Top Banner
SVINARY SOBĚ! • DOPOSUD BYLO VYBRÁNO 50 529,- KČ DO KASIČEK • NA ÚČET BYLO ZATÍM ZASLÁNO 4 000,- KČ • DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ NA OBNOVENÍ SVINARSKÉ ZVONIČKY PŘISPĚLI • DALŠÍ MOŽNOST PŘÍSPĚVKU BUDE NA MIKULÁŠSKÉ BESÍDCE NEBO OD PŘÍŠTÍHO ROKU NA SCHŮZÍCH KMS,PŘÍPADNĚ NA ÚČET ČÍSLO 107-0369010217/0100 sbírka na zvoničku v poločase ••• VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME ••• SBÍRKA POKRAČUJE
1

Svinary sobě - sbírka v poločase

Mar 31, 2016

Download

Documents

Jan Kosek

Svinary sobě - sbírka v poločase
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Svinary sobě  - sbírka v poločase

S V I N A R Y S O B Ě !

• DOPOSUDBYLOVYBRÁNO50529,-KČDOKASIČEK

• NAÚČETBYLOZATÍMZASLÁNO4000,-KČ

• DĚKUJEMEVŠEMOBČANŮM,KTEŘÍNAOBNOVENÍSVINARSKÉZVONIČKYPŘISPĚLI

• DALŠÍMOŽNOSTPŘÍSPĚVKUBUDENAMIKULÁŠSKÉBESÍDCENEBOODPŘÍŠTÍHOROKUNASCHŮZÍCHKMS,PŘÍPADNĚNAÚČETČÍSLO107-0369010217/0100

sbírka na zvoničku v poločase

• • • V ŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME • • •

S B Í R K A P O K R A Č U J E