Top Banner
Strategická analýza prostředí audit vlivů prostředí charakteristika prostředí identifikace klíčových vlivů konkurenční prostředí konkurenční pozice strategická pozice organizace v prostředí
25

Strategická analýza prostředí

Jan 06, 2016

Download

Documents

Hope..!

Strategická analýza prostředí. audit vlivů prostředí. charakteristika prostředí. identifikace klíčových vlivů. konkurenční prostředí. konkurenční pozice. strategická pozice organizace v prostředí. Audit vlivů prostředí. PEST P olitické faktory: E konomické faktory: - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Strategick analza prosted

  audit vliv prostedcharakteristika prostedidentifikace klovch vlivkonkurenn prostedkonkurenn pozicestrategick pozice organizace v prosted

 • Audit vliv prosted PEST

  Politick faktory: Ekonomick faktory:

  podnikatelsk legislativa hospodsk cyklydaov politika vvoj HDPsociln politika rokov mralegislativa ivotnho prosted inflacepolitick stabilita dostupnost a cena energieregulace zahraninho obchodu nezamstnanost

 • Audit vliv prosted PEST

  Sociokulturn faktory: Technologick faktory:

  populan demografie vdaje vldy na vzkumsociln mobilita nov objevyzmny ivotnho stylu rychlost transferupjmov stratifikace mra zastarn prmyslukultura a vzdln orientace prmyslu na technick rozvoj

 • Charakteristika prostedstatickdynamickjednoduchkomplexnHistorick analzaRedukcekomplexnostiScnovplnovnPortfolioscnMetodick pstupale pedevm z hlediska nejistoty

 • Metoda historick analzy?......pedpoklad setrvanosti trendu (co vdy neplat)vhled

 • Pouit metody scnm je budouc vvoj mn pedvdateln, tm vcerznch situac me nastat. Vypracovn nkolikascn umon porozumt alespo v uritm rozsahubudoucmu vvoji a pipravit se reagovat na kriticksituace.

  Scn je pimen detailn popis monch budoucchstav nebo hypotetickho sledu udlost vedoucchk tmto stavm. Pimenost se rozum omezen naty faktory, kter maj podstatn potenciln vliv nastrategii organizace nebo jsou velmi nejist.

 • Metody konstrukce scn scn z faktor je vhodn pi nzkm potu faktor (A, B, C), kter mohou mt nejmn dv konfigurace (a, b) a jejich kombinac lze sestavit nkolik charakte- ristickch scn (nap. Aa, Ab, Ba, Cb).

  pokud je poet uvaovanch faktor vy a vedl by k velkmu potu kombinac, lze se omezit na zpravidla dva komplexn pojat scne vvoje pzniv (opti- mistick) a nepzniv (pesimistick). Mon je i rozlien podle variant vvoje dominantnho tmatu (ani pzniv, ani nepzniv, prost rzn, nap. draz na export nebo import, pouit kov nebo plast apod.)

 • Identifikace klovch vliv kter faktory prosted ovlivuj organizaci (jsou hnac silou zmn)?

  kter jsou nejdleitj v souasnosti a kter v nejblich letech?

  ale jak je stanovit?

 • Management je pouze nstrojbez znalostn zkladny to nejde!StatistikaEkonomie PrognostikaDemografie Sociologie Politologie Legislativa

 • Konkurenn prostedstvajckonkurenceodbrateldodavatelnov vstupujcnhradnciPorterv model konkurennch sil v odvtv(5 sil)

 • Bariry vstupuefekt rozsahu (economy of scale)kapitlov nronostnkladov znevhodnn nezvisl na rozsahuodlien produktupechodov nklady zkaznkapstup k distribunm kanlmprotiopaten konkurencelegislativa

 • Sla dodavatelsla obchodn znakynklady zmny dodavateledohody mezi dodavatelikoncentrace dodavatelmlo dodavateldleitost produktu pro kupujchomal zjem dodavatel o produkt

 • Sla odbratelkoncentrace odbratel a nkup podstatn produkce dodavateleexistence alternativnho zdroje dodvek a nzk nklady zmny dodavateledodvka je podstatnou slokou nklad a proto snaha tlait na dodavateleprodukt je standardn nebo universlnprodukt neovlivuje vznamn jakost finlnho produktuodbratel je pln informovan

 • Projevy vyjednvac slyodbratel

  sniovn cenzvyovn jakostizlepovn servisuzkracovn dodacch lhtprodluovn zrunch lhtatd.dodavatel

  zvyovn censniovn jakostiomezovn servisu (zrunch lht)prodluovn dodacch lhthrozba odstoupenmatd.

 • Hrozba substituceprodukt msto produktu (potovn sluby, fax, e-mail)

  obecn substituce (souten o poptvku i mezi odvtvmi nbytek nebo domc spotebie, knihy nebo video)

  ale tak vylouen stvajcho produktu (legislativn nebo spoleensky)

 • Intenzita konkurennho soupeenpoetn a vyven konkurentimal rst trhuexistence globlnch zkaznkvysok fixn nebo skladovac nklady (nutnost velkho obratu)nzk diferenciace produkt a snadn pechod zkaznkarznorodost konkurencezvyovn kapacit produkce skokemvysok nklady vstupu z trhu

 • Ale tak vliv sttuna vstup do odvtv

  udlovn licencstanoven kvtregulace dovozupedpisy a standardymetody privatizace

  na konkurenn soupeen

  antimonopoln opatendotace a subvencegarantovan cenyvrov zvhodnnvlastnk i zkaznkvi dodavatelm vi odbratelm vemi nstroji jako u konkurennho soupeen+ odstrannm barir importu + podporou exportuvi substituci+ legislativn

 • uivatelpodmnkyvvoj rst vytsnn dosplost poklesmlo, vce, roste nasycen uivatel oputn uvnadaptace zkouka selektivita opakovn koup na produkt produktu nkupu podle zkuenostimlo vstup a vytsnn boj o udren podlu odchod nkterchkonkurent boj o podl slabch na trhu, obtn konkurent na trhu konkurent pebrn trhu, (snenm cen) draz na efektivnostVvoj konkurence v ivotnm cyklu produktu

 • Jak reagovat na poklesNae pednosti velk malPerspektiva odvtvvelk

  malV, N S, R RV sil o veden v podlu trhu

  N nika (siln pozice v segmentu)

  S sklize (kontrolovan likvidace)

  R rychl likvidace (co nejdve)

  N, S

 • Konkurenn poziceanalzy

  - segmentace trhu - strategick skupiny - hodnot vnmanch zkaznkyUpesnn konkurenn pozice prostednictvm

 • Segmentace trhu(podobnost a rozdly mezi zkaznky)zkaznick potebyzkaznick slubyzkaznick skupinyklimatizaceosvtlenvtrntovrnykanceledomcnostidesign studiozsilkov prodejprodejnaSegment:zaizovn osvtlen kancel

 • Strategick skupiny sout o trh nebo segment podobnm zpsobem a jejich identifikace upesuje konkurenn pozici a ppadn i neobsazen msta v odvtv.

  Pklady charakteristik rozlien skupin:

  produkt (e produktov ady, funkce, jakost,) produkce (rozsah, technologie, integrace,) organizace (velikost, sfra psoben, kultura,) trh (distribun kanly, dodatkov sluby, ceny,) vlastnictv (samostatnost, dceinn spolenost,)

 • Typick strategie v rmci odvtv(podle Portera)nkladov priorita (nejni nklady a tedy nejni cena a vt podl na trhu)

  diferenciace (zamen na vy rove v nkolika oblastech oceovanch zkaznkem, nap.: jakost, servis, design)

  soustedn na zk segment trhu, kter me bt obsluhovn efektivnji ne u e zamen konkurence (kombinace a+b)

  zsada: nezstvat nkde uprosted!

 • Pklad analzy strategickch skupinnzk cena produktu vysokirokzkproduktov adauniverzalizacevelk objemspecializacevelk objemdiferencovanproduktyexklusivnznaka

 • Hodnota vnman zkaznky(trh luxusnch aut)012345hodnocen (z przkumu)elegance znaka vkon jakost inovace

  dleit mn dleitauto Xauto Y