Top Banner

Click here to load reader

Kupuje Nowe Pokolenie Polakow Raport

Dec 01, 2015

ReportDownload

Documents

 • edycja 2013jak kupuje nowe pokolenie

  WarszaWa, maj 2013 r.

 • RAPORT CZSTKOWYBadanie obserwacyjne: jak kupuje nowe pokolenie polakw?

 • 3Kiedy marketer lub osoba zarzdzajca wyjdzie zza biurka i znajdzie si w miejscu sprzeday, ktre funkcjonuje pod jego dyktando, stanie oko w oko z konsumentami lub swoimi grupami docelowymi, to nagle zmienia si jego punkt widzenia. Okazuje si bowiem, e konsumenci nie powicaj zbyt wiele uwagi na materiay reklamowe, ktrym My powicilimy wczeniej tak wiele czasu. Obojtnie tylko odwracaj gow w bok, zerkajc na witryn sklepow i ubrane manekiny. Zwykle pdz wrcz przez galeri lub sklep, w poszukiwaniu tej konkretnej rzeczy, nie dajc si wykaza fachow wiedz naszej obsudze, ktra dopiero co zostaa przez Nas skrztnie przeszkolona. Konsumenci yj swoim yciem. Jak to jest, e sami nimi jestemy, a tak czsto w roli marketerw czy zarzdzajcych ulegamy zudzeniu, e mona zapanowa nad emocjami kupujcych, e mona dosadnie wpyn na ich decyzje? e mona wymusi wrcz na nich, wydanie w naszym sklepie pienidzy. Niestety nie. Perspektywa oceny realiw rynkowych zza biurka jest zbyt pikna, aby bya prawdziwa. A zwykle zza tego biurka wanie, podejmujemy kluczowe decyzje zwizane z funkcjonowaniem naszych sklepw.

  Niniejszy raport czstkowy ShoppingShow to zestawienie statystyki i wynikw rnych bada przeprowadzonych w Polsce na tle naszych wasnych obserwacji, ktre skupiy si na: zwycza-jach, zachowaniach, postawach i oczekiwaniach zakupowych Polakw nowego pokolenia. Obserwacje przeprowadzilimy metod niejawn, podgldajc tych, ktrzy o rnych po-rach, w rnych dniach robili zakupy. Nastpnie rozmawialimy z tymi konsumentami ad hoc, starajc si w rozmowie potocznej uzyska niedeklaratywne opinie, ale prawdziwe wzorce i motywy, ktrymi kieruj si na co dzie kupujc setki produktw. By moe udao nam si jedynie uzyska swego rodzaju podstawy do wysunicia wielu hipotez do ich potwierdzenia w szerszym ujciu, np. w badaniu ilociowym, ale jestemy przekonani, e jakociowe podej-

  WPROWAdZenie

 • 4cie i zwyczajne rozmowy s ciekawsze i wniosy wiele wicej interesujcych, a czasami zaska-kujcych informacji. Dlatego materia jest podzielony na dwie czci: merytoryczn i opisow. Zestawione dane przeplataj si na zmian z wypowiedziami naszych rozmwcw. Opisy me-rytoryczne przedstawiaj nasze wnioski oraz zebrane z innych bada, ktre dotycz naszych nawykw, zwyczajw zakupowych, postaw oraz barier i dowiadcze konsumenckich. Nato-miast obserwacje, to streszczenie wypowiedzi respondentw oraz przedstawienie wrae, jakie odnielimy podczas, czasami wrcz emocjonujcych, dyskusji z przedstawicielami Polakw nowego pokolenia.

 • 5ShOPPing W POlSCe

  Badanie ShoppingShow skupia si na klasie redniej, ktrej do 2013 roku przybdzie 2 mi-liardy osb na caym wiecie. W naszym kraju to wanie klasa rednia oblega parki rozrywki, instytucje kulturalno-edukacyjno-rozrywkowe (np. Centrum Nauki Kopernik) oraz inne atrakcje turystyczne, szczeglnie nasze kurorty: Zakopane, Krynic Grsk, eb. To klasa rednia w najwikszym stopniu napdza koniunktur gospodarcz w wielu segmentach: odzie, mo-toryzacja, jubilerstwo, budownictwo, turystyka. Klasa rednia, definiowana przez nas, to osoby nowego pokolenia, ktre cakowicie przystosoway si do nowej rzeczywistoci handlowej. Chtnie korzystaj z wszelkich oferowanych usug, wydajc spor cz swoich dochodw na dobra konsumpcyjne. To osoby, ktre stanowi t poow, ktra ochoczo odwiedza galerie handlowe, nie tylko po to by robi w nich zakupy, ale te po prostu spdza czas spotykajc si ze znajomymi, chodzc do kina, restauracji lub popracowa w kawiarniach. Wicej na te-mat klasy redniej - konsumentw nowego pokolenia prezentujemy poniej, zestawiajc wnio-ski z kilku rnych raportw. S to oczywicie dane ilociowe, ktre w dalszej czci poddane zostan weryfikacji przez nasz zesp oraz zaproszonych do rozmw konsumentw.

  Ile wydajemy?

  Jak podaje raport Deloitte Consumer 2020. Reading the signs w ostatnich dwch latach r. Polacy wydali na zakupy rednio rocznie 650 mld z. Kadego roku jest to kilka procent wicej ni w roku poprzednim. W przeliczeniu na jednego mieszkaca dao to redni 16,8 tys. z. Najwicej wydaj mieszkacy woj. mazowieckiego, a nastpnie Wielkopolanie. Roczne prze-citne zakupy mieszkaca tego regionu wyniosy ponad 26,4 tys. z i byy o ponad 57 proc. wysze ni przecitna krajowa. Oszczdno Wielkopolan mona wic woy midzy bajki,

 • 6tym bardziej e pod wzgldem wielkoci zakupw ju od lat ustpuj tylko mieszkacom Ma-zowsza, podaje wspomniany raport Deloitte. Natomiast zaskakujce s wydatki mieszkacw woj. lskiego. S one rednio o 40 proc. nisze ni przecitnie w kraju, cho pod wzgldem zarobkw region ten jest w czowce listy pac (ustpuje tylko Mazowszu). Regionami najbied-niejszymi s: opolskie, warmisko-mazurskie, podkarpackie gdzie wydatki mieszkacw wy-niosy tylko 8,8-9,2 tys. z rocznie.

  Jakie mamy postawy, wobec zakupw i wydawania pienidzy?

  Trzy dominujce w Europie postawy konsumenckie to: konsument w poszukiwaniu wartoci, konsument bez trosk oraz konsument oszczdny. Dla zdecydowanej wikszoci Polakw pod-stawowym kryterium wyboru produktu jest jego jako - wynika z badania firmy Henkel i GFK Austria.

  Najliczniejsz grup w Polsce stanowi konsumenci w poszukiwaniu wartoci. Stanowi oni 45 proc. wszystkich konsumentw. Najlepiej charakteryzuje ich sformuowanie: Lubi zakupy i lubi znajdowa w nich wiksz warto. Osoby nalece do tej grupy zwracaj wprawdzie uwag na cen, ale jako produktu jest dla nich zdecydowanie waniejsza. Dlatego te s gotowe wyda wicej pienidzy na produkt lepszej jakoci. Warto swoich zakupw podno-sz, umiejtnie wyszukujc produkty, ktre znajduj si w promocji i w ofercie specjalnej (np. wielopaki). Kupuj rnorodne produkty, sigaj po nowoci, ale zwracaj przy tym uwag na mark kupowanych produktw.

  Drug co do wielkoci grup konsumentw w Polsce s konsumenci bez trosk - jest ich 29 proc. Dla konsumenta bez trosk absolutnie najwaniejsza jest jako kupowanego produktu, cena jest spraw drugorzdn. Jego postaw mona scharakteryzowa nastpujco: kupuj to, na co mam ochot. Konsument bez trosk jest silnie przywizany do okrelonych marek, std wykazuje niewielkie zainteresowanie innymi markami i nowociami i zupenie nie siga po marki wasne. Nie ma potrzeby i szkoda mu czasu na szukanie informacji o produktach. Nie lubi spdza zbyt duo czasu przy pce sklepowej, wic szybko decyduje, co kupi. Jednak swoboda wyboru, ktr si cieszy, pozwala mu znajdowa w robieniu zakupw przyjemno.Konsument bez trosk stoi w wyranej opozycji do najmniej licznie reprezentowanej w Polsce grupy konsumentw oszczdnych, ktrzy stanowi 25 proc. ogu. Konsumenci oszczdni szukaj, bowiem najtaszych produktw. W procesie podejmowania decyzji cena jest dla nich

 • 7zdecydowanie waniejsza, ni jako produktu. Tylko czasami s gotowi sign po jaki dro-szy produkt, ale musi on mie unikatowe zalety (np. zdecydowanie wydajniejszy) w porwnaniu z tym, ktry zwykle kupuj. Konsument oszczdny kupuje zazwyczaj te same produkty, czsto w tych samych sklepach. Jest bardzo zainteresowany promocjami oraz ofer-tami specjalnymi, czsto korzysta z ulotek i innych materiaw (gazetek) do sprawdzania ofer-ty produktowej lub planowania zakupw. Gotw jest sprbowa nowoci szczeglnie, gdy oferowane s z darmowymi prbkami i kuponami znikowymi. Chtnie kupuje due opakowa-nia oraz tzw. wielopaki. Zwykle traktuje kupowanie produktw codziennego uytku raczej, jako obowizek ni przyjemno, wic stara si ogranicza czas, ktry musi spdzi przy pce.W poprzedniej edycji ShopppingShow kreoway si inne trzy grupy konsumenckie: cenocen-tryczni, cenorozsdni oraz markowi. Ci pierwsi zorientowani s jedynie na cen oraz wszelkie-go rodzaju okazje, promocje produktowe. Cenorozsdni to rwnie obecnie najwiksza gru-pa zakupowa Polakw. Kupuj analizujc cen, do jakoci oferowanego produktu. Markowi za, to osoby, ktre koncentruj swoje kryteria wok jednego wspczynnika: ma by modnie, ma by wysokiej jakoci, ma by lepsze, czyli markowe.

  Kiedy i gdzie kupujemy?

  Wedug Pentor Research International, ktry analizuje zwyczaje zakupowe Polakw, 55% z nas, robi zakupy codziennie. Tylko niespena, co dziesity mczyzna w Polsce bierze na siebie obowizek robienia zakupw samodzielnie, co przekada si rwnie na mniejsz ilo czasu, ktry powicaj na zakupy (rednio: kobiety - 3, 4 godziny, mczyni 2, 6 godziny). Wsplne robienie zakupw to czynno, ktra ronie wraz ze wzrostem wyksztacenia Polakw. Przecitny Polak powica 3 godziny w tygodniu na zakupy. Najwiksza cz tego czasu przypada na pitek i sobot. 34% badanych deklaruje, bowiem, i wanie w te dwa dni robi najwiksze sprawunki. Tyle samo twierdzi, e nie planuje zakupw na konkretny dzie, ale robi je na bieco. Natomiast, jak wskazuj zamwione przez organizacj Visa Europe bada-nia, roda jest dla Polakw najlepszym dniem tygodnia na dokonywanie zakupw. Jest ww-czas najspokojniej. Generalnie badani przez Visa Europe stwierdzili, e kolejki s najbardziej powszechnym rdem irytacji podczas zakupw, dlatego lepiej kupowa w tzw. dni spokojne.

  Pentor Research International wnioskuje rwnie, e Polacy podaj rne powody wyboru danego sklepu, jako miejsca, w ktrym najchtniej i najczciej robi zakupy.

 • 8Do najwaniejszych z nich nale: blisko miejsca zamieszkania, jako towarw, ceny, atrakcyjno oferowanych towarw, wielko sklepu atwo poruszania si w nich, przeceny i wyprzedae.

  Najwikszym zainteresowaniem ciesz si sklepy, ktre rywalizuj z pozostaymi, oferujc atrak-cyjniejsze ceny. Dla 81% Polakw ma to znaczenie decydujce bd wane. 70 % respondentw ma swj wasny, ulubiony sklep, w ktrym przewanie robi zakupy. Istotnym czynnikiem jest cena produktw. 58 % respondentw kontroluje za kadym razem cen wybieranego produktu.

  Marka, cena czy jako?

  Polak wcale nie jest klientem, dla ktrego liczy si tylko cena. Z zamwionych przez koncern Henkel bada zrobionych w 10 krajach Europy wynika, e to w Polsce jest najwiksza grupa konsumentw (46 proc.)

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.