Top Banner
JUNE2015 WEEK#4
38

Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

Aug 07, 2015

Download

Marketing

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 2: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

Spot’it-אודות ה

,יקריםקוראים

.מהירובקצבקורההמון...רשתותמרובה,מסכיםמרובה,ערוציםמרובהבעולםחייםאנחנו

."צינור"האתלתפוסיכוליםמקסימום...זמןלנואיןבפועלאבלומידעכשיובהכלמעודכניםלהיותרוציםכולנו

בצורהלכםשתאפשרשבועיתסקירה-Spot‘itאתעבורכםיצרהאסטרטגימחקרמחלקת,כךלשםבדיוק

.העכשוויתהאינטרנטבתרבותהשראהומעוררשחםמהבכלדקותמספרתוךלהתעדכןביותרוהקלההפשוטה

הנצפיםהקליפים,השראהמעוררישיווקייםומהלכיםפרסומות,ביותרהוויראלייםהרשתמסרטוניהחלכול-ה

...ועוד,ועוד,ועודחדשיםהכיהסרטים,מדוברותהכיהטלוויזיהתכניות,ביותר

!מהנהקריאהלכםמאחלים

אסטרטגימחקרמחלקתצוות

Page 3: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

On the

מוסיקה טלוויזיה

קולנועויראלי-חם ברשת

חדשנותאפליקציות

תחרויות ופרסיםפרסום מעורר השראה

Page 4: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי
Page 5: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

!ארצות הברית מתגאהבכלמינייםחדנישואיםבעדהעליוןהמשפטביתפסיקתבגלללאאם.ההיסטוריהבדפייירשםהאחרוןשהסופשבועכנראה

מעבר.תקדיםחסרתפשוטהייתההחברתיותברשתותלכךשהתגובההעובדהבגללאוליאז,הבריתבארצותהמדינותחמישים

מסחריתאוציבוריתישותשוםכמעטאין,הגאווהדגלשלצבעוניגרידשלהםהפרופילתמונתעלשמוכולםכוללכולםכילעובדה

:המותגיםתגובותמיטבלהלן.למאורעאחרתאוזובצורההתייחסהשלא

ריס'גבן אנד

אבסולוט

טייד

איירליינסאמריקן

סניקרס

יריאוס'צמנטוס

Page 6: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

ההיסטוריתלפסיקהאדישיםנשארושלאטלוויזיהסדרותשלנבחרמקבץקבלו.החגיגהעלרוכביםהמותגיםרקלא

! ארצות הברית מתגאה

משפחה מודרנית

כתום זה השחור החדש

משחקי הכסגרייהאנטומיה של

בית הקלפים

Page 7: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

מספר,דבריודעתשלמושלםבתזמון.לפוליטיקאיםגםאלאטלוויזיהולסדרותלמותגיםרקלאטובהגאווהבצבעילהתכרבל

מתפשרהבלתילמאבקהולהצטרףאישייםפרטיםלהזיןניתןבונחיתהדףקלינטוןהילריהשיקההדיןפסקפרסוםלפניימים

עצמהלפסיקהבטוויטרהגיבהגם,ולקינוח,בנושאסרטוןשחררהגםהיא,במקביל.בים"להטלאמריקאיםזכויותשוויוןלמען

.ברשתהפופולרייםלאחדשהפךבציוץ

! ארצות הברית מתגאה

Page 8: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי
Page 9: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

הבאזכוחו של

סביב,המילהמובןבמלוא,באזלייצרהצליחטאיוואניבירותמותג

החברה,המאורעלכבוד.דבשעםבירה–חדשהבירהשלהשקה

השוניםהמשרדיםביןשהתעופפורובוטיותדבוריםשלציייצרה

לקבלמנתעל.הסקרניםלעובדיםהחדשהמוצראתוחילקובטאיוואן

עשרהותוךלמבצעבאינטרנטלהירשםהעובדיםעלהיה,הבירהאת

אתלהםהביאמעופפתדבורהבדמותאישישליח,היותרלכלימים

.הבירה

Page 10: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

קרם הלחות הראשון שיעשה לך קמטים

השדסרטןקרן.חזהקרםגםומעתהפניםקרם,ידייםקרם

יחדיצרוSkinfoodהטיפוחמוצריחברתעםבשיתוףהניוזילנדית

התובנהעומדתהרעיוןמאחורי.בלבדלחזההמיועדחדשלחותקרם

כלוללאעצמאיבאופןמתגליםהשדסרטןממקרי50%לפחותכי

נשיםיעודד,המוצריוצרימקוויםכך,החדשהקרם.רופאשלבדיקה

סיכוייהןאתיגדילכךידיועליותרקרובותלעיתיםשלהןבחזהלגעת

ממשיכולשהקרםהעובדה.דופןיוצאבמשהויותרמהרלהבחין

זהו-מבריקדיקופישללחשובהקמפייןלפרסומאיגרמהחייםלהציל

.אותםלמנועינסהולאקמטיםלךשיעניקהראשוןלחותהקרם

Page 11: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

ליצור,האחת-שברולטשלהשיווקאנשיבפניעמדומשימותשתי

אתלמשוך,והשנייההחדשהקרוזשברולטשלההשקהלכבודבאז

ערכתשיחררו?עשומה.החמקמקY-הדורשלליבותשומת

.בלבד(ים'אימוג)האייקוניםבשפתשמדברתלעיתונאיםתקשורת

הקומאיקאיבהפרסומותסדרתהוציאוגםהםהמהלךבמסגרת

השפהאתבמיוחדללמודהולך,מקדונלדנורם,הטוויטרואושיית

.בעצמכםמסרהאתלפצחלנסותמוזמנים.החדשה

Page 12: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

?למה להוריד את המים כשאפשר לרסס פעמיים

חדשהבפרסומת,האסלהלחדריהחןאתשמחזירההחברה,פוריפו

לכךמודעותליצורהחברהמבקשתהפעם.לשירותיםלספריי

עבוררק,החברהמשםמשתמעשאוליכפי,אינםשלהשהתרסיסים

במדינתהמתמשכתהבצורתבעקבותאולי."כבדותיציאות"

,שלההוויראליותפרסומותבשידועה,החברהמנסה,קליפורניה

מיםהטלתכלאחריבאסלההמיםאתלהורידשלאצרכניםלעודד

כברימיםכמהלפנישיצאהסרטון.לביןביןהתרסיסאתלרססופשוט

מיליון33לעומתואפסכאיןאך,הרבהשזה.צפיותמיליון2-למתקרב

קקי-בהיסטוריההגדולבטאבושעסקהחברהסרטוןשקיבלהצפיות

.בנותשל

Page 13: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

אבל,מרירהשהיאשיגידויש,כבדהבירהזוקאסלשניושיגידויש

לאאחדאף,שלהםהחדשההפרסומתשבעקבות,מקוויםקאסלבניו

מודעותהמאודפרסומותבשידוע,הבירהמותג.כלוםיותריגיד

זהולכבודביולי4-ה,הגדולהבירהלחגלהתכונןמתחיל,שלולעצמן

אתאוהבשלאמילכלקוראתיותראושפחותחדשהפרסומתהוציא

,וגםלבתשומתלמשוךכמובןנועדהחריגהצעד.מטומטםהבירה

אתלשתותחוששיםשאנשיםבעובדהלהילחםבאמת,לאאותאמינו

.כבדהשהיאוהתחושהשלההכהההצבעבעקבותהבירה

הכפרשותי

Page 14: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

זקיניםקרב

שתנסושעדחכו,חריגההמצאהזולחזהלחותשקרםחשבתםאם

Dollarחברתשלהחדשהמוצר,לזקןהשמןאת Beard Clubשנועד

לכםנשמע.חודשיתבהזמנהלהגיעויכול,הפניםשיעראתלטפח

באופןהמתכתביםאותושמלווהוהפרסומתהמוצרשםכיאולי?מוכר

Dollar-העםישיר Shaved Club,פרסומתדרך,בזמנושמכרו

לאדרךלכםהנהאז.חודשיתבהזמנהגילוחסכיני,במיוחדויראלית

לכםשנותרמהכל.קשהמדייותרלעבודמבליבאזלייצרבכללרעה

.שלכםהזקןאתמטפחיםאומגלחיםאתםהאםהואלבחורכעת

Page 15: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי
Page 16: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

, בינתיים. פסטיבל קאן לפרסום זה עתה הסתיים ואנו עובדים במרץ על הסקירה השנתית המלאה

...קבלו טעימה של כמה פעילויות דיגיטליות מתוקות שפגשנו בדרך, מכיוון שלא יכולנו להתאפק

קאן-אל תסתכל בקאן

Page 17: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

Cannes You Please Shut Up?

Cannאתהכירו,פרסוםמפטפוטישהתעייףמילכל You Please

Shut Up-הציוציםכלאתאמתבזמןשאסףזדוניטאמבלר

נשארולאהפרסוםסוכנויותשלביותרקלישאתיים\שטחיים\התפלים

..שלכםהבאי"האפציוץלפניאותולבדוקלכםשווהאולי.חייב

Page 18: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

The Cannes and the Cannes-not

עבורבמיוחדשנוצרכרוםתוסף,-Cannescellationהאתהכירו

שלסלפיםעםיוםיוםלהתמודדונאלצולקאןנסעושלאאלו,כולנו

הקוקטייליםממסיבותדירקטורהארטשלתמונות,היאכטהעלהבוס

חוסםהתוסף!עודלא.החוףעלשמפנייהשותהקולגהשלסתםאו

שעותעדלעבודנוכלכך.באשאותםומעלהמקאןציוציםאוטומטית

.בלבדחלקימירמורועםועושרבאושרמאוחרות

Page 19: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

?את באה לקאן הרבה

גםלכםוהתפנתהמזלכםוהתמזל,לריוויירהקפצתםזאתובכלוהיה

CANNES-בשהשתמשתםמקוויםמאודאנחנו,שתייםאושעה

WE MEET,מקצועאנשיביןשמחברתטינדרדמויתאפליקציית

הלינקדיןלחשבוןמתחברתהאפליקציה.באזורשנמצאיםמהתחום

ימינההמשתמשיםביןלדפדףהנלהבלפרסומאיומאפשרתהאישי

ושניבמידה.לפגישההמתאיםהמועמדשנמצאעדושמאלה

כךעלמודיעההאפליקציה,השניאתאחדסימנומשתמשים

.התקשרותומאפשרת

Page 20: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי
Page 21: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

שליחות פרסומית

Terminator Genisys,עתידקטלניתשליחותבסדרתהחמישיהסרט

אבל,שלאהאמת,סתם.בעיצומהוההתרגשותליוליבראשוןלצאת

המאסיבייםהפרסוםמהלכיבעקבותלמאורעלהתייחסכןהחלטנו

Bigדוגמתהסרטשלהשותפיםלמשווקיםמעבר.סביבושנעשים

Red,Red Robin,Gold’s Gym,מכילהסרט,אחריםרביםועוד

דייוידסוןהארליאופנועיושלנייקשל(למדיגלויות)סמויותפרסומות

Lanai-לקשורההאחרונההמילהאך.בפרמיירהכיכבושגם

Collection,שללאביושייךאךמכיריםאינכםשכנראהבגדיםמותג

ששייכיםמותגיםשלהופעה.פעמיםכמהביצירהומופיעהסרטמפיק

הבאהגדולכטרנדמסתמנתאךבעברהתרחשהכברהסרטיםליוצרי

.לחלשיםזהמוסר.בהוליווד

Page 22: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי
Page 23: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

עושה בושותאייפון

שלהאלמותיתבסצינהבערגהנזכריםגםאם

***הבאהבשורהספויילר!זהירות***

מהאתבדיוקלנוישאזהבירהברחובותמושפלתהולכתסרסיי

כית'צמשחקיםחברת.משלכםבושהפעמון-צריכיםשאתם

כדיהניידעלללחוץניתןבהבושהפעמוןאפליקצייתהשיקה

פשוטאוShameאומרתהנזירהשלהמאייםקולהאתלשמוע

בפעםאז.המחרידהפעמוןצלצולבשבילהטלפוןאתלנער

פשוט,פישלוהםכמהעדלחברכםלהסבירשתרצוהבאה

.שלואתלעשותלקסםותנוהאפליקציהאתהפעילו

Page 24: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

בסלון של סיינפלד

המציעותחברות,נפרץלחזוןהפכוסטרימינגשירותיבהבתקופה

מאודיצירתיותדרכיםעללחשובנאצלותישירהצפייהשירותי

שלהפיכתםלכבוד.הלקוחותשלליבםעלולהתחרותעצמןלבדל

,החודשמסוףהחלישירהבצפייהלזמיניםסיינפלדשלהפרקיםכל

הדירהאתמחדשלבנותהולוהסטרימינגשירותיחברתהחליטה

תשעבמשךהמופתיתהסדרהאתשליוותה,רי'גשלהמפורסמת

אתמזמין,מנהטןבדרוםמחדששנבנה,אפ-הפופמיצב.עונות

החברתיותלרשתותולהעלותלהצטלם,לסטודיולהגיעהמעריצים

.פנימהקרמרכניסתלבצע,חשובהכי,וכמובן

Page 25: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי
Page 26: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

לטיילור' הצביעו ט

לאפלכשגרמהשעברבשבועהיסטוריהעשתהסוויפטטיילורהזמרת

במכתבשיצאההזמרת.כולוהעולםלעינישלההמדיניותאתלשנות

שלאמתכננתשהחברהכךעלביקורתהביעה,החברהנגדפתוח

שירותשלהניסיוןחודשישלושתבמשךלאמניםתמלוגיםלשלם

החברה,המכתבפרסוםאחריקצרזמן.שהשיקההחדשהמוזיקה

עלגםלאמניםתשלםהיאכיהטוויטרדרךוהודיעהכיווןשינתה

להיותיכוליםענקמותגישגםכךעלמעידההפרשה.הניסיוןתקופת

שהיאשמסתמן,סוויפטטיילורועל,מטעויותמהרוללמודגמישים

.זמרתסתםמעודיותרהרבה

Page 28: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

ישראל-מצעד הלהיטים

י כאן/לחץאליעדכשמרלימתוק

י כאן/לחץקפה שחור וחזקיהיה בסדר

י כאן/לחץאייל גולןשישי בצהריים

י כאן/לחץנתן גושןדברי איתי יותר

י כאן/לחץדודו אהרון3טרמינל

Page 29: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

ב"ארה-מצעד הלהיטים

See You AgainWiz Khalifa ft. Charlie Puthי כאן/לחץ

Bad BloodTaylor Swift ft. Kendrick Lamar י כאן/לחץ

Trap QueenFetty Wapי כאן/לחץ

Shut Up And DanceWalk the Moon

י כאן/לחץ

כאןי/לחץ

CheerleaderOMI

Page 30: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

בריטניה-מצעד הלהיטים

Want To Want Me Jason Deruloי כאן/לחץ

Cheerleader OMIי כאן/לחץ

Lean OnMajor Lazer & DJ Snake Featuring M0י כאן/לחץ

Where Are Ü Now

Runaway (U & I)

Skrillex and Diplo ft. Justin Bieber

Galantis

י כאן/לחץ

י כאן/לחץ

Page 31: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי
Page 32: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

והרי החדשות

Googleאתשעברשבועהשיקהגוגל News lab,שלחדשממשק

חדשותליצורהשוניםהמדיהלאמצעילעזורשנועדהחיפושענקית

באמצעות.דאטהומבוססותרלוונטיותיותר,ממוקדותיותרשהן

הרבמהידעלתרוםמבקשתגוגל,חדשותותכניותנתונים,כלים

וכלילעיתונאים(גלישהנתוני,חיפושתוצאות,מפות)שברשותה

האיכותואתצורכיםשאנוהידעאתלשפרובכךשוניםתקשורת

ידעבו,יותרדמוקרטיעולםליצורהחברהשלהשאיפותלצד.שלו

התקשורתלתחוםהחברהשלהכניסה,לכולםוזמיןנגישמצרךהינו

בכמעטלהחלפהניתןשאינוכשחקןהאיתןמעמדהאתמבצרתרק

.דמוקרטיהשלאחרסוגכברוזה.אפשריתזירהכל

Page 33: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

בוא נפזר את מסך הערפל

,שוניםמסכיםלכמהשלנוהקשבאתלפצלרגיליםכבראנוכיום

תוךבטלוויזיהלהציץוגםבניידגם,במחשבגםזמניתבוולהשתמש

.הזוהתובנהמתוךבדיוקנוצר,חדשאינטרנטיממשק,4Screen.כדי

מציעה,מסויםבמוצרהמשתמשמעורבותאתלמקסםמנתעל

שלרבמספרעבורתוכןלהפיקלעסקיםשמאפשרחדשכליהחברה

אתלהתאיםאפשרשיהיהכך('וכומחשב,פלאפון,טאבלט)מסכים

אופיעלבהסתמךוזאת,מסויםלמכשיראופטימליבאופןהתוכן

ברוכה,רוגעלהתראות,אחרותבמילים.במכשירהשגורהשימוש

.וריכוזקשבהפרעתהבאה

Page 34: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

.זהו. צעד קטן לאדם

מבקשPornHubהפורנואתרשלחדשהמוניםמימוןקמפיין

משימהלצורךהחיצוןלחללפורנוכוכבישנילשלוחלולעזורממעריציו

וכנראההירחאלמסחריותטיסותהתחילולאשעודאףעל.מיוחדת

הכספיםוגיוסבמידהכימבטיחהאתר,הקרובהבשנהגםיתחילולא

עודהאוויראלתצאהקוסמיתהטייפקלטת,(דולרמיליון3.4)יושלם

.2016-ב

Page 35: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

לעקוף משאית ולהישאר בחיים

אפשראםיודעיםולאמשאיתמאחורינתקעיםשאתםזהאתמכירים

בצורהמשאיותלעקוףדרךמצאהסמסונג.עודלאאז?לאאולעקוף

תוצבהמשאיתשבקדמתהואהרעיון,בגדול.יותרהרבהובטוחהקלה

מאחוריאלהצילומיםאתשיקריןלמסךמחוברתשתהיהמצלמה

רכבאםלהבחיןשמאחוריהלנהגמאפשרתהמשאית,כך.המשאית

.קלותביתראותהלעקוףלוולאפשרלאאוממולמגיע

.מצוינתשאלה?כזהמיזםשלהמחירלגביומה

Page 36: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

הקסמיםסקייטבורד

-כולנושלהחלוםהתגשמותאתמציגלקסוסשלומסקרןחדשסרטון

לאעודבינתיים.(Hoverboardהמקצועיבשמואו)מעופףסקייטבורד

מעטורקתחבולהסתםזושמאאועובדבאמתזההאםברורממש

לקסוס.(נוזליבחנקןהשימושביניהם)כהעדסופקוטכנייםפרטים

תחתלעקובמוזמניםואתםשבועיבסיסעלמידעעודלהוציאמתכננת

פלאזההאםבעצמכםלגלותולנסותLexusHover#ההאשטאג

.פרסומיתעלולפשוטאוטכנולוגי

.

Page 37: Spot'it- 21.6-25.6 -שבוע רביעי

הליכת ירח

בצעצועיםשמשתעשעתהיחידההמכוניותחברתאינהלקסוסאולם

ופיתחוגוגלשללאתגרנענואאודיחברת.מכוניותשאינםניידים

.הירחעללנסועשאמורמיוחדרכב,מדענים35שלצוותבעזרת

בפרסיזכההואמטר500לעבוריצליחהחברהשלוהרכבבמידה

עלהעבודהאבלפעוטנשמעאוליהמרחק.דולרמיליון30-הגדול

בסוףרקלהסתייםוצפויה2009-בכברהתחילההמורכבהפרויקט

.המתמודדיםלכלבהצלחה.הירחעלינחתשהרכבשעה2017

.