Top Banner
SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY produktový katalog
28

SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY

Oct 15, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Pístup do kavity Cavity Access Set
Start-X™
READYSTEEL C+ FILE ProGlider®
Postendodoncie Palodent® V3 Prime&Bond universal™ SDR® Plus ceram.x® SphereTEC™
Reendodoncie ProTaper Universal Retreatment ProUltra
Opracování koenových kanálk
X-Smart® Plus X-Smart iQ™
Výplach EndoActivator®
02 03
Trope studie
Dobré resto Špatné resto
Dobré Endo 90% 44%
Špatné Endo 68% 18%
Trope. M: Periapický stav endodonticky ošetených zub v porovnání s kvalitou koenové výpln a dostavby korunky. Univerzita Severní Karolína, Chapel Hill, temple Dental School, USA Int End J (1995) 28. 12-18
Trope studie potvrdila, e úspch endodontického ošetení pímo závisí na kvalit postendodontické dostavby.
Absence periapikální infekce (API) = „Úspšná endodoncie“
Cavity Access Set Profesionální preparace kavity • Sada obsahující nezbytné nástroje, které pokryjí
vtšinu poteb pi preparaci kavity • Umoní vytvoení pímého pístupu a prostoru
pro iriganí roztok – vynikající základ pro úspšné endodontické ošetení
• Obsahuje inovativní vrtáek X-Gates, který je kombinací všech výhod vrták Gates 1, 2, 3 a 4 v jednom nástroji
04 05
Start-X™ Ultrazvukové koncovky pro opracování vchodu do koenového kanálku • Jendoduchý systém: jedna koncovka – jedna klinická indikace • Ucelená ada ultrazvukových koncovek pro specifické indikace • Umoují vtší kontrolu a pesnost díky neustálému pehledu pi preparaci • Povrch koncovek je rýhovaný, co zajišuje vynikající preparaní schopnost,
dlouhou ivotnost a minimální risk opadávání diamantových ástic do úst pacienta.
• Kompatibilní se systémy Satelec a EMS
Start-X #5 K vyleštní dna deové dutiny, k odstranní kalcifikací a výplových materiál
Start-X #4 K odstranní koenových ep a inlejí
Start-X #3 K dohledání a otevení vchodu koenového kanálku (i pi kalcifikaci), má aktivní hrot
Start-X #2 K dohledání a otevení vchodu do MB2 kanálku, má aktivní hrot
Start-X #1 K opracování stn vchodu do koenového kanálku, má neaktivní hrot s aktivní laterální ástí
Nástroj pro vyhledání vstupu do koenového kanálku • Má aktivní hrot pyramidálního tvaru pro jednodušší
pístup i pi sloitjší anatomii kanálk • Odolnjší proti ohnutí • Jednodušší pístup do apikální ásti • Je vhodný i pro kalcifikovaný kanálek
READYSTEEL™ C+ FILE
Ideální nástroj pro zprchodnní a rekapitulaci kanálk • Má trojúhelníkový prez pro vtší flexibilitu, úinnost
a bezpenost • Tupá, vodící špika (Batt), která sniuje riziko vzniku
transportace a schdk • Dostupný v ISO velikostech s konicitou .02
READYSTEEL® K-FLEXOFILE
06 07
WaveOne® Gold Glider
Preflering snadno a rychle • Vhnodný pro vysoce zakivené kanálky • V porovnání s manuálními nástroji sniuje riziko
transportace, schdk a apikálních zip • Jednoduché pouití
Optimalizovaná píprava pro opracování nástroji WaveOne® Gold s jedním reciprokaním glide path nástrojem, který je souástí WaveOne Gold systému • Pizpsobí se pirozené anatomii kanálku • Vysoce bezpený, flexibilní a odolný vi
cyklické únav • Dodává se ve sterilním balení pro jednorázové
pouití, ím si zachovává maximální eznou schopnost, sniuje se riziko zalomení a kíové kontaminace nástroje.
WaveOne® Gold Glider je nástroj pro reciprokaní pohyb a je kompatibilní s Dentsply Sirona motory, kde je k dispozici pedem naprogramované nastavení.
Pouití konvenního nástroje z nerezové oceli - pevládá vysoká odchylka (zipy, schdky, transportace).
ProGlider™ – výrazn mén odchylek
ProPex Pixi™ Malé rozmry, velké benefity • Multifrekvenní apexlokátor pro spolehlivé urení
pracovní délky v prbhu opracování koenového kanálku
• Vyznauje se precizností a vysokou pesností • Pístroj malých rozmr – je moné jej pipevnit
k bryndáku pacienta • Pi mení je pouita  optická
i zvuková kontrola
Existující studie profesora Kuttlera pro Journal of Endodontics.
Cíl: Porovnat skutenou pesnost stolního top apexlokátoru Root ZX a ProPex Pixi ™.
Výsledky: Ujistte se, e neexistuje ádný významný rozdíl v pesnosti mezi Root ZX a ProPex Pixi ™.
Dr. Sergio Kuttler, profesor endodoncie, Nova Southeastern University.
08 09
• Jednorázové pouití koncovek - jednoduchá hygiena (aktivaní koncovky, ochranné fólie)
* Lékaské tídy vhodné pro lékaské aplikace
ProTaper Next™ Nová generace excentricky rotujících nástroj* Nástroj ProTaper Next™ zlepšuje bezpenost, pizpsobí se pirozené anatomii kanálku a sniuje riziko zalomení nástroje. Má unikátní excentrický, obdélníkový prez, který umouje nástroji „hadovitý” pohyb. Rotace excentrického nástroje tak vytváí vtší prostor pro odvod detritu. • Díky vysoké flexibilit je vhodný i pro sloité
klinické pípady (úzké a vysoce zakivené kanálky)
• Pro vtšinu klinických pípad staí pouze dva nástroje. Vysoká úinnost opracování sniuje celkovou dobu ošetení o 15% a 25%*
• Jedinený prez nástroj zajišuje vtší bezpenost: a o 75% vyšší odolnost vi cyklické únav a o 25% niší efekt „zašroubování”*
• Vylepšený pístup pro moláry díky délce díku 11 mm
• Materiál M-WIRE NiTi (unikátní a pokroilý postup firmy Dentsply Sirona) vylepšuje flexibilitu nástroje, je odolnjší proti cyklické unáv s maximalní efektivitou
• Kompletní systém, k dostání s papírovými, gutaperovými epy a s obturátory
• Vysoký strandard ošetení s bezpenou aplikací díky sterilním nástrojm pro jednorázové pouití
• Kompatibilní se všemi endo motory s nastavením rychlosti 300 rpm a torzí 2 Ncm
X5
X4
X3
X2
X1
ProTaper Next™
Konvenní nástroje
ProTaper Next™ - základní sekvence
ProTaper® Gold Nová generace nástroj, systému ProTaper® Universal • 2,6x vyšší odolnost vi cyklické únav* • Vyšší flexibilita v prmru o 24%**
(nástroji umonuje dodret pirozenou anatomii koenového kanálku)
• Zkrácený dik ze 13 mm na 11 mm (vylepšuje intraorální viditelnost)
• Vyšší flexibilita nástroje díky patentované metalurgii • GOLD technologie • Stejná sekvence nástroj, technika opracování
a ezná schopnost, jako u ProTaper® Universal
PROTAPER GOLD™ „shaping” rozšiují koenové kanálky a jsou ureny pro pouití s technikou „brushing”.
SX
S1
S2
PROTAPER GOLD™ „finishing“ jsou prunjší, take mete pomocí jednoho uceleného systému opracovat a dokonit kadý koenový kanálek.
F1
F2
F3
F4
F5
ProTaper® Gold SX & ProTaper Next™ XA • Nástroje pro úpravu pímého pístupu do kanálku
* Týká se dokonovacích nástroj ProTaper® Gold F3. Prmrná odolnost vi cyklické únav systému ProTaper® Gold je 2,4 krát lepší ne u systému ProTaper® Universal.
** Prmrná hodnota ProTaper® Gold ve srovnání s ProTaper® Universal.
Zaloeno na interním testování. Údaje ze souboru.
Zvyšuje bezpenost pacienta • Nástroj Primary WaveOne® Gold je o 50 % odolnjší
vi cyklické únav ne nástroj WaveOne® Primary • Menší efekt “zašroubování”** v porovnání se
standardními rotaními systémy Pokrývá širší spektrum morfologií kanálk • Lepší flexibilita nástroje díky GOLD technologii • Rozšíená ada velikostí (Small, Primary,
Medium, Large) Zkrácení doby potebné pro opracování • Dostává eznou schopnost na vyšší úrove • Jeden nástroj na ošetení, šetí as pro
opracování a výplach
Vtšinu** koenových kanálk je moné opracovat pomocí jednoho koenového nástroje WaveOne® Gold Primary
WaveOne® Gold Glider
ISO color coded
WaveOne® Gold
015 2%
020 Small7%
025 Primery7%
035 Medium6%
045 Large5%
12 13
Uivatelsky jednoduchý endo motor pro rotaní a reciprokaní pohyb • Rotaní nebo reciprokaní pohyb nástroj pro
maximalní všestrannost • Jednoduché nastavení s velkým displejem, intuitivní
ovládání, knihovna nástroj, tlaítko zapnutí/vypnutí na mikromotoru.
• Vynikající viditelnost a pístup díky miniaturní hlavice 6:1
• Kompaktní a lehce penosné • Výhodné kity s nástroji ProTaper Next™
nebo WaveOne® Gold
X-Smart® Plus
X-Smart IQ™ Bezdrátový endomotor pro rotaní a reciprokaní pohyb • Tenký, dobe vyváený násadec • Miniaturní hlavika 6:1 pro jednoduchý pístup
a vynikající viditelnost • Rotaní nebo reciprokaní pohyb • Ovládání motoru pomocí aplikace Dentsply IQ
Aplication pro Apple iOS v iPadu mini™ (1-3) • Usnaduje penos kompletních dat o prbhu ošetení • Obsahuje knihovnu koenových nástroj s pedem
nastavenými programy • Individuáln upravitelná a kompatibilní knihovna
nástroj s dalšími systémy pro opracování • Sledování kroutícího momentu v reálném ase –
RTTM™ (Real Time Torque Monitoring) • Výhodné kity s nástroji ProTaper Next™
nebo WaveOne® Gold
kanálky na bázi epoxy-amidové pryskyice • Kvalitní sealing a dlouhodobý hermetický uzávr • Chemická a biologická stabilita • Snadná aplikace i odstranní - adhezivní ke stn
koenového kanálu, pracovní as 4 hod • Forma pasta/pasta v automix stíkace • Dostupný i v tubách pro runí míchání
“AH Plus je vynikající sealer s vlastnostmi, které mi umoují jej pouít pro rzné obturaní techniky”
James Aquilina BDS Msc
z gutaperi
Obturátor se síovaným jádrem z gutaperi • Zaplní celý koenový systém s tekutou gutaperou,
nikoli pouze jeden kanálek • Jednoduché a rychlé plnní v jednom kroku • Rychlé nahátí v pícce ThermaPrep® 2 • Jádro obturátoru nyní obsahuje 100% rovou
gutaperu pro jednoduché zavedení i optovné odstranní z koenového kanálku
GuttaCore®
Mandibulární levý, druhý molar s délkou koene 24,5 mm. Kanálky byly opracovány nástroji ProTaper, velikost F1, zaplnny obturátory a sealerem AH Plus. Pro snazší pístup do mesiálního kanálku bylo drátko obturátoru odstranno. Obturátor byl zaveden ve správném úhlu, pomocí pinzety se zádrným mechanismem. Distální kanálek byl zaplnn obvyklým zpsobem bez pedchozího odstranní drátka obturátoru.
S laskavým svolením Dr. James Gutmann
GuttaCore® je kompatibilní se všemi píckami ThermaPrep. Pro nahívaní GuttaCore® vdy pouijte nejniší program.
16 17
ThermaPrep® 2 Trojrozmrné teplo pro 3D obturaci • K nahívaní všech Dentsply Sirona obturátor (Thermafil,
WaveOne®, ProTaper® Gold, WaveOne® GOLD, GuttaCore™) • Obturátor je pipravený bhem nkolika vtein. V jednotném
nebo duálním nastavení • Funkce: Pomalé uvolnní dráku na obturátory, asova se
zvukovým indikátorem a funkce ištní
Palodent® V3 Systém sekních matric Pro rychlé, bezpené a spolehlivé výpln kavit II. tídy. • Tsný a pedvídatelný kontakt • Tsný uzávr u dásní • Redukované dokonování a leštní • Snadno pouitelný systém
1
2
2
3
4
5
7
6
1. Pevné Ni-Ti krouky pro vynikající pevnost a pam pruiny
2. Ramena a hroty z plastu vyztueného skelným vláknem jsou ve tvaru písmene “V”, aby se pizpsobily klínku
3. Otvor pro pin pinzetu pro snadné umístní a vyjmutí klínku
4. Horní úchyt pro snadné umístní a postranní úchyt pro vyjmutí matrice
5. Kryt gingivy zabraující vzniku mezer pi okraji gingivy
6. Vtší zakivení - matrice zub obalí 7. Výraznjší horní okraj pro pirozen
vypadající anatomii
18 19
Prime&Bond universal™ Aktivní kontrola vlhkosti pro spolehlivou adhezi díky patentované technologii Active-Guard™ • Všestranné pouití, vhodný pro všechny techniky leptání
a indikace • Aktivní pokrytí kavity zabrauje vzniku suchých míst • Zanechává tenkou vrstvu • Aktivní penetrace dentinových tubul • Spolehlivý výkon i u píliš vlhkého nebo pesušeného
dentinu • Prakticky ádná citlivost po ošetení • Dlouhý pracovní as 30 minut pi skladování v CliXdish™ • Unikátní formule, která neobsahuje HEMA, TGDMA ani
bisfenol
Jedna kapka nanesená pomocí mikroštteku se bez další manipulace pirozen rozproste po celém povrchu
SDR® Plus Nová vylepšená generace dosud nepekonaného výplového materiálu typu bulk-fill Dokonalé endo vyaduje dokonalé resto! • A 4 mm vrstvy s vynikající adaptací
v hlubokých kavitách - díky samonivelaci nevyaduje dodatenou manipulaci
• Kompozitní materiál typu bulk-fill s nejniším smršovacím naptím na trhu
• Spolehlivá adheze i v kavitách s vysokým C-faktorem
• Nové “A” odstíny pro vtší univerzálnost vetn výplní kavit III. a V. tídy
• 50 milión pouití po celém svt a nkolik klinických studií
• Ušetí a 40% pracovního asu v porovnání s klasickou technikou vrstvení
• Dostupný v kompulích i stíkakách v odstínech A1, A2, A3 a Universal
Mléný molár s výplní z SDR Plus
po 2 letech in situ.
Dr. V. Ehlers
+ Mléné distální zuby Materiál SDR Plus je moné pouít bez další vrstvy univerzálního kompozitu a vrstvit jej a po okluzální povrch. Rychlá a snadná technika nanášení je ideální pro ošetení dtí.
+ Peetní fisur Úzká špika kompule dovoluje materiálu snadno zatéct do všech fisur a zaruuje vysoce pesnou aplikaci
Interní foto Dentsply Sirona
+ Dostavby pahýl Polymerace a do 4 mm hloubky iní z materiálu SDR Plus rychlou a snadnou alternativu pro dostavby pahýl. Nanesení a modelace jsou velmi snadné
Dr. van der Vyver
A1 A2 A3 Universal
Filtek
+ Spolehlivá adheze
Endodontické kavity jsou pro kompozita typu bulk-fill obzvlášt problematické, protoe vtšinou se jedná o hluboké kavity I. tídy. To maximalizuje potenciál smršovacího naptí daného vysokým C-faktorem. Studie naznaují, e vyplují-li se kavity s vysokým C-faktorem po velkých vrstvách, je volba kompozita dleitým prvkem, jak zabránit uvolnní výpln.**
Materiál SDR Plus s technologií SDR me být ešením pro kavity s vysokým C-faktorem, které vede k tsnému koronárnímu uzávru postendodontických kavit.
Syntac/Grandio Flow* Dentsply Sirona Endo-Resto System
(Prime&Bond® XP/SDR)
Relativní poet (%) vzork vykazujících netsnosti u vstupu do koenového kanálku***
+ Tsný uzávr
„SDR Plus zajišuje tsný uzávr endodontických pístupových kavit, co je dleitý faktor pro dlouhodobý úspch endodontického ošetení.”
Prof. Dr. Schirrmeister, University of Freiburg, Germany
* Nejedná se o registrovanou obchodní znaku Dentsply Sirona
** Van Ende A et al., 2016: Effect of Bulk-filling on the bonding efficacy in Occlusal Class I Cavities. J Adhes Dent.; 18(2):119-24
*** Interní zpráva Ebert J, Study No. 14 1408 (2011). K dispozici na vyádání
ceram.x® SphereTEC™ Univerzální nano-keramický výplový materiál Excelentní manipulace • snadno se adaptuje ke stnám kavity, nelepí se
na nástroje, snadno se modeluje a je odolný vi sesouvání
Jednoduchost díky novému konceptu odsín • 5 odstín pokrývá kompletní škálu VITA®*, spolehlivý
soulad odstín díky pozoruhodnému chameleon efektu
Chytrá nálepka “i-shade” pro pevod na odstíny VITA®*
Po 20 s leštní
VITA®*
CLOUD odstíny A1 A2 A4A3.5A3
A1 A2 A3 A3A3.5B1 B2 C2 C2B3C1 D2 D3 B4D4 C3
Pokroková technologie plniva Patentovaná technologie granulovaného plniva SphereTECTM pedstavuje proces výroby mikroskopických, pesn tvarovaných struktur skládajících se ze submikronových ástic skla • vysoká pevnost • vynikající manipulace • snadné leštní a dokonalý estetický výsledek
21 23
Mén krok. Mén asu. Obdivuhodný výsledek. Potebujete-li, pitlate. Chcete-li, leštte. Dokonovací a leštící systém Enhance pokryje celý proces odstranní pebytk, tvarování a dokonení pouhou zmnou vyvinutého tlaku • Jednokroký systém pro pirozený estetický výsledek • Dokonení a leštní dostaveb z kompomer, kompozit
a skloionomer • Aplikace vtšího tlaku pro odstranní pebytk a základní
tvarování nebo menšího tlaku pro dokonení
Jednoduchá metoda pro dosaení vysokého lesku a pirozeného vzhledu. Po dosaení pirozeného vzhledu se systémem Enhance, pouijte diamantový leštící systém Enhance PoGo pro vysoký lesk.
1 tlaítko- všechny indikace
• Lehká, bezdrátová, snadno ovladatelná • LED technologie pro všechny svtlem tuhnoucí materiály
polymerující v oblasti vlnových délek 460–490 nm. • Prmrná intenzita svtla 1000 mW/cm2 (CureRite™) • Pokrokový systém kontroly nad teplem omezující
teplotu LED hrotu • Individuáln nastavitelný LED hrot otoný o 330° • Tvar LED hrotu poskytuje výborný intraorální pístup.
SmartLite® Focus® Polymeraní LED lampa ve tvaru „pera”
ProTaper® Universal Retreatment Speciální systém 3 nástroj na reendodoncii • Rotaní NiTi nástroje na reendodoncii zaruující
efektivitu a bezpenost • Speciáln vyvinuté pro reendodoncii k odstranní
výplového materiálu ped optovným opracováním koenového kanálku
• Ideální volba bez ohledu na primárn pouitý endodontický systém
Endodontické, ultrazvukové koncovky • Patentované, usnadujicí pístup ke všem zubm • Sypané diamantovým zrnem, zvyšující efektivnost
a pesnost pi opracování • Titanové koncovky s jedinenou geometrií, zajišující
lepší pístup v omezujících oblastech • Dostupné pro ultrazvukové násadce Satelec a EMS
Pro Ultra® Endo Tips
Aquasil™ Soft Putty Vysoce viskózní A-silikonový otiskovací materiál • Pro všechny techniky otiskování • Snadná píprava, výborná pevnost
a objemová stálost • Optimální flexibilita pro snadné vyjmutí
z podsekivých míst
pam • Díky vynikajícím hydrofilním vlastnostem precizn
otiskuje i ve vlhkém prostedí • Dostupný v stední, nízké a extra nízké viskozit • Pro všechny otiskovací techniky
Flexibilní monosti zpracování • Frézování a leštní nebo frézování a vypálení Vysoká pevnost • 210 MPa pevnost bloku (po frézování a leštní)
a 370 MPa výsledná pevnost (po frézování a napálení glazury)
Pirozený vzhled • piro zená opalescence, fluorescence a výrazný
chameleon efekt zajistí náhradám Celtra Duo (ZLS) vzhled pirozených zub.
Snadné cementování • Po naleptání a silanizaci náhrady aplikujte Calibra®
Ceram Cement. Jednoduše naleptejte a silanizujte vnitní povrchy náhrady, poté aplikujte univerzální adhezivum Prime&Bond universalTM a adhezivní pryskyiný cement Calibra Ceram pro snadné odstranní pebytk a prokázanou dlouhodobou spolehlivost.
Celtra® Duo Zirkonem zesílená lithium silikátová keramika (ZLS)
26 27
Calibra® Cements • Snadné odstranní pebytk - gelová fáze prodlouená na 45 s poskytuje as potebný
pro dkladné oištní pebyteného cementu • Dostatek asu na cementování v reimu „tack-cure“ - indikátor „tack cure“ odpoítává
10 vtein, které poskytnou dostatek asu na práci bez obav ze zatuhnutí
Calibra® Universal Samoadhezivní pryskyiný cement Univerzální samoadhezivní cement tém pro všechny indikace • Cementace v jednom kroku eliminuje dodatené
leptadlo nebo adhezivum. • Vysoká okamitá pevnost bondu za 6 minut zajistí
pevnou poátení vazbu. • Výbr z 5 barevných odstín s technologií Shade
Stable® prakticky eliminuje zmnu barvy v ase.
Calibra® Ceram Adhezivní pryskyiný cement Zaruuje pevnou vazbu a dlouhotrvající úspch u celokeramických a CAD/CAM náhrad. • Jednoduchý systém pro dokonalé klinické ešení.
Pi pouití adheziva Prime&Bond® universal™ není zapotebí aktivátor chemického tuhnutí, odpadá míchání s primery.
• Okamitá a dlouhotrvající vysoká pevnost vazby na keramiku v porovnání s ostatními pedními výrobci znamená vytvoení úspšné náhrady a také spokojenost pacienta.
• Je zapotebí jen tenká vrstva cementu. • Výbr z 5 estetických odstín s technologií Shade
Stable® prakticky eliminuje zmnu barvy v ase
Calibra® Veneer Estetický pryskyiný cement
Bezkonkurenní Calibra Veneer Cement je jediný cement, který budete potebovat pro úspšnou, dlouhotrvající fazetovou náhradu • 12 let osvdeného klinického pouívání • Viditeln lehce ztvrdlý cement s tém neomezenou
dobou na oištní • Tixotropní vlastnosti umoují píjemné zacházení • Zkušební pasty vrn odpovídají píslušným
odstínm • Výbr z 5 estetických odstín s technologií Shade
Stable® prakticky eliminuje zmnu barvy v ase
dentsplysirona.com