Top Banner
“SLOHRA E-MLADI SKUPAJ V EKO-INOVATIVNOSTI” / „SLOHRA E-MLADI ZAJEDNO V EKO-INOVACIJAMA“
21

“SLOHRA E-MLADI SKUPAJ V EKO-INOVATIVNOSTI” / „SLOHRA E-MLADI ZAJEDNO V EKO-INOVACIJAMA“

Jan 14, 2016

Download

Documents

ANIA

“SLOHRA E-MLADI SKUPAJ V EKO-INOVATIVNOSTI” / „SLOHRA E-MLADI ZAJEDNO V EKO-INOVACIJAMA“. IZOBRAŽEVANJE ZA MENTORJE / EDUKACIJA ZA MENTORE - projekt Mladiekoin. dr. Franci Čeč Novo mesto, 15. oktober 2011. VSEBINA / SADRŽAJ. KAJ POMENI BITI MENTOR / ŠTA ZNAČI BITI MENTOR - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

SLOHRA E-MLADI SKUPAJ V EKO-INOVATIVNOSTI / SLOHRA E-MLADI ZAJEDNO V EKO-INOVACIJAMA

SLOHRA E-MLADI SKUPAJ V EKO-INOVATIVNOSTI / SLOHRA E-MLADI ZAJEDNO V EKO-INOVACIJAMA

IZOBRAEVANJE ZA MENTORJE / EDUKACIJA ZA MENTORE- projekt Mladiekoindr. Franci e

Novo mesto, 15. oktober 2011VSEBINA / SADRAJKAJ POMENI BITI MENTOR / TA ZNAI BITI MENTORMOTIVIRANJE MLADIH / MOTIVIRANJE MLADIHGENERIRANJE IDEJ / GENERIRANJE IDEJACOACHING / COACHING

MENTORSTVOLegenda o Mentorju / Legenda o Mentoru

Definicija mentorstva / Definicija mentorstva

KDO JE MENTOR? / KO JE MENTOR?Vzornik (inspirira, demonstrira) / Uzornik (inspirira, demonstrira)Akulturator (uvaja osebo v doloeno kulturo) / Akulturator (uvoenje osobe u specifiku kulturu)Pokrovitelj (odpira vrata, da osebe spoznajo prave ljudi) / Pokrovitelj (otvara vrata, da osobe upoznaju prave ljude)Svetovalec (nudi ustveno oporo kandidatu) / Savjetnik (nuenje emocionalnog suporta kandidatu)Izobraevalec / Edukator

KOMPETENCE MENTORJA / KOMPETENCE MENTORAOJE STROKOVNE / SPECIFIKO STRUNE :

Obvlada irok repertoar unih metod in pristopov. / Poznavanje irokog spektra metoda uenja.

Spodbuja uence k poglobljeni in kritini refleksiji. / Poticanje uenika ka produbljivanju i kritiki refleksiji.

Daje konstruktivno povratno informacijo. / Daje konstruktivnu, povratnu (feed back) informaciju.

KOMPETENCE MENTORJA / KOMPETENCE MENTORAKOMUNIKACIJSKE ZMONOSTI / KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:Mentorjeva empatinost / Empatija

Zmonost posluanja / Sposobnost sluanja

Parafraziranje / Parafraziranje

Postavljanje vpraanj / Postavljanje pitanja

KOMPETENCE MENTORJA / KOMPETENCE MENTORAORGANIZACIJSKO- ADMINISTRATIVNE KOMPETENCE:

Priprava urnika / Priprema plana

Vodenje dokumentacije / Voenje dokumentacije

Usklajevanje z ostalimi deleniki / Koordiniranje sa ostalim akterima

RAVNI VODENJA RAZGOVORA / NIVO VOENJA RAZGOVORARaven konkretnega dogajanja (kaj je bilo dobro, kaj slabo) / Nivo konkretnog dogaanja (ta je bilo dobro, ta nije bilo dobro)

Raven razlage in razmisleka glede dogajanja v skupini / Nivo objanjavanja i razmiljanja o tome, ta se dogaa u grupi

Raven zavedanja o lastnem uenju (uenec ozavesti, esa se je nauil) / Osvjestiti se o svom lastnom uenju (uenik je svjestan, ta je nauio)

MOTIVIRANJE MLADIH / MOTIVIRANJE OMLADINEAnaliza motivacije / Analiza motivacije

Poveevanje motivacije / Poveavati motivaciju

Poti do velikih uspehov / Put do velikih uspjeha

Nagrajevanje dosekov / Nagraditi dostignua

ANALIZA MOTIVACIJEDefinicija motivacije / Definicija motivacije

Prepoznavanje potreb / Upoznavanje potreba

Zagotavljanje motivacije / Obezbeivati motivaciju

Razumevanje vedenja / Razumjevanje ponaanja

Prepoznavanje motivacije / Upoznavanje motivacije

POVEEVANJE MOTIVACIJE / RAST MOTIVACIJEOcenitev lastnega odnosa / Ocjena sopstvenog odnosa do motivacije

Izboljanje komunikacije / Poboljati komunikaciju

Odnosi brez kritiziranja / Odnosi bez kritike

Pritegnitev k sodelovanju / Kako motivirati uenika k suradnji

Spodbujanje iniciativnosti / Promocija iniciativnosti

POTI DO VELIKIH USPEHOV / PUT DO VELIKIH USPJEHAMotiviranje posameznikov / Motiviranje pojedinaca

Motiviranje skupin / Motiviranje grupa

Prepreevanje demotivacije / Sprjeavanje demotivacije

Obravnavanje uencev brez motivacije / Rad sa uenikom bez motivacije

Uspeno vrednotenje / Uspjena procjena

NAGRAJEVANJE DOSEKOV / NAGRADITI DOSTIGNUAPoudarjanje dosekov / Naglasiti dostignua

Motiviranje z vnaanjem sprememb / Motiviranje sa managiranjem promjena

Nagrajevanje za izjemno uspeno delo / Nagrada za uspjean rad

Ohranjanje visoke stopnje motivacije / Sauvanje visokog nivoja motivacije

MOTIVIRANJE MLADIH / MOTIVIRANJE OMLADINEGENERACIJA Y (mladi do 25 let / mladi do 25 godina):

Odprt dialog z nadrejenimi / Otvoren dialog sa nadreenimiPostavljanje ciljev v sodelovanju / Definiranje jasnih ciljeva u suradnjiZanimivo delo / Zanimljiv posaoPovratne informacije o osebni uspenosti / Feed back informacije o linom uspjehuim ve priznanj in pohval / to vie priznanja i pohvalaUporaba humorja / Upotrjeba humoraEnakovredna obravnava / Jednak tretmanPovratne informacije o osebni uspenostiLojalnost z osebnim zgledom / Lojalnost sa osobnim uzorom

GENERIRANJE PODJETNIKIH IDEJ / GENERIRANJE PODUZETNIKIH IDEJAPovezanost podjetnitva in ustvarjalnosti / Povezanost poduzetnitva i kreativnosti

Viri dobrih podjetniki idej / Traenje dobrih poduzetnikih ideja

Iskanje podjetnikih prilonosti / Traenje poduzetnikih prilika

Tehnike za odkrivanje problemov/ Tehnike za identifikovanje problema

VREDNOTENJE PODJETNIKIH IDEJ / VREDNOVANJE PODUZETNIKIH IDEJAOcena podjetnike ideje / Ocjena poduzetnike ideje

Potreba po oceni / Potreba po ocjeni

Predpostavke / Pretpostavke

Doloanje metodologije vrednotenja / Definiranje metodologije procjene

COACHINGDefinicija coachinga / Definicija coachinga

Vrste coachinga / Tipovi coachinga

Modeli coachinga / Modeli coachinga

Veine coachinga / Vjetine coachinga

Coaching: mentorstvo / Coaching: mentorstvo

VEINE COACHINGA / VJETINE COACHINGAPravilno postavljanje vpraanj / Postavljanje pitanja

Aktivno posluanje / Aktivno sluanje

Neverbalna komunikacija / Neverbalna komunikacija

VPRAANJA / P I T A N J A

????

KONTAKT:

Franci efranci.cec@rcr-zasavje.siGSM: 041 680 782