Top Banner
Sekce Cel a daní GŘC Správa EKO daní celními orgány Ing. Naděžda Slavíková Odbor spotřebních daní GŘC
34

Správa EKO daní celními orgány

Jan 14, 2016

Download

Documents

alijah

Správa EKO daní celními orgány. Ing. Naděžda Slavíková Odbor spotřebních daní GŘC. Správce daně. celní úřady. Informace. www.cs.mfcr.cz. Místní příslušnost. Místní příslušnost – řídí se § 4 odst. 1 ZSDP, nejčastěji dle sídla firmy - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Správa EKO daní celními orgány

Ing. Naděžda Slavíková

Odbor spotřebních daní GŘC

Page 2: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Správce daně

celní úřady

Informace

www.cs.mfcr.cz

Page 3: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Page 4: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Page 5: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Místní příslušnost

Místní příslušnost – řídí se § 4 odst. 1 ZSDP, nejčastěji

dle sídla firmy- místní šetření na odběrních

místech na dožádání

Místní příslušnost jednotlivých celních úřadů je stanovena přílohou 2 a 3 zákona č. 185/2004 Sb. o celní správě České republiky, v platném znění.

Při změně místní příslušnosti se nevydává nové povolení

Page 6: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Přijímání návrhů

• návrhy na vydání příslušných povolení lze podávat již nyní

• nezávazný vzor návrhů na vydání povolení a další informace jsou zveřejněny a budou doplňovány na webových stránkách celní správy

Page 7: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Výzvy k odstranění vad návrhů

• § 21 odst. 8 ZSDP• návrh na vydání povolení musí obsahovat

náležitosti dle příslušných ustanovení zvláštního zákona.

• neobsahuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, vydá CÚ výzvu dle § 21 odst. 8 ZSDP, v níž stanoví lhůtu, v níž má navrhovatel chybějící, neúplné náležitosti doplnit.

• současně poučí o následcích nevyhovění výzvě.

Page 8: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Lhůty pro vydání povolení

• nejsou zvláštním zákonem stanoveny• správce daně má v daňovém řízení postupovat

bez zbytečných průtahů – ustanovení § 34c ZSDP – ochrana před nečinností.

• podpůrně Pokyn MF č. D – 308 – pro vydání rozhodnutí v daňovém řízení jsou stanoveny lhůty od 30 dnů do 6 měsíců– je zde upraveno i přerušení, stavení lhůt v případě

vydání výzvy k doplnění návrhu, shromažďování podkladů apod.

Page 9: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Registrace• Při splnění podmínek pro registraci

– celní úřad provede registraci po nabytí účinnosti zákona obratem

• Přihlášky k registraci– celní úřady– webové stránky CS

• Není podmínkou pro vydání povolení• Souvisí s první daňovou povinností

Page 10: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Informace o plátcích ekologických daní:• identifikační údaje o subjektu• údaje o typu registrace

Informace o typech povolení:• typ povolení• identifikační údaje• datum účinnosti / zániku / zrušení povolení• registrační číslo odběrného místa (u daně z elektřiny)• typ a výrobní číslo měřícího zařízení, kterým je osazeno odběrné místo (u daně ze zemního plynu)

Page 11: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Page 12: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Page 13: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Page 14: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Měření – DS povinnost prokázat

– Měření stanoveným měřidlem dle zákona 505/1990 o metrologii

– Měření pracovním měřidlem kalibrovaným dle zákona 505/1990 o metrologii

– Odhad znalce

– Propočet dle instalovaného příkonu spotřebičů a průměrné doby využití

Page 15: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Elektřina nezbytná pro výrobu a k udržení schopnosti vyrábět elektřinu

• výrobnou elektřiny energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující technologické zařízení pro přeměnu energie, stavební část a všechna nezbytná pomocná zařízení § 2 odst. 2 písm. a) bod 29 energetického zákona

• přečerpávání vody – vodní elektrárna

Page 16: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Daňová přiznání

• celní úřady• webové stránky CS

Pozor na lhůty pro dodatečná daňová přiznání

Page 17: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

KVETPEPO

PLYN

ELEKTŘINA

TEPLO

od daně osvobozeno

Page 18: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Výroba tepla

PEPO

PLYN

TEPLARNA

od daně osvobozen

Bez osvobození

Page 19: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Držitel povolení k nabytí EP osvobozených od daně

Držitelpovolení

osvobozené

EP

Účel osvobození

Bez osvobození

30 %

70 %

Zdanit 30 %

Page 20: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Držitel povolení k nabytí EP osvobozených od daně

Držitelpovolení

osvobozené

EP

Účel osvobození

Bez osvobození

Zdaněné EP

méně pravděpodobné

Page 21: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Držitel povolení k nabytí EP osvobozených od daně i bez daně

Držiteldvou

povolení

EP

Účel osvobození

Účel prodej

Zdanit Bez daně

bez daněosvobozená

Page 22: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Nejistota vyplývající z přechodných ustanovení – možné řešení

Dodavatel

Zdaněné EP

Dodatečné daňové přiznání

Dodavatel

Dodatečné daňové přiznání

Vrácení daně

Odběratel

od 1.1.2008

Předložení povolení

Zdaněné EP

Dodavatel

Dodatečné daňové přiznání

Page 23: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Nejistota vyplývající z přechodných ustanovení – možné řešení

Dodavatel

Zdaněné EP

Dodavatel Odběratel

od 1.1.2008 podá návrh do 15.1.2008

Nezíská povolení

Nezdaněné EP

Dodavatel

ZdanitVynaložil úsilí ?????

Page 24: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Ztráty při dopravě a skladování

• Prokázání skutečných ztrát

• Posouzení zda jsou obvyklé

Page 25: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Zákaz dodání plynu, pevných paliv, elektřiny - § 16 č. 45., 46., 47• dodavatel (osoba definovaná v § 2 příslušných částí zákona o

stabilizaci veřejných rozpočtů) nesmí na daňovém území dodat energetické komodity fyzické nebo právnické osobě, která není držitelem povolení k jejich nabývání jako osvobozených od daně.

• dodavatel nesmí na daňovém území dodat energetické komodity bez daně fyzické nebo právnické osobě, která není držitelem povolení k jejich nabytí bez daně.

• v případě porušení zákazu dodání energetických komodit osvobozených od daně, bez daně se právnická nebo podnikající fyzická osoba – dodavatel dopustí jiného správního deliktu, za nějž celní úřad uloží pokutu do 200 000 Kč.

Page 26: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Zákaz dodání plynu, pevných paliv, elektřiny - § 16 č. 45., 46., 47

• při porušení zákazu dodání energetických komodit bez daně, a to opakovaně – celní úřad povolení k nabytí energetické komodity bez daně zruší (§ 15 odst. 2 písm. c)

• v případě zrušení povolení z důvodu porušování zákazu dodání energetické komodity bez daně nelze témuž navrhovateli povolení po dobu jednoho roku vydat

Page 27: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Zrušení povolení k nabývání EP osvob. od daně s důsledkem nemožnosti podání nového návrhu

• v případě zrušení povolení k nabytí energetických komodit osvobozených od daně z důvodu

– použití osvobozených energetických komodit k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje a nepřiznání daně odpovídající jinému účelu použití, nebo

– opakovaného uložení pokuty za spáchání jiného správního deliktu – nevedení evidencí

– nelze témuž navrhovateli povolení po dobu jednoho roku vydat (§ 10 odst. 2 písm. d)

Page 28: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Podávání dodatečných daňových přiznání

• obecně platí ustanovení § 41 ZSDP• DoDap na daň vyšší – plátce daně je povinen

předložit DoDaP do konce měsíce následujícího po zjištění, že jeho daňová povinnost za určité zdaňovací období má být vyšší než poslední známá daňová povinnost

• DoDaP na daňovou povinnost nižší proti poslední známé daňové povinnosti lze platně podat jen tehdy, nejsou-li splněny podmínky pro uplatnění mimořádných opravných prostředků, a do lhůty stanovené § 47 ZSDP, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak.

Page 29: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Podávání dodatečných daňových přiznání

• V případě plátců daně z EP je zvláštním zákonem stanovena kratší lhůta pro možnost podání DoDaP na nižší daňovou povinnost – 6 měsíců ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, jehož se dodatečné daňové přiznání týká.

Př. Za zdaňovací období leden měl plátce daně podat (řádné) daňové přiznání do 25. února

Zjistí-li důvody pro podání DoDaP na nižší daňovou povinnost, může je platně podat nejpozději do 25. srpna

Page 30: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Odvolání proti vyměření / dodatečnému vyměření daně

• zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů definuje v příslušných částech, týkajících se daní z EP plátce daně a vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit – kromě dodání EP na daňovém území konečnému spotřebiteli např. spotřebou EP osvobozených od daně k jiným účelům, než na které se osvobození vztahuje

• plátcem daně se tak může stát i jiná osoba než dodavatel

Page 31: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Odvolání proti vyměření / dodatečnému vyměření daně

• zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů definuje v příslušných částech, týkajících se daní z EP plátce

• všichni plátci daně, jimž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání a zaplatit daň do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla

• ve stejné lhůtě – pro podání řádného daňového přiznání – může plátce daně podat tzv. opravné daňové přiznání (§ 41 odst. 3 ZSDP)

Page 32: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Odvolání proti vyměření / dodatečnému vyměření daně

• správce daně vyměří daňovou povinnost tzv. konkludentně, bez pochybností - § 46 odst. 5 ZSDP – vyznačí tuto skutečnost na daňovém přiznání

• po provedení tzv. vytýkacího řízení - § 43 ZSDP – vydá platební výměr

• proti platebnímu výměru se lze odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení

• podané odvolání nemá v případě platebního výměru nebo konkludentního vyměření odkladný účinek

• odvolání se podává písemně nebo ústně do protokolu u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno

Page 33: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Odvolání proti vyměření / dodatečnému vyměření daně

• správce daně může řízení doplnit a nemůže-li o odvolání sám rozhodnout

• nejsou důvody pro zamítnutí dle § 49 odst. 2 ZSDP• neshledal důvody ani pro částečné vyhovění odvolání

(autoremedura - § 49 odst. 1 ZSDP) • postoupí odvolání spolu s výsledky doplněného řízení a

předkládací zprávou odvolacímu orgánu k rozhodnutí.

Page 34: Správa EKO daní celními orgány

Sekce Cel a daní

GŘC

Odvolání proti vyměření / dodatečnému vyměření daně

• odvolacím orgánem je celní ředitelství nadřízené celnímu úřadu, který napadené rozhodnutí vydal (§ 50 odst. 1 ZSDP)

• dodatečné daňové přiznání lze platně podat až poté, co existuje poslední známá daňová povinnost – tj. částka daně ve výši, jak ji naposled stanovil pravomocně správce daně (§ 41 odst. 1 ZSDP)

• bylo-li by tedy podáno dodatečné daňové přiznání v době, kdy poslední stanovení daňové povinnosti (konkludentně nebo platebním výměrem) není dosud pravomocné, posoudilo by se jako odvolání