Top Banner
1 BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Federalno ministarstvo poljoprivrede, Federal Ministry of Agriculture, Water vodoprivrede i šumarstva Management and Forestry TENDERSKA DOKUMENTACIJA Predmet: Javna nabavka usluga popravke i održavanje motornih vozila za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vrsta postupka: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda Predviđa se sklapanje Okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem. Broj tenderske dokumentacije: 10-14/5-229-17-1/18 Sarajevo, juni 2018. godine
37

TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

Dec 03, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

1

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Federalno ministarstvo poljoprivrede, Federal Ministry of Agriculture, Water vodoprivrede i šumarstva Management and Forestry

TENDERSKA DOKUMENTACIJA Predmet: Javna nabavka usluga popravke i održavanje motornih vozila za potrebe

Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Vrsta postupka: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda Predviđa se sklapanje Okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem.

Broj tenderske dokumentacije: 10-14/5-229-17-1/18

Sarajevo, juni 2018. godine

Page 2: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

2

U ime Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u daljem tekstu: Ugovorni organ, pozivamo Vas da dostavite Vašu ponudu za nabavku usluga popravke i održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Sl. glasnik BiH» br. 39/14).

1. OPĆI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1.1 Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Adresa: Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo ID broj: 4200712570001 Kontakt telefon: 033 726-567 Kontakt FAX: 033 726-676 Web adresa: fmpvs.gov.ba

1.2 Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Mira Lasić Adresa: Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo Kontakt telefon: 033 726-567 Kontakt FAX: 033 726-676 Kontakt email: mira.lasic@fmpvs.gov.ba

1.3 Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

U skladu sa članom 52. Zakona ne postoji privredni subjekt s kojim Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavci (u svojstvu ponuđača, člana grupe ponuđača ili podugovorača odabranog ponuđača).

1.4 Redni broj nabavke u planu nabavki sa izabranim postupkom za dodjelu ugovora: 17 1.5 Izabrani postupak za dodjelu ugovora: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1.6 Procijenjena vrijednost javne nabavke: 30.000,00 KM bez PDV-a 1.7 Vrsta ugovora o javnoj nabavci: Nabavka usluga

1.8 Da li se predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma: Da

2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

2.1 Opis predmeta nabavke:

Predmet javne nabavke je pružanje usluga servisiranja službenih vozila (usluge opravke i održavanja i srodne usluge za vozila), na osnovu potreba Ugovornog organa prema tehničkoj specifikaciji iz priloga ove tenderske dokumentacije.

Oznaka i naziv iz JRJN: 50112000-3 usluga popravke i održavanje vozila.

2.2 Da li je predviđena podjela na lotove: Ne

2.3. Opis i količina predmeta nabavke: Servisiranje 7 službenih automobila (u Prilogu

ove tenderske dokumentacije nalazi se spisak službenih automobila)

Page 3: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

3

2.4 Tehnička specifikacija usluga: Nalazi se u Aneksu III ove tenderske dokumentacije 2.5 Obrazac za cijenu ponude:

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definirani za stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena. Obrazac za cijenu ponude je sastavni dio ove tenderske dokumentacije i nalazi se u prilogu ove tenderske dokumentacije.

2.6 Mjesto izvršenja: Sarajevo

2.7 Rok za početak pružanja usluge: Izvršenje usluga popravke i održavanje motornih vozila dobavljač će vršiti prioritetno odmah po preuzimanju vozila u servis.

2.8 Trajanje okvirnog sporazuma: Okvirni sporazum se zaključuje sa jednim

ponuđačem na period od dvije godine

3. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I UPUSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

3.1 Uslovi za kvalifikaciju:

U skladu sa čl.45. – 50. Zakona, ponuđači trebaju ispunjavati sljedeće uslove: a) da nemaju smetnji za njihovo učešće u smislu odredbi člana 45. Zakona;

b) da imaju pravo na obavljenje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima;

c) da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora; d) da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora

prema članu 48. i 50. Zakona.

U svrhu dokazivanja lične sposobnosti (član 45. Zakona) ponuđač je dužan dokazati da: a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela

organizovanog kriminala, korupcije, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćenem penzionog i invalidskog osiguranja i zdrastvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan

d) je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

Ponuđač, u svrhu dokazivanja uslova iz ove tačke od a) do d) TD, dužan je dostaviti popunjenu i neovjerenu izjavu iz Aneksa IV ove TD. Izjava ne smije biti starija od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja ponude.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu. Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi, i to:

Page 4: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

4

a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika –preduzetnika;

b) izvod ili potvrdu iz evidencije u kojoj se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika –preduzetnika;

c) potvrdu nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrdu ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdrastveno osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan

d) potvrdu nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i

indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdrastveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne/ih institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvrševaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi, koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač, moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže ovom TD. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u orginalu ili kopiji ovjerene od nadležnog organa (sud, notar ili općina) u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe. Dokumenti moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije 5-ti (slovima:peti) dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u rednom vremenu ugovornog organa (od 8:00 do 16:00 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani. U skladu sa članom 45. stav (5) Zakona, Ministarstvo će odbiti ponudu, ako na bilo koji način, dokaže da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, posebno, zanačajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica zbog namjere ili nemara privrednog subjekta određene težine.

3.2 Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

Page 5: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

5

U skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač treba biti registrovan u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru zemlje za obavljanje profesionalne djelatnosti, koja je u vezi s predmetom nabavke djelatnosti iz koje je predmet ove nabavke.

Ponuđač, u svrhu dokazivanja uslova iz ove tačke TD, dužan je dostaviti:

a) Rješenje o registraciji iz sudskog registra,

Traženi dokument dostavlja se kao neovjerena kopija, koji ne može biti stariji od 3 (slovima: tri) mjeseca od dana dostavljanja ponude. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti gore navedene dokaze. Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, dužan je u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana dostavljanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dostaviti gore navedenu dokumentaciju kojom dokazuje sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti. U slučaju da izabrani ponuđač ne dostavi u ostavljenom roku definiranu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje postavljenih uslova, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuđaču sa rang liste.

Dokaz se dostavlja kao orginal ili ovjerena kopija orginala (sud, notar ili općina), s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude (pod danom dostavljanja ponude smatra se datum, koji je Ministarstvo, odredilo u TD kao rok za dostavljanje ponuda).

3.3 Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa članom 47. Zakona, ponuđač treba da ispunjava sljedeće uslove:

a-1.Izvještaj o svim računima ponuđača –pravne osobe, koje izdaje Centralna banka BiH ili poslovna banka ovlaštena od Centralne banke BiH da vrši distribuciju podataka pravnih osoba iz Jedinstvenog registra transakcijskih računa. Navedeni izvještaj ne smije biti stariji od datuma objave Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki,

a-2. Ponuđač je dužan dostaviti Potvrdu poslovne banke o Glavnom računu kojim će dokazati da

glavni račun u zadnjih 12 (dvanaest) mjeseci, prije podnošenja ponude nije bio blokiran. Navedene potvrde ne mogu biti starije od datuma objave Obavještenja o nabavci, na portalu javnih nabavki.

Tražene potvrde dostavlja se kao neovjerena kopija.

Ponuđači uz traženi dokument, dostavljaju popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa (sud, notar ili općina), Izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 47. tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, u skladu sa formom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije kao – Aneks V. Izjava ne smije biti starija od od datuma objave Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki, Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, dužan je u roku od 5 (slovima:pet) dana od dana dostavljanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dostaviti gore navedenu dokumentaciju kojom dokazuje ekonomsku i finansijsku sposobnost. U slučaju da izabrani ponuđač ne dostavi u ostavljenom roku definiranu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje postavljenih uslova, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuđaču sa rang liste.

Dokaz se dostavlja kao orginal ili ovjerena kopija orginala (sud, notar ili općina), s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od datuma objave Obavještenja o nabavci, na portalu javnih nabavki.

Page 6: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

6

Dokumenti moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije 5-ti (slovima:peti) dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u rednom vremenu ugovornog organa (od 8:00 do 16:00 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani.

3.4 Tehnička i profesionalna sposobnost

U skladu sa čl. 48. i 50. Zakona, ponuđač treba da ispunjava sljedeće uslove:

a) Da ima uredno izvršena najmanje dva ugovora o izvršenim uslugama popravke i održavanje motornih vozila čiji je zbirni iznos viši od procjenjene vrijednosti predmetne nabavke bez PDV-a, u posljednje dvije godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo s radom prije manje od dvije godine;

b) da ima na raspolaganju dijagnostički uređaj za dijagnosticiranje kvara na motornom vozilu

Škoda, Volkswagen, Nissan c) da ima najmanje 4 opremljene servisne dizalice-mjesta d) da ima elektronsku opremu za geometriju-špura trapa e) dokaz da ima servis/e tehnički opremljen/e f) da je kadrovski osposobljen/e za servisiranje motornih vozila Volkswagen, Škoda i Nissan,

i to: da ima najmanje 2 (dva) kvalificirana zaposlenika na mehaničarskim od toga 1 (jednog) VKV

mehaničara i 1 (jednog) zaposlenog na električarskim poslovima, g) da je obavezan za ugradnju originalnih rezervnih dijelova, ulja, a koja se odnose na marku

vozila Volkswagen, Škoda i Nissan.

U svrhu dokaza o ispunjavanju uslova iz čl. 48. i 50. Zakona, ponuđač je dužan dostaviti sljedeće:

a. spisak najmanje dva uredno izvršena ugovora predmetne nabavke usluga popravke i održavanje motornih vozila u posljednje dvije godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo s radom prije manje od dvije godine uz Potvrdu o njihovoj realizaciji koju daje druga ugovorna strana. U slučaju da se iz objektivnih razloga ne može dobiti takva Potvrda od druge ugovorne strane, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaze o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede od druge ugovorne strane.

Potvrdu o uredno izvršenim ugovorima mora sadržavati sljedeće:

1. Naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, 2. Predmet ugovora, 3. Vrijednost ugovora, 4. Vrijeme i mjesto izvršenja ugovora, 5. Navode o uredno izvršenim ugovorima;

b. Izjava ponuđača da ima na raspolaganju dijagnostički uređaj za dijagnosticiranje kvara na motornom vozilu Škoda, Volkswagen, Nissan,

c. Izjava ponuđača da ima najmanje 4 opremljene servisne dizalice-mjesta (ugovorni organ

zadržava pravo provjere),

d. Izjava ponuđača da ima elektronsku opremu za geometriju-špura trapa (ugovorni organ zadržava pravo provjere),

Page 7: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

7

e. Orginale ili kopije dokumenata/rješenja izdatih od strane nadležnih organa kojim se utvrđuje da radionica auto servisa zadovoljava uslove za obavljanje djelatnosti održavanja i popravke motornih vozila,

f. Izjava da je kadrovski osposobljen za održavanje vozila Volkswagen, Škoda sa spisakom traženih kvalificiranih uposlenika,

g. Izjavu kojom potvrđuje da će ugrađivati originalne rezervne dijelove, koji se odnose na marku vozila Volkswagen, Škoda i Nissan,

h. Izjavu da ima sklopljen ugovor sa ovlaštenim servisom o servisiranju putničkih vozila koja su u garantnom roku.

Ponuđač, u svrhu dokazivanja uslova iz ove tačke TD, dužan je dostaviti ovjerene izjave. Izjava ne smije biti starija od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja ponude. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe dostavljaju zajedno dokaze u smislu ispunjavanja uslova iz ove tačke TD.

Ponuđači tražene dokumete dostavljaju kao neovjerene kopije, koji ne mogu biti stariji od 3 (slovima: tri) mjesca računajući od dana dostavljanja ponude (pod danom dostavljanja ponude smatra se datum, koji je Ministarstvo, odredilo u TD kao rok za dostavljanje ponuda).

Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, dužan je u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana dostavljanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dostaviti gore navedenu dokumentaciju kojom dokazuje tehničku i profesionalnu sposobnost. U slučaju da izabrani ponuđač ne dostavi u ostavljenom roku definiranu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje postavljenih uslova, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuđaču sa rang liste.

Dokaz se dostavlja kao orginal ili ovjerena kopija orginala (sud, notar ili općina), s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude (pod danom dostavljanja ponude smatra se datum, koji je Ministarstvo, odredilo u TD kao rok za dostavljanje ponuda).

Dokumenti moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije 5-ti (slovima:peti) dan po prijemu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u rednom vremenu ugovornog organa (od 8:00 do 16:00 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani. Napomena: Ponuđač može uz Izjavu tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti i tražene dokaze koji su navedeni u Izjavi. Ovim se ponuđač oslobađa naknadnog dostavljanja dokaza ako bude izabran. Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti starije od tri mjeseca, računajući od dana predaje ponude.

Ponuđač je dužan da, bez odlaganja, pismeno obavijesti Ministarstvo o bilo kojoj promjeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja okvirnog sporazuma i da je dokumentira na propisani način,

3.5 Izjava ponuđača da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj

imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabaci. U skladu sa članom 52. stav (2) Zakona svaki ponuđač dužan je u ponudi dostaviti i posebnu

pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci.

Page 8: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

8

Kao dokaz ponuđač dostavlja original ili ovjerenu kopiji (sud, notar ili općina) izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama, ne starija od 3 mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude.

Ukoliko ponuđač ne dostavi navedenu Izjavu ponuda će biti odbačena. Obrazac navedene

Izjave je dat u Aneksu VI ove TD i čini njen sastavni dio.

4. UPUSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

4.1 Sadržaj ponude i način pripreme ponude Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz TD. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst TD. Ponuda mora obavezno da sadrži sljedeće elemente:

1. Obrazac za dostavljanje ponude (Aneks II TD), 2. Obrazac za cijenu ponude(Aneks III TD), 3. Ovjerena pismena Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona (Aneks IV TD), 4. Ovjerena pismena Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona (Aneks V TD), 5. Aktuelni izvod iz sudskog registra ili rješenja nadležnog organa, 6. Ovjerene pismene Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 48. i 50. Zakona 7. Ovjerena pismena Izjava o sukobu interesa iz člana 52. Zakona (Aneks VI TD), 8. Spisak povjerljivih informacija (Aneks VII TD), 9. Potpisan prijedlog Okvirnog sporzuma (Aneks VIII TD), 10. Izjavu o prihvatanju općih i posebnih odredbi TD (Aneks IX TD), 11. Potvrda Vanjskotrgovinske komore o preferencijalnom tretmanu domaćeg, Izjava o preferencijalnom tretmanu domaćeg (Aneks X TD), 12. Izjava o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama - Aneks XI

13. Potpis podnosioca ponude ili ovlaštenog lica na osnovu punomoći koja u tom slučaju mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj kopiji,

14. Popis dokumenata uz ponudu koji čini sadržaj ponude.

4.2 Način dostavljanja ponuda Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u Ministarstvu, na adresi navedenoj u TD, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i TD. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponuda se dostavlja zapečaćena i u neprovidnoj koverti. Ponude se predaju na pisarnici ministarstva ili putem pošte, na adresu Ministarstva, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednoj strani, mora biti navedeno: FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA Marka Marulića 2. 71000 Sarajevo Pisarnica, kancelarija 415/IV „Ponuda za nabavku usluga popravke i održavanje motornih vozila, broj nabavke:_______________ (broj nabavke koji je dalo Ministarstvo) – NE OTVARAJ“. U lijevom gornjem dijelu koverte ponuđač je dužan da navede sljedeće: Naziv i adresu ponuđača/grupe ponuđača. Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbirisivom tintom. Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više

Page 9: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

9

dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Pod čvrstim uvezom podrazumijeveva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana

jemstvenikom. Dijelovi ponude kao što su uzorci, koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i rednim brojem iz tehničke dokumentacije i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerirane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numeriraju dodatno. Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerirani na način da je obezbjeđen kontinuitet numeriranja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i TD. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.

VAŽNO: Pored originalne ponude, ponuđač je dužan da dostavi i dvije kopije ponude ili kopiju ponude snimljenu na jedan od medija za pohranjivanje podataka (CD ili memory stick).

4.3 Dopuštenost dostave alternativnih ponuda Nije dozvoljeno dostavljanje alternativne ponude

4.4 Način određivanja cijene ponude

U cijenu ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a). U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi, a naročito:

- sve carinske obaveze, špediterske usluge i ostale troškove vezano za uvoz i stavljanje u promet,

- cijena prijevoza, - osiguranje, - cijenu popratnih (dodatnih) usluga, - drugi troškovi neophodni za isporuku roba,

odnosno ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u obrascu za cijenu ponude. Posebno se prikazuje PDV-e na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV-e. Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijenu ponude ili obrascu za ponudu smatrat će se da nije ponuđen. Cijena ponude je nepromjeniva.

4.5 Valuta ponude Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (KM).

4.6 Kriteriji za dodjelu Okvirnog sporazuma je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ponude se ocjenjuju na osnovu slijedećih podkriterija:

Page 10: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

10

Redni broj Opis podkriterija

Relativno učešće izraženo u bodovima

a) Cijena (P) 95 b) Rok izvršenja usluge (G) 5

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dobio najviši ukupan broj bodova.

Bodovi se dodjeljuju prema slijedećoj formuli:

T = P + G Pri čemu je: T – ukupan broj bodova, P – broj bodova koji je dobio ponuđač za ponuđenu cijenu, G – broj bodova koje je ponuđač dobio za rok izvršenja usluge,

a) Cijena Maksimalan broj bodova – 95 (devedesetpet) će se dodijeliti ponuđaču koji je predložio najnižu bruto cijenu (uključujući i sve indirektne poreze). Drugi ponuđač će u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedećoj formuli:

[95] ili P=(Pl/Pt)x [95]

Pri čemu je: P – broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđenu cijenu Pl – najniža cijena koja je ponuđena u postupku nabavke Pt – cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene [95] – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu.

b) Rok izvršenja usluge Maksimalan broj bodova – 5 (pet) će se dodijeliti ponuđaču koji ponudi najkraći rok izvršenja usluge. Drugi ponuđač će u skladu s tim dobiti manji broj bodova prema slijedećoj formuli:

G=(Gl/Gt)x[5]

Pri čemu je: G – broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđeni rok izvršenja usluge. Gl – najkraći rok izvršenja usluge koji je ponuđen u postupku nabavke. Gt – rok izvršenja usluge koji je predložen u ponudi koja je predmet ocjene. [5] – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najkraći rok izvršenja usluge. U slučaju da u postupku nabavke, gdje se ponude vrednuju po kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda u konačnom skoru imamo dvije ponude sa istim brojem bodova, prednost se daje ponudi koja prema kriteriju cijena je ponudila manju cijenu, te će ugovor biti dodijeljen toj ponudi.

4.7 Preferencijalni tretman domaćeg

Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“, broj 103/14 od 30.12.2014.godine). a) Preferencijalni tretman cijena će se primijniti samo u u svrhu poređenja ponuda prilikom

ocjene ponuda,

This image cannot currently be displayed.

Page 11: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

11

b) prilikom obračuna cijene ponuda, u svrhu poređenja ponuda, umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor.

Preferencijalni tretman uživaju ponude koje podnose pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koji su registrovane u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavci usluga popravke i održavanje motornih vozila, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH. Primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na zemlje potpisnice Aneksa 1 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini – Konsolidirana verzija centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006). Dokaz o ispunjavanju uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, će se izvršiti na osnovu dokaza:

- Potvrde Vanjskotrgovinske komore koja mora glasiti na konkretan postupak nabavke, u orginalu ili kopiji ovjerene od nadležnog organa (sud, notar ili općina), i ne smije biti starija od datuma objave obavještenja o nabavci usluga popravke i održavanje motornih vozila, u suprotnom na ponudi se neće primjeniti preferencijalnog tretmana domaćeg,

- Izjava ponuđača (Aneks X TD), u kojoj izjavljuju po punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je registrovan u skladu sa zakonom BiH i da je najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH,

- Izjava mora glasiti na konkretan predmet nabavke. Izjava mora biti ovjerena od strane nadležnog organa (sud, notar ili općina), u skladu sa formom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije i ne smije biti starija od datuma objave obavještenja o nabavci motornog vozila, u suprotnom na ponudi se neće primjeniti preferencijalnog tretmana domaćeg. Ukoliko ponuđač zaokruži opciju a) uz izjavu, dužan je dostaviti dokaz izdat od strane jedne od privrednih komora.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

4.9 Jezik i pismo ponude

Ponude se dostavljaju na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

4.10 Period važenja ponude

Ponude moraju važiti 90 (devedeset) dana, računajući period od isteka roka za podnošenje ponuda. Period važenja ne može biti kraći od roka navedenog u TD. Ako ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u TD. U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u TD, ministarstvo će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona. U periodu važenja ponude, Ministarstvo može zahtjevati od ponuđača, u pisanoj formi, da produži period važenja do određenog roka. Svaki ponuđač ima pravo odbiti takav zahtjev. Ako ponuđač ne odgovori na pismeni zahtjev Ministarstva u pogledu produženja perioda važenja ponude ili ne pristane produžiti rok važenja ponude, smatra se da je ponuđač odbio zahtjev Ministarstva, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka. Ponuđač koji pristane produžiti period važenja ponude, i o tome u pisanoj formi obavijesti Ministarstvo, produžava period važenja ponude. U periodu produženja važenja ponude ponuda se ne može mijenjati.

5. OSTALE ODREDBE

Page 12: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

12

5.1 Mjesto, datum i vrijeme prijema ponuda Ponuda se dostavljaju na sljedeću adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ul. Marka Marulića br. 2. 71000 Sarajevo Pisarnica, kancelarija 415/IV.

Krajni rok za prijem ponude je 03.07.2018. godine u 14:30 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene. Svaka blagovremeno dostavljena ponuda upisuje se u zapisnik o zaprimanju ponude te dobija redni broj prema redosljedu zaprimanja. Zapisnik o zaprimanju ponuda je sastavni dio zapisnika o javnom otvaranju ponuda. Na omotnici ponude označava se datum i vrijeme zaprimanja, te redni broj ponude prema redosljedu zaprimanja, sa prijemnim pečatom zaprimanja.

5.2 Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda Javno otvaranje ponuda će se održati dana 03.07.2018. godine u 15:00 sati u prostorijama

Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo, u maloj sali na V spratu, u prisustvu ponuđača koji žele prisustvovati.

Ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica imju pravo

prisustvovati postupku otvaranja ponuda. Ovlašteni predstavnici ponuđača moraju posjedovati pismeno ovlaštenje iz kojeg se jasno može utvrditi sljedeće: naziv i adresa ponuđača, davalac ovlaštenja, datum davanja ovlaštenja te radnju koju može poduzeti, kao npr. potpisati zapisnik o otvaranju, pravo da prigovara na otvaranje ponuda i sl.

Ukoliko nema zvanične punomoći ponuđač može kao i ostala zainteresovana lica prisustvovati

javnom otvaranju, ali bez prava potpisa zapisnika ili poduzimanja bilo kakvih pravnih radnji u ime ponuđača.

Kopija zapisnika o otvaranju ponuda dostavlja se svim ponuđačima odmah ili najkasnije u

roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja ponuda.

5.3 Prijedlog okvirnog sporazuma ili osnovni elementi okvirnog sporazuma Sastavni dio ove TD je Prijedlog Okvirnog sporazuma (Aneks VIII) u koji su uneseni svi

elementi iz TD. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Prijedlog okvirnog sporazuma u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirali sve listove Prijedloga Ugovora.

5.4 Ocjena ponude Sve ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke i uslovima iz ove TD će se

odbiti. Nakon ocjene ponuda, Ministarstvo će sačiniti zapisnik o ocjeni ponuda. 5.5 Zabrana pregovaranja Sa ponuđačem se neće obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudom. Međutim, Ministarstvo

može od ponuđača tražiti pismenim putem da pojasni svoju ponudu, u određenom roku, s tim da ne unosi bilo kakve promjene u ponudi.

5.6 Neprirodno niska ponuđena cijena

U slučaju da Ministarstvo ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Upustva o načinu pripreme tenderske dokumentacije („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14 i 20/15), te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude: Ugovorni organ obavezno će od ponuđača tražiti objašnjenje cijene ponude koju smatra neprirodno niskom ako su ispunjeni slijedeći uslovi: a) u slučaju da su primljene tri prihvatljive ponude i više, ako je cijena ponude je za više od

50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ili

Page 13: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

13

b) u slučaju da su primljene manje tri prihvatljive ponude, ukoliko je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti Ministarstvo i o tome obavijstiti ponuđača u pismenoj formi. U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporućiti robu po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti.

5.7 Ispravka grešaka i propusta

Ministarstvo je obavezno provjeriti računsku ispravnost ponude. Kada izračuni vezani za pojedinačne stavke iz obrasca za cijenu ponude ili cijena ponude bez poreza na dodatu vrijednost navedeni u ispunjenom obrascu za cijenu ponude u ponudi ne odgovaraju metodologiji definisanoj u vezi sa načinom određivanja cijene iz ove TD, ugovorni organ ih ispravlja u skladu sa tako propisanom metodologijom. Ugovorni organ ispravlja i druge računske greške u obrascu ponude i obrascu za dostavljanje ponude. Kada cijene ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izražena u obrascu za cijenu ponude ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodatnu vrijednost u izjavi ponuđača, važi cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izražena u obrascu za cijenu ponude. Jedinačna cijena stavke se ne smatra računarskom greškom, odnosno ne može se ispravljati. Ministarstvo će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponude. Ministarstvo će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač to odobrio u roku koji je odredilo Ministarstvo. Ako ponuđač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje. Ministarstvo će ispraviti greške u računanju cijene u skladu sa članom 17. Uputstva.

5.8 Zaključivanje Okvirnog sporazuma Okvirni sporazum se zaključuje sa jednim ponuđačem na godinu dana od dana obostranog potpisivanja Okvirnog sporazuma. Ministarstvo dostavlja na potpis izabranom ponuđaču prijedlog Okvirnog sporazuma, i to nakon isteka roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude. Izabrani ponuđač prihvata prijedlog Okvirnog sporazuma i zaključuje Okvirni sporazum u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo dostavlja prijedlog Okvirnog sporazuma onom ponuđaču čija je ponuda po rangu-listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača, u slučaju da najuspješniji ponuđač: a) Propusti dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona, ne

starije od 3 (tri) mjeseca od dana dostavljanja ponude, u roku koji odredi Ministarstvo; b) Propusti dostaviti dokumentaciju koja je bila uslov za potpisivanje Okvirnog sporazuma,

a koju je bio dužan pribaviti u skladu s propisima u Bosni i Hercegovini; c) U pisanoj formi odbije dodjelu Okvirnog sporazuma; d) Propusti potpisati Okvirni sporazum u roku koji je odredilo Ministarstvo, e) Odbije zaključiti Okvirni sporazum pod uslovima navedenim u TD i ponudi koju je

dostavio. Ponuđač kojem je dodijeljen Okvirni sporazum nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja Ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi TD ili su bila u svojstvu člana ili stučnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju Ugovora, odnosno od početka realizacije Ugovora.

Page 14: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

14

Okvirni sporazum smatra se dodijeljenim/zaključenim (dodjeljuje/zaključuje) na način izdavanja narudžbenice od strane Ministarstva, odnosno prihvatanja iste od strane dobavljača. Ukupna plaćanja na osnovu svih narudžbenica izdatih na osnovu sklopljenog Okvirnog sporazuma ne mogu premašiti procjenjenu vrijednost nabavke.

5.9 Razlozi za odbacivanje ponude

Ministarstvo će odbaciti ponude ako ponuđač nije dostavio tražene dokaze ili je dostavio nepotpune dokaze ili je lažno predstavio informacije koje su dokaz ispunjavanja uslova iz čl. 45. do 50. Zakona. U skladu sa članom 52. stav (7) Zakona ponuda ponuđača ili grupe ponuđača koji su direktno ili indirektno učestvovali u pripremi postupka javne nabavke bit će odbačena.

Ministarstvo može pozvati ponuđače da u roku od 3 (tri) dana pojasne dokumente koje su dostavili u skladu sa čl. 45. i 50. Zakona ili da dostave originalne dokumente radi poređenja s kopijom koja je dostavljena uz ponudu, u cilju otklanjanja formalnih nedostataka dokumenata.

Ministarstvo će odbaciti ponudu ukoliko nastupi jedan ili više slučajeva navedenih u članu 68. stav (4) zakona.

5.10 Rok za donošenje odluke o izboru ili poništenju Ministarstvo je dužno donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju u

postupku javne nabavke u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka važenja ponude.

Ministarstvo će odluku o izboru najpovljnijeg ponuđača dostaviti svim ponuđačima u postupku nabavke u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem, ili putem pošte, ili neposredno.

5.11 Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču Plaćanje izabranom ponuđaču, će se vršiti u skladu sa ponuđenim rokom plaćanja u

najpovoljnijoj ponudi, putem Jedinstvenog računa Trezora FBiH, na žiro račun ponuđača, koji je dostavljen u ponudi. Nema avansnog plaćanja tokom trajanja ugovora. Izabranom ponuđaču će se po predmetnom ugovoru platiti najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa. Ponuđač u svojoj ponudi može ponuditi i duži rok plaćanja, ali Ugovorni organ za isto neće davati sredstva osiguranja.

6. DODATNE INFORMACIJE

6.1 Trošak ponude i preuzimanje TD TD se može preuzeti na sljedeći način: - na Portalu Enabavke,

6.2 Povjeljivost dokumentacije privrednih subjekata Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi; b) predmet nabavke, odnosno ponuđene usluge, od koje zavisi poređenje s tehničkom

specifikacijom i ocjena da li je određeni ponuđač ponudio usluge u skladu s tehničkom specifikacijom:

c) potvrde, uvjerenja od kojih zavisi kvalifikacija vezana za ličnu situaciju ponuđača. Ako ponuđač kao povjerljive označi podatke koji, prema odredbama prethodnog stava, ne mogu biti proglašeni povjerljivim podacima, oni se neće smatrati povjerljivim.

Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, Ministarstvo će po prijemu zahtjeva ponuđača, a najkasnije u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu,

Page 15: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

15

uključujući dokumente podnesene u skladu s članom 45. stav (2) Zakona, kao i pojašnjenje originalnih dokumenata u skladu s članom 68. stav (3) Zakona, sa izuzetkom informacija ponuđača označenih kao povjerljive.

Ponuđači moraju napraviti spisak informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim, popunjen po šemi koja se nalazi u Aneksu VII ove TD. Ukoliko ponuđači određene informacije/podatke iz ponude označavaju povjerljivim, odnosno poslovnom tajnom, dužni su da u ponudi navedu i pravni osnov po kojem se ti podaci smatraju povjerljivim. U slučaju paušalnog navođenja u ponudi da se neki podatak/informacija smatra povjerljivim/tajnim, bez naznačavanja pravnog osnova po kojem su ti podaci povjerljivi i tajni, neće obavezivati Ministarstvo da iste smatra takvima.

6.3 Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke sadržane u tački 4.2. ove TD, i to: FEDERALNO MINISTARSTVO, POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA Marka Marulića 2. 71000 Sarajevo Pisarnica, kancelarija 415/IV

„Ponuda za nabavku popravke i održavanje motornog vozila, broj nabavke:___________ (broj nabavke koji je dalo Ministarstvo) – IZMJENE/DOPUNE – NE OTVARAJ“.

U lijevom gornjem dijelu koverte ponuđač je dužan da navede sljedeće:

Naziv i adresa ponuđača/grupe ponuđača. Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da

dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda.

Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda. 6.4 Poništenje postupka

U skladu sa članom 69. stav (2) Zakona, Minstarstvo je obavezno poništiti postupak javne nabavke u slučaju da: a) nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, b) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; c) cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu

nabavku.

6.5 Izmjena i dopune tenderske dokumentacije Ministarstvo može u svako doba, a najkasnije do 3 (tri) dana prije isteka roka za podnošenje

ponuda, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu incijativu, bilo kao odgovor na zahtjev privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi, izmjeniti TD. O svim izmjenama TD dužano je obavijestiti sve potencijalne ponuđače za koje zna da su pruzeli TD.

6.6 Pojašnjenje tenderske dokumentacije Zainteresovani ponuđači mogu, u pisanoj formi, tražiti od ugovornog organa pojašnjenje

tenderske dokumentacije blagovremeno, ali najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

U slučaju davanja pojašnjenja po zahtjevu privrednog subjekta, pismenim odgovorom će

obavijestiti sve potencijalne ponuđače koji su preuzeli TD, s tim da u odgovoru o pojašnjenju

Page 16: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

16

neće navoditi ime privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje. Ministarstvo je dužno u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda dostaviti pismeno pojašnjenje svim potencijalnim ponuđačima.

Ako odgovor ugovornog organa dovodi do izmjene tenderske dokumentacije i te izmjene od

ponuđača zahtijavaju da izvrše znatne izmjene i/ili da prilagode njihove ponude, ugovorni organ će produžiti rok za podnošenje ponuda najmanje za sedam dana.

Aneksi:

1. Obrazac za dostavljanje ponude - Aneks II 2. Obrazac za cijenu ponude- Aneks III 3. Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona - Aneks IV 4. Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona - Aneks V 5. Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 52. Zakona - Aneks VI 6. Spisak povjerljivih informacija - Aneks VII 7. Nacrt Okvirnog sporazuma - Aneks VIII 8. Izjavu o prihvatanju općih i posebnih odredbi TD - Aneks IX 9. Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 67. Zakona (preferencijalni tretman domaćeg)

Aneks X 10. Izjava o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama - Aneks XI

M I N I S T A R

mr.sci. Šemsudin Dedić, s.r.

Page 17: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

17

Aneks II

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE Broj nabavke: Broj obavještenja sa Portala JN ______________ UGOVORNI ORGAN: FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA PONUĐAČ* _________________________________________________ (Upisuje se naziv ponuđača i ID broj ponuđača) Adresa ponuđača: KONTAKT OSOBA: (za ovu ponudu)

Ime i prezime

Adresa

Telefon

Faks

E-mail

Page 18: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

18

IZJAVA PONUĐAČA U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci ________________, dana ________________, dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće: 1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br: _________________ (broj

nabavke koji je dao ugovorni organ), ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za isporuku usluga, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

3. Cijena naše ponude bez PDV-a (iz Obrasca za cijenu ponude) je _____________ KM (slovima:

_____________________________________________________) Popust koji dajemo na cijenu ponude je ______________________________ KM Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je _______________________ KM PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) ______________________ KM Ukupna cijena za ugovor je________________________________________ KM (slovima: ________________________________________________________) Uz ponudu dostavljamo i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. Ova ponuda važi [_____] (dana/mjeseci) [slovima: ________________________] (broj dana ili mjeseci se upisuju i brojčano i slovima, a u slučaju da se razlikuju, validan je rok važenja ponude upisan slovima) računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do [___/____/___] (datum).

5. Nemamo namjeru vršiti podugovaranje u ovom postupku javne nabavke

6. Imamo namjeru vršiti podugovaranje u ovom postupku javne nabavke i to za sljedeće dijelove ugovora o javnoj nabavci: __________________________________________________________________________ te se obavezujemo da ćemo ugovorni organ blagovremeno obavijestiti o identitetu podugovarača i dostaviti potrebnu dokumentaciju u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije u slučaju da nam ugovor bude dodijeljen.Plaćanje podugovaraču će se vršiti_______________(navesti da li će ugovorni organ vršiti plćanje podugovaraču direktno ili ne).

7. Nudimo slijedeći rok plaćanja: plaćanje u roku od _____dana

8. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti, registracije, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi. Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: [__________________________________________________] Potpis ovlaštene osobe: [_______________________________] Mjesto i datum: [_____________________________________]

Pečat preduzeća:

Page 19: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

19

Uz ponudu je dostavljena slijedeća dokumentacija: Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivima istih

Redni broj

Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa sa nazivima istih

Stranica broj:

Broj stranica

Page 20: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

20

Aneks III

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – USLUGE

Naziv dobavljača_____________________________________ Ponuda br.__________________________________________

Škoda Octavia, 2008. godina proizvodnje ,77 kw TMBBS21Z48S151273

R. br.

OPIS OKVIRNA KOLIČINA

JEDINIČNA CIJENA BEZ

PDV-a

UKUPNO BEZ PDV-a

1 Motorno ulje (odgovarajuće, 1 litar)

8

2 Filter ulja (kom.) 1 3 Filter goriva (kom.) 1 4 Filter zraka (kom.) 1 5 Filter klime (kom.) 1 6 Disk pločice-prednje (kom.) 1 7 Disk pločice-zadnje (kom.) 1

8 Radni sat servisera za mehaniku i elektroniku

8

9 Radni sat servisera za limariju i lakiranje

3

Ukupno cijena bez PDV-a:

Potpis i pečat ponuđača __________________________

Page 21: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

21

Škoda Oktavia, 2009. godina proizvodnje ,motor 1.9 dizel, 77 kw TMBBS21Z192042674

R. br.

OPIS OKVIRNA KOLIČINA

JEDINIČNA CIJENA BEZ

PDV-a

UKUPNO BEZ PDV-a

1 Motorno ulje (odgovarajuće, 1 litar)

12

2 Filter ulja (kom.) 2 3 Filter goriva (kom.) 2 4 Filter zraka (kom.) 2 5 Filter klime (kom.) 2 6 Disk pločice-prednje (kom.) 2 7 Disk pločice-zadnje (kom.) 2 8 Vodena pumpa (kom.) 1 9 Klinasto-rebrasti remen (kom.) 1

10 Španer klinasto-rebrastog remena (kom.)

1

11 Radni sat servisera za mehaniku i elektroniku

30

12 Radni sat servisera za limariju i lakiranje

8

Ukupno cijena bez PDV-a:

Potpis i pečat ponuđača __________________________

Page 22: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

22

Tiguan, 2013. godina proizvodnje ,motor 2.0 TDI, 103 kw

WVGZZZ5NZDW088176

R. br.

OPIS OKVIRNA KOLIČINA

JEDINIČNA CIJENA BEZ

PDV-a

UKUPNO BEZ PDV-a

1 Motorno ulje (odgovarajuće, 1 litar)

15

2 Filter ulja (kom.) 2 3 Filter goriva (kom.) 2 4 Filter zraka (kom.) 2 5 Filter klime (kom.) 2 6 Disk pločice-prednje (kom.) 2 7 Disk pločice-zadnje (kom.) 2 8 Vodena pumpa (kom.) 1 9 Klinasto-rebrasti remen (kom.) 1

10 Španer klinasto-rebrastog remena (kom.)

1

11 Radni sat servisera za mehaniku i elektroniku

8

12 Radni sat servisera za limariju i lakiranje

3

Ukupno cijena bez PDV-a:

Potpis i pečat ponuđača __________________________

Page 23: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

23

Škoda Octavia, 2010. godina proizvodnje ,motor 1.9 dizel, 77 kw TMBBS21Z8B2038787

R. br.

OPIS OKVIRNA KOLIČINA

JEDINIČNA CIJENA BEZ

PDV-a

UKUPNO BEZ PDV-a

1 Motorno ulje (odgovarajuće, 1 litar)

14

2 Filter ulja (kom.) 1 3 Filter goriva (kom.) 1 4 Filter zraka (kom.) 1 5 Filter klime (kom.) 1 6 Disk pločice-prednje (kom.) 2 7 Disk pločice-zadnje (kom.) 2 8 Vodena pumpa (kom.) 1 9 Klinasto-rebrasti remen (kom.) 1

10 Španer klinasto-rebrastog remena (kom.)

1

11 Radni sat servisera za mehaniku i elektroniku

8

12 Radni sat servisera za limariju i lakiranje

3

Ukupno cijena bez PDV-a:

Potpis i pečat ponuđača __________________________

Page 24: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

24

Pasat, 2007. godina proizvodnje , dizel, 103KW WVWZZZ3CZ8P069325

R. br.

OPIS OKVIRNA KOLIČINA

JEDINIČNA CIJENA BEZ

PDV-a

UKUPNO BEZ PDV-a

1 Motorno ulje (odgovarajuće, 1 litar)

10

2 Filter ulja (kom.) 1 3 Filter goriva (kom.) 1 4 Filter zraka (kom.) 1 5 Filter klime (kom.) 1 6 Disk pločice-prednje (kom.) 2 7 Disk pločice-zadnje (kom.) 2 8 Klinasto-rebrasti remen (kom.) 1

9 Španer klinasto-rebrastog remena (kom.)

1

10 Radni sat servisera za mehaniku i elektroniku

8

11 Radni sat servisera za limariju i lakiranje

3

Ukupno cijena bez PDV-a:

Potpis i pečat ponuđača __________________________

Page 25: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

25

NISSAN TERANO SR 2005. godina proizvodnje , dizel, 92 KW VSKTVUR20U0567040

R. br.

OPIS OKVIRNA KOLIČINA

JEDINIČNA CIJENA BEZ

PDV-a

UKUPNO BEZ PDV-a

1 Motorno ulje (odgovarajuće, 1 litar)

5

2 Filter ulja (kom.) 1 3 Filter goriva (kom.) 1 4 Filter zraka (kom.) 1 5 Filter klime (kom.) 1 6 Set zupčastog remena (kom.) 1 7 Klinasto-rebrasti remen (kom.) 1

8 Španer klinasto-rebrastog remena (kom.)

1

9 Radni sat servisera za mehaniku i elektroniku

4

10 Radni sat servisera za limariju i lakiranje

3

Ukupno cijena bez PDV-a:

Potpis i pečat ponuđača __________________________

Page 26: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

26

Pasat, 2017. godina proizvodnje , dizel 2,0 TDI SCR 4MO BMT DSG Highline, broj šasije:WVWZZZ3CZJE007370, broj motora:DFC 227357, u garantnom roku

R. br.

OPIS OKVIRNA KOLIČINA

JEDINIČNA CIJENA BEZ

PDV-a

UKUPNO BEZ PDV-a

1 Motorno ulje (odgovarajuće, 1 litar)

15

2 Filter ulja (kom.) 2 3 Filter goriva (kom.) 2 4 Filter zraka (kom.) 2 5 Filter klime (kom.) 2 6 Disk pločice-prednje (kom.) 2 7 Disk pločice-zadnje (kom.) 2

8 Radni sat servisera za mehaniku i elektroniku

8

9 Radni sat servisera za limariju i lakiranje

3

Ukupno cijena bez PDV-a:

Potpis i pečat ponuđača __________________________

Page 27: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

27

UKUPNA VRIJEDNOST PONUDE BEZ PDV-a

POPUST

UKUPNA VRIJEDNOST PONUDE SA POPUSTOM bez PDV-a

PDV 17%

UKUPNA VRIJEDNOST PONUDE SA POPUSTOM sa PDV-om

Potpis i pečat dobavljača____________________________

Napomene: 1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku se mora navesti cijena. 2. Cijena sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. 3. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove. 4. Mjesta pružanja usluga: Sarajevo

Page 28: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

28

L I S T A SLUŽBENIH VOZILA

RED.

BR. Tip vozila

Ime proizvođača

Godina proizvodnje

Lokacija Vrsta

GORIVA

Broj šasije

1 ŠKODA OCTAVIA

ŠKODA 2008. SARAJEVO DIZEL

TMBBS21Z48S151273

2 ŠKODA OCTAVIA

ŠKODA 2009. SARAJEVO DIZEL

TMBBS21Z1920

42674

3 TIGUAN VW 2013. SARAJEVO DIZEL

WVGZZZ5NZDW

088176

4 PASAT VW 2007. SARAJEVO DIZEL

WVWZZZ3CZ8P

069325

5 ŠKODA OCTAVIA

ŠKODA 2010. SARAJEVO DIZEL

TMBBS21Z8B20

38787

6 NISSAN TERANO

NISSAN

2005. SARAJEVO DIZEL

VSKTVUR20U05

67040

7. PASAT VW 2017. SARAJEVO DIZEL

WVWZZZ3CZJE007370

Page 29: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

29

Aneks IV Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačke a) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj39/14) - Lična sposobnost Ja, niže potpisani ______________________________________________(Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: ____________________ izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ______________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj : ________________________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi ____________________ ____(Ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke usluge popravke i održavanje motornih vozila (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: ____________________ na Portalu „e-nabavke, a u skladu sa članom 45. stavom (1) tačke a) do d)i stavom (4) istog člana pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM Ponuđač _______________________________________________________________ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije :

a) U krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) Pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

d) Propustio ispuniti obavezu u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran. U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a). Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnog organa. Izjavu dao ___________________ Mjesto i datum davanja izjave Potpis i pečat nadležnog organa

_______________________ _________________________

Page 30: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

Aneks V Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. (1) tačaka a) i c) i (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14) Ja, nižepotpisani ____________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj : ____________________ izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ___________________________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj : ____________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi ____________________ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke usluge popravke i održavanje motornih vozila ( (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj : ____________________ na Portalu „e-nabavke, a u skladu sa članom 47. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM Dokumenti čije obične kopije dostavlja kandidat/ponuđač ____________________ u navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav (1) tačke a) i c) su identični sa originalima. U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav (1) tačke a) i c) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a). Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača. Izjavu dao : ____________________ Mjesto i datum davanja izjave : ____________________ Potpis i pečat ponuđača/kandidata ____________________

Page 31: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

Aneks VI IZJAVA

Iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)

Ja, nižepotpisani ______________________________________________(Ime i prezime), sa ličnom kartom broj : ____________________ izdatom od ____________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: ____________________, čije sjedište se nalazi u ____________________ (Grad/općina), na adresi ____________________ (Ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke usluge popravke i održavanje motornih vozila (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: ____________________ na Portalu „e-nabavke, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke. 2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica. 3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti. 4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama. 5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku postupka javne nabavke. Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine. Izjavu dao: ______________________________________ Mjesto i datum davanja izjave: _________________________________________ Potpis i pečat nadležnog organa:

Page 32: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

Aneks VII

POVJERLJIVE INFORMACIJE Informacija koja je

povjerljiva Brojevi stranica

s tim informacijama, u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih

informacija

Vremenski period u kojem će te

informacije biti povjerljive

Napomena: Ponuđači su obavezni napraviti spisak informacija koje bi se trebale smatrati

povjerljivim ako ih imaju (popunjen po šemi u Aneksu broj III ove tenderske dokumentacije).

Ukoliko ponuđači određene informacije/podatke iz ponude označavaju povjerljivim, odnosno poslovnom tajnom, dužni su da u ponudi navedu i pravni osnov na temelju kojeg su ti podaci tajni i povjerljivi.

U slučaju paušalnog navođenja u ponudi da se neki podatak/informacija smatra povjerljivim/tajnim, bez naznačavanja pravnog osnova na temelju kojeg su ti podaci povjerljivi i tajni, neće obavezivati ugovorni organ da iste smatra takvima.

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su: a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi; b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili radova od koje zavisi

poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;

c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51.Zakona).

M.P.

__________________________

Pečat i potpis ovlaštene osobe

Page 33: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

Aneks VIII

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodprivrede i šumarstva, Marka Marulića broj 2, Sarajevo, kojeg zastupa mr.sci. Šemsudin Dedić, ministar (u daljem tekstu: Ministarstvo) i “______________” d.o.o. ________; Ul._______________, ____________, kojeg zastupa __________________ (u daljem tekstu: Ponuđač), na osnovu Odluke o izboru najpovoljnijg ponuđača za nabavku usluga popravke i održavanje motornih vozila broj: 10-14/5-229-17- /18 od __.0_.2018. godine, zaključili su slijedeći:

OKVIRNI SPORAZUM o

pružanju usluga popravke i održavanje motornih vozila

Član 1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Ponuđač odabran kao najpovoljniji za nabavku – usluge popravke i održavanje motornih vozila za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodprivrede i šumarstva, u skladu sa Konkurentskim zahtjevom za dostavljanje ponuda broj: 10-14/5-229-17- /18 od __.0_.2018. godine. godine.

Član 2.

Ugovorne strane su suglasne, da će Ponuđač, na osnovu ovog Okvirnog sporazuma, pružati Ministarstvu usluge popravke i održavanje motornih vozila po cijenama kako je sadržano u ponudi Ponuđača za zaključivanje ovog Okvirnog sporazuma, koja je njegov sastavni dio, a koja iznosi ____________ KM bez PDV-a, odnosno ____________ KM sa PDV-om.

Član 3. Izvršilac se obavezuje na nepromjenjivost ponuđenih cijena tijekom ugovornog perioda.

Član 4. (1) Ministarstvo se obavezuje da će po osnovu ovog Okvirnog sporazuma, naručivati usluge popravke i održavanje motornih vozila po ukazanoj potrebi. (2) Ministarstvo će imenovati predstavnika za kontakt sa Ponuđačem, u cilju realizacije navedenog ugovora, a posebno u saradnji na realizaciji dodatnih usluga, hitnih intervencija, i dr.

Član 5. Ministarstvo će dostaviti Izvšiocu spisak osobe koja može naručivati usluge servisiranja i popravke opreme.

Član 6. (1) Ponuđač je dužan Ministarstvu za svaku uslugu ispostaviti račun. Uz svaki račun dužan je priložiti pregled - ime i prezime korisnika, vrstu usluge, datum činjenja usluge. (2) Mjesta pružanja usluga: Sarajevo.. Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu, u roku 30 (treideset) dana od dana prijema računa na transakcijski račun Ponuđača.

Član 7.

Ponuđač se obvezuje da: - usluge servisiranja vrši kvalitetno i stručno, - osigura potrebna sredstva rada,

Page 34: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

- osigura potrošni materijal i rezervne dijelove, - osigura potreban broj kvalitetnih izvršilaca, - poslove koji su predmet ovog Ugovora vrši prioritetno, - pruži usluge na otklanjanju kvarova na terenu (hitne intervencije), - u slučaju proširenja obima radova kontaktira ovlaštenog predstavnika Ministarstva i od njega dobije pisanu suglasnost za izvršenje dodatnih radova, - eventualne reklamacije otkloni u najkraćem roku - uredno vodi evidenciju i istu dostavi na uvid Ministarstvu.

Član 8. (1) Garantni rok za ugrađene dijelove je rok koji daje proizvođač originalnih dijelova. (2) Ukoliko Ponuđač u vrijeme trajanja garantnog roka propusti, da u roku od 24 sata od prijema pismenog izvještaja o oštećenju i nedostatcima, da popravi nedostatak ili oštećenje Ministarstvo može:

- popraviti oštećenje ili otkloniti nedostatak sam ili dati drugom na teret Ponuđača, ili - raskinuti Ugovor.

Član 9. Okvirni sporazum ostaje na snazi 1 (jednu) godinu, i primjenjivat će se od dana obostranog potpisivanja istog.

Član 10. Ugovorne strane su suglasne da eventualne sporove rješavaju u duhu dobrih poslovnih odnosa i uzajamnog povjerenja. Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne, nadležan je Sud u Sarajevu.

Član 11. Na ostala prava i obaveze ugovornih strana, koja nisu regulisana ovim Okvirnim sporazumom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 12. Ovaj Okvirni sporazum je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, 3 (tri) za Ponuđača, 2 (dva) za Ministarstvo.

Član 13. Ugovorne strane su suglasne da su ovaj Okvirni sporazum pročitale i razumjele, te ga u znak saglasnosti potpisuju. IZVRŠILAC NARUČILAC ____________________, direktor mr. sci. Šemsudin Dedić, ministar

Broj: Broj: 10-14/5-229-17- /18 Sarajevo, __0_.2018.godine Sarajevo, __.0_.2018.godine

Page 35: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

Aneks IX

Izjava o prihvatanju općih i posebnih uvjeta tenderske dokumentacije Naziv ponuđača: ___________________________ Adresa ponuđača: __________________________ ID broj ponuđača: __________________________ Kao ponuđač u konkurencijskom postupku javne nabavke za nabavku: usluge popravke i održavanje motornih vozila prema zahtjevu iz tenderske dokumentacije

IZJAVLJUJEMO

Da su nam poznate sve opće i posebne odredbe iz ove tenderske dokumentacije za predmetnu nabavku, da iste prihvaćamo u cijelosti te da ćemo, u slučaju da naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, predmet nabavke izvršiti u skladu s tim odredbama i za cijenu navedenu u ovoj Ponudi. U _______________ , ___________ godine. Za ponuđača: _____________________________________ (M.P) (Čitko upisati ime i prezime ovlaštene osobe za privrednog subjekta) _____________________________________________ (Vlastoručni potpis ovlaštene osobe privrednog subjekta)

Page 36: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

Aneks X

OBRAZAC IZJAVE O OBAVEZNOJ PRIMJENI PREFERENCIJALNOG TRETMANA

DOMAĆEG

Naziv ponuđača: ____________________________________ Adresa ponuđača: ___________________________________ ID broj ponuđača:____________________________________ Kao ponuđač u konkurentskom postupku javne nabavke za nabavku usluge popravke i održavanje motornih vozila, a u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg objavljenog u „Službenom glasniku BiH“ broj 103/14 od dana 30.12.2014., prema zahtjevu iz tenderske dokumentacije

I Z J A V LJ U J E M O a) Da je preduzeće koje dostavlja ovu ponudu domaće sa sjedištem u BiH i da najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH, te da u ovom postupku javne nabavke ukoliko budemo izabrani kao najpovoljniji ponuđač dostavljamo dokaz od strane Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine ili Entitetske privredne komore, kojim dokazujemo da podliježemo primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

opcija /

b) Da preduzeće koje dostavlja ovu ponudu ne može na istu primijeniti odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.

Napomena : Ponuđač je obavezan u datom Obrascu izjave o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg zaokružiti jednu od ponuđenih opcija i obavezan je dostaviti traženi dokaz kao sastavni dio Izjave. U __________________, ____________ godine. Za ponuđača: _____________________________________ (M.P)

(Čitko upisati ime i prezime ovlaštene osobe za privrednog subjekta)

___________________________

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe privrednog subjekta)

Page 37: TD SERVIS VOZILA 2018. - auta.detektor.baauta.detektor.ba/dokumentacija/vozila/3945/TD SERVIS VOZILA 2018.pdf · održavanje motornih vozila. Procedura javne nabavke će se obaviti

Aneks XI

Izjava o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama

Ja, niže potpisani _____________________________________(Ime i prezime), sa ličnom kartom broj:_______________izdatom od _________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti ________________________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: ___________________, čije sjedište se nalazi u _______________ (Grad/općina), na adresi ____________________ ____(Ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke pružanja usluga – popravke i održavanje motornih vozila (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi Ugovorni organ Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: ____________________ na Portalu javnih nabavki, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM da je Ponuđač tehnički opremljen i osposobljen, kao i da ima mjere i kapacitete potrebne za izvršenje konkretne isporuke usluga te osiguranje kvaliteta tih usluga u traženom roku

U _______________ , __.__.2018.godine. Za ponuđača: ________________________________________________________ (M.P) (Čitko upisati ime i prezime ovlaštene osobe za privrednog subjekta) ______________________________________ (Vlastoručni potpis ovlaštene osobe privrednog subjekta)