Top Banner

Click here to load reader

- April 2011

Mar 15, 2016

ReportDownload

Documents

SchilderNieuws.NU is een krant gericht op de Nederlandse schildersbranche. En is een uitgave van SchilderVacature.nl, de vacaturebank voor schilders.

 • Aantal leerwerkbanen in de

  uitzendbranche groeit in 2011 met 30

  procent, kopte de Algemene Bond

  voor het Uitzendwezen (ABU) eind

  februari. Deze cijfers gelden niet voor

  de schildersbranche. Die neemt een

  uitzonderingspositie in als het op

  fl exwerk met betrekking tot leerlingen

  aankomt.

  Detacheringsbureaus kunnen in theorie

  Erkend Leerbedrijf/ detacheerder

  worden in de schildersbranche. In

  de praktijk wordt er weinig gebruik

  van gemaakt. Volgens Aad van der

  Star, manager sector Schilderen en

  Onderhoud bij Savantis, is het aantal

  leerlingen dat op deze manier aan de slag

  gaat, marginaal: Als het 1 procent is, is

  het veel. De strenge voorwaarden die

  worden gesteld een leerwerktraject zijn

  moeilijk te combineren met het fl exibele

  karakter van de detachering. Van der

  Star: Savantis is van mening dat een

  leerling te allen tijde onder dezelfde

  voorwaarden een opleiding zou moeten

  kunnen volgen, of dat nu in dienst

  is van een schildersbedrijf of van een

  detacheringsbureau.

  Schildersleerlingen mogen niet

  volgens de ABU-cao werken en de

  werkgever moet een aaneengesloten

  traject van twee jaar garanderen.

  Savantis vindt vooralsnog meer

  fl exibiliteit niet nodig of wenselijk. De

  samenwerkingsverbanden zijn, beter

  dan uitzendbureaus, ingericht op de

  begeleiding van schildersleerlingen. Zij

  kunnen in de winterperiode leerlingen

  praktijkaanvullende scholing garanderen

  in de werkplaatsen.

  Heeft de detachering de schildersbranche

  inderdaad niets te bieden?

  Lees verder op pagina 3

  Jaargang 1 - April 2011

  Laat schildersbranche kansen liggen?Meer instroom met fl exibele leerwerkbanen

  Vanaf 2012 zijn heel veel extra mensen nodig

  Kort NieuwsJuni zwarte maand voor de bouw

  Kenners voorspellen meer

  faillissementen in de komende

  maanden. Vooral in juni, als het

  vakantiegeld net is uitbetaald,

  wordt het overleven.

  Onlangs kwamen bouwers Midreth en

  Heddes in zwaar weer terecht. Er zullen

  dit jaar nog meer bouwers omvallen.

  Het eigen vermogen van middelgrote

  en kleine bouwers slinkt snel. In 2010

  verloren zij bijna 10 procent van de

  productie.

  De steeds lagere marges, de

  concurrerende markt en de gestopte

  overheidssteun hebben veel

  consequenties, aldus experts van

  Ernst & Young. Banken zullen veel

  bouwers dit jaar niet meer willen

  steunen. In mei moeten werkgevers

  twee maandsalarissen tegelijk uitkeren

  in verband met het vakantiegeld. Juni

  dreigt daarom een zwarte maand voor

  de bouw te worden.

  Bouwvak uit de tijd

  FNV Bouw wil dat de bouwvak

  op de helling gaat. Personeel

  in de bouw moet het hele jaar

  vrij kunnen nemen. Volgens

  de vakbond is het wekenlang

  platleggen van bedrijven in de

  zomer niet meer van deze tijd.

  We hebben straks volop jonge

  mensen nodig in onze sector,

  zegt voorzitter John Kerstens van

  FNV Bouw. Dat zijn niet meer de

  traditionele kostwinners, maar ook

  vaak tweeverdieners, die samen het

  huishouden draaiende willen houden.

  Dan moet je ook fl exibel kunnen zijn.

  Een vaste, verplichte vakantieperiode

  past daar niet bij. Het staat een

  moderne sector in de weg.

  De vakbond hield een onderzoek onder

  bijna driehonderd leden. Negen op

  de tien ondervraagden gaven aan dat

  ze zelf willen bepalen wanneer ze op

  vakantie gaan. Offi cieel bestaat de

  bouwvak niet meer. Sinds de jaren

  tachtig hebben werknemers offi cieel al

  recht op zeggenschap over wanneer ze

  hun vrije tijd opnemen.

  Verlenging lage btw broodnodig

  De lage btw-regeling voor

  renovatie- en onderhouds-

  werkzaamheden moet na 1

  juli worden verlengd. Dat

  zeggen FOSAG, NOA en de

  Glasbrancheorganisatie.

  De onderhoudsbranche zucht

  nog altijd onder de economische

  crisis. De btw-verlaging naar 6

  procent blijkt zeer effectief te zijn

  voor toename van de vraag, wijst

  onderzoek naar de effecten van de

  maatregel uit. Zonder die toename

  zouden minder arbeidsplaatsen

  behouden zijn gebleven.

  Verlenging van de regeling is

  broodnodig . De afbouw-, glas- en

  vastgoedonderhoudssector vreest

  bij beindiging per 1 juli een enorme

  terugval in activiteiten.

  Liever ziet de sector 31 december

  2011 als einddatum. Verlenging

  van de regeling betekent minder

  ontslagen in 2011 en beindiging

  ervan per 31 december sluit

  beter aan op het verloop van een

  boekjaar.

  Steeds meer jongeren in een leerwerktraject gaan via een uitzend/detacheringsbureau aan de slag. Een groei van

  maarliefst 30 procent wordt voorspeld voor 2011. In de schildersbranche blijft dit steken op hooguit 1 procent

  van alle leerlingen. Waarom is dat? Wat zou detacheren in leerwerktrajecten de branche eigenlijk opleveren?

  Meer actueel nieuws?Kijk op www.schildernieuws.nu

  Weet wat werkt in de schilderswereld

  Schadevergoeding OPS-patinten Welk standpunt zal Den Haag innemen?

  3

  Fosag en vakbond op ramkoers?Flex in de cao 2011

  De onderhandelingen over de nieuwe cao Schilders- Afwerkings en

  Glaszetbedrijf (SAG) verlopen zeer moeizaam. En van de hete hangijzers

  is exwerk. De visies van werkgevers en werknemers liggen mijlenver uit

  elkaar.

  De Fosag vindt dat de bonden fl exibiliteit aan alle kanten volledig aan banden willen

  leggen. Niet waar, aldus de FNV. Onderhandelaar Louwes: Wij willen niet fl exibiliteit

  verbieden, maar wel beteugelen. Nu is het alleen de werkgever die ervan profi teert

  ten koste van de vaste werknemer en fl exwerker. De derde onderhandelingsronde op

  17 maart bracht geen toenadering. De onderhandelingen worden medio april weer

  opgepakt.

  Lees verder op pagina 2

  Foto: Jay Tang

  De twee gezichten van exwerkFlexibiliteit lijkt ht thema van 2011 te zijn. Is het positief of negatief?

  2Win een weekend naar ParijsDoe mee aan de puzzel en maak kans op een lekker weekend weg.

  2

 • 2Om het onderscheid te maken spreken we van

  interne en externe fl exibele arbeid. In het laatste

  geval gaat het om de inzet van fl exkrachten die

  werken op uitzendbasis of als zzper. De werkgever

  bezit de fl exibiliteit om in mindere tijden zijn

  personeelsbestand op het (gebrek aan) werk

  aan te passen. De redding van de Nederlandse

  economie in deze crisistijden, aldus werkgevers.

  Flex-werkgever

  Door haar cyclische aard heeft de sector altijd al

  veel fl exibel gewerkt. In 2008, bij aanvang van de

  crisis, was het aantal zzpers in bouw bijna 1 op de

  3 werknemers. In 2009-2010 is dat nog eens met

  11 procent gestegen. 85 procent van de bedrijven

  in de (af)bouw is in 2010 (meer) fl exibel personeel

  gaan inzetten.

  Voor vakbonden is de grote toename van

  fl exwerkers met zwakke arbeidsrechtelijke posities

  een doorn in het oog. FNV Afbouw & Onderhoud

  wil in de nieuwe cao 2011 de positie van

  uitzendkrachten en zzpers versterken (zie artikel

  Fosag en vakbond op ramkoers? op deze pagina).

  Werkgeversorganisaties zoals Fosag stellen juist

  dat een ruime fl exibele schil Nederland mede

  door de crisis helpt. Ondernemingsorganisatie

  VNO-NCW meent daarbij dat de vakbonden en

  werknemers deze situatie te danken hebben

  aan het door henzelf afgedwongen rigide

  ontslagrecht, waardoor werkgevers huiverig zijn

  voor vast personeel in lastige tijden.

  Flex-werknemer

  Met intern fl exibel werken wordt de fl exibiliteit

  bedoeld die werknemers krijgen van hun

  werkgever om bijvoorbeeld hun werktijden anders

  in te delen, om parttime of deels thuis te werken.

  Hier is een tegenovergestelde ontwikkeling

  zichtbaar. Deze vorm van fl ex is in de (af)bouw

  nog bepaald geen standaard, terwijl volgens

  onderzoek 40 procent van de medewerkers

  wel in deeltijd zou willen werken. Volgens de

  mkb Monitor 2010 staat slechts 7 procent van

  de bedrijven parttime werk toe. Dit was in

  2007 ook al zo, toen onder andere Bouwend

  Nederland opriep tot moderner personeelsbeleid

  en sociale innovatie in de (af)bouw. Het hiermee

  aantrekkelijker maken van de branche voor

  vrouwen en jongeren is, met het oog op de

  vergrijzing, geen overbodige luxe.

  Werkgevers worden kortom op twee fl ex-fronten

  aangevallen: Ze moeten meer zekerheden bieden

  aan fl exwerkers (uitzend/zzp) en tegelijkertijd

  meer fl exibiliteit bieden aan vast personeel in

  de vorm van fl exibele werktijden en parttime

  mogelijkheden. En ding is zeker: Flexwerk blijft

  voorlopig de branche wel bezighouden.

  DE TWEE GEZICHTEN VAN FLEXWERK

  ACH

  TER

  GR

  ON

  D

  Flexibiliteit lijkt ht thema van 2011 te zijn. Maar is het voor werkgevers nu positief of

  negatief? Wat wordt er eigenlijk precies mee bedoeld? De twee gezichten van exwerk

  onder de loep.

  BESTELBUS

  BLADGOUD

  CAO

  COATEN

  DRUIPER

  FLEXIBILITEIT

  GLASZETTER

  KEET

  KOZIJN

  KWAST

  LAK

  ONDERHOUD

  PBM

  RENOVATIE

  RESTAURATIE

  ROLLER

  SCHILDER

  SCHUURPAPIER

  SPUITERIJ

  ST

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.