Top Banner
SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS Mohamad Saupi bin Che Awang, MRISM
23

SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

Oct 12, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS

Mohamad Saupi bin Che Awang, MRISM

Page 2: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

Profesion dan Profesional

Profesion: pekerjaan

Profesional : Seseorang itu mengangap kerjanyasebagai aktiviti yang menjadi sumber pendapatannya.

Seseorang profesional lazimnya mendapat status kedudukan yangtinggi dalam masyarakat kerana ilmu dan kemahiran yang dimilikiserta peranannya dalam masyarakat. Tapi…adakah semua bolehdianggap profesional?

Pemain bola sepak profesional? – gaji tetapPemain bola sepak amateur? – gaji tidak tetap.Pelumba kereta profesional? Peminta sedekah profesional? Pencuriprofesional? Dll.

Page 3: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

Kriteria Seorang Profesional

1. Ilmu Pengetahuan

Bidang tugas profesional memerlukan pengetahuanmencukupi dan mendalam dari segi bagaimana(knowing-how) dan apa (knowing) untukmelaksanakan tugas, membuat penilaian danmelakukan budi bicara.

Page 4: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

Kriteria profesion dan profesional

2. Latihan Intensif Dan Berterusan

Telah mengikuti kursus yang menawarkan komponenintelektual di peringkat tinggi seperti di universiti/institusi pengajian tinggi selama 4-6 tahun atau lebih.

Berbeza dengan latihan untuk menjadi tukang gunting,tukang jahit, dll yang tertumpu kepada kemahiran

teknikal sahaja.

Page 5: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

Kriteria profesion dan profesional

3. Perkhidmatan Penting Untuk Masyarakat

Memberi perkhidmatan penting kepada masyarakatsupaya masyarakat terus berfungsi. Sebagai contoh,doktor perubatan bertanggungjawab dengan halehwal kesihatan dan perubatan; jurukur tanahbertanggungjawab terhadap pentadbiran tanah danhakmilik; dsbnya.

Page 6: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

Kriteria profesion dan profesional

4. Badan Profesional

Juruukur Tanah (Lembaga Jurukur Sem. Malaysia/Sabah/Sarawak)Jurunilai (Lembaga Penilai Malaysia);Doktor Perubatan (Malaysia Medical Council, MMC)Doktor Pergigian (Malaysia Dental Council, MDC)Jurutera (Board of Engineer Malaysia, BEM),Peguam (Malaysian Bar Council, MBC),Arkitek (Lembaga Arkitek Malaysia, LAM), etc.

Menentukan standard pendaftaran, kod etika dan kawal tingkahlaku ahlinya

Page 7: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

Kriteria profesion dan profesional

5. Pentauliahan/ Pensijilan

Pengamal profesion mesti telah di tauliah ataumendapat lesen untuk amalan.

6. Bersifat Autonomi

Mempunyai autonomi (kebebasan) dalam membuatkeputusan dan penilaian menganai hal-hal berkaitanprofesion.

Page 8: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

Kumpulan Profesional

Profesional bergaji: bekerja makan gaji, eg. Pensyarah,jurukur JUPEM, doktor di hospital, dsbnya.

Menjalankan tugas seperti diarahkan oleh pihak atasan(Ketua Pengarah/Ketua Jabatan).

Tiada masalah dari segi bayaran perkhidmatan,pengagihan dan hubungan dengan klien (pelanggan)kerana mengikut ketetapan Jabatan/ agensi tempatbertugas.

Kurang berdepan dengan masalah etika kerja denganpelangan

Page 9: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

Kumpulan Profesional

Profesional perunding: seorang usahawan, bertindakbagi pihak individu yang menjadi kliennya. Eg. Jurukurtanah berlesen di firma persendirian; doktor di kilinikpersendirian,dsbnya.

Ada tauliah/lesen untuk memberikan perkhidmatan penting kepadaklienMonopoli perkhidmatan. Tertakluk kepada masalah etikamenyalahgunaan kedudukan dan keistimewaan.Bayaran perkhidmatan, pengagihan dan hubungan dengan klien(pelanggan) mengikut ketetapan Badan Profesional berkaitan.Kawal etika kerja sendiri dimana ada yang mengangap masyarakattidak memahami dan berhak mengawal atau menilai tingkah laku

mereka.

Page 10: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

PROFESION TERKAWAL (CONTROLLED PROFESSIONS):

LICENCED PROFESSIONAL THE LOSS OF MEMBERSHIP IMPLY THE

LOSS OF THE RIGHT TO PRACTICE

Page 11: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

Tekanan Terhadap Profesional

PROFESIONAL

BADAN PROFESIONAL

PERSEKITARAN GLOBAL DAN MASYARAKAT

INDUSTRI

UNDANG UNDANGDAN KERAJAAN

KLIEN

KELUARGA

Sumber: Mohd Janib Johari, 2001

Page 12: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

ISU ISU ETIKA PROFESIONAL

Tekanan yang dihadapi oleh seseorang profesional bolehmenyebabkan timbul isu isu berkaitan dengan etikaprofesional.

Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribusetahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatanseperti doktor tersilap memberi ubat, dsbnya. Di Malaysia,61 kes kecuaian perkhidmatan perubatan dalam tempoh1986-1990 dimana 1991 terdapat 20 kes dibawa kemahkamah.

Contoh lain: kes-kes peguam melarikan wang pelangan,jurutera meluluskan bangunan tidak selamat, dll.

Page 13: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

ETIKA PROFESIONAL Professional Ethics

Etika Profesional: Satu kaedah kawalan terhadap golonganprofesional yang membolehkan organisasi dan masyarakatmengawasi dan menilai tingkah laku profesional berkenaandari masa kesemasa.

Dengan ada kaedah kawalan sebegini yang lazimnya dikenalisebagai KOD ETIKA (Codes of Ethics), golongan profesionalmeningkatkan daya kecekapan dan mempunyai rasatanggungjawab yang tinggi melaksanakan perkhidmatankepada klien dan masyarakat.

Page 14: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

ETIKA PROFESIONAL Professional Ethics

Isu utama tentang skop kajian etika profesional:

•Memberi khidmat profesional tanpa prejudis/ diskriminasiberdasarkan bangsa, agama, budaya, jantina, fahaman politikdan kedudukan ekonomi

•Hubungan profesional dengan pelanggan termasuk masalahseperti mengambil kesempatan akibat kebergantunganpelangan, kerahsian maklumat, hubungan melampaubatasan, dll

•Kesan tingkah laku profesional terhadap pelanggan

Page 15: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

A member's failure to comply with the followingstandards may result in disciplinary action.

i. COMPETENCE (Kecekapan)Each member has a responsibility to:

• Maintain an appropriate level of professionalexpertise by continually developing knowledge andskills.

• Perform professional duties in accordance withrelevant laws, regulations, and technical standards.

MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF

RISM Standards of Ethical Professional Practice

Page 16: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

• Provide decision support information andrecommendations that are accurate, clear, concise,and timely.

• Recognize and communicate professional limitationsor other constraints that would preclude responsiblejudgment or successful performance of an activity.

MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF

Page 17: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

ii. CONFIDENTIALITY (Kerahsiaan)Each member has a responsibility to:

• Keep information confidential except when disclosureis authorized or legally required.

• Inform all relevant parties regarding appropriate useof confidential information. Monitor subordinates'activities to ensure compliance.

• Refrain from using confidential information forunethical or illegal advantage.

MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF

Page 18: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

iii. INTEGRITY (Integriti)Each member has a responsibility to:

• Mitigate actual conflicts of interest, regularlycommunicate with business associates to avoidapparent conflicts of interest. Advise all parties of anypotential conflicts.

• Refrain from engaging in any conduct that wouldprejudice carrying out duties ethically.

• Abstain from engaging in or supporting any activitythat might discredit the profession.

MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF

Page 19: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

iv. CREDIBILITY (Kewibawaan)Each member has a responsibility to:

• Communicate information fairly and objectively.

• Disclose all relevant information that could reasonablybe expected to influence an intended user'sunderstanding of the reports, analyses, orrecommendations.

• Disclose delays or deficiencies in information,timeliness, processing, or internal controls inconformance with organization policy and/orapplicable law.

MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF

Page 20: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

RESOLUTION OF ETHICAL CONFLICT

• In applying the Standards of Ethical ProfessionalPractice, you may encounter problems identifyingunethical behaviour or resolving an ethical conflict.

• When faced with ethical issues, you should followyour organization's established policies on theresolution of such conflict.

MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF

INSTITUTION OF SURVEYORS, MALAYSIA(http://www.ism.org.my)

Page 21: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

INSTITUTION OF SURVEYORS, MALAYSIA(http://www.ism.org.my)

• Discuss the issue with your immediate supervisor except when it appears that the supervisor is involved. In that case, present the issue to the next level. If you cannot achieve a satisfactory resolution, submit the issue to the next management level.

• If your immediate superior is the chief executive officer or equivalent, the acceptable reviewing authority may be a group such as the audit committee, executive committee, board of directors, board of trustees, or owners. Contact with levels above the immediate superior should be initiated only with your superior's knowledge, assuming he or she is not involved.

• Communication of such problems to authorities or individuals not employed or engaged by the organization is not considered appropriate, unless you believe there is a clear violation of the law.

MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF

Page 22: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi

Prinsip utama etika profesional: Akhlak yang Jujur

(http://www.ism.org.my)

Maksud dari Al Quran:

“ Celakalah bagi orang yang curang “(Surah Al Muthaffifiin: ayat 1)

Orang yang curang iaitu penipu-penipu ketika membuatsukatan dan timbangan (dan seumpamanya orangmembuat ukuran dll) adalah orang yang tidak mempunyaiakhlak yang baik.

MENJANA MINDA KREATIF DAN INOVATIF

Page 23: SGHU 4342 AMALAN IKHTISAS - people.utm.my · Eg. Perubatan: Di Amerika Syarikat, kematian puluhan ribu setahun disebabkan kecuaian perkhidmatan perubatan seperti doktor tersilap memberi