Top Banner
TUH Report 3 EC International, s.r.o. Rev 0 12/6/2012 3EC International, s.r.o. Strana 1 z 19 www.3ec.cz Statutární město Hradec Králové / Městské lesy Hradec Králové a. s. / LHC Městské lesy Hradec Králové Kód LHC (podle LHP) 509422 Odpovědnost za LHC Ing. Milan Zerzán Mail/telefon mail: mlhk@vslesy.cz / M: +420 605 267 895 / T: +420 495 272 656 Adresa provozovny Městské lesy Hradec Králové a.s. Přemyslova 219 Hradec Králové PSČ 500 08 Číslo osvědčení 282 Platnost 30.9.2018 Datum auditu 7. a 8.4.2016 Metodika auditu Vzorkování, nahodilý výběr vzorků na auditovaném LHC tak, aby bylo možné na místě ověřit jednotlivé požadavky a vyhodnotit shodu s kritérii ve vazbě na jejich stanovené indikátory trvale udržitelného hospodaření v lesích. Pohovory s odpovědnými pracovníky na LHC a zainteresovanými stranami. Venkovní šetření v lesních porostech auditovaného LHC. Předkládání řídících dokumentů, smluv, záznamů, resp. dokumentovaných informací dokladujících požadovanou shodu. Zprávu zpracovali J. Jeřábek, R. Dudík Zprávu uzavřel J. Jeřábek Dne 11.4.2016 Zprávu přezkoumal P. Šesták Dne 18.4.2016 KONTAKTOVANÉ OSOBY / v průběhu auditu Funkce podle organizačního zařazení Jméno a příjmení Ředitel společnosti a člen představenstva M. Zerzán Pěstební inspektor, zást. ředitele a člen DR R. Jůza Nadlesní, předseda odborové organizace T. Jankovský Vedoucí prodeje a BOZP L. Hýsek ZAHAJOVACÍ SETKÁNÍ POLOŽKA ODPOVĚĎ / POZNÁMKA Datum 7.4.2016 Účast Viz vyplněný formulář F 011.
19

Statutární město Hradec Králové / Městské lesy Hradec ...

Oct 28, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Názov spolonostiRev 0 – 12/6/2012 3EC International, s.r.o. Strana 1 z 19
www.3ec.cz
Králové a. s. / LHC Mstské lesy Hradec Králové
Kód LHC (podle LHP) 509422
Odpovdnost za LHC Ing. Milan Zerzán
Mail/telefon mail: mlhk@vslesy.cz / M: +420 605 267 895 / T: +420 495 272 656
Adresa provozovny Mstské lesy Hradec Králové a.s.
Pemyslova 219 Hradec Králové PS 500 08
íslo osvdení 282 Platnost 30.9.2018
Datum auditu 7. a 8.4.2016
Metodika auditu
Vzorkování, nahodilý výbr vzork na auditovaném LHC tak, aby bylo
moné na míst ovit jednotlivé poadavky a vyhodnotit shodu s kritérii ve
vazb na jejich stanovené indikátory trvale udritelného hospodaení v
lesích.
Venkovní šetení v lesních porostech auditovaného LHC. Pedkládání
ídících dokument, smluv, záznam, resp. dokumentovaných informací
dokladujících poadovanou shodu.
KONTAKTOVANÉ OSOBY / v prbhu auditu
Funkce podle organizaního zaazení Jméno a píjmení
editel spolenosti a len pedstavenstva M. Zerzán
Pstební inspektor, zást. editele a len DR R. Jza
Nadlesní, pedseda odborové organizace T. Jankovský
Vedoucí prodeje a BOZP L. Hýsek
ZAHAJOVACÍ SETKÁNÍ
Rev 0 – 12/6/2012 3EC International, s.r.o. Strana 2 z 19
www.3ec.cz
Byla auditem pokryta
všechna relevantní kritéria
Dodrování zásad a poadavk vyplývajících z pravidel trvale udritelného
hospodaení v lesích. Odborná znalost a kvalifikace personálu zajišujícího
správu a hospodaení na auditovaném LHC. Prakticky nulový výskyt
poškozených porost po tbách. Kompetentní pístup pi realizaci výkon
pstební a tební innosti v porostech. Vyváenost pístup aplikovaných
v rámci lesní výroby s ohledem na poadavky vyplývající ze sociálního,
environmentálního a ekonomického pilíe trvale udritelného hospodaení
v lesích.
Volba druhové devinné skladby pi obnov lesa je volena s ohledem na
rámce dané lesnickou typologií, pi výchov porost jsou vtšinou
upednostovány listnaté deviny. Vzhledem k nelehkým pírodním
podmínkám ztujícím obnovu lesa je teba ocenit úrove provádné obnovy
lesa, dosahovaný podíl pirozené obnovy lesa a vyváený pístup ve snaze
dosahovat druhové diverzity pi obnov a výchov porost.
Vysoce nadstandardní podpora výskytu ptactva prostednictvím instalací
ptaích budek, sovník apod. Pée o lesní dopravní sí, která je významn
vyuívána i pro rekreaní úely. Oblasti rekreaního vyuití les na LHC je
vnována znaná pozornost.
Otevenost personálu v prbhu realizace auditu TUH.
Slabé stránky:
Slabé stránky, které by mly negativní vliv na hospodaení v lesích, nebyly
identifikovány. Byly však formulovány píleitosti ke zlepšení – viz níe
uvedená OFI.
OFI . POZOROVÁNÍ
Prodiskutované s: M. Zerzán, R. Jza, T. Jankovský
Popis OFI: S ohledem na to, e organizace uvádí na trh také díví pocházející z lokalit
mimo PUPFL (pozemky urené k plnní funkcí lesa), je vhodné zváit v organizaci
zavedení systému spotebitelského etzce lesních produkt (PEFC C-o-C) nebo alespo
TUH Report 3 EC International, s.r.o.
Rev 0 – 12/6/2012 3EC International, s.r.o. Strana 3 z 19
www.3ec.cz
OFI . POZOROVÁNÍ
dodávána systémem PEFC necertifikovaná surovina.
2
Prodiskutované s: M. Zerzán, R. Jza, T. Jankovský
Popis OFI: Zváit doplnní ízených rizik v innosti spolenosti o oblast myslivosti a
rybníkáství.
Venkovní šetení / podle 9.6.4 a), c), d)
Je zavedený a funkní systém a ízení pro zajištní TUH / podle 9.6.4 a) / viz také Minimální
poadavky na systém ízení podle CFCS 1002:2011, kap.6.3, 6.4.2 a 6.5.2
Ano/
Ne
Systém ízení je funkní a vychází pedevším ze zajištní plnní poadavk právních pedpis
souvisejících s hospodaením na auditovaném LHC. Jsou udrovány záznamy z vnitních kontrol.
Doloen také nap. zápis z kontroly OIBP protokol .j.: 8632/8.41/14/15.2 ze dne 29. srpna 2014
– oznámení o odstranní nedostatk ze dne 2.9.2014 .j. 116/2014, dále KHS Královéhradeckého
kraje .j. S-KHSHK 11762/2014/HP.HK/Do ze dne 15.5.2014 bez nálezu.
Aplikován systém DDS – viz Závr kontroly ÚHUL ze dne 29.11.2013 a související protokol –
bez negativních zjištní.
Ano
Byl na LHC proveden interní audit organizovaný na úrovni Sdruení / adatele / podle 9.6.4
c) Ano/
Ne
Interní audit poadavk TUH na LHC byl proveden v roce 2008 – bez nálezu. Ano
Pokud výstupem interního auditu byly neshody/nedostatky byla pijata opatení k náprav
nebo preventivní opatení a s jakým výsledkem. / podle 9.6.4 c)
Ano/
Ne
Vzhledem k pedešlému není hodnocení poadavku uplatnitelné. NR
Za období posledních 2 let bylo zaznamenáno porušení platné legislativy / podle 9.6.4 d) Ano/
Ne
Porušení platné legislativy nebylo zaznamenáno. Kontrola IP v posledních dvou letech
neprobhla. Ne
Pokud bylo za posledních 2 roky zaznamenáno porušení platné legislativy s jakými dopady a
jaká opatení byla pijata. / podle 9.6.4 d)
Ano/
Ne
TUH Report 3 EC International, s.r.o.
Rev 0 – 12/6/2012 3EC International, s.r.o. Strana 4 z 19
www.3ec.cz
1.1 Ochrana a vyuívání lesních a jiných pozemk (PUPFL) Hod-
nocení
1.1.2 a Odntí, respektive omezení plnní funkcí lesa na PUPFL je provádno pouze na
základ rozhodnutí SSL 0,1,2
Celková výmra PUPFL k 1.1.2005 byla 3 677,46 ha z toho porostní pda inila 3 576,71 ha.
Výmra PUPFL dle nového LHP k 1.1.2015 iní 3 694,56 z toho porostní pda 3 597,59. Nárst
PUPFL, resp. porostní pdy, je dán mj. kladným saldem vyntí a optovného zaazení
rekultivovaných pozemk tebny Marokánka do PUPFL a zejména prohlášením bývalé rezervy
pozemk lesního hbitova za PUPFL. Viz Rozhodnutí . 1156 a .j. 006343/2015/HA/Hr ze dne
20.3.2015.
2
1.2 Zalesování nelesních pd Hod-
nocení
1.2.2 a: Zalesování vhodných nelesních pd vlastníka je provádno vhodnou druhovou
skladbou dle zalesovacího projektu. Zvolená druhová skladba odpovídá danému
stanovišti a nezhoršuje vlastnosti pdy.
0,1,2
1.2.2b: Zalesnné nelesní pdy jsou pevedeny do PUPFL 0,1,2
Zalesnní nelesní pdy nebylo provedeno. NR
I. Zachování a vhodné rozšiování lesních zdroj
a jejich pínos ke globálnímu kolobhu uhlíku
1.3 Zachování mnoství a kvality lesních zdroj Hod-
nocení
1.3.2 a: Maximální celková výše teb (m3) stanovená schváleným LHP nebo
protokolárn pevzatou LHO je nepekroitelná. Vlastník bez protokolárn
pevzaté LHO provádí tbu v souladu se zákonnými podmínkami
0,1,2
Maximální celková výše teb stanovená platným LHP pro LHC Mstské lesy Hradec Králové
byla v minulém LHP 279 000 m 3 b.k.
Skuten provedená tba za dobu platnosti minulého LHP, tj. 2005 - 2014 inila 278 587 m 3 b.k.
Maximální celková výše teb stanovená souasným platným LHP pro LHC Mstské lesy Hradec
Králové je 172 200 m 3 b.k.
Skuten provedená tba za dobu platnosti stávajícího LHP, tj. 2015 – 03/2016 iní 23 595 m 3 b.k.
2
Rev 0 – 12/6/2012 3EC International, s.r.o. Strana 5 z 19
www.3ec.cz
1.3 Zachování mnoství a kvality lesních zdroj Hod-
nocení
Souet provedených teb iní za 1,3 roku platnosti LHP iní 13,7 % z decenálního pedpisu.
Podíl nahodilé tby ke dni 31. 3. 2016 iní 11 640 m 3 b.k., co iní 49,3 % ze skuteného
objemu provedených teb (za období 2015 a 03/2016).
Mimoádná tba byla za období platnosti aktuálního LHP realizována v objemu 120 m 3 , co iní
0,5 % z celkových teb. Realizace mimoádné tby byla zdvodnna.
Decenální pedpis teb odpovídá údaji uvedenému ve „Schvalovacím výmru“ LHP pro LHC
Mstské lesy Hradec Králové (vydán KÚ Královehradeckého kraje dne 31.3.2015, . j.:
6745/ZP/2015-6-No).
1.4 Rámcové plánování – OPRL Hod-
nocení
Lesní hospodáský plán vychází z údaj píslušných oblastních plán rozvoje les, LHC zasahuje
do PLO 17 Polabí, 22 Krkonoše, 25 Orlické hory. 2
1.4.2b: Vlastník umouje pracovníkm aktualizaci OPRL Ano/
Ne
I. Zachování a vhodné rozšiování lesních zdroj
a jejich pínos ke globálnímu kolobhu uhlíku
1.5 Lesní hospodáské plány Hod-
nocení
1.5.2 a: Platný LHP/LHO schválený/pevzatý SSL nebo neschválený LHP, pokud
neschválení nebylo zpsobeno vinou vlastníka lesa. 0,1,2
Aktuální LHP je schválen OSSL – viz schválení LHP pro LHC Mstské lesy Hradec Králové
(vydáno KÚ Královehradeckého kraje dne 31.3.2015, . j.: 6745/ZP/2015-6-No.).
LHP byl zpracován spoleností Lesprojekt východní echy, s.r.o. v souladu s platnou
legislativou.
2
1.5.2b: Vlastník vede a pedává lesní hospodáskou evidenci (LHE) v zákonem
stanovených termínech orgánu státní správy les.
Ano/
Ne
Organizace vede lesní hospodáskou evidenci prostednictvím software Výroba 3005. Software
mj. slouí pro plánování, evidování a sledování plnní závazných ustanovení LHP. LHE je
pedávána OSSL. LHE podle poadavk vyhl. . 285/2013 Sb. byla zpracována a pedána OSSL. Ano
TUH Report 3 EC International, s.r.o.
Rev 0 – 12/6/2012 3EC International, s.r.o. Strana 6 z 19
www.3ec.cz
2.1 Pouívání pesticid Hod-
nocen
í
2.1.2 a: Evidence druh a mnoství chemických pípravk uívaných v souvislosti s
hospodaením v lesích. 0,1,2
Pouívané druhy pesticid jsou uvedeny v aktuálním Seznamu povolených pípravk a dalších
prostedk na ochranu rostlin (vydaném SRS).
Evidence pouití pípravk na ochranu rostlin je vedena po jednotlivých rocích a porostech.
* podle vyhlášky . 326/2012 Sb. se nyní nemusí vést samostatn evidence celkového mnoství
aplikovaného pípravku – viz znaka „---“ pouitá níe v tabulce.
2
Repelenty: MORSUVIN, STOP Z, CERVACOL
Herbicidy: ROUNDUP BIAKTIV
Druh
CYDIA 10EC 2015 0,89 ha 1,5 l
PANTERA NC 2015 6,19 ha 24 l
Celkem 125 ha 42,5 l
Repelenty MORSUVIN 2015 76,57 ha 3 920 kg
STOP Z 2015 4,83 ha 20 l
CERVACOL 2015 93,55 1 080 Kg
Celkem 167 ha
Celkem 13,48 ha 37 l
Feromonový
TUH Report 3 EC International, s.r.o.
Rev 0 – 12/6/2012 3EC International, s.r.o. Strana 7 z 19
www.3ec.cz
2.1 Pouívání pesticid Hod-
2.1.2b: Uívané zpsoby biologické ochrany lesních porost 0,1,2
Pi venkovní pochzce byly krmítka a ptaí budky zaznamenány prakticky ve vtšin
navštívených porost, nap. v. 68B12/1, 64A9, 40A9b, 21C9a, 233D8, 235B11.
Aktuáln je na LHC vyvšeno cca 2 000 budek (ptaí, sovníky, pro netopýry). Registrováno bylo
také nkolik mraveniš (53A1a, 52B8b, 243A4), ádné nebylo poškozeno vlivem realizace
výkon lesní výroby.
2.1.2c: Zpsob nakládání s obaly a zbytky chemických pípravk 0,1,2
Dodavatelé prací zabezpeují likvidaci vlastních obal a zbytk chemických pípravk, co je
souástí uzavených obchodních smluv, viz Rámcová smlouva o dílo ze dne 7.12.2015, lánek
VII. Obaly z vyznaovacích sprej a pouité feromonové dispenzory jsou zptn odebírány jejich
dodavateli – Raudo, viz záznamy o vrácení – faktury o odbru.
Bhem venkovního šetení nebyl zaznamenán výskyt obal a zbytk chemických pípravk.
2
Ne
Aplikaci chemických pípravk provádí kmenoví zamstnanci, v menší míe i zástupci dodavatele
prací. Kontrolu nad provedením aplikace provádí povený pracovník organizace.
THP pracovníci jsou periodicky proškolováni na pouívání pípravk na ochranu rostlin, hnojiv a
mechanizaních prostedk urených k jejich aplikaci. Vybraní pracovníci (nap. Tomáš
Jankovský) mají Osvdení II. stupn o odborné zpsobilosti pro nakládání s pípravky na
ochranu rostlin ze dne 9.2.2016 s platností do 9.2.2021, .j. UKUZUZ 007367/2016.
Ano
2.2 Hnojení a vápnní lesa Hod-
nocení
2.2.2a: Hnojení a vápnní porost za úelem regenerace porost je provedeno na základ
rozboru stanovištních podmínek s následným odborným posouzením dopad 0,1,2
Vápnní a hnojení lesa nebylo provedeno v posledních pti letech na území LHC. NR
2.2.2b: Rozsah vápnní pdy a hnojení sazenic v lesních porostech (ha, kg – pro kadý
pípravek) 0,1,2
Vápnní a hnojení lesa nebylo provedeno v posledních pti letech na území LHC. NR
II. Zachování zdraví a vitality lesních ekosystém
2.3 Šetrné výchovné, tební a dopravní technologie a postupy Hod-
nocení
2.3.2a: Pomístní škody odpovídající pouití šetrných technologií 0,1,2
Na LHC se na vhodných místech pouívají harvestorové uzly, JMP + koské potahy, traktory a 2
TUH Report 3 EC International, s.r.o.
Rev 0 – 12/6/2012 3EC International, s.r.o. Strana 8 z 19
www.3ec.cz
2.3 Šetrné výchovné, tební a dopravní technologie a postupy Hod-
nocení
standardní podmínky následující: harvestorové uzly cca 40 %, JMP + koský potah, traktor,
vyváecí souprava cca 60 %.
Venkovním šetením nebyla zjištna ádná poškození porostní pdy, lesních cest a vodních tok,
která by mohla mít nepíznivé následky. Poškození koenových nábh a kmen stojících strom,
které nebylo ošeteno, se v navštívených porostech nevyskytovalo. Celkov byly zaznamenány
pouze jednotlivé pípady škod po tební innosti na stojících stromech, tyto byly ošeteny.
Bhem venkovního šetení bylo navštíveno pracovišt JMP pi nahodilé tb v porostu 31C8 a
dále porosty po výchovném zásahu/tb (53A3, 243A3, 243A4). Volba technologií bez výhrad.
2.3.2b: Pouívání biologicky odbouratelných olej a biologicky odbouratelných
hydraulických kapalin 0,1,2
U dodavatel prací a slueb je zajištno pouívání biologicky odbouratelných olej a
hydraulických kapalin smluvn (viz pedloená Rámcová smlouva o dílo). 2
2.3.2c: Jsou pijata opatení k zamezení unikání olej a provozních kapalin
bhem hospodaení v lesích.
Ano/
Ne
Opatení k zamezení unikání olej a provozních kapalin se ídí platnými pedpisy z oblasti
ochrany P – ešeno smluvn s dodavatelem prací, který je za tuto záleitost zodpovdný.
Pi hospodaení v lesích jsou vyuívány odpovídající technologie, zjevn v udrovaném stavu bez
úniku provozních kapalin. Opatení na stran spolenosti spoívá v kontrolní innosti pi vlastní
realizaci prací.
2.4 Sledování, pedcházení a zabránní psobení škodlivých initel Hod-
nocení
2.4.2 a: Rozsah nahodilé tby celkem (m 3 /rok, %) 0,1,2
Pi pochzkách venkovního šetení v níe a výše uvedených porostech nebyla zjištna
nezpracovaná nahodilá tba.
Celkem 23 595
Hmyzí 2 962 / 26%
Ostatní 3 463 / 29%
Rev 0 – 12/6/2012 3EC International, s.r.o. Strana 9 z 19
www.3ec.cz
2.4 Sledování, pedcházení a zabránní psobení škodlivých initel Hod-
nocení
Ne
Kontrola a evidence škodlivých initel (vetn kalamitních škdc) je provádna a dokladována
(nap. evidence lapák, u ostatních škdc monitoring v rámci prbné kontrolní innosti). Ano
2.4.2c: Provedená opatení proti psobení škodlivých initel (ha/rok) 0,1,2
V roce 2015 byla provedena následující opatení:
Instalace lapák: 47 m 3 na ploše 390 ha.
Lapa 25 ks na stejné ploše.
Proti klikorohu byla v roce 2015 provedena opatení proti psobení škodlivých initel na ploše 5
ha.
v porostu 31C8, 100A13b. Doloena související evidence kontrol.
2
2.5 Zlepšování stavu a odolnosti lesních porost Hod-
nocení
2.5.2a: Provádní vhodných výchovných opatení v porostech mladších 40 let 0,1,2
Za dobu platnosti minulého LHP byl pedpis výchovných zásah 1 394,45 ha a docílená
skutenost je 1 410,67 ha, co iní 101,2 % pedpisu. Tzn., e minimální plošný rozsah
výchovných zásah v porostech do 40 let byl mírn pekroen, co lze hodnotit pozitivn.
Minimální plošný rozsah výchovných zásah v porostech do 40 let na LHC Mstské lesy Hradec
Králové iní k 31.12.2024 celkem 1 145,47 ha (decenální plán 2015-2024), z toho proezávky 1
097,39 ha. Skutená výše provedených výchovných zásah za rok 2015 iní 123,69 ha
(proezávky) a 148,53 ha (probírky -40). Za dobu platnosti stávajícího LHP byl proveden
nadstandardní podíl plošného rozsahu výchovných zásah v porostech do 40 let vku –
hodnoceno pozitivn vzhledem ke stavu a potebám mladých lesních porost na LHC.
Zpsob provedení výchovných zásah byl pi venkovním šetení shledán ve standardní kvalit,
oveno v porostech 53A3, 52A1b, 52A3, 243A3, 243A4, 215D2a, 99A1a. Šetením nebyly
zjištny rozvrácené mladé lesní porosty vlivem zanedbané výchovy.
2
2.5.2b: Pi obnov a výchov uplatovat vhodné míšení devin dle jejich biologických
nárok 0,1,2
Za dobu platnosti minulého LHP byla realizována obnova lesa na celém LHC v rozsahu
532,79 ha, z toho síje 21,47 ha, sadba/podsadba 360,19 ha a pirozená obnova 151,13 ha.
Devinná skladba obnovy byla následující:
SM 61,84 ha; JD 57,90 ha; JDO 0,10 ha; DG 3,41 ha; BO 243,70 ha; VJ 0,23 ha; MD 2,26 ha; JX
0,13 ha; DB 60,24 ha, DBZ 27,06 ha; DBC 20,97 ha; BK 30,91 ha; HB 0,15 ha, KL 3,46 ha; JS
2,18 ha; JL 2,20 ha; BR 0,83 ha; OL 9,38 ha; LP 4,90 ha, LX 0,94 ha.
Listnatými devinami a jedlí bylo za období platnosti minulého LHP obnoveno 221,22 ha
z 532,79 ha celkové obnovy.
2
Rev 0 – 12/6/2012 3EC International, s.r.o. Strana 10 z 19
www.3ec.cz
2.5 Zlepšování stavu a odolnosti lesních porost Hod-
nocení
V roce 2015 bylo obnoveno celkem 27,57 ha, z toho síje 4,35 ha, sadba 22,02 ha a pirozená
obnova 1,20 ha. Devinná skladba obnovy byla následující:
SM 6,68 ha; JD 2,87 ha; JDO 0,11 ha; DG 1,06 ha; BO 3,74 ha; MD 2,50 ha; DB 3,54 ha, DBZ
1,26 ha; DBX 4,35 ha; BK 0,57 ha; KL 0,10 ha; JL 0,17 ha; BR 0,30 ha; OL 0,30 ha; LX 0,02 ha.
Listnatými devinami a jedlí bylo v roce 2015 obnoveno 13,59 ha z 27,57 ha celkové obnovy.
Venkovním šetením v porostech 68A11a/1, 54A1b, 53A2b, 53A1a, 52A1b, 52A1c, 233D1a,
224A2, 215D1b, 216C0, 100A1a, 99A1a, 99A1b, 105C1a, (vetn zvolené druhové sklady pi
zalesnní tebny Marokánka) bylo zjištno vhodné míšení devin pi obnov a výchov porost,
stejn jako upednostování listnatých devin pi výchov porost. Volba druhové devinné
skladby pi obnov lesa je volena s ohledem na rámce dané lesnickou typologií.
III. Zachování a podpora produkních funkcí lesa
3.1 Trvalost produkce díví Hod-
nocení
3.1.2 a: Dodrování zákonných ustanovení vztahujících se na tbu (nepovolená tba do
80 let, velikost a piazení see, sniování zakmenní) 0,1,2
Pi venkovním šetení nebyl zjištn ádný pípad porušení zákonných ustanovení vztahujících se
na tbu deva, a to vetn piazování seí nebo sniování zakmenní pod 0,7 úmyslnou tbou.
Tba mýtní úmyslná v porostech do osmdesáti let vku je povolena ve vybraných porostech –
souást schváleného LHP s platností od 1.1.2015 – z dvodu mýtn pezrálých topol v porostní
skupin 305A7 – viz schválený LHP; nebylo zatím zrealizováno.
Na LHC nebyla ádána výjimka z titulu pekroení max. dovolené velikosti úmyslné holiny.
Venkovním šetením nebyly zjištny úmysln vzniklé holiny nebo mladé kultury velikostí
pesahující zákonnou mez.
Plnní tohoto indikátoru bylo doloeno venkovním šetením v porostech 68A11a/1, 54A1b,
53A1a, 52A1a, 52A1b, 52A1c, 64A9, 243A1a, 233D1a, 233D1b, 224A0, 216C0, 215D1b,
100A1a, 99A0, 99A1a, 99A1b, 105C1a.
2
kvalit, vetn poadovaného podílu MZD 0,1,2
Pevaující zákonný podíl MZD (melioraních a zpevujících devin) podle píslušné vyhlášky
nepesahuje na LHC prmrn podíl 25 % (viz data LHP), skutený podíl MZD v obnov za
období platnosti minulého plánu byl nejmén 41,5 %, v roce 2015 potom 49,3 %.
Z evidence dále vyplývá, e sazenice jsou vysazovány v poadovaném potu, vetn
poadovaného podílu MZD. Pi obnov jsou vyuívány geneticky vhodné deviny – doloeno
listy o pvodu sadebního materiálu (evidence je vedena a na jednotlivé porostní skupiny, kam
byl sadební materiál umístn, nap. 2015 BK sazenice – prvodní list pro sadební materiál
. 3632/031000027/2015 ze dne 9.4.2015 pro porost 99A0).
Plnní tohoto indikátoru bylo doloeno venkovním šetením v porostech 54A1b, 53A1a, 52A1b,
2
Rev 0 – 12/6/2012 3EC International, s.r.o. Strana 11 z 19
www.3ec.cz
3.1 Trvalost produkce díví Hod-
nocení
52A1c, 233D1a, 233D1b, 233C1, 224A0, 215D1b, 216C0, 100A1a, 99A0, 99A1a, 99A1b,
105C1a.
3.1.2c: Zalesování a zajištní porost je provádno v zákonných lhtách, vetn min.
podílu MZD v dob zajištní porost 0,1,2
Stav kultur v dob po zalesnní i v dob zajištní je dobrý, vetn odpovídající druhové skladby
(i s pihlédnutím k poadovanému podílu MZD). Zákonné lhty zalesování a zajištní kultur jsou
dodrovány. Ve vtšin pípad/HS je udlena výjimka pro dobu zajištní lesního porostu na 10
let pro vybrané druhy devin, viz schválený LHP a píslušné rámcové smrnice hospodaení.
Dvodem jsou mimoádn obtíné pírodní podmínky pro obnovu lesa.
ádáno bylo o prodlouení lhty zalesnní holiny dle povolení .j. MMHK/051405/2016/P/Kov
a MMHK/055165/2016 ze dne 23.3.2016 pro porosty 112A12b a 112A9.
Venkovním šetením bylo zjištno dodrení zákonných lht zalesnní a zajištní porost, vetn
min. podílu MZD v dob zajištní porost. Oveno venkovním šetením v porostech 52A1b,
52A1c, 233D1a, 233D1b, 224A0, 215D1b, 216C0, 99A0, 99A1a, 100A1a.
2
3.1.2d: Podpora pirozené obnovy lesa a vzácných domácích druh devin Ano/
Ne
Pirozená obnova je podporována, za dobu platnosti minulého LHP (2005-2014) byla realizována
obnova lesa na celém LHC v rozsahu 532,79 ha, z toho pirozená obnova 151,13 ha (podíl
28,4 %). V roce 2015 bylo obnoveno celkem 27,57 ha, z toho pirozená obnova 1,20 ha (podíl
4,35 %; období jednoho roku není pro hodnocení podílu pirozené obnovy vypovídající vzhledem
k dlouhodobosti procesu pirozené obnovy lesa).
Ze vzácnjších domácích devin je podporován pedevším jeáb, teše (výsadba v podob aleje)
a tis.
Oveno venkovním šetením v porostech 68A11a/1, 52A1a, 52A2, 233D1a, 233D1b, 233C1,
233C2a, 233C13, 224A0, 99A0, 105B16/6/2, 105C1a.
Ano
3.2 Ekonomická produkce surového díví Hod-
nocení
3.2.2 a: Pokud vlastník nemá certifikovaný celý majetek, musí mít zavedený systém pro
oddlenou evidenci (separaci) devní hmoty 0,1,2
Certifikován je celý LHC. Nastávají však situace, kdy je uvádna na trh surovina, která nepochází
z auditovaného LHC. Z provozního hlediska je taková surovina fyzicky separována v míst
a/nebo ase. Z administrativního hlediska je však vhodné této situaci vnovat preventivn více
pozornosti v rovin jasného informování odbratele o tom, e mu je pípadn dodávána
necertifikována surovina. Viz také OFI . 1.
2
Rev 0 – 12/6/2012 3EC International, s.r.o. Strana 12 z 19
www.3ec.cz
nocení
ani plnní dalších funkcí lesa. 0,1,2
Produkce jednotlivých druh nedevních produkt ádaných veejností, jako je sbr hub, borvek,
pop. ostatních lesních plodin, nenarušuje stabilitu porost ani plnní dalších funkcí lesa. Sbr
nedevních produkt je veejnosti umonn.
Pochzkou pi venkovním šetení ve výše a níe uvedených porostech v rámci venkovního šetení
nebylo zjištno narušení stability porost a plnní dalších funkcí lesa produkcí nedevních
produkt nap. prezov v porostech 68A11b, 40A9b, 233D8, 224A10, 225B9.
2
3.4 Lesní dopravní sí Hod-
nocení
3.4.2 a: Dopravní zpístupnní porost je realizováno v souladu s platnou legislativou a na
základ dlouhodobých poteb. 0,1,2
Dopravní zpístupnní je plánováno a realizováno v souladu s platnou legislativou podle poteb
vlastníka/správce lesního majetku. 2
3.4.2 b: Je provádna odpovídající údrba cestní sít a objekt na cestách. 0,1,2
Pi venkovním šetení bylo zaznamenáno nadstandardní zpístupnní navštívených porost,
opravené lesní cesty, stejn jako opravené píné objekty na lesních cestách. Organizace spravuje
a udruje cca 250 km zpevnných lesních cest. V roce 2015 bylo opraveno 45,13 km lesních cest.
2
4.1 Zachování biodiverzity pi obnov lesa a zalesování Hod-
nocení
4.1.2 a: Zalesnní holin a zajištní lesních porost je provádno v zákonné lht a je
podporována pirozená obnova lesa. 0,1,2
Viz související komentáe kritéria 3.1. 2
4.1.2 b: Do porost jsou zavádny MZD minimáln v rozsahu závazných ustanovení LHP. 0,1,2
Viz související komentáe kritéria 3.1. 2
4.1.2 c: Podpora pimíšených (>10%) a vtroušených (< 10%) domácích druh devin. 0,1,2
Viz související komentáe kritéria 3.1., 2.5.2b. Podpora pimíšených a vtroušených devin pi
obnov a výchov porost byla ovena venkovním šetením. Pi obnov porost se pouívá
druhová skladba devin odpovídající stanovištním podmínkám. 2
4.1.2 d: Kultury jsou ochránny nebo stavy zve jsou regulovány tak, e nedochází k 0,1,2
TUH Report 3 EC International, s.r.o.
Rev 0 – 12/6/2012 3EC International, s.r.o. Strana 13 z 19
www.3ec.cz
4.1 Zachování biodiverzity pi obnov lesa a zalesování Hod-
nocení
destrukci nebo devastaci kultur nebo pirozeného zmlazení.
Na LHC jsou kultury chránny proti okusu zví drátnými oplocenkami. Dále nátry a postiky
repelentními pípravky a individuální ochranou v jednotlivých výsadbách. Pozorováno v
navštívených kulturách. Z venkovního šetení dále vyplývá, e stavy zve umonují pirozenou
obnovu lesa. Navštívené porosty jsou uvedeny u indikátor 3.1.2b a 3.1.2d.
2
4.2 Pouívání introdukovaných devin Hod-
nocení
4.2.2 a: Pouití introdukovaných devin v souladu se schváleným LHP i pevzatou LHO. 0,1,2
Introdukované deviny jsou vyuívány sporadicky, v odvodnných pípadech a v souladu se
schváleným LHP. Hlavn je vyuíván DBC, který je ve vybraných HS zárove MZD; nkdy je
pouit v alejové výsadb.
2
4.2.2 b: V NP, CHKO a NPR pouití introdukovaných druh devin na základ výjimky
ze Zákona o ochran pírody a krajiny 0,1,2
NPR se na LHC nevyskytují. Pouze porost o výme 0,38 ha je souástí KRNAP a další porost
velikosti 1,97 ha PUPFL je ve 3. zón CHKO Orlické hory. Tyto porosty nebyly vzhledem
k jejich nízké plošné významnosti navštíveny v rámci venkovního šetení; podle sdlení personálu
LHC nebyly v uvedených lokalitách ešeny konflikty s orgány ochrany pírody v oblasti pouití
introdukovaných devin. Nedodrení poadavku nebylo zjištno.
2
nocení
doupné stromy, stromy s výskytem význaných druh pták a bezobratlých
ivoich a odumelé stromy resp. jejich pahýly) na doití a do rozpadu devní
hmoty (ks) s hledem na bezpenost návštvník lesa.
0,1,2
Jsou ponechávány v opodstatnných pípadech jedinci vybraných druh devin na doití a do
rozpadu, zahrnuje také nkteré výstavky. Zjištna zejmá snaha personálu organizace ponechávat
takové jedince mimo frekventované turistické trasy. Nap. v porostech 57C1, 68A11b, 215D2a.
V PP U Císaské studánky (100B17/9/3) se vyskytují v blízkosti památníku lesníkm a v blízkosti
studánky odumelé a návštvníkm lesa potenciáln nebezpené stojící stromy.
Vedle toho se na LHC vyskytuje PP Sítovka (8,14 ha) s výskytem 3 811 ivých strom
ponechaných do jejich rozpadu; u nyní je mrtvého deva v PP 434 m 3 hroubí.
2
Rev 0 – 12/6/2012 3EC International, s.r.o. Strana 14 z 19
www.3ec.cz
nocení
4.3.2 b: Ponechávání ásti biomasy po výchovných a tebních zásazích. 0,1,2
Biomasa z proezávek a probírek do 40 let je ponechávána na ploše. Klest se vyváí z mýtních
porost a z porost, kde byla provedena krovcová nahodilá tba. ást klesu se v odvodnných
pípadech drtí a ponechává na ploše v porostu (v roce 2015 na 4,57 ha). V roce 2015 byl vyvezen
klest pro energetické úely v mnoství cca 2 100 tun.
Oveno venkovním šetením v porostech 53A3, 52A1b, 52A3, 243A3, 243A4, 215D2a, 99A1a.
2
4.4 Pée o zdroje a genetickou kvalitu reprodukního materiálu Hod-
nocení
4.4.2 a: Evidence uznaných zdroj reprodukního materiálu (ano / ne, plocha). Ano/
Ne
Uznané zdroje byly schváleny, viz vyhlášení ÚHUL ze dne 20.3.2015 .j.
ÚHUL/549/2015/HUEL pro genovou základnu na výme 924,28 ha. Dále byla tato genová
základna zaazena do NP ochrany a reprodukce genofondu lesních devin na období 2014 – 2018,
.j. ÚHUL/5532/2015/HUEL.
reprodukního genofondu lesních devin na období 2014 – 2018, . j. ÚHUL/1167/2015/HUEL.
Ano
4.4.2 b: Dodrování zásad penosu reprodukního materiálu lesních devin a evidence
jeho pvodu
pedpisy. Listy o pvodu reprodukního materiálu byly pedloeny.
Oveno venkovním šetením a pedloeným prvodním listem pro sadební materiál
. 3632/031000027/2015 ze dne 9.4.2015 pro porost 99A0 (devina BK) a doloením píslušných
záznam.
Ano
4.4.2 c: Zpsob hospodaení v uznaných zdrojích a genových základnách. 0,1,2
V porostech s uznanými zdroji se hospodaí v souladu s jejich posláním, navštíveny porosty
224A10, 225B9, 233C. 2
Ne
V obnov lesa je pouíván vhodný reprodukní materiál a z povolených zdroj. Doloena
evidence identifikace pvodu sazenic na zalesovaných holinách. Oveno venkovním šetením
ve výše uvedených kulturách. Ano
TUH Report 3 EC International, s.r.o.
Rev 0 – 12/6/2012 3EC International, s.r.o. Strana 15 z 19
www.3ec.cz
4.5 Lesy v krajin Hod-
nocení
4.5.2 a: Ponechávání esteticky psobivých strom v souladu s monostmi porost Ano/
Ne
Na LHC jsou ponechávány esteticky zajímavé stromy v souladu s monostmi porost. Vedení
organizace a THP vnují náleitou péi tmto stromm.
V rámci venkovního šetení byly registrovány esteticky zajímavé stromy, nap. v porostu 215D2a,
233D8.
Ano
4.6 Ohroení lesní druhy Hod-
nocení
Poet ohroených druh, jejich výskyt a poadavky na zpsob obhospodaování
jsou vlastníkovi pozemk vhodnou formou a vas oznámeny píslušnými orgány
ochrany pírody a které jsou vztaeny k jednotlivým skupinám organism a
kategoriím ohroení
0,1,2
Vlastník lesa je informován o ohroených druzích. Jejich poet vyplývá zejména z píslušných
plán pée pro jednotlivá ZCHÚ. Registrováno je 32 chránných druh rostlin a ivoich. 2
4.6.2 b: Dodrování ochranných podmínek 0,1,2
Ze strany inností organizace na LHC Mstské lesy Hradec Králové nebylo zjištno porušení
poadavk podle píslušných plán pée. 2
IV. Zachování, ochrana
4.7 Chránné lesy Hod-
nocení
4.7.2 a: Plocha lesní pdy v soustav zvlášt chránných území lenná podle kategorií
ZCHÚ a dodrování jejich ochranných podmínek vlastníkem.
Ano/
Ne
Menší ást LHC o výme 0,38 ha je souástí KRNAP, porost velikosti 1,97 ha je souástí 3. zóny
CHKO Orlické hory. Na LHC se dále vyskytují PP a PR.
PP: U Císaské studánky, erná strá, Sítovka, U Sítovky, Roudnika a Datlík, Na Placht;
celkem 42,56 ha.
PR: Mazurovy chalupy, Zbytka; celkem 0,54 ha (bez PR Mazurovy chalupy, která je uvnit LHC,
ale mimo PUPFL).
vzorkovány porosty 33A8, 100B17/9/3, 94C17/7/3, 104A17/7/3, 105B16/6/2, plochy PR
Mazurovy chalupy.
Ano
4.7.2 b: Plocha evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 a dodrování jejich
ochranných podmínek vlastníkem 0,1,2
Rev 0 – 12/6/2012 3EC International, s.r.o. Strana 16 z 19
www.3ec.cz
4.7 Chránné lesy Hod-
nocení
Plocha EVL je definována na lokalitách Zbytka (CZ0524045) 0,54 ha, dále Na Placht
(CZ0523010) 5,78 ha a Krkonoše (CZ0524044) 0,38 ha.
Ochranné podmínky jsou respektovány, co vyplývá i z venkovního šetení, nap. 33A.
2
4.7.2 c: Plocha schválených ptaích oblastí soustavy Natura 2000 a dodrování jejich
ochranných podmínek vlastníkem 0,1,2
(zvlášt funkce pdo ochranné a vodo ochranné)
5.1 Hospodaení v lesích s ochrannými funkcemi Hod-
nocení
5.1.2 a: Obhospodaování les ochranných a les s ochrannými funkcemi tak, aby byly
jejich ochranné funkce zachovány 0,1,2
Ochranné lesy se na LHC nevyskytují. NR
VI. Zachování ostatních sociáln – ekonomických funkcí lesa
6.1 Význam lesnictví a jeho propagace Hod-
nocení
6.1.2 a: Podpora regionu prostednictvím vyuívání místních zdroj pracovní síly a
zpracovatelských firem 0,1,2
Místní zdroje pracovní síly se vyuívají pedevším k pstební a tební innosti.
Devo pro obyvatelstvo je umonno cestou samovýrob. Cca 10 % prodávané suroviny odebírají
místní zpracovatelé – nap. pila Roek, Novotný a pod.
Klíovými odbrateli je Stora Enso, Wotan Forest a Wood Paper.
2
6.1.2 b: Vlastník dle svých moností propaguje lesnictví a význam certifikace les PEFC 0,1,2
Informace o drení certifikace PEFC je na www stránkách spolenosti, je však nutné je
aktualizovat. Logo PEFC je pouíváno napíklad na nkterých reklamních pedmtech a na
provozovnách spolenosti. Logo PEFC doloeno na stavb devného seníku/skladu v porostu
105B16/6/2.
2
6.1.2 c: Vlastník informuje své odbratele o tom, e devní hmota pochází z
certifikovaných les systémem PEFC 0,1,2
Vlastník informuje odbratele o existenci certifikovaného díví prostednictvím dodacích list a
faktur, kde jsou odkazy na certifikaci PEFC TUH. 2
6.1.2 d: Vlastník komunikuje vhodným zpsobem s místními samosprávnými orgány a
veejností, snaí se pedcházet konfliktm a eší pípadné stínosti 0,1,2
Organizace plní poadavky tohoto indikátoru pedevším ve vazb na komunikaci se zástupci
vlastníka (statutární msto Hradec Králové) a pilehlých mst a obcí, bez významných konflikt. 2
TUH Report 3 EC International, s.r.o.
Rev 0 – 12/6/2012 3EC International, s.r.o. Strana 17 z 19
www.3ec.cz
nocení
VI. Zachování ostatních sociáln – ekonomických funkcí lesa
6.2 Lesy zvláštního urení Hod-
nocení
6.2.2 a: Obhospodaování les zvláštního urení v souladu s úelem jejich vyhlášení. 0,1,2
Celková výmra iní 3 609,39 ha. Lesy zvláštního urení – hygienická ochrana vodních zdroj 1.
stupn iní 0,54 ha, lesy se zvýšenou rekreaní funkcí 3 608,47 ha a lesy potebné pro zachování
biologické rznorodosti 0,38 ha.
Hospodaení v lesích zvláštního urení probíhá v souladu s úelem jejich vyhlášení. Potvrzeno
venkovním šetením na celém LHC ve výše uvedených porostech.
2
6.3 Odborné vzdlávání pracovník v lesnictví a výzkumná innost Hod-
nocení
6.3.2 a: Vlastník má OLH, se kterým konzultuje hospodáské aktivity v lese 0,1,2
editel spolenosti a len pedstavenstva je dritelem licence pro výkon OLH. Rozhodnutí
udlené pro Ing. Milana Zerzána, MÚ Holice ze dne 4.10.2010 .j. MUHO 7216/2010PSÚ/Zr. 2
6.3.2 b: Vlastník se stará o vzdlání svých zamstnanc 0,1,2
Ve spolenosti je organizováno školení dle vnitní poteby. Spolenost dále eší prostedky pro
monou úast zamstnanc na odborných školeních a semináích dle aktuální situace a nových
poznatk v oboru. 2
6.3.2 c: Vlastník dle svých moností spolupracuje s lesnickým školstvím a výzkumem 0,1,2
Tato oblast je pedmtem zájmu organizace. V souasné dob se eší úkoly v rámci roníkových,
diplomových a doktorských prací. Realizuje se hlavní cviení v oblasti pstování lesa – LDF
Mendelu v Brn a LA Trutnov. 2
6.3.2 d: Vlastník dle svých moností upednostuje dodavatele, kteí zajišují odborné
práce kvalifikovanou pracovní silou 0,1,2
Organizace má vlastní personální zdroje pro odborné zajištní obsahu pracovních náplní nutných
pro zajištní aplikovaných proces lesní výroby. Ve vybraných pípadech jsou v rámci
výbrových ízení upednostováni dodavatelé s ovenou odbornou kvalifikací. 2
VI. Zachování ostatních sociáln – ekonomických funkcí lesa
6.4 Bezpenost práce a ochrana zdraví zamstnanc Hod-
nocení
6.4.2 a: Dodrování zákon, naízení vlády, vyhlášek a pedpis vlastníka, vetn práva
zástupc zamstnanc na provádní kontroly a poadování odstranní závad a 0,1,2
TUH Report 3 EC International, s.r.o.
Rev 0 – 12/6/2012 3EC International, s.r.o. Strana 18 z 19
www.3ec.cz
6.4 Bezpenost práce a ochrana zdraví zamstnanc Hod-
nocení
Organizace provádí kontroly BOZP prbn v rámci kontroly pracoviš. Napíklad záznam
z kontroly BOZP ze dne 23. a 24.9.2015, vetn pípadných zjištní.
Záznamy o školeních BOZP, PO a školeních dopravních pedpis jsou ve sloce BOZP u technika
BOZP, nap. periodické školení BOZP a PO ze dne 23.4.2015 pro D v lesní výrob. Vhodné je
zváit doplnní ízených rizik v innosti spolenosti o oblast myslivosti a rybníkáství – viz OFI .
2.
2
6.4.2 b: Školení všech zamstnanc podle vykonávané práce, úast na školeních a výcviku
je povaována za souást výkonu práce
Ano/
Ne
Veškerá školení jsou souástí výkonu práce, pravidelná školení BOZP a PO pro THP.
Pedloené záznamy o školení BOZP (2015). Dále jsou udrovány „Prezenní listiny školení“
kadého zamstnance.
Ne
prohlídek, napíklad pro profesi dlníka lesního hospodáství ze dne 14.3.2016: Petr Pospíšil –
zdravotn zpsobilý. „Smlouva o poskytování pracovnlékaských slueb“, uzavená 29.3.2013. Ano
6.4.2 d: Provádní preventivních kontrol zejména vedoucími zamstnanci Ano/
Ne
VI. Zachování ostatních sociáln – ekonomických funkcí lesa
6.5 Zajištní práv zamstnanc Hod-
nocení
6.5.2 a: Monost zamstnanc svobodn se sdruovat a organizovat 0,1,2
Tato monost je umonna podle Kolektivní smlouvy s platností od roku 2012 na dobu neuritou.
Dokument je k dispozici u zástupce odborové organizace. 2
6.5.2 b: Existence omezení pro vyuití tohoto práva zamstnavatelem 0,1,2
Vedení spolenosti neomezuje tato práva zamstnanc. 2
6.5.2 c: Respektování struktur hájící zájmy zamstnanc 0,1,2
Pro innost tchto institucí jsou vytvoeny odpovídající podmínky a zázemí. Je ustavena OO. 2
6.5.2 d: Uzavírání podnikové kolektivní smlouvy a závodových píloh mezi
zamstnavatelem a odborovými organizacemi 0,1,2
Je uzavena Kolektivní smlouva z roku 2012 na dobu neuritou, viz pedcházející. 2
6.5.2 e: Dodrování všech píslušných zákon a ustanovení dohodnutých v podnikové
kolektivní smlouv, pípadn vnitropodnikových smrnicích 0,1,2
TUH Report 3 EC International, s.r.o.
Rev 0 – 12/6/2012 3EC International, s.r.o. Strana 19 z 19
www.3ec.cz
6.5 Zajištní práv zamstnanc Hod-
nocení
Uzavená kolektivní smlouva je vedením dodrována a interní dokumentované postupy týkající se
BOZP a PO jsou dodrovány v rozsahu a uplatnní pro innost zamstnanc. 2
VI. Zachování ostatních sociáln – ekonomických funkcí lesa
6.6 Obecné uívání lesa a vyuitelnost pro rekreaci Hod-
nocení
6.6.2 a: Umonní volného vstupu lidí do les (pokud ne – dvod) 0,1,2
Veejnosti je umonn pístup do lesa s pihlédnutím k omezením vyplývajícím z poadavk
ochrany pírody a pípadn poadavk bezpenosti. 2
6.6.2 b: Existence rekreaních zaízení (poet, K). 0,1,2
V rámci aktivit spolenosti jsou instalovány informaní tabule, odpoinková místa s lavikami,
nauné stezky, na vhodných místech vytvoeny podmínky pro vznik infrastruktury pro rekreaní
vyuití (nap. oberstvení U vlka – porost 52B8b, nebo v PR Mazurovy chalupy). Sanovány jsou
také nkteré studánky – viz PP U Císaské studánky, porost 100B17/9/3. Pi venkovním šetení
bylo moné dále zaznamenat konkrétní výsledky nap. v porostech 68A11a/1, 40A9b, 235B11,
104A17/7/3, 105C1a.
Celkov lze íci, e je oblasti rekreaního vyuití les na LHC vnována nadstandardní pozornost.
2
6.7 Místa zvláštního kulturního a duchovního významu Hod-
nocení
6.7.2 a: Obhospodaování míst zvláštního kulturního a duchovního významu v souladu s
úelem vyhlášení 0,1,2
Výskyt takových zásadn významných míst nebyl zaznamenán. Na LHC se však vyskytují
historické tzv. „leové kameny“ respektující prostorové rozdlení lesních porost. Stávající jsou
obnovovány, chybjící jsou doplovány – potvrzeno také venkovním šetením. Tato aktivita má
rovn význam pi orientaci pracovník a návštvník v lesních porostech; je vyuitelná také pi
orientaci sloek integrovaného záchranného systému v pípad zásahu na území LHC.
2
Hodnocení kritérií (poadavk): Uvádí zpsob hodnocení souladu s kritériem nebo
poadavkem kritéria. Úrove splnní kritéria je hodnocena ve tech stupních:
0 – významné porušení legislativy regulující hospodaení v lesích, závané neshody
zpravidla systémového charakteru nebo opakované,
1 – ástené plnní poadavku, mén závané nebo ojedinlé neshody,
2 – splnní poadavku, pípadn drobné, rychle odstranitelné nedostatky.
V pípad, e kritérium není moné hodnotit vzhledem k velikosti, druhu nebo stavu majetku,
kritérium není hodnoceno a hodnocení je oznaeno NR (není relevantní).
– – o – o – –