Top Banner
SENAMAN SENAMAN DALAM AMALAN GAYA DALAM AMALAN GAYA HIDUP SIHAT HIDUP SIHAT Norlizah Norlizah Jaffar Jaffar Jurupulih Jurupulih Anggota Anggota Hospital Hospital Kemaman Kemaman
26

SENAMAN DALAM AMALAN GAYA HIDUP SIHAT · 2019. 8. 3. · Senaman aerobik haruslah beritma, berulangan dan melibatkan senaman pada otot besar selama 20 – 30 minit. Peningkatan senaman

Sep 01, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • SENAMAN SENAMAN DALAM AMALAN GAYA DALAM AMALAN GAYA

  HIDUP SIHAT HIDUP SIHAT

  NorlizahNorlizah JaffarJaffarJurupulihJurupulih AnggotaAnggotaHospital Hospital KemamanKemaman

 • AMALKAN CARA HIDUP AMALKAN CARA HIDUP SIHATSIHAT

 • 4 ELEMEN CARA HIDUP SIHAT4 ELEMEN CARA HIDUP SIHAT

  Makan secara sihat.Makan secara sihat.Bersenam atau melakukan Bersenam atau melakukan

  aktiviti fizikal.aktiviti fizikal. Tidak merokok. Tidak merokok. Bijak tangani stres (tekanan).Bijak tangani stres (tekanan).

 • SENAMANSENAMAN

  PergerakanPergerakan badanbadan yang yang dilakukandilakukan berulangberulang kali kali secarasecara terancangterancang dandan berstrukturberstruktur bertujuanbertujuanuntukuntuk meningkatkanmeningkatkan//mengekalkanmengekalkan satusatu atauataulebihlebih komponenkomponen kecergasankecergasan fizikalfizikal

  SenamanSenaman melibatkanmelibatkan penggunaanpenggunaan dandanpengeluaranpengeluaran tenagatenaga yang yang banyakbanyak..

 • SENAMAN DAN KANSERSENAMAN DAN KANSER

  KajianKajian mendapatimendapati individuindividu yang yang bersenambersenam atauataumengamalkanmengamalkan aktivitiaktiviti fizikalfizikal yang yang kerapkerap dapatdapatmengurangkanmengurangkan risikorisiko untukuntuk mendapatmendapat kanserkanserkolonkolon sebanyaksebanyak 3030--40% 40% BERBANDING BERBANDING individuindividu yang yang kurangkurang melakukanmelakukan senamansenaman atauatauaktivitiaktiviti fizikalfizikal..

  MengurangkanMengurangkan risikorisiko kanserkanser payudarapayudara sebanyaksebanyak2020--80%80%

  JugaJuga kanserkanser prostatprostat, , kanserkanser paruparu ,,kanserkanserendometrialendometrial

 • SENAMAN DAN KANSERSENAMAN DAN KANSER

  PesakitPesakit kanserkanser yang yang melakukanmelakukan senamansenaman berolehberolehbeberapabeberapa faedahfaedah daridari aspekaspek fizikalfizikal dandanpsikologikalpsikologikal..

  MelakukanMelakukan senamansenaman yang yang sederhanasederhana dapatdapatmemberimemberi lebihlebih kebaikankebaikan berbandingberbanding risikorisiko..

  -- mengurangkanmengurangkan lemaklemak badanbadan, , mengurangkanmengurangkankeletihankeletihan dandan nausea, nausea, meningkatkanmeningkatkan keyakinankeyakinandiridiri, , menigkatkanmenigkatkan kualitikualiti hiduphidup, , mengurangkanmengurangkandepressidepressi dandan mengurangkanmengurangkan masalahmasalah sukarsukar tidurtidur..

 • 26/Sep/11 9

  PERINGKAT SENAMANPERINGKAT SENAMAN

  Program senaman merangkumi 3 peringkat Program senaman merangkumi 3 peringkat utama:utama:

  1.1. Fasa Memanaskan BadanFasa Memanaskan Badan2.2. Fasa AerobikFasa Aerobik3.3. Fasa Menyejukkan BadanFasa Menyejukkan Badan

 • 26/Sep/11 10

  FASA MEMANASKAN BADANFASA MEMANASKAN BADAN

  Tujuan untuk :Tujuan untuk :

  Meningkatkan kecekapan (enhance performance) Meningkatkan kecekapan (enhance performance) tubuh dengan:tubuh dengan: Peningkatan pengaliran darah ke seluruh badan Peningkatan pengaliran darah ke seluruh badan

  untuk mengelakkan kekurangan oksigen dan formasi asid untuk mengelakkan kekurangan oksigen dan formasi asid laktik.laktik.

  Meningkatkan suhu badan yang mana akan Meningkatkan suhu badan yang mana akan meningkatkan kecekapan otot.meningkatkan kecekapan otot.

  Mengelakkan kecederaanMengelakkan kecederaan

 • 26/Sep/11 11

  FASA MEMANASKAN BADANFASA MEMANASKAN BADAN

  Sesi memanaskan badan merangkumi :Sesi memanaskan badan merangkumi :

  Jangkasamasa 10 minitJangkasamasa 10 minit Pergerakan otot seluruh badan dan diakhiri dengan Pergerakan otot seluruh badan dan diakhiri dengan

  reganganregangan Peningkatan denyutan jantung dalam lingkungan Peningkatan denyutan jantung dalam lingkungan

  20 dsm dari kadar nadi rehat dan peningkatan suhu 20 dsm dari kadar nadi rehat dan peningkatan suhu badan.badan.

 • 26/Sep/11 12

  SENAMAN REGANGANSENAMAN REGANGANReganganRegangan harusharus dilakukandilakukan selepasselepas fasafasamemanaskanmemanaskan badanbadan.. IaIa harusharus dijalankandijalankan secarasecara perlahanperlahan--lahanlahan.. PergerakanPergerakan harusharus licinlicin, , beritmaberitma dandan tidaktidak henjuthenjut

  (jerky).(jerky). TidakTidak menahanmenahan nafasnafas semasasemasa reganganregangan.. TidakTidak merasamerasa sakitsakit tetapitetapi hanyahanya merasamerasa tegangantegangan padapada

  otototot.. KekalkanKekalkan selamaselama 15 15 –– 30 30 saatsaat padapada setiapsetiap reganganregangan..

 • SENAMAN REGANGANSENAMAN REGANGAN

 • SENAMAN REGANGANSENAMAN REGANGAN

 • 26/Sep/11 15

  FASA AEROBIKFASA AEROBIKDefinisiDefinisi: : SenamanSenaman yang yang menguatkanmenguatkan ketahananketahanansistemsistem jantungjantung & & peparupeparu

  SenamanSenaman aerobikaerobik haruslahharuslah beritmaberitma, , berulanganberulangan dandanmelibatkanmelibatkan senamansenaman padapada otototot besarbesar selamaselama 20 20 –– 30 30 minitminit..

  PeningkatanPeningkatan senamansenaman jugajuga bergantungbergantung kepadakepadakemampuankemampuan sendirisendiri. . IaIa bolehboleh dikawaldikawal dengandengan ujianujianbercakapbercakap. .

  DilakukanDilakukan padapada Kadar Kadar NadiNadi LatihanLatihan didi manamana iaia akanakanmemberimemberi kesankesan yang yang positifpositif..

  ContohContoh senamansenaman aerobikaerobik : : berjalanberjalan lajulaju, , berbasikalberbasikal, , , , menarimenari ,,berenangberenang ,,senamrobiksenamrobik dandan bersukanbersukan..

 • 26/Sep/11 16

  FASA AEROBIKFASA AEROBIKPreskripsiPreskripsi senamansenaman harusharus mengikutimengikuti prinsipprinsipsenamansenaman iaituiaitu F.I.T.T F.I.T.T

  FFrekuensirekuensi -- 33--5 kali 5 kali seminggusemingguIIntensitintensiti -- Kadar Kadar NadiNadi LatihanLatihan

  (KNL) (KNL) dandan dikawaldikawaldengandengan UjianUjian BercakapBercakap..

  TTime/ime/MasaMasa-- 20 20 –– 30 30 minitminitTType/ype/JenisJenis-- PilihanPilihan senamansenaman

  mengikutmengikut keupayaankeupayaan dandankegemarankegemaran individuindividu..

 • SENAMAN AEROBIKSENAMAN AEROBIK

 • 26/Sep/11 18

  FASA MENYEJUKKAN BADANFASA MENYEJUKKAN BADANFaedahFaedah--faedah peringkat menyejukkanfaedah peringkat menyejukkanbadan:badan:

  menurunkan kadar nadi ke normal menurunkan kadar nadi ke normal mengembalikan otot ke keadaan rehat.mengembalikan otot ke keadaan rehat. mengelakkan :mengelakkan :

  pengumpulan darah di anggota badanpengumpulan darah di anggota badan arrhythmias dan komplikasi kardiovaskular yang lainarrhythmias dan komplikasi kardiovaskular yang lain pening.pening. kecederaankecederaan..

 • AKTIVITI FIZIKALAKTIVITI FIZIKAL

  PergerakanPergerakan yang yang dihasilkandihasilkan oleholeh pengecutanpengecutan ototototyang yang dapatdapat membakarmembakar kalorikalori secarasecara berlebihanberlebihan

  Contoh:Naik tangga dan turun tangga.Berjalan Pantas (Brisk Walk).Mencuci kereta sendiriMenyapu/mop lantaiMelakukan Kerja Rumah.Berkebun.

 • 26/Sep/11 20

  Mengira KNL dengan Formula Karvonen.KNL = Kadar Nadi Latihan

  KNM = Kadar Nadi Maksimum (220 – umur)

  KNR = Kadar Nadi Rehat

  BilBil % Tahap % Tahap KecergasanKecergasan

  PenjelasanPenjelasan

  11 50 50 -- 5555 Tidak pernah melakukan senamanTidak pernah melakukan senaman

  22 56 56 -- 6060 JarangJarang--jarangjarang

  33 61 61 -- 7070 Melakukan 2Melakukan 2--3 kali seminggu3 kali seminggu

  44 71 71 -- 8080 Bersenam secara berkala, > 3 kali Bersenam secara berkala, > 3 kali seminggu, di bawah program latihanseminggu, di bawah program latihan

 • 26/Sep/11 21

  KNL = KNR + % tahap kecergasan (KNM – KNR)

  Contoh: Individu berumur 40 tahun dengan

  KNR 80 dsm dan tidak pernah bersenam

  KNL = 80 + 50% (220 – 40 – 80)

  = 80 + 50% (100)

  = 80 + 35

  = 130 dsm.

 • 26/Sep/11 22

  UJIAN BERCAKAP/TALK TEST

  Ujian bercakap selalu digunakan semasa fasa aerobik dimana peserta biasanya digalakkan bersenam bersama kawan.Apabila anda telah merasa sedikit penat, anda digalakkan bercakap dengan kawan anda.

  SemasaSemasa BercakapBercakap InterpretasiInterpretasi KeputusanKeputusan

  Boleh bercakap dalam ayat Boleh bercakap dalam ayat penuh dan masih boleh ketawapenuh dan masih boleh ketawa

  Kelajuan / kekuatan Kelajuan / kekuatan masih tidak mencukupimasih tidak mencukupi

  Tingkatkan kelajuan Tingkatkan kelajuan pergerakan / kekuatan andapergerakan / kekuatan anda

  Boleh bercakap dalam ayat Boleh bercakap dalam ayat penuh tetapi tidak terdaya penuh tetapi tidak terdaya untuk tertawauntuk tertawa

  Kelajuan / kekuatan yang Kelajuan / kekuatan yang baikbaik

  Kekalkan kelajuan Kekalkan kelajuan pergerakan / kekuatan pergerakan / kekuatan anda.anda.

  TidakTidak dapatdapat bercakapbercakap dalamdalamayatayat penuhpenuh dandan tercungaptercungap--cungapcungap

  Kelajuan / Kekuatan Kelajuan / Kekuatan yang terlalu tinggiyang terlalu tinggi

  Perlahankan kelajuan Perlahankan kelajuan pergerakan / kekuatan andapergerakan / kekuatan anda

 • PANDUAN SENAMAN PANDUAN SENAMAN DapatkanDapatkan nasihatnasihat doktordoktor terlebihterlebih dahuludahulu sekiranyasekiranya andaanda

  mengalamimengalami penyakitpenyakit kencingkencing manismanis, , DarahDarah TinggiTinggi atauataupenyakitpenyakit kronikkronik lain.lain.

  Senaman harus dilakukan mengikut fasa senamanSenaman harus dilakukan mengikut fasa senaman JanganJangan bersenambersenam jikajika andaanda berasaberasa tidaktidak sihatsihat, , ketikaketika

  cuacacuaca panaspanas, , gelapgelap atauatau adanyaadanya pencemaranpencemaran udaraudara.. BerhentiBerhenti bersenambersenam sekiranyasekiranya sakitsakit dada, dada, peningpening MandiMandi setelahsetelah badanbadan sejuksejuk dandan peluhpeluh keringkering.. JgnJgn bersenambersenam dalamdalam masamasa 2 jam 2 jam selepasselepas makanmakan

 • 26/Sep/11 24

  PANDUAN SENAMANPANDUAN SENAMAN Pakai pakaian dan kasut sukan atau yang bersesuaianPakai pakaian dan kasut sukan atau yang bersesuaian Pastikan tempat senaman adalah selamat, rata dan tidak Pastikan tempat senaman adalah selamat, rata dan tidak

  licin, ventilasi yang mencukupi/ permukaan menyerap licin, ventilasi yang mencukupi/ permukaan menyerap hentakan.hentakan.

  Elakkan dehidrasi. Minum secukupnya sebelum, semasa Elakkan dehidrasi. Minum secukupnya sebelum, semasa dan selepas senaman untuk menggantikan cecair yang dan selepas senaman untuk menggantikan cecair yang hilang melalui peluh semasa bersenam.hilang melalui peluh semasa bersenam.

 • RAWATAN AWAL KECEDERAAN RAWATAN AWAL KECEDERAAN SEMASA BERSENAM SEMASA BERSENAM

  R.I.C.ER.I.C.E RR-- RESTREST II-- ICEICE CC--COMPRESSIONCOMPRESSION EE--ELEVASIELEVASI

 • TERIMA KASIHTERIMA KASIH