Top Banner
Sistem sa centralnim ubrizgavanjem benzina u usisni kolektor (SPI sistem)
16

Sistem Sa Centralnim Ubrizgavanjem Benzina u Usisni Kolektor

Aug 18, 2015

Download

Documents

spi sistem
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Sistem sa centralnim ubrizgavanjem benzina u usisni kolektor (SPI sistem)UvodKako je napredovalo razvijanje tehnike i tehnologije, dolo se do ideje da se napravi sistem za ubrizgavanje na motornim vozilima koji bi trebao da popravi dinamike karateristike motornog vozila i da smanji trokove potronje goriva. Prvi sistem za ubrizgavanje su bili mehaniki, zatim kombinacija mehanikog i elektonskog, dok se danas koristi samo elektronsko ubrizgavanje goriva. Najpoznatiji sistemi za ubrizgavanje goriva, koji su u isto vrijeme i najbolji, su Bosch sistemi.!"#$%&$&'(#% !!")*& '& P$P$)*U !*%)+)Prvobitni #tto motori bili su opremljeni jako jednostavnim sistemima za pripremu smjee, koji su se uglavnom zasnivali na usisavanju vazduha i goriva pod dejstvom podpritiska iz cilindra motora. !istem koji se do dananjih dana zadr,ao u primjeni kod nekih motora je karburatorski. Prvi karburatori pojavili su se ve- krajem devetnaestog vijeka i do dananjih dana princip njihovog .unkcionisanja u sutini je nepromjenjenPrvi sistemi sa ubrizgavanjem goriva pojavili su se ve- tridesetih godina dvadesetog vijeka. Prva zabilje,ena upotreba ubrizgavanja benzina bila je /012. godine kod vedskog in,injera %onasa 3aselmana.%edan od prvih komercijalnih sistema ubrizgavanja sa mehanikim upravljanjem na tr,ite izbacila je kompanija Bosch /021. godine. 4rugi sistem iste kompanije koristio je Porsche krajem ezdesetih i poetkom sedamdesetih godina. & prvi komercijalni sistem ubrizgavanja benzina sa elektronskim upravljanjem proizvela je kompanija Bendi5 /0267e godineP#4%)8& !!")*& '& UB$'9&(&N%)Prema mjestu ubrizgavanja benzina sistemi mogu biti :7 !istem sa ubrizgavanjem u usisnu granu ;!P sistemi