Top Banner
46 Elektronika dla Wszystkich Listopad 2007 Listopad 2007 Do czego to służy? Zapewne niektórzy z Czytelników mają w swoich domach starego typu sterowanie ogrzewaniem poprzez piec węglowy. Jeśli in- stalacja grzejna była robiona bardzo dawno, nie dawano wówczas na kaloryfery pokręteł służących do regulowania ilości ciepła. W pewnych wypadkach było to dobre, bo np. w domku parterowym w każdym z pomiesz- czeń panowały takie same temperatury. Go- rzej, gdy taki system został zamontowany w domu piętrowym, w którym nie było odpo- wiednio silnej pompy, do piętra dochodziła mniejsza ilość ciepła. Aby rozwiązać ten pro- blem, zbudowane zostało ni- żej opisane urządzenie, do- grzewające pokój w chwi- lach, gdy jest w nim za zim- no. Pozwala ono na indywi- dualne ustawienie temperatu- ry w pokoju, zależnie od pory dnia. Można więc je tak na- stawić, aby w nocy w po- mieszczeniu panowała niższa temperatura, rano (gdy wsta- jemy) – wyższa, po wyjściu domowników – znowu niż- sza, a następnie przed ich po- wrotem temperatura może „podskoczyć” np. do pozio- mu 21 o C. Oczywiście w nowych systemach centralnego ogrze- wania występują sterowniki działające w sposób wyżej opisany, ale mają one poważ- ną wadę. Mianowicie sterow- niki te przeważnie mierzą temperaturę w jednym po- mieszczeniu, co w „zimnych” pokojach spowoduje, że tem- peratura na pewno będzie niż- sza, a wtedy należy zastosować tani grzejnik elektryczny wraz z... opisanym sterownikiem. Używanie regulatora umieszczonego bez- pośrednio na grzejniku elektrycznym nie zapewnia pełni szczęścia. Po zastosowaniu opisanego w artykule regulatora, grzejnik znacznie rzadziej będzie się włączał, a to oznacza znaczne zmniejszenie poboru prądu i w konsekwencji zmniejszenie rachunków. Pieniądze wydane na sterownik zwrócą się bardzo szybko. Jak to działa? Schemat ideowy pokazany został na rysunku 1. Sercem całego urządzenia jest procesor 90S2313 i odpowiedni program (można go ściągnąć z Elportalu EdW). Przyciski S1-S4 służą do zaprogramowania sterownika. Układ ma własny zasilacz zbudowany na elemen- tach TR2, M1, C1-C4, U1, D1 i D2. Dioda D1 zapewnia na wyjściu stabilizatora U1 na- pięcie 5,6V, które zostało zmniejszone do 5V poprzez diodę D2 po to, aby zasilanie bateryj- ne mogło pracować poprawnie. Elektronicz- ny czujnik temperatury (w tej roli wystąpił DS18B20) potrafi mierzyć temperaturę z do- kładnością do 0,0625 o C. W naszym układzie dokładność taka nie jest wymagana i została zmniejszona do 1 o C, co jest w większości przypadków wystarczające. Czujnik ten wy- 2 2 8 8 4 4 5 5 + + VCC 20 B5 17 B4 16 B3 15 B2 14 B1 13 B0 12 D6 11 RESET 1 D0 2 D1 3 X2 4 X1 5 D2 6 D3 7 D4 8 D5 9 GND 10 B7 19 B6 18 U3 AT90S2313 GND 1 VCC 2 VO 3 RS 4 R/W 5 ENA 6 DO 7 D1 8 D2 9 D3 10 D4 11 D5 12 D6 13 D7 14 LCD U2 LCD 1x16 C5 100n C6 33p C7 33p S2 S3 S4 TR1 MOC3020 TR2 TS2/16V TR3 BT136 R2 1k R1 220R M1 MOSTEK 1A MOSTEK 1A C3 100n C4 100n C1 100u/25V C2 100u VCC VCC VCC R3 4,7k A1 A2 R4 220R X1 4MHz GND2 BAT1 6V GND2 D3 1N4001 D4 1N4001 R5 1k S5 PR1 10k D1 1N4001 D2 1N4001 D5 1N4001 D6 1N4001 + IN GND OUT U1 78L05 S1 _ in/out + U4 DS18B20 Rys. 1 Schemat ideowy S S t t e e r r o o w w n n i i k k g g r r z z e e j j n n i i k k a a e e l l e e k k t t r r y y c c z z n n e e g g o o
3

Sterownik grzejnika elektrycznego - Cyfronika

Jan 16, 2022

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Sterownik grzejnika elektrycznego - Cyfronika

46 E l e k t ron i k a d l a Wszys t k i chListopad 2007Listopad 2007

Do czego to służy? Zapewne niektórzy z Czytelników mająw swoich domach starego typu sterowanieogrzewaniem poprzez piec węglowy. Jeśli in-stalacja grzejna była robiona bardzo dawno,nie dawano wówczas na kaloryfery pokrętełsłużących do regulowania ilości ciepła.W pewnych wypadkach było to dobre, bo np.w domku parterowym w każdym z pomiesz-czeń panowały takie same temperatury. Go-rzej, gdy taki system został zamontowanyw domu piętrowym, w którym nie było odpo-wiednio silnej pompy, do piętra dochodziłamniejsza ilość ciepła. Aby rozwiązać ten pro-blem, zbudowane zostało ni-żej opisane urządzenie, do-grzewające pokój w chwi-lach, gdy jest w nim za zim-no. Pozwala ono na indywi-dualne ustawienie temperatu-ry w pokoju, zależnie od porydnia. Można więc je tak na-stawić, aby w nocy w po-mieszczeniu panowała niższatemperatura, rano (gdy wsta-jemy) – wyższa, po wyjściudomowników – znowu niż-sza, a następnie przed ich po-wrotem temperatura może„podskoczyć” np. do pozio-mu 21oC.

Oczywiście w nowychsystemach centralnego ogrze-wania występują sterownikidziałające w sposób wyżejopisany, ale mają one poważ-ną wadę. Mianowicie sterow-niki te przeważnie mierzątemperaturę w jednym po-mieszczeniu, co w „zimnych”pokojach spowoduje, że tem-peratura na pewno będzie niż-

sza, a wtedy należy zastosować tani grzejnikelektryczny wraz z... opisanym sterownikiem.

Używanie regulatora umieszczonego bez-pośrednio na grzejniku elektrycznym nie zapewnia pełni szczęścia. Po zastosowaniuopisanego w artykule regulatora, grzejnikznacznie rzadziej będzie się włączał, a tooznacza znaczne zmniejszenie poboru prądu i w konsekwencji zmniejszenie rachunków.Pieniądze wydane na sterownik zwrócą siębardzo szybko.

Jak to działa? Schemat ideowy pokazany został na rysunku1. Sercem całego urządzenia jest procesor

90S2313 i odpowiedni program (można gościągnąć z Elportalu EdW). Przyciski S1-S4służą do zaprogramowania sterownika. Układma własny zasilacz zbudowany na elemen-tach TR2, M1, C1-C4, U1, D1 i D2. DiodaD1 zapewnia na wyjściu stabilizatora U1 na-pięcie 5,6V, które zostało zmniejszone do 5Vpoprzez diodę D2 po to, aby zasilanie bateryj-ne mogło pracować poprawnie. Elektronicz-ny czujnik temperatury (w tej roli wystąpiłDS18B20) potrafi mierzyć temperaturę z do-kładnością do 0,0625oC. W naszym układziedokładność taka nie jest wymagana i zostałazmniejszona do 1oC, co jest w większościprzypadków wystarczające. Czujnik ten wy-

22 88 44 55

+

+

VC

C20

B5

17

B4

16

B3

15

B2

14

B1

13

B0

12

D6

11

RE

SE

T1

D0

2

D1

3

X2

4

X1

5

D2

6

D3

7

D4

8

D5

9

GN

D10

B7

19

B6

18

U3

AT90S2313

GN

D1

VC

C2

VO

3

RS

4

R/W

5

EN

A6

DO

7

D1

8

D2

9

D3

10

D4

11

D5

12

D6

13

D7

14

LCD

U2

LCD 1x16

C5100n

C6

33p

C7

33p

S2

S3

S4

TR1

MOC3020

TR2

TS2/16V

TR3BT136

R2 1k

R1

220R

M1

MOSTEK 1AMOSTEK 1A

C3

100n

C4

100nC1

100u/25V

C2

100u

VCC

VCC

VCC

R3 4,7k

A1

A2

R4

220R

X1

4MHz

GND2

BAT16V

GND2D3

1N4001D4

1N4001

R5

1k S5

PR110k

D1

1N4001

D2

1N4001

D51N4001

D61N4001

+

IN

GND

OUT

U1

78L05

S1

_

in/o

ut+

U4

DS18B20Rys. 1 Schemat ideowy

SStteerroowwnniikk ggrrzzeejjnniikkaa eelleekkttrryycczznneeggoo

Page 2: Sterownik grzejnika elektrycznego - Cyfronika

syła dane o aktualnej temperaturzepoprzez łącze 1wire i gdy tempera-tura z czujnika jest mniejsza od ak-tualnie nastawionej, na wyjściu D0procesora 90S2313 pojawi się stanwysoki, powodujący załączenieoptotriaka. On z kolei załączy tria-ka TR3 włączającego grzejnik. Je-śli temperatura w pokoju wyrównasię z temperaturą nastawioną nasterowniku, to na końcówce D0procesora pojawi się stan niski wy-łączający optotriak oraz triak. Spo-woduje to, iż grzejnik przestaniegrzać aż do momentu, gdy tempe-ratura nie spadnie o 1oC.

Czasem jednak będziemy po-trzebować włączyć grzejnik na sta-łe, niezależnie od temperatury pa-nującej w pokoju. Wtedy to naj-prostszym sposobem jest po prostuwłączyć grzejnik bezpośrednio dokontaktu. Jednak, aby się tym niemęczyć, wystarczy posłużyć sięprzełącznikiem S5, który służy dowłączenia grzejnika niezależnie odustawień w programatorze. Wtedytemperaturę w pokoju będzie wy-znaczał termostat umieszczony nagrzejniku (o ile tam jest). Aby usta-wienia zostały zapisywane na czaszaniku napięcia w sieci energetycz-nej, do układu dodane zostały 4 ba-terie R3 (opcja), które zasilają pro-cesor w przypadku zaniku napię-

cia. Aby zmniejszyć pobór prądu, optotriakoraz wyświetlacz zostają wyłączone na czaszasilania z baterii. Podczas zaniku napięciaw sieci układ pobiera kilkanaście mA prądu,co przy zastosowaniu 4 baterii R3 powinnowystarczyć na kilka, kilkanaście godzin pra-cy.

Zastosowany wyświetlacz to popularny i chyba najtańszy 1x16. Mimo iż ma tylko 16pól do odczytu, spokojnie wystarcza do tegoukładu. W czasie działania jest na nim wy-świetlana aktualna godzina oraz temperaturapanująca w pokoju.

Montaż i uruchomieniePokazana na rysunku 2 płytka drukowanazostała zaprojektowana pod obudowę Z58.Montaż wykonujemy w sposób typowy, za-czynając od rezystorów i diod, a na transfor-matorze i triaku kończąc. Do triaka należyprzykręcić odpowiedniej wielkości radiator,uważając, aby się nie stykał z innymi elemen-tami na płytce (głównie z rezystorami R1i R4). Radiator musi być jak największy, po-nieważ poprzez triak przepływa prąd co naj-mniej 4,5A (przy grzałce 1000W), a grzejnikimają nieraz 2000-2200W – prąd płynącyprzez triak jest wtedy na poziomie 10A. Wy-świetlacz, czujnik temperatury oraz przyciskiS1-S4 i przełącznik S5 montujemy na tasiem-ce z przewodami, ponieważ elementy te będąprzymocowane do wieczka obudowy (oczy-wiście po wcześniejszym wywierceniu pod teelementy otworów).

47E l e k t ron i k a d l a Wszys t k i ch Listopad 2007Listopad 2007

Rys. 2 Schemat montażowyWykaz elementówRezystoryR1,R4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220ΩR2,R5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1kΩR3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,7kΩPR1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10kΩKondensatoryC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100µF/25VC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100µF/16VC3,C4,C5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100nFC6,C7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33pFPółprzewodnikiD1-D6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1N4001M1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mostek 1ATR1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .optotriak np. MOC3020TR3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .triak 16A np. BT136U1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78L05U2 . . . . . . . . . . . . . . . .wyświetlacz LCD 1x16 znakówU3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AT90S2313U4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DS18B20PozostałeX1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .rezonator kwarcowy 4MHzS1-S4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mikroswitcheS5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .przełącznik 2-pozycyjnyTR2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .transformator TS2/16 Obudowa Z-58Koszyk baterii

Komplet podzespołów z płytką jest dostępnyw sieci handlowej AVT jako kit szkolny AVT-2845

Page 3: Sterownik grzejnika elektrycznego - Cyfronika

48 E l e k t ron i k a d l a Wszys t k i chListopad 2007Listopad 2007

Raczej nie należy montować gniazd A1, A2(ARK2), lecz kable zasilające trzeba przylu-tować bezpośrednio do płytki, tak będzie bez-pieczniej. Na kablu podłączonym do A1 nale-ży zamontować wtyczkę zasilającą, a na kablupodłączonym do A2 gniazdo. Po poprawnymmontażu i podłączeniu wtyczki na wyświetla-czu powinna pojawić się godzina (00:00) orazaktualna temperatura panująca w pokoju. Jeślitak się stało, to przechodzimy do programo-wania, a jeśli nie – to trzeba znaleźć błądw układzie i go wyeliminować.

ProgramowaniesterownikaNajpierw wyłączamy zasilanie sterownika, następnie naciskamy przycisk S3 i włączamy

zasilanie z wciśniętym przyciskiem. Na pierw-szej pozycji wyświetlacza powinna ukazać sięcyfra „1”. Przyciskami S1 i S2 ustawiamy go-dzinę, od której temperatura w pokoju ma wy-nosić dokładnie tyle, ile ustawimy przyci-skiem S4. Następnie zatwierdzamy to działa-nie przyciskiem OK. (S3). Na pierwszej pozy-cji wyświetlacza powinna pojawić się „2” ipostępujemy podobnie, czyli przyciskiem S1programujemy kolejną godzinę zadziałaniaukładu i naciskamy OK (S3). Potem ustawia-my kolejny (już ostatni) programowany czasi temperaturę. Po ponownym naciśnięciu przy-cisku OK (S3) na pierwszej pozycji powinnaukazać się „4”, wtedy nastawiamy aktualnągodzinę oraz temperaturę, która ma panowaćw tym czasie w pokoju. Naciskamy przyciskS3 i na wyświetlaczu powinna ukazać się go-

dzina i aktualna temperatura w pokoju.

Rafał Kuchta

Uwaga! Podczas użytkowania urzą-dzenia w jego obwodach występują na-pięcia groźne dla życia i zdrowia. Osobyniedoświadczone i niepełnoletnie mogąwykonać je wyłącznie pod kierunkiemwykwalifikowanego opiekuna, na przy-kład nauczyciela.