Top Banner
Stany graniczne Arkadiusz Gola ....................................... Muzeum Śląskie w Katowicach
13

Stany graniczne. Fotografia. Arkadiusz Gola

Mar 10, 2016

ReportDownload

Documents

Album wystawy fotografii prezentowanej w Muzeum Śląskim od kwietnia do maja 2011 roku. Album prezentuje prace uznanego fotografika młodego pokolenia – Arkadiusza Goli. Autor penetruje różne środowiska i przestrzenie, tworząc zbiorowy portret grup społecznych, których życie jest wplecione w determinujące je otoczenie i zmieniające się oblicze przemysłu na Górnym Śląsku. Tekst: Danuta Kowalik-Dura, Vladimír Birgus, Jindřich Štreit Format 315 x 210 mm, 152 strony, oprawa kartonowa, papier kredowy, ilustracje czarno-białe, streszczenia w języku angielskim, niemieckim i czeskim, rok wydania 2011.

 • Stany graniczne

  A r k a d i u s z G o l a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  M u z e u m l s k i e w K a t o w i c a c h

  Wystawa jest kolejn realizacj w cyklu za-

  tytuowanym lscy mistrzowie fotografii,

  nastpn po retrospektywnej ekspozycji Joze-

  fa Ligzy, Haliny Holas-Idziakowej, Leonarda

  Idziaka i Zbigniewa Sawicza. Celem caego

  zamierzenia jest prezentacja dorobku l-

  skich fotografikw i miejsca tego rodowiska

  w rozwoju fotografii polskiej oraz ukazanie

  rnorodnoci postaw twrczych i zjawisk

  zachodzcych w dawnej i wspczesnej foto-

  grafii. Jest rwnie odpowiedzi na potrzeb

  pokazania krgu osb, ktre sw twrczo

  wywiody ze lska lub tu j realizuj.

  Wspczenie fotografia nabraa nowego

  znaczenia, poszerzyo si grono jej twrcw

  i odbiorcw, ktrzy chc poznawa jej dawne

  wartoci, jak i najnowsze zjawiska zacho-

  dzce w fotografii i pochodnych mediach

  wizualnych.

  Wystawom towarzysz prezentacje dokona

  fotografikw realizowane w cyklu comiesicz-

  nych Spotka z fotografi. Twrcy zapra-

  szani na wieczory autorskie prezentuj rne

  zjawiska zachodzce w fotografii, sigajc

  take do eksperymentu i nurtw nowego ob-

  razowania. Do tej pory byli to: Jzef Ligza,

  Andrzej Koniakowski, Stanisaw Michalski,

  Janusz Musia, Maciej Sobierski, Antoni Kre-

  is, Zbigniew Sawicz, Maria liwa, Zbigniew

  Podsiado, Arkadiusz Gola, Krzysztof Niespo-

  rek, Krzysztof Lisiak, Witold Englender.

  Danuta Kowalik-Dura

 • Arkadiusz Gola

  Urodzi si w 1972 roku w Rudzie lskiej. Zwizany z Dziennikiem Zachodnim,

  w ktrym pracuje od 1996 roku. W latach 19912001 by fotoreporterem Gosu

  Zabrza i Rudy lskiej. Jest absolwentem ITF (Instytut Tvurci Fotografi e)

  w Opawie (Republika Czeska). Zdoby wiele nagrd w konkursach, m.in. Polskiej

  fotografi i prasowej w latach 1998 i 2003, BZ WBK Press Foto w latach 2005, 2006

  i 2009, Newsreporta 2003, Nagrod gwn fi rmy Bayer w konkursie fotografi cz-

  nym Ekologia w obiektywie 2003, nagrody w konkursie lskiej Fotografi i Praso-

  wej w latach 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, Grand Press Photo 2010, Dziennikarz

  roku Dziennika Zachodniego 2003. W 2010 roku otrzyma Nagrod Prezydenta

  Miasta Zabrze w Dziedzinie Kultury. Jego zdjcia znajduj si w zbiorach Muzeum

  lskiego, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Miejskiego w Zabrzu, Muzeum Gr-

  nictwa Wglowego w Zabrzu, Muzeum Miejskiego w Rudzie lskiej. Prezentowa

  swoje prace na licznych wystawach w kraju i za granic. Jest czonkiem ZPAF-u

  (Zwizku Polskich Artystw Fotografi kw). W fotografi i interesuje go przede

  wszystkim czowiek, jego praca, otoczenie. Wypowiada si najchtniej w fotografi i

  dokumentalnej, uznajc si wypowiedzi za najwaniejsz cech tego medium.

  Bra udzia w ponad czterdziestu wystawach prezentowanych w kraju i za granic.

  Jest autorem albumu Ludzie z wgla.

  Danuta Kowalik-Dura

 • W podejciu do fotografi i zawsze na pierwszym miejscu stawiaem tre i adunek emocjonalny. Technika i forma s oczywicie

  wane, ale nigdy na pierwszym miejscu.

  Od lat staram si wyrobi w sobie wiadomo tego, co wane, co przemija najszybciej. W moich wdrwkach z aparatem

  poszukuj miejsc magicznych, uroczych w swojej prostocie.

 • Leszek Jodliski

 • /// sowo od wydawcy /// Leszek Jodliski, Dyrektor Muzeum lskiego w Katowicach

  () Fotografi a nie powinna te oplata tylko jednej chwili,

  musi umie w jaki sposb

  zakonserwowa co z wymiaru ludzkiej

  przestrzeni i czasu, z obrazu wiata ()

  Lszl Bdi (1998)

  Czy znacie Grny lsk, jaki fotografuje Arkadiusz Gola? Niech Pastwa

  nie zmyl tytuy cykli fotografi cznych, takich jak Riwiera czy Kobiety

  z kopalni, Ludzie z wgla. W zdjciach tych zawarta jest caa prawda

  o miejscach, o ktrych czasami wiemy tylko, e s, i o ludziach tam miesz-

  kajcych, o ktrych wiemy niewiele lub wrcz wolimy ich nie zauwaa.

  Postaci te skadaj si na korowd charakterw wypeniajcych kato-

  wick ulic Wodn, biedaszyby, nieistniejce ju osiedle Karmaskie czy

  ulice witochowic-Lipin w wito Boego Ciaa Cigle zreszt pozo-

  staj pod wraeniem zdjcia z cyklu Boe Ciao, przy ktrym zamieramy

  w oczekiwaniu na nadejcie Jezusa, Syna Maryi. Jaki potencja emocji:

  niewykrzyczanej, niemal wymodlonej i tkwicej w skupieniu i trwaniu na

  nadejcie nieuchronnego i pewnego.

  Zdjcia Arkadiusza Goli przesycone s spoecznym uwraliwieniem pole-

  gajcym na dostrzeganiu godnoci osb umieszczanych w kadrze. W tej

  rejestracji jest prba opisywania i rozumienia, znajdowania sensw,

  z maksymalnie powcignit narracj. Ta za rozpina si midzy sfer

  symboliczn a realizmem gestu czowieka, wyrazu jego twarzy, umieszcza-

  nego w kadrze przedmiotu czy miejsca (cykl Bezrobotni). W zdjciach

  tych odnajduj zainteresowania i wpywy fotografi i portretowej Zofi i Rydet.

  Nawet jeli to mylny trop, ciesz si, e fotografi a ta pozostaje w krgu

  lskiej klasyki i tak domylnych inspiracji treciowych i formalnych.

  Fotografi a Arkadiusza Goli realizowana jest zarwno w kolorze, jak

  i w nie mniej, a moe nawet bardziej wymagajcej technice czarno-biaej.

  Skutek sigania po kolor jest humanizujcy dla podjtych tematw.

  Technika czarno-biaa pozwala na podkrelanie walorw formalnych,

  kompozycyjnych i nadawaniu tak tworzonym pracom dynamiki genetycznie

  wynikajcej z pracy reportera prasowego, ktrym przecie Arkadiusz Gola

  pozostaje.

  Jestem ogromnie wdziczny, i Muzeum lskie moe goci monogra-

  fi czn wystaw prac Arkadiusza Goli. Wszystkim, ktrych praca zoya

  si na ten projekt, pragn serdecznie podzikowa, kierujc take sowa

  wdzicznoci pod adresem Artysty.

  Tak, szanowni Pastwo. Ta wystawa to spotkanie z wielk fotografi , emo-

  cjami. To rado i satysfakcja pynca z moliwoci zaprezentowania prac

  Arkadiusza Goli publicznoci w Muzeum lskim.

  9

 • Danuta Kowalik-Dura

 • Album fotografi i Arkadiusza Goli, cho retrospektywny, nie ma charakteru

  monografi cznego. Jest wyborem prac zawierajcych w swej treci najbar-

  dziej istotne dla twrcy motywy, ktre przewijaj si od pocztku jego zma-

  ga z fotografi i jak sam mwi niezmiennie od dwudziestu lat inspiruj

  go i skaniaj do kolejnych fotografi cznych peregrynacji.

  Fotografi e Arka Goli s dokumentami osadzonymi we wspczesnych re-

  aliach ycia na Grnym lsku. Autor penetruje rne rodowiska i przes-

  trzenie, tworzc zbiorowy portret grup spoecznych, ktrych ycie jest

  wplecione w determinujce je otoczenie i zmieniajce si oblicze przemysu.

  Obrazy te s autorskimi refl eksjami wielowtkow opowieci o ludziach

  mieszkajcych na obrzeach miast, poza centrami i cigami gwnych ulic,

  gdzie ycie toczy si niespiesznie, w scenerii starych domw, na podwr-

  kach robotniczych dzielnic i ssiadujcych z ludzkimi osadami hadach bd

  w cieniu ruin dawnych zakadw pracy.

  To fotografi czne raporty obrazujce kondycj wspczesnego czowieka

  uwikanego w proste bycie w miejscu zastanym, w przeywanie kosmosu

  wasnych dozna. Teatr ycia, dla ktrego scen s przestrzenie swojsko

  wygldajcych podwrek zabudowanych domami z surowej cegy i ksi-

  ycowy krajobraz had i nieuytkw gdzieniegdzie urozmaicony oczkami

  pokopalnianych akwenw, ktre na fotografi ach Goli kusz jak tafl e ma-

  zurskich jezior.

  Bogactwo tych struktur zostaje skrztnie zagospodarowane przez ich

  lokatorw. Hady staj si miejscem wypoczynku i kanikuy o kolorycie

  /// wprowadzenie /// Danuta Kowalik-Dura

  egzotycznych wybrzey, jak ukazuje to cykl zatytuowany Riwiera,

  stawy za to owiska przycigajce amatorw pooww, a s i tacy,

  ktrzy urzdzaj tu spywy kajakowe czy dryfowanie po wodzie na

  byle czym.

  Fotografi e Goli s dokumentem zaangaowanym spoecznie. Dotykaj

  zjawisk trudnych, niekiedy skrajnych. Pokazuj stany graniczne ludzkiej

  kondycji, zadaj pytania o oblicza wspczesnego humanizmu i prawdy

  przypisane ludzkiej naturze. Ukazuj zawioci ycia, ktre na peryferiach

  poza blichtrem cywilizacji sukcesu sprowadzaj si do pytania o sensy

  podstawowe, egzystencjalne.

  Ich wymowa jest refl eksyjna. Nie brak im poetyki, chocia szorstkiej, bo

  zdominowanej treci. Std na fotografi ach znajdujemy uroki ycia: barw-

  ne postaci Kobiet kopalni o dumnych postawach, marzcych oczach

  i wrcz wabicych sylwetkach, w barwach szarego pejzau abdzia

  krcego nad swym rozlewiskiem kopalnianym stawem z dumnie

  rozpostartymi w locie skrzydami, letni aur z plastikowym basenem roz-

  oonym na zdewastowanym podwrku i ludmi gromadnie zanurzonymi

  w relaks na onie tutejszej natury.

  Z fotografi i emanuje akceptacja ludzi, wiadomo ich koniecznej koegzys-

  tencji ze rodowiskiem i innymi istotami funkcjonujcymi w tym zdegrado-

  wanym otoczeniu. Uzewntrzniaj si rne relacje, czsto dramatyczne,

  zwaszcza gdy uwikane w stany graniczne etyki i moralnoci przybieraj

  patologiczny charakter.

  11

 • Osiedle Kaufhaus, Ruda lska-Nowy Bytom 2000 |

  Zakad Sztuki Kocielnej, Piekary lskie 2003 |

 • Kram z dewocjonaliami pod Jasn Gr, Czstochowa 2010 |

  Boe Ciao, rynek, Katowice 2010 |

  28

 • Piwiarnia w Rudzie lskiej-Bielszowicach, 2003 |

  Podwrko w Bytomiu-Bobrku, 2002 |

  30

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.