Top Banner
Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Strategická analýza podniku ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. ____________________________________________________ Bakalářská práce Autor: Jakub Betka Studijní obor: Informační management Vedoucí práce: Ing. Marcela Sokolová, Ph.D. Hradec Králové duben 2015
71

Strategická analýza podniku ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Strategická analýza podniku ŠTĚPÁNEK,

Jul 27, 2020

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Univerzita Hradec Králové

  Fakulta informatiky a managementu

  Katedra managementu

  Strategická analýza podniku

  ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

  ____________________________________________________

  Bakalářská práce

  Autor: Jakub Betka

  Studijní obor: Informační management

  Vedoucí práce: Ing. Marcela Sokolová, Ph.D.

  Hradec Králové duben 2015

 • Prohlášení:

  Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci zpracoval samostatně

  a s použitím uvedené literatury

  V Hradci Králové dne 24. 04. 2015

  ____________________________

  podpis autora práce

 • Poděkování

  Touto cestou bych chtěl poděkovat Ing. Marcele Sokolové, Ph.D. za cenné odborné

  návrhy a připomínky, které mi při zpracování bakalářské práce poskytla.

  Dále bych chtěl poděkovat jednateli společnosti ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

  za poskytnutí důležitých informací pro vytvoření této práce.

 • Anotace

  Hlavním cílem bakalářské práce Strategická analýza podniku ŠTĚPÁNEK,

  spol. s r.o. je provést strategickou analýzu a navrhnout strategii, která by byla pro

  vybranou firmu vhodná do budoucna. V teoretické části jsou vysvětleny základní

  pojmy a východiska, které jsou relevantní pro provedení a vypracování analýzy

  vnitřního a vnějšího prostředí firmy. Tyto poznatky dále slouží jako podklad pro

  vytvoření praktické části. V praktické části jsou získané informace aplikovány na

  strategickou analýzu pro firmu ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. Závěr této práce obsahuje

  možná doporučení a opatření ke zkvalitnění činnosti této firmy.

  Klíčová slova

  Strategie, strategická analýza, PEST analýza, Porterův model pěti sil, SWOT analýza

 • Annotation

  Title: Bachelor Thesis - Strategic analysis of company ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

  The main goal of my bachelor thesis - Strategic analysis of company

  ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. - is to provide a strategic analysis and strategy suggestion

  for the company in the future. Basic concept relevant for the analysis and the

  implementation of internal and external business environment is introduced in the

  theoretical part. These findings also serve as a basis for developing a practical part.

  The practical part of the information gathered is applied to strategic analysis of the

  company ŠTĚPÁNEK, spol. s.r.o. The conclusion of this work includes

  recommendations and possible measures to improve the performance of this

  company.

  Keywords

  Strategy, strategic analysis, PESTEL analysis, Porter's five forces model, SWOT

  analysis

 • OBSAH

  1 ÚVOD .................................................................................................... 1

  2 CÍL A METODIKY PRÁCE .......................................................................... 2

  3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ...................................................................... 3

  3.1 Strategie a strategické řízení .................................................................... 3

  3.2 Strategická analýza .................................................................................. 5

  3.2.1 Analýza vnějšího prostředí ..................................................................................... 6

  3.2.1.1 Analýza mikrookolí podniku ............................................................................. 7

  3.2.1.2 Analýza makrookolí podniku .......................................................................... 13

  3.2.2 Analýza vnitřního prostředí .................................................................................. 17

  3.2.2.1 Faktory vědecko-technického rozvoje ............................................................ 18

  3.2.2.2 Marketingové a distribuční faktory ................................................................ 18

  3.2.2.3 Faktory výroby a řízení výroby ........................................................................ 19

  3.2.2.4 Faktory podnikových a pracovních zdrojů ...................................................... 19

  3.2.2.5 Faktory finanční a rozpočtové ........................................................................ 20

  3.2.3 SWOT analýza ....................................................................................................... 24

  4 PRAKTICKÁ ČÁST .................................................................................. 29

  4.1 Představení společnosti ŠTĚPÁNEK, SPOL. S R.O. .................................... 29

  4.2 Strategická analýza podniku................................................................... 32

  4.2.1 PEST analýza ......................................................................................................... 32

  4.2.2 Model pěti konkurenčních sil ............................................................................... 36

  4.2.3 Analýza vnitřního prostředí .................................................................................. 45

  4.2.4 SWOT analýza ....................................................................................................... 48

 • 4.3 NÁVRH STRATEGIE A SRHNUTÍ VÝSLEDKU .............................................. 51

  4.3.1 Strategické cíle realizovatelné v krátkém období................................................. 51

  4.3.2 Strategické cíle realizovatelné v dlouhém období ............................................... 53

  5 ZÁVĚR .................................................................................................. 54

  6 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................................. 55

  7 OBSAH OBRÁZKŮ, TABULEK, GRAFŮ..................................................... 63

 • 1

  1 ÚVOD

  Tématem mé práce je Strategická analýza podniku ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

  Strategická analýza je prvním krokem pro vytvoření úspěšné strategie.

  Jelikož podniků je v dnešní době velké množství, vyvstává tak obrovská

  konkurence. Každý podnik chce na trhu zaujmout nejvyšší postavení a zajistit si

  tak jistou výdělečnou budoucnost. Pro to, aby firma docílila největší

  konkurenceschopnosti, musí mít zpracovaný kvalitní strategický plán, kterého

  docílí strategickou analýzou. Strategická analýza se opírá o analýzy vnitřního nebo

  vnějšího okolí. Díky výstupům analýz se firma musí rozhodnout co, pro koho a jak

  bude vyrábět, případně jaké bude nabízet služby.

  V současné době je velké množství různých firem. Dnešní situace na trhu je

  velice nevyzpytatelná, ceny se stále mění, ale nejhlavnějším důvodem, proč je

  situace taková, jaká je, jsou zákazníci. Zákazník má v dnešní době velké množství

  možností, jak se dostat k informacím o produktech nebo o cenách za produkty.

  Nastává tak problém pro firmy, jak a za kolik jsou schopni uspokojit potřeby

  zákazníků. S tímto souvisí také konkurence. Díky stále více se rozvíjejícímu

  tržnímu prostředí konkurence stále narůstá. Nových konkurenčních subjektů pro

  každý obor denně přibývá a je jen otázkou, kdy a jak se tato situace zastaví.

  Pro vytvoření kvalitní firemní konkurenceschopnosti podniku je tedy důležité mít

  kvalitně zpracovanou strategickou analýzu podniku. Podniky dnešní doby musí být

  schopné rychle a flexibilně reagovat jak na konkurenci novou i stávající, ale také se

  musí naučit kvalitně přizpůsobovat novým trendům v podobě technologického

  pokroku. Obecně je konkurenceschopnost důležitá hlavně proto, aby se podnik

  udržel dlouhodobě na trhu.

 • 2

  2 CÍL A METODIKY PRÁCE

  Cílem této bakalářské práce bude zpracování teoretických východisek,

  týkajících se oblasti strategické analýzy firmy, následné vytvoření strategického

  plánu pro firmu ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. Hlavním cílem bude aplikování metod

  využívaných ve strategické analýze. Vytvořená analýza by mohla pomoci firmě

  k snadnějšímu rozhodování v oblasti strategického řízení. Případná doporučení

  budou uvedena v závěru této práce.

  Bakalářská práce bude rozdělena na 2 části - teoretickou a praktickou.

  Teoretická část bude zpracována za pomoci literární rešerše uvedené v kapitole

  „6. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY“. V teoretické části budou v kapitolách postupně

  popsány problematiky, týkající se strategického řízení a strategie samotné.

  Dále zde bude popsána strategická analýza, která se skládá z analýz vnitřního

  a vnějšího prostředí podniku. V analýze vnitřního prostředí budou zkoumány

  hlavní faktory, se kterými podnik operuje, jako jsou: technické faktory,

  marketingové faktory, faktory výroby a další. Dále budou popsány analýzy

  mikrookolí a makrookolí, které jsou součástí analýzy vnějšího prostředí podniku.

  V této části dokumentu budou použity informace z dostupných literárních zdrojů

  a odborných databází.

  V praktické části bude již provedena strategická analýza firmy ŠTĚPÁNEK,

  spol. s r.o. Praktická část bude vycházet z informací získaných v teoretické části.

  Při řešení konkrétních problematik bude čerpáno z odborné literatury

  a odborných databází. V některých případech také z rad odborníků v oboru a to

  metodou konzultací a případného dotazování.

  Pro zpracování strategické analýzy firmy budou využity následující metody:

  PEST analýza

  Porterův model pěti sil

  SWOT analýza

 • 3

  3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

  3.1 Strategie a strategické řízení

  Pojem strategie je možné definovat mnoha způsoby. Jeden z nich vysvětluje

  strategii tak, že se dělí na dvě odnože definic - „tradiční definice a moderní definice“

  (Dedouchová, 2001, str. 1). Dedouchová (2001, str. 1) ve své publikaci popisuje

  tradiční definici jako „dokument, ve kterém jsou určeny dlouhodobé cíle podniku,

  stanoven průběh jednotlivých operací a rozmístění zdrojů nezbytných pro splnění

  daných cílů.“ Moderní definici potom chápe jako „připravenost podniku na

  budoucnost.“

  V této definici jsou tak jako v předchozí stanovena podobná kritéria, jako

  jsou dlouhodobé cíle, zdroje, popřípadě průběhy jednotlivých operací,

  přičemž všechna kritéria vycházejí hlavně z potřeb konkrétního podniku.

  Hlavní cíl moderního přístupu je umění podniku dobře reagovat na své okolí

  a využít tak svých zdrojů a schopností na vybudování kvalitní strategie

  (Dedouchová, 2001, str. 1).

  Samotná formulace a implementace strategie probíhá souvisle za sebou.

  Dedouchová (2001, str. 1) ve své publikaci tomuto postupnému procesu říká

  přírůstkový přístup. S tímto přístupem souvisí i přistup zvaný plánovací. Tyto dva

  přístupy se liší v tom, že plánovací vnímá strategii jako plán, který je zřetelně

  a logicky zformulován a ve finále i implementován. Přírůstkový pak vidí strategii

  jako vzor odlišných podnikových činností, kde samotná strategie je nejprve

  zformulována, implementována a pak navíc ještě testována a přizpůsobována po

  malých krocích dle potřeb podniku.

  Ve strategickém řízení je třeba vzít v úvahu především činitele podnikového

  okolí, to znamená - potřeby zákazníků, vystupování konkurence a dodavatelů,

  rozvoj makrookolí (měna, legislativa, daňová soustava, ekologické požadavky)

  (Keřkovský, 2002, str. 1). Jak zmiňuje Keřkovský (2002, str. 1), nelze opomíjet ani

  faktory související s interním prostředím firmy. Strategické řízení je postup, ve

 • 4

  kterém top manažer, případně majitel firmy definují a zavádí strategii, která

  směřuje k předem vytyčeným cílům (Sedláčková, 2006, str. 1).

  Strategické řízení využívá různé přístupy k formulaci výsledné strategie.

  Tím nejčastějším, který uvádí Sedláčková (2006, str. 2), je přístup hierarchický.

  Tento přístup je založený na definování čtyř základních pojmů, hierarchicky dle

  důležitosti - poslání, vize, cíle a strategie. Poslání firmy je vlastně to nejzákladnější,

  co by firma měla mít určeno ještě před jejím vznikem. Poslání ve své podstatě

  identifikuje základní funkci podniku (Sedláčková, 2006, str. 2). Pokud nebude mít

  firma určeno, v čem chce podnikat nebo případně konkurovat jiným firmám na

  trhu, nemá důvod k existenci.

  Kaplan (2008, str. 49) uvádí ve své publikaci to, že vize oproti poslání

  nebývá tak stabilní, ale zůstává stejná v období tří až pěti let jednoho strategického

  plánu. Cíle jsou očekávané budoucí závěry, které se odvíjejí od dobře stanoveného

  poslání a vize (Sedláčková, 2006, str. 2). Sedláčková dále uvádí že: „Strategie je

  nezbytným nástrojem pro přežití podniku a jeho prosperity“. Strategii si každá firma

  musí zvolit sama, hlavně proto, že pro každou firmu platí jiná pravidla (Sedláčková,

  2006 str. 2-3).

  Keřkovský (2002, str. 6) píše o strategickém řízení jako o „nikdy nekončícím

  procesu„ (obr. 1), který se bude stále opakovat v postupně na sebe navazujícími

  kroky. Dle Keřkovského (2002, str. 6) ideální model, strategického řízení

  neexistuje. Kdyby existoval, každá firma by chtěla převzít myšlenky takového

  modelu a implementovat je na svůj podnik. Tímto by se zamezilo konkurenci,

  inovaci, a spoustě jiných faktorů, které dělají podniky unikátní a silné oproti jiným

  firmám.

 • 5

  3.2 Strategická analýza

  Strategická analýza se ve většině případu zaobírá rozborem vnitřní situace

  podniku a jeho okolí. Lukášková (2004, str. 35) ve své publikaci zmiňuje:

  „Cílem strategické analýzy je identifikace a analýza vnějších faktorů působících na

  podnik a jejich konfrontace se zdroji a schopnostmi podniku.“ Dále vymezuje dvě

  hlavní dělení strategické analýzy - analýzu vnějšího okolí, která zahrnuje analýzu

  makrookolí a mikrookolí a analýzu vnitřních zdrojů a schopností podniku

  (Lukášková, 2004, str. 35).

  „Obecně je analýza jednou z nejdůležitějších součástí vědecké metody, je jejím

  základem. Strategická analýza obsahuje různé analytické techniky využívané i pro

  identifikaci vztahů mezi okolím podniku, zahrnujícím makrookolí, odvětví,

  konkurenční síly, trh, konkurenty a zdrojový potenciál podniku“ (Sedláčková 2006,

  str. 8).

  Obrázek 1 Proces Strategického řízení

  (zdroj: Keřkovský, 2001, str. 7)

 • 6

  Sedláčková (2006, str. 10) uvádí jako primární fáze strategické analýzy:

  „analýza okolí“

  „analýza vnitřních zdrojů a schopností“

  Jak je zřejmé, strategická analýza je velice složitý proces, při kterém závisí

  na mnoha faktorech. A pro to abychom zjistili, které vlivy na podnik působí, je

  nutné provést několik analýz, které nám pomohou prozkoumat oblast makrookolí

  a mikrookolí. Pro zajištění výstupu těchto analýz se využívají různé nástroje.

  Analýzu makrookolí zajišťuje analýza PEST nebo také známá jako STEEPLE nebo

  SLEPT. Dále Porterův model pěti sil pro analýzu konkurence v mikrookolí.

  V poslední řadě autor článku (On the strategic management process,

  Popescu, 2013, str. 547) uvádí analýzu CPM (Critical Path Method), která v českém

  překladu zní „Metoda kritické cesty“. Této metodě se říká deterministická metoda

  a to proto, že slouží k analýze průběhu činností v projektování.

  Deterministická také proto, že veškeré doby trvaní všech činností mají přesně

  stanovenou hodnotu času. Výsledkem této analýzy je síťový graf, který pomáhá

  k nalezení kritické cesty (Němec, 2002, str. 84).

  3.2.1 Analýza vnějšího prostředí

  Pro analýzu vnějšího prostředí se často využívá analýza makrookolí: PEST,

  která ve své podstatě zrcadlí politické, ekonomické, společenské a technologické

  prvky (Kaplan, 2010, str. 59). Autor rovněž uvádí, že další nedílnou součástí

  analýzy vnějšího prostředí je také model „pěti sil“ Michaela Portera. Jak zmiňuje

  Sedláčková (2006, str. 13), analýza okolí by měla mít široký rozsah, kladoucí důraz

  na jednotlivé body PEST analýzy, přičemž je třeba věnovat se i nově vzniklým,

  doposud nepoznaným faktorům.

  Keřkovský (2002, str. 34) dodává - „Analýza vnějšího prostředí by měla být

  zaměřena především na objevení vývojových trendů, které mohou firmu v budoucnu

  významně ovlivnit.“ Dále zmiňuje, že analýza podnikového okolí je uskutečňována

  ve třech základních krocích:

 • 7

  „analýza dosavadní strategie“

  „identifikace současného stavu a analýza vývoje okolí“

  „analýza významu identifikovaných změn“

  Sedláčková (2006, str. 15) ve své publikaci předchozí tři kroky definuje

  trochu odlišněji (obr. 2) a dodává, že od tohoto členění se odvíjí jednotlivé kroky

  strategické analýzy.

  Strategická pozice

  3. Vymezení klíčových hrozeb a příležitostí

  Identifikace hlavních konkurenčních sil 2. Analýza konkurentů Stanovení atraktivity odvětví

  1. Analýza vlivů makrookolí

  Obrázek 2 Kroky analýzy okolí

  (zdroj: Sedláčková, 2006, str. 15)

  3.2.1.1 Analýza mikrookolí podniku

  Mikrookolí je představováno jako přímé okolí, v kterém podnik operuje

  (Sedláčková, 2006, str. 29). Tedy jinými slovy mikrookolí bezprostředně obklopuje

  podnik a skládá se tak z firem, které obvykle mezi sebou navzájem soutěží o přízeň

  zákazníků. V praxi to pro podniky znamená, že jejich výrobky nebo služby si

  mohou navzájem konkurovat (Dedouchová 2001, str. 17). Autorka dále zmiňuje, že

  hlavním úkolem manažerů je kvalitně zmapovat konkurenci a odhalit tak

  příležitosti, případně hrozby podniku. Pro analýzu mikrookolí podniku vyvinul

  E. Porter tzv. „model pěti sil“, Model pěti sil je znázorněn na obr. 3. Svůj model

  postavil na pěti silách a je zaměřen především na tyto faktory:

 • 8

  „rizika vstupu potenciálních konkurentů“

  „rivalita mezi stávajícími podniky“

  „smluvní síla dodavatelů“

  „smluvní síla kupujících“

  „hrozby substitučních produktů“

  Obrázek 3 Porterův model pěti sil

  (zdroj: Porter, 1994, str. 4)

 • 9

  Dle Dedouchové (2001, str. 17) v Porterově modelu silná konkurence

  představuje hrozbu a slabá konkurence opačně příležitost pro podnik. To jak je

  konkurence silná nebo slabá se odráží ve výši zisku pro daný podnik. Je-li v okolí

  podniku silnější konkurent, bude tak udávat za jaké ceny bude prodávat své služby

  nebo produkty a tím tak omezí ostatní firmy. V opačném případě je-li podnik

  v pozici silnější, tedy má-li kolem sebe slabší konkurenci, bude se tato konkurence

  jevit jako příležitost, která dovolí podniku dosáhnout vyššího zisku.

  Dedouchová (2001, str. 17) dále zmiňuje, že hlavním úkolem manažerů ve firmách

  je uvědomit si tuto konkurenci a samotné působení těchto pěti sil a na závěr

  zformulovat odpovídající strategický plán.

  Riziko vstupu potenciálních konkurentů

  Dle Portera (1994, str. 7) nové firmy, které vstupují do odvětví, přinášejí

  „novou kapacitu“. Tato nová kapacita se snaží získat určité procento na trhu

  a velice pravděpodobně získá i podíl dostupných zdrojů. Toto vše následně vede ke

  snížení cen, v opačném případě k zvýšení nákladů na výrobu nebo poskytnutí

  služeb, tedy ke snížení ziskovosti firmy.

  „Hrozba konkurenční síly potenciálních konkurentů závisí na výši bariér vstupu na

  trh, tedy na řadě faktorů, které brání podniku prosadit se v daném mikrookolí“

  (Dedouchová, 2001, str. 18).

  Jak je zřejmé, hrozba vstupu nových podniků závisí na již existujících

  překážkách nebo také bariérách vstupu. Porter (1994 str. 7) ve své publikaci

  definoval šest hlavních zdrojů překážek vstupu do odvětví. Jedná se o úspory

  z rozsahu, diferenciace produktu, kapitálová náročnost, přechodové náklady,

  přístup k distribučním kanálům a vládní politika.

  Úspory z rozsahu dle Portera (1994, str. 7) nutí nově vstupující konkurenci

  vstupovat s výrobou ve vysokém rozsahu. Sedláčková (2006, str. 52) dodává to, že

  s vysokými objemy může firma docílit vysokých nákladových úspor.

  Nákladové úspory mohou být vyvolány mnoha faktory. V mnoha případech jsou

  způsobené dlouholetým působením podniku na trhu. Jako další příklad

 • 10

  nákladových úspor zmiňuje Sedláčková (2006, str. 52.) zkušenosti nabyté

  opakováním

  a zdokonalováním výrobního procesu. Jedná se tedy o takzvané „absolutní

  nákladové výhody“.

  „Absolutní nákladové výhody mohou vyplývat z dokonalejší výrobní technologie,

  která je výsledkem minulých zkušeností, patentů, utajených procesů,

  řízení, speciálních vstupních požadavků pro výrobu, existence pracovní síly“

  (Dedouchová, 2001, str. 18).

  Další překážkou je diferenciace produktu, která naráží na myšlenku toho,

  aby noví konkurenti byli schopní přijít na trh s něčím novým a inovativním a to

  natolik, aby byli schopní vytvořit silnou a stálou konkurenci stávajícím podnikům.

  Jelikož ochota odběratelů přecházet ke konkurenci, kterou neznají, je velice malá.

  Jedná se o jednu z významných překážek vstupu, protože bez zákazníka není

  podnik schopen existovat (Porter, 1994, str. 9). Jako třetí překážku, kterou Porter

  (1994, str. 9) popisuje, je kapitálová náročnost. Vstup do odvětví je vázán s řadou

  nákladů, které musí podnik investovat. Tento kapitál může být použit na nákup

  nových výrobních strojů nebo na nákup zásob potřebných pro výrobu nebo také na

  překrytí počátečních ztrát. Sedláčková (2006, str. 52) ve své publikaci zmiňuje

  kapitálově nejnáročnější průmyslové obory: těžební průmysl, letecký průmysl,

  ale i automobilový průmysl. Čtvrtá překážka vstupu je přístup k distribučním

  kanálům. Jak je zřejmé, většina stávajících firem má podepsané smlouvy

  s dodavateli, které potřebují. Pro nově vstupující firmy by mohl nastat problém

  s nedostatkem dodavatelských služeb. Je tedy nutné, aby nová konkurence byla

  schopna si zajistit nové dodavatele nebo přesvědčit stávající ke spolupráci.

  (Porter, 1994, str. 10-11). Předposlední bariéra, kterou uvádí Porter, je nákladové

  zvýhodnění nezávislé na rozsahu nebo také jak uvádí Sedláčková (2006, str. 52.):

  absolutní nákladové výhody. Takové výhody dle autorky mohou být přístupy

  k nejlevnějším a nejlepším surovinám nebo materiálům. Poslední bariéra je vládní

  bariéra, respektive legislativní opatření a jiné státní zásahy. K těmto bariérám se

 • 11

  řadí licence na výrobní postupy, patentová práva a mnoho dalšího. Tato bariéra

  může být v mnoha případech nepřekonatelná (Porter, 1994, str. 13).

  Rivalita mezi stávajícími podniky

  Jako druhou Porterovu sílu Dedouchová (2001, str. 19) popisuje rivalitu

  mezi stávajícími podniky daného mikrookolí. Je-li konkurenční síla slabá, firmy

  mají šanci stupňovat cenovou politiku a docílit tak vyšších zisků. Oproti tomu, je-li

  konkurence silná, přinese to cenovou rivalitu. Dochází tak k takzvané

  „cenové válce“ (Dedouchová 2001, str. 19). Dle Sedláčkové (2006, str. 49) prvním

  krokem pro analýzu rivality konkurentů je pochopit samotnou konkurenci

  v odvětví. Dále je třeba odhalit několik faktorů, kterými je konkurence

  ovlivňována. Mezi nejčastější faktory dle Sedláčkové (2006, str. 49-50) jsou:

  „počet a velikost konkurentů v okolí“

  „míra růstu trhu“

  „vysoké fixní náklady“

  „diferenciace produktu“

  „výstupní bariéry z odvětví“

  „akvizice slabších podniků“

  „globální zákazníci“

  Smluvní síla dodavatelů

  Předposlední Porterovou silou je smluvní síla dodavatelů. Tato síla je velice

  nevyzpytatelná. Dodavatelé mohou působit jako hrozba a to především proto, že

  mohou kdykoliv zvyšovat ceny za své dodavatelské služby. Podnik pak následně

  musí přistoupit na požadavky dodavatelů nebo přejít k levnější dostupné variantě

  a tím tak snížit kvalitu. Oba dva případy vedou k snížení ziskovosti podniku.

  Vše zmíněné platí zejména tehdy, pokud je podnik závislý na dodavatelích.

  Sedláčková (2006, str. 54) ve své publikaci zmiňuje takzvané „silné

  dodavatele“. Silní proto, že jejich dodavatelské služby jsou nutné pro existenci

  firmy v dnešních podmínkách. Tedy dodavatelé energie, dodavatelé technologie.

  Dle článku od Zikmunda (2011, str. 3) existují odvětví, kde je síla dodavatelů

 • 12

  nulová až žádná, jako příklad uvádí potravinářství. Naopak jsou odvětví, v kterých

  je dodavatelská síla veliká a to třeba ve strojírenském průmyslu obecně.

  Autor článku dále zmiňuje, že sílu dodavatelů určuje hlavně to, jak je člověk nebo

  firma na dodavateli závislá. (Zikmund, 2011, str. 3)

  Velikost síly dodavatelů dle Dedouchové (2001, str. 22) vzrůstá v těchto

  případech:

  mají-li dodavatelé jistotu, že jejich dodávané produkty se nedají

  substituovat

  pokud jsou dodavatelé natolik diferencováni, že je pro podnik velice

  nákladné přejít k jinému dodavateli, je tedy nucen přijmout stávajícího i za

  cenu vysokých nákladů

  Smluvní síla kupujících

  Obdobně jako dodavatelé i kupující mohou významně ovlivnit konkurenční

  tlaky na podnik (Sedláčková, 2006, str. 54). Kupující tedy mohou významně využít

  svoji sílu k tomu, aby od podniků získali lepší kvalitu výrobku nebo jiné bonusové

  zvýhodnění, jako třeba „servisování“ zdarma a další věrnostní programy.

  Pro podniky je velice složité určit požadavky zákazníka, protože každý zákazník

  preferuje něco jiného. V dnešní době vysoké konkurence a možností zákazníků si

  nabízený produkt porovnat z hlediska ceny, kvality a názorů ostatních kupujících,

  se většina firem potřebám zákazníků přizpůsobí. Je samozřejmé, že pokud se bude

  jednat o produkt, který nebude mít mnoho substitucí, může si podnik určovat své

  podmínky. V opačném případě má sílu samotný zákazník (Sedláčková, 2006,

  str. 54-55).

  Podle Dedouchové (2001, str. 22), mají kupující větší sílu za těchto

  následujících podmínek:

  nakupují -li zákazníci produkty ve větším množství

  když si kupující mohou vybírat z velké škály podniků nabízejících stejné

  produkty

 • 13

  pokud kupující pohrozí, že si potřebné produkty začnou vyrábět sami

  („uskuteční tak vertikální integraci“), (Dedouchová, 2001, str. 22)

  kupuje-li malé množství velkých podniků od velkého množství malých

  podniků

  Hrozby substitučních produktů

  Poslední z pěti sil je konkurenční síla substitucí. Existence produktů, které

  se mohou navzájem nahradit, vytváří firmám jisté hrozby, které jim limitují ceny,

  za které podnik může prodávat své produkty nebo služby (Dedouchová, 2001,

  str. 23). Čím zajímavější je cenová alternativa nabízená jinými firmami, tím silnější

  je ziskovost v odvětví (Porter, 1994, str. 24).

  „Identifikování substitutů znamená vyhledávání jiných produktů, které mohou splnit

  tutéž funkci jako produkt daného odvětví“ (Porter, 1994, str. 24).

  3.2.1.2 Analýza makrookolí podniku

  Makrookolí podniku obsahuje faktory, které podnik ovlivňují, ale podnik je

  nemůže nikterak ovládat (Váchal, 2013, str. 93). Makrookolí vytváří obecné

  podmínky, za kterých podniky v určité zemi fungují. Podle Dedouchové

  (2001, str. 17) makrookolí určují: ekonomické, demografické, politické, legislativní,

  sociální a technologické podmínky. Pro vyhotovení analýzy makrookolí podniku se

  nabízí hned několik nástrojů. Z těch nejpoužívanějších je nutné zmínit analýzu

  PEST a v některých případech je možné použít analýzu 4C.

 • 14

  Analýza PEST

  Jako další nástroj je důležité uvést nejpoužívanější metodu pro analýzu

  makrookolí a to analýzu PEST (Srpová, 2010, str. 131):

  „Politicko-právní faktory“

  „Ekonomické faktory“

  „Sociální a kulturní faktory“

  „Technické a technologické faktory“

  V některých publikacích se uvádí modifikace PESTEL. V modifikaci PESTEL

  uvádí Kaplan (2010, str. 59) poslední dvě písmena jako: „environmentální“

  a „legální“ (právní) prvky, které pro účely této práce nebudou využity. Dále se lze

  setkat s analýzou PESTLIED (Váchal, 2013, str. 97), kde k PEST jsou přidány

  faktory „legislativní“, „internacionální“, „environmentální“ a „demografické“.

  Váchal (2013, str. 97) dále zmiňuje, že ke zkoumání makrookolí je možné využít

  metod „STEEPLE“ a „SLEPT“.

  „STEEPLE“ přidává faktory vzdělání a demografické faktory, které jsou

  v původní PEST zahrnuty pod sociálními faktory. Analýza SLEPT je vyskytuje

  především ve Velké Británii, kde písmeno L přidává právní faktor, který je v PEST

  zahrnut v politickém prostředí (Zikmund, 2010, str. 2).

  Jak je popsáno výše, analýza PEST nám dělí makrookolí do čtyř základních

  skupin, které nám různým způsobem ovlivňují podnik (Sedláčková, 2006, str. 16).

  Jednotlivé faktory této analýzy si rozebereme níže.

  Politické a legislativní faktory

  Politické a legislativní faktory dle Sedláčkové (2006, str. 16) představují pro

  podnik velké příležitosti, ale i významné ohrožení.

  „Politická omezení se dotýkají každého podniku a podnikatele prostřednictvím

  daňových zákonů, protimonopolních zákonů, regulace exportu i importu, cenové

  politiky a ochrany životního prostředí a mnoha dalšího.“ (Sedláčková, 2006,

  str. 16-17)

 • 15

  Výskyt řady zákonů a právních vyhlášek omezuje prostor pro podnikání,

  tudíž samotné podnikání v mnoha ohledech zkomplikuje. Hlavně v rozhodování

  a plánování podnikových aktivit do budoucna (Sedláčková, 2006, str. 16).

  Srpová (2010, str. 131) dodává: „Systém je dán mocenským zájmem politických

  stran

  a vývojem politické situace v zemi a jejím okolím.“ Jako příklady analýzy politické

  a legislativní Kaplan (2010, str. 60) bodově jako příklad uvádí toto: „riziko vojenské

  invaze, ochrana duševního vlastnictví, obchodní regulační opatření a tarify.“

  Politické a legislativní faktory dle Sedláčkové (2006, str. 16-17) nemusejí

  být pro podniky špatné, v mnoha případech vláda podporuje řadu exportů, což

  může podnikatele (oproti mnoha omezením, které vláda nastavuje) podpořit.

  Ekonomické faktory

  Ekonomické činitele plynou z ekonomického jádra věci a z ekonomického

  rozkvětu. Z toho plyne, že podnik významně ovlivňuje vývoj makroekonomiky

  státu (Sedláčková, 2006, str. 17). Za základní indikátory makroekonomického okolí

  považuje Sedláčková (2006, str. 17) tyto: „míra ekonomického růstu, úroková míra,

  míra inflace, daňová politika a směnný kurz.“ Tyto faktory vycházejí

  z ekonomického stavu země a hlavně z hospodářské politiky státu (Srpová, 2010,

  str. 131). Keřkovský (2002, str. 37) dodává, že je nutné si uvědomit výše zmíněné

  indikátory a také zajistit, aby se správně určila jejich síla působení na danou

  organizaci a počítalo se tak s danou silou při plánování strategie.

  Míra ekonomického růstu pozitivně zvyšuje spotřebu kupujících, a pozitivně

  tak výdělečnost podniku. Naopak nízká míra ekonomického růstu působí na

  podnik opačně (Sedláčková, 2006, str. 17). Obdobně se tak chová úroková míra.

  Úroková míra určuje cenu kapitálu, čímž dává možnost podniku více investovat.

  Opakem k úrokové míře je inflace. Vysoká míra inflace může negativně ovlivňovat

  investování podniku a bude tak omezovat podnik v ekonomickém rozvoji

  (Sedláčková, 2006, str. 17).

  Dále Keřkovský (2002, str. 37-38) zmiňuje důležitost sledování tzv.

  „magického čtyřúhelníku“. Tento čtyřúhelník se skládá z ekonomického růstu (G),

  nezaměstnanosti (U), inflace (P) a vnější rovnováhy (B) - vyjádřené jako procento

 • 16

  nominálního HDP. Cílem je maximalizovat ekonomicky růst a minimalizovat inflaci

  a nezaměstnanost (Keřkovský, 2002, str. 38).

  Je tedy zřejmé, že každý z těchto faktorů, které po zanesení do grafu tvoří

  výše zmíněný magický čtyřúhelník, mají významný vliv na podnik.

  Některé negativně a některé pozitivně. Vše záleží na tom, které faktory jsou pro

  podnik nedůležitější a na které se bude podnik zaměřovat do budoucna

  (Keřkovský, 2002, str. 38).

  Sociální a kulturní faktory

  Sociální a kulturní faktory jsou určovány stavbou společnosti, její sociální

  úrovní, společenskými a kulturními mravy (Srpová, 2010, str. 131). Ve své

  publikaci Keřkovský (2002, str. 39) zmiňuje tyto následující faktory, které mají

  nejdůležitější roli: „životní styl, životní úroveň, hodnotové stupnice, postoje lidí“ (je

  na mysli: postoje konkurence, zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců).

  Kaplan (2010, str. 60) k těmto faktorům přidává ještě: „demografické poměry,

  školství, podnikatelský duch, trávení volného času.“ Keřkovský (2002, str. 39) dále

  popisuje, že faktory mohou působit na dvě strany. Na jedné straně z pohledu

  poptávky po zboží a službách a na druhé straně ze strany nabídky.

  Jako příklad uvádí Sedláčková (2006, str. 18) stárnutí obyvatelstva, které

  zapříčiní vyšší poptávku po zdravotních službách. Uvádí také, že životní styl

  obyvatelstva se odráží nejen v tom, co člověk potřebuje, ale i v tom, jak tráví volný

  čas. Většina aktivit ve volném čase se tráví díky dostupným podnikům, které tyto

  aktivity nabízejí (fit-centrum, kavárny, bary apod.).

  Sociální a kulturní faktory svým způsobem tlačí podniky vyrábět kvalitnější

  výrobky a nabízet lepší služby než jejich konkurence. Vše je udáváno rostoucí

  životní úrovní a vyššími potřebami obyvatelstva (Sedláčková, 2006, str. 18).

  Technické a technologické faktory

  „Technické a technologické faktory představují inovační potenciál a tempo

  technologických změn země.“ (Srpová, 2010, str. 131)

  Sedláčková (2006, str. 18) zmiňuje, že pro podnik je nejdůležitější, aby byl

  nepřetržitě informován o nových technologických postupech případně

 • 17

  o technologických inovacích. Změny v technologické oblasti mohou mít na podnik

  obrovský vliv. Je tedy velice důležitá technologická předvídavost, která se může

  stát podstatným faktorem úspěchů v podnikání (Sedláčková, 2006, str. 18).

  V současné inovativní době většina podniků investuje do technického rozvoje, už

  jen kvůli tomu, že zlepšené technologické postupy šetří čas a také peníze

  investorům. Keřkovský (2002, str. 40) také dodává, že investování do

  technologických faktorů je nezbytné i za cenu toho, že v důsledku technického

  rozvoje se vytváří více a více konkurenčních technologií.

  3.2.2 Analýza vnitřního prostředí

  „Analýza vnitřního prostředí zkoumá vlastní výkonnost a způsobilost

  organizace.“ (Kaplan, 2010, str. 61)

  Cílem analýzy vnitřního prostředí je odhalit její silné a slabé stránky

  podniku a také objevit veškeré konkurenční výhody, kterými disponuje (Kaplan,

  2010, str. 61).

  Keřkovský (2002, str. 74) ve své publikaci zmiňuje, že je podstatný rozdíl

  mezi velkou a malou firmou z pohledu silných a slabých stránek. Velký podnik má

  oproti malému podniku obrovský finanční obrat, ale není přizpůsoben tomu, aby

  rychle reagoval na změny, které na trhu vznikají. Na tyto změny bude v opačném

  případě rychle reagovat podnik malý. Aby bylo možné identifikovat tato hlediska

  podniků, je nutné analyzovat vnitřní faktory.

  Keřkovský (2002, str. 74) uvádí tyto:

  „faktory vědecko-technického rozvoje“

  „marketingové a distribuční faktory“

  „faktory výroby a řízení výroby“

  „faktory podnikových a pracovních zdrojů“

  „faktory finanční a rozpočtové“

 • 18

  3.2.2.1 Faktory vědecko-technického rozvoje

  Vědecko-technické faktory přispívají k vytváření konkurenční výhody.

  Podnik je schopen díky těmto faktorům vytvořit kvalitnější stávající produkt nebo

  vytvořit něco zcela nového. Technologie nám dále umožní zmenšit náklady na

  výrobu a skladování a také výrobu samotnou (Keřkovský, 2002, str. 75).

  Obecně se dle Keřkovského (2002, str. 75) rozlišují tři přístupy vědecko-

  technického rozvoje a to: ofenzivní inovátoři, defenzivní následníci, defenzivní

  imitátoři. U ofenzivních inovátorů se v mnoha případech mluví o menších nebo

  nových firmách, které se snaží prosadit v něčem novém a neobvyklém.

  Hledají nové technologie a postupy pro zkvalitnění výrobku nebo služby.

  Naopak defenzivní následníci jsou firmy, které působí na trhu dlouho, ale zato mají

  velké zastoupení v oboru. Defenzivní imitátoři se vyskytují tam, kde jsou

  technologie jednoduché a změny trvají déle.

  „Nové výrobky a technologie mohou na jedné straně znamenat nové tržní příležitosti

  na straně druhé však mohou ohrožovat výrobky a technologie existující.“ (Keřkovský,

  2002, str. 76)

  V tomto případě Keřkovský (2002, str. 76) popisuje takzvané pozitivní,

  negativní a neexistující technologie. Oblast pozitivních technologií obsahuje

  výzkum a rozvoj zaměřený na zdokonalení technologií, které již existují.

  Oblast negativních technologií obsahuje všechny technologie, které mohou pro

  stávající technologii představovat určitou hrozbu. Neexistující technologie mají

  přinášet příležitosti pro stávající výrobu a výrobky nebo také hrozby, které se

  projevují až v budoucnosti.

  3.2.2.2 Marketingové a distribuční faktory

  Marketingové faktory jsou velice významné pro firmy, které mají blízký styk

  se spotřebitelem. V sedmdesátých letech byl klíčem marketingu tzv.

  „mass marketing“ (masový nebo také hromadný marketing), kde výrobce spoléhal

  na vysoký odběr jeho nabízených výrobků nebo služeb. Tento druh marketingu byl

 • 19

  zapříčiněn vlivem vysoké inflace. Tyto podniky postupem času pozbývají na

  popularitě vlivem rostoucí životní úrovně a také konkurence. Podniky byly

  donuceny začít budovat marketingové a distribuční strategie (Keřkovský, 2002,

  str. 76-77).

  Dle Keřkovského (2002, str. 77) je v oblasti marketingu a distribuce nutné

  analyzovat hned několik následujících faktorů: konkurenční strukturu trhu, vztahy

  s klíčovými zákazníky, kvalitu výrobku, účinnost reklamy, fáze životního cyklu

  hlavních výrobků, patentovou ochranu, hospodárnost podniku a mnoho dalšího.

  3.2.2.3 Faktory výroby a řízení výroby

  V okruhu výroby a řízení výroby se zkoumají hlavně faktory hospodárnosti,

  účinnosti, dostatečnosti a spolehlivosti. Pro vytvoření analýzy vnitřního prostředí

  Keřkovský (2002, str. 79) uvádí tyto faktory: hospodárnost využití energií, surovin

  a polotovarů, dále také spolehlivost a stabilitu výroby. Důležitá je také flexibilita

  výroby s ohledem na požadavky zákazníků. S tímto souvisí také výrobní kapacity.

  Je velice nutné, aby podnik dokázal zajistit a uspokojit tržní poptávku a nasadil tak

  potřebné množství zaměstnanců do výroby. Není možné opomenout sledování

  výrobních nákladů na produkt, které je nutné srovnávat s konkurencí.

  3.2.2.4 Faktory podnikových a pracovních zdrojů

  Faktory podnikových a pracovních zdrojů mohou významně působit na

  konkurenční výhody podniku. Keřkovský (2002, str. 80) uvádí, že tématem analýzy

  by měly být tyto pojmy: image podniku, kvalita zaměstnanců, účinnost

  informačního systému, účinnost systému strategického řízení. S kvalitou

  zaměstnanců souvisí hlavně i pracovní klima a kultura podniku nebo také motivace

  řídících pracovníků a jejich týmový duch.

  Mnoho firem klade důraz na tyto faktory a snaží se je rozvíjet a vylepšovat.

  Díky neustálým vylepšováním těchto faktorů, se firmy jako: Škoda Mladá Boleslav,

  Komerční banka udržují v horním žebříčku firem, které mají silné zastoupení

  v těchto faktorech (Keřkovský 2002, str. 80).

 • 20

  3.2.2.5 Faktory finanční a rozpočtové

  Veškeré výše popsané faktory mají jistý dopad na finanční a rozpočtovou

  stránku podniku. Ve finanční a rozpočtové analýze se zjišťuje především to, zda

  jsou veškeré předchozí analýzy proveditelné z hlediska finančních možností

  podniku. Pro analyzování finančních a rozpočtových faktorů se používají

  a zkoumají jisté ukazatele (Keřkovský, 2002, str. 80).

  Keřkovský (2002, str. 80-82) zmiňuje tyto: ukazatelé likvidity (liquidity

  ratios), ukazatelé síly (leverage ratios), ukazatelé efektivnosti užití zdrojů (activity

  ratios) a ukazatelé ziskovosti (profitability ratios).

  Ukazatelé likvidity

  „Ukazatelé likvidity jsou využívány jako indikátor schopnosti firmy dostát

  svým krátkodobým závazkům.“ (Keřkovský, 2002, str. 81)

  Staňková (2007, str. 115) dělí likviditu na takzvanou „běžnou likviditu“,

  „rychlou likviditu“ a „peněžní likviditu“. Nejpoužívanějším ukazatelem likvidity dle

  Staňkové (2007, str. 115) je:

  ěž á

  á é á

  Po dosazení a vypočítání hodnoty by výsledná hodnota neměla přesahovat

  hodnotu 2-3 (Keřkovský, 2002, str. 81). Staňková (2007, str. 115) dodává, že

  většina analytiků doporučuje menším firmám nepřesahovat poměr 2 : 1

  (2 jednotky oběžných aktiv a 1 jednotka krátkodobých závazků).

  Druhým typem likvidity je rychlá likvidita. Ta na rozdíl od předchozí

  používá v čitateli množství finančních prostředků, které jsou dostupné

  v kterémkoliv okamžiku - zásoby. (Keřkovský, 2002, str. 80).

  á é á

 • 21

  Staňková (2007, str. 115) ve své publikaci dále zmiňuje, že tento ukazatel by

  měl být v nejlepším případě v poměru 1 : 1. Pokud je tento poměr menší než 1 : 1 je

  zřejmé, že firma je vysoce závislá na svých zásobách a budoucích prodejích.

  Třetím posledním typem likvidity je peněžní likvidita. Ta na rozdíl od

  předchozích ve svém čitateli udává finanční majetek. Ten je tvořen hotovostí,

  kterou firma disponuje (Staňková 2007, str. 115).

  á é á

  Ukazatelé síly

  Ukazatelé síly oznamují o zadluženosti podniku. Keřkovský (2002, str. 82)

  ve své knize popisuje tento ukazatel pomocí následujícího vztahu:

  Kde celkové závazky jsou chápány jako veškeré dluhy které firma má

  a celková aktiva = součet oběžných aktiv, stalých aktiv a dlouhodobých pohledávek

  (Keřkovský, 2002, str. 82). Dále zmiňuje, že pokud je výsledek této rovnice větší

  než 0.5, je vše v normálu a bezpečné. V případě, že je menší než zmíněné číslo

  znamená to, že se firma vyskytuje v dluzích a je závislá na cizím kapitálu.

  Ukazatelé efektivnosti užití zdrojů

  Na posouzení ukazatelů efektivnosti využití zdrojů se využívá dle

  Keřkovského (2002, str. 82) hned několik ukazatelů.

 • 22

  První ukazatel naznačuje obrat aktiv v podniku. To znamená, jak účinně

  jsou užity celkové fondy a jaká je velikost prodejů. Druhý ukazatel udává

  průměrnou dobu obratu udávanou ve dnech. Poslední ukazatel udává obrat

  krátkodobých pohledávek podílem tržeb a pohledávek. Prodává-li podnik

  zákazníkům zboží na úvěr, vznikají tak pohledávky. Je-li hodnota tohoto ukazatele

  příliš veliká, znamená to, že podnik prodává často na úvěr a vytváří se tak

  zadluženost zákazníků. Naopak pokud je hodnota příliš malá signalizuje to ztrátu

  prodejů (Keřkovský, 2002, str. 82).

  Ukazatelé ziskovosti

  Ukazatelé ziskovosti více označované jako ukazatelé výkonnosti nebo

  návratnosti. Kislingerová (2004, str. 72) tyto ukazatelé nazývá jako ukazatele

  rentability. Tyto ukazatelé dle Keřkovského (2002, str. 82) charakterizují, jak

  dobře je podnik schopen pracovat. Kislingerová (2004, str. 72) uvádí čtyři důležité

  ukazatele rentability: rentabilitu investovaného kapitálu (ROCE), rentabilitu aktiv

  (ROA), rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) a rentabilitu tržeb (ROS).

  Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE - Return on capital employd)

  měří efekt zisku, kterého podnik dosáhl z jedné koruny kapitálu věnovaného

  akcionáři nebo věřiteli (Kislingerová 2004, str. 72). Pro výpočet je využíváno

  následujícího vztahu:

  Rentabilita aktiv (ROA - Return of assets), někdy zmiňována jako produkční

  síla je dle Kislingerové (2004, str. 72) klíčové měřítko rentability podniku.

  Poměřuje tak jako v ROCE zisk před zdaněním a úroky (EBIT) s aktivy

  investovanými do podniku. Ve výpočtovém vzorci je to tedy takto:

 • 23

  Rentabilita vlastního podniku (ROE - Return on equity) je ukazatel, který je

  klíčovým ukazatelem pro akcionáře, společníky a další investory. Tento ukazatel

  nám uvádí, kolik čistého zisku spadá na korunu vloženého jmění akcionářem.

  Rovnice je pak:

  Kislingerová (2004, str. 73) dodává, že ve jmenovateli je zahrnut jak

  základní kapitál, tak i další složky jako například: emisní ážio, zisk běžného období.

  Posledním ukazatelem je rentabilita tržeb (ROS - Return of sales).

  „Ukazatel určuje, kolik Kč čistého zisku připadá na 1 Kč tržeb“

  (Kislingerová, 2004, str. 74).

  Tento ukazatel dle Kislingerové (2004, str. 73) tvoří samotné jádro

  efektivnosti podniku. Pokud se zjistí, že v tomto ukazateli jsou jisté problémy, tak

  je jisté, že se tyto problémy budou zrcadlit do dalších ukazatelů. V praxi se uvádějí

  dvě varianty lišící se v čitateli. Udává se buď čistý zisk (EAT) nebo zisk před

  zdaněním a úroky (EBIT).

  Kislingerová (2004, str. 74) na závěr této kapitoly dodává, že ukazatelé

  rentability nebo také ziskovosti by měly být doplněny o tzv. „Du Pont analýzu“,

  která slouží k odkrytí základních činitelů efektivnosti. V „Du Pont“ analýze se lze

  setkat s rozkladem ukazatele ROA nebo ROE, kde nám později tento rozklad tvoří

  pyramidu uspořádání všech ukazatelů. Na následujícím obrázku je vidět zmíněný

  rozklad:

 • 24

  Obrázek 4 Du Pont Diagram, rozklad ROE

  (zdroj: Řezáč, Masarykova univerzita, 2007, str. 2)

 • 25

  3.2.3 SWOT analýza

  SWOT analýza je dnes používána prakticky kdekoliv, kde je třeba rychle

  a snadno zhodnotit situaci, v které se podnik nachází. Její jednoduchá tvorba

  a chytlavý akronym udržuje tuto analýzu na prvním místě využívaných analýz pro

  zhodnocení a posouzení složitých rozhodovacích situací. SWOT analýza může být

  vytvořena rychle, a může být používána i jako cvičení pro zlepšení brainstormingu.

  V praxi manažeři nejdříve zhodnocují silné a slabé stránky podniku a je zanáší do

  prvních dvou kvadrantů. Později do dolních dvou kvadrantů vnášejí vnější

  příležitosti a hrozby podniku (Helms, 2010, str. 216).

  Důvodem analýz mikrookolí a makrookolí tzv. strategické analýzy je odhalit

  důležité příležitosti a ohrožení, silné a slabé stránky podniku. Jak uvádí

  Dedouchová (2001, str. 50) - každé vymezení strategie musí vyústit v určitý závěr.

  V praxi se jako výstup strategické analýzy nejvíce používá výše zmíněná

  SWOT analýza. (Srpová, 2010, str. 132):

  „Strengths (Silné stránky)“

  „Weaknesses (Slabé stránky)“

  „Opportunities (Příležitosti)“

  „Threats (Hrozby)“

  „Pro analýzu výchozího stavu organizace se při použití této metody identifikují

  vnitřní silné a slabé stránky organizace (vnitřní faktory) a zjišťují příležitosti

  a ohrožení z vnějšího prostředí organizace (vnější faktory). “ (Grasseová, 2006,

  str. 48)

  Autorka článku dále zmiňuje, že veškeré faktory musí být následně rámcově

  analyzovány a vyhodnoceny (obr. 5).

 • 26

  Obrázek 5 Základní rámec SWOT analýzy

  (zdroj: Grasseová, 2006, str. 48)

  Jak již bylo zmíněno výše, SWOT analýza se skládá ze čtyř kvadrantů

  (obr 6), ve kterých jsou uvedeny její klíčové faktory. Keřkovský (2002, str. 97)

  dodává, že využití SWOT analýzy nemusí být zaměřené pouze na analýzu na

  strategické úrovni, ale i na problémy operativního a taktického řízení. V některých

  případech bývá zpracována i tzv. „osobní“ SWOT - která se zaměřuje na silné

  a slabé stránky, hrozby a příležitosti jednotlivce. Informace pro vytvoření SWOT

  analýzy lze získat hned několika způsoby. Keřkovský (2002, str. 97) uvádí tyto:

  řízená diskuze expertů („brainstorming“)

  porovnáním s konkurencí („benchmarking“)

  dřívější zpracování SWOT (inspirace)

  Metod, kterými se vyplňují SWOT analýzy je několik. Dedouchová (2001, str.

  50) uvádí, že SWOT analýza by měla obsahovat maximálně 10 řádků a sloupců, aby

  analýza zůstala dostatečně přehledná a zachovala tak užitečnost a vypovídající

 • 27

  schopnost. Oproti tomu Sedláčková (2006, str. 92) uvádí, že vypracovaný přehled

  SWOT analýzy by neměl přesahovat 7-8 bodů.

  Metoda, kterou uvádí Dedouchová (2001, str. 50), hodnotí faktory pomocí

  znamének:

  „+“ (pro silné stránky),

  „-“ (slabé stránky),

  „0“ (pokud mezi faktory neexistuje žádný vztah)

  Ty se pak zanáší do tabulky, kde se následně sčítají. Výstupem je bodové

  skóre, které udává, jaké silné stránky jsou nejdůležitější, případně, kterým slabým

  stránkám věnovat největší pozornost.

  Následující obrázek (obr. 7) znázorňuje rozložení SWOT kvadrantů

  a strategie, kterými by se měl podnik ubírat. Vše záleží na tom, v jakých

  podmínkách se firma vyskytuje a jaké důležité faktory jsou zaneseny do tabulky.

  Slabé

  stránky

  Příležitosti v okolí

  Silné

  stránky

  Turnaround strategie

  (OW)

  Agresivní růstově

  orientovaná strategie

  (SO)

  (WT)

  Obranná strategie

  (ST)

  Diversifikační

  strategie

  Ohrožení v okolí

  Obrázek 6 SWOT analýza

  (zdroj: Sedláčková, 2006, str. 92)

 • 28

  SO (Strenghts a Opportunities) - Tento kvadrant je pro firmu nepříznivější,

  podnik naráží na několik příležitostí a zároveň na spoustu silných stránek, které je

  schopen nabídnout. Výstupem těchto příznivých faktorů by měla být agresivně

  orientovaná strategie. Tuto strategii označuje Sedláčková (2006, str. 92) jako

  strategii „max - max“. Tento kvadrant je v praxi nejvíce žádaným hlavně proto, že

  silné stránky jsou v harmonii s určenými příležitostmi (Sedláčková, 2006,

  str. 92-93).

  ST (Strenghts a Threats) - V tomto kvadrantu se spolu střetávají silné stránky

  podniku s hrozbami podniku. Předpokladem této strategie je maximální využití

  silných stránek na eliminaci hrozeb. Sedláčková (2006, str. 93) této strategii

  v kvadrantu ST říká „min-max“. Dále zmiňuje, že je nutné včas identifikovat hrozby

  s využitím silných stránek a proměnit je tak v příležitosti. Výstupem je

  diversifikační strategie (Sedláčková, 2006, str. 93).

  OW (Opportunities a Weakneses) - Tuto strategii Sedláčková (2006, str. 93)

  nazývá „min - max“. Podnik čelí velkým příležitostem, ale zároveň se musí

  vypořádat se svými slabými stránkami. Této strategii se v praxi říká

  „turnaround strategie“ a to hlavně proto, že podnik musí zásadně odstranit své

  slabé stránky za pomocí příležitostí, které mu trh nabízí (Sedláčková, 2006,

  str. 93).

  WT (Weakneses a Threats) - Jak je zřejmé z předchozích kvadrantů, tato

  strategie je pro podnik nejméně příznivá. Sedláčková (2006, str. 93) popisuje tuto

  strategii jako „min-min“. Podnik se vyskytuje v situaci, kdy musí čelit svým slabým

  stránkám a zároveň tak hrozbám, které na něj z okolí působí. Vyskytne-li se podnik

  v této situaci, zaujímá spíše defenzivní strategii, která často vyústí k opuštění

  určité pozice na trhu (Sedláčková, 2006, str. 93).

 • 29

  4 PRAKTICKÁ ČÁST

  4.1 Představení společnosti ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

  Obrázek 7 Logo společnosti

  (zdroj: Autor)

  ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. je stavební firma s právní formou společnost

  s ručením omezeným. Jméno nese po svém zakladateli, který je současným

  majitelem a hlavním jednatelem společnosti - pan Miroslav Štěpánek. Samotná

  společnost sídlí v malém městě Opočně v ulici Nádražní čísla popisného 460.

  Společnost vznikla v roce 1992 přesněji 31. 1. 1992. Na trhu tedy působí již 23 let.

  Ve firmě při vzniku začalo pracovat 19 zaměstnanců. Postupem času zakázek

  a práce přibývalo a dnešní počet zaměstnanců činí 32. Aktivity společnosti jsou

  orientovány do oblasti rekonstrukce budov, silnic, pozemního stavitelství, ale také

  do výstavby nových budov. Firma si zakládá na kvalitně odvedené práci, která vede

  ke spokojenosti zákazníků a obráceně velké množství dobře odvedených zakázek

  motivuje majitele k dalším zakázkám. Jako důkaz předchozího tvrzení je dlouholeté

  úspěšné působení na trhu. Současné sídlo a místo na projednávání zakázek firmy

  ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. je vidět na následujícím obr. 8. případně na obr. 9. Firma se

  současně soustředí na novostavbu dvoupodlažního domku v Týništi nad Orlicí

  o rozloze 150m² a obecně na výstavbu a rekonstrukce domů. Do budoucna zamýšlí

  rozšíření svého působení i o výstavbu silnic první třídy. Firma prozatím získala

  povolení pro výstavbu a správu silnic druhé a třetí třídy.

 • 30

  Obrázek 9 Mapa současného sídla firmy

  (zdroj: Mapy.cz, © 1996–2015)

  Obrázek 8 Současné sídlo společnosti

  (zdroj: Firmy.cz, © 1996–2015)

 • 31

  Současná nabídka služeb čítá mnohé od kompletně nových staveb po

  demolice a rekonstrukce starých. Kompletní seznam nabízených služeb viz tabulka

  číslo 1.

  Novostavby

  Rekonstrukce staveb

  Štukatérské práce

  Pozemní stavby

  Silniční motorová doprava

  Provádění staveb a jejich odstraňování

  Inženýrské činnosti související s technickým poradenstvím v oblasti stavebnictví

  Výstavba bytových a nebytových budov

  Technická zařízení budov

  Zednické práce, stavební činnost

  Úklidové služby

  Budování silnic druhé a nižší třídy

  Projekty zelená k úsporám – zateplování panelových domů

  Tabulka 1 Nabídka služeb

  (zdroj: Autor)

  Samotná výše zmíněná nabídka služeb představuje základní rámec toho, co

  firma nabízí. Vždy závisí na typu potřeb zákazníka nebo druhu zakázky, kterou je

  třeba udělat a provést. Pokud potřebnou službu firma nemůže zákazníkovi

  nabídnout jako například elektroinstalace apod., firma má takzvané subdodavatele,

  kteří tuto práci provedou za ní.

 • 32

  4.2 Strategická analýza podniku

  4.2.1 PEST analýza

  Úkolem PEST analýzy je analyzovat makroekonomické prostředí. V případě

  stavební firmy se jedná převážně o stavební trh a to z pohledu politického

  prostředí, ekonomického prostředí, sociálního prostředí a technologického

  prostředí.

  Politické prostředí

  Politické prostředí v oblasti stavebnictví může značně ovlivňovat současný

  stav vlády a jejich stávající rozhodnutí o sazbě daně z příjmu právnických osob.

  Dříve tato daň kolísala mezi 30-20% a k dnešnímu dni tato daň činí 19%.

  Můžeme tedy říci, že se vláda snaží podpořit sektor podnikatelů tím, že tuto daň

  neustále snižuje (Dostál, 2014). Mezi politické prostředí lze zařadit také čerpání

  grantů z Evropské unie. Tento typ grantu čerpají zákazníci zejména tehdy, pokud

  se jedná o rekonstrukci historických staveb. V současné době se společnost

  ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. podílela na projektu v nedaleké obci Pohoří, kde pracovala

  na rekonstrukci historické stodoly. Díky grantu od EU, který čítal částku cca 10mil.

  Kč, nebyl problém tuto stavbu zrekonstruovat do odpovídající podoby

  prvorepublikové stavby.

  Další obrovskou výhodou pro firmu je v současnosti velice podporovaný

  program „Zelená úsporám“, který se v oblasti stavebnictví zabývá především

  zateplováním a obnovitelnou energií. Dle článku od Zilvara (© 2014) bylo na

  realizace doposud vyplaceno přes 20 mld. Kč a to převážně na výše zmíněné

  zateplování bytových a panelových domů po celé ČR a pro rok 2015 se počítá až

  s 27 mld. korun (Zilvar, © 2014).

  Do politického prostředí můžeme řadit i prostředí legislativní, a to hlavně

  proto, že stavební řád obsahuje mnoho právních předpisů, různých povolení

  a regulací. Samotné stavebnictví se řídí novým stavebním zákonem, který platí od

  roku 2006 a je dodnes novelizován a zlepšován. Jedná se o Zákon č. 183/2006 Sb.,

  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Poslední znění zákona je

 • 33

  č.350/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. Tento zákon formuluje postupy a procesy

  od územního plánování přes povolení a ohlášení staveb po společná ustanovení

  jako je ochrana životního prostředí a mnoho dalšího (HAVIT, s.r.o. © 1998-2015).

  Ekonomické prostředí

  Dle ČSU stavebnictví v únoru 2015 vzrostlo meziročně reálně o 6%. Za rok

  2014 bylo vydáno celkem 79 357 stavebních povolení. Ani zaměstnanci v sektoru

  stavebnictví se dle ČSU nemají špatně, průměrný plat k měsíci listopadu vzrostl

  o 3,4% a činí tak přes 34 tisíc Kč. Počet zahájených bytových staveb v listopadu

  2014 meziročně také vzrostl o 2,8% a dosáhl hodnoty 1967 bytů. U rodinných

  domů došlo k nárůstu počtu bytů o 4,3% a u bytů v bytových domech došlo

  k nárůstu o 24,4% (Kurzy.cz, © 2015). Obecně stavební produkce dle Eurostatu

  v říjnu 2014 v EU28 meziročně vzrostla o 1,5%. Pozemní stavitelství se zvýšilo

  o 2,3% a inženýrské stavitelství se snížilo o 1,5%. Veškeré předchozí údaje

  zveřejnil Eurostat dle předběžného harmonogramu dne 19. 1. 2015 (Kurzy.cz,

  © 2015).

  Co se týká statistik z Královéhradeckého kraje ČSU zveřejnil 1-4 čtvrtletí

  roku 2014. Zahájených bytů bylo 935 a dokončených 1035. Počet stavebních

  povolení ve stejném období bylo 3626. Veškerá čísla ze zmíněného kraje čítají

  pokles oproti roku 2013 (Český statistický úřad, © 2014).

  Celkově tedy můžeme říci, že předchozí rok byl v oblasti stavebnictví bohatý

  na rozvoj. Vzhledem k prudkému poklesu na konci roku 2014, ale můžeme jen

  s těžkostí posoudit, zda další rok celkově bude pro stavební firmy dobrý nebo

  špatný, viz (graf č. 1.) převzato (ČTK, © 2015). Přesto, že je z grafu patrné velký

  úpad, dle dat z ČSU index stavební výroby v prvních dvou měsících roku 2015

  vzrostl na 6%

  Nicméně průměrné mzdy se meziročně zvýšily až o 5 tisíc Kč.

  Zato stavebních povolení v celoročních číslech nepatrně ubylo.

 • 34

  Graf 1 Stavební výroba pro rok 2014

  (zdroj: ČTK, © 2015)

  Sociální prostředí

  Jedním z nejhlavnějších sociálních faktorů stavební výroby bude určitě míra

  nezaměstnanosti. Tento faktor ovlivňuje především spotřebitele a to v úsilí

  nakupovat. V případě stavebnictví se jedná o úsilí zakoupit nemovitost nebo si jí

  nechat postavit. Pro Královéhradecký kraj k 28. únoru 2015 je míra

  nezaměstnanosti 6,2. Rychnov nad Kněžnou je šestým městem s nejnižší

  nezaměstnaností a to 4,4. Samotný Hradec Králové na tom také není zcela špatně,

  míra nezaměstnanosti je zde 6,9. Dále jen pro porovnání, nejhůře je na tom

  Ústecký kraj s nezaměstnaností 10,7 a kraj Moravskoslezský a Olomoucký 9,7 a 9,0

  (Integrovaný portál MPSV, 2015). Druhým důležitým faktorem v sociálním

  prostředí je plat. Královéhradecký kraj je ve výši platů v ČR mezi prvními šesti

  nejlépe placenými kraji. Zaměstnanci si vydělávají v průměru necelých 23 tisíc Kč

  (LMC s.r.o, © 1996-2015).

  Díky předchozí analýze ekonomického prostředí můžeme říci, že v oblasti

  stavebnictví lidé zatím kupují. Odpovídá tomu nízký stav nezaměstnanosti

  3,6 5,2

  6,6

  11,9

  6,8

  -0,8

  6

  -3,7 -1,2

  8,8

  2,4 2

  -6,6

  -10

  -5

  0

  5

  10

  15

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Me

  ziro

  ční

  ind

  ex

  Měsíce

  Stavební výroba pro rok 2014

 • 35

  a poměrně dobré platy. Je samozřejmostí, že na výstavbu nového domu nebo

  i pořízení bytu si zákaznici většinou pořizují hypotéky. Dle článku od Golem

  Finance průměrné ceny bytů v celé ČR vzrostly na 1,84 mil. Kč, přičemž hypotéky

  potřebné na koupi bytu či domu klesly. (Golem finance, 2015)

  Technologické prostředí

  Pro jakoukoliv stavební firmu je velice důležitě sledovat nové technologie

  a trendy používané ve stavebnictví. Bohužel pro mnoho takových firem je to

  problém hlavně z hlediska financí. Nové a inovativní technologie stojí peníze, které

  firma logicky zainventuje do něčeho, co jí zaručí větší a jistější výdělek, protože

  nové technologie a postupy vnášejí do doposud stalých a ověřených postupu

  určitou nejistotu a možné nejasnosti. Technologické prostředí v případě

  stavebnictví ovlivňuje také, to jaké firma vlastní stroje pro podporu prováděných

  prací. Firma ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. vlastní dva bagry typu WPS-97 a dva velké

  nákladní vozy pro přepravu materiálu. Vzhledem k velikosti firmy jsou tyto stroje

  postačující. Jak je zmíněno níže, když firma potřebuje techniku, kterou sama

  nedisponuje, zajistí si ji od takzvaných subdodavatelů. Jako poslední faktor

  technologického prostředí si uvedeme certifikáty. Dnešní firmy se snaží prosadit

  těmito certifikáty a pro to je dobré je vlastnit. Firma ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. je

  držitelem certifikátů jakosti ČSN EN ISO 9001:2009 a certifikátu životního

  prostředí (environmentu) ČSN EN ISO 14001:2005. Oba dva tvoří nedílnou součást

  kvalitní stavební firmy.

 • 36

  4.2.2 Model pěti konkurenčních sil

  Tento model nám umožňuje kvalitně analyzovat mikrookolí podniku.

  Firma ŠTĚPÁNEK, spol. s r. o. působí hlavně v Královéhradeckém kraji. Proto pro

  zpracování této analýzy budou zkoumáni konkurenti, dodavatelé, případně

  subdodavatelé, ale také odběratelé pouze z tohoto kraje.

  Síla nově vstupujících konkurentů

  Obecně pro každou firmu je nově vstupující konkurence je velký problém.

  Firmy se navzájem neznají a vznikají tak nechtěné konkurenční války, přetahování

  zákazníků na svojí stranu, nabízení kvalitnějších a levnějších služeb ba dokonce

  nabízení úplně nového produktu. V oblasti stavebnictví nově vstupující konkurent

  je velký problém a obrovské riziko. Pro menší stávající firmy toto může vést až

  k ukončení působení na trhu. Jak je psáno v teoretické části, síla nově vstupujícího

  konkurenta je závislá na výši bariér, které jsou zrovna nastaveny stávajícími

  firmami. Jako konkrétní poměrně vysoké bariéry vstupu v tomto konkrétním

  odvětví vhledem k firmě ŠTĚPÁNEK, spol. s r. o. můžeme uvést:

  zkušenosti firmy

  oddanost stávajících zákazníků

  kvalita provedené práce

  stálé ceny

  smlouvy s dodavateli

  Firma ŠTĚPÁNEK, spol. s r. o. těží hlavně z kvalitně odvedené práce a letité

  zkušenosti a působení na trhu již přes 22 let. Takto dlouhé udržení firmy na trhu

  společnosti zajistí jisté renomé, které pro nově vstupující firmy není veliké

  a samozřejmě je nelze nabýt během krátké doby, obzvláště v dnešní době, kdy

  konkurence a cenový boj je obrovský.

 • 37

  Hrozba substitučních výrobků

  Společnost ŠTĚPÁNEK, spol. s r. o. má širokou škálu nabízených stavebních

  služeb od demolice přes rekonstrukce až po novostavby a mnoho dalšího.

  Spektrum služeb je široké a pokryjí tak mnoho substitučních služeb ostatním

  firmám. Můžeme tedy tvrdit, že pro společnost ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. neexistují

  nějaké významnější hrozby substitučních výrobků. Na trhu stavebnictví se zdá, že

  neexistuje služba, kterou by tato firma nezvládla provést, snad jen jediné a to výše

  zmíněnou výstavbu a správu silnic první třídy, kterou chce firma do svého

  portfolia služeb zahrnout, hned jak si zajistí povolení pro provádění této práce.

  Zavedení této nové služby by bylo velice výhodné a to hlavně díky bohatým

  dotacím od státu nebo EU.

  Dle článku od (České Tiskové Kanceláře, © 2014) Hradecký kraj chce od EU

  získat až 300 mil. dotaci na opravu cest druhých a třetích tříd, což by pro firmu

  ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. znamenalo potencionální pracovní příležitost. Dále se

  v článku uvádí, že pokud tuto dotaci od EU kraj nedostane, obdrží kraj peníze od

  Státního fondu dopravní infrastruktury. Také je třeba zmínit, že silnice

  v Královéhradeckém kraji jsou velice zanedbané, jedná se o 3300 kilometrů silnic

  druhé a třetí třídy, které má tento kraj na starost (Stavebnictvi3000.cz,

  České Tiskové Kanceláře, © 2014).

  Síla dodavatelů

  Společnost ŠTĚPÁNEK, spol. s r. o. má v současné době hned několik

  dodavatelů stavebního materiálů, které aktivně využívá k zásobování svých skladů

  a právě prováděných staveb. Těmi nejhlavnějšími současnými dodavateli jsou: DSK

  stavebniny, DEKTRADE, a.s., BESTA – Berný s.r.o., Raab Karcher stavebniny,

  STAPTOM STAVEBNINY OPOČNO, ELMON spol. s r.o., IZOMAT Praha s.r.o.

  Díky stále měnícím se tržním cenám firma ŠTĚPÁNEK, spol. s r. o. nakupuje

  každé nákupní období od jiného dodavatele, vždy vybere takového, u kterého cena

  v poměru s kvalitou vyjde cenově nejlépe. V tomto ohledu mohou dodavatelé tvořit

  různé cenové války a konkurovat si tak navzájem.

 • 38

  Dále firma ŠTĚPÁNEK, spol. s r. o. využívá takzvaných subdodavatelů, kteří

  za ní provádí práce, pro které není kvalifikovaná, jako třeba: elektroinstalace,

  vodní a odpadní instalatérské práce, jeřábnické práce, vnitrostátní i mezinárodní

  nákladní doprava.

  Hlavní dodavatelé

  DSK stavebniny byly založeny v roce 1996 a to jako maloobchodní

  prodejna, která se zaměřovala na sádrokartonové konstrukce a tepelné izolace.

  Postupem času se její sortiment rozšířil o další nabízené produkty jako fasádní

  zateplovací systémy a další stavební materiály. V roce 2005 otevřeli pobočku

  stavebnin v Hradci Králové, takže pro firmu ŠTĚPÁNEK spol. s r.o. vznikla

  příležitost navázat spolupráci. V současné době DSK stavebniny nabízí kompletní

  sortiment veškerého stavebního materiálu a řadí se tak mezi jedny z více známých

  dodavatelů stavebnin ve Východních Čechách (DSK Stavebniny, © 2015).

  DEKTRADE, a.s. provozuje pod názvem STAVEBNINY DEK síť více než 70

  stavebnin v ČR a na Slovensku. Společnost byla založena v roce 1993 v Praze.

  Dnes by se dalo říci, že tato společnost je největší česko-slovenský dodavatel

  stavebnin, už jen díky obrovské síti prodejen a také širokému sortimentu

  nabízeného zboží (DEKTRADE, a.s. © 2015).

  BESTA - Berný s.r.o. tato firma pochází z Milíčevsi. Jedná se o rodinnou

  firmu, která nabízí kvalitní materiál a velice slušný přístup k zákazníkům.

  Vlastní 1500 m2 zastřešených prostor pro skladování stavebního materiálu.

  Tato firma nabízí i půjčování nástrojů a dopravu materiálu dle potřeby na místo

  určení. Za dopravu v rámci okresu jejich působení si nic neúčtují (BESTA -

  Berný s.r.o., © 2005).

 • 39

  Raab Karcher stavebniny působí ve stejném okrese a městě jako

  předchozí BESTA. Dochází zde k malé konkurenci, přičemž Raab Karcher je

  mnohem větší firma, která má celkem 50 prodejních poboček po celé ČR.

  Nabízejí široký sortiment od stavebního materiálu po nářadí potřebné ke stavbě.

  Raab Karcher dnes patří pod společnost Saint-Gobain Building Distribution CZ,

  spol. s r.o., která vlastní dalších 8 společnosti z jiných oblastí (Raab Karcher,

  © 2015).

  STAPTOM STAVEBNINY OPOČNO. Tato firma se nachází ve stejném městě

  jako firma ŠTĚPÁNEK spol. s r.o. a jeví se tak jako nejvýhodnější dodavatel.

  Firma nabízí širokou paletu stavebních materiálů, která čítá především dlažbu,

  okrasný kámen, střešní krytiny a mnoho dalšího (STAVEBNINY STAPTOM

  OPOČNO, © 2003).

  IZOMAT Praha s.r.o. byl založen v roce 1991. Obchodní činnost mají

  zajištěnou díly síti 19 poboček se skladovými a výdejními místy. Specializují se

  především na izolační a doplňkové výrobky v oblasti technických izolací (IZOMAT

  Praha s. r. o., © 2015).

  Na následující mapě obr. 10 je graficky znázorněná výše zmíněná síť

  dodavatelů, s kterými firma ŠTĚPÁNEK spol. s r.o. úzce spolupracuje.

  Obrázek 10 Síť dodavatelů

  (zdroj: Mapy.cz, © 1996–2015)

 • 40

  Dále je třeba zdůraznit, že vybraní dodavatelé nejsou jediní v okolí, kteří

  nabízejí stejné nebo obdobné dodavatelské služby, ale jsou to dodavatelé, kteří

  působí na trhu stejnou dobu jako firma ŠTĚPÁNEK spol. s r.o. a lze tedy

  předpokládat, že firmy se navzájem dlouhodobě znají a zajistí si tak mezi sebou

  výhodnou spolupráci. Tímto tak mohou omezit nově vstupující konkurenci

  dodavatelů.

  Subdodavatelé

  Samotná firma ŠTĚPÁNEK spol. s r.o. provádí pouze stavební práce

  a v případě potřeby využívá níže zmíněné subdodavatele.

  ELMON spol. s r.o., tato společnost sídlí v Broumově od roku 1992. V roce

  2013 se rozrostla o maloobchodní pobočku sídlící v Dobrušce. Tak tedy vznikl další

  subdodavatel pro firmu ŠTĚPÁNEK spol. s r.o. Hlavní náplní této firmy jsou

  elektroinstalace, různé montáže zabezpečovacích systémů, hromosvodů,

  televizních antén a satelitů a mnoho dalšího (ELMON spol. s r.o., © 2015).

  TRAMONTA CHRUDIM, s.r.o. se zabývá výrobou a montáží ocelových

  konstrukcí. Tato firma vznikla z polistopadové firmy Tramo Chrudim, která se

  zabývala výrobou dopravních systémů a na to navazuje dnešní podoba firmy

  TRAMONTA CHRUDIM, s.r.o. (TRAMONTA CHRUDIM, s.r.o., © 2015).

  TRAMONTA KLIMA, s.r.o. zajišťuje kompletní dodávky, montáže a servis

  klimatizačních zařízení, vzduchotechnických a tepelných zařízení. Tato firma

  zajišťuje jak výrobu, tak montáž kvalifikovaným personálem (TRAMONTA KLIMA,

  s.r.o., © 2014).

  AM Gnol, s.r.o. se zajišťuje dopravu sypkých a pohonných hmot a tekutin.

  Zároveň provozuje i skládky odpadů, zemní práce a těžkou mechanizaci.

  Společnost byla založena v roce 2003 a nabízí služby z oblasti autodopravy

  (AM Gnol s.r.o., © 2015).

 • 41

  HANYŠ je firma, která byla založena v roce 1991 jako česká soukromá firma.

  Tato firma zajišťuje pojízdnou jeřábní techniku v rozsahu nosnosti 25-800 tun a to

  včetně zajištění odborné obsluhy. Hlavní sídlo je v Praze, ale dnes již mají mnoho

  dalších poboček, jednu z nich i v Hradci Králové (HANYŠ, © 2011).

  Jako v případě dodavatelů je na následující mapě obr. 11. možné vidět síť

  subdodavatelů pro firmu ŠTĚPÁNEK spol. s r.o.

  Obrázek 11 Síť subdodavatelů

  (zdroj: Mapy.cz, © 1996–2015)

  Síla odběratelů - zákazníků

  Díky široké nabídce služeb a činností firmy ŠTĚPÁNEK spol. s r.o., nachází

  firma širokou sféru zákazníků. Ve většině situací se jedná o rekonstrukce, případně

  novostavby. V poslední době například firma vybudovala několik pavilonů v ZOO

  ve městě Dvůr Králové. Dále nedávno rekonstruovala prvorepublikovou stavbu

  v Opočně pod náměstím. Ve většině případů se jsou pro firmu za odběratele

  považování koncoví zákazníci. Nicméně je třeba říci, že dnešní konkurenční boj je

 • 42

  velký a pro získání zakázky je leckterá firma nucena podlehnout tlaku ze strany

  odběratelů a to hlavně z důvodu cenové kalkulace projektu. Firma je tlačena

  k tomu, aby zlevnila svoje služby.

  Síla odběratelů se dále projevuje v dodržování termínu ukončení stavby.

  Pokud firma nestihne vyřídit zakázku včas, naskakuje jí penále, v horším případě

  může zadavatel předat projekt konkurenční firmě nebo ukončit stavbu samotnou.

  Rivalita mezi současnými konkurenty na trhu

  V oboru stavebnictví se najde po celé České republice velká konkurence

  i v kraji, ve kterém firma sídlí a rozvíjí se, tomu není jinak. V Královéhradeckém

  kraji můžeme najít hned několik velkých konkurentů a spoustu malých, kteří do

  jisté míry mohou také tvořit konkurenci. Samotná konkurence

  v Královéhradeckém kraji pro představu vypadá takto:

  Obrázek 12 Mapa konkurence

  (zdroj: Mapy.cz, © 1996–2015)

 • 43

  Je třeba zmínit, že spousta z vyznačených firem jsou takzvané soukromé

  osoby, které pracují na živnostenský list a nabízejí práci, kterou zastane jeden

  člověk sám, neboli tito malí soukromí podnikatelé nezastanou projektování stavby.

  Nabízejí proto menší opravy domů, základní zednické práce a podobně.

  Pro následující podrobnější analýzu konkurence jsem vybral společnosti větší,

  které mají vlastní zázemí a nabízejí stejné služby jako firma ŠTĚPÁNEK spol. s r.o.

  a mohou se tak stát konkurenční hrozbou. Níže popisované firmy jsou řazeny dle

  vzdálenosti od působiště společnosti ŠTĚPÁNEK spol. s r.o.

  AP stavby s.r.o. sídlí v Opočně a byly založeny v roce 1997. Jednatelem

  společnosti je Aleš Pultar. Jedná se o rodinnou firmu stejně jako případě

  společnosti ŠTĚPÁNEK spol. s r.o. Firma AP stavby s.r.o. nabízí dlouholetou praxi

  a zkušenosti při realizaci různých zakázek. Nabízejí mnohé služby: jako jsou stavby

  a rekonstrukce objektů, zateplování objektů, projektování staveb či dokonce

  zajištění financování vlastního bydlení (AP stavby s.r.o., © 2012).

  Bravado, s.r.o. Firma působí od roku 1997. Původně se orientovala na obor

  voda - plyn - topení a za posledních osm let rozšířila své působení na stavební

  činnost. Především se specializují na výstavbu rodinných a rekreačních domů.

  Převážná část zakázek tvoří roubené domy a dřevostavby. Firma působí ve stejném

  městě jako firma ŠTĚPÁNEK spol. s r.o. a AP stavby s.r.o. Díky tomu, že se zaměřují

  spíše na dřevostavby, netvoří pro firmu ŠTĚPÁNEK spol. s r.o. tak silnou

  konkurenci jako firma AP stavby s.r.o. (Bravado, s.r.o., © 2012).

  STAVIBET, s.r.o. Firma sídlí v Českém Meziříčí. Specializuje se na dopravní,

  pozemní a vodohospodářské stavby. Jejich soupis poskytovaných služeb je široký

  přes dopravní stavby, jako jsou: výstavby silnic, cyklostezek, mostků, opěrných zdí

  přes pozemní stavby po vodohospodářské stavby, jako jsou: šachty jímky a septiky.

  Dále zemní a meliorační práce. Do této kategorie se řadí především základní

  úpravy terénu, hutněné násypy, přírodní nádrže atd. (STAVIBET, s.r.o., © 2014).

 • 44

  MK - Stavby je poměrně malá firma sídlící v obci Pohoří. Na trhu působí od

  roku 1993. Majitelem a zakladatelem firmy je Martin Kubíček. Zabývají se

  rekonstrukcemi rodinných domů, bytových i průmyslových staveb. Nabízejí také

  izolační a zateplovací práce, fasády omítky nebo také podlahy

  (MK-Stavby, © 2014).

  A S I N T A, s. r. o. stavební společnost sídlí v Dobrušce a byla založena

  v roce 1993. Tato firma vystupuje spíše jako dodavatel stavebního materiálu, ale

  nabízejí také zajištění stavební a řemeslné práce vlastní stavební firmou. Firma si

  tedy může sama poskytovat stavební materiál pro výstavby. Odpadá ji tímto

  starost s vyhledáváním dodavatelů stavebního materiálu (A S I N T A, s.r.o., ©

  2014).

  HT Road s.r.o. sídlí v Rychnově nad Kněžnou. Tato firma je součásti hlavní

  společnosti HT Group, a.s. která zastřešuje firmy: HT Steal a.s., HT Floor EU, a.s., HT

  Windoor s.r.o., HT Real s.r.o. a výše zmíněnou HT Road s.r.o. Tuto firmu jsem zde

  zařadil hlavně kvůli tomu, že se jedná o jednu z největších firem

  v Královéhradeckém kraji zabývající se výstavbou silnic. Jak je zmíněno výše, firma

  ŠTĚPÁNEK spol. s r.o. by ráda získala povolení na výstavbu silnic prvních tříd

  a rozšířila tak svoje služby. Firma HT Road s.r.o. vznikla v roce 1990.

  Provádí frézování komunikací s živičným a betonovým povrhem. V nedávné době

  také získala certifikát systému managementu kvality pro frézování živičných

  a betonových povrchů: ČSN EN ISO 9001:2009 (HT Road s.r.o., © 2015).

  Václav Daněk - LAGUNA je dle firmy ŠTĚPÁNEK spol. s r.o. jeden z jejich

  nejhlavnějších konkurentů. Firma sídlí v Solnici. Obecně se tato firma zabývá

  komplexním stavebnictvím. Provádějí pozemní, dopravní a vodohospodářské

  stavby s tím tedy i projektové práce a to včetně vizualizací. Firma vznikla tak jako

  společnost ŠTĚPÁNEK spol. s r.o. v roce 1992. Firma vlastní certifikáty jakosti ISO

  9001 a ISO 14001. Dále jsou autorizováni pro provádění prací z dotačního fondu

  „Zelená úsporám“(LAGUNA, © 2015).

 • 45

  Z analýzy konkurence, se kterou se firma ŠTĚPÁNEK spol. s r.o. setkává,

  bylo zjištěno hned několik skutečností. Většina vybraných firem v okolí nabízí

  stejné služby, které nabízí firma ŠTĚPÁNEK spol. s r.o., je jen otázkou, jak dobře

  nabízené služby provádí. Bohužel se nedá říci, která firma má větší či menší úspěch

  se zákazníky. Nicméně ve většině případů záleží nejvíce na samotném zákazníkovi,

  hlavně na tom, jakou má představu a kolik má dostupných finančních prostředků.

  Většina výše zmíněných konkurentů se zabývá především výstavbou domů

  takzvaně na klíč. Tyto domy jsou v dnešní době velice populární, ale technicky

  málo promyšlené. Firmy zákazníkům nabízejí takzvané šablony domu.

  Velice zjednodušeně řečeno: jediné co si zákazník může zvolit je pozice dveří

  a oken do dané šablony. Firma ŠTĚPÁNEK spol. s r.o. má v tomto velkou výhodu

  a to, že zákazníkovi postaví stavbu dle jeho představ a parametrů.

  4.2.3 Analýza vnitřního prostředí

  Analýza vnitřního prostředí bude provedena za pomocí dat získaných od

  firmy ŠTĚPÁNEK spol. s r.o. Zaměříme se tedy na čtyři klíčové služby, z kterých má

  firma nejvyšší zisky, čili služby které provádí nejčastěji. Jedná se o novostavby,

  štukatérské práce, rekonstrukce, zemní práce. Nejprve budou uvedeny

  procentuální poměry prováděných prací od roku 2007 do roku 2014, poté si

  uvedeme ziskovost firmy od roku 2007 po rok 2013. Bohužel výkazy pro rok 2014

  nemá firma ŠTĚPÁNEK spol. s r.o. dopracované do finální podoby. Uvedené zisky

  jsou veřejně dostupné na stránce ministerstva spravedlnosti ve veřejném rejstříku

  a sbírce listin.

 • 46

  Z grafu podílu prováděných prací lze vyčíst, že v současné době se firma

  soustředí převážně na zemní práce. Větší změny přišly teprve v roce 2010-2011,

  kdy firma zakoupila druhý bagr a nákladní vůz. Také je důležité zmínit, že firma

  úspěšně přestála hospodářkou krizi a mohla si dovolit se technicky rozšířit. Od té

  doby p