Top Banner
Stavební příprava www.ALBIXON.cz Skimmerové bazény ALBISTONE ® G1 BENEFIT G1 PLUS Verze: 18. 03. 2020 / Revize: 18. 03. 2020 L. V.
28

Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

Jul 29, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

Stavební příprava

www.ALBIXON.cz

Skimmerové bazényALBISTONE® G1 BENEFIT G1 PLUS

Verze: 18. 03. 2020 / Revize: 18. 03. 2020L. V.

Page 2: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

2 / Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS

1. Obsah 2

2. Zaměření a výkop 3

3. Vyrovnání dna výkopu a odvodnění základové desky 6

4. Betonáž základové desky 7

5. Uložení skeletu bazénu a montáž bazénové technologie 8

6. Obetonování boků bazénu 9

7. Kotvení stěn skeletu bazénu 12

8. Podkladní štěrková vrstva betonové desky 13

9. Zhotovení podkladové desky pro budoucí dlažbu 14

10. Příprava terénu a konečná úprava okolí 14

11. Elektrické rozvody 18

12. Poznámky 25

Obsah1.

I v případě Vašich požadavků nad rámec uvedených v těchto stavebních přípravách prosím kontaktujte naši podporu

Zákaznická linka: 477 07 07 11www.ALBIXON.cz

Page 3: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3

40

00

mm

150

0 m

m

1500 mm 7000 mm

okraj stavební jámy

6000 mm

30

00

mm

32

60

mm

6260 mm

vnější okraj bazénu

130 mm

2.Zaměření a výkop

Nechte si písemně potvrdit od stavebního odborníka, zdali je umístění na předpokládaném místě ze stavebního hlediska proveditelné a zdali tam nejsou konfliktní vedení. Příklad výkresu pro výkopové práce:

ROZMĚRY BAZÉNUPříklad pro přelivový bazén 3 000 x 6 000 mm

ROZMĚRY VÝKOPU (PODKLADOVÉ DESKY)Příklad pro přelivový bazén 3 000 x 6 000 mm

Na svém pozemku si vyberete to správné místo pro umístění plánovaného bazénu. Vyberte místo s co největším slunečním svitem. Pravděpodobně budete v budoucnosti bazén i zastřešovat. Zastřešení má urči-té nároky na prostor, tedy počítejte v návrhu umístění budoucího skeletu i s touto možností. Podle velikosti bazénu vykolíkujeme prostor pro umístění bazénu, ob-vod bazénu obsypeme pískem. Připravovaný vyznače-ný prostor pro budoucí výkop připravte na každé straně min. o 400 mm větší, než je vnitřní rozměr bazénu a to za předpokladu, že se bazén ukládá do výkopu pomo-cí jeřábu. V případě uložení bazénu lidmi, musí být na

každé straně výkop větší min. o 500 mm, tím bude za-ručen dostatečný manipulační prostor. V případě, že se bazén vyrábí na místě, musí být stavební prostor (výkop) větší min. o 750 mm na každé straně. Pravděpodobně budete v průběhu výstavby bazénu provádět i terénní úpravy okolí, proto vám doporučujeme neodvážet veš-kerou vytěženou zeminu. Při zaměřování hloubky vý-kopu počítejte nejen s hloubkou bazénu, ale i s výškou vlastní základové desky a výškou finálního dokončení stavby, tedy s dlažbou atd. Hloubku stavebního výkopu provedeme cca o 400 mm hlubší, než je vnitřní hloubka bazénu. (Viz obrazová příloha - dokončení stavby).

Vykolíkování Vysypání pískem Výkop

Příprava pro odvodnění�Možnost umístění technologické šachty filtrace Možnost umístění šachty protiproudu

Důležité upozornění: Za zabezpečení stěn výkopu odpovídá zhotovitel.

Ø 1200 mm

hl. 1200 mm

Page 4: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

4 / Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS

Umístění technologických šachet filtrace, protiproudu:

Předmětem smlouvy o dílo mohou být tyto typy technologických šachet:

Technologická šachta s víkem pro instalaci filtrace (Ø 1 200 výšky 1 200 mm) Technologická šachta s víkem pro instalaci filtrace a protiproudu (Ø 1 500 výška 1 200 mm) Technologická šachta s víkem pro instalaci protiproudu (1 200 x 600 x 800 mm) = d / š / v

Ø 1520

1360

1250

756

65

0

Ø 1220

TECHNOLOGICKÁ ŠACHTAPRO INSTALACI FILTRACE

TECHNOLOGICKÁ ŠACHTAPRO INSTALACI FILTRACE

A PROTIPROUDU

TECHNOLOGICKÁ ŠACHTAPRO INSTALACI PROTIPROUDU

Ø 1220

Ø 1265

Ø 1520

Ø 1600

Ø 1220

Ø 1170

Ø 1520

Ø 1470

1250

1200

1240

1360

D=

796

788

D=

1213

120

5

D=

1213

120

5

40

40

40

2. Zaměření a výkop

Zvažte umístění technologické šachty (ať už na komplet- ní technologii nebo pouze na protiproud), a připravte místo pro umístění šachty. Výkop pro technologickou šachtu nelze umístit v místech budoucího kolejiště zastřešení. Hloubka výkopu se odvíjí od hloubky šachty a síly (výšky) základové desky. Při určování hloubky výkopu technologické šachty počítáme s tím, že šachta převyšuje okolní terén. Převýšení technologické šachty je nezbytné budovat včetně víka minimálně o 40 mm, tomu odpovídá převýšení o 30 mm bez víka (tloušťka víka je 8 mm). Viz obrazová příloha dokončení stavby. Dále pokud má bazén pode dnem polystyrenovou izolaci, tak šachta musí být

o tuto izolaci ještě výše. Dno šachty se záměrně tepelně neizoluje, aby šachta byla v zimě „vytápěna“ zemním teplem. Pokud je součástí dodávky protiproudé zařízení, technologické šachty se umísťují vždy v ose bazénu. Ideální vzdálenost od vnějšího obrysu skeletu bazénu je 500 mm pro využití maximálního výkonu čerpadla protiproudu. Pokud bude protiproud umístěn ve větší vzdálenosti nebo mimo osu skeletu bazénu, bude jeho výkon menší. Pokud je součástí dodávky pouze šachta pro instalaci filtračního zařízení, může být tato šachta umístěna kdekoliv do vzdálenosti 8000 mm.

Page 5: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 5

2.Zaměření a výkop

Příprava pro umístění bazénové technologie:

Umístit technologii, lze buď v technologické šachtě ALBIXON, v technické místnosti, nebo ve vlastní ša-chtě. V případě, že zvolíte technologickou místnost (technologickou stěnu) místo technologické šachty, myslete na to, že je k tomuto místu potřeba dovést potrubí od bazénu a s tím jsou spojené prostupy do technologické místnosti a samotné vedení potrubí, které je potřeba vytvořit. Základní prostupy jsou pro sání 2 x 70 mm, výtlak 70 mm. Další možné prostupy jsou pro externí ohřev a to na sání a výtlak. Záleží na potrubí, které je k němu potřebné ale vždy musí být vývod o 20 mm větší než je průměr potřebného potrubí. V případě umístění technologie nad úrovní bazénové hladiny, je potřeba vytvořit revizní (rozpo-jovací) šachtu, která je potřeba pro vypuštění vody z  potrubí na zimní období. Tato revizní šachta by měla mít min. rozměry 500 x 500 mm a hloubku dle vedení potrubí, ale vždy tak, aby bylo možné, v pří-padě potřeby potrubí pohodlně rozpojit. Tato šachta musí být umístěna mezi technologií a sacím ústro-jím bazénu a zároveň, musí být rozpojovací šroube-ní v nejnižším bodě oproti vedenému potrubí, které rozpojuje a to za účelem vytečení vody z potrubí.

Umístění technologických šachet filtrace, proti-proudu: Zvažte umístění technologické šachty (ať už na kompletní technologii nebo pouze na pro-tiproud) a připravit výkop pro umístění šachty. Vý-počet pro správnou hloubku výkopu pro šachtu a správný schod pod ni (abychom dostali požadova-nou výšku konečné nivelety s bazénem), nalezneme o stránku zpět. Výkop pro technologickou šachtu nelze umístit v místech budoucího kolejiště zastře-šení. Při určování hloubky výkopu technologické šachty, počítáme s tím, že šachta převyšuje okolní terén. Převýšení technologické šachty je nezbytné budovat včetně víka minimálně o 40 mm (dle míst-ních odtokových podmínek z celé plochy kolem šachty), tomu odpovídá převýšení o 32 mm bez víka (tloušťka víka je 8 mm). Dno šachty se záměrně te-pelně neizoluje, aby šachta byla v zimě „vytápěna“ zemním teplem.

Zároveň s výkopovými pracemi zvažte přivedení odpadní dešťové kanalizace přímo k technologické šachtě. Díky tomuto je pak možné připojit bazéno-vou technologii rovnou na odpad, čímž získáte větší komfort při bazénové údržbě, při vypouštění vody z filtrace aj.

Pokud je součástí dodávky protiproudé zařízení, technologické šachty se umísťují vždy v ose bazénu

na straně, kde jsou vývody z masky protiproudu. Ma-ximální vzdálenost od vnějšího obrysu skeletu bazé-nu je 2000 mm.

Pokud bude protiproud umístěn mimo osu skeletu bazénu, bude jeho výkon menší. Pokud je součástí dodávky pouze šachta pro instalaci filtračního za-řízení, může být tato šachta umístěna dle nákresu výše, avšak minimální vzdálenost od vnější hrany ba-zénu je 500 mm.

Pokud je součástí bazénové technologie i tepelné čerpadlo, je potřeba vytvořit výkopovou rýhu o roz-měrech min. 200 x 200 mm, a to od technologické šachty, až k místu usazení tepelného čerpadla. Tato rýha musí být vyspádovaná 1,5° (čemuž odpovídá 15 mm na 1000 mm délky) v celé své délce smě-rem do šachty. Základová deska pod tepelným čer-padlem musí být dostatečně pevná a vodorovná. Vybudujte betonový základ o výšce 300 mm. Roz-měry základu by měli být minimálně o 40 mm větší, na každé straně, než jsou vnější rozměry tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo nainstalujte na prostor-né slunné místo s dobrým větráním. Jeho poloha musí umožňovat bezproblémovou cirkulaci vzdu-chu viz. návod k příslušnému tepelnému čerpadlu. Tepelné čerpadlo, svým provozem, může produko-vat i značné množství vodního kondenzátu a je tedy nutné, počítat s jeho výskytem a odvodem. Zajistěte, aby po instalaci bylo zařízení ve svislé poloze bez jakéhokoli náklonu. Zařízení neinstalujte na místa, kde je přítomno znečištění, korozivní plyn, kde se shromažďuje špína, nebo spadané listí. Místo insta-lace, nesmí být blízko hořlavého, nebo výbušného prostředí s obvyklým nebezpečím požáru. Dodržte vzdálenosti od překážek, vždy dle příslušného ná-vodu tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo insta-lujte do 7500 mm od bazénové technologie a do 1000 mm výškového rozdílu hladiny vody v bazénu a spodní hrany tepelného čerpadla. Při této instala-ci nedojde k přílišnému poklesu výkonu oběhového čerpadla a tepelným ztrátám v delším potrubí.

V případě, že budete mít technologickou stěnu, je důležité, aby byla umístěna na vodorovném a do-statečně pevném podkladu. Ze strany vývodů (buď levé, nebo pravé provedení), je nutné nechat mini-málně 500 mm prostoru pro napojení a další mani-pulace. Technologická stěna by měla být v místnosti s omezeným přístupem, aby se nemohli děti, či ne-povolané osoby pohybovat kolem technologických částí bez dozoru.

Page 6: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

6 / Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS

Odvodnění můžete provést dvěma způsoby:

3. Vyrovnání dna výkopu a odvodnění základové desky

Vysypání štěrkem Instalace drenážního potrubí Instalace odvodnění

Na dno po obvodu výkopu je potřeba instalovat zemnící pás dle platných norem. Další podrobnosti ohledně elektrických rozvodů naleznete v kapitole Elektrické rozvody. Dno výkopu vyrovnáme vysypáním štěrkem o zrnitosti (frakce) 8 – 16 mm, do výšky 200 mm. Do vrstvy štěrku připravíme nainstalování drenážního potrubí se spádem do místa odvodu vody. Vrstvu štěrku je za-potřebí přiměřeně zhutnit. Drenážní potrubí musí být uloženo s minimálním spádem 1% do místa odvodu vody. Odvodnění podloží základových desek je velmi důleži-tou součástí stavební přípravy. Srážková, případně spodní voda může způsobit velmi rozsáhlé a nevratné deformace skeletu bazénu, proto musí být podlo-ží základové desky vždy řádně odvodněno ! Náklady na případné odstranění škod vždy převýší cenu insta-lace odvodnění. Obecně platí: srážková ani spodní voda nikdy nesmí dosáhnout nejvyšší ni-velety (hrany) základové desky.

A) Odvodnění pomocí drenážního kompletu

Pokud je pro odvodnění základových desek použit drenážní komplet (trubka - Ø cca 300 mm + drenážní potrubí - Ø cca 80 mm), musí být dno této trubky minimálně 500 mm pod úrovní konečných nivelet základové desky (tj. min. 500  mm pod úrovní hrany desky). Na dno této trubky nasypte štěrk o zrnitosti 8–16mm. Trubku umístěte a zajistěte v poloze kolmo k  základové desce. Drenážní potrubí musí být uloženo ve spádu směrem k této drenážní trubce. Drenážní komplet (trubka) slouží jako jímka pro hromadění vody a musí být opatřena ponorným čerpadlem. Toto čerpadlo se spíná automaticky a  musí být nepřetržitě připojeno zemním kabelem ke zdroji elektrického proudu.

B) Odvodnění pomocí drenáží, samospádem (gravitací):

Do štěrku o zrnitosti 8-16 uložíme ve spádu směrem k odvodu vody drenážní potrubí (Ø 80 mm). Vložte do systému kontrolní šachtici. Tato šachtice bude v budoucnu sloužit ke kontrole průchodnosti odvodňovacího potrubí. Šachtici nikdy neinstalujte v místech budoucího kolejiště zastřešení. Rozměry šachtice musejí být dostatečně veliké pro případné vyčištění, například pomocí tlakové vody.

Důležité upozornění (platí pro oba způsoby odvodnění): Veškeré drenážní potrubí musí být před zakrytím štěrkem a následně betonem obaleno speciální geotextilií o min.

plošné hmotnosti 200g/m2. Rozmístění drenážního potrubí nesmí být ve větší vzdálenosti od sebe než 800 mm.

Page 7: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 7

Betonáž základové desky 4.

Vyrovnání podkladu Instalace kari sítí Měření vodorovnosti a kontrola výšky

Ztracené bednění se VŽDY provádí až po usazení a připojení bazénu - viz kapitola 5.

Základovou desku armujte pomocí kari sítě o rozměru 100 x 100 x 6, umístěné v jedné třetině výšky základové desky. Základovou desku pod technologickou šachtu není nutné armovat.

Výšku (tloušťku) betonové desky zvolte cca 200 mm, při betonáži je nutné dodržet maximální rovinu jak zákla-dové desky bazénu, tak i základových desek pro šachty. Použijte beton v kvalitě C16/20. Betonáž je nutné provádět velice pečlivě, aby byla do-držena maximální vodorovnost základové desky.

Základová deska musí být rovná v toleranci plus - mínus 10 mm / 2m.

drenážní šachta pro umístění čerpadla

20

0 m

m

20

0 m

m

50

0 m

m

štěrk o zrnitosti 8-16

drenážní potrubí vyspádováno do šachty

Výška umístění plochy základové desky musí být stanovena s ohledem na vnitřní výšku bazénu + 6 mm (tloušťka dna) + případná tloušťka poly-styrenové izolace.

Vyzrálá suchá hladká a čistá deska je připravena pro položení geotextilie a případné tepelné izola-ce pod skelet bazénu.

Page 8: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

8 / Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS

5. Uložení skeletu bazénu a montáž bazénové technologie

položení geotextilie a případné tepelné izolace (je-li součástí smlouvy)

uložení skeletu bazénu do montážního prostoru (v součinnosti s odběratelem)

uložení šachet

instalace čerpadla drenážního kompletu (je-li součástí dodávky)

kompletní instalace bazénové technologie zkouška těsnosti zavodněním technologie

Jakmile je vše připraveno, započne se s uložením bazénového skeletu a šachet do montážního prostoru. Uložení skeletu do výkopu je možné dvěma způsoby, buďto jeřábem, nebo manuálně. Pokud je dle znění smlouvy o dílo domluveno, že je na uložení skeletu bazénu do montážního prostoru potřeba fyzická po-moc, zajistěte potřebný počet lidí. Následuje kompletní instalace a zapojení bazénové technologie, případ-ně drenážního čerpadla. Jakmile jsou tyto práce dokončeny, je prověřena funkčnost bazénové technologie (filtračního zařízení). Těsnost spojů a potrubí se odzkouší provedením takzvaného „zavodnění technologie“. Je nutné zajistit potřebné množství vody pro zkoušku technologie zavodněním.

Jakmile je bazén uložen a je započata montáž, můžete začít dopouštět vodu z vašeho zdroje, potřebné množství je cca 4-5 m3 vody (přibližně 200-300 mm).

Upozornění - je nutné provést následně práce a to minimálně dle bodu 5 a 6 stavební přípravy, aby nedošlo k poškození bazénu

(přívalový déšť, sesuv stěny výkopu a pod.)

Page 9: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 9

6.Obetonování boků bazénu

Před zahájením betonáže se přesvědčte, zda orientace bazénu a jeho vzdálenosti např. od domu jsou správné.

Po položení dlažby je jakákoli odchylka vidět.

Před betonáží je nutné rozepřít skelet bazénu vhod-ným způsobem. Rozepření se provádí z důvodu eli-minace případných deformací bazénového skeletu.

K deformacím může dojít vlivem neopatrné mani-pulace s betonem (např. při zasypávání příliš řídkým betonem nebo jeho upěchováním) nebo příliš vy-sokou hladinou dopouštěné vody. Stěny bazénu se nesmějí deformovat směrem dovnitř ani směrem ven, stěna bazénu musí být rovná a svislá. Provádějte častou kontrolu kolmosti, rovnosti stěn a celkového tvaru bazénu i jeho úhlopříček.

Rozepření skeletu vždy provádět v místech, kde jsou umístěny vyztužovací prvky (žebra). Při insta-laci rozpěr je nutné zamezit poškození stěn bazénu např. obalením rozpěrných prvků geotextilií.

Před započetím vyzdívání a obetonování je nutné veškeré technologické prvky technologie (např. cir-

kulační trysky, potrubí, armatury apod.), které budou zabetonovány opatřit vhodnou izolací například mi-relonovým návlekem o tloušťce 10 mm. Zajistíme tím nejen tepelnou izolaci technologie, ale umožní-me i jejich tepelnou dilataci, zamezíme tím i možné-mu poškození zabetonovaných prvků.

Jakmile máte připraven skelet bazénu a případnou technologickou šachtu, je možno začít s postup-ným vyzdíváním opěrných zdí, které oddělují vrstvy betonu a zeminy. Opěrné zdi stavte až po umístě-ní bazénu a zapojení jeho technologie. Spojte dno základové desky s vyzdívkou vhodným způsobem. Při vyzdívání je důležité dodržovat dostatečnou vzdálenost mezi opěrnou zdí a vyztužovacími prvky bazénového skeletu a technologické šachty tak, aby bylo možné tento prostor zasypávat tzv. suchým betonem. Suchý beton nikdy nepěchujte, zamezíte tím vzniku nerovností skeletu bazénu.

max. 1 3

00 mm

stojka hranol 60x80

příčná rozpěra hranol 60x80

podélná výztuha hranol 60x80

šikmá rozpěra hranol 60x80

podélná výztuha hranol 60x80

Page 10: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

10 / Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS

6. Obetonování boků bazénu

V průběhu betonování kontrolujte svislost (kolmost) a rovinnost stěn a shodnost úhlopříček skeletu ba-zénu.

Pokud zjistíte jakoukoli odchylku, přerušte betonáž a skelet okamžitě vyrovnejte. V obloucích skeletu zvolte stejný postup, v těchto místech je ale možné provést pouze obetonování o síle cca 200 mm po celém obvodu.

Pokud je součástí dodávky i technologická šachta, je nutné postupovat výše uvedeným způsobem – ša-chta musí být obezděna nebo obetonována. Vyzdí-vání a obetonování provádějte

po vrstvách, tak aby výška jedné vrstvy betonu byla max. 300 mm. Po provedení jedné vrstvy vyzdívky, betonáže, následuje další vrstva až po zatuhnu-tí předchozí vrstvy. V průběhu betonování je nutné dopouštět do bazénu vodu tak, aby hladina vody byla o 100–200 mm výše, než je vrstva betonu.

Výška převýšení vodní hladiny závisí na plastičnosti použitého betonu. Pro suché betony volíme menší převýšení hladiny, pro mokré větší.

Zbývající okolní prostor mezi vyzdívkou a terénem zasypte zeminou. Tuto zeminu pěchujte (hutněte) opatrně. Nikdy nespojujte pevně skelet bazénu s vy-zdívkou v místech ode dna do výšky vyztužovacího prvku skeletu = viz kapitola níže.

Potrubí objednatel uloží při stavebních přípravách nejlépe do dokonale upěchovaného písku bez ob-sahu kamenů a jílu a drobným pískem bez obsa-hu jílu jej rovněž zasype (krytí pískového lože min. 100 mm). Je-li potrubí izolováno mirelonovými ná-vleky (obal z mirelonu o síle stěny min. 10 mm), je možné jej i zabetonovat. Je nutné postupovat tak, aby nedošlo k jeho poškození např. pohybem (sese-dáním) nedostatečně upěchovaného podloží a jeho okolí, při pohybech zmrzlé půdy apod. Přes místa uložení potrubí nesmějí přejíždět vozidla.

hladina vody výše než beton

jednotlivé vrstvy suchého betonu

ztracené bednění

Page 11: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 11

6.6.Obetonování boků bazénu

Betonování technologické šachty (je-li součástí smlouvy o dílo)

Pokud je součástí dodávky i technologická šachta, je nutné ji obezdít, nebo obetonovat. Spodní část technologické šachty, je nutné ukotvit betonem a následně obetonovat v tloušťce cca 150 mm až vrchnímu plastovému límci, který musí být zabeto-nován v podkladové desce pro finální povrch.

Technologickou šachtu je možné chránit proti po-škození geotextilií. Je nezbytné dle místních podmí-nek (střídání stínu a slunce apod.) odizolovat vnitřní plochu víka šachty polystyrenem o síle min. 30 mm.

Touto izolací bude zabráněno srážením vlhka na vnitřní straně víka. Vnitřní prostor šachty by měl být suchý, odvětrávaný. Víko šachty za tímto účelem podložte, aby mezi hranou stěny šachty a pod víkem mohl proudit vzduch. Tato opatření jsou povinnos-tí uživatele s ohledem na místní podmínky ve kte-rých se šachta nachází (střídání stínu a slunce, okolní vlhko apod.). Potrubí kolem technologické šachty musí být uloženo do písčitého lože, díky kterému se vyrovnají případné tlaky na potrubí. Písčité lože musí být od potrubní průchodky do technologické šachty až k vyústění potrubí z thermokonstrukce.

Page 12: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

12 / Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS

7. Kotvení stěn skeletu bazénu

Lem bazénu kotvíme armovacími ocelový-mi pruty délky 800 mm (Ø  8  mm) lomené po 400 mm o 90°, které pro-táhnete vyvrtanými otvory v lemu bazénu. Detail na obrázku zachycuje uko-tvení boční stěny skeletu bazénu.

Dokončete betonáž až do konečné výšky podklad-ního betonu. Výškou podkladního betonu se rozu-mí jeho niveleta s ohledem na konečnou úpravu okolí skeletu bazénu, tedy je nutné počítat s výškou

dlažby, nebo jiného finálního zakončení. V průběhu betonáže stále kontrolujte svislost a rovinnost stěn a tvar (úhlopříčky) bazénu

Upozornění Neprovádějte však pouze betonáž - obetonování skeletu bez obezdívky. Pokud se i přesto rozhodnete skelet bazénu

pouze obetonovat, je nutné zamezit případnému prohnutí nebo deformacím skeletu bazénu.

armovatí ocelový prut Ø 8 mm

armovací ocelový prut

Ø 8 mm

max. 500 mm

suchý beton

Page 13: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 13

8.Podkladní štěrková vrstva betonové desky

Pod betonovou desku, na které bude umístěn finální povrch okolo bazénu, umístěte štěrkové kamenivo (frakce 16–32 mm). Skelet bazénu po obvodu opatřete vhodným způsobem zamezujícím poškozením, např. oblepte

mirelonovou páskou, která ochrání plášť skeletu před poškozením ostrými předměty a zároveň umožní dilataci skeletu. Technologickou šachtu je možné chránit proti poškození geotextilií.

dlažbabetonštěrkový zásyp zrnitosti 16-32 kari síť

ztracené bedněnízásyp zhutněnou zeminou

suchý beton jenotlivé vrstvy

dlažba

beton

kari síť

suchý beton jednotlivé vrstvy

štěrkový zásyp zrnitosti 16-32

zásyp zhutněnou zeminou

ztracené bednění

kotvící armovací drát

Page 14: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

14 / Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS

9. Zhotovení podkladové desky pro budoucí dlažbu

Výška podkladové desky je závislá na výšce konečné nivelety dlažby. Tuto desku zvolte monolitickou opatřenou výztuží pomocí kari sítí.

Výška podkladové desky je závislá na výšce vybrané dlažby. Zhotovte finální podkladovou desku pod dlažbu, případné nerovnosti můžete vyrovnat stěrkou. Pokud uvažujete o instalaci zastřešení, je nutné pevné spojení dlažby s podkladní deskou buď podbetonováním dlažby, nebo jiným

vhodným způsobem. V této fázi je nutné provést i instalaci kotvících prvků (plastových patek) pro bazénové schůdky a propojovacích krabic bazénových světel, pokud jsou tyto předmětem smlouvy o dílo.

V případě finálního dokončení dřevěnými nebo dřevoplastovými terasovými prkny je nutné v místě budoucích kolejí zhustit podkladní hranoly na maximální vzdálenost 200 mm.

Příprava terénu a konečná úprava okolí

Před konečnými úpravami bazénového okolí je třeba provést srovnání terénu. Položte okolní terén minimálně o 100 mm níže, než je podkladová deska pro budoucí dlažbu. Tento výškový rozdíl oce-níte při údržbě okolí bazénu, například při sekání trávy. Nyní máte vše připraveno pro instalaci dlažby.V případě, že budete bazén zastřešovat, je nutné dodržet maximální rovinnost dlažby pro budoucí umístění pojezdových prvků bazénového zastřešení.

Gratulujeme vám, právě jste proměnili svoji zahradu v do-mácí centrum relaxace a zábavy. Přejeme vám mno-ho krásných chvil a zážitků při využívání našich bazénů a zastřešení. V případě jakýchkoli dotazů a nejasností neváhejte kontakto-vat naše obchodní zástupce.

10.

Další pokyny jsou uvedeny ve smlouvě o dílo a VSP, Předávacím protokolu a Provozních podmínkách dodavatele.

Page 15: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

lka

/ ší

řka

baz

én

um

in. 5

0m

in. 1

50

[18

0]

min

. 50

dre

náž

drc

en

é k

ame

niv

o 8

-16

mm

2020

zákl

ado

vá d

eska

ski

mm

ero

véh

o b

azén

u

ext

rud

ova

po

lyst

yre

n

bet

on

vyz

tuže

kari

sítí

10x1

0x0

,6

Ø 1

36

[16

6]

Ø 1

20

[15

0]

pru

žný

tme

l

0,5 3

40,8 - víko

tec

hn

olo

gic

šac

hta

Mir

elo

n n

eb

o

ge

ote

xtili

e

STA

VE

BN

Í UK

ON

ČE

NÍ S

KIM

ME

RO

HO

BA

NU

O H

LOU

BC

E 1

20

cm

10

pru

žný

tme

l0

,5te

rén

Mir

elo

n

0,6 - dno bazénu

bet

on

vyz

tuže

kari

sítí

10x1

0x0

,6

10

0,5 - geotextilie

5 - extrudovaný polystyren

120,6 - vnější rozměr bazénu

120 - vnitřní hloubka bazénu

(dovolená odchylka +1cm / -0,5 cm)

123Hloubka základové desky

pěnový polystyren

suchý sypaný beton

ztracené bednění

zásyp zhutněnou zeminou

drc

en

é

kam

en

ivo

8

-16

mm

15

rost

lý t

eré

n

arm

ova

cí d

rát,

p

rota

žen

že

bry

žeb

ro

suchý sypaný beton

suchý sypaný beton

suchý sypaný beton

ztracené bednění

15

pěnový polystyren

drc

en

é

kam

en

ivo

8

-16

mm

drc

en

é

kam

en

ivo

8

-16

mm

0,5 - dno šachty

121,3 - vnější rozměr šachty

0,5 - geotextilie

120 - hloubka šachty(dovolená odchylka +1cm / -0,5 cm)

5,2 - rozdílná výška desky bazénu a šachty

163 - hloubka výkopu

Pro

te

ch

no

log

icko

u š

ach

tu

o p

rům

ěru

15

0 c

m p

latí

ho

dn

oty

uve

de

v „

závo

rce

“ []

.R

ozm

ěry

jso

u u

ved

en

y v

cm

.

Řez č. 1

baz

én

ový

lem

Page 16: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

lka

/ ší

řka

baz

én

um

in. 5

0m

in. 1

50

[18

0]

min

. 50

dre

náž

drc

en

é k

ame

niv

o 8

-16

mm

2020

zákl

ado

vá d

eska

ski

mm

ero

véh

o b

azén

u

ext

rud

ova

po

lyst

yre

n

bet

on

vyz

tuže

kari

sítí

10x1

0x0

,6

Ø 1

36

[16

6]

Ø 1

20

[15

0]

pru

žný

tme

l

0,5 3

40,8 - víko

tec

hn

olo

gic

šac

hta

Mir

elo

n n

eb

o

ge

ote

xtili

e

STA

VE

BN

Í UK

ON

ČE

NÍ S

KIM

ME

RO

HO

BA

NU

O H

LOU

BC

E 1

50

cm

10

pru

žný

tme

l0

,5te

rén

Mir

elo

n

0,6 - dno bazénu

bet

on

vyz

tuže

kari

sítí

10x1

0x0

,6

10

0,5 - geotextilie

5 - extrudovaný polystyren

150,6 - vnější rozměr bazénu

150 - vnitřní hloubka bazénu

(dovolená odchylka +1cm / -0,5 cm)

153Hloubka základové desky

pěnový polystyren

suchý sypaný beton

ztracené bednění

zásyp zhutněnou zeminou

drc

en

é

kam

en

ivo

8

-16

mm

15

rost

lý t

eré

n

arm

ova

cí d

rát,

p

rota

žen

že

bry

žeb

ro

suchý sypaný beton

suchý sypaný beton

suchý sypaný beton

ztracené bednění

15

pěnový polystyren

drc

en

é

kam

en

ivo

8

-16

mm

drc

en

é

kam

en

ivo

8

-16

mm

0,5 - dno šachty

121,3 - vnější rozměr šachty

0,5 - geotextilie

120 - hloubka šachty(dovolená odchylka +1cm / -0,5 cm)

35,2 - rozdílná výška desky bazénu a šachty

193 - hloubka výkopu

Pro

te

ch

no

log

icko

u š

ach

tu

o p

rům

ěru

15

0 c

m p

latí

ho

dn

oty

uve

de

v „

závo

rce

“ []

.R

ozm

ěry

jso

u u

ved

en

y v

cm

.

Řez č. 2

baz

én

ový

lem

Page 17: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

MOŽNOSTI STAVEBNÍHO UKONČENÍ BAZÉNU ALBISTONE:

lemová trubice

trvale pružný tmel

armovací drát protažený límcem

Mirelon

dlažba

beton

beton

beton

drcené kamenivo

ztracené bednění obsyp zeminou

po

lyst

yre

n

beton

beton

beton

drcené kamenivo

ztracené bednění obsyp zeminou

po

lyst

yre

n

dlažba

lemová trubice

trvale pružný tmel armovací drát protažený límcem

Mirelon

Page 18: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

MOŽNOSTI STAVEBNÍHO UKONČENÍ BAZÉNU ALBISTONE:

beton

beton

drcené kamenivo

ztracené bednění obsyp zeminou

po

lyst

yre

n

beton

beton

drcené kamenivo

ztracené bednění obsyp zeminou

po

lyst

yre

n

beton

podkladní hranoly armovací drát protažený límcem

Mirelon

terasová prkna

max. 30 cm

armovací drát protažený límcem

dlažbadlažbadlažba

Mirelon

beton

Page 19: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

20. 2. 2016

20. 2. 2016

PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA O PŘEMĚŘENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY PRO BAZÉN

Číslo OP 1234567890 Jméno a příjmení zákazníka Jan Novak

Adresa Zbraslavska 55, Praha 5, 158 00

Rozměry bazénu dle OPŠířka Délka Hloubka

3 000 mm 6 000 mm 1 500 mm

Rozměry výkopu(Minimální požadované hodnoty)

Šířka výkopu Délka výkopu Hloubka výkopu

4 500 mm 7 500 mm 1 500 mm

Naměřené rozměry výkopu 4580 mm 7620 mm 1530 mm

Jméno a přijmenízákazníka:

Datuma podpis:

Řádně vyplněný protokol zašlete na adresu: [email protected]

František Kozel,Stavbaz, s.r.o.

Jan Novak

mm

mm

Délka desky

Šířk

a de

sky

Délka bazénu: 6 000 mm

Šířk

a ba

zénu

: 3

000

m

m

0

-1

-1

-2

-1

-1-2-1+1-1

+1 +2 +1 -1

-1

-2 -1 00

-1 -1 -2

-1

-2

0-1+1-1

-2

-1 0

-2

-1

7620

4580

Při nedodržení předepsané vodorovnosti základové desky se voda nebude přelévat rovnoměrně po celém obvodu bazénua tato skutečnost nemůže být předmětem reklamace.

Přeměření povinné tolerance doporučujeme provést autorizovanou osobou.

Varianty přeměření a potvrzení naměřených hodnot: (zakroužkujte zvolenou variantu)1, Zákazník si přeměří desku osobně a za v protokolu uvedené hodnoty a parametry přebírá plnou odpovědnost2, Přeměření provede autorizovaná osoba ve stavebnictví - za parametry uvedené v protokolu zodpovídá autorizovaná osoba3, Přeměření bude provedeno technikem firmy ALBIXON a. s. - tato služba je zpoplatněna částkou 5.000,-Kč

Odevzdání tohoto řádně vyplněného a potvrzeného prohlášení zákazníkem je podmínkou smlouvy pro předání pracoviště a zahájení prací firmou ALBIXON a.s.

Firma ALBIXON a.s. upozorňuje, že v případě prodlení s oznámením stavební připravenosti se o tuto dobu prodlužuje termín dodání uvedený ve smlouvě.

Na přeměření povinné vodorovnosti použijte optický nebo laserový přístroj o minimální přesnosti měření +/- 1 mm / 10 m.

Vodorovnost základové desky VYHOVUJE / NEVYHOVUJE * povinné toleranci +/– 2 mm v celé ploše skeletu bazénu.* nehodící se škrtněte

Zaměřeno dne:

Datum, razítkoa podpis:

Datum posledníkalibrace přístroje:

Typ použitéhopřístroje:

Měření/zaměření provedl:

20. 2.2016

Parametrya přesnost přístroje:

Číslo autorizace:

0 – referenční bod měření Min. množství měření: + 20 bodů na obvodu + 12 vnitřních bodů (všechny naměřené údaje musí být uvedeny v mm)

Deska musí být v toleranci +/- 10 mm / 2 m

VZORHILTI PR-2 HS +/- 0,5 mm/10 m

CKAIT - xxxxxxx

11. 11. 2015

Je nezbytné, aby přeměření povinné tolerance bylo provedeno autorizovanou osobou.

MOŽNOSTI STAVEBNÍHO UKONČENÍ BAZÉNU ALBISTONE:

Page 20: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

20 / Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS

Báz

én

Tep

eln

é č

erp

adlo

Filt

rač

ní č

erp

adlo

Be

zpe

čn

ost

traf

o Baz

én

ový

ro

zvad

ěč

Tep

eln

ý vý

ník

Ele

ktro

pn

eu

mat

ické

sp

ínán

í pro

tip

rou

du

Če

rpad

lo

pro

tip

rou

du

Ele

ktri

cké

to

pe

Úp

rava

baz

én

ové

vo

dy

(so

lnič

ka, U

V la

mp

a,

ion

izát

or)

Baz

én

ové

sc

dky

Do

mo

vní r

ozv

adě

č

Tep

eln

ý zd

roj

ply

no

vý k

ote

l, so

lárn

í te

ch

no

log

ie,

do

mo

vní t

ep

eln

é

če

rpad

lo T

UV

)

Baz

én

ové

svě

tlo

Par

abo

la 3

00

WB

azé

no

vé s

větl

oH

alo

ge

n d

o 1

00

WB

azé

no

vé s

větl

oLE

D d

o 5

0W

Kra

bic

e p

rop

ojo

vac

í ke

svě

tlu

Kra

bic

e p

rop

ojo

vac

í ke

svě

tlu

Kra

bic

e p

rop

ojo

vac

í ke

svě

tlu

ze

mn

ící p

áse

k Fe

Zn

30

x4

d

rát

Ø 8

mm

h

lavn

í oc

hra

nn

é p

rop

oje

p

řívo

dn

í kab

el z

do

mo

vníh

o r

ozv

adě

če

ka

be

l pro

při

po

jen

í filt

rač

níh

o č

erp

adla

a s

prá

vy v

od

y

te

pe

lné

če

rpad

lo (

dva

kab

ely

)

e

lekt

ric

ké t

op

en

í

ka

be

l me

zi č

erp

adle

m p

roti

pro

ud

u

a e

lekt

rop

ne

um

atic

kým

sp

ínán

ím

ka

be

l ovl

adač

e m

ezi

vým

ěn

íke

m

a te

pe

lným

zd

roje

m

ka

be

l k č

idlu

te

pe

lné

ho

zd

roje

ka

be

l pro

svě

tlo

par

abo

la 3

00

W

ka

be

l pro

svě

tlo

hal

og

en

do

10

0W

ka

be

l pro

svě

tlo

LE

D d

o 5

0W

ka

be

l me

zi t

rafe

m s

věte

l a b

azé

no

vým

ro

zvad

ěč

em

ka

be

l z e

lekt

rop

ne

um

atic

kéh

o s

pín

aní

pro

tip

rou

du

do

baz

én

ové

ho

ro

zvad

ěč

e

zem

níc

í pás

ek

FeZ

n 3

0x4

s v

yve

de

ním

d

rátu

Ø 8

mm

HO

P

11. Elektrické rozvody

Page 21: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 21

Elektrické rozvody 11.

Filtrace; tep. čerpadlo XHP60-160 bez protiproudun přívodní kabel CYKY 3 J x 4 + CY 6 ZŽ (hlavní ochranné pospojování, dále jen HOP) včetně

proudového chrániče s reziduálním proudem 30 mAn jistič přívodního kabelu 20A/1/B nhlavní domovní jistič 25A/3/B

Filtrace; tep. čerpadlo XHP60-160 s protiproudemn přívodní kabel CYKY 5 J x 4 + CY 6 ZŽ (hlavní ochranné pospojování, dále jen HOP) včetně

proudového chrániče s reziduálním proudem 30 mAn jistič přívodního kabelu 20A/3/B nhlavní domovní jistič 25A/3/B

Filtrace; tep. čerpadlo XHP60-200 s protiproudemnpřívodní kabel CYKY 5 J x 6 + CY 6 ZŽ (HOP) včetně proudového chrániče s reziduálním proudem 30 mA n jistič přívodního kabelu 25A/3/Bnhlavní domovní jistič 32A/3/B

! POZOR: MÁTE-LI HLAVNÍ DOMOVNÍ JISTIČ 25A/3/B ČI NIŽŠÍ, TUTO INSTALACI NEDOPORUČUJEME !

UVEDENÁ SÍLA PŘÍVODNÍCH KABELŮ, ODPOVÍDÁ PRO VZDÁLENOST BAZÉNOVÉHO ADOMOVNÍHO ROZVADĚČE DO 20M. V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE VZDÁLENOST DELŠÍ, JE POTŘEBA KABEL NADDIMENZOVAT.

PŘÍVODNÍ KABEL Z DOMOVNÍHO ROZVADĚČE K TECHNOLOGICKÉ ŠACHTĚ, MUSÍ BÝT PROVEDEN OBJEDNATELEM PŘED PŘIVEZENÍM OBJEDNANÝCH KOMPONENT. DODAVATEL NEPROVÁDÍ PŘIVEDENÍ PŘÍVODNÍHO KABELU Z DOMOVNÍHO ROZVADĚČE K TECHNOLOGICKÉ ŠACHTĚ. PŘÍVODNÍ KABEL MUSÍ BÝT PRO PŘIPOJENÍ K TECHNOLOGICKÉ ŠACHTĚ REVIDOVÁN. REVIZI PŘÍVODNÍHO KABELU DODAVATEL NEPROVÁDÍ.

Kabely pro čerpadlo protiproudunkabel z čerpadla protiproudu do elektropneumatického spínání CYSY 5 J x 1,5nkabel pro HOP čerpadla protiproudu CYA 6 ZŽnkabel z elektropneumatického spínání protiproudu do bazénového rozvaděče CYKY 5 J x 2,5njistič v bazénovém rozvaděči 10A/3/C

Kabely pro filtrační čerpadlo bez úpravy bazénové vody (solnička, UV lampa, ionizátor)nkabel z filtračního čerpadla do bazénového rozvaděče CYKY 3 J x 1,5njistič v bazénovém rozvaděči 4A/1/C

Kabely pro filtrační čerpadlo s úpravou bazénové vody (solnička, UV lampa, ionizátor)nkabel z filtračního čerpadla a úpravy bazénové vody do bazénového rozvaděče CYKY 3 J x 1,5njistič v bazénovém rozvaděči 6A/1/C

Page 22: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

22 / Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS

11. Elektrické rozvody

Kabely pro bazénová světlankabel mezi světlem do 50W a trafem pro světla CYKY 3 J x 2,5 nkabel mezi světlem do 100W a trafem pro světla CYKY 2 J x 4 nkabel mezi světlem 300W a trafem pro světla CYKY 2 J x 6njistič v bazénovém rozvaděči pro trafo světel se určí dle konečného součtu hodnot (W) světel

Kabely pro tepelné čerpadlo XHP/XHPFD 40-140nkabel mezi tepelným čerpadlem a bazénovým rozvaděčem CYKY 3 J x 2,5njistič v bazénovém rozvaděči 20A/1/C

Kabely pro tepelné čerpadlo XHP/XHPFD 200nkabel mezi tepelným čerpadlem a bazénovým rozvaděčem CYKY 3 J x 4njistič v bazénovém rozvaděči 20A/1/C

Kabely pro tepelný výměníkKabel k čidlu teploty mezi bazénovým rozvaděčem a tepelným zdrojem je dán výrobcem tepelného zdroje. Ovládací kabel k tepelnému zdroji je CYKY 5 J x 1,5.Výměník musí být připojen hlavním ochranným pospojování (HOP).

Kabely pro elektrické topenínkabel pro 3kW topení CYSY 5 J x 2,5 a jistič v bazénovém rozvaděči 6A/3/B nkabel pro 6kW topení CYSY 5 J x 2,5 a jistič v bazénovém rozvaděči 10A/3/B nkabel pro 9kW topení CYSY 5 J x 2,5 a jistič v bazénovém rozvaděči 16A/3/B nkabel pro 12kW topení CYSY 5 J x 4 a jistič v bazénovém rozvaděči 20A/3/B nkabel pro 15kW topení CYSY 5 J x 4 a jistič v bazénovém rozvaděči 25A/3/B nkabel pro 18kW topení CYSY 5 J x 6 a jistič v bazénovém rozvaděči 32A/3/B

Kovové částiV bazénové technologii musí být všechny kovové části připojeny na HOP CYA 6 nebo CY 6 ZŽ

Kovové bazénové schůdky a jiné kovové komponentyPři montáži kovových schůdků a jiných kovových komponentů se musí provést připojení na HOP CYA nebo CY 6 ZŽ, ale vždy dle příslušného návodu daného příslušenství.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍDoporučujeme chránit napájecí obvod bazénové technologie vypínací cívkou se sondou, která při indikaci zaplavení šachty vodou (do max. 10cm), napájecí obvod odpojí.

Page 23: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 23

Elektrické rozvody 11.

Page 24: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

24 / Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS

11. Elektrické rozvody

Page 25: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 25

Poznámky

Page 26: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

26 / Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS

Poznámky

Page 27: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 27

Poznámky

Page 28: Stavební příprava · 2020-05-26 · Skimmerové bazény ALBISTONE® G1 BENEFIT/G1 PLUS / 3 1500 mm 4000 mm 1500 mm 7000 mm okraj stavební jámy 6000 mm 3000 mm 3260 mm 6260 mm

ALBIXONCall centrum: 477 07 07 11

www.ALBIXON.cz

V návodu jsou použity ilustrační fotografie. Chyby v sazbě i tisku vyhrazeny.

Děkujeme,

že využíváte výrobky

společnosti ALBIXON