Top Banner
1 Mehanika II Predmetni nastavnik dr Rade Đukić, profesor VTŠ dr Dragan Čukanović VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA strukovnih studija, Kragujevac Cilj predmeta: Sticanje znanja o zakonima kretanja materijalnih tela i meĎusobnom dejstvu izmeĎu tela, koja su inţenjeru neophodna za rešavanje raznovrsnih tehničkih zadataka VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA strukovnih studija, Kragujevac Mehanika II
13

strukovnih studija, Kragujevac - vts.edu.rs · PDF fileGrađevinska knjiga, Beograd, 1966. VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA strukovnih studija, Kragujevac Mehanika II. 6 Realizacija programa:

Feb 02, 2018

Download

Documents

duongtruc
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: strukovnih studija, Kragujevac - vts.edu.rs · PDF fileGrađevinska knjiga, Beograd, 1966. VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA strukovnih studija, Kragujevac Mehanika II. 6 Realizacija programa:

1

Mehanika II

Predmetni nastavnik

dr Rade Đukić, profesor VTŠ

dr Dragan Čukanović

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, Kragujevac

Cilj predmeta:

Sticanje znanja o zakonima kretanja materijalnih tela i meĎusobnom dejstvu izmeĎu tela, koja su inţenjeru neophodna za rešavanje raznovrsnih tehničkih zadataka

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, KragujevacMehanika II

Page 2: strukovnih studija, Kragujevac - vts.edu.rs · PDF fileGrađevinska knjiga, Beograd, 1966. VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA strukovnih studija, Kragujevac Mehanika II. 6 Realizacija programa:

2

Nastavne celine:

Poloţaj pokretne tačke u prostoru, koordinatni sistemi:

• Dekartov pravougli koordinatni sistem

• Polarno cilindrični koordinatni sistem

• Prirodni koordinatni sistem

o Brzina pokretne tačke u prostoru

o Ubrzanje pokretne tačke u prostoru

o Poloţaj pokretnog tela u prostoru

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, KragujevacMehanika II

Nastavne celine:

Sloţeno kretanje tačke

o Zakoni sloţenog kretanja tačke

o Brzina pri sloţenom kretanju tačke

o Ubrzanje pri sloţenom kretanju tačke

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, KragujevacMehanika II

Page 3: strukovnih studija, Kragujevac - vts.edu.rs · PDF fileGrađevinska knjiga, Beograd, 1966. VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA strukovnih studija, Kragujevac Mehanika II. 6 Realizacija programa:

3

Nastavne celine:

Sloţeno kretanje krutog tela

o Zakoni sloţenog kretanja krutog tela

o Brzina pri sloţenom kretanju krutog tela

o Ubrzanje pri sloţenom kretanju krutog tela

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, KragujevacMehanika II

Nastavne celine:

Dinamika materijalne tačke

o Osnovni pojmovi i zakoni mehanike

o Diferencijalne jednačine kretanja materijalne tačke

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, KragujevacMehanika II

Page 4: strukovnih studija, Kragujevac - vts.edu.rs · PDF fileGrađevinska knjiga, Beograd, 1966. VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA strukovnih studija, Kragujevac Mehanika II. 6 Realizacija programa:

4

Nastavne celine:

Pravolinijsko i krivolinijsko kretanje materijalne tačke

Opšti zakoni kretanja materijalne tačke

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, KragujevacMehanika II

Nastavne celine:

Dinamika materijalnog sistema i krutog tela

o Masa materijalnog sistema i središte masa

o Momenti inercije

o Zakoni o kretanju središta masa

o Zakon o promeni kinetičke energije

o Zakon odrţanja energije

o Dalamberov princip

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, KragujevacMehanika II

Page 5: strukovnih studija, Kragujevac - vts.edu.rs · PDF fileGrađevinska knjiga, Beograd, 1966. VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA strukovnih studija, Kragujevac Mehanika II. 6 Realizacija programa:

5

Literatura:

Kojić, M., Mićunović, M., Kinematika, Naučna knjiga, Beograd, 1979.

Rusov, L., Mehanika - Kinematika, Privredni pregled, Beograd, 1974.

Kojić, M., Dinamika – teorija i primeri, Naučna knjiga, Beograd, 1985.

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, KragujevacMehanika II

Literatura:

Milosavljević, D., Kinematika – metodička zbirka rešenih primera sa izvodima iz teorije, SIA, Kragujevac, 1995.

Meščerski, I.V, Zbirka zadataka iz teorijske mehanike, GraĎevinska knjiga, Beograd, 1971.

Braţičenko, N. A., Kan, V. L., Morozov, V.I., Zbirka zadataka iz teorijske mehanike, GraĎevinska knjiga, Beograd, 1966.

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, KragujevacMehanika II

Page 6: strukovnih studija, Kragujevac - vts.edu.rs · PDF fileGrađevinska knjiga, Beograd, 1966. VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA strukovnih studija, Kragujevac Mehanika II. 6 Realizacija programa:

6

Realizacija programa:

Predavanja 2 časa /ned. 5 poena

Auditorne veţbe 2 časa/ned. 5 poena

Izrada grafičkog rada 1 x 20 = 20 poena

Kolokvijum 2 x 10 = 20 poena

Pismeni ispit 3 zadatka = 50 poena

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, KragujevacMehanika II

Uslov izlaska na ispit:

Ostvarenih 30 poena na predispitnim

obavezama

Prisustvo

Grafički rad minimum 10

kolokvijumi minimum 10

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, KragujevacMehanika II

Page 7: strukovnih studija, Kragujevac - vts.edu.rs · PDF fileGrađevinska knjiga, Beograd, 1966. VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA strukovnih studija, Kragujevac Mehanika II. 6 Realizacija programa:

7

Sticanje bodova za prisustvo:

Prisustvo na 60% predavanja 18 časova

Evidencija prozivanjem

Auditorne veţbe prisustvo 80% 24 časa

Evidencija prozivanjem

Maksimalno 10 poena

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, KragujevacMehanika II

Grafički rad:

Rešavanje primera klipnog mehanizma

Uslov za predavanje grafičkog rada grafičkog je poloţen prvi kolokvijum sa ostvarnih 5 poena

(ravno kretanje krutog tela)

Rok za predaju grafičkog rada 08.06.2018.

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, KragujevacMehanika II

Page 8: strukovnih studija, Kragujevac - vts.edu.rs · PDF fileGrađevinska knjiga, Beograd, 1966. VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA strukovnih studija, Kragujevac Mehanika II. 6 Realizacija programa:

8

Grafički rad:

Rešavanje primera klipnog mehanizma

Na veţbama će biti pokazan primer rešavanja zadatka

Zadatak se radi isključivo na obrascima za gr. Radove (tekst hemiskom slike običnom olovkom)

Primer rešavanja dostupan na sajtu škole

www.vts.edu.rsRok za predaju grafičkog rada 08.06.2018.

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, KragujevacMehanika II

Kolokvijum iz kinematike:

o Poloţaj pokretne tačke u prostoru, brzina i ubrzanje pokretne tačke u prostoru

o Sloţeno kretanje tačke

o Sloţeno kretanje krutog tela

Odrţavanje kolokvijuma

Prvi kolokvijum: 20.04.2018.

Drugi kolokvijum: 25.05.2018.

Na veţbama će biti naglašeni tipovi zadataka koji se daju na kolokvijumu

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, KragujevacMehanika II

Page 9: strukovnih studija, Kragujevac - vts.edu.rs · PDF fileGrađevinska knjiga, Beograd, 1966. VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA strukovnih studija, Kragujevac Mehanika II. 6 Realizacija programa:

9

Kolokvijum iz dinamike:

o Dinamika materijalne tačke

o Pravolinijsko i krivolinijsko kretanje materijalne tačke

o Opšti zakoni kretanja materijalne tačke

o Dinamika materijalnog sistema i krutog tela

Na veţbama će biti naglašeni tipovi zadataka koji se daju na kolokvijumu

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, KragujevacMehanika II

Uslov izlaska na ispit:

Ostvarenih 30 bodova na predispitnim obavezama

Prisustvo

poloţen kolokvijum I kolokvijum sa min 5 poena uslov za predaju graf. rada

Grafički rad

Jedan poloţen kolokvijum

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, KragujevacMehanika II

Page 10: strukovnih studija, Kragujevac - vts.edu.rs · PDF fileGrađevinska knjiga, Beograd, 1966. VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA strukovnih studija, Kragujevac Mehanika II. 6 Realizacija programa:

10

Pismeni ispit – 3 zadatka

PISMENI ISPIT SE POLAŢE BEZ LITERATURE I TRAJE 3 SATA

USLOV ZA IZLAZAK NA ISPIT JE OSTVARENIH

30 BODOVA NA PREDISPITNIM OBAVEZAMA

PISMENI ISPIT JE POLOŢEN KADA JE URAĐENO 50% OD TRAŢENOG odnosno 25 poena (od 50 mogućih)

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, KragujevacMehanika II

2 kolokvijuma – 1 zadatak

Kolokvijum se polaţe BEZ LITERATURE i traje 45 min

Prvi kolokvijum je nakon 6 nedelja veţbi Drugi kolokvijum je nakon 10 nedelja veţbi Popravni kolokvijum je nakon predavanja i veţbi

na kraju semestra sa prijavom kod studentske sluţbe (uplatom na račun)

Popravni kolokvijum: 08.06.2018.

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, KragujevacMehanika II

Page 11: strukovnih studija, Kragujevac - vts.edu.rs · PDF fileGrađevinska knjiga, Beograd, 1966. VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA strukovnih studija, Kragujevac Mehanika II. 6 Realizacija programa:

11

Pismeni ispit – 3 zadatka

PISMENI ISPIT SE POLAŢE BEZ LITERATURE I TRAJE 3 SATA

USLOV ZA IZLAZAK NA ISPIT JE OSTVARENIH

30 POENA NA PREDISPITNIM OBAVEZAMA

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, KragujevacMehanika II

Ishod:

Nakon poloţenog predmeta student će biti osposobljen da rešava raznovrsne tehničke zadatke vezane za kretanje i meĎudejstvo tela

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, KragujevacMehanika II

Page 12: strukovnih studija, Kragujevac - vts.edu.rs · PDF fileGrađevinska knjiga, Beograd, 1966. VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA strukovnih studija, Kragujevac Mehanika II. 6 Realizacija programa:

12

Mehanika II

Konsultacije i pregled graf. radova

UTORKOM od 17 do 19 časova,

prostorije na PMF-u

dr Rade Đukić, profesor

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

strukovnih studija, Kragujevac

pregled predavanja i veţbi izMEHANIKE II

WWW.vts.edu.rs

studije osnovne studije

drumski saobraćaj, motori i vozila, urbano inţenjerstvo

nastavni materijali

mehanika II

Page 13: strukovnih studija, Kragujevac - vts.edu.rs · PDF fileGrađevinska knjiga, Beograd, 1966. VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA strukovnih studija, Kragujevac Mehanika II. 6 Realizacija programa:

13

pregled predavanja i veţbi izMEHANIKE II

na sajtu skole su postavljeni izvodi iz

predavanja

veţbi sa uraĎenim primerima

uputstvo za izradu grafičkog rada

postavke zadatka dobijate na veţbama ili predavanjima počev od 23.03.2018.