Top Banner
Tartalom: A főnév o Többes szám képzése o A névelők o A főnevek neme A MELLÉKNÉV o A BIRTOKOS NÉVMÁSOK A HATÁROZÓSZÓK MELLÉKNEVEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS FOKOZÁSA o Összehasonlítás o FELSŐFOK SZÁMNEVEK A dátumok Az idő kifejezése NÉVMÁSOK o A SZEMÉLYES NÉVMÁS ALANYI ESETE o SZEMÉLYES NÉVMÁSOK HASZNÁLATA ELÖLJÁRÓSZÓ UTÁN o A SZEMÉLYES NÉVMÁS TÁRGYAS ÉS RÉSZESHATÁROZÓI ESETE A névmás tárgyas- és részeshatározói esetének poziciója mondaton belül o A VISSZAHATÓ NÉVMÁS o BIRTOKOS NÉVMÁSOK A MUTATÓ NÉVMÁS A KÉT LÉTIGE: SER ÉS ESTAR KÉRDŐMONDATOK AZ IGÉK o KIJELENTŐ MÓDÚ, JELEN IDEJŰ IGÉK NEM RENDHAGYÓ -AR VÉGŰ IGÉK NEM RENDHAGYÓ –ER VÉGŰ IGÉK NEM RENDHAGYÓ –IR VÉGŰ IGÉK RENDHAGYÓ IGÉK o FOLYAMATOS JELEN (ESTAR + GERUNDIUM) o A KÖZELMÚLT o BEFEJEZETT MÚLT IDŐ o FOLYAMATOS MÚLT IDŐ o FOLYAMATOS MÚLT IDŐ
49

spanyol nyelvtan

Feb 19, 2015

Download

Documents

Veronika Veress

spanyol nyelvtan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: spanyol nyelvtan

Tartalom:

A főnév o Többes szám képzése o A névelők o A főnevek neme

A MELLÉKNÉV o A BIRTOKOS NÉVMÁSOK

A HATÁROZÓSZÓK MELLÉKNEVEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS

FOKOZÁSAo Összehasonlítás o FELSŐFOK

SZÁMNEVEK A dátumok Az idő kifejezése NÉVMÁSOK

o A SZEMÉLYES NÉVMÁS ALANYI ESETE o SZEMÉLYES NÉVMÁSOK HASZNÁLATA

ELÖLJÁRÓSZÓ UTÁNo A SZEMÉLYES NÉVMÁS TÁRGYAS ÉS

RÉSZESHATÁROZÓI ESETE A névmás tárgyas- és részeshatározói

esetének poziciója mondaton belülo A VISSZAHATÓ NÉVMÁS o BIRTOKOS NÉVMÁSOK

A MUTATÓ NÉVMÁS A KÉT LÉTIGE: SER ÉS ESTAR KÉRDŐMONDATOK AZ IGÉK

o KIJELENTŐ MÓDÚ, JELEN IDEJŰ IGÉK NEM RENDHAGYÓ -AR VÉGŰ IGÉK NEM RENDHAGYÓ –ER VÉGŰ IGÉK NEM RENDHAGYÓ –IR VÉGŰ IGÉK RENDHAGYÓ IGÉK

o FOLYAMATOS JELEN (ESTAR + GERUNDIUM)

o A KÖZELMÚLT o BEFEJEZETT MÚLT IDŐ o FOLYAMATOS MÚLT IDŐ o FOLYAMATOS MÚLT IDŐ o JÖVŐ IDŐ

Jövő idejű cselekvések kifejezése o FELTÉTELES MÓD

FELSZÓLÍTÁS KIFEJEZÉSE TENER QUE + főnévi igenév HAY QUE + főnévi igenév

A PASSZÍV A KÖTŐMÓD JELEN IDEJE FELSZÓLÍTÓ MÓD

Page 2: spanyol nyelvtan

Állító felszólító mód Tiltás

A KÖTŐMÓD MÚLT IDEJE

A főnév

A spanyol főnevek lehetnek hímneműek vagy nőneműek

Például:

Hímnem: niño, hombre, teléfono, profesor fiú, férfi, telefon, tanár *Nőnem: niña, mujer, casa, profesora lány, nő, ház, tanárnő

Többes szám képzése

Ha egy főnév magánhangzóra végződik, akkor többesszámot a szó végére helyezett ‘s’-szel képezünk. Ha mássalhangzóra, akkor pedig ‘es’ hozzáadásával.

Például:

Hímnem: niños, hombres, teléfonos, profesores fiúk, férfiak, telefonok, tanárok

Nőnem: niñas, mujeres, casas, profesoras lányok, nők, házak, tanárnők

A névelők

A határozott névelő hímnemben

Egyesszám: el Többesszám: los

Például:

| Egyes szám | Többes szám | el niño fiú | los niños fiúk | el hombre férfi | los hombres férfiak | el teléfono telefon | los teléfonos telefonok | el profesor tanár | los profesores tanárok

A határozott névelő nőnemben

Egyes szám: la Többes szám: las

Például:

| Egyes szám | Többes szám | la niña lány | las niñas lányok | la mujer nő | las mujeres nők | la casa ház | las casas házak | la profesora tanárnő | las profesoras tanárnők

A határozatlan névelő hímnemben

Page 3: spanyol nyelvtan

Egyes szám : un

Például:

| un niño egy fiú | un hombre egy férfi | un teléfono egy telefon | un profesor egy tanár

A határozatlan névelő nőnemben

Egyes szám: una

Például:

| una niña egy lány | una mujer egy nő| una casa egy ház | una profesora egy tanárnő

A főnevek neme

Azok a főnevek, amelyek ‘–o’-ra végződnek, a spanyolban szinte mindig hímneműek: el niño; el teléfono; el periódico; el banco; el cambio; el dinero; el edificio un diccionario; un abrigo; un libro; un piso; un baño; un litro; un ejemplo

Kivétel: la mano; la foto; la moto; la radio

Azok a főnevek, amelyek ‘–a’-ra végződnek, a spanyolban szinte mindig nőneműek: la niña; la casa; la ventana; la puerta; la mesa; la luna; la boca una revista; una palabra; una sonrisa; una taza; una camisa; una carretera

Kivétel: el día; el mapa; el idioma; el programa; ill., azok a főnevek, amelyek

‘-ema’-ra végződnek (például: el problema; el tema; el sistema)

Azok a főnevek, amelyek ‘–dad’, ‘-tad’, ‘-ión’-ra végződnek, mindig nőneműek: una ciudad; la libertad; la igualdad; la televisión; una conversación; una nación

Azon nőnemű főnevek esetében, amelyek hangsúlyos ‘a’-val vagy ‘ha’-val kezdődnek, egyesszámban az ‘el’ vagy ‘un’ névelőt kell használnunk: el agua, el ala, el alma, un área, el hambreVannak olyan főnevek, amelyek nemtől függően lehetnek hímneműek és nőneműek

Az ‘–ista’ végűek: un/una turista, el/la economista, el/la artista, un/una tenista

Az ’–ante’ végűek: el/la cantante, un/una representante, el/la estudiante

Nincs külön szabály azon főnevek nemére, amelyek ‘–e’-re vagy mássalhangzóra végződnek: el coche, la calle; el golpe, la gripe; el arroz, la voz; el fin, la crin

Megjegyzés 1: Manapság létezik a köznyelvben egy irányzat, hogy olyan hagyományosan csak hímnemben létező főnevekből is képezzenek nőnemet, amelyeknek korábban nem volt nőnemű alakjuk (például: el abogado –- la abogada,

Page 4: spanyol nyelvtan

el médico -– la médica). Egy másik modern irányvonalat képvisel az a jelenség, amikor az alany nemét nem ismervén nem csak a hímnemű alakot tüntetik fel. Erre több lehetőség is van, például: el/la pasajer/a, vagy mindkét nemben kiírják az adott szót (el pasajero o la pasajera).

Hagyományosan, ha egy párról beszélünk, amelynek tagjai hímneműek és nőneműek vegyesen, a hímnemű alakot használjuk.

Például:

el padre, la madre – los padres apa, anya - szülők el rey, la reina – los reyes király, királynő - királyi pár la abuela, el abuelo --los abuelos nagymama,

nagypapa - nagyszülők la tía, el tío – los tíos nagynéni, nagybácsi -

nagybácsiék dos niños, ocho niñas – diez niños

Egy másik modern irányzat pont az előbbi összevont többes számot hivatott elkerülni. Erre különböző lehetőségek vannak, mint például: los pasajeros y las pasajeras; los/las pasajeros/as; l@s pasajer@s

Megjegyzés 2:

A + EL lerövidül AL-ra: Voy a el cine. = Voy al cine. Moziba megyek.

DE + EL lerövidül DEL-re: Voy de el hotel a el cine. = Voy del hotel al cine. a hotelből a moziba megyek

A MELLÉKNÉV

Spanyolban a melléknevet egyeztetni kell a főnévvel számban és nemben. Általában a melléknevet megelőzi a főnév. Azok a melléknevek, amelyek mássalhangzóra ‘–ista’-ra vagy ‘e’-re végződnek, nem különböznek hímnemben és nőnemben. Csak számban kell egyeztetni a főnévvel.

Egyes számú hímnemű alakok:

un coche bonito egy szép autó un niño simpático egy szimpatikus fiú el hombre rico egy gazdag férfi el ministro nuevo egy új miniszter un libro interesante egy érdekes könyv el autobús azul egy kék autóbusz un político nacionalista egy nacionalista politikus

Egys számú nőnemű alakok:

una casa bonita egy szép ház una niña simpática egy szimpatikus lány

Page 5: spanyol nyelvtan

la mujer rica egy gazdag nő la ministra nueva az új miniszterasszony una clase interesante egy érdekes óra la casa azul a kék ház una ministra pacifista egy pacifista miniszterasszony

A ‘bueno’, ‘malo’, ‘grande’ melléknevek állhatnak a főnevek előtt. Ebben az esetbem egyesszámú hímnemű főnév esetén ‘bueno’ és ‘malo’ alakok helyett ‘buen’ és‘mal’ alakokat használjuk, valamint egyesszámú hímnemű és nőnemű főnevek esetén a ‘grande’ helyett a ‘gran’ alakot.

Például:

un día bueno – un buen día egy jó nap tiempo malo – mal tiempo rossz idő un problema grande – un gran problema nagy

probléma una parte grande – una gran parte egy nagy rész

Többes szám képzésénél ugyanazok a szabályokat alkalmazzuk, mint a főnevek esetében:

hozzátoldunk egy ‘s’-t a melléknévhez, ha ‘o’,‘a’, ‘e’ magánhagzóra végződik

hozzátoldjuk az ‘es’-t, ha a melléknév mássalhangzóra végződik.

Többes számú hímnemű alakok:

unos coches bonitos unos niños simpáticos los hombres ricos los ministros nuevos unos libros interesantes los autobuses azules

Többes számú nőnemű alakok:

unas casas bonitas unas niñas simpáticas las mujeres ricas las ministras nuevas unas clases interesantes las casas azules

Úgy képezzük a nőnemű alakját azon nemzetiséget kifejező mellékneveknek , amelyek mássalhangzóra végződnek, hogy a szó végére egy ‘a’-t toldunk.

Egyses szám Többes szám

Page 6: spanyol nyelvtan

español-española

españoles-españolas

inglés-inglesa ingleses-inglesas

francés-francesa franceses-francesas

Néhány melléknévnek ugyanaz az alakja hímnemben és nőnemben: iraní, iraquí, belga, estadounidense, canadiense iráni, irkai, belga, egyesültállamokbeli, kanadai

A többi esetben követjük a nőnemképzés szabályait:

Egyes szám Többes szám

italiano-italiana italianos-italianas

checo-checa checos-checas

noruego-noruega noruegos-noruegas

eslovaco-eslovaca

eslovacos-eslovacas

A BIRTOKOS NÉVMÁSOK

Spanyolban a birtokos névmásokat a vele együtt álló főnévvel számban egyeztetjük, ill. többesszám első- és második személy esetén nemben is.

Személyes névmások Birtoskos névmás egyes szám

Birtokos névmás többes szám

Yo mi mis

Tú tu tus

Él, ella, usted su sus

Nosotros / Nosotras nuestro, nuestra nuestros, nuestras

Vosotros / Vosotras vuestro, vuestra vuestros, vuestras

Ellos, ellas ustedes, su sus

Például:

Page 7: spanyol nyelvtan

mi hermano, mi hermana, mis hermanos, mis hermanas

tu amigo checo, tu amiga checa, tus amigos checos, tus amigas checas

nuestro piso, nuestra casa, nuestros profesores, nuestras profesoras

vuestro hotel, vuestra ciudad, vuestros pasaportes, vuestras maletas

su pueblo, su ciudad, sus libros, sus casas

Megjegyzés: A ‘su’ / ‘sus’ névmás egyaránt vonatjozhat: él, ella, usted, ellos, ellas vagy ustedes esetekre A névmásokról részletesebben ld. alább a Névmások részben

A HATÁROZÓSZÓK

Sok határozószót egyenesen a melléknevekből képezünk a ‘–mente’ képző hozzáadásával, amelyet a nőnemű alakhoz toldunk:

rápida –- rápidamente, precisa –- precisamente, segura –- seguramente

Ha a melléknévnek nincs nőnemű alakja, akkor a `–mente’ képzőz az egyesszámú alakhoz toldjuk:

fácil –- fácilmente könnyű- könnyen total -– totalmente teljes- teljesen simple -– simplemente egyszerű- egyszerűen real -– realmente valódi- valóban

MELLÉKNEVEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS FOKOZÁSAÖsszehasonlítás

a. Ha két egymástól különböző dolgot akarunk összehasonlítani, akkor a „más / menos que“ formát alkalmazzuk:

Madrid es más grande que Salamanca. – Salamanca es menos grande que Madrid. Madrid nagyobb, mint Salamanca. Salamanca kevésbé nagy, mint Madrid.

La ciudad es más ruidosa que el campo. – El campo es menos ruidoso que la ciudad. A város zajosabb, mint a vidék. A vidék kevésbé zajos, mint a város.

Nosotros trabajamos más que vosotros. – Vosotros trabajáis menos que nosotros. Mi többet dolgozunk, mint ti. Ti kevesebbet dolgoztok, mint mi.

Mi hermano tiene más dinero que yo. – Yo tengo menos dinero que mi hermano. A testvéremnek

Page 8: spanyol nyelvtan

több pénze van, mint nekem. Nekem kevesebb pénzem van, mint testvéremnek.

a. Ha azt akarjuk kifejezni, hogy két dolog egyforma, a következő alakot használjuk:

Melléknevek, határozószók esetén: ‘igual de ... que’, vagy ‘tan ... como’

Paco es igual de alto que Juan. Paco ugyanolyan magas, mint Juan

Paco es tan alto como Juan. Paco olyan magas, mint Juan

Igék esetén: ‘igual ... que’ és ‘tanto ... como’

Mi hija se llama igual que mi madre. A lányomat ugyanúgy hívják, mint az anyám.

Mi hijo come tanto como su padre. A fiam annyit eszik, mint az apja.

FELSŐFOK

Ha egy személy vagy dolog egy egész csoporttal való összehasonlítása során kiemelkedik, szintén a ‘más’ és ‘menos- t használjuk :

Pepe es el alumno más inteligente de la clase. Pepe az osztály legpkosabb tanulója.

El Monte Everest es la montaña más alta del mundo. A Mount Everest a világ legmagasabb hegye.

Ha egy tulajdonság magas fokát akarjuk kifejezni, anélkül, hogy összehasonlítanánk, akkor használhatjuk a ‘muy + melléknév’ vagy ‘-ísimo / -ísima / -ísimos /-ísimas’ alakot:

muy guapo – guapísimo nagyon csinos muy grande – grandísimo nagyon nagy muy alta – altísima nagyon magas muy delgados – delgadísimos nagyon vékony muy caras – carísimas nagyon drága

A bueno, malo, grande, pequeño, bien és mal mellékneveknek és határozószóknak rendhagyó alakjaik vannak:

más bueno / más bien = mejor jobb más malo / más mal = peor rosszabb más grande = mayor nagyobb más pequeño = menor kisebb

Page 9: spanyol nyelvtan

SZÁMNEVEK

0 cero 11 once 30 treinta 81 ochenta y uno

1 uno 12 doce 31 treinta y uno 90 noventa

2 dos 13 trece 40 cuarenta 91 noventa y uno

3 tres 14 catorce 41 cuarenta y uno 100 cien

4 cuatro

15 quince 50 cincuenta 101 ciento uno

5 cinco 16 dieciséis 51 cincuenta y uno

1.000 mil

6 seis 17 diecisiete 60 sesenta 1.001 mil uno

7 siete 18 dieciocho 61 sesenta y uno 2.000 dos mil

8 ocho 19 diecinueve 70 setenta 1.000.000 un millón

9 nueve 20 veinte 71 setenta y uno

10 diez 21 veintiuno 80 ochenta

A cien-t csak akkor használjuk, ha pontosan 100-ról van szó (például ‘Cien euros’). Ha nem pontosan százról beszélünk, akkor a ciento-t használjuk: ciento uno, ciento dos, etc.

Harminc után a tízesekhez az egyeseket ‘y’ segítségével rendeljük: treinta y uno, cuarenta y uno, cincuenta y uno, sesenta y uno, setenta y uno, ochenta y uno, noventa y uno.

A számneveknek nincs nemük kivéve a százasokat:

200 doscientos hombres -– doscientas mujeres 300 trescientos – trescientas 400 cuatrocientos – cuatrocientas 500 quinientos – quinientas 600 seiscientos – seiscientas 700 setecientos – setecientas 800 ochocientos – ochocientas 900 novecientos – novecientas

A sorszámnevek tízig:

Page 10: spanyol nyelvtan

1º primero primera primeros primeras

2ª segundo

segunda segundos segundas

3ª tercero tercera terceros terceras

4º cuarto cuarta cuartos cuartas

5º quinto quinta quintos quintas

6º sexto sexta sextos sextas

7º séptimo séptima séptimos séptimas

8º octavo octava octavos octavas

9º noveno novena novenos novenas

10º décimo décima décimos décimas

Tizenegytől a sorszámneveket nem nagyon használják, helyettük a tőszámneveket alkalmazzák.

“Carlos V” úgy olvassuk Carlos Quinto. “Alfonso XIII” úgy olvassuk Alfonso Trece.

A dátumok

A dátumokat szintén tőszámnevekkel fejezzük ki.

“¿Qué día es hoy?”Milyen nap van ma?“Tres de abril.” Április három.

Ha egy konkrét dátumot szeretnénk kifejezni, akkor az ‘el’ névelőt, a hónapot és az évet, valamint a ‘de’ elöljárószót alkalmazzuk.

“Yo nací el 3 de marzo de 1968.” 1968. március 3-án születtem.

A hét napjai esetén is az ‘el’ névelőt alkalmazzuk: “El viernes voy al oculista.” Pénteken szemorvoshoz megyek.

Az idő kifejezése

Page 11: spanyol nyelvtan

Az időre mindig egyes számban kérdezünk: ‘¿Qué hora es?’ Hány óra van? Mindig többes számban felelünk: ‘Son las dos.’ Két óra van. Kivétel képez, ha egy óra van: ‘Es la una.’

Ha arra szeretnénk rákérdezni, hogy mikor kezdődik egy esemény: “¿A qué hora......?” És igy válaszolunk: “A la / las.....”

Ha a pontos időt szeretnénk megmondani:

1.00 – Es la una / Es la una en punto 1.05 – Es la una y cinco 2.10 – Son las dos y diez 3.15 – Son las tres y cuarto 4.20 – Son las cuatro y veinte 5.25 – Son las cinco y veinticinco 6.30 – Son las seis y media 7.35 – Son las ocho menos veinticinco 8.40 – Son las nueve menos veinte 9.45 – Son las diez menos cuarto 10.50 – Son las once menos diez 11.55 – Son las doce menos cinco 12.00 – Son las doce / Son las doce en punto

Ha napszakot szeretnénk kifejezni, akkor a ‘de’ elöljárószót alkalmazzuk:

Las tres de la mañana (3:00) Reggel három Las cinco de la tarde (17:00) Délután 5 Las diez y media de la noche (22:30) Este fél

tizenegy

Ha nem konkrét időpontról beszélünk, csak napszakról, akkor a ‘por’ elöljárót használjuk:

Por la mañana reggel Por la tarde délután Por la noche este

NÉVMÁSOKA SZEMÉLYES NÉVMÁS ALANYI ESETE

Egyes szám Többes szám

yo én nosotros / nosotras mi

tú te vosotros / vosotras ti

él, ella, usted ő, ön ellos, ellas, ustedesők, önök

Page 12: spanyol nyelvtan

Ha egy másik személyhez szólunk, az informális, családias alakot használjuk: ‘tú’ egyesszámban és ‘vosotros’ (hímnem) vagy ‘vosotras’ (nőnem) többesben.

Az udvarias, magázó alak az ‘usted’ egyesben, és ‘ustedes’ többesszámban. Ezt a két alakot általában Vd. és Vds. formájában rövidítik és az igék harmadik személyű alakjával használják. Általában a névmások alanyi esetét nem használják, hiszen az igék ragozása magában foglalja a vonatkozó személyt.

‘¿Dónde vives?’ – ‘Vivo en Avilés y trabajo en Gijón.’Hol laksz? – Avilésben lakom és Gijónban dolgozom.

Természetesen, ha össze szeretnénk vetni különböző véleményeket és információkat a félreértések elkerülése miatt, használhatjuk a személyes névmásokat:

¿Cómo os llamáis? – Yo me llamo Raquel y ella se llama Elena.

Hogy hívnak benneteke? - - Az én nevem Raquel, ő pedig Elena.

¿Qué estudiáis? – Yo estudio Medicina y él estudia farmacia.

Mit tanultok? - - Én orvostanhallgató vagyok, ő pedig gyógyszerésznek tanul.

SZEMÉLYES NÉVMÁSOK HASZNÁLATA ELÖLJÁRÓSZÓ UTÁN

Egyes számban az első és második személy alakjai változnak meg, a többi személyben a névmások alakjai változatlanok. Elöljárószók után (a, para, de, por stb.) a ‘mí’ és ‘ti’ alakokat használjuk. :A névmás alanyi esete: yo, tú:A névmás alanyi esete elöljárószóval: mí, tí

Például:

Esta carta es para tí. Ez a levél a tied. El jefe habla muy bien de tí. A főnök nagyon jókat

mondott rólad.

Viszont:

Esta carta es para él / ella / Vd. El jefe habla muy bien de nosotros nosotras /

vosotros / vosotras /ellos / ellas / Vds.<<

A ‘con’ elöljáró esetén rendhagyó alakokat használunk: conmigo y contigo. Velem és veled.

Például:

¿Quieres ir conmigo? - Sí, quiero ir contigo. Akarsz velem menni? – Igen, veled akarok menni.

Page 13: spanyol nyelvtan

A SZEMÉLYES NÉVMÁS TÁRGYAS ÉS RÉSZESHATÁROZÓI ESETE

A névmások tárgyas és részeshatórozói esetben ugyanolyan alakúak az első és második személyekben, eltérés csak harmadik személyben van.

Alanyeset Részeshatározói eset

Tárgyeset

yo me nekem me engem

tú te neked te téged

él le neki lo őt

ella le neki la őt

usted le neki lo önt

nosotros / as nos nekünk nos minket

vosotros / as os nektek os titeket

ellos les nekik los<<őket

ellas les nekik las őket

ustedes les nekik los önöket

Például tárgyesetben:

¿Quién es Alberto? – No sé. No lo conozco. Ki Alberto? Nem tudom, nem ismerem őt.

¿Quién es María? – No sé. No la conozco. Ki María? Nem tudom, nem ismerem őt.

¿Quiénes son Alberto y María? – No sé. No los conozco. Kik Alberto és Maria? Nem tudom, nem ismerem őket

¿Dónde están mis libros? – No los encuentro. Hol vannak a könyveim? Nem találom őket.

¿Dónde están mis gafas? – No las encuentro. Hol van a szemüvegem? Nem találom.

Például részeshatározói esetben:

¿Me das un beso? Adsz nekem egy puszit?

Page 14: spanyol nyelvtan

Claudio nos ha enviado una carta. Claudio küldött nekünk egy levelet.

Os doy mi número de teléfono. Megadom nektek a számom.

Les enviaré un email mañana. Küldök nekik egy emailt holnap.

A névmás tárgyas- és részeshatározói esetének poziciója mondaton belül

a. A főnévi igenév végén (vagy olyan igék végén, mint ‘poder’,

‘querer’, amelyeket főnévi igenév követ)

No puedo hacerlo. – No lo puedo hacer. Nem tudom ezt megtenni.

El jefe quiere verte. – El jefe te quiere ver. A főnök látni akar Téged.

a. Gerundium végén (vagy az ‘estar’ igét követő gerundium után):

* Estoy pensándolo. Lo estoy pensando. Ezt még meggondolom.

a. Egy ragozott ige előtt, de mindig a tagadószó után:

* Las veré mañana. – No las veré mañana. Holnap látom őket. Holnap nem látom őket. * Te quiero. – No te quiero. Szeretlek téged. Nem szeretlek téged.

a. Összetett ideidők esetén a segédige előtt:

* ¿Dónde están mis libros? -– Los he puesto sobre la mesa. Hol vannak a könyveim? Az asztalra raktam őket. * ¿Has escrito a Tomás? -– Sí, le he enviado un email ayer. Írtál Tomásnak? Igen, küldtem neki egy emailt tegnap.

a. Felszólítómódú ige után:

* ¡Házlo ahora! Csináld azt meg most! * ¡Contéstame! Válaszolj nekem!

a. Negatív felszólításban a tiltószó és az ige között:

* ¡No lo hagas ahora! Ne csináld meg azt most! * ¡No me contestes! Ne válaszolj nekem!

Ha egy mondaton belül egyaránt van részeshatározói- valamint tárgyas névmás, akkor először mindig a részeshatározóit helyezzük. Ebben az esetben a ‘le’ vagy ‘les’ ‘se’-re változik.

Például:

Page 15: spanyol nyelvtan

¿Te gusta este libro? Te lo regalo. Tetszik neked ez a könyv? Odaajándékozom neked.

¿Le gusta a Vd. este libro? Se lo regalo. Tetszik önnek ez a könyv? Odaajándékozom önnek.

Este jersey es muy bonito. Me lo ha regalado mi mujer. Ez a pulcsi nagyon szép. A feleségem ajándékozta nekem őt.

¿Has dado el libro a Jaime? – Sí, se lo he dado. Odaadtad Jaimenek a könyvet? Igen, odaadtam neki.

Nos lo dirán mañana. Holnap azt majd megmondják nekünk.

A VISSZAHATÓ NÉVMÁS

A visszaható igéket visszaható névmásokkal használjuk. A visszaható igék főnévi igeneves alakja –se áll, például : llamarse, levantarse, sentarse, ducharse. A visszaható névmások ugyanúgy helyezkednek el, mint a tárgyas eset névmásai (ld. feljebb). A visszaható névmások a következők:

Alanyeset Visszaható névmás

yo me magam, engem

tú te magad, téged

el, ella, Vd. se magát, őt

nosotros as<< nos magunkat, minket

vosotros as<< os magatokat, titeket

ellos, ellas, Vds. se magukat, őket

Például:

Me llamo Pepe. Engem Pepének hívnak. ¿Cómo te llamas? Hogy hívnak téged? ¿Cómo se llama tu amigo? Hogy hívják a

barátodat? ¿Dónde podemos sentarnos? Hova ülhetünk le? ¿Dónde nos podemos sentar? Hova ülhetünk le? ¿Tu hermana no se ha levantado todavía? A

testvéred még nem kelt fel? ¡Siéntate! Foglalj helyet! ¡Siéntese Vd.! Foglaljon helyet!

Page 16: spanyol nyelvtan

¡No te vayas! Ne menj el! María y Pepe van a casarse en mayo. María és

Pepe májusban megházasodnak. María y Pepe se van a casar en mayo. María és

Pepe májusban megházasodnak.

BIRTOKOS NÉVMÁSOK

Amikor már világos, miről beszélünk, és nem akarjuk a főnevet megismételni, akkor használhatjuk a birtokos névmást. A birtokos névmások hangsúlyos alakját azzal a főnévvel egyeztetjük számban és nemben, amelyik helyett a mondatban szerepel.

(el) mío (la) mía enyém (los) míos (las) mías enyémek

(el) tuyo (la) tuya tied (los) tuyos (las) tuyas tieid

(el) suyo (la) suya övé (los) suyos (las) suyas övéi

(el) nuestro

(la) nuestra mienk (los) nuestros

(las) nuestras mieink

(el) vuestro (la) vuestra tietek (los) vuestros (las) vuestras tieitek

Például:

¿De quién es esta casa? – Es mía. Kié ez a ház? Az enyém.

Mi padre tiene más dinero que el tuyo. Az én apámnak több pénze van, mint a tiednek.

¿Es vuestro este dinero? – Sí, es nuestro. Tietek ez a pénz. Igen, a mienk.

¿Estas cosas son vuestras? – No, no son nuestras. Son suyas. Tieitek ezek a dolgok? Nem, nem a mieink, hanem az övéi.

Mivel a ‘suyo’ alak több személy esetében ugyanaz, ezért helyette használható a de él, de ella, deVd., de ellos, de ellas, de Vds. összetett forma.

Például:

¿Estas cosas son vuestras? – No, no son nuestras. Son de ellos. Ezek a dolgok a tieitek? Nem, nem a mieinek. Az övékéi.

¿Estos zapatos son tuyos? – No, son de él. Az a cipő a tied? Nem, az övé.

Ezeket az alakokat használhatjuk főnevek után is.

Page 17: spanyol nyelvtan

Például:

un amigo mío egy barátom la profesora nuestra a mi tanárnőnk unas amigas suyas az ő barátnői cuatro alumnos suyos az ő négy tanítványa

A MUTATÓ NÉVMÁS

A mutató névmást nemben és számban egyeztetjük a főnévvel. Arra szolgálnak, hogy kifejezzék, tőlünk milyen távol helyezkednek el bizonyos dolgok.

Közelre mutató névmások:

Hímnem este, estos ez, ezek

Nőnem esta, estas

Távolra mutató névmások:

Hímnem ese, esos az, azok

Nőnem: esa, esas

Még távolabbra mutató névmások:

Hímnem aquel, aquellos amaz, amazok

Nőnem aquella, aquellas

Például:

Este tren va a Madrid. Ez a vonat Madridba megy. Estos libros son míos. Ezek az én könyveim Esta habitación es muy bonita. Ez a szoba nagyon

szép- Estas gafas son mías. Ez az én szemüvegem. Ese hombre se llama Paco. Azt az embert Paconak

hívják. Esa puerta no abre bien. Az az ajtó nem jól nyílik.

A mutató névmásoknak ugyanolyan alakjai vannak, de állhatnak ékezettel, vagyis hangsúlyjellel is.

Például:

Page 18: spanyol nyelvtan

¿Qué color prefieres? ¿Éste o ése? Melyik színt részesíted előnyben? Ezt vagy azt?

¿Te gustan estas flores, o prefieres aquéllas? Ezek a virágok tetszenek neked vagy amazok?

Léteznek olyan mutató névmások is, amelyek alakja mindkét nemben ugyanaz, ill. semleges nemű- se nem hímnemű, sem pedig nőnemű: ‘esto’ megfelelelője ‘esta cosa’, ez a dolog, ‘eso’ , megfelelője ‘esa cosa’, az a dolog, ‘aquello’ megfelelője ‘aquella cosa’ amaz a dolog.

Például:

¿Qué es esto? Esto es un teléfono. Mi ez? Ez egy telefon.

No me gusta eso. Az nem tetszik nekem. Eso es imposible. Az lehetetlen. Aquello es una iglesia. Amaz egy templom.

A KÉT LÉTIGE: SER ÉS ESTAR

Spanyolban két létige van, a ser és estar. Mivel a magyarban csak egy létigét használunk, ezért mindkettőt a „lenni“, „van“ igékkel fordítjuk.

A létigék ragozása jelen idő, kijelentő módban:

SER ESTAR

yo soy estoy

tú eres estás

él es está

ella es está

Vd. es está

nosotros somos estamos

vosotros sois estáis

ellos son están

ellas son están

Vds. son están

Page 19: spanyol nyelvtan

A ‘ser’ ige általában az állandó tulajdonságok kifejezésére szolgál: identitás, foglalkozás, nemzetiség, jellemző, állandó tulajdonság identidad.

Például:

Identitás: Yo soy Beatriz. Esta es mi amiga Elena. Beatriz vagyik. Ez az én barátnőm, Elena.

Származás: ¿Sois ingleses o irlandeses? – Somos americanos. Angolok vagytok vagy írek? Amerikaik vagyunk.

Foglalkozás: Mis hermanos son ingenieros. A testvéreim mérnökök.

Tulajdonság: Mi marido es ciego. A férjem vak. Anyag: Esta mesa es de madera. Ez az asztal fából

van. Forma: Es rectangular. Derékszögű. Szín: Es negra. Fekete Márka: Es un Ford. Ez egy Ford. Dátum, időpont: Son las cinco. Öt óra van.

Az ‘estar’ ige valaminek a helyzetét, ill. átmeneti, nem állandó állapotát fejezi ki.

Fizikai helyzet (például):

¿Dónde está el jefe? -– Está tomando un café en el bar. Hol van a főnök? Kávézik a bárban.

Estamos aquí de vacaciones. Vakációzunk itt. La farmacia está muy cerca. A gyógyszertár nagyon

közel van. ¿Dónde están mis llaves? Hol vannak a kulcsaim?

Állapot kifejezése (például):

Estoy muy cansada. Nagyon fáradt vagyok. María siempre está de buen humor. María mindig

jókedvű. Shh, está dormido. Psszt, alszik. Luis es el que está sentado a la derecha. Ő Luis,

aki jobbra ül.

KÉRDŐMONDATOK

Az igennel vagy nemmel válaszolandó kérdéseknek saját felépítésük van. A beszélt nyelvben emelkedő hangsúlyt alkalmazunk, írásban pedig a mondat elejére és végére is kérdőjelet teszünk.

Page 20: spanyol nyelvtan

Például:

¿Vienes? Jössz? ¿Vamos a la playa mañana? Megyünk holnap a

strandra?

Az ige és az alany sorrendje felcserélhető:

¿Ha llegado el jefe? ¿El jefe ha llegado? Megérkezett a főnök? A főnök megérkezett?

A kérdőszavakat hangsúlyjellel látjuk el, és a mondat elejére kerülnek:

dónde hol

cuándo mikor

cómo hogyan

por qué miért

qué mi

cuál melyiket

:cuáles melyikeket :quién: ki :quienes : kik :cuánto (masc.): mennyi :cuánta (fem.): mennyi :cuántos (masc. többes.): mennyi :cuantas (fem. többes.): mennyi

AZ IGÉK

Az igék végződéseik három csoportba sorolandók

1: Az ‘–ar’ végű igék. Például: estudiar, hablar, jugar, trabajar, cantar tanulni, beszélni, játszani, dolgozni, énekelni

2: Az ‘–er’ végű igék. Például: aprender, comer, leer, correr, ver tanulni, enni, olvasni, futni, látni

3: Az ‘–ir’ végű igék. Például: vivir, decidir, escribir, salir, pedir élni, dönteni, írni, kimenni, kérni

Ha igét ragozunk, a főnévi igenév végét elhagyjuk (‘-ar’,‘-er’, ‘–ir’) és személyt, számot jelző végződésekre cseréljük. Spanyolban nem szükséges a személyes névmások alanyi esetének . Léteznek rendhagyó és nem rendhagyú igék. A visszaható igék főnévi igeneves alakjának végén találjuk a ‘–se’ visszaható névmást.

Például: ducharse, peinarse, moverse, vestirse zuhanyozni, fésülködni, mozogni, öltözködni

Page 21: spanyol nyelvtan

KIJELENTŐ MÓDÚ, JELEN IDEJŰ IGÉK

NEM RENDHAGYÓ -AR VÉGŰ IGÉK

Yo +o hablo, trabajo, estudio

Tú +as hablas, trabajas, estudias

El, Ella, usted +a habla, trabaja, estudia

Nosotros/as +amos hablamos, trabajamos, estudiamos

Vosotros/as +áis habláis, trabajáis, estudiáis

Ellos/as, Ustedes

+an hablan, trabajan, estudian

NEM RENDHAGYÓ –ER VÉGŰ IGÉK

Yo +o aprendo, como, leo

Tú +es aprendes, comes, lees

El, Ella, usted +e aprende, come, lee

Nosotros/as +emos aprendemos, comemos, leemos

Vosotros/as +éis aprendéis, coméis, leéis

Ellos/as, Ustedes +en aprenden, comen, leen

NEM RENDHAGYÓ –IR VÉGŰ IGÉK

Yo +o aprendo, como, leo

Tú +es aprendes, comes, lees

El, Ella, usted +e aprende, come, lee

Nosotros/as +imos aprendemos, comemos, leemos

Vosotros/as +ís aprendéis, coméis, leéis

Ellos/as, Ustedes +en aprenden, comen, leen

Page 22: spanyol nyelvtan

A hangsúlyos szótag mindig a szótőre esik a következő személyek yo, tú, él--ella, ellos--ellas, y az utolsó szótagra nosotros--nosotras, ellos-ellas. esetén.

RENDHAGYÓ IGÉK

a. Diftongáló igék: quiero, puedo, juego.... akarok, tehetek, játszom

Sok ige esetén a szótőben szereplő magánhangzó megváltozik azokban az esetekben, amikor a hangsúly a szótőre esik, vagyis minden személyben, kivéve ‘nosotros’ és‘vosotros’ személyeket. Ezek az igék bármely ragozásba is tartoznak, megőrzik a normális, végződésüknek megfelelő ragozást.

Amikor a szótőben szereplő ‘e’ vált‘ie’-re.

Például:

Querer quiero – quieres -– quiere -– queremos -– queréis -– quieren akarni

Perder pierdo -– pierdes -– pierde -– perdemos -– perdéis –- pierden veszíteni

Entender entiendo -– entiendes -– entiende -– entendemos -– entendéis -– entienden megérteni

Vannak gyakran használt igék, amelyeket ugyanígy ragozunk: tener (de ‘yo tengo’), sentar, cerrar, pensar, empezar, comenzar, sentir, preferir, venir(de ‘yo vengo’), ülni, bezárni, gondolni, kezdeni, elkezdeni, érezni, preferálni, jönni

Amikor a szótőben szereplő ‘o’ vált ‘ue’-re.

Például:

Poder puedo -– puedes -– puede -– podemos -– podéis -– pueden tudni

Dormir duermo -– duermes -– duerme -– dormimos -– dormís -– duermen aludni

Encontrar encuentro -– encuentras -– encuentra -– encontramos -– encontráis -– encuentran megtalálni

Egyéb gyakran használt igék, amelyeket így ragozunk: volar -–recordar -– costar -– morir – doler repülni, emlékezni, vmbe. kerülni, meghalni, fájni

A ‘jugar’ játszani ige szintén ezt a példát követi, az ‘u’ vált ‘ue’-re: Jugar: juego-– juegas -– juega – jugamos -– jugáis – juegan

Page 23: spanyol nyelvtan

a. Tőhangváltós igék:

Nagyjából 30 ‘...ir’végű ige esetében a szótőben található ‘e’ hangsúlyos magánhangzó átvált

‘i’-re. Például:

Pedir pido – pides – pide – pedimos – pedís – piden kérni

Néhány hasonlóan rendhagyó, gyakran használt ige: decir mondani (első személyben ‘digo’), servir, medir, vestir, repetir, reír, impedir, seguir, conseguir, sonreír felszolgálni, mérni, öltözni, megismételni, nevetni, megakadályozni, folytatni, elérni, mosolyogni

a. Amikor egyes szám első személyben rendhagyó az ige. A gyakran használt igék egy csoportja csak egyes szám első személyben rendelkezik rendhagyó alakkal. A többi esetben nem rendhagyó a ragozásuk. Például:

SABER: yo sé -– tú sabes -– él, ella, usted sabe – nosotros, nosotras sabemos -– vosotros, vosotras sabéis -– ellos, ellas, ustedes saben tudni

HACER: yo hago -– tú haces -– él, ella, usted hace – nosotros, nosotras hacemos -– vosotros, vosotras hacéis -– ellos, ellas, ustedes hacen tenni, csinálni

A legfontosabb, első személyben rendhagyó igék:

Caer caigo, caes ... elesni

Dar doy, das ... adni

Decir digo, dices ... mondani

Estar estoy, estás ... lenni

Poner pongo, pones ... tenni

Salir salgo, sales ... kimenni

Tener tengo, tienes ... birtokolni vmt.

Traer traigo, traes ... hozni

Valer valgo, vales ... érni vmennyit

Venir vengo, vienes ... jönni

Page 24: spanyol nyelvtan

Azok az igék, amelyek ‘-ecer’, ‘-ocer’, ‘-ucir’ végződésűek, egyes szám első személyben szintén rendhagyóak, -zco’-ra végződnek.

Agradecer agradezco, agradeces ... meghálálni

Conducir conduzco, conduces ... vezetni

Conocer conozco, conoces ... ismerni

Introducir introduzco, introduces ... behelyezni

Parecer parezco, pareces ... tűnni

Traducir traduzco, traduces ... fordítani

Ha egy ige rendhagyó, akkor azok az igék is megtartják ugyanazon rendhagyó vonásokat, amelyeket belőlük képezünk:

Aparecer – aparezco feltűnik Atraer – atraigo vonzani Componer – compongo komponálni Desaparecer – desaparezco eltűnni Deshacer – deshago szétszedni Distraer – distraigo elvonni Rehacer – rehago újracsinálni Suponer – supongo feltenni

a. Egyéb rendhagyóság első személyben: Tener, venir, decir, oír, estar. Birtokolni, jönni, mondani, hallani, lenni

Fentebb láttuk azon igéket, amelyeknál első személyben valamilyen rendhagyóságot találunk és valamilyen egyéb nem : :Decir: digo -– dices –- dice –- decimos –- decís – dicen mondani :Tener: tengo – tienes – tiene – tenemos – tenéis – tienen birtokolni :Venir: vengo -– vienes –- viene –- venimos –- venís –- vienen jönni

Ugyanez történik az alábbi esetekben:

Oír oigo -– oyes -– oye -– oímos – oís -– oyen hallani

Estar estoy -– estás -– está -– estamos -– estáis -– están lenni

a. Teljesen rendhagyó igék: ir, ser, haber. Menni, lenni,

Ir yo voy – tú vas – él, ella, usted vanosotros, nosotras vamos –- vosotros, vosotras vais –- ellos, ellas, ustedes van

Page 25: spanyol nyelvtan

Ser yo soy – tú eres – él, ella, usted esnosotros, nosotras somos –- vosotros, vosotras sois -– ellos, ellas, ustedes son

Haber yo he – tú has – él, ella, usted ha nosotros, nosotras hemos –- vosotros, vosotras habéis –- ellos, ellas, ustedes han segédige

Az ‘Haber’ segédigének létezik egy személytelen formája ‘hay’ (mint az angolban a ‘there is’, ‘there are’ vagy a franciában az ‘il y a’). Ezenkívül ez egy segédige, amelyik segítségével összetett ideidőket képezünk.

== A JELEN IDEJŰ, KIJELENTŐ MÓDÚ IGÉK HASZNÁLATA ==

A kijelentő módú, jelen idejű igéket akkor használjuk, ha jelen idejű cselekményekről beszélünk, ill., ha olyan jövőbeli cselekményekről, amelyek biztosan bekövetkeznek.

Vivimos en Toledo pero trabajamos en Madrid. Toledoban lakunk, de Madridban dolgozunk.

El próximo martes no vengo a clase. Voy a Barcelona. Következő kedden nem jövök órára. Barcelonaba megyek.

La semana que viene marchamos de vacaciones. Következő héten vakációra megyünk.

FOLYAMATOS JELEN (ESTAR + GERUNDIUM)

Ha olyan cselekményekről beszélünk, amelyek épp a beszéd pillanatában zajlanak, használhatjuk a ez ‘estar’ kijelentő módú, jelen idejű alakját+ gerundiumot, határozói igenévet. A gerundiumot ‘–ando’ ( ‘–ar’ végű igék) o ‘-iendo’( ‘–er’, ‘-ir’végű igék) végződésekkel alkotjuk-

Például:

Espera un momento. Estoy hablando por teléfono. Várj egy picit. Épp telefonálok.

¿Qué haces? –- Nada, estoy escuchando música. Mit csinálsz? Semmit, épp zenét hallgatok.

A KÖZELMÚLT

A közelmúltat az ‘haber’ ige jelen idejű alakjával és a főige melléknévi igenevével, particípiumával képezzük . Az ‘haber’ jelen idejű alakjai

yo he – tú has – él, ella, usted ha nosotros, nosotras hemos -– vosotros, vosotras habéis -– ellos, ellas, ustedes han

A prticípiumot az ‘–ado’ ( ‘–ar’ végű igék) vagy az ‘–ido’ ( ‘–er’, ‘-ir’ végű igék) végződéssel képezzük.

Page 26: spanyol nyelvtan

Például:

cantar -– cantado comer –- comido estar –- estado tener –- tenido salir - salido

Néhány ige rendhagyó particípiummal rendelkezik:

ser –- sido abrir –- abierto decir –- dicho hacer -– hecho escribir -– escrito poner –- puesto ver -– visto romper –- roto volver – vuelto

A közelmúltat olyan cselekmények elbeszélésekor használjuk, amelyek a múltban történtek, de kihatásuk van a jelenre.

Például:

Hola, Pepe. ¿Dónde has estado? Szia, Pepe. Hol voltál?

¿Habéis terminado? Befejeztétek? ¿Qué han hecho Pepe y María hoy? Mit csináltak

ma Pepe és María? ¿Has estado alguna vez en España? Voltál valaha

Spanyolországban? Nunca he visitado Madrid. Soha sem voltam

Madridban. ¿Has pagado la cuenta? Kifizetted a számlát?

Megjegyzés: Spanyolország egyes részeiben, például Madridban a közelmúltat használják minden befejezett, múltbeli cselekvés elbeszélésekor.

¿Cuándo han llegado? – Han llegado ayer. Mikor érkeztek meg? Tegnap érkeztek meg.

¿Has terminado tus estudios? – Sí, los he terminado el año pasado. Befejezted tanulmányaidat. Igen, a múlt évben fejeztem be.

Spanyolország egyéb területein és sok latin-amerikai országban a közelmúltat nem igen használják, helyette a befejezett múltat alkalmazzák.

BEFEJEZETT MÚLT IDŐ

Page 27: spanyol nyelvtan

Az igék nem rendhagyó ragozása befejezett múlt időben:

–ar végű igék –er végű igék -ir végű igék

hablar comer vivir

Yo hablé beszéltem comí ettem viví

Tú hablaste beszéltél comiste ettél viviste

Él, ella, usted habló beszélt comió evett vivió

Nosotros / as hablamos beszéltünk comimos ettünk vivimos

Vosotros / as hablasteis beszéltetek comisteis ettetek vivisteis

Ellos/as ustedes hablaron beszéltek comieron ettek vivieron

Néhány ‘-ir’ végű ige, mint például a pedir - kérni vagy sentir - érezni, egyes szám és többes szám harmadik személyben a szótőben szereplő‘ –e-’-t ‘–i-’-re cseréli. Az ‘-ir’ végű igék, mint például a dormir- aludni, a szótőben szereplő ‘–o-’-t

‘–u-’-ra cseréli egyes szám és többes szám harmadik személyben.

pedir sentir dormir

pedí sentí dormí

pediste sentiste dormiste

pidió sintió durmió

pedimos sentimos dormimos

pedisteis

sentisteis dormisteis

pidieron sintieron durmieron

A ‘ser’ és ‘ir’ igék rendhagyó ragozással bírnak befejezett múlt időben, és ugyanaz az alakjuk: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron

Néhány igének a szótöve rendhagyó befejezett múlt időben:

Page 28: spanyol nyelvtan

Estar estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron lenni

Tener tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron birtokolni

Poder pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron tudni

Poner puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron tenni

Saber supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron tudni

Querer quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron akarni

Hacer hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron csinálni

Venir vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron jönni

Decir dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron mondani

A befejezett műt időt akkor használjuk, ha olyan cselekményekről beszélünk, amelyek a múlt egy adott, konkrét pillanatában történtek.

¿Qué hiciste el domingo? – Fui al parque. Mit csináltál vasárnap? – Elmentem a prakba.

¿Has hablado con el jefe? – Sí, hablé con él ayer. Beszéltél a főnökkel? – Igen, tegnap beszléltem vele.

¿Cuándo descubrió Colón América? – Hizo su primer viaje en 1492. Mikor fedezte fel Kolombusz Amerikát? – Első útját 1492-ben tette meg.

FOLYAMATOS MÚLT IDŐ

-ar végű igék -er végű igék -ir végű igék

yo estudiaba tanultam comía ettem vivía<<laktam

tú estudiabas tanultál comías ettél vivías<<laktál

el, ella, usted estudiaba<<tanult comía<<evett vivía lakott

nosotros / as estudiábamos tanultunk comíamos ettünk

vivíamos laktunk

vosotros / as estudiabais<<tanultatok comíais ettetek vivíais<<laktatok

ellos, ellas, ustedes estudiaban tanultak comían<<ettek vivían laktak

Page 29: spanyol nyelvtan

Néhány ‘-ir’ végű ige, mint például a pedir - kérni vagy sentir - érezni, egyes szám és többes szám harmadik személyben a szótőben szereplő‘ –e-’-t ‘–i-’-re cseréli. Az ‘-ir’ végű igék, mint például a dormir- aludni, a szótőben szereplő ‘–o-’-t

‘–u-’-ra cseréli egyes szám és többes szám harmadik személyben.

pedir sentir dormir

pedí sentí dormí

pediste sentiste dormiste

pidió sintió durmió

pedimos sentimos dormimos

pedisteis

sentisteis dormisteis

pidieron sintieron durmieron

A ‘ser’ és ‘ir’ igék rendhagyó ragozással bírnak befejezett múlt időben, és ugyanaz az alakjuk: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron

Néhány igének a szótöve rendhagyó befejezett múlt időben:

Estar estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron lenni

Tener tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron birtokolni

Poder pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron tudni

Poner puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron tenni

Saber supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron tudni

Querer quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron akarni

Hacer hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron csinálni

Venir vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron jönni

Decir dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron mondani

Page 30: spanyol nyelvtan

A befejezett műt időt akkor használjuk, ha olyan cselekményekről beszélünk, amelyek a múlt egy adott, konkrét pillanatában történtek.

¿Qué hiciste el domingo? – Fui al parque. Mit csináltál vasárnap? – Elmentem a prakba.

¿Has hablado con el jefe? – Sí, hablé con él ayer. Beszéltél a főnökkel? – Igen, tegnap beszléltem vele.

¿Cuándo descubrió Colón América? – Hizo su primer viaje en 1492. Mikor fedezte fel Kolombusz Amerikát? – Első útját 1492-ben tette meg.

FOLYAMATOS MÚLT IDŐ

-ar végű igék -er végű igék -ir végű igék

yo estudiaba tanultam comía ettem vivía<<laktam

tú estudiabas tanultál comías ettél vivías<<laktál

el, ella, usted estudiaba<<tanult comía<<evett vivía lakott

nosotros / as estudiábamos tanultunk comíamos ettünk

vivíamos laktunk

vosotros / as estudiabais<<tanultatok comíais ettetek vivíais<<laktatok

ellos, ellas, ustedes estudiaban tanultak comían<<ettek vivían laktak

Három rendhagyó ige van:

ser lenni ver nézni

ir menni

Yo era veía iba

Tú eras veía iba

El, ella, usted era veía iba

Nosotros / as éramos veíamos íbamos

Vosotros / as erais veíais ibais

Ellos, ellas, ustedes eran veían iban

Page 31: spanyol nyelvtan

A folyamatok múlt időt használhatjuk akkor, ha egy olyan múltbeli cselekvést írunk le, amely során egy másik múltbeli cselekvés is bekövetkezett, vagy, ha múltbeli szokásokat szeretnénk elbeszélni.

Például:

¿Qué hiciste el sábado? - Nada. Llovía, mi novio trabajaba, ponían una

película muy buena en la tele, así que me quedé toda la tarde en casa.<< Mit csináltál szombaton?. Semmit. Esett, a barátom dolgozott, egy jó filmet adtak a tévében, így hát egész délután otthon voltam.

Cuando yo era joven me gustaba mucho jugar al fútbol. Amikor fiatal voltam, nagyon szerettem focizni.

JÖVŐ IDŐ

A jövő idejű igék ragozása mindhárom ige típus esetén ugyanaz, a végződéseket pedig a főnévi igenévhez kapcsoljuk:

Személy Végződés

estar ser ir

Yo -é estaré leszek seré iré menni fogok

Tú -ás estarás<<leszel

serás irás<<menni fogsz

Él, ella, usted

-á estará<<lesz será irá menni fog

Nosotros / as

-emos estaremos leszünk

seremos iremos menni fogunk

Vosotros / as

-éis estaréis<<lesztek

seréis iréis<<menni fogtok

Ellos/as ustedes

-á estarán lesztek

serán irán menni fognak

Néhány igének jövő időben rendhagyó szótöve van, de a végződéseiket megtartják.

querer querré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán akarni

decir diré, dirás stb. mondani

Page 32: spanyol nyelvtan

hacer haré, harás stb. csinálni

haber habré, habrás stb.

saber sabré, sabrás stb. tudni

poder podré, podrás stb. tudni

poner pondré, pondrás stb. tenni

salir saldré, saldrás stb. kimenni

tener tendré, tendrás stb. birtokolni

venir vendré, vendrás stb. jönni

Jövő idejű cselekvések kifejezése

Ha jövő idejű cselekményekről, eseményekről beszélünk, akkor használhatjuk a jövő idejű igéket vagy egyéb igei körülírásokat:

Jövő idejű ige “En enero iré a Roma” Januárban Rómába fogok menni.

Az ‘ir’ ige jelen idejű alakja + a + főnévi igenév “En enero voy a ir a Roma” Januárban Rómába fogok menni.

Kijelentő módú, jelen idejű ige “En enero voy a Roma” Januárban Rómába megyek.

1. Akkor használjuk a jövő időt, ha egy jövőben beteljesülő cselekményről szeretnénk beszélni, amelyiknek nincs köze a beszéd pillanatához. Ill. akkor is használhatjuk a jövő időt, ha a jelen időre vonatkozó feltételezést szeretnénk kifejezni:

Mañana lloverá y bajarán las temperaturas. Holnap esni fog és csökkeni fog a hőmérséklet.

Lo haré si puedo. Meg fogom tenni, ha tudom. ¿Cuántos años tendrá? – No tengo ni idea. Hány

éves lehet? – Fogalmam sincs.

1. Ha egy tervről, projektről vagy valamilyen elkerülhetetlen cselekvésről van szó, az ir a +

főnévi igenév igei körülírást használjuk:

Page 33: spanyol nyelvtan

El próximo domingo voy a ir a Madrid. Következő vasárnap Madridba fogok menni.

Va a llover por la tarde. Délután esni fog.

1. Jelen időt akkor használunk, ha egy már meghozott, jövőben bekövetkező döntésről vagy az éppen meghozandó döntésről beszélünk :

Esta semana lo llamo. Ezen a héten felhívom. ¿Vienes a clase mañana? Jössz holnap órára?

FELTÉTELES MÓD

Ugyanúgy, mint a jövő idő esetán, a feltételes módnál is a végződéseket közvetlenül a főnévi igenévhez kapcsoljuk. Minden igetípus esetén ugyanazokat a végződéseket használjuk.

Személy Végződés estar ser ir

Yo -ía estaría lennék sería iría mennék

Tú -ías estarías<<lennél serías irías<<mennél

Él, ella, usted -ía estaría<<lenne sería iría<<menne

Nosotros / as -íamos estaríamos<<lennénk seríamos

iríamos mennénk

Vosotros / as -íais estaríais<<lennétek seríais iríais mennétek

Ellos as ustedes<< -ían estarían<<lennének serían irían mennének

Ugyanazokat a rendhagyó alakokat használjuk feltételes módban, mint jövő időben: podría stb tendría stb, querría stb

Akkor használjuk a feltételes módot, ha olyan cselekvésekről, tervekről beszélünk, amelyek bekövetkezése lehetséges, ill. szeretnénk őket megvalósítani:

Podríamos ir a la montaña este fin de semana. Elmehetnénk a hegyekbe hétvégén.

¿Te gustaría venir conmigo? Szeretnél velem eljöni?

Azokban az esetekben is a feltételes módot használjuk, ha udvarias formában szeretnénk valamit kérni:

Page 34: spanyol nyelvtan

¿Podrías venir un momento a mi despacho, por favor? Egy pillanatra átjönnél az irodámba?

¿Podría usted ayudarme? Tudna nekem segíteni? ¿Te importaría hacerme un favor? Megtennéd

nekem ezt a szívességet? ¿Les importaría (a ustedes) cerrar la puerta, por

favor? Becsuknák az ajtót, kérem?

A feltételes módot használhatjuk a ‘si’ – ha szóval kezdődő mondatokban ( és egy múlt idejű, kötő módú igével- ld. alább) ha lehetséges cselekmények feltételezéséről beszélünk:

Estudiaría más si tuviera más tiempo. Többet tanulnék, ha lenne több időm.

Compraríamos un ordenador nuevo si pudiéramos. Ha tehetnénk, vennénk egy új számítógépet.

¿Qué harías si te tocase la lotería? Mit csinálnál, ha nyernél a lottón?

FELSZÓLÍTÁS KIFEJEZÉSE>>TENER QUE<< + főnévi igenév

Akkor használjuk a tener que + főnévi igenév igei körülírást, ha felszólítást szeretnénk kifejezni vagy instrukciókat szeretnénk adni:

Primero tienes que encender el ordenador y luego tienes que abrir el programa. Először be kell kapcsolnod a gépet, majd pedig ki kell nyitnod a programot.

Mañana tengo que pagar la factura del teléfono. Holnap ki kell fizetnem a telefonszámlát.

>>HAY QUE<< + főnévi igenév

Akkor használjuk a személytelen ‘hay que’ igei körülírást, ha olyan felszólítást szeretnénk kifejezni, ill. valamilyen cselekmény szükséges bekövetkezését akarjuk kifejezni, amelynél nem pontosítjuk a cselekményt elvégző személyt. Ez az igei körülírás megfelel az ‘es necesario’- szükséges igének:

Primero hay que encender el ordenador y luego hay que abrir el programa. Először be kell kapcsolni a gépet, majd pedig ki kell nyitni a programot.

Lo primero que hay que hacer es enviarles un email. Az első dolog, amit meg kell tenni az, hogy küldeni kell nekik egy emailt.

A PASSZÍV

A passzív beszéd inkább az írott, hivatalos szövegekre jellemző. Például:

Page 35: spanyol nyelvtan

El ministro y su mujer fueron detenidos por la policía. Su mujer fue puesta en libertad.

A minisztert és a feleségét letartóztatta a rendőrség. A feleségét szabadlábra helyezték. Sokszor a passzív helyett, a személytelen passzívot alklamazzák, amikor nem érdekes, hogy ki volt a cselekvés végzője. A személytelen passzívot a ‘se’ névmással+ az ige egyes- vagy töbes számú, harmadik személyű alakjából képezzük. Például:

• Este coche fue fabricado en Eslovaquia. -– Este coche se fabricó en Eslovaquia.Ezt az autót Szlovákiában gyártották. – Az autó Szlovákiában volt legyártva.

La factura será pagada mañana. -– La factura se pagará mañana. A számla holnap lesz kifizetve.

La casa no ha sido vendida todavía. –- La casa no se ha vendido todavía. A házat még nem lett eladva.

Estos ordenadores son fabricados en China. – Estos ordenadores se fabrican en China. Ezeket a számítógépeket Kínában gyártották.

A KÖTŐMÓD JELEN IDEJE

A kötőmód jelen idejét úgy kapjuk meg, ha az egyes igetípusokra jellemző magánhangzókat felcseréljük.

Kijelentő mód ‘-ar’ végű igék: Kötőmód, jelen idő -eKijelentő mód ‘-er/ -ir’ végű igék: Kötőmód, jelen idő -a

HABLAR COMER VIVIR

hable coma viva

hables comas vivas

hable coma viva

hablemos comamos vivamos

habléis comáis viváis

hablen coman vivan

Azok az igék, amelyek kijelentő módban magánhangzóikban rendhagyóak, ‘e’ > ‘ie’ és ‘o’ > ‘ue’, kötőmódban ugyanúgy rendhagyóak lesznek.

Page 36: spanyol nyelvtan

ige KIJELENTŐ MÓD KÖTŐMÓD

querer

quiero quiera, quieras, quiera, queramos, queráis, quieran

poder puedo pueda, puedas, pueda, podamos, podáis, puedan

Azok az igék, amelyek kijelentő módban első személyben rendhagyóak, ugyanúgy rendhagyóak lesznek kötő módban. Például::

Kijelentő mód, első személy: hago, tengo, salgo, conozco, pido

Kötőmód:

haga tenga salga conozca pida

hagas tengas salgas conozcas pidas

haga tenga salga conozca pida

hagamos tengamos

salgamos conozcamos pidamos

hagáis tengáis salgáis conozcáis pidáis

hagan tengan salgan conozcan pidan

Azok az ‘...e..-ir’ végű igék (‘sentir’) amelyek ‘e’ tőhangjukat ‘i’ – re váltják , kötőmód esetén többes szám első és második személyben is tőhangot váltanak. Ugyanígy az ‘...o...-ir’ végűek (‘dormir’) ‘–o-’ tőhangjukat ‘–u-’-ra váltják.

sentir – sintamos – sintáis dormir – durmamos – durmáis

Néhány sajátságosan rendhagyó ige:

saber sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan

ir vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan

haber haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan

ver vea, veas, vea, veamos, veáis, vean

ser sea, seas, sea, seamos, seáis, sean

Page 37: spanyol nyelvtan

estar esté, estés, esté, estemos, estéis, estén

FELSZÓLÍTÓ MÓDÁllító felszólító mód

Az állító felszólító mód csak egyes szám (tú) és többes szám második (vosotros/as) személyben létezik.

Második személy: felszólító módban ugyanaz az alakja, mint a harmadik személyű, kijelentő módú igéknek.

Pasa, por favor. Gyere be, kérlek. Mira esto. Nézd ezt.

Nyolc kivétel van:

poner pon

ser sé

decir di

ir ve

hacer haz

salir sal

tener ten

venir ven

Többes szám második személy: hogy megkapjuk a felszólító módú alakot, a főnévi igenév ‘-r’ betűjét kicseréljük ‘–d’-re. Például: mirar –- mirad; salir –- salid. No hay excepciones.

Pasad, por favor. Gyertek be, kérlek. Venid aquí. Mirad esto. Gyertek ide. Nézzétek ezt.

Ha magázó alakot használunk, akkor felszólítást a kötőmód jelen idejű alakjával fejezünk ki.

Pase, por favor. Jöjjön be, kérem. Vengan ustedes aquí. Jöjjenek ide. Mire usted esto. Hablemos con él. Nézze ezt.

Beszéljünk vele.

Az állító felszólítás esetén a névmások mindig az ige után következnek.

Page 38: spanyol nyelvtan

Tráiganla mañana, por favor. Hozzák holnap, kérem.

Déjalo ahí encima. Hagyja azt itt rajta.

Ha több, mitn egy névmás van, akkor először írjuk a részeshatározóit, majd a tárgyas névmást:

Tráemelo, por favor. Hozza nekem azt, kérem. Cómprenselo. Es muy bueno. Vegyék meg ezt.

Nagyon jó.

Tiltás

Minden személyben a jelen idejű, kötőmódú alakokat használjuk.

No lleguéis tarde. Ne gyertek későn. No fume, ni beba alcohol. Ne dohányozzon és ne is

igyon alkoholt.

A névmásokat az ige elé helyezzük. Emlékezzen vissza, hogy ha egyaránt van részeshatározói és tárgyas névmás is, akkorr a ‘le’ vagy ‘les’ átváltozik ‘se’-re.

No lo hagas así. Ne igy csináld. No se lo digan todavía. Ne mondják még meg neki

azt.

A KÖTŐMÓD MÚLT IDEJE

Ahhoz, hogy a kötőmódú igéket múlt időben ragozzuk, meg kell állapítanunk az ige szótövét, mégpedig úgy, hogy a többes szám harmadik személyű rendhagyó vagy nem rendhagyó alakról levágjuk a –ron végződést, majd hozzákapcsoljuk a személynek megfelelő toldalékot. Kétféle ragozás lehetséges: -ra-val vagy –se-vel. Ezek közül bármelyiket használhatjuk. Például:

HABLAR ige – befejezett múlt (többes szám, harmadik személy): ‘hablaron’ levágjuk a ‘–ron’ végződést, majd hozzátesszük a megfelelő végződést:

-ra, -ras, -ra, -ramos, -rais, -ranvagy -se, -ses, -se, -semos, -seis, -sen

Megjegyzés: Többes szám első személy esetén mindkét ragozásnál hangsúlyjelet teszünk a szótő utolsó szótagára.

Például, nem rendhagyó igék:

‘–ar’ végű igék ‘–er’ végű igék ‘-ir’ végű igék

Page 39: spanyol nyelvtan

1ª P. Sing. hablara / hablase comiera / comiese viviera / viviese

2ª P. Sing. hablaras / hablases comieras / comieses vivieras / vivieses

3ª P. Sing. hablara / hablase comiera / comiese viviera / viviese

1ª P. Plural

habláramos / hablásemos

comiéramos / comiésemos

viviéramos / viviésemos

2ª P. Plural

hablarais / hablaseis comierais / comieseis vivierais / vivieseis

3ª P. Plural

hablaran / hablasen comieran / comiesen vivieran / viviesen

Például, rendhagyó igék:

1ª P. Sing. hiciera/ hiciese tuviera / tuviese fuera / fuese

2ª P. Sing. hicieras/ hicieses tuvieras / tuvieses fueras / fueses

3ª P. Sing. hiciera/ hiciese tuviera / tuviese fuera / fuese

1ª P. Plural hiciéramos / hiciésemos

tuviéramos / tuviésemos

fuéramos / fuésemos

2ª P. Plural hicierais / hicieseis tuvierais / tuvieseis fuerais / fueseis

3ª P. Plural hicieran / hiciesen tuvieran / tuviesen fueran / fuesen

A kötőmód múlt idejét ugyanúgy használjuk, mint jelen időben, csak múltbéli cselekvésekre vonatkoztatva. A három legfontosabb esete:

1. Kifejezzünk a múltra vonatkozó, szubjektív véleményt ugyanazokkal az igékkel, kifejezésekkel vagy szókapcsolatokkal, mint a kötőmód jelen idejében. Ha a kötőmód múlt idejét használjuk, a főmondatrészben szereplő igének befejezett múltban, folyamatos múltban vagy feltételes módban kell állnia:

Quería que lo hicieras. Azt akartam, hogy megtedd. Fue una lástima que no pudiera venir. Nagyon kár,

hogy nem tudott eljönni.

Page 40: spanyol nyelvtan

Yo no lo haría aunque me pagases mucho dinero. Akkor sem csinálnám meg, ha sok pénzt fizetnél.

1. Udvariassági formák:

Quisiera dos libros, por favor. Két könyvet kérnék. Quisiéramos cenar, por favor. Vacsoráznánk,

kérem.

1. Feltételes mondatok ‘si’ szócskával vagy ‘como si’ szókapcsolattal:

Si tuviera dinero, iría contigo. Ha lenne pénzem, elmennék veled.

Nos miraron como si fuésemos locos. Úgy néztek ránk, mintha őrültek lettünk volna.