Top Banner

Click here to load reader

T2S – Jak to działa? Charakterystyka funkcjonalności w zakresie rozrachunku

Mar 19, 2016

ReportDownload

Documents

csilla

T2S – Jak to działa? Charakterystyka funkcjonalności w zakresie rozrachunku. Dorota Grzegorczyk Dział Strategii i Rozwoju Biznesu KDPW SA. Warszawa, 4 marca 2010. Plan prezentacji. 1. Zasady ogólne systemu T2S 2. Architektura, dostęp do systemu 3. Insourcing kont na T2S - PowerPoint PPT Presentation

Slajd 1

T2S Jak to dziaa?Charakterystyka funkcjonalnoci w zakresie rozrachunkuDorota GrzegorczykDzia Strategii i Rozwoju Biznesu KDPW SAWarszawa, 4 marca 20102 Plan prezentacji 1. Zasady oglne systemu T2S 2. Architektura, dostp do systemu 3. Insourcing kont na T2S 4. Modele rozrachunku: a. dzienny, nocny RTGS, sesje harmonogram dnia b. optymalizacja rozrachunku, zestawianie c. konta pienine wielowalutowo T2S 5. Rozrachunek intra- i inter- depozytowy Inicjatywy integracyjne ECB 3

1. Zasady oglne systemu T2S ( URD v.5.0) 1. Wacicielem i operatorem T2S jest EurosystemPodstaw T2S jest platforma T2 i zapewniony jest taki sam poziom dostpnoci, elastycznoci i bezpieczestwa systemu T2S nie jest depozytem to platforma IT do usugowego rozrachunkuDepozyty ponosz odpowiedzialno za prowadzenie kont papierw wartociowych uczestnikwDepozyty udostpniaj swoim uczestnikom ten sam zakres funkcjonalnoci T2SZmiany sald kont papierw wartociowych rejestrowane s jedynie w T2SDepozyty uczestniczce w T2S podlegaj przepisom SFDRozrachunek w T2S odbywa si w CeBMRozrachunek w T2S odbywa si przede wszystkim w euro T2S jest technicznie przygotowany do rozrachunku w innych walutach

4 1. Zasady oglne systemu T2S (URD v.5.0)11. T2S zapewnia bezporedni dostp do platformy Uczestnictwo Depozytw w T2S jest dobrowolne Uczestnikami T2S powinny zosta Depozyty realizujce rozrachunek w euro w CeBM Depozyty uzyskuj dostp do T2S na rwnych zasadach Dostp do T2S nastpuje na podstawie umowy W T2S obowizuje jednolity kalendarz pracy systemu Zasady i procedury T2S s jednakowe dla wszystkich Depozytw T2S jest zarzdzany na bazie not-for-profit Zasady rozrachunku na T2S s zgodne z Code of Conduct for C&S T2S wspomaga uytkownikw w spenianiu wymogw nadzorczych i regulacyjnych

56

2. Diagram T2S - Domeny, Moduy, Przepyw danych 2. Architektura, dostp do systemu7

Network

webNetworkA2A U2AApplication-to-Application mode (A2A)Direct communication between applications is possible via XML messages or files. ISO 20022 is the single standard, concerning both inbound and outbound communication, where applicable.

User-to-Application (U2A) Web-based activities.

78 2. Architektura, dostp do systemu8

CENTRALNE DEPOZYTY

Relacja kontraktowaDEPOZYTARIUSZCCPUytkownik T2S jest definiowany jako osoba prawna, ktra wesza w odpowiedni relacj kontraktow z centralnym depozytem (CSD), ktry posiada relacj kontraktow dot. uytkowania T2S. Uytkownikiem T2S moe by take bank patnik zapewniajcy pynno poprzez konto w Target2 (lub innym systemie patniczym) dla instytucji finansowych prowadzcych rozrachunek w T2S.

Uczestnicy rynku (CCP, firmy inwestycyjne) maj moliwo bezporedniego poczenia technicznego (direct connectivity) z T2S (w tym - przesyania instrukcji bezporednio do T2S) za zgod CSD, ktrego s uczestnikami.

URD i GFS definiuj takie kategorie podmiotw zainteresowanych T2S jak: T2S actor (any legal entity or organisation interacting either directly or indirectly through a CSD in T2S with the T2S platform for the purpose of securities settlement); T2S party (a legal entity or, in some markets, an individual that has a contractual relationship with a CSD in T2S for the processing of its settlement-related activities in T2S); T2S system user (an individual or a technical process/application that can log into T2S with a login name and password).

89Podstawowe funkcjonalnoci systemu T2Sprowadzenie kont papierw wartociowych - rejestracja zmian stanu kont papierw wartociowych wynikajcych z transakcji, transferw, poyczek papierw wartociowych, repo, zdarze korporacyjnych

zestawianie instrukcji rozrachunkowych (matching) - typy instrukcji: FOP, DVP/RVP, DVD, DWP, PFOD, blokady

realizacja rozrachunku w oparciu o prowadzone w T2S konta papierw wartociowych oraz dedykowane konta pienine - rozrachunek pieniny w CeBM - tryb rozrachunku: brutto - RTGS w cigu dnia, sesje w nocy - stosowanie mechanizmw optymalizacji rozrachunku - finalno rozrachunku okrelana zgodnie z prawem kraju Depozytu, dla ktrego prowadzone jest konto papierw wartociowych - realizacja rozrachunku trangranicznego

rozrachunek instrukcji oraz obsuga patnoci wynikajcych ze zdarze korporacyjnych1. prowadzone w T2S dla uczestnikw CSDzarzdzane przez CSD (atrybuty, dane statyczne)jednolita struktura kont w systemie moliwo segregacji aktyww wasnych od aktyww klientakonta dla papierw wartociowych oznaczonych kodem ISIN, ktrych rozrachunek prowadzony jest w Euro (lub w walucie obsugiwanej przez T2S)obsuga papierw wartociowych emitowanych w CSD pozostajcym poza systemem T2S moliwa, jeli istnieje poczenie operacyjne pomidzy tym CSD a CSD nalecym do T2S. blokada brak moliwoci przeniesienia danej pozycji na inne kontorezerwacja moliwo przeniesienia wycznie w wyznaczonym celuzaznaczenie (earmarking) moliwo przeniesienia pozycji tylko w okrelonych typach procesw/operacji2. Zestawianie w T2S instrukcji rozrachunku, ktre dotycz przeniesienia papierw wartociowych :pomidzy kontami uczestnikw rnych CSDpomidzy kontami uczestnikw CSD z bezporednim dostpem do T2S (niezalenie od tego, czy przekazywane do T2S bezporednio przez uczestnika, czy za porednictwem CSD)pomidzy kontami uczestnikw nie posiadajcych bezporedniego dostpu do T2S, ktrzy wskazali T2S jako miejsce zestawienia (wystarczy wskazanie przez jednego z uczestnikw).Poziom tolerancji dla wartoci pieninych wg zalece ECSDA (2 wartoci, w zalenoci od wartoci transakcji), przyjcie wartoci wskazanej przez sprzedajcego 25 i 2 euro, 100.000euro transakcja.Moliwe zastosowanie mechanizmu hold and release (opcjonalne).Zestawianie w CSD instrukcji rozrachunku, ktre dotycz przeniesienia papierw wartociowych pomidzy uczestnikami tego samego CSD niepoczonymi bezporednio z T2S o ile CSD ma moliwo zestawienia.Wymagana zgodno zasad zestawiania z zasadami panujcymi w T2S.Zasady anulowania instrukcji:przed zestawieniem moliwo anulowania przez CSD lub uczestnika CSDpo zestawieniu (przed wykonaniem rozrachunku) moliwo anulowania zgodnie przez obie strony, lub jednostronnie przez gied, CCP lub CSD na podstawie upowanienia uczestnikw.

93. Insourcing kont na T2S10

4. Modele rozrachunku sesje, RTGS - harmonogram dnia11

111218:45-19:3019:30-03:0003:00-05:0005:00-18:0018:00-18:45Start-of-dayNight-timesettlement periodMaintenance Window **Daytimesettlement periodEnd-of-day periodChange of Business DateStatic Data UpdateInstruction Revalidation based on SD maintenanceSettlement EligibilityLiquidity transfers (preparation for the night-time settlement period, such as arrange funding in the T2S DCA)Liquidity TransfersRepeat nCycle & sequences End of Cycle reportingStatic Data Update*Last Cycle:Partial SettlementMultiple Liquidity Provider reimbursement at end of cyclePredefined/Standing Liquidity Transfer OrdersEnd of Cycle ReportsStatement and ReportsInterface services restrictedOther services unavailableContinuous real time SettlementLiquidity transfersPartial Settlement windowIntraday DVP cut-off 16:00Intraday FOP/BATM/ Central Bank operations cut off 18:00Release of EoD cash restrictionsEoD intraday credit reimbursementEoD Liquidity Transfers (cash sweep) + forced RTGS Liquidity TransfersTechnical bookingsStop settlementRecycling and purgingSecurities Accounts consistency checkStatement and reports4. Modele rozrachunku - harmonogram dnia 4. Optymalizacja rozrachunku w T2S13 Netting TechnicznyAuto-collateralizacja Algorytmy OptymalizacyjneNarzdzia optymalizacji rozrachunkuRozrachunek CzciowyPonawianie rozrachunku1. netting technicznyrozrachunek czciowy (opcja do wyboru przez uczestnika CSD)wyszukiwanie transakcji powizanychautokolateralizacja kredyt intra-day w pienidzu banku centralnego zabezpieczony papierami wartociowymi na koncie uczestnika CSD (bank centralny moe okreli limit dziennego kredytu dla poszczeglnych bankw-patnikw, bank-patnik dla poszczeglnych uczestnikw CSD, dla ktrych prowadzi konto pienine)ponawianie prb rozrachunku (recycling) Stosowane w czasie rozrachunku dziennego i nocnego:w dzie uruchamiane automatycznie w przypadku trudnoci z realizacj rozrachunku,w nocy jednorazowo w trakcie trwania kadej sesji.1314 4. Specyficzne procedury rozrachunkujednostki funduszy - zmiany wielkoci emisji, rozrachunek czci uamkowych

odrywanie kuponw od obligacji

rozrachunek transakcji poczonych (np. realizacja rozrachunku transakcji pod warunkiem dostarczenia zabezpieczenia)

transfer koszyka zabezpiecze (kilka ISINw za jedn patno)

blokowanie/rezerwacja rodkw pieninych i papierw wartociowych

warunkowa dostawa papierw wartociowych - CoSD, wstrzymanie rozrachunku do czasu otrzymania informacji o spenieniu warunku zewntrznego wobec T2S, zdefiniowanego przez CSD

instrukcje wielostronne

rozrachunek poyczek papierw wartociowych

Realizacja dziki zastosowaniu mechanizmw blokowania/rezerwacji rodkw, czenia transakcji, wprowadzania CoSD (np. wszystko albo nic).14jednostki funduszy - zmiany wielkoci emisji, rozrachunek czci uamkowychodrywanie kuponw od obligacji - zamiana obligacji z kuponem na 2 papiery wartociowe: obligacje bez kuponu oraz sam kupon jako transakcje poczone, na zasadzie wszystko albo nicrozrachunek transakcji poczonych (np. w przypadku operacji na papierach wartociowych, rozrachunku buy-in w celu rozrachunku transakcji lub rozrachunku transakcji pod warunkiem dostarczenia zabezpieczenia)transfer koszyka zabezpiecze (kilka ISINw za jedn patno)blokowanie/rezerwacja rodkw pieninych i papierw wartociowych, warunkowe dostarczenie papierw wartociowych (po spenieniu warunku zachodzcego poza T2S polega na rezerwacji rodkw w systemie T2S i realizacji rozrachunku po otrzymaniu od CSD informacji o spenieniu warunku)