüünnkkrree vváállaasszzoollvvaa,,hhooggyy mmiillyyeenn nneehhéézzssééggeekkkkeell kkeellll mmeeggkküüzzddeenniiüükk nnaappjjaaiinnkkbbaann aa ppaapp--jjaaiikknnaakk aa sszzoollggáállaattuukk ssoorráánn..

DDrr.. SSvvéébbiiss MMiihháállyy kórház-igazgató kérdésünkre el-mondta, hogy az épületet Ma-rosi Miklós, Ybl Miklós és ProArchitectura-díjas építész ter-vezi. Az õ nevéhez fûzõdik azeredeti, 1980-ban épült Nyíriúti telephely terve is. A kápol-na pontos helye egyelõremég nem dõlt el, szeretnénekkönnyen megközelíthetõ, kel-

lemes helyet találni a kórházterületén. A fõigazgató hang-súlyozta, hogy az intézmény-nek saját kórházlelkésze van,és a beteg kérésére vala-mennyi felekezet képviselõjelátogatást tesz az intézmény-ben. Évek óta minden vasár-nap tartanak ökumenikus is-tentiszteletet, és ennek láto-gatottsága is mutatja, hogy

jelentõs igény mutatkozik akórházi kápolnára.

BBáánnyyaaii GGáábboorr, a Bács-Kis-kun Megyei Közgyûlés elnökebeszámolt lapunknak arról,hogy a kórházi ökumenikusimaház tervei kapcsán tár-gyalásokat folytattak az egy-házakkal. A katolikusok és areformátusok egyaránt elfo-gadták azt a javaslatot, hogyII. János Pál pápa nevét vegyefel a kápolna. Ennek különösaktualitást ad a nagy köztisz-teletnek örvendõ pápa ideiboldoggá avatása is.

DDrr.. ZZoommbboorr GGáábboorr, Kecs-kemét polgármestere – úgy is,mint a kórház egykori igazga-tója – örömét fejezte ki, hogyez a régi igény végre valóraválhat. Véleménye szerint sokembernek nyújthat óriási se-gítséget betegsége és az az-zal járó kezelések, lelki ne-hézségek elviselésében, hahitét méltó körülmények kö-zött gyakorolhatja. Ezért isállt a város a kezdeményezésmellé.

Kórházi kápolna épülAA ffoollyyaammaattbbaann lléévvõõ nnaaggyysszzaabbáássúú bbeerruuhháázzáássookkkkaall ppáárrhhuuzzaammoo--ssaann eeggyy öökkuummeenniikkuuss kkááppoollnnaa iiss ffeellééppüüll aa kkeeccsskkeemmééttii mmeeggyyeeii kkóórr--hháázz uuddvvaarráánn.. AA hhíírrtt aa nnaappookkbbaann jjeelleenntteettttéékk bbee aa kköözzrreemmûûkkööddõõffeelleekk.. AA kkóórrhháázz,, aa ffeennnnttaarrttóó mmeeggyyeeii öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt ééss aa vváárroossppaarrttnneerree aa tteemmpplloommééppííttééssbbeenn nnaaggyy ttaappaasszzttaallaattookkkkaall rreennddeellkkeezzõõPPoorrttaa EEggyyeessüülleett lleesszz..

–– ÉÉrrsseekk úúrr ttööbbbb éévvttiizzeeddee ééllii ááttaa hhúússvvééttii üünnnneeppeett ppaappkkéénntt,, sszzeerr--ttaarrttáássvveezzeettõõkkéénntt aazz oollttáárrnnááll.. KKéé--ppeess mméégg aazz iiggaazzii öörröömmrree,, aasszzeennttmmiissee tteelljjeess ááttéélléésséérree??

– Az, hogy valaki hogyan örül,alkati kérdés is. Én nem tarto-zom azok közé, akik – akár azegyházban is – karizmatikus ex-tázisba jutnak, mert más vér-mérsékletû vagyok. De ez nemjelenti azt, hogy az én örömömne lenne egyre mélyülõ. Az idõmúlásával minden ember egyreinkább átéli az emberi lét véges-ségét, annak sokszor abszurdvoltát, a halállal való sok-sok ta-lálkozást, szeretteink elvesztését.Ekkor jövünk rá, hogy milyennagy dolog a feltámadás. Ez azoka annak, hogy a húsvét ünne-pe idõvel egyre mélyül azoknakaz embereknek az életében,akik komolyan hisznek.

–– 22001100 aa ppááppaa sszzáánnddéékkaa sszzee--rriinntt aa ppaappssáágg éévvee,, mmééggiiss mmoosstt éérriittaalláánn aa lleeggttööbbbb kkrriittiikkaa EEuurróóppáá--bbaann aa ffeellssõõbbbb ppaappssáággoott..

– Nem is számítottunk másra.Amikor Szentatyánk meghirdettea papság évét, a püspöki karnakvolt olyan tagja, aki szinte prófé-tálva azt mondta: figyeljétekmeg, mennyi támadásnak le-szünk kitéve, hogy ennek a do-lognak az értékét csökkentenipróbálják. A világ össztüze ránkzúdul. Hogy mást ne mondjak:amikor mi a családokért, házas-ságokért küzdünk és odaállítjukaz emberek elé példaként az iga-zi normát, a férfi és nõ életre szó-ló szövetségét, a világban felerõ-södik az ellentábor, és példáulegyre több helyen elismerik azegynemûek házasságát. Minthabizonyos erõk az ellen hatnának,hogy egy eszmény, egy idea erõ-re kaphasson. Itt lehet látni, hogya világ milyen ambivalens: van,amit Jézus Krisztus megváltott,másrészt pedig léteznek azok alehúzó erõk is, amelyekkel naprólnapra találkozunk.

–– IIllyyeennkkoorr sszzeemmbbee kkeellll nnéézznnüünnkkaazzzzaall iiss,, hhooggyy aa ssááttáánn ééss aazz aann--ggyyaall,, aa jjóó ééss aa rroosssszz,, aazz iisstteennii ééss

aa ppookkoollii hhaarrccaa ffoollyyttoonnoossaann ffeell--sszzíínnrree kkeerrüüll aazz éélleettüünnkkbbeenn..

– A feltámadt Krisztus is ma-gán hordozta a sebeit, amikorláthatóvá tette magát az aposto-lok elõtt. Azt mondta Tamásnak:tapintsd meg a sebet! Így van ezaz egyházban is. Mi a bûnt bûn-

nek mondjuk, a bûnért bûnbána-tot tartunk, és jóvátételt gyakor-lunk. Ebben különbözünk a világ-tól. Mert a világ százszorosan el-követi azokat a bûnöket, amelyekaz egyházban elõfordulnak, de –érthetõ módon – a papság, a ke-resztény ember felé nagyobb er-kölcsi elvárást támaszt a társa-dalom. Igen, van bûn, és elõfor-dul botrányos történés is az egy-házon belül. Mindig van ebbõlfelépülés, és van megfontolandótapasztalat is. És mi azt valljuk,hogy az istenszeretõknek min-den a javára válik. Ehhez SzentÁgoston hozzáteszi: még a meg-bánt bûn is. Ez is bizonyítja azegyház isteni eredetét. Nem em-beri alkotás és erõlködés, mertha az volna, már ezerszer szét-hullott volna a szeretet-közös-ség. Elég a rendszerváltás utánihúsz esztendõ pártjaira, közös-ségeire gondolni, amelyek olyannagy elánnal indultak, most pe-dig már úgy kell õket keresgetnia magyar társadalomban, vagymindörökre elvesztek. –– SSookkaakk ttööbbbbéérrtteellmmûû kkiiffeejjeezzééss--kkéénntt sszzóóllttaakk aa ffeellttáámmaaddáássrróóll,,

lleeggaalláábbbbiiss eezzeenn aa ttaavvaasszzoonn MMaa--ggyyaarroorrsszzáággoonn..

– A hitigazságok ugyanazok.A feltámadás örök tény. De azÚrjézus is megmondta: figyelje-tek oda az idõk jeleire! Én ma-gam is szeretnék erre odafi-gyelni. Az egyik újság vezér-cikkében azt írtam, hogy az afeltámadás, amit mi ünneplünka földi életben, egy közösségfeltámadását is kell, hogy el-hozza. Minden kataklizmábanaz az érzése az embereknek,hogy itt már vége a közösség-nek, a hazának. Ady Endremondta az elsõ világháború vé-ge felé, hogy ezt a népet annyi-ra tönkretették, hogy itt márnem lesz többé feltámadás. Ésutána mégis lett. Többször is.Ezt a reményt szeretném to-vábbadni. Krisztus feltámadásaevilági életünket is többé teszi.Van feltámadás már most is.Azokra az értékekre gondolok,amiket Krisztus hozott. Elõbbazonban le kell szállni a pok-lokra, le kell szállni arra amélységre, ahol találkozunk abûnnel, a bûnt bûnnek nevez-zük, megbánjuk, újrakezdünk,jóvátesszük, és ebbõl a megverthelyzetbõl is fel tudunk állni.Éppen azért, amiért Jézus aztmondja: bízzatok, én legyõztema világot!

–– NNaaggyysszzoommbbaattoonn 110000 sszzee--ggéénnyynneekk oosszzttootttt ssoonnkkáátt,, ttoojjáásstt,,kkaallááccssoott,, mmoonnddootttt jjóó sszzóótt aaKKaarrooll WWoojjttyyllaa BBaarrááttssáágg KKöözz--ppoonnttbbaann.. MMeeggtteerríítteettttee aazz aattyyaaiiaasszzttaalltt KKrriisszzttuuss –– aa sszzeeggéénnyyeekk–– kköözzöössssééggéébbeenn..

– Én egyfajta továbbadójavagyok annak az adomány-nak, amit egy jótevõnek kö-szönhetünk. Valamiképpenúgy, mint amikor fiatal pap-növendék koromban egypap adott nekem némi zseb-pénzt jó célokra, majd aztmondta, hogy egyszer ad-jam azt tovább. A rászorulóembereket étellel támogatni,segíteni az ünnepüket azzal,hogy legalább ezt a néhánynapot nélkülözés nélkül tölt-sék el, szép gesztus. Az ételttermészetesen megáldjukõsidõktõl fogva. Mert kegye-lem, mert Krisztustól van.Hálát adok érte.

FFaarrkkaass PP.. JJóózzsseeff

Interjú dr. Bábel Balázs érsekkelKrisztus mindenkit az asztalához hív

AA mmaaii mmaaggyyaarr ttáárrssaaddaallmmuunnkk tteellee vvaann ccssüüggggeeddttssééggggeell,, rreemméénnyytteelleenn--ssééggggeell,, eellkkeesseerreeddeettttssééggggeell.. EEzzéérrtt ssoohhaa nneemm vvoolltt nnaaggyyoobbbb sszzüükksséégg aazzúújj iiddõõkkbbeenn aarrrraa,, hhooggyy vviisssszzaattéérrjjüünnkk aazz iiggaazzii rreemméénnyyhheezz,, aammiitt KKrriisszz--ttuuss ffeellttáámmaaddáássaa hhoozz sszzáámmuunnkkrraa,, ééss aammii vviisssszzaavveettüüll ffööllddii éélleettüünnkkrree iiss..–– EErrrrõõll iiss íírrtt nnaaggyyhheettii üüzzeenneettéébbeenn ddrr.. BBáábbeell BBaalláázzss KKaallooccssaa--KKeeccsskkee--mméétt éérrsseekkee,, aakkiivveell aazz aalláábbbbii bbeesszzééllggeettééssüünnkk kkéésszzüülltt..

Még ez idén megvalósulhat azOlimpiai Barátok KecskemétiKöre által megálmodott Sportli-get a Szabadidõközpontban.

– A kecskeméti sportörökségmegóvása mellett kiemelt sze-repe van nálunk a sport és azolimpiai eszme népszerûsítésé-nek is, fõleg a fiatalok körében.Ezért is döntöttünk közgyûlé-sünkön a Sportliget létrehozá-sáról – nyilatkozta lapunknakddrr.. BBooddóócczzkkyy LLáásszzllóó, a civilszervezet elnöke. – Egyesüle-tünk emellett felvette a száz éveszületett kecskeméti olimpiai

bajnok, Bóbis Gyula birkózónevét, ezzel is tisztelegve emlé-ke elõtt.

Az olimpiai barátok a HírösSport Nonprofit Kft.-vel szoro-san együttmûködve tervezik ki-alakítani a Sportligetet, mindenévszakban igényes sportolási le-hetõséget kínálva. Emellett mégszámos tervvel, programmal ké-szül az egyesület erre az évre.

– Messzi István olimpiai baj-nok birkózó tiszteletére augusz-tusban emléktáblát avatunk aróla elnevezett sportcsarnoknál.Ahol egy emlékfalat is létreho-

zunk, hogy a kecskeméti olim-pikonok és eredményeik sohane merüljenek feledésbe. Ha-marosan megjelenik névadónk-ról, Bóbis Gyuláról egy emlék-könyv, Heltai Nándor közírónakköszönhetõen – sorolta büszkéndr. Bodóczky László. – A sportszorosan hozzátartozik egy vá-ros életéhez, arculatához. Többszervezet jelezte segítõ, együtt-mûködõ szándékát programja-ink megvalósításához, közöttüka város értékeinek megóvásá-ban oly fontos szerepet játszóPorta Egyesület is.

Sportliget és emlékkönyv

Page 4: Tehetséges testvérpár Megszépült Kálvárianrw.civilnaplo.hu/alfnapl/2010-4.pdf · polnájáig vezet. A program április 10-én 8.30-kor kezdõ-dik a Mária Kápolnánál. Pilis

2010. április44 Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

KKéérrjjüükk sseeggííttssééggéétt::– a pollen elleni védekezéshez, a Porta Pollenpont üzemeltetéséhez

– környezetvédõ, mûemlékvédõ, városvédõ akciókhoz– templomok építéséhez, keresztek felújításához

– kulturális programokhoz, helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez

GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENSKÉPZÉS

OKJ: 52 720 01 0010 52 03Áprilisi kezdéssel Kecskeméten

1100 óra – 1,5 év Tanfolyam díja: 295.000 Ft + vizsgadíj

Érdeklõdni lehet: 06-1/251-4878, www.nomina3p.hu

F.ny.sz: 01-0320-04

Akkreditációsszám:0798

soron kívül vállaljaszakdolgozatok,

diplomadolgozatok bekötésétKecskemét, Mária u. 7.

Tel.: 76/320-747, 06-30/9856-882Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig

e-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu

Kecskemét fõterén, meghitt törté-nelmi és szakrális környezetben, amagas mûvészi színvonalon kiala-kított Szent Mihály Altemplomban1, 2, 3, 4, 5 személyes urnahe-lyek bérelhetõk, 15, 30 és 90 év-re. Az urnahely-bérlés nincs vallá-si felekezethez kötve.

Tel.: Plébánia: 76/497-025 Ügyfélszolgálat: 30/356-3760

www.kecskemeturna.hu

URNATEMETÕ a Barátok templomában

TÁJÉKOZTATÓ

KUNSÁG VOLÁN ZRT. – Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy az oktatásiintézmények tavaszi szünete és a húsvéti ünnepek idõszakában2010. április 3-7. között a Kunság Volán Zrt. helyi, helyközi és távol-sági autóbuszjáratai az alábbiak szerint közlekednek:

április 3. (szombat): szabadnapáprilis 4. (vasárnap): munkaszüneti nap (Húsvét)április 5. (hétfõ): munkaszüneti nap, a hét elsõ munkanapját megelõzõ

nap (Húsvét),április 6. (kedd): a hét elsõ munkanapja, valamint a hét elsõ tanítási

napját megelõzõ nap,április 7. (szerda): munkanap, a hét elsõ iskolai elõadási napja

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy a Kunság Volán Zrt. által kiadott már-cius havi és második félhavi bérletek 2010. április 7-én 24 óráig érvényesek.

MINDEN KEDVES UTASUNKNAK KELLEMES UTAZÁST KÍVÁNUNK!Kunság Volán Zrt., Kecskemét

– Hiába módosították azállatvédelmi törvényt janu-ár 15-én, a menhelyekcsak az emberek jóindu-latában bízhatnak. Azo-kéban, akiket közbensújt a gazdasági válság.Ha nem fogunk összeaz állatvédelemben, ak-kor itt nagyon nagyprobléma lesz. Elsõsor-ban az ivartalanításragondolok, mert ez azegyik legfontosabb kér-dés, aminek az alapja aszemléletváltás. Két éve já-runk az általános iskolákbaállatvédelmi oktatást tartani agyermekeknek. Most kaptunka német testvérszervezetünktõlolyan kifestõkönyveket, ame-lyekbõl a kicsik már óvodáskoruktól ismerkedhetnek azállatvédelemmel. Levetítünknekik olyan filmeket, ami akoruknak megfelelõen mutat-ja be a helytelen állattartást,állatkínzást. Nagyon fontos,hogy a gyerekek már egészenkicsi koruktól mit gondolnakaz állatokról.

– Ma már állatvédelmi õr-szolgálatunk mûködik Kecske-méten és környékén. Mert

elõtte hiába mentünk ki ahelyszínre, amikor állatkínzástjelentettek be, a magánterü-letre a lábunkat sem tehettükbe. Csak kívülrõl néztük, hogya nyomorult állat negyven fok-ban ki van kötve a napra, aligáll a lábán, vagy mínusz tízfokban reszket, és nincs háza,ahová a hideg elõl húzódjon,de nem tudtuk elhozni. Ezértkellett az állatvédelmi õrszol-gálat, a megyei állatvédelmiszakszolgálat, mert õk ren-delkeznek hatósági jogkör-rel, elkobozhatják a szenve-dõ állatokat.

– Az a véleményem, hogyaki állatokat kínoz, ugyanúgybántja az embertársát is. És a

pénzbüntetés, a felfüggesztettbörtön nem visszatartó erõ. Aszigorúbb bírói döntésekneknagy szerepük lehetne ab-ban, hogy a jövõben draszti-kusan csökkenjenek az állat-kínzások. Mi az örökbeadás-nál elõször kitöltetünk egypszichológus segítségévelösszeállított tesztet. Gyakorla-ti kérdések is vannak benne,és aki beikszeli, hogy láncravinné a kutyát, annak már kisem adjuk. A Mentsvárbólcsak örökbefogadási szerzõ-déssel lehet elvinni kutyát, ésa polgárõrök két héten belülellenõrzik a tartását.

– Az, hogy az ország ilyengazdasági és erkölcsi hely-zetben van, és hogy ilyenmértékben megszaporodtakaz állatkínzások, szerintemösszefügg. Mert elõfordul,hogy levélben, telefonbankönyörög valaki, hogy vigyükel a kutyáját, mert nem bírjaetetni. Mert már magánaksincs mit ennie. Ilyenkor miodavisszük a kutyatápot, ma-radjon csak a gazdinál a ku-tya, ne érezze a hiányát egyiksem a másiknak. Az ilyen em-ber szereti az állatot, és mély-séges elkeseredettségre és ne-mes lélekre vall, hogy inkábblemond a társáról, csak hogyannak jobb élete lehessen. Azilyen embertõl nem visszük ela kutyát. Sõt, kenyeret és másélelmiszert is viszünk, hogyneki is legyen mit ennie.

Mentsvár az Állatokért

Olykor a gazdi is éhezikAA GGoonngg RRááddiióó üüggyyvveezzeettõõ iiggaazzggaattóójjáávvaall tteerrjjeeddeellmmeess iinntteerrjjúútt kkéésszzíítteettttlleegguuttóóbbbb aa NNeemmzzeettkköözzii KKuuttyyaa MMaaggaazziinn.. NNeemm vvéélleettlleennüüll,, hhiisszzeenn TTõõ--zzsséérr JJuuddiitt aa MMeennttssvváárr aazz ÁÁllllaattookkéérrtt AAllaappííttvváánnyy eellnnöökkeekkéénntt iiss kköözziissmmeerrttKKeeccsskkeemméétteenn.. NNaaggyyoonn ssookkaatt ddoollggoozziikk aazzéérrtt,, hhooggyy vváárroossuunnkk kkuuttyyaa--mmeennhheellyyee jjóóll mmûûkkööddjjöönn,, ss ííggyy úújj ggaazzddáárraa lleelljjeenneekk aazz eellkkóóbboorroolltt,, áárr--vváánn mmaarraaddtt nnééggyylláábbúúaakk.. AAzz aalláábbbbiiaakkbbaann eebbbbõõll aazz iinntteerrjjúúbbóóll eelleevvee--nnííttüünnkk ffeell nnééhháánnyy rréésszzlleetteett..

– Mintegy húsz évig használ-tuk az elõzõ banki szoftvert. Arendszert az idõközben változótörvényi elvárások és körülmé-nyek figyelembevételével aprogramozók folyamatosan fej-lesztették ugyan, de végül bekellett látni, hogy a benne rejlõlehetõségeket a jelenlegi köve-telmények meghaladták. Ennekegyik jele volt, hogy a hó végizárások meglehetõsen hosszúranyúltak már. Itt természetesenmeg kell azt is említeni, hogy azévek során az ügyfélállomá-nyunk a többszörösére emelke-dett.

–– EEggyy iillyyeenn ááttáállllááss óórriiáássii mmuunn--kkaa.. SSiikkeerrüülltt zzöökkkkeennõõmmeenntteesseennmmeeggoollddaannii??

– Nehezen szántuk rá ma-gunkat, részben azért, mert na-gyon szerettük a korábbi rend-szert. Ügyintézõ és ügyfélbarátvolt, jól érthetõ és könnyen ke-zelhetõ. Másrészt pedig tisztá-ban voltunk azzal, hogy renge-teg nehézség elõtt állunk. Min-denekelõtt több napos bankiszünnapra volt szükség. Ezt kö-vetõen – mivel az elektronikusbanki rendszerünket nem tudtákátmigrálni az új programba –1200 új házi bank szerzõdéstkellett kötnünk. Így az átmenetiidõben ügyfeleink csak szemé-lyesen tudták pénzügyeiket in-tézni, ami rendkívüli mértékbenmegnövelte a fiók ügyfélforgal-

mát, mára azonban normalizá-lódott a helyzet.

–– HHooggyy vviisseellttéékk aazz ááttmmeenneettiinneehhéézzssééggeekkeett aazz üüggyyffeelleekk ééss aaddoollggoozzóókk??

– Megszenvedtük mi is és azügyfelek is a leállás utáni idõ-szakot, és az új programmal va-ló indulást, de többségébennagy türelmet és megértést ta-núsítottak, amiért ezúton is sze-

retnék köszönetet mondani. Bára nehezén túl vagyunk, szá-munkra nem értek véget az át-állással kapcsolatos teendõk. Azutómunkálatok még legalábbfél évig folynak, de ennek máraz ügyfelekre nincs hatása.

–– MMiitt nnyyeerrtteekk aazz úújj rreennddsszzeerr--rreell??

– A mai követelményeknekmegfelelõ multiprogramot, ami-nek az elektronikus banki szol-gáltatásai igen korszerûek. Ma,amikor nagyon sokan mindenügyünket interneten intézzük,érthetõ, hogy nagy és növekvõ

az igény az internetes bankiszolgáltatásokra is. Az új rend-szernek ez az egyik nagy elõ-nye. Most különösen kedvezõlehetõségeket tudunk kínálni,amirõl munkatársaink ügyfélreszabottan tájékoztatják az ér-deklõdõket.

–– AAzz ááttáállllááss kkööllttssééggeeii mmóóddoo--ssííttjjáákk aa ttaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett sszzooll--ggáállttaattáássii ddííjjttéétteelleeiitt??

– Bár ez a korszerûsítés ne-künk sokba került, nem tervez-zük a költségek növelését.

Internetes banki szolgáltatá-sunk, a Netbank továbbra isteljesen ingyenes az ügyfelek-nek, míg a telepített program-mal rendelkezõ elektronikusbanki rendszer, az Elektra költ-sége nettó 2500 forint szám-lánként. Ezt elsõsorban a nagyforgalmú bankszámlával és de-vizaszámlával is rendelkezõkhasználják. Reméljük, hogy ajövõben ügyfeleink megelége-déssel tapasztalják az új rend-szer elõnyeit, hiszen üzletpoliti-kánk meghatározó eleme azügyfél-centrikusság.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet

Korszerûbb pénzügyi szolgáltatásAAzz eellmmúúlltt hheetteekkbbeenn úújj iinnffoorrmmaattiikkaaii rreennddsszzeerrrree ttéérrtt áátt aazz OOrrggoovváánnyy ééssVViiddéékkee TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett.. KKoovvááccss SSáánnddoorrnnéé kkeeccsskkeemmééttii ffiióókkvveezzeettõõttaarrrróóll kkéérrddeezzttüükk,, hhooggyy mmii tteettttee sszzüükkssééggeesssséé aa vváállttáásstt..

Page 5: Tehetséges testvérpár Megszépült Kálvárianrw.civilnaplo.hu/alfnapl/2010-4.pdf · polnájáig vezet. A program április 10-én 8.30-kor kezdõ-dik a Mária Kápolnánál. Pilis

55Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu2010. április

Bács-Kiskun egyik legismer-tebb – itthon és külföldön is el-ismert – cége a keceli PintérMûvek a napokban ünnepeltealapításának harmincadik év-fordulóját. Ebbõl az alkalom-ból emlékezõ ünnepet rende-zett a cég tulajdonosi köre, aPintér család az alföldi kisvá-

ros mûvelõdési házának nagy-termében.

A találkozón, amely egyszerrevolt elegáns és baráti hangulatú,visszaidézték a cég fontos évtize-deit, köszöntötték az alapítót,

PPiinnttéérr JJóózzsseeffet és mindazokat adolgozókat, akik 10-15-20 évehûségesen szolgálják a kisiparosüzembõl ma már a nemzetközinukleáris energetikai piacon israngosan jegyzett keceli céget.

A 60 kitüntetett között leg-nagyobb örömünkre ott lehe-tett Farkas P. József, a KarolWojtyla Barátság Központügyvezetõ igazgatója, a PortaEgyesület alapítója, aki szá-

mos jótékonysági, városvédõés építõ akcióban mûködöttegyütt a Pintér Mûvek elsõ em-berével.

Az õ kitüntetése lapunk, il-letve a kecskeméti civil moz-

galmak iránti elismerés is,amit szívbõl köszönünk!Ugyanakkor gratulálunk azelért eredményekhez, jóegészséget kívánva és Istenáldását kérve az egész Pintércsaládra!

(Mátyus István fotói az ünnepségen készültek.)

Örömünnep a 30 éves Pintér Mûveknél

Page 6: Tehetséges testvérpár Megszépült Kálvárianrw.civilnaplo.hu/alfnapl/2010-4.pdf · polnájáig vezet. A program április 10-én 8.30-kor kezdõ-dik a Mária Kápolnánál. Pilis

2010. április66 Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

– Orvosként nemes, fontosvállalásnak tartom a KarolWojtyla Barátság Központ te-vékenységét, a szegények testiés lelki segítését. Munkámbólkifolyólag gyakran találkozomfogyatékos emberekkel, akikemiatt vesztették el a munká-jukat. A hallásproblémákkalélõk jelentõs része idõsebbember, akiknek nehézséget je-lent – a fogyatékosság mérté-kétõl függõen – a hallók-be-szélõk társadalmában, a min-

dennapi életben való helytál-lás. Ezért tartom kiemeltenfontosnak karitatív tevékenysé-gemmel õket támogatni, a tár-sadalomba való visszailleszke-désüket segíteni. Amikor hal-lottam a Szentek asztala kez-deményezésrõl – hogy orvo-sok, vállalkozók, civilek egy-egy alkalommal megvendége-lik az intézmény kedvezmé-nyezettjeit – tudtam, hogy ezegy olyan ügy, olyan érték,amit érdemes támogatni –

nyilatkozta lapunknak ddrr..SSzzeeppeess AAnnddrreeaa..

– A Farkas P. József igazga-tóval történõ beszélgetésem-kor felmerült egy általánosegészségszûrés szervezése isa Karol Wojtyla Barátság Köz-pont kedvezményezettjeinek,melybe mind a fül-orr-gé-gész, mind az audiológiaiszaktudásommal be tudnékkapcsolódni. Mint az életminden területén, itt is na-gyon fontos a prevenció. Ke-vesen tudják, hogy ha kicsitvagy közepesen romlott a hal-lás, akkor egy megfelelõ hal-lókészülékkel tökéletesre le-het „igazítani” úgy, mint aszemünket egy megfelelõszemüveggel. A kisebb fokúhalláskárosodás egyre többfiatalnál és aktívan dolgozó-nál kimutatható, egyre töb-ben térnek be hozzánk azAudissima hallókészülék sza-lonba és a szakrendelésre ez-zel a problémával. Fontostudni mindenkinek, hogy ahallókészülék ma már nem agazdagok kiváltsága, ugyanisa rosszabb szociális körülmé-nyek között élõ emberek a kö-telezõ egészségbiztosítás ke-retében az EgészségbiztosításiAlapból támogatással hozzá-juthatnak – így megkönnyítvemindennapjaikat.

Fõorvosnõ a Szentek asztalánálKKöövveettkkeezzõõ áálllloommáássááhhoozz éérrkkeezzeetttt aa SSzzeenntteekk aasszzttaallaa eellnneevveezzééssûû iissmmee--rreetttteerrjjeesszzttõõ ééss lleellkkii ssoorroozzaatt KKeeccsskkeemméétteenn,, aa KKaarrooll WWoojjttyyllaa BBaarrááttssáággKKöözzppoonnttbbaann.. AA kkeezzddeemméénnyyeezzééss lléénnyyeeggee,, hhooggyy mmiinnddiigg vvaallaakkii mmááss lláátt--jjaa vveennddééggüüll aa hháázz ggoonnddoozzoottttjjaaiitt eeggyy ffiinnoomm eebbééddrree vvaaggyy ssüütteemméénnyyrree,,ggyyüümmööllccssrree.. AA kköözzööss ééttkkeezzééss aallkkaallmmaatt aadd aarrrraa,, hhooggyy aa nnaapp sszzeennttjjéé--rrõõll,, ttöörrttéénneettéénneekk üüzzeenneettéérrõõll bbeesszzééllggeesssseenneekk.. GGáábbrriieell aarrkkaannggyyaall üünn--nneeppéénn ddrr.. SSzzeeppeess AAnnddrreeaa ffüüll--oorrrr--ggééggéésszz,, aauuddiioollóógguuss ffõõoorrvvoossnnõõ hhoozz--ttaa aa ffiinnoomm eebbééddeett..

AA hháázz ggoonnddoozzoottttjjaaii vviirráággggaall kköösszzöönnttéékk mmeegg aa ttáámmooggaattáásstt ddrr.. SSzzeeppeess AAnnddrreeáánnaakk

Egyedülálló, világ-színvonalú, közérzet-javító módszerrõl vanszó, amely pár percalatt felméri a testegészségi, energeti-kai és hiányállapotait.A számítógépes hát-tér segítségével azon-nal eredményt szol-gáltat, majd személy-re szabott, stresszoldóprogramok kidolgo-zásával beindítja aszervezet öngyógyítómechanizmusait a rossz közér-zetet okozó problémák kiküsz-öbölésére.

A módszer ötvözi a hagyomá-nyos biofeedback tréninget akvantumfizika és biológia leg-újabb kutatási eredményeivel.Ma már elismert tény, hogy be-tegségeink 80 százalékát astressz okozza. A QuantumBiofeedback készülék a világlegfejlettebb, nagy tudású, in-tuitív komputerizált eszköze,

mely a szervezetet károsítóstressz felismerése és hatásai-nak csökkentése céljából fej-lesztettek ki, fõként a pszicho-szomatikus problémákra össz-pontosítva. A pontos és meg-bízható rendszer néhány percalatt közel tízezer bioinformá-cióra teszteli az emberi szerve-zet reakcióit (baktériumok, ví-rusok, gombák, méreganya-gok, allergének, betegségek,stb.) relaxációs helyzetben, öt

pontra felhelyezett (két csukló-,két boka-, egy fejpánt) érzéke-lõk segítségével, mely adatokezután kielemzésre kerülnek.

Ezt követi a problémák prog-ramozott tréningje, ami alkal-manként egy órát vesz igénybe,

mellékhatások nélkül, teljesenfájdalommentesen.

A módszer egy jobb életmi-nõség lehetõsége: fájdalom,stressz, rossz közérzetet okozóproblémák nélkül. További információk tekinteté-ben keresse a Vitalis Stúdió ve-zetõjét, Herczegné Pál Rózsát.(+36/30/9585-215)

LLááttooggaassssoonn eell aa wwwwww..vviittaalliissssttuuddiioo..hhuu

wweebboollddaallrraa!!

Kecskeméti Vitalis Stúdió

Világszínvonalú módszer AA XXXXII.. sszzáázzaadd ffoorrrraaddaallmmiiaann úújj eeggéésszzssééggmmeeggõõrrzzõõ,, ssttrreesssszzmmeenntteessííttõõ,,rreeggeenneerráállóó,, tteesstteett--lleellkkeett hhaarrmmoonniizzáállóó mmóóddsszzeerree ööttvvöözzii aa hhaaggyyoommáá--nnyyooss bbiiooffeeeeddbbaacckk ttrréénniinnggeett aa kkvvaannttuummffiizziikkaa ééss bbiioollóóggiiaa lleeggúújjaabbbb kkuu--ttaattáássii eerreeddmméénnyyeeiivveell.. PPoonnttoossssáággaa ééss mmeeggbbíízzhhaattóóssáággaa aa NNAASSAA sszzaakk--eemmbbeerreeiinneekk kköözzrreemmûûkkööddéésséévveell éévvttiizzeeddeess kkuuttaattáássookkoonn aallaappuull.. EEzz aaffoorrrraaddaallmmiiaann úújj eeggéésszzssééggmmeeggõõrrzzõõ mmóóddsszzeerr,, aa QQuuaannttuumm BBiiooffeeeedd--bbaacckk mmáárr KKeeccsskkeemméétteenn iiss eelléérrhheettõõ..

Page 7: Tehetséges testvérpár Megszépült Kálvárianrw.civilnaplo.hu/alfnapl/2010-4.pdf · polnájáig vezet. A program április 10-én 8.30-kor kezdõ-dik a Mária Kápolnánál. Pilis

77Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu2010. április

Jobb pozíció–– GGoonnddoollttaa aazztt,, hhooggyy iillyyeenn

jjóóll sszzeerreeppeell mmaajjdd KKeeccsskkeemméétt ééssttéérrssééggee aa DDAARRFFTT pprrooggrraammjjaaiinn??

– Azt valószínûsítettem,hogy Bács-Kiskunban Kecske-mét lesz a legsikeresebb a pá-lyázatok terén, hiszen a me-gyében itt a legerõsebb a gaz-daság és a legmagasabb szin-tû a szakmai háttér. Maga amegye teljesíthetett volna job-ban is, bár ez nem csak raj-tunk múlott. A regionális ta-nács a maga elé kitûzött céltelérte, mert a rendelkezésreálló 208 milliárd forintnakcsaknem a felét már felhasz-nálta. Azt kívánom, hogy ahátralévõ három évben a ta-nács hasonló alapossággal ésszakmaisággal használja fel afennmaradt uniós pénzt. Ak-kor egymásra mutogatás nél-kül jelenthetjük majd ki, hogymegtettünk minden tõlünk tel-hetõt, és a haza fényre derült.

–– MMiitt hhoozznnaakk eezzeekk aa ddöönnttéé--sseekk mmaajjdd KKeeccsskkeemmééttnneekk??

– Elsõsorban tovább erõsítika város infrastrukturális pozí-cióit, amely hatékonyabbanvonzza a befektetõket, ezzelnõ a térség gazdasági poten-ciálja, vele párhuzamosan pe-dig a lakosság komfortérzete.Ez a hatás jól érzõdik egyéb-ként azóta, hogy autópályaköti össze Kecskemétet Buda-pesttel.

Épülõ utak

– A DARFT legtöbb pályáza-ta a közlekedésrõl szól. A régi-

óban 81 kilométer belterületiút épült és 220 kilométernyiút került felújításra. AmiKecskemétet illeti: 300 millióforinttal támogattuk a városkerékpárút-pályázatát, 280millió forinttal pedig a Kun-ság Volán fejlesztéseit. 277millió forintot nyert a kecske-méti Csalánosi út pályázata.Hamarosan megkezdõdik azészaki elkerülõ út építése,amely nagyban tehermente-síti a város egyes részeit azátmenõ tranzitforgalomtól,valamint rugalmasabbá teszia közlekedést. Csongrádután egyébként Békés megyebekapcsolódása történikmajd meg az európai színvo-nalú közlekedésbe az M44-es megépítésével. Kijelöltéka nyomvonalat a Dunaújvá-rosi Pentele hídtól Kecskemé-tig, amely az M8-as Bács-Kiskun megyei szakaszát je-lenti. Az út további fejleszté-se a megyeszékhelytõl Szol-nokig tart, ami ugyancsak je-lentõsen felértékeli majdKecskemét pozícióit. Egysze-rûen: a város megkerülhetet-lenné válik az országos, va-lamint az európai tranzitutak szempontjából, ez pedigóriási jelentõségû a gazda-ság, a vállalkozások szem-pontjából.

Gazdaság éséletminõség

–– AAzz,, hhooggyy KKeeccsskkeemméétt mmeegg--kkeerrüüllhheetteettlleennnnéé vváálliikk aazz oorrsszzáá--ggooss úútthháállóózzaattbbaann,, mméégg nneemm

jjeelleennttii aazztt,, hhooggyy aa vváárrooss ééllhhee--ttõõbbbbéé iiss vváálltt..

– Valóban, de a jelentõsgazdasági szerep az alapjaannak, hogy egy város kultu-rálisan, szociálisan is fejlõd-jön, mindamellett, hogy ezena területen is komoly pályáza-tok vannak folyamatban. Nemtitok: a Mercedes Gyár nemtelepült volna épp ide, ha en-nek a városnak nincs komolyinfrastruktúrája, ha nincs au-tópálya összeköttetése a Feri-hegyi reptérrel, ha nincs nagyléptékû egészségügyi koncep-ciója, és már az eddigi évekalatt felfejlesztett kiváló me-gyei kórháza. Fontos volt adöntéshozók számára a Kecs-keméti Fõiskola, mint oktatá-si, továbbképzési bázis, amelyszintén nagy értékû – 2,4 mil-liárd forint – fejlesztéssel mo-dernizálódott. Nem utolsósor-ban jelentõs tényezõ volt a vá-ros kulturális légköre, vala-

mint a vezetõk valós összefo-gása. Ennek egyik jó példája,hogy a DARFT 250 millió fo-rinttal egyhangúlag támogattaa gyárhoz vezetõ egyik útmegépítését. Szóval egy gaz-daságilag erõs, foglakoztatás-ban jelentõs városnak van le-hetõsége nagyban változtatni

az itt élõk életminõségén.Egyébként Kecskemét ezen atéren is jó úton halad, hiszenaz elmúlt években folyamato-san szépültek a közintézmé-nyei, a fõtere, van európaiszintû bevásárló és szórakoz-tató-központja, hamarosan

kész lesz a modern fürdõcent-ruma, versenyuszodája, to-vábbá megvalósításra vár azegészségügyi fejlesztések utol-só nagy mérföldköve, a kór-ház új épülete.

Kórházfejlesztés

–– MMiibbõõll áállll mmaajjdd eezz aa nnaaggyymméérrttéékkûû ffeejjlleesszzttééss aa mmeeggyyeeiikkóórrhháázzbbaann??

– Lényegében befejezõdik aza több mint tízéves fejlesztésiprogram, amely az onkoradi-ológia építésével kezdõdött. Afolyamatos, tervszerû építke-zésnek köszönhetõen korszerû-södtek a mûtõk, a hotelszár-nyak, gazdaságosabb lett ahõszolgáltatás, illetve légkon-dicionáltak a betegszobák. En-nek a folyamatnak részekéntkerült az új bõrkórház az intéz-mény területére és bõvült to-vább a rákgyógyítás lehetõsé-ge. Fel kellett mérni, hogy mihiányzik még, és miként lehet-

ne tovább korszerûsíteni, cent-ralizálni az intézmény területéna szolgáltatásokat. Senki szá-mára nem újdonság, hogy azIzsáki úti szülészet, nõ- ésgyermekgyógyászat épülete el-avult és korszerûtlen. Ezt csakegy új épülettel lehet kiváltani,amely a megyei kórház terüle-tén – a Nyíri úton – fog helyetkapni pályázati pénzbõl. Idekerül majd a pszichiátria is.Nagyon fontos, hogy az újgyógycentrum megépülésévelmegkezdi szolgáltatásait aszívkatéteres laboratórium, ígya helyi és térségi betegekneknem kell többé a fõvárosbavagy Szegedre utazniuk ezekrea vizsgálatokra.

–– MMeekkkkoorraa llééppttéékkûû ffeejjlleesszzttéésseezz??

– Csaknem 13 milliárd fo-rintról van szó, amelybõl 10,5milliárdot nyert el a fenntartómegyei önkormányzat. Hozzászeretném tenni, hogy a pályá-zati összeg 45 százalékát tesziki az építés, de a támogatás-ból ugyanennyi rész jut új,modern mûszerek beszerzésé-re, valamint 10 százalék az in-formatikai fejlesztésre fordít-ható. Ezen felül a kórház el-nyert még egy 600 millió fo-rint nagyságú támogatást is asürgõsségi ellátás korszerûsí-tésére.

A vállalkozások szerepe

–– MMiillyyeenn ppáállyyáázzaattii ffeejjlleesszzttéé--sseekk éérriinnttiikk mméégg KKeeccsskkeemméétteett??

– Az említett egészségügyi ésoktatási nagy projektek mellettaz elkövetkezendõ évekbenvéglegesen megoldódik a vá-ros csapadékvíz-elvezetése, je-lentõs mértékben épülnek ésépültek kerékpárutak, de Kecs-kemétrõl érkeztek be a legjobbinkubátorházas pályázatok is.

–– ÚÚggyy éérrzzeemm öönn bbüüsszzkkeeKKeeccsskkeemméétt ssiikkeerreeiirree.. MMiinnddeenn--bbeenn oollyyaann eezz aa vváárrooss,, aammiillyyeenn--nneekk llááttnnii sszzeerreettnnéé??

– Ha befejezõdik az elkerülõút, ideérnek az autópályák,minden egészségügyi intéz-mény a megyei kórház terüle-tén mûködik, megújulnak a

belsõ úthálózatok, nincs többszigeteletlen panelház, rangossportesemények és nemzetközifesztiválok, konferenciák köve-tik itt egymást, akkor aztmondhatom, minden álmomvalóra vált és Kecskemét egysajátos hangulatú, hagyo-mányõrzõ európai város lett.

–– MMiinnddeezzeekk mmeeggvvaallóóssuulláássáá--hhoozz eellkkeell mméégg aa DDAARRFFTT sseeggíítt--ssééggee.. MMiillyyeenn kkiihhíívváássookk eelléé nnéézzaa ttaannááccss aa jjöövvõõbbeenn??

– El kell indítani az elkövet-kezendõ két év fejlesztési prog-ramjait. Ebben a legfontosabbteendõnk: meg kell próbál-nunk rászabni a régióra a pro-jekteket, valamint elõsegíteniazt, hogy minél elõbb elkölthe-tõvé váljanak ezek az új pénz-ügyi források. Csak így van le-hetõségünk olyan mértékûgazdasági fejlõdést elérni,amelynek hatása beivódik atársadalomba. Én egyértelmû-en a gazdaságfejlesztés irá-nyába nyitnék, és nagyobb le-hetõséget adnék a vállalkozá-sok szerepének. Szeretném, haa vállalkozó dönthetné el,hogy a cégén belül mire költiel a fejlesztési támogatást.

Harmadikak vagyunk

Fontosnak tartom a Homok-hátság ügyét, amelyet határo-zottan tovább kell vinni és ki-állni érte, ezen felül az okta-tásügyet, valamint a közleke-dés-fejlesztéseket nagyobbösszegkerettel preferálnám.

–– MMiillyyeenn aa ppoozzíícciióójjaa,, hhaa úúggyytteettsszziikk:: aa hheellyyeezzééssee aa DDééll--AAllffööllddii RReeggiioonnáálliiss TTaannááccssnnaakk aattööbbbbii mmaaggyyaarr rrééggiióóhhoozz vviisszzoo--nnyyííttvvaa??

– Ha az elnyert összegeknagyságát nézem, akkor azelsõ a központi régió Buda-pesttel, a második az Észak-Alföld és a harmadikak mi va-gyunk. Ehhez a sikerhez kel-lettek az olyan pályázók, mintKecskemét, meg persze a ré-giós ügynökség kiválóan kép-zett szakemberei is. De lénye-ges volt az, hogy a tanácsonbelül a politikai oldalak ki-egyensúlyozottan tudtakegyüttmûködni.

Kecskemét megnyerheti a városok versenyétAA rrééggiióó hháárroomm mmeeggyyééjjee 9900 mmiilllliiáárrdd ffoorriinnttoott nnyyeerrtt aazz eellmmúúlltt éévveekkbbeennaa DDééll--AAllffööllddii RReeggiioonnáálliiss FFeejjlleesszzttééssii TTaannááccss ((DDAAFFTT)) áállttaall mmeegghhiirrddeetteettttppáállyyáázzaattookkoonn,, aammiihheezz mmiinntteeggyy 4400 mmiilllliiáárrdd ffoorriinntt ssaajjáátt eerrõõ ttáárrssuulltt.. AAlleeggeerreeddmméénnyyeesseebbbb ppáállyyáázzóókk kköözzöötttt vvaann aa KKeeccsskkeemmééttii KKiissttéérrsséégg.. AAmmeeggyyeesszzéékkhheellyynneekk,, hhaa aa hhááttrraalléévvõõ hháárroomm éévv ffoorrrráássaaiinnaakk aa jjaavváátt iissmmeeggsszzeerrzzii,, rreeáálliiss eessééllyyee vvaann aarrrraa,, hhooggyy aa ggaazzddaassáággii--ffeellzzáárrkkóózzttaattáássiivveerrsseennyybbeenn aazz eellssõõkk kköözztt vvééggeezzhheett aa hhaazzaaii nnaaggyyvváárroossookk kköözztt -- vvéélliiBBaalloogghh LLáásszzllóó,, aa DDAARRFFTT ttáárrsseellnnöökkee,, aakkii aa ssiikkeerr éérrddeekkéébbeenn aa jjöövvõõbbeennkköönnnnyyíítteennee aa bbíírráállaattii rreennddsszzeerr sszziiggoorráánn ééss bbüürrookkrraattiikkuussssáággáánn..

Összeállításunk a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából készült.

KKeeccsskkeemméétt bbeellvváárroossaa mmáárr mmoosstt iiss eeuurróóppaaii sszzíínnvvoonnaallúú

AA kkeeccsskkeemmééttii ppaanneellhháázzaakk ffeelléétt mmáárr ffeellúújjííttoottttáákk,, hhõõsszziiggeetteellttéékk.. DDrr.. BBaalloogghh LLáásszzllóó sszzeerriinntt eennnneekk aa pprrooggrraammnnaakk mmiinnddeennkkééppppeenn

ffoollyyttaattóóddnniiaa kkeellll

CCssaakknneemm 1133 mmiilllliiáárrdd ffoorriinntt éérrttéékkûû ffeejjlleesszzttééss eellõõtttt áállll aa mmeeggyyeeii kkóórrhháázz

Page 8: Tehetséges testvérpár Megszépült Kálvárianrw.civilnaplo.hu/alfnapl/2010-4.pdf · polnájáig vezet. A program április 10-én 8.30-kor kezdõ-dik a Mária Kápolnánál. Pilis

2010. április 88 Keresse fel a Porta Egyesület honlapját! – www.portaegyesulet.hu

Egyre gyakrabban láthatunk az ut-cán „hintázós”, „billegõs” cipõt,azt azonban, hogy mire is jó, csaknagyon kevesen tudják. A hagyo-mányos technikával szemben ezekaz instabil, gördülõtalpas lábbelikrendkívül jó hatással vannak azegészségre.

E téren az egyik legismertebb aRYN lábbeli-család. A RYN techno-lógia azaz Renovate Your bodyNewly, magyar fordításban: Formázdújjá a tested! – egy új terápiás gördü-lõtalpas lábbeli. Használatával csök-kenthetõek a láb és gerinc ízületi fáj-dalmak. Egyik jellemzõje, hogy a tal-pa 45 fokot zár be. A 7 rétegû talp-szerkezetének köszönhetõen kiegye-nesedik tartásunk, járásunk dinami-kussá és természetessé válik. A csú-szásgátló talpa még a téli, jeges útonis biztonságos közlekedést biztosít.

– Egyre több a térdfájós, csípõ-problémás, derékfájós, porckorong-sérves ember. Mindezen problémákrajelent megoldást a gördülõtalpas, in-stabil talpszerkezetû RYN technoló-gia. Ha az izmok rendeltetésszerûen,harmonikusan mozognak, akkor atestünk is jobban mûködik.

Miben más egy RYN lábbeli? Akifelpróbál egy RYN lábbelit, az meg-tapasztalhatja, hogy milyen a minõ-ségileg jobb járás érzése.

Aki pedig használója lesz a RYN-nek, megszabadulhat több olyanmozgásszervi problémától, amirõlkorábban azt hitte, hogy nincs rágyógymód. Minõségileg pedig egykiváló és tartós lábbelinek a birtoko-sa lehet. Talpszerkezete teljes mér-tékben ellenáll az idõjárás viszontag-ságainak. Nincs a talpszerkezetébenolyan anyag, ami megszívhatná ma-gát vízzel, ezáltal csökkentve a ru-galmasságát, illetve a tartósságát.

– Ma már a trendet követve több-féle változatból választhatnak vásár-lóink. A sportostól az elegánsig kü-

lönbözõ modelleketkínálunk, így az üz-letemberek melletta hétköznapi, utcaiviseletet elõtérbehelyezõk is kedvük-re válogathatnak. Améretkínálat is bõ-séges, 36-47-esméretig, sõt anagysúlyú emberek

is megtalálhatják számításukat üzle-tünkben.

ÉRDEKES NYÁRI PROGRAMOKKALÉS AKCIÓKKAL

VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET.

Kecskemét, Petõfi S. u. 1/A. (az Ingatlanparadicsom melletti bejárat)

Tel.: 76/326-234e-mail: kecskemetryn@ryn.hu

wwww.ryn.huNyitva tartás:

H–Cs: 9–17-ig, P: 9–15.30-ig

Egészséges járásmindenkinek

Az Enquist cipõket és szandálokat az instabil talpszerke-zet,a flexibilis bokamegtámasztás és a gördülõ talp kü-lönbözteti meg a hagyományos lábbeliktõl. Ez az aktívlábbeli – amelynek talpszerkezete világújdonság – nemigényel tudatos használatot ellentétben más, hasonlófiziológiás cipõkkel. Az Enquistet kifejezetten ajánlják aszakértõk a saroknál, a térdnél, a bokánál vagy a csípõ-nél jelentkezõ ízületi problémák, illetve gerincproblémákesetén. Az Enquist cipõt gyermekek is viselhetik. AzEnquist orvostechnikai eszközként regisztrált termék,

melynek számláit az egészségpénztárak is elfogadják.Az ingyenes – Egészségügyi Szak- és Továbbképzési Bi-zottság által elfogadott – 7 kreditpontot érõ tovább-képzésünkrõl és az egészségügyi dolgozóknak biztosítottkedvezményeinkrõl érdeklõdjön üzleteinkben, tájékozód-jon weboldalunkon!

Akció: a készlet erejéig −10%

Mindkét lábbelinek az egészségre való hatásait Magyarországon kiállított ORKI tanúsítvány igazolja, így termékeinket az egészségbiztosítási pénztárak támogatják.

Két márka egy helyen

Minden gyermek és egyes felnőtt cipőkre 20% akció!

A Szenteste Alapítvány tevékenysége:• Gyermekotthonok lakóinak megajándékozása, közös programok szervezése• Templomok, keresztek építése és felújítási munkálatainak támogatása• Idõsek, nagycsaládosok segítése, gondozása

KÖSZÖNJÜK, HOGY TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSÍTHATJUK CÉLJAINKAT.

„… nagyobb boldogságadni,,mint kapni.”

(Apostolok cselekedeteiXX.könyv 35.vers)

Szenteste Alapítvány Kecskemét, Margaréta u.13.Adószám: 18347982-1-03, Bankszámlaszám: 52400078-10016044

Alföldi Civil Napló Megjelenik

30.000 példánybanKiadja: Farkas Galéria Bt.

Vezetõ szerkesztõ: Koloh Elek

Szerkesztõség: 6000 Kecskemét,

Arany János u. 4.

Tel.: 76/ 506-753

Fax.: 76/ 506-752

Nyomtatás:Közlönynyomda, Lajosmizse

Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató

ISSN: 1789-1892

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAKKALSZERZÕDÖTT SZOLGÁLTATÓ

TISZA−PARTI TERMÁLFÜRDŐTISZAKÉCSKE

Telefon: 76/441-363, e-mail:thermal@thermaltiszapart.hu

TB−által támogatott gyógykezelések, étterem, apartmanok, kemping

GYÓGYVÍZ � JACUZZI � USZODA � SZAUNA � INFRASZAUNA

Nyitva: mindennap 9–22 óráig!Nyitva: mindennap 9–22 óráig

-50% szerdánkéntA napi fürdõbelépõ egységesen 600 Ft és a mindennapi fürdõbelépõt váltónak

50%-os áron biztosítunk étkezési lehetõséget a termálfürdõ éttermében.

Kedves Leendõ Támogatónk!Kérjük, hogy adójának 1%-át ajánlja fel

alapítványunk javára!

Kecskeméten élõ kollégánk,BBoorrzzáákk TTiibboorr legújabb könyve, aSzembeszélõ kecskeméti vonat-kozásokat is tartalmaz. A há-romszáz oldalas kötetben har-minc olyan ismert személyiség-gel készült õszinte beszélgetés,akiknek életútja mások számá-ra is példaértékû lehet. Közöt-tük vannak kecskeméti kötõdé-sûek is.

Czinkóczi Zsuzsa a hírös vá-rosban él, sokan ismerik és sze-retik. Hatévesen szerepelt elõ-ször filmben, az Árvácskák fõ-szerepét rendkívüli empátiávaljátszotta el. Azután MészárosMárta Napló-trilógiájában ala-kított nagyot. Borzák Tibornaknemcsak filmes sikereit idézi fel,

hanem magánéletének mély-pontjairól is beszél.

Kecskeméten született, itt jártiskolába Janisch Attila filmren-dezõ, akinek különleges hangu-latú alkotásai a nagyvilágban issok elismerést kaptak már. A fil-mes életének nem mindennapi

fordulatát osztja meg a könyvszerzõjével: 40 évesen tanultmeg fuvolázni. Elsõsorbanazért, mert filmjeinek helyszíneitkönnyebben tudja kiválasztani,ha szemlélõdés közben maga isjátszik.

Ugyancsak a zene köti váro-sunkhoz a világhírû dzsessz-ze-nészt, Joe Murányit, aki LouisArmstrong utolsó klarinétosavolt. Borzák Tibor többször ta-lálkozott vele, elõször éppen akecskeméti Bohém-fesztiválon,ahol gyakorta vendégeskedik amuzsikus. A vele készült interjú-ban magyar gyökereirõl, azAmerikában élõ magyarokról ésa zenéhez való elválaszthatatlankapcsolatáról is vall.

Egy könyv kecskeméti szálai

Folytatódott a Beszélgessünk mi is elnevezésûsorozat a kecskeméti Rákóczi úti Mûvész Kávé-zóban. A napokban SSzzeerrddaahheellyyii CCssaabbáátt, a Pe-tõfi Népe fõszerkesztõjét és beszélgetõtársát,KKoommáárroommii AAttttiilláátt köszöntötte a baráti hangula-

tú összejövetelen KKiirráállyy JJóózzsseeff (felvételünkön),a kávézó tulajdonosa. A téma természetesen ahelyi újságírás volt, de sokan faggatták az il-lusztris vendéget napilapunk jelenérõl és jövõ-jérõl is.

Kávéházi beszélgetés

A Kecskeméten szerkesztett,ugyanakkor országosan kapha-tó szórakoztató magazin, aSztársalgó áprilisi száma bemu-tatja a Hetényegyházán élõ„szírraelista” fotómûvészt,Bahget Iskandert. Rajta kívültöbb neves mûvész szerepel a ki-adványban. Gergely Róbert pél-dául álmodott egy színházat,amihez saját társulatot alakított.Kern András a kutyájáról, az

egykori tévés bemondó EndreiJudit az üzletrõl, a fitnesz-királynõ és énekesnõ Bíró Icapedig a klubjáról mesél. Közbenellátogathat az olvasó a Bala-tonra és Kecskemétre is a Sztár-salgóval. Amelynek keresztrejt-vénye ezúttal különleges nyere-ményt ígér: a helyesen megfejtõkközött Szalay Ádám következõ,kétnapos Sikerkód tanfolyamárasorsolnak ki egy részvételi jegyet.

Álmodott egy színházat