Top Banner
268

Scenic II Instrukcja

Dec 14, 2015

Download

Documents

Garstekkk

auta samochodypieniadze i zdrody
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Scenic II Instrukcja

NU692_9_Gcv-FRA.qxd 31/08/05 10:45 Page 1

RE

NA

ULT

s.a.

s.S

ocié

tépa

rA

ctio

nsS

impl

ifiée

auca

pita

lde

533

941

113

�/

13-1

5,qu

aiLe

Gal

lo-

9210

0B

oulo

gne-

Bill

anco

urt

R.C

.S.

Nan

terr

e78

012

998

7-

SIR

ET

780

129

987

0359

1/

Tél

.:

0810

4050

60

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_Tcv-POL.win 1/10/2005 10:02 - page 1

Instrukcja obs³ugi – 82 00 586 438 – NU 692-9 – 07/2005 – Edition polonaise

8200586438

Page 2: Scenic II Instrukcja

NU692_9_Gcv-FRA.qxd 31/08/05 10:45 Page 3

zaleca ELF

Wszystkie typysilników oprócz silnikadiesel 1.9 dCi z filtremcz¹stek sta³ych

Silniki 1.9 dCi z filtremcz¹stek sta³ych

Silniki benzynowei LPG

Wszystkie typy silnikówoprócz silnika diesel 1.9 dCiz filtrem cz¹stek sta³ych

Skrzynia mechaniczna 5-stopniowa.Skrzynia mechaniczna 6-stopniowaAutomatyczna skrzynia biegów

ELF EXCELLIUM LDX 5W-40 ACEA A3 / B4Optymalne osi¹gi, maksymalna ochrona, nawet w najtrudniejszych warunkachWszystkie style jazdy

ELF EVOLUTION SXR 5W-40 ACEA A3 / B4Optymalne osi¹giWszystkie style jazdy

ELF SOLARIS RNX 5W-30 ACEA C3Optymalne osi¹gi, trwa³a ochrona dziêki zastosowaniu filtra cz¹stek sta³ych oraz ochrona œrodowiskaWszystkie style jazdy

ELF EVOLUTION SXR 5W-30 ACEA A5 / B5Oszczêdnoœæ paliwa, ochrona silnika i poszanowanie œrodowiskaWszystkie style jazdy

ELF COMPETITION ST 10W-40ELF TURBO DIESEL 10W-40

ACEA A3 / B4ACEA B3 / B4

Inne oleje homologowane przez RENAULT przy zwyk³ej eksploatacji pojazdu

Elf opracowuje oleje dostosowane do ka¿dego typu skrzyni biegów RENAULT:Tranself TRJ 75W80, Tranself TRT 75W80, Tranself TRP 75W80, Tranself TRX 75W80 do mechani-cznych skrzyñ biegów, Renaultmatic D3Syn i Renaultmatic D2 do automatycznych skrzyñ biegów.Te oleje przyczyniaj¹ siê do zapewnienia odpowiednich osi¹gów w Pañstwa samochodzie. (*)

RENAULT zaleca oleje posiadaj¹ce homologacjê ELF przy uzupe³nianiu poziomu i wymianie oleju silnikowego.(*) Aby poznaæ rodzaj oleju, dostosowany do pojazdu, patrz ksi¹¿ka przegl¹dów.Nale¿y skontaktowaæ siê z Autoryzowanym Partnerem RENAULT lub odwiedziæ stronê www.lubrifiants.elf.com

Page 3: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:17 Page 0.01

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 1

0.01

Witamy w gronie u¿ytkowników samochodów marki RENAULT

Niniejsza instrukcja obs³ugi i konserwacji samochodu zawiera cenne dla Pañstwa informacje, dziêki którym:- poznacie swój samochód, co pozwoli w optymalny sposób wykorzystaæ zastosowane w nim nowoczesne rozwi¹zania konstrukcy-jne;

- zapewnicie najlepsze warunki eksploatacji pojazdu, poprzez dok³adne przestrzeganie wszystkich zaleceñ dotycz¹cych jego obs³ugi,

- nie trac¹c cennego czasu poradzicie sobie we w³asnym zakresie z drobnymi usterkami, które nie wymagaj¹ odwo³ywania siê dopomocy fachowca.

Tych kilka chwil poœwiêconych na przestudiowanie niniejszej ksi¹¿ki zostanie Pañstwu w pe³ni zrekompensowane dziêkimo¿liwoœci zapoznania siê ze wszystkimi zaletami samochodu. W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci, personel techniczny na-szej sieci obs³ugi pozostaje do Pañstwa dyspozycji w celu udzielenia wszelkich dodatkowych informacji.

Aby u³atwiæ Pañstwu korzystanie z instrukcji, wprowadziliœmy do niej nastêpuj¹cy symbol:

Oznacza ryzyko, niebezpieczeñstwo lub zalecenie zwi¹zane z bezpieczeñstwem.

Opis modelu prezentowanego w niniejszej instrukcji zosta³ opracowany na podstawie danych technicznych znanych w okresieredagowania tekstu. Przedstawiono w niej miêdzy innymi wszystkie elementy wyposa¿enia (dostêpne w wersji podstawowejlub dodatkowe). Ich obecnoœæ w modelu zale¿y od wersji, dodatkowego wyposa¿enia i kraju przeznaczenia pojazdu.

Instrukcja mo¿e zawieraæ równie¿ opis elementów maj¹cych siê pojawiæ w samochodzie w najbli¿szej przysz³oœci.

¯yczymy szerokiej drogi za kierownic¹ Pañstwa nowego samochodu RENAULT.

Przedruk i t³umaczenie, tak¿e czêœciowe, bez pisemnej zgody RENAULT, 92100 Billancourt 2005, jest zabronione.

Page 4: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:17 Page 0.02

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 2

0.02

Wa¿niejsze informacje

- Ciœnienie w ogumieniu ................................................................................ 0.04 ➟ 0.09

- Karta RENAULT: sposób u¿ycia ................................................................ 1.02 ➟ 1.08

- Urz¹dzenia maj¹ce na celu zapewnienie bezpieczeñstwa dzieciom ............ 1.35 ➟ 1.45

- Lampki kontrolne (tablica wskaŸników) ...................................................... 1.50 ➟ 1.68

- Uruchamianie / wy³¹czanie silnika ............................................................... 2.03 - 2.04

- Prowadzenie pojazdu ................................................................................... 2.02 ➟ 2.43

Hamulec parkingowy ............................................................................ 2.07 ➟ 2.11

System kontroli ciœnienia w ogumieniu ................................................ 2.18 ➟ 2.21

System kontroli toru jazdy: E.S.P. .................................................................... 2.25

System antypoœlizgowy: A.S.R. ............................................................... 2.26 - 2.27

Wspomaganie nag³ego hamowania ................................................................... 2.30

Regulator-ogranicznik prêdkoœci ........................................................... 2.31 ➟ 2.37

- Ogrzewanie / Klimatyzacja ......................................................................... 3.02 ➟ 3.16

- Pokrywa komory silnika / obs³uga .............................................................. 4.02 ➟ 4.14

- Rady praktyczne (wymiana ¿arówek, bezpieczników, usuwanie usterek,nieprawid³owoœci w dzia³aniu) .................................................................... 5.02 ➟ 5.42

Page 5: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:17 Page 0.03

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 3

0.03

S P I S T R E Œ C IRozdzia³y

1

2

3

4

5

6

7

Poznajemy samochód ................................................................................

Jazda samochodem .....................................................................................

Komfort jazdy ................................................................................................

Obs³uga ..............................................................................................................

Rady praktyczne ...........................................................................................

Dane techniczne ...........................................................................................

Skorowidz alfabetyczny ............................................................................

Page 6: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:17 Page 0.04

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 4

0.04

CIŒNIENIE W OGUMIENIU (w barach lub kg/cm² przy zimnych oponach)

Wersje ze zwyk³ym podwoziem 1.4 16V - 1.6 16V - 1.5 dCi

Rozmiar ogumienia 195/65 R15 T 205/55 R16 H205/55 R16 V 205/60 R16 H 205-650 R440

Jazda poza autostrad¹- Przód 2,4 2,2 2,3 2,3- Ty³ 2,2 2,0 2,1 2,1

Jazda autostrad¹ (1)- Przód 2,4 2,4 2,5 2,3- Ty³ 2,2 2,1 2,3 2,1

Ko³o zapasowe 2,4 2,4 2,5 2,3

Bezpieczna eksploatacja ogumienia i zak³adanie ³añcuchów œniegowych.Aby zapoznaæ siê z zasadami obs³ugi opon oraz, zale¿nie od wersji pojazdu, z warunkami stosowania ³añcuchów œniegowych, patrzpunkt “Ogumienie” w rozdziale 5.

(1) Cecha szczególna pojazdów z pe³nym obci¹¿eniem (Maksymalna Dopuszczalna Masa z £adunkiem) i ci¹gn¹cych przy-czepê.Maksymalna prêdkoœæ powinna byæ ograniczona do 100 km/h, a ciœnienie w ogumieniu zwiêkszone o 0,2 bara.Patrz punkt “Masy pojazdu” w rozdziale 6.

Page 7: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:17 Page 0.05

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 5

0.05

CIŒNIENIE W OGUMIENIU (w PSI przy zimnych oponach)

Wersje ze zwyk³ym podwoziem 1.4 16V - 1.6 16V - 1.5 dCi

Rozmiar ogumienia 195/65 R15 T 205/55 R16H205/55 R16 V 205/60 R16 H 205-650 R440

Jazda poza autostrad¹- Przód 35 32 33 33- Ty³ 32 29 30 30

Jazda autostrad¹ (1)- Przód 35 35 36 33- Ty³ 32 30 33 30

Ko³o zapasowe 35 35 36 33

Bezpieczna eksploatacja ogumienia i zak³adanie ³añcuchów œniegowych.Aby zapoznaæ siê z zasadami obs³ugi opon oraz, zale¿nie od wersji pojazdu, z warunkami stosowania ³añcuchów œniegowych, patrzpunkt “Ogumienie” w rozdziale 5.

(1) Cecha szczególna pojazdów z pe³nym obci¹¿eniem (Maksymalna Dopuszczalna Masa z £adunkiem) i ci¹gn¹cych przy-czepê.Maksymalna prêdkoœæ powinna byæ ograniczona do 100 km/h a ciœnienie w ogumieniu zwiêkszone o 3 PSI.Patrz punkt “Masy pojazdu” w rozdziale 6.

Page 8: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:17 Page 0.06

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 6

0.06

CIŒNIENIE W OGUMIENIU (w barach lub kg/cm² przy zimnych oponach)

Wersje ze zwyk³ym podwoziem (ci¹g dalszy) 2.0 16V - 1.9 dCi 2.0 T 2.0 dCi

Rozmiar ogumienia 205/60 R16 H205/60 R16 V

205/55 R17 V205/65 R17 V 205-650 R440 205/60 R 16 H 205/55 R17 V 205-650 R440 205/60 R16 V 205/55 R17 V

Jazda poza autostrad¹- Przód 2,3 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6- Ty³ 2,1 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2

Jazda autostrad¹ (1)- Przód 2,5 2,5 2,3 2,5 2,6 2,4 2,7 2,7- Ty³ 2,3 2,3 2,1 2,3 2,4 2,2 2,2 2,2

Ko³o zapasowe 2,5 2,5 2,3 2,5 2,6 2,4 2,7 2,7

Bezpieczna eksploatacja ogumienia i zak³adanie ³añcuchów œniegowych.Aby zapoznaæ siê z zasadami obs³ugi opon oraz, zale¿nie od wersji pojazdu, z warunkami stosowania ³añcuchów œniegowych, patrzpunkt “Ogumienie” w rozdziale 5.

(1) Cecha szczególna pojazdów z pe³nym obci¹¿eniem (Maksymalna Dopuszczalna Masa z £adunkiem) i ci¹gn¹cych przyc-zepê.Maksymalna prêdkoœæ powinna byæ ograniczona do 100 km/h, a ciœnienie w ogumieniu zwiêkszone o 0,2 bara.Patrz punkt “Masy pojazdu” w rozdziale 6.

Page 9: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:17 Page 0.07

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 7

0.07

CIŒNIENIE W OGUMIENIU (w PSI przy zimnych oponach)

Wersje ze zwyk³ym podwoziem (ci¹g dalszy) 2.0 16V - 1.9 dCi 2.0 T 2.0 dCi

Rozmiar ogumienia 205/60 R16 H205/60 R16 V

205/55 R17 V205/65 R17 V 205-650 R440 205/60 R 16 H 205/55 R17 V 205-650 R440 205/60 R16 V 205/55 R17 V

Jazda poza autostrad¹- Przód 33 35 33 33 35 35 36 38- Ty³ 30 32 30 30 32 32 32 32

Jazda autostrad¹ (1)- Przód 36 36 33 36 38 35 39 39- Ty³ 33 33 30 33 35 32 32 32

Ko³o zapasowe 36 36 33 36 38 35 39 39

Bezpieczna eksploatacja ogumienia i zak³adanie ³añcuchów œniegowych.Aby zapoznaæ siê z zasadami obs³ugi opon oraz, zale¿nie od wersji pojazdu, z warunkami stosowania ³añcuchów œniegowych, patrzpunkt “Ogumienie” w rozdziale 5.

(1) Cecha szczególna pojazdów z pe³nym obci¹¿eniem (Maksymalna Dopuszczalna Masa z £adunkiem) i ci¹gn¹cych przyc-zepê.Maksymalna prêdkoœæ powinna byæ ograniczona do 100 km/h a ciœnienie w ogumieniu zwiêkszone o 3 psi.Patrz punkt “Masy pojazdu” w rozdziale 6.

Page 10: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:17 Page 0.08

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 8

0.08

CIŒNIENIE W OGUMIENIU (w barach lub kg/cm², przy zimnych oponach)

Wersje z d³ugim podwoziemDo 5 pasa¿erów 1.6 16V - 1.5 dCi 2.0 16V - 2.0 T - 1.9 dCi

Rozmiar ogumienia 205/60 R16 H 205/55 R17 V 205/60 R16 H 205/55 R 17 V

- Przód 2,2 2,4 2,3 2,4- Ty³ 2,2 2,2 2,2 2,2

Ko³o zapasowe 2,5 2,5 2,5 2,5

Wersje z d³ugim podwoziem6/7 pasa¿erów 1.6 16V - 1.5 dCi 2.0 16V - 2.0 T 1.9 dCi

Rozmiar ogumienia 205/60 R16 H 205/55 R17 V 205/60 R16 H 205/55 R17 V 205/60 R16 H 205/55 R17 V

- Przód 2,4 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6- Ty³ 2,5 2,5 2,6 2,6 2,5 2,5

Ko³o zapasowe 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Bezpieczna eksploatacja ogumienia i zak³adanie ³añcuchów œniegowych.Aby zapoznaæ siê z zasadami obs³ugi opon oraz, zale¿nie od wersji pojazdu, z warunkami stosowania ³añcuchów œniegowych, patrzpunkt “Ogumienie” w rozdziale 5.

Cecha szczególna pojazdów z pe³nym obci¹¿eniem (Maksymalna Dopuszczalna Masa z £adunkiem) i ci¹gn¹cych przyczepê.Maksymalna prêdkoœæ powinna byæ ograniczona do 100 km/h, a ciœnienie w ogumieniu zwiêkszone o 0,2 bara.Patrz punkt “Masy pojazdu” w rozdziale 6.

Page 11: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:17 Page 0.09

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 9

0.09

CIŒNIENIE W OGUMIENIU (w PSI przy zimnych oponach) (ci¹g dalszy)

Wersje z d³ugim podwoziemDo 5 pasa¿erów 1.6 16V - 1.5 dCi 2.0 16V - 2.0 T - 1.9 dCi

Rozmiar ogumienia 205/60 R16 H 205/55 R17 V 205/60 R16 H 205/55 R 17 V

- Przód 32 35 34 35- Ty³ 32 32 32 32

Ko³o zapasowe 36 36 36 36

Wersje z d³ugim podwoziem6/7 pasa¿erów 1.6 16V - 1.5 dCi 2.0 16V - 2.0 T 1.9 dCi

Rozmiar ogumienia 205/60 R16 H 205/55 R17 V 205/60 R16 H 205/55 R17 V 205/60 R16 H 205/55 R17 V

- Przód 35 38 36 38 36 38- Ty³ 36 36 38 38 36 36

Ko³o zapasowe 36 36 36 36 36 36

Bezpieczna eksploatacja ogumienia i zak³adanie ³añcuchów œniegowych.Aby zapoznaæ siê z zasadami obs³ugi opon oraz, zale¿nie od wersji pojazdu, z warunkami stosowania ³añcuchów œniegowych, patrzpunkt “Ogumienie” w rozdziale 5.

Cecha szczególna pojazdów z pe³nym obci¹¿eniem (Maksymalna Dopuszczalna Masa z £adunkiem) i ci¹gn¹cych przyczepê.Maksymalna prêdkoœæ powinna byæ ograniczona do 100 km/h a ciœnienie w ogumieniu zwiêkszone o 3 psi.Patrz punkt “Masy pojazdu” w rozdziale 6.

Page 12: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:17 Page 0.010

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 10

0.10

Page 13: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:17 Page 1.01

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 11

1.01

Rozdzia³ 1: Poznajemy samochód

Karta RENAULT: informacje ogólne, sposób u¿ycia, zabezpieczenie przeciww³amaniowe zamków .... 1.02 ➟ 1.08Drzwi .................................................................................................................................................. 1.09 ➟ 1.13Automatyczne blokowanie zamków drzwi podczas jazdy ................................................................................ 1.14System blokady rozruchu ...................................................................................................................... 1.15 - 1.16Zag³ówki - Fotele ................................................................................................................................ 1.17 ➟ 1.20Pasy bezpieczeñstwa ........................................................................................................................... 1.21 ➟ 1.27Zabezpieczenia uzupe³niaj¹ce ............................................................................................................ 1.28 ➟ 1.34

przednie pasy bezpieczeñstwa ........................................................................................................ 1.28 ➟ 1.31tylne pasy bezpieczeñstwa .......................................................................................................................... 1.32zabezpieczenia boczne ............................................................................................................................... 1.32

Bezpieczeñstwo dzieci ......................................................................................................................... 1.35 ➟ 1.45Miejsce kierowcy ................................................................................................................................ 1.46 ➟ 1.49Tablica wskaŸników ........................................................................................................................... 1.50 ➟ 1.68

Komputer pok³adowy ..................................................................................................................... 1.56 ➟ 1.68Godzina i temperatura zewnêtrzna ................................................................................................................ 1.69Kierownica .................................................................................................................................................... 1.70Lusterka wsteczne ................................................................................................................................ 1.71 - 1.72Sygna³y ostrzegawcze dŸwiêkowe i œwietlne ................................................................................................... 1.73Oœwietlenie i sygnalizacja zewnêtrzna ................................................................................................ 1.74 ➟ 1.76Regulacja ustawienia reflektorów ................................................................................................................... 1.77Wycieraczki / Spryskiwacze szyb ....................................................................................................... 1.78 ➟ 1.80Zbiornik paliwa (tankowanie paliwa) .................................................................................................... 1.81 - 1.82

Page 14: Scenic II Instrukcja

2408

8

1

3

2

4

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:17 Page 1.02

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 12

1.02

KARTY RENAULT: informacje ogólne

Karta RENAULT1 - Odblokowanie wszystkich zam-

ków.

2 - Zablokowanie wszystkich zam-ków.

3 - Zablokowanie / Odblokowaniezamka pokrywy baga¿nika.

4 - Kluczyk zapasowy.

Karta RENAULT umo¿liwia:- odblokowanie lub zablokowaniezamków drzwi i baga¿nika orazklapki wlewu paliwa (patrz stronynastêpne);

- automatyczne zamkniêcie szyb iotwieranego dachu (patrz punkt“Zdalnie sterowane, automatycznepodnoszenie szyb” i “Otwieranydach” w rozdziale 3 (zale¿nie odwersji pojazdu);

- rozruch silnika - patrz punkt “Uru-chamianie silnika” w rozdziale 2.

Trwa³oœæ baterii kartyKarta jest zasilana przez bateriê, któr¹nale¿y wymieniaæ, gdy komunikat“Bateria karty do wymiany” pojawi siêna tablicy wskaŸników (patrz punkt“Karta RENAULT: baterie”, w roz-dziale 5).

Zasiêg dzia³ania kartyRENAULTZmienia siê on w zale¿noœci od oto-czenia: nale¿y zatem uwa¿nie obcho-dziæ siê z kart¹ RENAULT, by niespowodowaæ zablokowania lub odblo-kowania zamków przez przypadkowewciœniêcie przycisku.

RadaNie nale¿y umieszczaæ kartyRENAULT w miejscach, w którychmog³aby ulec wygiêciu, a nawet przy-padkowemu uszkodzeniu: mo¿e siêtak zdarzyæ na przyk³ad, gdy usi¹-dziemy na karcie schowanej w tylnejkieszeni ubrania.

Odpowiedzialnoœæ kierowcyNigdy nie nale¿y opuszczaæpojazdu, je¿eli kartaRENAULT znajduje siê

wewn¹trz, pozostawiaj¹c w kabiniedziecko (lub zwierzê). Mog³oby onouruchomiæ silnik lub któryœ z elek-trycznych elementów wyposa¿enia,np. podnoszenie szyb, co stwarzaryzyko przytrzaœniêcia wysuniêtejprzez okno czêœci cia³a (szyja, ramiê,rêka) i powa¿nych obra¿eñ.

Page 15: Scenic II Instrukcja

2408

9

4

5

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:17 Page 1.03

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 13

1.03

KARTY RENAULT: informacje ogólne (ci¹g dalszy)

Kluczyk zapasowy wbudowany 4lub niezale¿ny 5 (zale¿nie od wersjipojazdu)U¿ywa siê go w sytuacjachwyj¹tkowych, s³u¿y on do blokowanialub odblokowywania zamka przednichdrzwi z lewej strony, gdy kartaRENAULT nie dzia³a:- pojazd znajduje siê w strefie o silnympromieniowaniu elektromagnetycz-nym;

- korzystanie z urz¹dzeñ dzia³aj¹cychna tej samej czêstotliwoœci, co karta;

- zu¿ycie baterii karty RENAULT,roz³adowany akumulator...

Sposób u¿ycia kluczyka zapasowegozosta³ opisany w punkcie “Blokowanie /Odblokowywanie zamków drzwi”.

Po uzyskaniu dostêpu do samo-chodu przy pomocy kluczyka zapa-sowego, wprowadziæ kartêRENAULT do czytnika w celu uru-chomienia silnika.

Wymiana karty RENAULT lubkoniecznoœæ posiadania karty doda-tkowejW przypadku zagubienia kartyRENAULT, jak równie¿ gdy zechc¹Pañstwo posiadaæ kartê zapasow¹,prosimy zwróciæ siê do Autoryzowa-nego Partnera RENAULT.

W przypadku wymiany kartyRENAULT zachodzi koniecznoœæodprowadzenia pojazdu do Autoryzo-wanego Partnera RENAULT,poniewa¿ do uruchomienia urz¹dze-nia potrzebny jest pojazd ze wszyst-kimi kartami.

Do jednego samochodu mo¿nau¿ywaæ do czterech kart RENAULT.

Gdy karta RENAULT nie dzia³aNale¿y zwracaæ uwagê na stan na³a-dowania baterii, jej ¿ywotnoœæ wynosioko³o dwóch lat.

Patrz punkt “Karta RENAULT:wymiana baterii” w rozdziale 5.

Page 16: Scenic II Instrukcja

2408

8

1

3

2

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:17 Page 1.04

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 14

1.04

KARTA RENAULT Z NADAJNIKIEM ZDALNEGO STEROWANIA: sposób u¿ycia

Odblokowywanie zamków drzwiWcisn¹æ przycisk odblokowuj¹cy 1.

Odblokowanie zamków zostaje zasy-gnalizowane jednokrotnym migniê-ciem œwiate³ awaryjnych i kierunkow-skazów bocznych.

Cechy szczególne (dotyczy niektó-rych krajów):- jednokrotne wciœniêcie przycisku 1umo¿liwia odblokowanie zamkatylko drzwi przednich po stronie kie-rowcy,

- dwukrotne wciœniêcie przycisku 1umo¿liwia odblokowanie zamkówwszystkich drzwi i pokrywybaga¿nika.

Blokowanie zamków drzwiWcisn¹æ przycisk blokowania 2.Blokowanie zamków zostaje zasygna-lizowane dwukrotnym migniêciemœwiate³ awaryjnych i kierunkowskazówbocznych:- je¿eli jedne drzwi (lub pokrywabaga¿nika) s¹ otwarte lub niedomk-niête, albo karta RENAULT pozos-ta³a w czytniku, nastêpuje szybkiezablokowanie, a nastêpnie odbloko-wanie zamków, bez migniêcia œwia-te³ awaryjnych i bocznych kierun-kowskazów.

Odblokowanie / Zablokowaniezamka baga¿nikaWcisn¹æ przycisk 3 w celu odblokowa-nia lub zablokowania zamkabaga¿nika.

Odblokowanie zamka zostaje zasygna-lizowane jednokrotnym migniêciemœwiate³ awaryjnych i bocznych kierun-kowskazów, je¿eli zamki w pojeŸdzieby³y zablokowane.

Zablokowanie zamka baga¿nika zos-taje zasygnalizowane dwukrotnymmigniêciem œwiate³ awaryjnych i bocz-nych kierunkowskazów, je¿eli zamkiw pojeŸdzie by³y zablokowane.

Przy pracuj¹cym silniku przyciskikarty s¹ nieaktywne.

Page 17: Scenic II Instrukcja

2

4

1

3

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.05

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 15

1.05

KARTA RENAULT O DZIA£ANIU AUTOMATYCZNYM: sposób u¿ycia

Karta RENAULT o dzia³aniuautomatycznymOprócz funkcji zwyk³ej kartyRENAULT z nadajnikiem zdalnegosterowania, umo¿liwia ona bezsty-kowe (w trybie automatycznym):- odblokowanie / zablokowanie zam-ków drzwi (i pokrywy baga¿nika)oraz pokrywy wlewu paliwa jestmo¿liwe tylko wówczas, gdy kartaznajduje siê w strefie dostêpu dopojazdu 1;

- uruchomienie silnika, jeœli karta jestw kabinie (patrz punkt “Uruchamia-nie silnika” w rozdziale 2).

Odblokowanie zamków drzwi ipokrywy baga¿nikaMaj¹c przy sobie kartê RENAULT,nale¿y zbli¿yæ siê do samochodu.

Odblokowanie zamków nastêpujenatychmiast po wsuniêciu d³oni podklamkê 2 jednych z drzwi pojazdu.Naciœniêcie na przycisk 3 lub 4, powo-duje odblokowanie samego zamkapokrywy baga¿nika.

Odblokowanie zamków zostaje zasy-gnalizowane jednokrotnym migniê-ciem œwiate³ awaryjnych i kierunkow-skazów bocznych.

Nigdy nie nale¿y opuszczaæpojazdu, pozostawiaj¹c wew-n¹trz kartê RENAULT.

Page 18: Scenic II Instrukcja

6

5

2

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.06

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 16

1.06

KARTA RENAULT O DZIA£ANIU AUTOMATYCZNYM: sposób u¿ycia (ci¹g dalszy)

Zablokowanie zamków drzwi ipokrywy baga¿nikaMaj¹c kartê RENAULT przy sobie,gdy drzwi i pokrywa baga¿nika s¹ zam-kniête, wcisn¹æ przycisk 5 znajduj¹cysiê na klamce 2 lub przycisk 6 klapybaga¿nika.

Blokowanie zamków zostaje zasygna-lizowane dwukrotnym migniêciemœwiate³ awaryjnych i kierunkowskazówbocznych.

Uwaga: karta RENAULT musi znaj-dowaæ siê w strefie rozpoznania, byumo¿liwiæ zablokowanie zamkówprzy pomocy przycisków.

Je¿eli jedne drzwi (lub pokrywabaga¿nika) s¹ otwarte lub niedom-kniête, albo karta pozosta³a w czyt-niku, nastêpuje szybkie zablokowanie/ odblokowanie zamków, a œwiat³aawaryjne i boczne kierunkowskazy niemigaj¹.

Je¿eli kierowca chce sprawdziæprawid³owe zablokowanie zamków, podokonaniu zablokowania przypomocy karty RENAULT lub przycis-ków znajduj¹cych siê na klamkach,ma oko³o trzy sekundy, w czasiektórych mo¿e poruszyæ klamk¹ drzwi,nie odblokowuj¹c ich.

Potem w³¹czy siê ponownie tryb auto-matyczny i ka¿de dotkniêcie klamkibêdzie powodowaæ odblokowaniezamków.

Odpowiedzialnoœæ kie-rowcyNigdy nie nale¿y opusz-czaæ pojazdu, je¿eli karta

RENAULT znajduje siê wewn¹trz,pozostawiaj¹c w kabinie dziecko(lub zwierzê). Mog³oby ono uru-chomiæ silnik lub któryœ z elek-trycznych elementów wyposa¿enia(np. podnoszenie szyb), co stwarzaniebezpieczeñstwo przytrzaœniêciawysuniêtej przez okno czêœci cia³a(szyja, ramiê, rêka) i powa¿nychobra¿eñ.

Page 19: Scenic II Instrukcja

2408

8

1

2

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.07

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 17

1.07

ZABEZPIECZENIE PRZECIWW£AMANIOWE

Zabezpieczenie przeciww³amaniowezamków drzwi i pokryw (dotyczyniektórych krajów)Pozwala ono na zablokowanie zam-ków (drzwi, baga¿nika i, zale¿nie odwersji pojazdu, schowka po stroniepasa¿era) oraz na uniemo¿liwienieotwarcia drzwi za pomoc¹ klamekwewnêtrznych (przypadek st³uczeniaszyby w celu otwarcia drzwi odwewn¹trz).

W³¹czanie przeciww³ama-niowego zabezpieczenia zamkówPojazdy wyposa¿one w funkcjê elek-trycznego podnoszenia szyb tylnych :- wcisn¹æ dwa razy z rzêdu przycisk 1.- albo wcisn¹æ dwa razy z rzêdu przy-cisk znajduj¹cy siê w zewnêtrznejklamce drzwi, lub w logo nabaga¿niku.

Pojazdy wyposa¿one w rêczniesterowane podnoszenie szyb tyl-nych :Przed opuszczeniem pojazdu wcisn¹ædoln¹ czêœæ prze³¹cznika 2 (kontrolkawbudowana w prze³¹cznik zapali siê).Wcisn¹æ górn¹ czêœæ prze³¹cznika wcelu odblokowania zamków.

We wszystkich przypadkach zablo-kowanie zamków zostaje zasygnali-zowane piêciokrotnym migniêciemœwiate³ awaryjnych.

Uwaga: istnieje mo¿liwoœæ w³¹czeniatej funkcji poprzez wciœniêcie dwarazy z rzêdu przycisków przy klam-kach drzwi z tej samej strony (np. lewyprzód / lewy ty³ lub prawy przód /prawy ty³).

Nigdy nie nale¿y korzystaæz funkcji przeciww³amanio-wego zabezpieczenia zam-ków, je¿eli wewn¹trz samo-

chodu pozosta³a jakaœ osoba!

Page 20: Scenic II Instrukcja

2408

8

1

2

3

4

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.08

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 18

1.08

KARTA RENAULT Z TRYBEM OGRANICZONEGO DZIA£ANIA

Karta RENAULT z trybem ogra-niczonego dzia³aniaW niektórych sytuacjach (powierzeniepojazdu osobie trzeciej: parkingowy,pracownik pomocy drogowej) u¿yt-kownik mo¿e ograniczyæ dzia³aniekarty RENAULT.

Nale¿y zaopatrzyæ siê w dwie karty.Wsun¹æ jedn¹ kartê do czytnika 3, anastêpnie nacisn¹æ jednoczeœnie naprzyciski blokuj¹ce 1 i przyciskbaga¿nika 2 na drugiej karcie. Nastê-puje wówczas zablokowanie, a potemodblokowanie zamka drzwi kierowcy.

Karta RENAULT wsuniêta do czyt-nika zostaje prze³¹czona na tryb ogra-niczonego dzia³ania.

Karta RENAULT funkcjonuj¹ca wtrybie ograniczonego dzia³aniapozwala jedynie na odblokowaniezamka drzwi kierowcy, klapy wlewupaliwa i uruchomienie pojazdu(schowek po stronie pasa¿era ibaga¿nik pozostaj¹ zamkniête).

W celu wy³¹czenia ograniczonegotrybu dzia³ania nale¿y uruchomiæpojazd przy u¿yciu karty RENAULTdzia³aj¹cej w trybie zwyk³ym, nie ogra-niczonym.

Element steruj¹cy blokowaniem /odblokowywaniem zamków odwewn¹trz 4 nie dzia³a, gdy pojazd jestu¿ywany z wykorzystaniem kartyRENAULT z trybem ograniczonegodzia³ania.Istnieje mo¿liwoœæ prze³¹czenia natryb ograniczonego dzia³ania jedno-czeœnie tylko jednej kartyRENAULT.

W czasie, gdy u¿ywana jest kartaRENAULT z trybem ograniczonegodzia³ania, druga karta zachowujewszystkie swoje funkcje.

Page 21: Scenic II Instrukcja

1

2

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.09

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 19

1.09

OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI

Otwieranie z zewn¹trzJeœli drzwi s¹ odblokowane lub ma siêprzy sobie kartê RENAULT o dzia³a-niu automatycznym, nale¿y chwyciæklamkê 1 i poci¹gn¹æ drzwi do siebie.

Otwieranie od wewn¹trzPoci¹gn¹æ za klamkê 2.

Sygna³ dŸwiêkowy informuj¹cyo pozostawieniu zapalonychœwiate³W momencie otwarcia drzwi, w³¹czasiê ostrzegawczy sygna³ dŸwiêkowy,informuj¹cy o pozostawieniu zapalo-nych œwiate³ w sytuacji, gdy silniksamochodu jest wy³¹czony.

Alarm przypominaj¹cy o pozos-tawieniu kartyW chwili otwarcia drzwi po stronie kie-rowcy, je¿eli karta pozosta³a w czy-tniku, komunikat “Wyjmij kartê”pojawia siê na tablicy wskaŸników irozlega siê sygna³ dŸwiêkowy.

Cecha szczególnaPo wy³¹czeniu silnika, œwiat³a i dodat-kowe elementy wyposa¿enia (radio,klimatyzacja, itd.) nadal dzia³aj¹.

Zostan¹ wy³¹czone w chwili otwarciadrzwi kierowcy lub zablokowania zam-ków w pojeŸdzie.

Alarm sygnalizuj¹cy otwartedrzwi lub pokrywê baga¿nikaJe¿eli jedne drzwi lub pokrywabaga¿nika s¹ otwarte lub niedok³adniezamkniête, gdy pojazd osi¹gnie prêd-koœæ oko³o 10 km/h, na tablicy wskaŸ-ników pojawi siê komunikat “Otwartybaga¿nik” lub “Otwarte drzwi”(zale¿nie od przypadku).

Page 22: Scenic II Instrukcja

3

4

5

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.10

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 20

1.10

OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI (ci¹g dalszy)

Bezpieczeñstwo dzieciPojazdy wyposa¿one w prze³¹cznik 3z wbudowan¹ lampk¹ kontroln¹Wcisn¹æ prze³¹cznik 3w celu zabloko-wania zamków drzwi tylnych i dzia³a-nia funkcji podnoszenia tylnych szyb.Sprawdziæ poci¹gaj¹c za klamki 4 tyl-nych drzwi.

Zaœwiecenie siê kontrolki potwierdzazablokowanie zamków.

W przypadku awarii urz¹-dzenia rozlega siê sygna³dŸwiêkowy, a lampka kon-trolna nie œwieci siê.

Po od³¹czeniu akumulatora,funkcja blokowania zamkówdrzwi tylnych musi zostaæprzywrócona poprzez naciœ-

niêcie na prze³¹cznik 3.

Bezpieczeñstwo pasa¿erówpodró¿uj¹cych na tylnychsiedzeniachKierowca mo¿e zablokowaæ

dzia³anie funkcji podnoszenia szybtylnych i otwierania tylnych drzwi,wciskaj¹c przycisk 3 po stronie z sym-bolem.

Odpowiedzialnoœæ kierowcyNigdy nie nale¿y opuszczaæ pojazdu,je¿eli karta RENAULT znajduje siêwewn¹trz, pozostawiaj¹c w kabiniedziecko (lub zwierzê). Mog³oby onouruchomiæ elektryczne podnoszenieszyb, co stwarza niebezpieczeñstwoprzytrzaœniêcia wysuniêtej przezokno czêœci cia³a (szyja, ramiê, rêka) ipowa¿nych obra¿eñ. W przypadkuprzyciêcia ubrania lub innego prze-dmiotu nale¿y natychmiast odsun¹æszybê, wciskaj¹c odpowiedni prze³¹-cznik.

Inne przypadkiAby uniemo¿liwiæ otwarcie drzwi tyl-nych od wewn¹trz, wcisn¹æ prze³¹-cznik 5. Zapali siê lampka kontrolnawbudowana w prze³¹cznik.

Istnieje mo¿liwoœæ otwarcia drzwi zzewn¹trz.

Wcisn¹æ górn¹ czêœæ prze³¹cznika 5 wcelu odblokowania zamków drzwi.

Page 23: Scenic II Instrukcja

A

12

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.11

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 21

1.11

BLOKOWANIE / ODBLOKOWYWANIE ZAMKÓW DRZWIBlokowanie/odblokowywaniezamków drzwi z zewn¹trzOdbywa siê przy u¿yciu kartyRENAULT: patrz punkty “kartyRENAULT w rozdziale 1.

W niektórych przypadkach kartaRENAULT mo¿e przestaæ dzia³aæ:- pojazd znajduje siê w strefie o silnympromieniowaniu elektromagnetycz-nym;

- u¿ywanie urz¹dzeñ dzia³aj¹cych natej samej czêstotliwoœci, co karta(telefon komórkowy…);

- zu¿ycie baterii karty RENAULT, roz-³adowany akumulator...

Mo¿na wtedy:- skorzystaæ z kluczyka zapasowego(wbudowanego w kartê lub, zale¿nieod wersji pojazdu, niezale¿nego) wcelu otwarcia przednich drzwi z lewejstrony;

- zablokowaæ rêcznie ka¿de z drzwi(patrz nastêpna strona);

- skorzystaæ z elementów steruj¹cychblokowaniem / odblokowywaniemzamków drzwi od wewn¹trz (patrzparagraf “sterowanie blokowaniem /odblokowywaniem zamków drzwi odwewn¹trz” w rozdziale 1).

U¿ywanie zapasowego kluczyka2 wbudowanego w kartêRENAULTZdj¹æ os³onê A przy przednichdrzwiach z lewej strony (przy pomocykoñcówki kluczyka zapasowego) nawysokoœci wciêcia 1.

Wykonaæ ruch skierowany do góry wcelu zdjêcia os³ony A.

Wprowadziæ kluczyk 2 do zamka izablokowaæ lub odblokowaæ przednielewe drzwi.

Page 24: Scenic II Instrukcja

4

3

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.12

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 22

1.12

BLOKOWANIE / ODBLOKOWYWANIE ZAMKÓW DRZWI (ci¹g dalszy)

U¿ycie niezale¿nego kluczykazapasowego 3 (zale¿nie od wersjipojazdu)Wprowadziæ kluczyk 3 do zamkaprzednich, lewych drzwi i zablokowaælub odblokowaæ zamek.

Rêczne blokowanie zamkówdrzwiPo otwarciu drzwi przekrêciæ œrubê 4(przy pomocy p³askiego œrubokrêta) izamkn¹æ drzwi.

Drzwi s¹ zablokowane z zewn¹trz.

Otwarcie drzwi bêdzie mo¿liwe tylkood wewn¹trz lub przy pomocy klu-czyka zapasowego w przypadku przed-nich lewych drzwi.

Page 25: Scenic II Instrukcja

5

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.13

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 23

1.13

BLOKOWANIE / ODBLOKOWYWANIE ZAMKÓW DRZWI (ci¹g dalszy)

Sterowanie blokowaniem/odblo-kowywaniem zamków drzwi odwewn¹trzPrze³¹cznik 5 steruje jednoczeœniezamkami drzwi, pokrywy baga¿nika iklapki wlewu paliwa oraz, zale¿nie odwersji pojazdu, schowkiem po stroniepasa¿era.

Je¿eli jedne z drzwi (lub pokrywabaga¿nika) s¹ otwarte lub niedom-kniête, nastêpuje szybkie zablokowanie /odblokowanie zamków.

W przypadku przewo¿enia przedmio-tów przy otwartym baga¿niku: powy³¹czeniu silnika wcisn¹æ i przytrzy-maæ przez ponad piêæ sekund prze³¹-cznik 5 w celu zablokowania pozos-ta³ych zamków.

Blokowanie zamków bez u¿yciakarty RENAULTPrzy wy³¹czonym silniku i otwartychjednych z drzwi przednich, wcisn¹æ iprzytrzymaæ przez ponad piêæ sekundprze³¹cznik 5.

Po zamkniêciu drzwi wszystkie zamkizostan¹ zablokowane.

Odblokowanie zamków w pojeŸdzie zzewn¹trz jest mo¿liwe jedynie przyu¿yciu karty RENAULT.

Nigdy nie nale¿y opusz-czaæ pojazdu, pozostawia-j¹c wewn¹trz kartêRENAULT.

Lampkakontrolna informuj¹caopozostawieniu otwartych drzwilub baga¿nikaPo w³¹czeniu zap³onu, lampkawbudowana w prze³¹cznik 5 informujekierowcê, ¿e drzwi lub pokrywabaga¿nika s¹ niedomkniête:- lampka zapalona oznacza, ¿e drzwis¹ zablokowane;

- lampka zgaszona oznacza, ¿e drzwis¹ odblokowane.

W przypadku zablokowania zamków zzewn¹trz, lampka kontrolna œwieci siêprzez oko³o minutê, po czym gaœnie.

W przypadku jazdy zzablokowanymi zamkamidrzwi nale¿y pamiêtaæ, ¿ew razie wypadku mo¿e to

utrudniæ ratownikom dostêp dokabiny.

Page 26: Scenic II Instrukcja

1

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.14

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 24

1.14

AUTOMATYCZNE BLOKOWANIE ZAMKÓW DRZWI PODCZAS JAZDYW pierwszej kolejnoœci kierowcapowinien zdecydowaæ, czy zachodzipotrzeba w³¹czenia tej funkcji.

Uruchamianie funkcjiPo w³¹czeniu zap³onu nale¿y wcisn¹æprzycisk 1 centralnego zamka, przy-trzymuj¹c go przez oko³o 5 sekund, a¿rozlegn¹ siê dwa sygna³y dŸwiêkowe.

Wy³¹czanie funkcjiPo w³¹czeniu zap³onu nale¿y wcisn¹æprzycisk 1 centralnego zamka, przy-trzymuj¹c go przez oko³o 5 sekund, a¿rozlegnie siê sygna³ dŸwiêkowy.

W przypadku jazdy zzablokowanymi zamkamidrzwi nale¿y pamiêtaæ, ¿ew razie wypadku mo¿e to

utrudniæ ratownikom dostêp dokabiny.

Zasada dzia³aniaPodczas uruchamiania pojazdu, sys-tem automatycznie zablokuje drzwi,natychmiast po przekroczeniu prêd-koœci oko³o 10 km/h.

Odblokowanie nastêpuje:- poprzez naciœniêcie przyciskuodblokowania drzwi 1.

- po zatrzymaniu pojazdu, przy otwar-ciu drzwi przednich.

Uwaga: je¿eli drzwi zosta³y otwarte,nast¹pi ich ponowne automatycznezablokowanie, gdy pojazd osi¹gnieprêdkoœæ 10 km/h;

Nieprawid³owoœci w dzia³aniuW razie stwierdzenia nieprawid-³owoœci w dzia³aniu (funkcja automa-tycznego blokowania nie dzia³a, lam-pka przycisku 1 nie zapala siê w chwilizablokowania zamków, itp.), nale¿ysprawdziæ przede wszystkim, czywszystkie drzwi zosta³y prawid³owozamkniête. Je¿eli drzwi oraz pokrywabaga¿nika s¹ prawid³owo zamkniête,nale¿y udaæ siê do AutoryzowanegoPartnera RENAULT.

Page 27: Scenic II Instrukcja

2404

5

1

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.15

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 25

1.15

SYSTEM BLOKADY ZAP£ONUSystem ten zabezpiecza przed uru-chomieniemsamochoduprzez osobênie posiadaj¹c¹ karty RENAULTdla danego pojazdu.

Pojazd zostaje automatycznie zabez-pieczony w kilka sekund po wy³¹cze-niu silnika.

Wszelka ingerencja lubmodyfikacja systemu blo-kady zap³onu (modu³yelektroniczne, przewody,

itp.) mo¿e siê okazaæ niebezpiecz-na. Tego typu operacje powinnybyæ wykonywane przez Autoryzo-wanego Partnera RENAULT.

Zasada dzia³aniaW chwili uruchomienia silnika, lamp-ka 1 œwieci siê œwiat³em ci¹g³ym przezkilka sekund, po czym gaœnie (patrzpunkt “Uruchomienie silnika” w roz-dziale 2).

Je¿eli pojazd nie rozpozna kodu,lampka czytnika zacznie szybkomigaæ, a uruchomienie pojazdu niebêdzie mo¿liwe.

Page 28: Scenic II Instrukcja

2

2404

5

1

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.16

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 26

1.16

SYSTEM BLOKADY ZAP£ONU (ci¹g dalszy)

Lampki kontrolneKontrolka zabezpieczenia pojazduPo wy³¹czeniu silnika lampka 1 miga,pojazd jest zabezpieczony.

Kontrolka nieprawid³owego dzia³a-nia systemuJe¿eli po wykonaniu próby urucho-mienia silnika, lampka kontrolnanadal miga lub œwieci siê w sposóbci¹g³y, oznacza to usterkê systemu.

W przypadku uszkodzenia kartyRENAULT (szybkie miganie lampkiczytnika), nale¿y skorzystaæ z drugiejkarty RENAULT (otrzymanej przyodbiorze pojazdu).

W ka¿dym przypadku, trzeba zwróciæsiê o pomoc do Autoryzowanego Part-nera RENAULT; jedynie Autoryzo-wany Partner RENAULT jest upowa¿-niony do przeprowadzenia naprawysystemu blokady zap³onu.

W razie wyst¹pienia zak³óceñ wdzia³aniu i/lub nierozpoznania przezpojazd karty RENAULT o dzia³aniuautomatycznym nale¿y wprowadziæ j¹do czytnika 2.

Page 29: Scenic II Instrukcja

21

A

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.17

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 27

1.17

ZAG£ÓWKI PRZEDNIE

Zdejmowanie zag³ówkaWcisn¹æ przycisk 2 i podnieœæ zag-³ówek a¿ do zwolnienia zaczepów.

Opuszczanie zag³ówkaPodnieœæ lekko zag³ówek do góry.

Przesun¹æ zaczep 1 do przodu, a nas-têpnie opuœciæ zag³ówek do ¿¹danejwysokoœci, przytrzymuj¹c go.

Regulacja nachylenia zag³ówkaZale¿nie od wersji pojazdu, odsun¹ælub przysun¹æ czêœæA a¿ do uzyskania¿¹danego ustawienia.

Podnoszenie zag³ówkaPrzesun¹æ zag³ówek do góry, do uzys-kania ¿¹danego po³o¿enia.

Monta¿ zag³ówkaWsun¹æ trzpienie do prowadnic (wg³ê-bienia na trzpieniach, wykorzys-tywane do ustalania po³o¿enia zag-³ówka musz¹ byæ skierowane kuprzodowi).

Przesun¹æ zaczep 1 do przodu iopuœciæ zag³ówek do ¿¹danej wyso-koœci, przytrzymuj¹c go.

Zag³ówki s¹ elementamiwyposa¿enia wp³ywaj¹cymina bezpieczeñstwo jazdy;powinny one zawsze byæ

prawid³owo zamontowane i usta-wione w oparciach foteli: odleg³oœæzag³ówka od g³owy powinna byæ jaknajmniejsza, a górna jego czêœæ musiznajdowaæ siê jak najbli¿ej czubkag³owy.

Page 30: Scenic II Instrukcja

1

3

2

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.18

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 28

1.18

PRZEDNIE FOTELE

Przesuwanie do przodu lub do ty³uPodnieœæ uchwyt 3 od strony drzwi, byodblokowaæ fotel. Po przesuniêciufotela do ¿¹danego po³o¿enia, puœciæuchwyt i upewniæ siê, czy fotel zosta³zablokowany.

Regulacja wysokoœci siedzenia wfotelu kierowcy:Poci¹gn¹æ dŸwigniê 2 tyle razy, ile tokonieczne:- do góry, w celu podniesienia siedze-nia;

- w dó³, w celu obni¿enia siedzenia.

Pochylanie oparciaPodnieœæ uchwyt od strony œrodkowejkonsoli 1 i odchyliæ oparcie do ¿¹da-nego po³o¿enia, a nastêpnie puœciæ.

Po³o¿enie “stolik”Zale¿nie od wersji pojazdu, oparcie postronie pasa¿era mo¿na z³o¿yæ na sie-dzenie, uzyskuj¹c w ten sposób stolik.

Ze wzglêdów bezpieczeñ-stwa, regulacje foteli nale¿yprzeprowadzaæ na postoju.

Aby nie utrudniaæ skutecz-noœci dzia³ania pasów bez-pieczeñstwa, radzimy u³o¿yæpas p³asko na ramieniu.

Nale¿y pamiêtaæ o dok³adnym zablo-kowaniu oparcia foteli.

Na pod³odze, przy przednim fotelu,nie powinny znajdowaæ siê ¿adneprzedmioty: w przypadku gwa³tow-nego hamowania mog³yby one prze-sun¹æ siê w kierunku peda³ów iuniemo¿liwiæ ich u¿ycie.

Page 31: Scenic II Instrukcja

1

2

3

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.19

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 29

1.19

PRZEDNIE FOTELE (ci¹g dalszy)

Przesuwanie do przodu lub do ty³uPodnieœæ uchwyt 4 w celu odblokowa-nia fotela. Po przesuniêciu fotela do¿¹danego po³o¿enia, puœciæ uchwyt iupewniæ siê, czy fotel zosta³ zabloko-wany.

Regulacja wysokoœci siedziska wfotelu kierowcy:Poci¹gn¹æ dŸwigniê 5 tyle razy, ile tokonieczne:- do góry, w celu podniesienia siedze-nia;

- w dó³, w celu obni¿enia siedzenia.

Pochylanie oparciaUnieœæ uchwyt 6 i pochyliæ oparcie do¿¹danego po³o¿enia, a nastêpnie zwol-niæ uchwyt.

Ustawianie oparcia w pozycji stolikaZale¿nie od wersji pojazdu, oparcie postronie pasa¿era mo¿na z³o¿yæ na sie-dzenie, uzyskuj¹c w ten sposób stolik.

Ze wzglêdów bezpieczeñs-twa, ustawienia te nale¿yprzeprowadzaæ na postoju.

Aby nie utrudniaæ skutecz-noœci dzia³ania pasów bez-pieczeñstwa, radzimy u³o¿yæpas p³asko na ramieniu.

Nale¿y pamiêtaæ o dok³adnym zablo-kowaniu oparæ foteli.

Na pod³odze, przy przednim fotelu,nie powinny znajdowaæ siê ¿adneprzedmioty: w przypadku gwa³-townego hamowania mog³yby oneprzesun¹æ siê w kierunku peda³ów iuniemo¿liwiæ ich u¿ycie.

Page 32: Scenic II Instrukcja

7

8

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.20

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 30

1.20

PRZEDNIE FOTELE (ci¹g dalszy)

Regulacja kszta³tu oparcia fotelakierowcy na wysokoœci bioder:Obróciæ pokrêt³o 7.

Ogrzewane fotelePo w³¹czeniu zap³onu, w³¹czyæprze³¹cznik 8 danego fotela. Natablicy wskaŸników wyœwietla siêkomunikat.

Wyposa¿ony w termostat system decy-duje, czy w³¹czenie ogrzewania jestkonieczne czy nie.

Page 33: Scenic II Instrukcja

1

2

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.21

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 31

1.21

PASY BEZPIECZEÑSTWAChc¹c zapewniæ maksymalne bezpie-czeñstwo wszystkim pasa¿erom zalecasiê korzystanie z pasów niezale¿nie odd³ugoœci trasy. Ponadto, w poszczegól-nych krajach obowi¹zuj¹ ró¿ne uregu-lowania prawne okreœlaj¹ce zasadystosowania pasów, z którymi ka¿dyu¿ytkownik samochodu musi siê za-poznaæ.

Przed uruchomieniem samochodu:- nale¿y najpierw odpowiednioustawiæ fotel kierowcy,- nastêpnie dopasowaæ pasy bezpie-czeñstwa, by uzyskaæ jak najlepsz¹ochronê.

Niew³aœciwie wyregulo-wane pasy bezpieczeñstwamog¹ staæ siê przyczyn¹powa¿nych obra¿eñ w

razie wypadku.

Nawet kobiety w ci¹¿y powinnyzapinaæ pasy. W takim przypadkunale¿y jednak zwróciæ uwagê, abypas nie uciska³ nadmiernie dolnejczêœci brzucha.

Ustawienie fotela kierowcy- Usi¹œæ g³êboko w fotelu (po zdjêciu

p³aszcza, kurtki). Jest to wa¿ne dlaodpowiedniego ustawienia krêgos-³upa.

- Ustawiæ odleg³oœæ fotela odpeda³ów. Siedzenie powinno byæ natyle odsuniête, aby umo¿liwiæ wci-œniêcie do oporu peda³u sprzêg³a.Oparcie fotela powinno byæustawione w ten sposób, by ramionapozostawa³y lekko zgiête.

- Ustawiæ zag³ówek.Dla zapewnieniamaksimum bezpieczeñstwa, górnaczêœæ zag³ówka musi znajdowaæ siêna wysokoœci czubka g³owy.

- Ustawiæ wysokoœæ siedzenia. Taregulacja pozwala na uzyskanie opty-malnego pola widzenia podczasjazdy.

- Ustawiæ po³o¿enie kierownicy.

Regulacja pasów bezpieczeñstwaOprzeæ siê wygodnie.

Pas obojczykowy 1 musi przebiegaæjak najbli¿ej szyi, jednak nie zacho-dziæ na ni¹.

Pas biodrowy 2musi p³asko przylegaædo miednicy, zachodz¹c na uda.

Pas powinien mo¿liwie jak najdok³a-dniej przylegaæ do cia³a. Nale¿y uni-kaæ jazdy w zbyt grubych ubraniach iumieszczania pod pasem jakichkol-wiek przedmiotów.

Page 34: Scenic II Instrukcja

6

4

6

1

3

5

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.22

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 32

1.22

PASY BEZPIECZEÑSTWA (ci¹g dalszy)

Regulacja wysokoœci po³o¿eniapasa bezpieczeñstwaPos³u¿yæ siê przyciskiem 3, blokuj¹cgo na takiej wysokoœci, która zapewnipo³o¿enie pasa obojczykowego 1 spe³-niaj¹ce warunki opisane powy¿ej.- W celu obni¿enia pasa, œcisn¹æ dŸwig-niê regulacyjna 3, opuszczaj¹c jedno-czeœnie pas.

- w celu podwy¿szenia wysokoœci po³o-¿enia pasa, poci¹gn¹æ do góry dŸwig-niê regulacyjn¹ 3.

Po przeprowadzeniu regulacji nale¿ysiê upewniæ, czy dŸwignia regulacyjnazosta³a odpowiednio zablokowana.

ZapinaniePowoli rozwin¹æ taœmê, wprowadziæklamrê 4 w obudowê 6 i spowodowaæich zatrzaœniêcie siê (nale¿y sprawdziæprawid³owoœæ zablokowania pasa - wtym celu poci¹gn¹æ za klamrê 4). Jeœlinast¹pi zablokowanie pasa przed jegozatrzaœniêciem, wycofaæ jego sporyodcinek, nastêpnie ponowiæ próbê.

Zapinanie (ci¹g dalszy)W przypadku ca³kowitego zablokowa-nia pasa:- wolno lecz zdecydowanie poci¹gn¹æza pas, aby wyci¹gn¹æ oko³o 3 cmtaœmy;

- puœciæ pas, umo¿liwiaj¹c samoczynnenawiniêcie siê taœmy na bêben;

- rozwin¹æ jeszcze raz taœmê;- jeœli trudnoœci wystêpuj¹ nadal,nale¿y zwróciæ siê do PartneraRENAULT.

OdpinanieNacisn¹æ na przycisk 5 w obudowie 6,pas zostanie zwiniêty automatycznie.

Przytrzymaæ klamrê, aby u³atwiæ têczynnoœæ.

Page 35: Scenic II Instrukcja

1

6

5

3

4

2

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.23

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 33

1.23

TYLNE PASY BEZPIECZEÑSTWA: podwozie zwyk³e

Boczne tylne pasy bezpieczeñ-stwaRozwin¹æ powoli pas z bêbna 1.

Dla w³asnej wygody mo¿na wprowa-dziæ pas do prowadnicy taœmy 2.

Zatrzasn¹æ klamrê 3 w czarnej obu-dowie 4.

Funkcjonalnoœæ tylnych foteliPatrz rozdzia³ 3.

Zatrzasn¹æ ostatni¹ przesuwn¹ klam-rê 5 w czerwonej obudowie 6.

Nale¿y sprawdziæ prawid-³owe ustawienie orazdzia³anie tylnych pasówbezpieczeñstwa po ka¿dej

zmianie ustawienia tylnych foteli.

Page 36: Scenic II Instrukcja

7

10

89

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.24

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 34

1.24

TYLNE PASY BEZPIECZEÑSTWA: podwozie zwyk³e (ci¹g dalszy)

Œrodkowy, tylny pas bezpieczeñ-stwaRozwin¹æ powoli pas z bêbna 7.

Funkcjonalnoœæ tylnych foteliPatrz rozdzia³ 3.

Zatrzasn¹æ klamrê 8 w czarnej obu-dowie.

Zatrzasn¹æ ostatni¹ przesuwn¹ klam-rê 9 w czerwonej obudowie 10.

Nale¿y sprawdziæ prawid-³owe ustawienie orazdzia³anie tylnych pasówbezpieczeñstwa po ka¿dej

zmianie ustawienia tylnych foteli.

Page 37: Scenic II Instrukcja

1

7

2

3

5

6

8

9

4

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.25

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 35

1.25

TYLNE PASY BEZPIECZEÑSTWA: podwozie d³ugie

Tylny fotel w drugim rzêdzieBoczne tylne pasy bezpieczeñstwaRozwin¹æ wolno pas 1.

Wprowadziæ przesuwn¹ klamrê 2 wczerwon¹ obudowê 3.

Funkcjonalnoœæ tylnych foteliPatrz punkt “Tylne fotele: funkcjo-nalnoœæ” w rozdziale 3.

Œrodkowy, tylny pas bezpieczeñstwaRozwin¹æ powoli pas z bêbna 4.

Dla w³asnej wygody mo¿na wprowa-dziæ pas do prowadnicy taœmy 6.

Zatrzasn¹æ klamrê 5 w czarnej obu-dowie 7.

Zatrzasn¹æ ostatni¹ przesuwn¹ klam-rê 8 w czerwonej obudowie 9.

Nale¿y sprawdziæ prawid-³owe ustawienie orazdzia³anie tylnych pasówbezpieczeñstwa po ka¿dej

zmianie ustawienia tylnych foteli.

Page 38: Scenic II Instrukcja

12

10

11

13

14

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.26

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 36

1.26

TYLNE PASY BEZPIECZEÑSTWA: podwozie d³ugie (ci¹g dalszy)

Tylny fotel w trzecim rzêdzieRozwin¹æ wolno pas 10.

Zatrzasn¹æ klamrê 11 w czarnej obu-dowie 12.

Zatrzasn¹æ ostatni¹ przesuwn¹ klam-rê 13 w czerwonej obudowie 14. Funkcjonalnoœæ tylnych foteli

Patrz punkt “Tylne fotele: funkcjonal-noœæ” w rozdziale 3.

Nale¿y sprawdziæ prawi-d³owe ustawienie oraz dzia³a-nie tylnych pasów bezpie-czeñstwa po ka¿dej zmianie

ustawienia tylnych foteli.

Page 39: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.27

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 37

1.27

PASY BEZPIECZEÑSTWANi¿ej wymienione zalecenia dotycz¹ przednich i tylnych pasów bezpieczeñstwa.

- Nie mo¿na dokonywaæ ¿adnych zmian w elementach oryginalnego systemu pasów bezpieczeñstwa - dotyczy tozarówno pasów, foteli, jak i elementów mocuj¹cych.

W razie potrzeby (np. monta¿ fotelika dla dziecka), nale¿y zwróciæ siê do Autoryzowanego Partnera RENAULT.

- Nie mo¿na stosowaæ dodatkowych elementów, mog¹cych spowodowaæ poluzowanie pasów (np. klamerek do bielizny,klipsów itp.): w razie wypadku, zbyt luŸny pas mo¿e byæ przyczyn¹ powstania obra¿eñ.

- Nigdy nie przek³adaæ pasa obojczykowego pod ramieniem lub za plecami.

- Pas mo¿e byæ stosowany do zabezpieczenia tylko jednej osoby. W ¿adnym wypadku nie mo¿na przypinaæ pasem dzieckasiedz¹cego na kolanach osoby doros³ej.

- Pas nie mo¿e byæ skrêcony.

- Pasy, które stanowi³y zabezpieczenie pasa¿erów w czasie powa¿niejszego wypadku nale¿y wymieniæ. Podobnie nale¿y post¹-piæ z pasami nieprawid³owo dzia³aj¹cymi.

- Przy sk³adaniu i rozk³adaniu tylnego siedzenia nale¿y zwracaæ uwagê na poprawne u³o¿enie pasów bezpieczeñstwa tak, abymog³y one prawid³owo spe³niaæ swoj¹ funkcjê.

- W razie potrzeby nale¿y ponownie wyregulowaæ ustawienie i naprê¿enie pasów.

- Trzeba uwa¿aæ, by wprowadziæ klamrê do odpowiedniej obudowy.

Page 40: Scenic II Instrukcja

21

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.28

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 38

1.28

ZABEZPIECZENIA UZUPE£NIAJ¥CE PRZEDNIE PASY BEZPIECZEÑSTWADodatkowe zabezpieczenia uzupe³nia-j¹ce przednie pasy bezpieczeñstwa to:- napinacze pasów bezpieczeñstwa.- napinacze pasa biodrowego,- ograniczniki naci¹gu na wysokoœciklatki piersiowej,- przednie poduszki powietrzne (air-bag) po stronie kierowcy ipasa¿era.

Systemy te mog¹ dzia³aæ oddzielnielub ³¹cznie podczas czo³owego zderze-nia.

W zale¿noœci od si³y uderzenia,mo¿liwe jest zadzia³anie czterechurz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych:- nastêpuje zablokowanie pasa bez-pieczeñstwa;

- zostaje uruchomiony napinacz pasa,który eliminuje luz pasa bezpieczeñ-stwa;

- zostaje uruchomiony napinacz pasabiodrowego w celu przytwierdzeniapasa¿era do fotela, oraz poduszkaczo³owa “o ma³ej objêtoœci” i ogra-niczniki naci¹gu;

- nastêpuje odpalenie przedniejpoduszki powietrznej “o du¿ej objê-toœci”.

Napinacze pasów bezpieczeñs-twaNapinacze pasów maj¹ zapewniæ przy-leganie pasa do cia³a pasa¿era orazdociœniêcie pasa¿era do fotela, a co zatym idzie - zwiêkszenie skutecznoœcizabezpieczenia.

System zaczyna dzia³aæ dopiero pow³¹czeniu stacyjki, w przypadku sil-nego uderzenia czo³owego. Zale¿nieod si³y uderzenia mo¿liwe jest za-dzia³anie nastêpuj¹cych urz¹dzeñ:- si³ownika 1, który automatycznieskraca pas;

- si³ownika 2 przy fotelach przednich.

- Jeœli mia³ miejsce wypa-dek, nale¿y zleciæ kontrolêdzia³ania wszystkich sys-temów zabezpieczeñ.

- Zabrania siê samodzielnego doko-nywania jakichkolwiek napraw imodyfikacji systemu (napinaczepasów, poduszki powietrzne, elek-troniczne modu³y steruj¹ce, prze-wody itd.) oraz wykorzystywaniajego elementów w innych pojaz-dach, nawet identycznych.

- W celu unikniêcia w³¹czenia sys-temu w nieprzewidzianym momen-cie i ewentualnego powstania szkódz tym zwi¹zanych, nale¿y pamiêtaæ,¿e jedynie Autoryzowany PartnerRENAULT jest upowa¿niony dowykonywania napraw systemu.

- Kontrola poszczególnych elemen-tów elektronicznego uk³adu steru-j¹cego w³¹czaniem systemu mo¿ebyæ dokonywana jedynie przezodpowiednio przeszkolony perso-nel, przy zastosowaniu specjali-stycznej aparatury.

- W razie koniecznoœci z³omowaniapojazdu, nale¿y zwróciæ siêdo Autoryzowanego PartneraRENAULT w celu dokonaniakasacji generatora gazu napinaczypasów i poduszek powietrznych.

Page 41: Scenic II Instrukcja

A

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.29

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 39

1.29

ZABEZPIECZENIA UZUPE£NIAJ¥CE PRZEDNIE PASY BEZPIECZEÑSTWA (ci¹g dalszy)

Ogranicznik naci¹gu pasaPrzy szczególnie silnym uderzeniu,urz¹dzenie to rozci¹ga siê nieznacz-nie, pozwalaj¹c na ograniczenie napiê-cia wywieranego na cia³o przez pas.

Poduszka powietrzna kierowcy ipasa¿eraPojazd mo¿e byæ wyposa¿ony wpoduszkê powietrzn¹ po stronie kie-rowcy i pasa¿era.

Napis “Airbag” umieszczony na kie-rownicy i desce rozdzielczej (strefarozwiniêcia poduszki A) oraz nalepkaw dolnym rogu przedniej szyby przy-pominaj¹ o zamontowaniu tegowyposa¿enia w samochodzie.

Ka¿dy system Airbag sk³ada siê z:- poduszki powietrznej i generatoragazu, instalowanych w kierownicysamochodu dla kierowcy i w descerozdzielczej dla pasa¿era

- “inteligentnego” modu³u elektroni-cznego, w którym znajduje siê czujnikwstrz¹sów steruj¹cy elektrycznymzapalnikiem generatora gazu;

- lampki kontrolnej zainsta-

lowanej w tablicy wskaŸników.System Airbag dzia³a w oparciu ozasadê pirotechniki, co t³umaczy fakt,¿e przy rozwiniêciu poduszki wy-dziela siê ciep³o i dym (które nie s¹oznak¹ po¿aru) i s³ychaæ odg³os deto-nacji. Natychmiastowe rozwiniêciesiê poduszki mo¿e spowodowaæobra¿enia na powierzchni skóry lubinne nieprzyjemne konsekwencje.

Page 42: Scenic II Instrukcja

1

2404

9

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.30

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 40

1.30

ZABEZPIECZENIA UZUPE£NIAJ¥CE PRZEDNIE PASY BEZPIECZEÑSTWA (ci¹g dalszy)

Zasada dzia³ania:System dzia³a tylko przy w³¹czonymzap³onie.

W przypadku silnego uderzeniaczo³owego, poduszki zostaj¹ gwa³tow-nie nape³nione gazem, co pozwalazamortyzowaæ uderzenie g³owy i klat-ki piersiowej kierowcy o kierownicêlub pasa¿era o deskê rozdzielcz¹. Pospe³nieniu swojej funkcji gaz zostajesamoczynnie usuniêty z poduszki, byumo¿liwiæ szybkie opuszczenie po-jazdu po zderzeniu.

Cecha szczególna czo³owejpoduszki powietrznejPoduszka ta posiada dwa zakresy objê-toœci, które rozwijaj¹ siê w zale¿noœciod si³y uderzenia, oraz system wew-nêtrznej wentylacji pozwalaj¹cyunikn¹æ oparzeñ gazami spalinowym:- poduszka “o ma³ej objêtoœci”, to pie-rwszy stopieñ rozwiniêcia poduszki;

- poduszka “o du¿ej objêtoœci”, szwypoduszki zostaj¹ rozerwane w celuzwiêkszenia jej objêtoœci (w przypad-kach najsilniejszych uderzeñ).

Stopieñ rozwiniêcia poduszki zale¿yod si³y uderzenia oraz po³o¿enia fotelakierowcy w prowadnicach.

Nieprawid³owoœci w dzia³aniuPrzy prawid³owym dzia³aniu systemu,

lampka kontrolna 1 zapala siê

na tablicy wskaŸników po w³¹czeniuzap³onu i gaœnie po kilku sekundach.Jeœli nie zapala siê po w³¹czeniu zap-³onu lub œwieci siê, gdy silnik pracuje,sygnalizuje usterkê systemu.

Nale¿y jak najszybciej skontaktowaæsiê z Autoryzowanym PartneremRENAULT. Zwlekanie z przeprowad-zeniem kontroli mo¿e spowodowaæzmniejszenie skutecznoœci zabezpie-czenia.

Page 43: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.31

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 41

1.31

ZABEZPIECZENIA UZUPE£NIAJ¥CE PRZEDNIE PASY BEZPIECZEÑSTWA (ci¹g dalszy)Wszystkiewymienionewdalszej czêœci tekstu zaleceniamaj¹na celuumo¿liwienie pe³nego rozwiniêcia poduszki powietrznejw razie wypadku oraz unikniêcie powa¿nych obra¿eñ cia³a przy odpaleniu poduszki.

Zalecenia dotycz¹ce poduszki powietrznej kierowcy- Nie dokonywaæ modyfikacji ko³a kierownicy, ani jego poduszki.

- Nie zas³aniaæ poduszki ko³a kierownicy ¿adnym przedmiotem.

- Nie przyklejaæ, ani nie mocowaæ ¿adnych przedmiotów (znaczków, zegarków, ozdób, podstawki telefonu) w miejscu zainsta-lowania poduszki.

- Demonta¿ kierownicy jest zabroniony (za wyj¹tkiem wykonywania go przez Autoryzowanego Partnera RENAULT).

- Prowadz¹c pojazd nie przysuwaæ siê zbyt blisko do kierownicy: ramiona powinny byæ lekko zgiête w ³okciach (patrz paragraf“regulacja po³o¿enia fotela kierowcy” w rozdziale 1). Taka pozycja pozwoli na zachowanie wystarczaj¹cej wolnej przestrzenidla pe³nego rozwiniêcia i skutecznego dzia³ania poduszki.

Zalecenia dotycz¹ce poduszki powietrznej pasa¿era- Nie przyklejaæ, ani nie mocowaæ do deski rozdzielczej ¿adnych przedmiotów (znaczków, zegarków, ozdób, podstawki tele-

fonu...) w miejscu zainstalowania poduszki.

- Nie przewoziæ ¿adnych przedmiotów lub zwierz¹t miêdzy desk¹ rozdzielcz¹ a pasa¿erem (pies, parasol, laska, paczki, ...).

- Nie opieraæ nóg na desce rozdzielczej lub na siedzeniu, gdy¿ mo¿e to staæ siê przyczyn¹ powa¿nych obra¿eñ. Wszystkieczêœci cia³a (kolana, rêce, g³owa) winny znajdowaæ siê w bezpiecznej odleg³oœci od deski rozdzielczej.

- Po wymontowaniu fotelika dla dziecka, ponownie w³¹czyæ poduszki pasa¿era, by zapewniæ odpowiednie zabezpieczenie nawypadek zderzenia.

ZABRANIA SIÊ INSTALOWANIA FOTELIKA DLA DZIECKA TY£EM DO KIERUNKU JAZDY NA PRZEDNIMFOTELU PASA¯ERA, DOPÓKI ZABEZPIECZENIA UZUPE£NIAJ¥CE PAS BEZPIECZEÑSTWA PASA¯ERA ZPRZODU NIE ZOSTAN¥ OD£¥CZONE. (Patrz paragraf “od³¹czanie poduszek pasa¿era z przodu” w rozdziale 1).

Page 44: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.32

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 42

1.32

ZABEZPIECZENIA UZUPE£NIAJ¥CE TYLNE PASY BEZPIECZEÑSTWAZale¿nie od wersji pojazdu, sk³adaj¹siê na nie:- napinacze pasów wbudowane wzwijacze (w przypadku tylnychfoteli w drugim rzêdzie)

- ogranicznik naci¹gu pasa.

Systemy te mog¹ dzia³aæ oddzielnielub ³¹cznie podczas czo³owego zderze-nia samochodu z przeszkod¹.

Zale¿nie od si³y uderzenia, mo¿liwe s¹dwa przypadki zadzia³ania zabezpie-czeñ:- sam pas jest wystarczaj¹cym zabez-pieczeniem;

- zostaje w³¹czony napinacz, któryeliminuje luz pasa bezpieczeñstwa iodpalona poduszka powietrzna.

Napinacze tylnych pasów bez-pieczeñstwaSystem zaczyna dzia³aæ dopiero pow³¹czeniu zap³onu.

W przypadku silnego zderzeniaczo³owego urz¹dzenie natychmiastnawija taœmê pasa, dociskaj¹c go docia³a pasa¿era lub kierowcy i zwiêksza-j¹c w ten sposób skutecznoœæ zabez-pieczenia.

- Jeœli mia³ miejsce wypa-dek, nale¿y zleciæ kontrolêdzia³ania wszystkich sys-temów zabezpieczeñ.

- Zabrania siê samodzielnego doko-nywania jakichkolwiek napraw imodyfikacji systemu (napinaczepasów, poduszki powietrzne, elek-troniczne modu³y steruj¹ce, prze-wody itd.) oraz wykorzystywaniajego elementów w innych poja-zdach, nawet identycznych.

- W celu unikniêcia w³¹czenia sys-temu w nieprzewidzianym momen-cie i ewentualnego powstania szkódz tym zwi¹zanych, nale¿y pamiê-taæ, ¿e jedynie Autoryzowany Par-tner RENAULT jest upowa¿nionydo wykonywania napraw systemu.

- Kontrola poszczególnych elementówelektronicznego uk³adu steruj¹cegow³¹czaniem systemu mo¿e byæ doko-nywana jedynie przez odpowiednioprzeszkolony personel, przy zastoso-waniu specjalistycznej aparatury.

- W razie koniecznoœci z³omowaniapojazdu, nale¿y zwróciæ siêdo Autoryzowanego PartneraRENAULT w celu dokonaniakasacji generatora gazu napinaczypasów i poduszek powietrznych.

Ogranicznik naci¹gu pasaPrzy szczególnie silnym uderzeniu,urz¹dzenie to rozci¹ga siê nieznacz-nie, pozwalaj¹c na ograniczenie napiê-cia wywieranego na cia³o przez pas.

Page 45: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.33

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 43

1.33

ZABEZPIECZENIA BOCZNEBoczne poduszki powietrzneS¹ to poduszki powietrzne, w którewyposa¿ono przednie fotele i którerozwijaj¹ siê po ich zewnêtrznej stro-nie (od strony drzwi); maj¹ one zazadanie chroniæ pasa¿erów w przy-padku gwa³townego uderzenia bo-cznego.

Kurtyny powietrzneS¹ to poduszki powietrzne znajduj¹cesiê w górnej czêœci obu boków pojazdui rozwijaj¹ce siê wzd³u¿ bocznych szybprzednich i tylnych. Poduszki te maj¹za zadanie chroniæ pasa¿erów w przy-padku silnego uderzenia w bok poja-zdu.

Oznaczenie na przedniej szybieprzypomina o zamontowaniudodatkowych zabezpieczeñ (po-duszki powietrzne, napinaczepasów....) w kabinie.

Zalecenia dotycz¹ce bocznej poduszki powietrznej- Zak³adanie pokrowców: na fotele wyposa¿one w poduszkê powietrzn¹

mo¿na zak³adaæ wy³¹cznie pokrowce przeznaczone specjalnie dladanego typu pojazdu. Nale¿y udaæ siê do Autoryzowanego Partnera

RENAULT i sprawdziæ, czy takie pokrowce s¹ dostêpne w RENAULT Bouti-que. Stosowanie pokrowców innego rodzaju (lub przeznaczonych do pojazduinnego typu) mo¿e utrudniæ prawid³owe dzia³anie poduszek powietrznych iwp³yn¹æ na zmniejszenie bezpieczeñstwa osób podró¿uj¹cych pojazdem.

- ¯adne przedmioty, ani zwierzêta, nie powinny znajdowaæ siê miêdzy oparciemfotela, drzwiami a obiciami. Nie nale¿y przykrywaæ oparcia fotela przedmiotamitakimi jak ubrania lub akcesoria. Mog³oby to utrudniæ prawid³owe dzia³aniepoduszki lub spowodowaæ obra¿enia w razie jej rozwiniêcia.

- Demonta¿ lub modyfikacja fotela i obiæ s¹ zabronione, z wyj¹tkiem wykonywa-nia ich przez Autoryzowanego Partnera RENAULT.

- Rowki w oparciach (od strony drzwi) odpowiadaj¹ obszarowi rozwiniêciapoduszki powietrznej: zabrania siê wprowadzaæ w nie jakiekolwiek przedmioty.

Page 46: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.34

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 44

1.34

ZABEZPIECZENIA UZUPE£NIAJ¥CEWszystkie ni¿ej wymienione zaleceniamaj¹ na celu umo¿liwienie pe³nego rozwiniêcia poduszki powietrznej w raziewypadkuoraz unikniêcie powa¿nych obra¿eñ cia³a przy odpaleniu poduszki.

Poduszka powietrzna ma za zadanie uzupe³niaæ dzia³anie pasów bezpieczeñstwa. Oba te elementy s¹ nieod³¹cznymiczêœciami tego samego systemu zabezpieczenia. Jest zatem bardzo wa¿ne, aby pasy by³y zawsze zapiête. Niezapiêciepasów mo¿e naraziæ osoby podró¿uj¹ce pojazdem na powa¿ne obra¿enia cia³a w razie wypadku, a tak¿e zwiêkszyæryzyko obra¿eñ na powierzchni skóry, powsta³ych w wyniku rozwiniêcia samej poduszki.

Napinacze pasów lub poduszki powietrzne nie zawsze s¹ uruchamiane w czasie wywrócenia siê pojazdu lub uderzenia w ty³,nawet o du¿ej sile. Uderzenia w podwozie pojazdu spowodowane najechaniem na krawê¿nik, dziurê w nawierzchni, kamienie...mog¹ wywo³aæ uruchomienie tych systemów.

- Wszelkie naprawy i modyfikacje ca³ego systemu Airbag (poduszki powietrzne, napinacze pasów, modu³ elektroniczny,przewody…) s¹ surowo wzbronione (za wyj¹tkiem przeprowadzania ich przez Autoryzowanego Partnera RENAULT).

- W celu zapewnienia prawid³owego dzia³ania systemu oraz unikniêcia jego nieoczekiwanego odpalenia, nale¿y pamiêtaæ, ¿ejedynie Autoryzowany Partner RENAULT jest upowa¿niony do wykonywania napraw systemu Airbag.

- Ze wzglêdów bezpieczeñstwa system Airbag nale¿y poddaæ kontroli w sytuacji, gdy samochód uleg³ kolizji, zosta³ skradziony,b¹dŸ by³ przedmiotem próby kradzie¿y.

- W przypadku po¿yczenia lub sprzeda¿y samochodu nale¿y poinformowaæ nowego u¿ytkownika o wyposa¿eniu pojazdu wsystem Airbag, oddaj¹c mu do r¹k niniejsz¹ instrukcjê obs³ugi.

- W razie koniecznoœci z³omowania pojazdu, nale¿y zwróciæ siê do Autoryzowanego Partnera RENAULT w celu dokonaniakasacji generatora(ów) gazu.

Page 47: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.35

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 45

1.35

W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEÑSTWA DZIECIOMSposób zabezpieczenia dzieci w czasiejazdy samochodem jest regulowanyodpowiednimi przepisami.

W Europie dzieci poni¿ej 10 roku¿ycia(1) musz¹ obowi¹zkowopodró¿owaæ przypiête pasami wspecjalnych, homologowanych foteli-kach, dostosowanych do wagi iwzrostu dziecka.

Kieruj¹cy pojazdem jest odpowie-dzialny za w³aœciwe wykorzystanietych urz¹dzeñ.

Urz¹dzenia homologowane po stycz-niu 1992 zapewniaj¹ wy¿szy poziombezpieczeñstwa, ni¿ te, które uzyska³yhomologacjê wczeœniej.

Zaleca siê zatem stosowanie urz¹dzeñhomologowanych zgodnie z europe-jsk¹ norm¹ ECE 44.

Na urz¹dzeniach tych znajduje siêpomarañczowa etykieta z liter¹ E,numerem kraju, w którym urz¹dzenieby³o homologowane oraz rokiemhomologacji.

Zapoznaæ siê z broszur¹ “Elementywyposa¿enia zapewniaj¹ce bezpie-czeñstwo dzieci”, dostêpn¹ w SieciRENAULT, w celu wybrania fotelikadostosowanego do wzrostu i wagidziecka oraz do modelu pojazdu.

Dobrze jest wiedzieæ, ¿e zderzenieprzy prêdkoœci 50 km/h równa siêupadkowi z wysokoœci 10 m. Inaczejmówi¹c, nieza³o¿enie dziecku pasówbezpieczeñstwa wi¹¿e siê z takimsamym ryzykiem, co pozostawienie gobawi¹cego siê na balkonie bez balus-trady na czwartym piêtrze!

Dzieci nie powinny w¿adnym wypadku byæprzewo¿one na kolanachinnych pasa¿erów.

W przypadku zderzenia czo³owegoprzy prêdkoœci 50 km/h, dzieckowa¿¹ce 30 kg mo¿na porównaæ zpociskiem o wadze jednej tony:pasa¿er przewo¿¹cy dziecko nie bê-dzie w stanie go utrzymaæ, nawet gdybêdzie mia³ zapiête pasy.

Równie niebezpieczne jest przypina-nie pasami dziecka siedz¹cego nakolanach pasa¿era. Nigdy nie wolnou¿ywaæ jednego pasa dla dwóch osóbjednoczeœnie.

Na niektórych miejscach dlapasa¿erów monta¿ fotelika dla dzieckanie jest dozwolony.

Aby dowiedzieæ siê na których mie-jscach dozwolony jest monta¿ fotelikóworaz zapoznaæ siê z typami fotelikówdzieciêcych, które mog¹ byæ monto-wane na ka¿dym z takich miejsc, patrztabele na nastêpnych stronach.

Przed zamontowaniem fotelika dladziecka na przednim fotelu (w przy-padku, gdy monta¿ jest dozwolony)Nale¿y dokonaæ nastêpuj¹cych regu-lacji, je¿eli fotel pasa¿era jestwyposa¿ony w takie funkcje:- przesun¹æ fotel pasa¿era maksymal-nie do ty³u;

- podnieϾ maksymalnie oparcie dopozycji pionowej;

- podnieœæ siedzenie do oporu;- maksymalnie podnieœæ zag³ówek;- ustawiæ element steruj¹cy wysoko-œci¹ pasa bezpieczeñstwa w dolnympo³o¿eniu.

(1) Nale¿y œciœle stosowaæ siê do zasadobowi¹zuj¹cych w kraju, w którympojazd jest eksploatowany. Zasady temog¹ siê ró¿niæ od niniejszych zaleceñ.

Page 48: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.36

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 46

1.36

W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEÑSTWA DZIECIOM (ci¹g dalszy)

Miejsca dostosowane do monta¿u fotelików dla dzieci

Miejsca siedz¹ce dla pasa¿erów

Typ fotelika dla dzieckaRozmiarfotela(2)

Miejsce dlapasa¿era zprzodu(1) (3) (4)

Miejscatylneboczne(12)

Miejscetylne

œrodkowe

Miejscatylne

(3-ci rz¹d)(11)

£ó¿eczko mocowane poprzecznieHomologacja dla grupy od 0 – < 10 kg

F - G X U - IL(6) (7)

X X

Fotelik z obudow¹ montowany ty³em do kierunku jazdyHomologacja dla grupy 0 lub 0+ – < 13 kg

E IL - L1 (5) U - IL(7)

U X

Fotelik montowany ty³em do kierunku jazdyHomologacja dla grupy 0+ – < 13 kg

D IL - L1 (5) U - IL(7)

U X

Fotelik montowany ty³em do kierunku jazdyHomologacja dla grupy 1 – 9 kg do 18 kg

C IL - L1 (5) U - IL(7)

U X

Fotelik montowany przodem do kierunku jazdyHomologacja dla grupy 1 – 9 kg do 18 kg

B - B1 X U - IUF - IL(8) (9)

U X

Fotelik montowany przodem do kierunku jazdyHomologacja dla grupy 1 – 9 kg do 18 kg

A X U - IUF - IL(8) (9) (13)

U X

Poduszka podwy¿szaj¹caHomologacja dla grupy 2 – 15 kg do 25 kg

– X U(8) (9)

U L2

Poduszka podwy¿szaj¹caHomologacja dla grupy 3 (10) –22 kg do 36 kg

– X U(8) (9)

U L2

(1) NIEBEZPIECZEÑSTWOZWI¥ZANEZRYZYKIEMŒMIERCILUBPOWA¯NYCHOBRA¯EÑ: PRZEDZAMONTOWANIEM FOTELIKA DLA DZIECKA TY£EM DO KIERUNKU JAZDY NA TYM MIEJSCUNALE¯Y SPRAWDZIÆ, CZY SYSTEM OD£¥CZANIA PODUSZKI ZNAJDUJE SIÊ W POZYCJI OFF.

Page 49: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:18 Page 1.37

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 47

1.37

W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEÑSTWA DZIECIOM (ci¹g dalszy)

X = Miejsce nie przystosowane do monta¿u fotelika dla dziecka.U = Miejsce, na którym dopuszczalne jest mocowanie za pomoc¹ pasa fotela dostêpnego w sprzeda¿y posiadaj¹cego homolo-

gacjê “Uniwersalny”; sprawdziæ, czy daje siê zamontowaæ.IUF = Miejsce, na którym dopuszczalne jest mocowanie za pomoc¹ mocowañ ISOFIX fotelika dla dziecka posiadaj¹cego homolo-

gacjê “Uniwersalny”; sprawdziæ, czy daje siê zamontowaæ.IL = Miejsce, na którym dopuszczalne jest mocowanie za pomoc¹ mocowañ ISOFIX fotelika dla dziecka posiadaj¹cego homolo-

gacjê “pó³-uniwersalny” lub “specyficzny dla danego pojazdu”; sprawdziæ, czy daje siê zamontowaæ.L1 = Miejsce, na którym dopuszczalne jest mocowanie fotelików z obudow¹ lub fotelików dla dzieci montowanych ty³em do kie-

runku jazdy mocowanych za pomoc¹ pasa 3-punktowego i sprzedawanych przez Autoryzowanych Partnerów RENAULT.L2 = Miejsca tego mo¿na u¿ywaæ tylko do monta¿u specjalnej poduszki podwy¿szaj¹cej RENAULT, nale¿y u¿ywaæ samego sie-

dziska bez oparcia.

Zapoznaæ siê z broszur¹ “Elementy wyposa¿enia zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo dzieci”, dostêpn¹ u Autoryzowanych Partne-rów RENAULT, w celu wybrania fotelika dostosowanego do wzrostu i wagi dziecka oraz do modelu pojazdu.

(2) Rozmiar fotelika dla dziecka z systemem mocowania ISOFIX jest oznaczony za pomoc¹ logo oraz litery (A, B, B1, C,D, E, F, G).

(3) Na tym miejscu mo¿na instalowaæ jedynie fotelik w po³o¿eniu ty³em do kierunku jazdy.(4) Zaleca siê ustawienie fotela w po³o¿eniu maksymalnie odsuniêtym do ty³u oraz odchylenie oparcia o oko³o 25°.(5) Przed zamontowaniem fotelika z obudow¹ lub fotelika montowanego ty³em do kierunku jazdy za pomoc¹ pasa 3-punktowego,

nale¿y ustawiæ fotel w pojazdu w po³o¿eniu górnym.(6) £ó¿eczko montuje siê poprzecznie wzglêdem pojazdu wykorzystuj¹c w tym celu 2 miejsca - Umieœciæ g³owê dziecka po stronie

przeciwnej do drzwi.(7) Przesun¹æ maksymalnie do przodu fotel przedni, zainstalowaæ fotelik dla dziecka, a nastêpnie odsun¹æ fotel przedni do ty³u,

tak, aby znajdowa³ siê jak najbli¿ej, ale nie styka³ siê z fotelikiem dla dziecka.(8) Umieœciæ oparcie fotelika dla dziecka tak, by styka³o siê z oparciem fotela pojazdu. Ustawiæ wysokoœæ zag³ówka lub wyj¹æ go w

razie potrzeby.(9) W celu zapewnienia bezpieczeñstwa dziecka nie nale¿y przesuwaæ fotela przedniego poza œrodkowe po³o¿enie regulacji jego

prowadnic oraz nie odchylaæ jego oparcia poza k¹t 25°.(10) Dzieci w wieku od 10 lat lub o wadze wiêkszej ni¿ 36 kg albo wzroœcie ponad 1,36 m, podobnie jak osoby doros³e, mog¹ zapi-

naæ pasy znajduj¹ce siê bezpoœrednio przy siedzeniu w samochodzie.(11) Tylko w przypadku wersji pojazdów z d³u¿szym podwoziem. Oba fotele znajduj¹ce siê przed danym miejscem powinny byæ

maksymalnie przesuniête do przodu.(12) Nie nale¿y nigdy u¿ywaæ miejsc tylnych bocznych Isofix bez fotela œrodkowego.(13) Przed zamontowaniem fotelika dla dziecka, nale¿y ustawiæ fotel pojazdu w œrodkowym po³o¿eniu regulacji prowadnic.

Page 50: Scenic II Instrukcja

1 2

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.38

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 48

1.38

W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEÑSTWA DZIECIOM (ci¹g dalszy)

W³aœciwy wybórU¿ytkownik pojazdu odpowiada rów-nie¿ za bezpieczeñstwo dzieci.

W trosce o zapewnienie dzieciommaksymalnej ochrony RENAULTpoleca Pañstwu ca³¹ gamê fotelikówdostêpnych u naszych Partnerów.

W pojazdach wyposa¿onych w systemIsofix, nale¿y montowaæ foteliki Isofix(patrz rozdzia³ 1, punkt “Systemmocowania fotelika dla dziecka - Iso-fix”).

W proponowanej gamie urz¹dzeñzabezpieczaj¹cych znajduj¹ siê sys-temy dostosowane do wszystkichwymienionych kategorii. Urz¹dzeniate zosta³y udoskonalone we wspó³-pracy z ich producentami i przetesto-wane w samochodach RENAULT.

Informacji na ten temat udzieli Pañ-stwu Autoryzowany PartnerRENAULT, który s³u¿y równie¿pomoc¹ przy instalacji urz¹dzenia.

Kategoria 0 i 0+ (od 0 do 13 kg)Do drugiego roku ¿ycia, szyja dzieckajest bardzo delikatna. Najlepiej, abydziecko podró¿owa³o ty³em do kieru-nku jazdy w foteliku z obudow¹ w for-mie muszli. Taka pozycja zapewniadziecku wiêksze bezpieczeñstwo.

Kategoria 1 (od 9 do 18 kg)Pomiêdzy 2 a 4 rokiem ¿ycia, mie-dnica nie jest jeszcze ca³kowicie ukszta-³towana, co sprawia, ¿e trzypunktowypas montowany w samochodzie niestanowi wystarczaj¹cego zabezpiecze-nia, a dziecko jest nara¿one napowa¿ne obra¿enia brzucha w raziezderzenia czo³owego. Zaleca siê wiêcstosowanie fotelika kube³kowego,pozwalaj¹cego na przytrzymaniedziecka za pomoc¹ niezale¿nychpasów lub podpórki poch³aniaj¹cejenergiê uderzenia.

W celu unikniêcia sytuacji mog¹cych stanowiæ zagro¿enie dla bezpie-czeñstwa pasa¿erów, radzimy stosowaæ akcesoria homologowane przezRENAULT, gdy¿ s¹ one dok³adnie dostosowane do Pañstwa pojazdu iposiadaj¹ gwarancjê RENAULT.

Page 51: Scenic II Instrukcja

3

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.39

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 49

1.39

W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEÑSTWA DZIECIOM (ci¹g dalszy)

Kategoria 2 (od 15 do 25 kg) ikategoria 3 (od 22 do 36 kg)Aby zapewniæ prawid³owe u³o¿eniemiednicy dziecka w wieku do 10 lat,którego wzrost nie przekracza 1,36 m,a waga jest mniejsza od 36 kg, najle-piej u¿ywaæ poduszki podwy¿szaj¹cejwyposa¿onej w prowadnice taœmy,zapewniaj¹ce p³askie przyleganietrzypunktowego pasa bezpieczeñstwado ud dziecka.

Poduszka podwy¿szaj¹ca z regulowa-nym oparciem i prowadnic¹ pasapozwala na u³o¿enie pasa w takisposób, by znajdowa³ siê jak najbli¿ejszyi, lecz nie zachodzi³ na ni¹.

Ustawiæ zag³ówek w górnympo³o¿eniu lub wyj¹æ, aby zapewniæprawid³owe przyleganie oparcia fote-lika dla dziecka do oparcia fotelapojazdu.

Pojazdy z wbudowanym zag³ówkiemdla dziecka: patrz paragraf “zag³ówekdla dziecka” w rozdziale 3.

W przypadku zastosowania poduszkinie posiadaj¹cej oparcia, zag³ówekznajduj¹cy siê w pojeŸdzie nale¿yustawiæ stosownie do wzrostu dziecka;górna krawêdŸ zag³ówka powinnaznajdowaæ siê na wysokoœci czubkag³owy dziecka, a nigdy poni¿ejpoziomu oczu.

Zgodnie ze wspomnian¹ norm¹,urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce dladzieci dziel¹ siê na 5 kategorii:Kategoria 0 : od 0 do 10 kgKategoria 0+: od 0 do 13 kgKategoria 1 : od 9 do 18 kgKategoria 2 : od 15 do 25 kgKategoria 3 : od 22 do 36 kg

Page 52: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.40

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 50

1.40

W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEÑSTWA DZIECIOM (ci¹g dalszy)

System mocowania fotelika dladziecka - IsofixAby dowiedzieæ siê, które miejscaposiadaj¹ tego typu wyposa¿enie,patrz tabela “miejsca przystosowanedo monta¿u fotelików dzieciêcych” napocz¹tku rozdzia³u “w celu zapewnie-nia bezpieczeñstwa dzieciom”.

System sk³ada siê z nastêpuj¹cych ele-mentów:- dwa punkty mocowania umiesz-czone miêdzy siedzeniem a opar-ciem, s³u¿¹ce do zamocowania pods-tawy fotelika;

- jeden punkt mocowania umie-szczony pod siedzeniem, s³u¿¹cy dozamocowania oparcia fotelika insta-lowanego w po³o¿eniu “ty³em do kie-runku jazdy”;

- jeden punkt mocowania umie-szczony z ty³u oparcia, s³u¿¹cy dozamocowania oparcia fotelika wpo³o¿eniu “przodem do kierunkujazdy” (wy³¹cznie na tylnych miej-scach);

- specjalny fotelik RENAULT dladziecka, wyposa¿ony w dwa zaczepy,które umieszcza siê w obu punktachmocowania, oraz w pas do zamoco-wania oparcia fotelika.

Tylko foteliki RENAULT posiadaj¹homologacjê dla tego modelu poja-zdu. W celu nabycia takiego fotelikanale¿y zwróciæ siê do PartneraRENAULT.

Korzystanie z tego systemuna fotelu pasa¿era z przodujest dozwolone jedynie podwarunkiem uprzedniego od-

³¹czenia poduszek powietrznychpasa¿era.

Patrz punkt “Od³¹czanie poduszekpowietrznych po stronie pasa¿era zprzodu”.

- Nale¿y upewniæ siê, czy wokolicach punktów moco-wania nie znajduj¹ siê¿adne elementy mog¹ce

utrudniæ zamontowanie fotelika(np.: ¿wir, kawa³ki materia³u,zabawki itp.).

- Nie mo¿na zapomnieæ, ¿e podczasjazdy dziecko powinno mieæzawsze zapiête pasy bezpieczeñ-stwa.

Page 53: Scenic II Instrukcja

1

3

2

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.41

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 51

1.41

W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEÑSTWA DZIECIOM (ci¹g dalszy)

Zasada monta¿uFotelik Isofix instalowany ty³em dokierunku jazdyGdy fotelik jest instalowany ty³em dokierunku jazdy, oparcie powinno znaj-dowaæ siê jak najbli¿ej lub stykaæ siê:- z desk¹ rozdzielcz¹ (na przednimfotelu),

- oparciem przedniego fotela (na tyl-nym miejscu).

Fotelik Isofix przodem do kierunkujazdy (wy³¹cznie na tylnych miej-scach)W przypadku instalowania fotelika dladziecka przodem do kierunku jazdy,fotel przedni nie mo¿e byæ przesuniêtydo ty³u bardziej, ni¿ do po³owyd³ugoœci prowadnic, a jego oparciepowinno byæ podniesione.

Montowanie fotelika dla dziecka- Przed przyst¹pieniem do montowa-

nia i u¿ytkowania fotelika nale¿yuwa¿nie przeczytaæ dostarczon¹wraz z nim instrukcjê obs³ugi.

- Zamocowaæ prowadnice 2 (dostar-czone wraz z fotelikiem lub zaku-pione dodatkowo) w punktach moco-wania 1 znajduj¹cych siê przy fotelu.

Montowanie fotelika dla dziecka(ci¹g dalszy)- Wsun¹æ zaczepy 3 fotelika w pro-

wadnice 2 i pchn¹æ mocno fotelik,aby zablokowa³ siê w punktachmocowania.

- Sprawdziæ, czy fotelik jest prawid-³owo zablokowany, poruszaj¹c nimw lewo / w prawo oraz w przód / wty³.);

- Wcisn¹æ mocno podstawê fotelika,tak, by styka³ siê on z oparciem fotelai do niego przylega³.

Page 54: Scenic II Instrukcja

4

7

4

7

5

8

6

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.42

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 52

1.42

W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEÑSTWA DZIECIOM (ci¹g dalszy)

Fotelik Isofix instalowany ty³em dokierunku jazdy na fotelu pasa¿era zprzoduFotel pasa¿era musi byæ ustawiony wtaki sposób, by oparcie fotelika dladziecka styka³o siê z desk¹ rozdziel-cz¹.

Nale¿y u¿yæ pasa 4 dostarczonegowraz z fotelikiem:- umieœciæ zaczep w punkcie mocowa-nia 5 znajduj¹cym siê pod fotelem odstrony dŸwigni zmiany biegów;

- naci¹gn¹æ taœmê pasa.

Punkt mocowania fotelika wpo³o¿eniu ty³em do kierunku jazdyna miejscach tylnychJe¿eli fotelik jest wyposa¿ony wpodpórkê 6 ustawian¹ na pod³odze,radzimy nie umieszczaæ jej napokrywie schowka znajduj¹cego siê wp³ycie pod³ogowej: w miarê mo¿li-woœci nale¿y otworzyæ pokrywêschowka i ustawiæ podpórkê wewn¹trzschowka.- umieœciæ zaczep 7 taœmy w punkciemocowania 8.

- naci¹gn¹æ taœmê pasa.

Punkt mocowania fotelika wpo³o¿eniu przodem do kierunkujazdy (wy³¹cznie na tylnych miej-scach)- prze³o¿yæ pas 4 (dostarczony wraz zfotelikiem) miêdzy trzpieniami tyl-nego zag³ówka;

- umieœciæ zaczep 7 w punkcie moco-wania znajduj¹cym siê pod wyk³a-dzin¹.

- naci¹gn¹æ taœmê pasa.

Page 55: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.43

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 53

1.43

W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEÑSTWA DZIECIOM (ci¹g dalszy)

BEZPIECZEÑSTWO DZIECI- Nie mo¿na dokonywaæ ¿adnych zmian w elementach oryginalnego systemu zabezpieczenia: dotyczy to zarówno

pasów, foteli, jak i poszczególnych elementów mocuj¹cych.

- Nale¿y œciœle przestrzegaæ wskazówek opisanych w nocie producenta dotycz¹cej monta¿u urz¹dzenia zabezpieczaj¹-cego.

- Nie nale¿y zak³adaæ zbyt grubych ubrañ, ani wk³adaæ jakichkolwiek przedmiotów pomiêdzy dziecko a urz¹dzenie zabezpie-czaj¹ce.

- Pasy bezpieczeñstwa powinny byæ dostatecznie mocno napiête, by zapewniæ œcis³e po³¹czenie fotelika z pojazdem. Nale¿ysystematycznie kontrolowaæ napiêcie pasów.

- Nigdy nie przek³adaæ pasa obojczykowego pod ramieniem lub za plecami.

- Pas albo szelki powinny byæ odpowiednio napiête i jak najlepiej dopasowane do cia³a dziecka.

- Nigdy nie nale¿y pozwalaæ dziecku, by sta³o lub klêcza³o na siedzeniu podczas jazdy.

- Nale¿y sprawdzaæ, czy dziecko zachowuje w³aœciw¹ postawê podczas jazdy, zw³aszcza, kiedy œpi.

- Zaleca siê zapinanie pasów równie¿ na fotelach, na których nikt nie siedzi. W razie zderzenia niezapiête pasy mog³yby sta-nowiæ zagro¿enie dla pasa¿erów.

- W razie powa¿nego wypadku pasy bezpieczeñstwa oraz mocowania systemu Isofix nale¿y poddaæ kontroli, a tak¿e wymieniæfotelik dla dziecka.

- Nigdy nie wolno pozostawiaæ dziecka w samochodzie bez opieki, nawet zabezpieczonego w specjalnie zamontowanym fote-liku.

- Warto jest w³¹czyæ system blokowania tylnych drzwi (o ile pojazd jest w niego wyposa¿ony).

- Trzeba zwróciæ uwagê na to, by dziecko nie wysiada³o z samochodu od strony ulicy, po której poruszaj¹ siê pojazdy.

- Dajmy dobry przyk³ad dzieciom i sami równie¿ zapnijmy pasy.

Page 56: Scenic II Instrukcja

9

10

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.44

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 54

1.44

W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEÑSTWA DZIECIOM (ci¹g dalszy)

Od³¹czanie poduszek powietrz-nych pasa¿era z przodu (w poja-zdach posiadaj¹cych takiewyposa¿enie)W celu zainstalowania fotelika dladziecka ty³em do kierunku jazdy nafotelu pasa¿era z przodu nale¿ykoniecznie od³¹czyæ zabezpieczeniauzupe³niaj¹ce pasy bezpieczeñstwapasa¿era z przodu (czo³owa poduszkapowietrzna, poduszka boczna i napi-nacze pasa biodrowego).

W celu wy³¹czenia poduszek powie-trznych: na postoju nale¿y popchn¹æ iobróciæ blokadê 9 do pozycji OFF.

Sprawdziæ koniecznie, czy lampka 10,AIRBAG OFF, œwieci siê na tablicywskaŸników.

Lampka œwieci siê stale w celupotwierdzenia mo¿liwoœci zainsta-lowania fotelika dla dziecka.

NIEBEZPIECZEÑSTWOZ uwagi na brak mo¿liwoœcirozwiniêcia siê poduszkipowietrznej pasa¿era z

przodu w przypadku, gdy fotelik dladziecka jest zainstalowany ty³em dokierunku jazdy, zabrania siê monto-wania fotelika w tym po³o¿eniu,chyba ¿e pojazd jest wyposa¿ony wfunkcjê od³¹czania poduszki powie-trznej. Istnieje niebezpieczeñstwopowa¿nych obra¿eñ cia³a w razieodpalenia poduszki powietrznej.

Naklejka (na desce rozdzielczej) orazoznaczenia (na os³onach przeciws³o-necznych), przypominaj¹ o zamon-towaniu tego wyposa¿enia w poje-Ÿdzie.

Page 57: Scenic II Instrukcja

9

10

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.45

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 55

1.45

W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEÑSTWA DZIECIOM (ci¹g dalszy)

W³¹czenie poduszek powie-trznych po stronie pasa¿era zprzoduZ chwil¹ usuniêcia fotelika dladziecka z przedniego fotela pasa¿eranale¿y ponownie w³¹czyæ funkcjêpoduszek powietrznych, aby zapewniæpasa¿erowi podró¿uj¹cemu z przoduochronê w razie zderzenia.

W celu ponownego w³¹czenia podu-szek powietrznych: na postoju nale¿ypopchn¹æ i obróciæ blokadê 9 dopo³o¿enia ON.

Sprawdziæ, czy lampka kontrolna 10,AIRBAG OFF, zgas³a. Zabezpiecze-nia uzupe³niaj¹ce przednie pasy bez-pieczeñstwa po stronie pasa¿era s¹w³¹czone.

Nieprawid³owoœci w dzia³aniuW przypadku wyst¹pienia nieprawid-³owoœci w systemie w³¹czania / od³¹-czania poduszek powietrznychpasa¿era z przodu, instalowanie fote-lika dla dziecka ty³em do kierunkujazdy na przednim fotelu jest zabro-nione.

Przewo¿enie innych pasa¿erów naprzednim fotelu jest równie¿ zabro-nione.

Nale¿y jak najszybciej skontaktowaæsiê z Partnerem RENAULT.

W³¹czanie lub od³¹czaniepoduszki powietrznej pasa-¿era musi siê odbywaæ napostoju.

W przypadku wykonywania jakichko-lwiek czynnoœci podczas jazdy lampki

kontrolne i zapalaj¹

siê: poduszka powietrzna pasa¿erazostaje od³¹czona.

W celu powrotu do stanu poduszkizgodnego z po³o¿eniem blokadynale¿y wy³¹czyæ zap³on, a nastêpnieponownie go w³¹czyæ.

Page 58: Scenic II Instrukcja

23 22 17 16 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21 20 19 18

24252628 2729

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.46

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 56

1.46

MIEJSCE KIEROWCY - KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY

Page 59: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.47

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 57

1.47

MIEJSCE KIEROWCY - KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY (ci¹g dalszy)Ni¿ej opisane elementy stanowi¹ wyposa¿enie samochodu w zale¿noœci od wersji, standardu wyposa¿enia, jakrównie¿ kraju przeznaczenia pojazdu.

1 Dysza nawiewu powietrza naboczn¹ szybê.

2 Nawiew boczny.

3 DŸwignia:- kierunkowskazów- oœwietlenia zewnêtrznego,- przednich œwiate³ przeciw-mgielnych,

- tylnych œwiate³ przeciwmgiel-nych.

4 Miejsce poduszki powietrznejpasa¿era, Sygna³ dŸwiêkowy.

5 Schowek po stronie kierowcy.

6 Urz¹dzenie do zdalnego stero-wania radiem.

7 - DŸwignia wycieraczek / sprys-kiwaczy przedniej i tylnej szyby.

- Przycisk wyœwietlania infor-macji komputera pok³adowego.

8 Tablica wskaŸników.

9 Pokrêt³a steruj¹ce klimatyzacj¹.

10 Nawiewy centralne.

11 Wyœwietlanie, zale¿nie od wersjipojazdu, godziny, temperatury,parametrów radia, informacji sys-temu nawigacji.

12 Miejsce poduszki powietrznejpasa¿era.

13 Nawiew boczny.

14 Dysza nawiewu na boczn¹ szybê.

15 Schowek.

16 Miejsce do monta¿u radia, sys-temu nawigacji.

17 Przycisk elektrycznej blokadyzamków drzwi.

18 W³¹cznik œwiate³ awaryjnych.

19 Zapalniczka.

20 Miejsce na popielniczkê i kubek.

21 Hamulec rêczny

22 DŸwignia zmiany biegów.

23 Czytnik kart RENAULT.

24 Sterowanie w³¹czaniem lub wy³¹-czaniem silnika.

25 Sterowanie regulacj¹ wysokoœci iwysuniêcia ko³a kierownicy.

26 DŸwignia otwierania pokrywykomory silnika.

27 Sterowanie regulatorem / ograni-cznikiem prêdkoœci.

28 Elementy steruj¹ce:- elektrycznej regulacji wysokoœciprzednich œwiate³,

- regulacji natê¿enia oœwietleniatablicy wskaŸników,

- systemu antypoœlizgowego.

29 Hamulec parkingowy.

Page 60: Scenic II Instrukcja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

29 28 27 26 25 21 20 19 18 17 16

24 23 22

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.48

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 58

1.48

MIEJSCE KIEROWCY - KIEROWNICA Z PRAWEJ STRONY

Page 61: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.49

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 59

1.49

MIEJSCE KIEROWCY - KIEROWNICA Z PRAWEJ STRONY (ci¹g dalszy)Ni¿ej opisane elementy stanowi¹ wyposa¿enie samochodu w zale¿noœci od wersji, standardu wyposa¿enia, jakrównie¿ kraju przeznaczenia pojazdu.

1 Dysza nawiewu powietrza na bo-czn¹ szybê.

2 Nawiew boczny.

3 Miejsce poduszki powietrznejpasa¿era.

4 Tablica wskaŸników.

5 Nawiewy centralne.

6 Sterowanie klimatyzacj¹.

7 Wyœwietlanie, zale¿nie od wersjipojazdu, godziny, temperatury,parametrów radia, informacji sys-temu nawigacji.

8 DŸwignia:- kierunkowskazów- oœwietlenia zewnêtrznego,- przednich œwiate³ przeciw-mgielnych

- tylnych œwiate³ przeciwmgiel-nych

9 Sterowanie regulatorem / ograni-cznikiem prêdkoœci.

10 Schowek po stronie kierowcy.

11 Miejsce poduszki powietrznejpasa¿era, sygna³ dŸwiêkowy.

12 Urz¹dzenie do zdalnego stero-wania radiem.

13 - DŸwignia wycieraczek / sprys-kiwaczy przedniej i tylnej szyby.

- Przycisk wyœwietlania infor-macji komputera pok³adowego.

14 Nawiew boczny.

15 Dysza nawiewu na boczn¹ szybê.

16 Hamulec parkingowy.

17 Elementy steruj¹ce:- elektrycznej regulacji wysokoœciprzednich œwiate³,

- regulacji natê¿enia oœwietleniatablicy wskaŸników,

- systemu antypoœlizgowego.

18 Sterowanie regulacj¹ wysokoœci iwysuniêcia ko³a kierownicy.

19 Sterowanie w³¹czaniem lub wy³¹-czaniem silnika.

20 Czytnik kart RENAULT.

21 DŸwignia zmiany biegów.

22 Hamulec rêczny

23 Miejsce na popielniczkê i kubek.

24 Zapalniczka

25 W³¹cznik œwiate³ awaryjnych.

26 Elementy steruj¹ce elektryczn¹blokad¹ zamków drzwi.

27 Miejsce do monta¿u radia, sys-temu nawigacji.

28 Schowek.

29 DŸwignia otwierania pokrywykomory silnika.

Page 62: Scenic II Instrukcja

2404

9

A

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.50

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 60

1.50

TABLICA WSKAİNIKÓW: lampki kontrolneWystêpowanie i dzia³anieni¿ej opisanychwskaŸników i lampekkontrolnychzale¿yodwyposa¿enia i krajuprzezna-czenia pojazdu.

Tablica wskaŸników A

Lampka kontrolna przed-nich œwiate³ przeciwmgiel-nych

Lampka kontrolna tylnychœwiate³ przeciwmgielnych

Lampka kontrolna œwiate³drogowych

Lampka kontrolna œwiate³mijania

Lampka kontrolna œwiate³pozycyjnych

Lampka kontrolna powia-

damia o koniecznoœci udania siê wnajbli¿szym czasie do Autoryzowa-nego Partnera RENAULT.

Lampka kontrolna sygnali-

zuje koniecznoœæ natychmiastowegozatrzymania pojazdu, jeœli tylkopozwalaj¹ na to warunki ruchu dro-gowego.

Je¿eli ¿adna informacja nie pojawiasiê na tablicy wskaŸników, nale¿ynatychmiast zatrzymaæ pojazd, o ilepozwalaj¹ na to warunki ruchu dro-gowego.

Page 63: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.51

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 61

1.51

TABLICA WSKAİNIKÓW: lampki kontrolne (ci¹g dalszy)Wystêpowanie i dzia³anieni¿ej opisanychwskaŸników i lampekkontrolnychzale¿yodwyposa¿enia i krajuprzezna-czenia pojazdu.

Lampka ostrze¿eniaZapala siê po uruchomieniusilnika, a po kilku sekundach

gaœnie. Mo¿e zaœwieciæ siê równoczeœ-nie z innymi lampkami lub komunika-tami wyœwietlanymi na tablicy wskaŸ-ników.

Je¿eli zaœwieci siê w czasie jazdyoznacza koniecznoœæ udania siê wnajbli¿szym czasie do Autoryzowa-nego Partnera RENAULT.

Lampka sygnalizuj¹ca ko-niecznoœæ zatrzymania siêGaœnie po uruchomieniu sil-

nika.

Zapala siê równoczeœnie z innymilampkami i/lub komunikatami,towarzyszy jej te¿ emisja sygna³udŸwiêkowego.

Wskazuje na koniecznoœæ natychmias-towego zatrzymania pojazdu (jeœlitylko pozwalaj¹ na to warunki ruchudrogowego).

Lampka kontrolna uszko-dzenia hamulca parkin-gowego

Patrz punkt “hamulec parkingowy” wrozdziale 2.

Lampka kontrolna systemukontroli toru jazdy (E.S.P.) isystemu antypoœlizgowego

(A.S.R.)Lampka ta mo¿e zaœwieciæ siê w wieluprzypadkach: patrz rozdzia³ 2, punkt“System kontroli toru jazdy: E.S.P. “ i“ System antypoœlizgowy: A.S.R.“.

Lampka kontrolna ciœnieniaoleju silnikowegoZapala siê w chwili urucho-

mienia silnika, a po kilku sekundachgaœnie. Je¿eli zaœwieci siê podczas

jazdy, wraz z lampk¹ i

emisj¹ sygna³u dŸwiêkowego, nale¿ykoniecznie zatrzymaæ samochód iwy³¹czyæ zap³on. Sprawdziæ poziomoleju. Je¿eli poziom oka¿e siê prawid-³owy, przyczyna jest inna. Skontakto-waæ siê z Autoryzowanym PartneremRENAULT.

Lampka kontrolna ³adowa-nia akumulatoraZapala siê w chwili urucho-

mienia silnika, po czym gaœnie, gdy sil-nik zacznie pracowaæ.

Je¿eli zaœwieci siê w czasie jazdy wraz

z kontrolk¹ i emisj¹ sygna³u

dŸwiêkowego, oznacza nadmierne³adowanie lub roz³adowanie obwoduelektrycznego. W takim przypadkunale¿y zatrzymaæ siê i sprawdziæobwód.

Lampka kontrolna zaci¹-gniêcia hamulca rêcznego ihamulca parkingowego oraz

lampka sygnalizuj¹ca usterkê wuk³adzie hamulcowymJe¿eli zaœwieci siê podczas hamowa-

nia, wraz z kontrolk¹ i emisj¹

sygna³u dŸwiêkowego, sygnalizujeobni¿enie poziomu p³ynu w uk³adzielub usterkê uk³adu hamulcowego.Nale¿y zatrzymaæ siê i skontaktowaæ zAutoryzowanym Partnerem RENAULT.

Page 64: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.52

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 62

1.52

TABLICA WSKAİNIKÓW: lampki kontrolne (ci¹g dalszy)Wystêpowanie i dzia³anieni¿ej opisanychwskaŸników i lampekkontrolnychzale¿yodwyposa¿enia i krajuprzezna-czenia pojazdu.

Lampka kontrolna kierun-kowskazów prawych.

Lampka kontrolna sygnalizu-j¹ca otwarte drzwiInformuje ona, ¿e drzwi lub

pokrywa baga¿nika s¹ otwarte lub nie-dok³adnie zamkniête.

Lampka kontrolna systemukontroli ciœnienia w ogumieniuPatrz punkt “System kontroli ciœ-

nienia w ogumieniu” w rozdziale 2.

Lampka kontrolna sygnali-zuje niezapiête pasy bezpie-czeñstwa kierowcy

Zapala siê ona w chwili uruchomieniasilnika i œwieci siê œwiat³em ci¹g³ym,po czym, gdy pojazd osi¹gnie prêd-koœæ oko³o 10 km/h, zaczyna migaæ iprzez 90 sekund s³ychaæ sygna³dŸwiêkowy.

Lampka kontrolna grzaniaœwiec ¿arowych (wersje zsilnikiem wysokoprê¿nym)

Powinna zaœwieciæ siê po w³¹czeniuzap³onu. Oznacza stan w³¹czeniaœwiec ¿arowych. Gaœnie po ich rozgr-zaniu, gdy mo¿liwe jest uruchomieniesilnika.

Lampka kontrolna lewegokierunkowskazu

Lampka kontrolna poduszkipowietrznejZapala siê w chwili urucha-

miania silnika, a po kilku sekundachgaœnie.

Jeœli lampka nie zapala siê po w³¹cze-niu zap³onu lub œwieci siê, gdy silnikjest uruchomiony, sygnalizuje usterkêsystemu.

Nale¿y jak najszybciej skontaktowaæsiê z Autoryzowanym PartneremRENAULT.

Poduszka powietrznapasa¿era OFFLampka ta zapala siê w kilka

sekund po uruchomieniu silnika, gdypoduszki powietrzne (zale¿nie od wer-sji pojazdu) pasa¿era z przodu s¹od³¹czone.

Page 65: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.53

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 63

1.53

TABLICA WSKAİNIKÓW: lampki kontrolne (ci¹g dalszy)Wystêpowanie i dzia³anieni¿ej opisanychwskaŸników i lampekkontrolnychzale¿yodwyposa¿enia i krajuprzezna-czenia pojazdu.

Lampka kontrolna ogra-nicznika prêdkoœci i regula-tora prêdkoœci

Patrz rozdzia³ 2, punkt “Ogranicznikprêdkoœci” i “Regulator prêdkoœci”.

Nie u¿ywana

Lampka kontrolna systemuABSZapala siê po w³¹czeniu za-

p³onu, po czym gaœnie. Zaœwieceniesiê tej lampki w czasie jazdy sygnali-zuje nieprawid³owe dzia³anie uk³aduABS.

W takim wypadku, uk³ad hamulcowydzia³a w sposób “klasyczny”, tak jak wpojazdach nie wyposa¿onych w sys-tem ABS.

Nale¿y jak najszybciej skontaktowaæsiê z Autoryzowanym PartneremRENAULT.

Lampka kontrolna uk³aduoczyszczania spalinW samochodach, które s¹ w

ni¹ wyposa¿one zapala siê po urucho-mieniu silnika, po czym gaœnie.- Je¿eli lampka œwieci siê w sposóbci¹g³y, nale¿y jak najszybciej udaæ siêdo Autoryzowanego PartneraRENAULT.

- Jeœli lampka miga, nale¿y zmniej-szaæ prêdkoœæ obrotow¹ silnika dochwili a¿ miganie ustanie.Nale¿y jak najszybciej skontaktowaæsiê z Autoryzowanym PartneremRENAULT.

Patrz rozdzia³ 2, punkt “Rady zwi¹-zane z ochron¹ œrodowiska, oszczê-dzanie paliwa, prowadzenie pojazdu”. Lampka kontrolna powia-

damia o koniecznoœci udania siê wnajbli¿szym czasie do Autoryzowa-nego Partnera RENAULT.

Lampka kontrolna sygnali-

zuje koniecznoœæ natychmiastowegozatrzymania pojazdu, jeœli tylkopozwalaj¹ na to warunki ruchu dro-gowego.

Je¿eli ¿adna informacja nie pojawiasiê na tablicy wskaŸników, nale¿ynatychmiast zatrzymaæ pojazd, o ilepozwalaj¹ na to warunki ruchu dro-gowego.

Page 66: Scenic II Instrukcja

2404

8

1 2

3

54

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.54

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 64

1.54

TABLICA WSKAİNIKÓW: wyœwietlacze i wskaŸniki

Obrotomierz 1(podzia³ka × 1000)Czerwone cyfry wskazuj¹ niedozwo-lony zakres prêdkoœci obrotowej sil-nika.

Prêdkoœciomierz 2w kilometrach lub milach na godzinê.

Alarm sygnalizuj¹cy nadmierneprzekroczenie prêdkoœciZale¿nie od wersji pojazdu, przez10 sekund s³ychaæ alarm dŸwiêkowy,który w³¹cza siê co 40 sekund, dopókipojazd jedzie z prêdkoœci¹ powy¿ej120 km/h.

Tablica wskaŸników w milach:istnieje mo¿liwoœæ przestawienia nakm/h.- przy wy³¹czonym zap³onie wcisn¹æjeden z przycisków 3 lub 5 oraz przy-cisk rozruchu 4.

- wskaŸnik jednostki pomiaru prêd-koœci miga przez oko³o trzy sekundy,nastêpnie wyœwietla siê nowa jednos-tka: zwolniæ przycisk 3 lub 5.

W celu powrotu do poprzedniegotrybu wykonaæ tak¹ sam¹ operacjê.

Uwaga: po od³¹czeniu akumulatorakomputer pok³adowy powróci automa-tycznie do oryginalnej jednostki.

Page 67: Scenic II Instrukcja

2404

6

6a

8

6 7

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.55

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 65

1.55

TABLICA WSKAİNIKÓW: wyœwietlacze i wskaŸniki (ci¹g dalszy)

WskaŸnik temperatury p³ynu wuk³adzie ch³odzenia 6W czasie normalnej jazdy poziompowinien znajdowaæ siê poni¿ejoznaczenia 6a. Wskazówka mo¿ezbli¿yæ siê do tego poziomu w przy-padku intensywnej eksploatacji pojaz-du. Stan alarmowy oznacza jednak

dopiero zapalenie siê lampki ,

któremu towarzyszy komunikat natablicy wskaŸników, emisja sygna³udŸwiêkowego i zaœwiecenie siê kon-trolki 6a.

WskaŸnik poziomu paliwa 7Liczba œwiec¹cych siê punktów wska-zuje poziom paliwa.

Gdy poziom jest minimalny zapala siêtylko dolny punkt, który zaczynamigaæ i s³ychaæ sygna³ dŸwiêkowy:nale¿y wówczas dolaæ paliwa, gdytylko bêdzie to mo¿liwe.

Wyœwietlacz informacji 8Zale¿nie od wersji pojazdu, mog¹ siêna nim pojawiaæ nastêpuj¹ce infor-macje:- godzina;- temperatura zewnêtrzna;- parametry radia;- informacje systemu nawigacji.

Page 68: Scenic II Instrukcja

13

4

2

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.56

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 66

1.56

KOMPUTER POK£ADOWY

Komputer pok³adowyNa wyœwietlaczu tablicy wskaŸników 1pojawiaj¹ siê:- komunikaty informacyjne (para-metry podró¿y);

- komunikaty o nieprawid³owoœciachw dzia³aniu (wyœwietlaj¹ce siê zwykle

razem z lampk¹ );

- komunikaty alarmowe (wyœwietla-

j¹ce siê razem z lampk¹ ).

Przyciski wyboru wyœwietlanychinformacji 3 i 4Wyœwietlanie kolejnych informacji naekranie, w porz¹dku chronologicznymlub odwrotnym, jest mo¿liwe poprzezkrótkie, sukcesywne wciskanie przyci-sków.a) licznik przebiegu ca³kowitego i

przebiegów czêœciowych,b) parametry podró¿y:

- zu¿yte paliwo,- œrednie zu¿ycie paliwa,- chwilowe zu¿ycie paliwa,- przewidywana droga, któr¹ mo¿naprzejechaæ na paliwie pozosta³ymw zbiorniku,

- przebyty dystans,- œrednia prêdkoœæ,

c) przebieg, jaki pozosta³ do kolejnejwymiany oleju,

d) prêdkoœæ zadana (ogranicznik prêd-koœci / regulator prêdkoœci),

e) dziennik pok³adowy, wyœwietlaniekomunikatów informacyjnych i onieprawid³owoœciach w dzia³aniu.

Page 69: Scenic II Instrukcja

3

4

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.57

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 67

1.57

KOMPUTER POK£ADOWY (ci¹g dalszy)

Przyciski zerowania licznikaprzebiegów czêœciowych 3 i 4W celu wyzerowania licznika przebie-gów czêœciowych, nale¿y wybraæ fun-kcjê “licznika przebiegów czêœ-ciowych”, po czym wcisn¹æ przycisk 3lub 4, przytrzymuj¹c do chwili a¿ licz-nik zostanie wyzerowany.

Przyciski zerowania parametrówpodró¿y 3 i 4Po wybraniu na wyœwietlaczu jednegoz parametrów podró¿y, wcisn¹æ przy-cisk 3 lub 4, przytrzymuj¹c a¿ do wyze-rowania wartoœci.

Interpretacja wartoœci pojawia-j¹cych siê na wyœwietlaczu poprzejechaniu kilku kilometrówod momentu wciœniêcia przy-cisku Top DépartWartoœci okreœlaj¹ce œrednie zu¿yciepaliwa, przebieg mo¿liwy do przeje-chania na paliwie pozosta³ym w zbior-niku, œredni¹ prêdkoœæ staj¹ siê bar-dziej dok³adne i miarodajne w miarê jakroœnie iloœæ kilometrów przejechanychod chwili ostatniego wciœniêcia przy-cisku Top Départ.

W trakcie pokonywania pierwszychkilku kilometrów po wciœniêciu TopDépart, mo¿na stwierdziæ, ¿e:- droga mo¿liwa do przejechania napaliwie pozosta³ym w zbiornikuzwiêksza siê w miarê jak roœnie prze-byty dystans.Jest to normalne, gdy¿ œredniezu¿ycie paliwa zmniejsza siê wsytuacji, gdy:- samochód przesta³ przyspieszaæ;- silnik osi¹gn¹³ sw¹ normaln¹ tem-peraturê pracy (przycisk TopDépart zosta³ wciœniêty, gdy silniknie by³ jeszcze rozgrzany);

- po jeŸdzie w ruchu miejskim samo-chód wyjecha³ na drogê poza mias-tem.

- œrednie zu¿ycie paliwa wzrasta przyzatrzymaniu pojazdu i pracy silnikana wolnych obrotach.Jest to normalne, gdy¿ mikroproce-sor zlicza paliwo zu¿yte podczaspracy na wolnych obrotach.

Automatyczne zerowanie para-metrów podró¿yPrzy prze³adowaniu pamiêci jednego zparametrów, nastêpuje jej automa-tyczne skasowanie.

Page 70: Scenic II Instrukcja

2405

024

051

2405

224

053

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.58

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 68

1.58

KOMPUTER POK£ADOWY (ci¹g dalszy)

Przyk³ady wyboru Interpretacja wyœwietlanych informacji

a) Licznik przebiegu ca³kowitego i przebiegów czêœciowych.

b) Parametry podró¿y.Paliwo zu¿yte od ostatniego wciœniêcia przycisku Top Départ.

Œrednie zu¿ycie paliwa od ostatniego wciœniêcia przycisku Top Départ.Wartoœæ jest wyœwietlana po przejechaniu 400 metrów i uwzglêdnia przebyty dystansoraz zu¿yte paliwo od ostatniego wciœniêcia przycisku “Top Départ”.

LUB

Page 71: Scenic II Instrukcja

2405

424

055

2405

624

057

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.59

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 69

1.59

KOMPUTER POK£ADOWY (ci¹g dalszy)

Przyk³ady wyboru Interpretacja wyœwietlanych informacji

Chwilowe zu¿ycie paliwaWartoœæ jest wyœwietlana po przekroczeniu prêdkoœci 30 km/h.

Przewidywana droga, któr¹ mo¿na przejechaæ na paliwie pozosta³ym w zbiornikuWartoœæ ta uwzglêdnia œrednie zu¿ycie paliwa uzyskane od ostatniego naciœniêcia naprzycisk Top Départ.

Wartoœæ pojawia siê na ekranie po przejechaniu 400 metrów.

Przebyty dystans od ostatniego wciœniêcia przycisku Top Départ.

Œrednia prêdkoœæ od chwili ostatniego wciœniêcia przycisku Top Départ.Wartoœæ pojawia siê na ekranie po przejechaniu 400 metrów.

Page 72: Scenic II Instrukcja

2405

8

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.60

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 70

1.60

KOMPUTER POK£ADOWY (ci¹g dalszy)

Przyk³ady wyboru Interpretacja wyœwietlanych informacji

c) Przebieg pozosta³y do wymiany oleju/przegl¹du(Informacja zaczyna byæ widoczna, gdy zbli¿a siê termin wymiany oleju)

Odleg³oœæ, jaka pozosta³a do pokonania przed wykonaniem najbli¿szego przegl¹du.

Istniej¹ dwie mo¿liwoœci:- przebieg, jaki pozosta³ do kolejnej wymiany oleju, jest ni¿szy ni¿ 1 500 km, albo ter-min najbli¿szego przegl¹du przypada przed up³ywem dwóch miesiêcy. Komu-nikat “KONIECZNA WYMIANA OLEJU” wyœwietla siê wraz z symbolem(przez ca³y czas wyœwietlania przebiegu, jaki pozosta³ do kolejnej wymiany oleju,albo przez 15 sekund).

- przebieg, jaki pozosta³ do kolejnej wymiany oleju wynosi 0 km, tzn. nadszed³ ter-min przegl¹du.Komunikat “KONIECZNA WYMIANA OLEJU” wyœwietla siê, gdy zostaniewybrana informacja “przebieg pozosta³y do kolejnej wymiany oleju”, a symbol

miga.Przywrócenie pocz¹tkowych ustawieñ wyœwietlacza po wykonaniu przegl¹duzgodnie z programem przegl¹dówParametry pocz¹tkowe funkcji przebieg pozosta³y do wymiany oleju/przegl¹dumog¹ byæ przywrócone wy³¹cznie po wykonaniu przegl¹du zgodnie z ksi¹¿k¹ prze-gl¹dów. Jeœli zdecyduj¹ siê Pañstwo na wykonywanie czêstszych wymian oleju, nienale¿y przywracaæ pocz¹tkowej wartoœci tego parametru po ka¿dej wymianie oleju.Ma to na celu unikniêcie przekroczenia czêstotliwoœci wymiany pozosta³ych czêœciobjêtych programem przegl¹dów.

W celu ustawienia parametrów pocz¹tkowych funkcji przebieg pozosta³y dowymiany oleju/przegl¹du, nale¿y wcisn¹æ i przytrzymaæ przez 10 sekund bez prze-rwy jeden z przycisków zerowania, a¿ informacja o przebiegu pozosta³ym do kole-jnej wymiany oleju zacznie siê œwieciæ w sposób ci¹g³y.

Page 73: Scenic II Instrukcja

2406

024

061

2405

9

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.61

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 71

1.61

KOMPUTER POK£ADOWY (ci¹g dalszy)

Przyk³ady wyboru Interpretacja wyœwietlanych informacji

d) Prêdkoœæ zadana ogranicznika-regulatora prêdkoœci (zale¿nie od wersji pojazdu)Patrz rozdzia³ 2, punkt “Ogranicznik prêdkoœci” i “Regulator prêdkoœci”.

e) Dziennik pok³adowyKolejne wyœwietlanie:- komunikatów informacyjnych (zale¿nie od wersji pojazdu: ogrzewanie foteli, auto-matyczne w³¹czanie reflektorów, itd.),

- komunikaty o nieprawid³owoœciach w dzia³aniu (koniecznoœæ kontroli wtrysku,itd.).

Page 74: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.62

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 72

1.62

KOMPUTER POK£ADOWY (ci¹g dalszy)Komunikaty informacyjneMog¹ one dostarczaæ informacjipomocnych w fazie uruchamianiapojazdu, informacji o wybranychustawieniach lub o stanie niektórychelementów pojazdu.

Przyk³ady komunikatów informacyj-nych znajduj¹ siê na nastêpnych stro-nach.

Komunikaty o nieprawid³owoœ-ciach w dzia³aniuInformuj¹ o koniecznoœci udania siê wnajbli¿szym czasie do Autoryzowa-nego Partnera RENAULT w celudokonania naprawy.

Komunikaty te pojawiaj¹ siê wraz z

zapaleniem lampki .

Znikaj¹ one po wciœniêciu przyciskuwyboru wyœwietlanych informacji lubpo up³ywie kilku sekund i s¹ zapi-sywane w dzienniku pok³adowym.

Lampka pozostaje zapalona.

Przyk³ady komunikatów o nieprawid-³owoœciach w dzia³aniu znajduj¹ siê nanastêpnych stronach.

Komunikaty alarmoweSygnalizuj¹ koniecznoœæ natychmias-towego zatrzymania pojazdu (jeœli tylkopozwalaj¹ na to warunki ruchu dro-gowego) i skontaktowania siê z Auto-ryzowanym Partnerem RENAULT.

Pojawiaj¹ siê wraz z zapaleniem lamp-

ki . Przyk³ady komunikatów

alarmowych s¹ podane na nastêpnychstronach.

Uwaga: komunikaty pojawiaj¹ siê nawyœwietlaczu pojedynczo, lub na prze-mian (w przypadku koniecznoœciwyœwietlenia kilku komunikatów),mo¿e im towarzyszyæ œwiecenie lam-pki kontrolnej i/lub emisja sygna³udŸwiêkowego.

Page 75: Scenic II Instrukcja

2409

024

091

2409

2

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.63

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 73

1.63

KOMPUTER POK£ADOWY (ci¹g dalszy)Przyk³ady komunikatów informacyjnych

Komunikaty Interpretacja komunikatów

"Wsun¹æ kartê"Nale¿y wsun¹æ kartê RENAULT do czytnika.

"Poziom oleju prawid³owy"Ostrze¿enie o minimalnym poziomie oleju silnikowego: przy uruchamianiu silnika i przez30 sekund, na wyœwietlaczu pojawia siê ostrze¿enie o minimalnym poziomie oleju. Patrzparagraf “poziom oleju silnikowego” w rozdziale 4.

"Automatyczne w³¹czanie œwiate³ off"Oznacza, ¿e funkcja automatycznego w³¹czania œwiate³ jest nieaktywna.

Page 76: Scenic II Instrukcja

2409

324

094

2409

524

273

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.64

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 74

1.64

KOMPUTER POK£ADOWY (ci¹g dalszy)Przyk³ady komunikatów o nieprawid³owoœciach w dzia³aniu

Komunikaty Interpretacja komunikatów

"A.S.R. wy³¹czony"Wy³¹czenie systemu antypoœlizgowego A.S.R. (patrz punkt “System antypoœlizgowy: A.S.R.“w rozdziale 2).

"Czujnik w oponie nie dzia³a"Usterka czujnika ko³a, które nie wyœwietla siê na tablicy wskaŸników: np. w przypadku zamon-towania w samochodzie ko³a zapasowego (patrz punkt “System kontroli ciœnienia w ogumie-niu” w rozdziale 2).

"Koniecznoœæ dostosowania ciœnienia w oponach"Nieprawid³owe ciœnienie w oponie (nadmiernie wysokie lub zbyt niskie) wskazanej nawyœwietlaczu wielofunkcyjnym lub na tablicy wskaŸników. Nale¿y jak najszybciej odpowied-nio dostosowaæ ciœnienie w oponach.

"Konieczna kontrola filtra oleju napêdowego"Oznacza obecnoœæ wody w oleju napêdowym. Nale¿y jak najszybciej skontaktowaæ siê z Auto-ryzowanym Partnerem RENAULT.

Page 77: Scenic II Instrukcja

2409

624

097

2409

8

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.65

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 75

1.65

KOMPUTER POK£ADOWY (ci¹g dalszy)Przyk³ady komunikatów o nieprawid³owoœciach w dzia³aniu

Komunikaty Interpretacja komunikatów

"Konieczna kontrola skrzyni biegów"Oznacza, ¿e w skrzyni biegów wyst¹pi³a usterka, nale¿y jak najszybciej skontaktowaæ siê zAutoryzowanym Partnerem RENAULT.

"Karta nie wykryta"Karty RENAULT o dzia³aniu automatycznym nie ma w strefie wykrywania karty, albo pojazdnie mo¿e jej wykryæ, nale¿y wprowadziæ kartê do czytnika, a jeœli usterka pojawi siê ponownie -skontaktowaæ siê z Partnerem RENAULT.

"Bateria karty do wymiany"Okres trwa³oœci baterii karty RENAULT wynosi oko³o dwa lata.Gdy bateria zaczyna s³abn¹æ, pojawia siê ten komunikat (patrz punkt “Karta RENAULT:wymiana baterii” w rozdziale 5).

Page 78: Scenic II Instrukcja

2409

924

100

2410

1

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.66

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 76

1.66

KOMPUTER POK£ADOWY (ci¹g dalszy)Przyk³ady komunikatów alarmowych

Komunikaty Interpretacja komunikatów

"Uszkodzenie uk³adu wtrysku"Oznacza powa¿ny problem dotycz¹cy silnika pojazdu.

"Przebita opona: wymieñ ko³o"Oznacza, ¿e opona wskazana na wyœwietlaczu systemu kontroli ciœnienia w ogumieniu jestprzebita.

"Przegrzanie silnika"Oznacza przegrzanie silnika pojazdu.

Page 79: Scenic II Instrukcja

2410

324

102

2406

2

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:19 Page 1.67

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 77

1.67

KOMPUTER POK£ADOWY (ci¹g dalszy)Przyk³ady komunikatów alarmowych

Komunikaty Interpretacja komunikatów

"Uszkodzenie uk³adu kierowniczego"Oznacza problem ze wspomaganiem uk³adu kierowniczego.

"Usterka elektroniczna"Oznacza problem ze sterowaniem elektronicznym.

"Usterka uk³adu hamulcowego"Oznacza uszkodzenie uk³adu hamulcowego.

Page 80: Scenic II Instrukcja

2406

324

064

2406

5

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:20 Page 1.68

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 78

1.68

KOMPUTER POK£ADOWY (ci¹g dalszy)Przyk³ady komunikatów alarmowych

Komunikaty Interpretacja komunikatów

"Usterka ³adowania akumulatora"Oznacza problem w uk³adzie ³adowania akumulatora.

"Nieprawid³owe ciœnienie oleju"Oznacza nieprawid³owe ciœnienie oleju.

"Uszkodzenie hamulca parkingowego"Oznacza usterkê hamulca parkingowego.

Page 81: Scenic II Instrukcja

1

2

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:20 Page 1.69

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 79

1.69

GODZINA I TEMPERATURA ZEWNÊTRZNA

Przy w³¹czonym zap³onie, godzina i(zale¿nie od wersji pojazdu) tempera-tura zewnêtrzna s¹ widoczne nawyœwietlaczu.

Ustawianie godziny na zegarze 1Pojazd z przyciskiem 2- wcisn¹æ przycisk 2, przytrzymuj¹cprzez oko³o trzy sekundy;

- gdy godzina zacznie migaæ nawyœwietlaczu, wcisn¹æ ponownieprzycisk 2 w celu jej ustawienia;

- odczekaæ oko³o trzy sekundy, a¿ nawyœwietlaczu zaczn¹ migaæ minuty,nastêpnie wcisn¹æ przycisk 2 w celuich ustawienia;

- odczekaæ oko³o trzy sekundy, a¿minuty przestan¹ migaæ, godzina jestustawiona.

Pojazd bez przycisku 2 (pojazdywyposa¿one w system pomocy w nawi-gacji, radioodbiornik, itd.)Nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹danego urz¹dzenia, w celu poznaniacech szczególnych pojazdu.

W przypadku przerwy w zasilaniu(od³¹czony akumulator, przerwanyprzewód zasilaj¹cy), wskazaniazegara przestaj¹ byæ aktualne.

Nale¿y wtedy ponownie ustawiægodzinê.

Radzimy nie przeprowadzaæ regu-lacji w czasie jazdy.

WskaŸnik temperatury zewnê-trznejCecha szczególna:Gdy temperatura na zewn¹trz jestpomiêdzy –3°C a +3°C, napis °C miga(sygnalizuj¹c ryzyko go³oledzi).

WskaŸnik temperaturyzewnêtrznejTworzenie siê go³oledzijest zwi¹zane z wieloma

okalnymi czynnikami, jak nas³o-necznienie, wilgotnoœæ powietrza;samo okreœlenie temperaturypowietrza nie mo¿e wiêc byæ wys-tarczaj¹ce, by stwierdziæ wystêpo-wanie go³oledzi na drodze.

Page 82: Scenic II Instrukcja

1

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:20 Page 1.70

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 80

1.70

KIEROWNICA

Regulacja wysokoœci i wysuniêciako³a kierownicyPoci¹gn¹æ dŸwigniê 1 i ustawiæ kierow-nicê w ¿¹danej pozycji; pchn¹æ dŸwig-niê w celu zablokowania kierownicy.

Ze wzglêdów bezpieczeñ-stwa, regulacji nale¿ydokonywaæ na postoju.

Nigdy nie nale¿y wy³¹czaæ silnikapodczas jazdy (wy³¹czenie funkcjiwspomagania).

Page 83: Scenic II Instrukcja

A

D

B

C1

EF

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:20 Page 1.71

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 81

1.71

ZEWNÊTRZNE LUSTERKA WSTECZNE

Zewnêtrzne lusterka wsteczneregulowane elektryczniePrzy w³¹czonym zap³onie, nale¿yobróciæ pokrêt³o 1 :- pozycja A do regulacji lusterkalewego;

- pozycja C do regulacji lusterkaprawego;

Pozycja B jest nieaktywna.

Lusterka sk³adaneUstawiæ pokrêt³o 1 w pozycjiDw celuz³o¿enia lusterek zewnêtrznych.

W czasie jazdy lusterka nale¿y ponow-nie ustawiæ w pozycji A, B lub C.

Lusterka ogrzewaneOgrzewanie lusterek zewnêtrznychw³¹cza siê równoczeœnie z ogrzewa-niem tylnej szyby.

Lusterko po stronie kierowcyjest wyraŸnie podzielone nadwie strefy. W strefie F lus-terka widoczny jest obszar

odpowiadaj¹cy polu widzenia w kla-sycznym lusterku wstecznym. StrefaE umo¿liwia, w celu zwiêkszenia bez-pieczeñstwa, rozszerzenie pola widze-nia tylnej bocznej czêœci pojazdu.

Przedmioty widziane w obszarze Ewydaj¹ siê byæ du¿o bardziej odda-lone ni¿ s¹ w rzeczywistoœci.

Page 84: Scenic II Instrukcja

2

3

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:20 Page 1.72

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 82

1.72

LUSTERKA WSTECZNE

Lusterko wewnêtrzneZale¿nie od potrzeby, istniejemo¿liwoœæ jego regulacji. W czasiejazdy noc¹, chc¹c unikn¹æ oœlepianiaprzez reflektory pojazdu jad¹cego zty³u, nale¿y zmieniæ po³o¿enie dŸwi-gienki 2 umieszczonej za lusterkiem.

Lusterko elektryczne typu elek-trochrom 3W czasie jazdy noc¹ lusterko to zos-taje automatycznie przyciemnione,gdy z ty³u samochodu jedzie innypojazd z w³¹czonymi œwiat³ami (dro-gowymi).

Page 85: Scenic II Instrukcja

A2

1

0

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:20 Page 1.73

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 83

1.73

SYGNA£Y OSTRZEGAWCZE DİWIÊKOWE I ŒWIETLNE

Sygna³ dŸwiêkowyWcisn¹æ ko³o kierownicy w miejscuA.

Sygna³ œwietlnyChc¹c wykonaæ sygna³ ostrzegawczypoprzez migniêcie œwiat³ami, nawetjeœli oœwietlenie pojazdu jest wy³¹-czone, nale¿y poci¹gn¹æ dŸwigniê 1 dosiebie.

Œwiat³a awaryjneWcisn¹æ przycisk 2.

Uruchomienie œwiate³ awaryjnychpowoduje w³¹czenie wszystkich czte-rech kierunkowskazów jednoczeœnie.

Œwiat³a te nale¿y stosowaæ jedynie wsytuacji awaryjnej, aby przekazaæinnym kierowcom informacje o:- koniecznoœci zatrzymania pojazdu wmiejscu, gdzie nie powinno siê tegorobiæ lub gdzie jest to wrêcz zabro-nione;

- koniecznoœci jazdy samochodemwbrew przyjêtym zasadom.

Œwiat³a awaryjne (ci¹g dalszy)Zale¿nie od wersji pojazdu, w przy-padku znacznego, celowego zmniej-szenia prêdkoœci, œwiat³a awaryjnemog¹ w³¹czyæ siê automatycznie.

Mo¿na je wtedy wy³¹czyæ, wciskaj¹cjeden raz prze³¹cznik 2.

KierunkowskazyDŸwigniê 1 odchyliæ w p³aszczyŸniekierownicy, w kierunku, w którym manast¹piæ skrêt.

W czasie jazdy autostrad¹, manewrywykonywane kierownic¹ nie daj¹mo¿liwoœci automatycznego powrotudŸwigni do pozycji wyjœciowej 0. Jeœlizostanie przytrzymana w trakcie wyko-nywania manewru, znajdzie siê wpo³o¿eniu poœrednim.

DŸwignia puszczona swobodnie,powróci automatycznie do pozycjiwyjœciowej 0.

Page 86: Scenic II Instrukcja

1

2

1

4

3

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:20 Page 1.74

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 84

1.74

OŒWIETLENIE I SYGNALIZACJA ZEWNÊTRZNA

W³¹czanie œwiate³ pozy-cyjnychObróciæ koniec dŸwigni 1 a¿ do ukaza-nia siê odpowiedniego symbolu na-przeciwko oznaczenia 4.

W³¹cza siê oœwietlenie tablicy wskaŸ-ników, natê¿enie tego oœwietleniamo¿na regulowaæ przy pomocypokrêt³a 2.

Na tablicy wskaŸników zaœwieci siêodpowiednia lampka kontrolna.

W³¹czanie œwiate³mijaniaDzia³anie rêczneObróciæ koniec dŸwigni 1 a¿ do ukaza-nia siê odpowiedniego symbolu na-przeciwko oznaczenia 4.

Na tablicy wskaŸników zaœwieci siêodpowiednia lampka kontrolna.

Dzia³anie automatyczne (zale¿nieod wersji pojazdu)Przy pracuj¹cym silniku œwiat³a mija-nia zapalaj¹ siê lub gasn¹ automatycz-nie, zale¿nie od natê¿enia œwiat³a nazewn¹trz, bez koniecznoœci prze-suwania dŸwigni 1 (po³o¿enie 0).

Funkcjê tê mo¿na wy³¹czaæ i w³¹czaæ.- W celu w³¹czenia funkcji, wcisn¹æ

przycisk 3, przytrzymuj¹c przez conajmniej cztery sekundy. Dwasygna³y dŸwiêkowe i komunikat“automatyczne w³¹czanie œwiate³ON” potwierdzaj¹ wykonanie tejczynnoœci.- W celu wy³¹czenia funkcji, przywy³¹czonym silniku, wcisn¹æ przy-cisk 3, przytrzymuj¹c przez co naj-mniej cztery sekundy. Sygna³dŸwiêkowy potwierdzi wykonanie tejczynnoœci, a komunikat “Automa-tyczne dzia³anie œwiate³ OFF”pojawi siê na tablicy wskaŸników.

Wszelka zmiana po³o¿enia dŸwigni 1powoduje anulowanie automatycz-nego dzia³ania œwiate³.

Przed wyruszeniem w drogê noc¹ nale¿y sprawdziæ prawid³owe funkcjonowanie urz¹dzeñ elektrycznych i ustawiæreflektory (jeœli obci¹¿enie samochodu jest inne, ni¿ zwykle). Nale¿y zwracaæ uwagê, by œwiat³a nie by³y niczympokryte lub zas³oniête (brud, b³oto, œnieg, przewo¿one przedmioty).

Page 87: Scenic II Instrukcja

1

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:20 Page 1.75

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 85

1.75

OŒWIETLENIE I SYGNALIZACJA ZEWNÊTRZNA (ci¹g dalszy)

W³¹czanie œwiate³ drogo-wychPrzy w³¹czonych œwiat³ach mijaniapoci¹gn¹æ dŸwigniê 1 do siebie.

Wraz ze œwiat³ami drogowymi w³¹czasiê lampka kontrolna na tablicy wskaŸ-ników.

Chc¹c ponownie w³¹czyæ œwiat³a mija-nia, nale¿y jeszcze raz poci¹gn¹æ dŸwi-gniê do siebie.

Funkcja oœwietlenia zewnêtrznego“follow me home”Funkcja ta (przydatna, na przyk³ad,przy otwieraniu bramy, gara¿u, itp.)umo¿liwia chwilowe zapalenie œwiate³mijania.

Przy wy³¹czonym silniku i zgaszo-nych œwiat³ach, oraz koñcówce dŸwi-gni 1 ustawionej w po³o¿eniu 0,poci¹gn¹æ do siebie dŸwigniê 1:œwiat³a mijania w³¹cz¹ siê na oko³otrzydzieœci sekund.

Czynnoœæ tê mo¿na wykonaæ maksy-malnie cztery razy w czasie dwóchminut.

W celu wy³¹czenia, zanim nast¹pi to wtrybie automatycznym, obróciækoñcówkê dŸwigni 1, a nastêpnie spro-wadziæ j¹ do po³o¿enia 0.

Wy³¹czanie œwiate³Dzia³anie rêczneIstniej¹ dwie mo¿liwoœci:- sprowadziæ dŸwigniê 1 do pozycjiwyjœciowej;

- œwiat³a gasn¹ w momencie wy³¹cze-nia silnika przy otwarciu drzwi postronie kierowcy lub zablokowaniuzamków w pojeŸdzie. W takim przy-padku, gdy silnik zostanie ponownieuruchomiony œwiat³a zapal¹ siê przyustawieniu dŸwigni w po³o¿eniu 1.

Dzia³anie automatyczne (zale¿nieod wersji pojazdu)Œwiat³a gasn¹ w momencie wy³¹czeniasilnika przy otwarciu drzwi po stroniekierowcy lub zablokowaniu zamków wpojeŸdzie.

Sygna³ dŸwiêkowy informuj¹cy opozostawieniu zapalonych œwia-te³W przypadku, gdy œwiat³a by³y zapa-lone po wy³¹czeniu silnika, w chwiliotwarcia drzwi kierowcy w³¹cza siêdŸwiêkowy alarm ostrzegawczy,powiadamiaj¹cy o pozostawieniuzapalonych œwiate³.

Page 88: Scenic II Instrukcja

1

5

6

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:20 Page 1.76

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 86

1.76

OŒWIETLENIE I SYGNALIZACJA ZEWNÊTRZNA (ci¹g dalszy)

Przednie œwiat³a prze-ciwmgielneObróciæ œrodkowy pierœcieñ 5 dŸwignido po³o¿enia, w którym naprzeciwkooznaczenia 6 pojawi siê odpowiednisymbol, a nastêpnie puœciæ.

Dzia³anie œwiate³ zale¿y od w³¹czo-nego w danym momencie oœwietleniazewnêtrznego; w³¹czeniu œwiate³ prze-ciwmgielnych towarzyszy zaœwiecenieodpowiedniej lampki kontrolnej natablicy wskaŸników.

Tylne œwiat³o przeciw-mgielneObróciæ œrodkowy pierœcieñ 5 dŸwignido po³o¿enia, w którym naprzeciwkooznaczenia 6 pojawi siê odpowiednisymbol, a nastêpnie puœciæ.

Dzia³anie œwiate³ zale¿y od w³¹czo-nego w danym momencie oœwietleniazewnêtrznego; w³¹czeniu œwiate³ prze-ciwmgielnych towarzyszy zaœwiecenieodpowiedniej lampki kontrolnej natablicy wskaŸników.

Nale¿y pamiêtaæ o wy³¹czeniu tegoœwiat³a gdy korzystanie z niego nie jestju¿ konieczne, by nie oœlepiaæ innychu¿ytkowników dróg.

Uwaga: œwiat³o przeciwmgielne zna-jduje siê po stronie kierowcy.

Wy³¹czenie œwiate³Obróciæ ponownie pierœcieñ 5 dopo³o¿enia, w którym oznaczenie 6znajdzie siê naprzeciwko symboluodpowiadaj¹cego œwiat³om przeciwm-gielnym, które maj¹ zostaæ wy³¹czone.

Wy³¹czenie oœwietlenia zewnêtrznegopowoduje wygaszenie przednich i tyl-nych œwiate³ przeciwmgielnych.

Poniewa¿ w czasie mg³y automaty-czny tryb w³¹czania œwiate³ niedzia³a regularnie, w³¹czanie œwia-te³ przeciwmgielnych pozostajepod kontrol¹ kierowcy: lampki kon-trolne na tablicy wskaŸników infor-muj¹, czy œwiat³a s¹ zapalone(lampka œwieci siê), czy zgaszone(lampka zgaszona).

Page 89: Scenic II Instrukcja

A

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:20 Page 1.77

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 87

1.77

ELEKTRYCZNA REGULACJA WYSOKOŒCI WI¥ZKI ŒWIAT£A REFLEKTORÓW

W pojazdach wyposa¿onych w tak¹funkcjê, element steruj¹cy Aumo¿liwia regulacjê wysokoœci wi¹zkiœwiat³a w zale¿noœci od obci¹¿eniasamochodu.

Obróciæ element steruj¹cy A do do³uw celu obni¿enia reflektorów i w górê -w celu ich podniesienia.

W innych wersjach regulacja jest auto-matyczna.

Przyk³ady ustawieñ pokrêt³a A

0

0

1

1

2

4

Page 90: Scenic II Instrukcja

1

C

D

B

A

1

2

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:20 Page 1.78

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 88

1.78

WYCIERACZKI / SPRYSKIWACZE PRZEDNIEJ SZYBY

Przy pracuj¹cym silniku lub w³¹czo-nej funkcji akcesoriów, odpowiednioustawiæ dŸwigniê 1.

- A Wycieraczki wy³¹czone.

- B Przerywany bieg wycieraczekWycieraczki zatrzymuj¹ siê nakilka sekund po wykonaniu cyklupracy. Istnieje mo¿liwoœæ regu-lacji odstêpu czasu miêdzy kolej-nymi przetarciami szyby, poprzezodpowiednie ustawienie pier-œcienia 2.

- C Powolny, ci¹g³y bieg wycie-raczek.

- D Szybki, ci¹g³y bieg wycieraczek

Cecha szczególnaW czasie jazdy, ka¿de zatrzymaniepojazdu powoduje ograniczenie prêd-koœci pracy wycieraczek i przejœcie zszybkiego, ci¹g³ego trybu dzia³ania dotrybu wolnego, ci¹g³ego.

Gdy samochód ruszy, wycieraczkipowracaj¹ automatycznie do trybupracy wybranego przed zatrzymaniempojazdu.

Wszelka zmiana po³o¿enia dŸwigni 1powoduje anulowanie automatyczniewprowadzonego biegu wycieraczek.

Funkcja automatycznego trybudzia³ania wycieraczek(zale¿nie od wersji pojazdu)Przy pracuj¹cym silniku, odpowied-nio ustawiæ dŸwigniê 1.

- A Wycieraczki wy³¹czone.

- B Funkcja automatycznegow³¹czania wycieraczek.W przypadku wybrania tegoustawienia, system wykrywa obec-noœæ wody na przedniej szybie iuruchamia wycieraczki,odpowiednio dostosowuj¹c prêd-koœæ ich pracy.

Istnieje mo¿liwoœæ regulacji od-stêpu czasu miêdzy kolejnymiprzetarciami szyby, poprzezodpowiednie ustawienie pierœcie-nia 2.

- C Powolny ci¹g³y bieg wyciera-czek.

- D Szybki ci¹g³y bieg wycieraczek.

W przypadku zablokowania urz¹-dzenia (zamarzniêta przedniaszyba) system odcina automatycz-nie zasilanie wycieraczek.

Page 91: Scenic II Instrukcja

1

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:20 Page 1.79

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 89

1.79

WYCIERACZKI / SPRYSKIWACZ PRZEDNIEJ SZYBY (ci¹g dalszy)

Spryskiwacz szyb, spryskiwaczreflektorów (zale¿nie od wersjipojazdu)Po w³¹czeniu zap³onu, poci¹gn¹ædŸwigniê 1 do siebie.

- Przy wy³¹czonych œwiat³ach pojaz-duKrótkie wciœniêcie przycisku powo-duje w³¹czenie spryskiwacza szyboraz jednokrotne przetarcie szyby.

D³u¿sze przytrzymanie przyciskupowoduje w³¹czenie spryskiwaczaoraz trzykrotne przetarcie szyby,przy czym ostatnie przetarcie mamiejsce po kilku sekundach.

- Przy w³¹czonych œwiat³ach pojazduMo¿na uruchomiæ dodatkowo sprys-kiwacz reflektorów.

W czasie mrozów nale¿y upewniæsiê, czy pióra wycieraczek nie zos-ta³y unieruchomione przez osadza-j¹cy siê na szybach szron (ryzykouszkodzenia silnika mechanizmuwycieraczek).

Nale¿y systematycznie kontrolo-waæ stan wycieraczek. W przy-padku zmniejszenia skutecznoœciich pracy trzeba je wymieniæ:œrednio raz w roku.

Nale¿y systematycznie czyœciæprzedni¹ szybê w samochodzie.

W przypadku wy³¹czenia zap³onuprzed zatrzymaniem pracy wycie-raczek (po³o¿enie A), zatrzymaj¹siê one w po³o¿eniu, w którym siêaktualnie znajduj¹.

Page 92: Scenic II Instrukcja

1

2

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:20 Page 1.80

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 90

1.80

WYCIERACZKA / SPRYSKIWACZ TYLNEJ SZYBY

Wycieraczka z przerywa-nym biegiem pracy,uzale¿nionym od prêdkoœciPrzy w³¹czonym zap³onie obróciækoniec dŸwigni 1 do pojawienia siêoznaczenia 2 obok odpowiedniegosymbolu.

Czêstotliwoœæ dzia³ania wycieraczekjest ró¿na w zale¿noœci od prêdkoœci.

Wycieraczka i sprys-kiwacz tylnej szybyPrzy w³¹czonym zap³onie, w celuw³¹czenia wycieraczek obróciæ koniecdŸwigni 1 do po³o¿enia, w którymoznaczenie 2 znajdzie siê naprzeciwkosymbolu.

Po zwolnieniu dŸwigni, powraca onado pozycji w³¹czenia tylnej wycie-raczki.

Cecha szczególnaW niektórych wersjach, w chwiliw³¹czenia wstecznego biegu nastêpujeautomatyczne uruchomienie prze-rywanego biegu wycieraczki tylnejszyby.

Uwaga:W czasie mrozów nale¿y upewniæ siê,czy pióra wycieraczek nie zosta³y unie-ruchomione przez osadzaj¹cy siê naszybach szron (ryzyko uszkodzeniasilnika mechanizmu wycieraczek).

Nale¿y systematycznie kontrolowaæstan wycieraczek. W przypadkuzmniejszenia skutecznoœci ich pracytrzeba je wymieniæ: œrednio raz wroku.

Nale¿y systematycznie czyœciæ tyln¹szybê w samochodzie.

Przed w³¹czeniem wycieraczki tylnejszyby nale¿y upewniæ siê, czy ¿aden zprzewo¿onych na zewn¹trz przedmio-tów nie bêdzie utrudniaæ dzia³aniawycieraczki.

Page 93: Scenic II Instrukcja

AB

C

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:20 Page 1.81

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 91

1.81

ZBIORNIK PALIWA

Pojemnoœæ u¿ytkowa zbiornika:oko³o 60 litrów.W celu otwarcia klapki A, wsun¹æpalec w wyciêcie B, a nastêpnie poci¹-gn¹æ.

Zaœlepka (metalowa klapka)C jest zin-tegrowana z przewodem wlewu.

W celu nape³nienia zbiornika, patrzpunkt “Nape³nianie zbiornikapaliwa”.

Nie nale¿y nigdywciskaæ pal-cami metalowego zaworu.

Nie nale¿y myæ okolic wlewuprzy pomocy wysokociœnieniowychurz¹dzeñ czyszcz¹cych.

Jakoœæ paliwaNale¿y u¿ywaæ paliwa dobrej jakoœciodpowiadaj¹cego jakoœci okreœlonejnormami obowi¹zuj¹cymi w danymkraju.

Wersja z silnikiem benzynowym.Nale¿y koniecznie stosowaæ benzynêbezo³owiow¹, spe³niaj¹c¹ normyobowi¹zuj¹ce w poszczególnych kra-jach. Liczba oktanowa (LO) powinnabyæ zgodna ze wskazówkami poda-nymi na etykiecie, która znajduje siêna klapce wlewu paliwa. Patrz “danetechniczne silników” w rozdziale 6.

Wersja z silnikiem wysokoprê¿nymNale¿y koniecznie oleju napêdowegozgodnego z instrukcjami podanymi nanaklejce znajduj¹cej siê na wewnê-trznej stronie klapki wlewu paliwa A.

Przy nape³nianiu zbiornika nale¿yuwa¿aæ, aby nie dopuœciæ do przypad-kowego dostania siê wody do paliwa.Zaœlepka i jej brzegi powinny byæwolne od py³u.

Nie nale¿y te¿ mieszaæoleju napêdowego z ben-zyn¹, nawet w niewielkichiloœciach.

Page 94: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G1-FRA.qxd 31/08/05 8:20 Page 1.82

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T1-POL.win 10/10/2005 14:30 - page 92

1.82

ZBIORNIK PALIWA (ci¹g dalszy)

Tankowanie paliwaWersje z silnikiem benzynowymU¿ycie benzyny zawieraj¹cej zwi¹zkio³owiu spowodowa³oby uszkodzenieurz¹dzeñ oczyszczaj¹cych spaliny imog³oby doprowadziæ do utraty gwa-rancji.

Aby uniemo¿liwiæ wlanie do zbiornikabenzyny z zawartoœci¹ zwi¹zkówo³owiu, wlew paliwa posiada przewê-¿enie z zastawk¹, które pozwalaj¹ nawprowadzenie tylko pistoletu dystry-butora benzyny bezo³owiowej (nastacji benzynowej).- Wprowadziæ pistolet dystrybutora wtaki sposób, by odsun¹æ metalow¹klapkê, nastêpnie wsun¹æ pistolet dooporu przed w³¹czeniem go (ryzykoochlapania).

- Trzymaæ pistolet w takiej samej po-zycji a¿ do koñca nape³niania.

Tankowanie paliwa (ci¹g dalszy)Wersje z silnikiem benzynowym iwysokoprê¿nymPo pierwszym automatycznym wy³¹-czeniu dystrybutora, mo¿liwe jestjeszcze tylko dwukrotne w³¹czenienape³niania; nie nale¿y próbowaæwlewaæ wiêcej paliwa, aby zachowaækonstrukcyjnie przewidzian¹ pust¹przestrzeñ.

Jakakolwiek naprawa lubmodyfikacja elementówuk³adu zasilania paliwem(modu³y elektroniczne,

przewody, obwód paliwowy, wtrys-kiwacz, os³ony ochronne, itd.) jestsurowo wzbroniona ze wzglêdówbezpieczeñstwa (za wyj¹tkiemwykonywania jej przez Autoryzo-wanego Partnera RENAULT).

Utrzymuj¹cy siê zapach paliwaW razie pojawienia siê i utrzymywaniazapachu paliwa, nale¿y:- zatrzymaæ pojazd, je¿eli pozwalaj¹na to warunki ruchu drogowego iwy³¹czyæ zap³on;

- w³¹czyæ œwiat³a awaryjne i poprosiæwszystkich pasa¿erów o opuszczeniepojazdu i pozostawanie w bezpiec-znej odleg³oœci od strefy ruchu;

- nie dokonywaæ samodzielnienapraw, ani nie uruchamiaæponownie silnika, zanim pojazd niezostanie skontrolowany przez Auto-ryzowanego Partnera RENAULT.

Page 95: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 13:59 Page 2.01

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 1

2.01

Rozdzia³ 2: Jazda samochodem(rady zwi¹zane z oszczêdn¹ eksploatacj¹ i ochron¹ œrodowiska)

Docieranie ...................................................................................................................................................... 2.02

Uruchamianie / Wy³¹czanie silnika ....................................................................................................... 2.03 - 2.04

Cechy szczególne wersji z silnikiem benzynowym .......................................................................................... 2.05

Cechy szczególne wersji z silnikiem diesel ...................................................................................................... 2.06

Cechy szczególne wersji diesel z filtrem cz¹stek sta³ych ................................................................................. 2.07

Hamulec parkingowy ........................................................................................................................... 2.08 ➟ 2.12

Hamulec rêczny .............................................................................................................................................. 2.13

Wspomaganie kierownicy ................................................................................................................................ 2.13

DŸwignia zmiany biegów ................................................................................................................................ 2.14

Rady zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska i oszczêdzaniem paliwa ............................................................ 2.15 ➟ 2.17

Ochrona œrodowiska ........................................................................................................................................ 2.18

System kontroli ciœnienia w ogumieniu ............................................................................................... 2.19 ➟ 2.22

System PAX ........................................................................................................................................ 2.23 ➟ 2.25

System kontroli toru jazdy: E.S.P. .................................................................................................................. 2.26

System antypoœlizgowy: A.S.R. ............................................................................................................. 2.27 - 2.28

System zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³ : ABS ........................................................................................ 2.29 - 2.30

Wspomaganie nag³ego hamowania .................................................................................................................. 2.31

Ogranicznik prêdkoœci ......................................................................................................................... 2.32 ➟ 2.34

Regulator prêdkoœci ............................................................................................................................ 2.35 ➟ 2.38

Automatyczna skrzynia biegów ........................................................................................................... 2.39 ➟ 2.42

Pomoc przy parkowaniu ........................................................................................................................ 2.43 - 2.44

Page 96: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 13:59 Page 2.02

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 2

2.02

DOCIERANIE■ Wersja z silnikiem benzynowymDo osi¹gniêcia przebiegu1 000kmnienale¿y przekraczaæ prêdkoœci130 km/h na najwy¿szym biegu, b¹dŸprêdkoœci obrotowej silnika 3 000 do3 500 obr/min.

Po przejechaniu 1 000 km samochódmo¿na eksploatowaæ bez ograniczeñ,jednak dopiero po przebyciu 3 000 kmosi¹gnie on pe³niê swoich mo¿liwoœci.

Okresowoœæ przegl¹dów: patrzKsi¹¿ka Przegl¹dów pojazdu.

■ Wersja z silnikiem wysokoprê¿-nym

Do przebiegu 1 500 km nie nale¿yprzekraczaæ prêdkoœci obrotowej sil-nika 2 500 obr/min. Od tego momentusamochodem mo¿na jeŸdziæ z wiêksz¹prêdkoœci¹, lecz optymalne wartoœciparametrów eksploatacyjnych osi¹g-nie on dopiero po pokonaniu6 000 km.

W okresie docierania - dopóki silniksamochodu jest nierozgrzany - nienale¿y gwa³townie przyspieszaæ. Niewolno równie¿ dopuszczaæ do osi¹ga-nia zbyt wysokich obrotów silnika nani¿szych biegach.

Okresowoœæ przegl¹dów: patrzKsi¹¿ka Przegl¹dów pojazdu.

Page 97: Scenic II Instrukcja

1

3

2

4

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 13:59 Page 2.03

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 3

2.03

URUCHAMIANIE SILNIKA

Karta RENAULT z nadajnikiemzdalnego sterowaniaNa wyœwietlaczu 1 komputera pok³a-dowego pojawia siê komunikat “Wpro-wadŸ kartê”.

Wprowadziæ kartê RENAULT dooporu do czytnika 2.

Karta RENAULT o dzia³aniuautomatycznymKarta powinna znajdowaæ siê w strefierozpoznania 4 (kabina i baga¿nik, zawyj¹tkiem niektórych wysoko usytuo-wanych miejsc, jak np. os³ona prze-ciws³oneczna, schowek na okulary,górna czêœæ deski rozdzielczej, itd.).

Warunki niezbêdne do urucho-mienia silnikaNale¿y stosowaæ siê do instrukcji doty-cz¹cych rozruchu i widocznych natablicy wskaŸników, spe³niaj¹c nastê-puj¹ce warunki:

Wcisn¹æ peda³ hamulca lub sprzêg³a(peda³ powinien pozostawaæ wciœniêtyw czasie ca³ej fazy rozruchu), a nastêp-nie nacisn¹æ przycisk 3. Je¿eliw³¹czony jest jakiœ bieg, tylko wciœniê-cie peda³u sprzêg³a umo¿liwia urucho-mienie silnika.

Cecha szczególna pojazdów z auto-matyczn¹ skrzyni¹ biegów: wcisn¹æpeda³ hamulca, po ustawieniu dŸwigniw po³o¿eniu N lub P.

Uwaga:- je¿eli jeden z warunków uruchomie-nia silnika nie zosta³ spe³niony,komunikaty: “wy³¹cz sprzêg³o +start” albo “hamulec + start” wyœwiet-laj¹ siê na tablicy wskaŸników.

- w niektórych przypadkach koniecznejest poruszenie kierownic¹ orazjednoczesne wciœniêcie przyciskurozruchu 3, w celu u³atwienia odblo-kowania kolumny kierowniczej;komunikat na tablicy wskaŸnikówinformuje o tym kierowcê.

Funkcja “Akcesoria”Aby móc korzystaæ z niektórych funk-cji przy wy³¹czonym silniku, (radio,system nawigacji, itd.) wcisn¹æ jedynieprzycisk 3.

Rozruch przy otwartym baga¿niku(w trybie automatycznym)Wprowadziæ kartê do czytnika 2, je¿elisilnik ma byæ uruchomiony przyotwartym baga¿niku.

Page 98: Scenic II Instrukcja

2

3

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 13:59 Page 2.04

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 4

2.04

WY£¥CZANIE SILNIKA

Warunki niezbêdne do wy³¹cze-nia silnika- zatrzymaæ pojazd;- ustawiæ dŸwigniê w po³o¿eniu N lubPw pojazdach z automatyczn¹ skrzy-ni¹ biegów;

- wcisn¹æ przycisk 3.

Po wy³¹czeniu silnika, dodatkoweurz¹dzenia (radio, klimatyzacja...)w³¹czone w tym momencie dzia³aj¹jeszcze przez oko³o 20 minut.

Po otwarciu drzwi po stronie kierowcy,urz¹dzenia przestaj¹ dzia³aæ.

Karta RENAULT z nadajnikiemzdalnego sterowaniaGdy karta jest w czytniku 2, wciœniêcieprzycisku w³¹czania i wy³¹czania sil-nika (start/stop) powoduje zatrzyma-nie pracy silnika. W takim przypadkuwyjêcie karty z czytnika powodujezablokowanie kolumny kierownicy(sprawdziæ, czy kolumna kierownicyzosta³a prawid³owo zablokowana).

Jeœli po pierwszym naciœniêciu naprzycisk karta nie znajduje siê w czyt-niku, komunikaty “potwierdziæ wy³¹-czenie silnika” i “nacisn¹æ dwa razy naSTOP” pojawiaj¹ siê na tablicy wskaŸ-ników.

W celu potwierdzenia wy³¹czenia sil-nika nale¿y wcisn¹æ przycisk 3 jeszczedwa razy.

Karta RENAULT o dzia³aniu auto-matycznymGdy karta znajduje siê w pojeŸdzie,naciœniêcie na przycisk 3 w³¹czania iwy³¹czania silnika (start/stop) powo-duje wy³¹czenie silnika i zablokowa-nie kolumny kierownicy (sprawdziæczy kolumna kierownicy zosta³aprawid³owo zablokowana).

Jeœli po pierwszym naciœniêciu naprzycisk karta nie znajduje siê w stre-fie wykrywania, komunikaty“potwierdziæ wy³¹czenie silnika” i“nacisn¹æ dwa razy na STOP”pojawiaj¹ siê na tablicy wskaŸników.

W celu potwierdzenia wy³¹czenia sil-nika nale¿y wcisn¹æ przycisk 3 jeszczedwa razy.

Nigdy nie nale¿y opusz-czaæ pojazdu, je¿eli kartaRENAULT znajduje siêwewn¹trz, pozostawiaj¹c w

kabinie dziecko (lub zwierzê).

Mog³oby ono uruchomiæ silnik lubktóryœ z elektrycznych elementówwyposa¿enia (np. podnoszenieszyb), co stwarza niebezpieczeñs-two przyciêcia wysuniêtej przezokno czêœci cia³a (szyja, ramiê,rêka...) Ryzyko powa¿nychobra¿eñ.

Nie nale¿y nigdy wy³¹czaæ silnikaprzed ca³kowitym zatrzymaniemsamochodu, wy³¹czenie silnikapowoduje wy³¹czenie uk³adu wspo-magania hamulców i wspomaganiakierownicy... a tak¿e urz¹dzeñodpowiedzialnych za bezpieczeñ-stwo bierne, takich jak poduszkipowietrzne, napinacze pasów.

Page 99: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 13:59 Page 2.05

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 5

2.05

CECHY SZCZEGÓLNE WERSJI Z SILNIKIEM BENZYNOWYMWarunki eksploatacji pojazdu, takiejak:- d³ugotrwa³a jazda z zapalon¹ lampk¹kontroln¹ rezerwy paliwa,

- stosowanie benzyny z zawartoœci¹o³owiu,

- stosowanie dodatków do oleju lubpaliwa, nie posiadaj¹cych atestuRENAULT.

Wzglêdnie usterki takie jak:- wadliwie dzia³aj¹cy uk³ad zap³onowylub brak paliwa w zbiorniku lub od³-¹czona œwieca, co objawia siê trud-noœciami podczas prób uruchomie-nia silnika, szarpaniem podczasjazdy,

- spadek mocy,

mog¹ staæ siê przyczyn¹ przegrzaniakatalizatora, zmniejszenia skutecz-noœci jego dzia³ania, b¹dŸ doprowa-dziæ do jego uszkodzenia, a tak¿espowodowaæ usterki termiczne winnych podzespo³ach samochodu.

W razie stwierdzenia wymienionychobok objawów nale¿y udaæ siê doAutoryzowanego Partnera RENAULTw celu niezw³ocznego dokonanianiezbêdnych napraw.

Systematyczne przeprowadzanieprzegl¹dów okresowych w sieci Auto-ryzowanych Partnerów RENAULT,zgodnie z zaleceniami podanymi wKsi¹¿ce Przegl¹dów, pozwoli na unik-niêcie wy¿ej wymienionych k³opotów.Problemy z uruchamianiem silnikaChc¹c zapobiec uszkodzeniu kataliza-tora trzeba unikaæ uruchamiania sil-nika “za wszelk¹ cenê” (zbyt czêstow³¹czaj¹c rozrusznik lub holuj¹cpojazd), je¿eli nie zostanie wczeœniejustalona przyczyna usterki i doko-nana naprawa.

W przypadku, gdyby nie by³o tomo¿liwe, zamiast niepotrzebnegoponawiania prób uruchamiania sil-nika, nale¿y skontaktowaæ siê z Auto-ryzowanym Partnerem RENAULT.

Nale¿y unikaæ parkowaniasamochodu z w³¹czonymsilnikiem w miejscach, gdzie³atwopalne substancje i

materia³y, takie jak trawa lub liœciemog³yby mieæ stycznoœæ z rozgrza-nymi elementami uk³adu wyde-chowego.

Page 100: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 13:59 Page 2.06

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 6

2.06

CECHY SZCZEGÓLNE WERSJI Z SILNIKIEM WYSOKOPRʯNYMPrêdkoœæ obrotowa silnika wysoko-prê¿negoSilniki wysokoprê¿ne s¹ wyposa¿onew pompê wtryskow¹, która niedopuszcza do przekroczenia mak-symalnej, dopuszczalnej prêdkoœciobrotowej silnika, niezale¿nie odaktualnie w³¹czonego biegu.

Brak paliwa w zbiornikuPo nape³nieniu zbiornika w przy-padku ca³kowitego zu¿ycia paliwa ipod warunkiem sprawnego akumula-tora, mo¿na przyst¹piæ do ponownegouruchomienia silnika samochodu:cechy szczególne wersji z silnikiemwysokoprê¿nym common-rail (podwysokim ciœnieniem) zosta³y opisanew rozdziale 1, punkt “Zbiornikpaliwa”.

W przypadku, gdy kilkakrotne, kilku-sekundowe próby nie przynosz¹ ocze-kiwanego efektu, nale¿y zwróciæ siê doAutoryzowanego Partnera RENAULT.

Wskazówki dotycz¹ce eksploatacji wokresie zimowymChc¹c unikn¹æ problemów w okresiemrozów nale¿y:- dbaæ o to, by akumulator by³ zawszew³aœciwie na³adowany,

- uwa¿aæ, by poziom olejunapêdowego nie by³ zbyt niski, comog³oby spowodowaæ gromadzeniesiê skroplonych oparów wody na dniezbiornika paliwa.

Nale¿y unikaæ parkowaniasamochodu z w³¹czonymsilnikiem w miejscach, gdzie³atwopalne substancje i ma-

teria³y, takie jak trawa lub liœcie mog-³yby mieæ stycznoœæ z rozgrzanymielementami uk³adu wydechowego.

Page 101: Scenic II Instrukcja

1

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 13:59 Page 2.07

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 7

2.07

CECHY SZCZEGÓLNE POJAZDÓW DIESEL Z FILTREM CZ¥STEK STA£YCH

Komunikat “Konieczne oczyszczeniefiltra cz¹stek sta³ych” pojawia siê nawyœwietlaczu 1 w celu powiadomieniao ryzyku zanieczyszczenia filtra.

W celu oczyszczenia filtra cz¹steksta³ych, radzimy jak najszybciej wyko-naæ jazdê a¿ do zgaœniêcia kontrolki,jad¹c ze œredni¹ prêdkoœci¹ 80 km/hstosownie do panuj¹cych warunkówruchu drogowego i przestrzegaj¹cograniczeñ prêdkoœci.

Tytu³em informacji: w takim przy-padku czyszczenie trwa do 20 minut.

Jeœli kontrolka zapala siê,

nale¿y jak najszybciej skontaktowaæsiê z Autoryzowanym PartneremRENAULT.

Nale¿y unikaæ parkowaniasamochodu i w³¹czania sil-nika w miejscach, gdzie³atwopalne substancje i

materia³y, takie jak trawa lub liœciemog³yby mieæ stycznoœæ z rozgrza-nymi elementami uk³adu wyde-chowego.

W czasie jazdy, zale¿nie od jakoœcistosowanego paliwa, mo¿e wwyj¹tkowych przypadkach pojawiæ siêbia³y dym.

Jest to wynikiem automatycznegooczyszczenia filtra cz¹stek sta³ych inie ma wp³ywu na zachowanie siêpojazdu.

Prêdkoœæ obrotowa silnika dieselSilniki wysokoprê¿ne s¹ wyposa¿onew pompê wtryskow¹, która niedopuszcza do przekroczenia mak-symalnej, dopuszczalnej prêdkoœciobrotowej silnika, niezale¿nie odaktualnie w³¹czonego biegu.

Wskazówki dotycz¹ce eksploatacji wokresie zimowymChc¹c unikn¹æ problemów w okresiemrozów nale¿y:- dbaæ o to, by akumulator by³ zawszena³adowany,

- uwa¿aæ, by poziom olejunapêdowego nie by³ zbyt niski, comog³oby spowodowaæ gromadzeniesiê skroplonych oparów wody na dniezbiornika paliwa.

Page 102: Scenic II Instrukcja

21

3

12

4

3

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 13:59 Page 2.08

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 8

2.08

HAMULEC PARKINGOWY

Dzia³anie automatyczneAutomatyczny hamulec parkingowyzapewnia automatyczne unierucho-mienie pojazdu w momenciewy³¹cze-nia silnika, poprzez naciœniêcie przy-cisku w³¹czania / wy³¹czania silnika.

W³¹czenie hamulca parkingowegopotwierdza zapalenie siê kontrolki 1 wdesce rozdzielczej i kontrolki 3 natablicy wskaŸników. Kontrolki 1 i 3gasn¹ po zablokowaniu zamkówdrzwi. Zale¿nie od wersji pojazdu,komunikat “Hamulec parkingowyw³¹czony” wyœwietla siê na tablicywskaŸników.

Uwaga: w chwili otwarcia drzwi kie-rowcy, je¿eli hamulec parkingowy niejest w³¹czony (np. w przypadku zgaœ-niêcia silnika), rozlega siê sygna³dŸwiêkowy, a na tablicy wskaŸnikówwyœwietla siê komunikat “Hamulecparkingowy wy³¹czony”.

W takim przypadku nale¿y unierucho-miæ pojazd, poci¹gaj¹c, a nastêpniepuszczaj¹c dŸwigniê 2.

Wy³¹czenie hamulca nastêpuje auto-matycznie w chwili uruchomienia sil-nika i wciœniêcia peda³u gazu. Komu-nikat “Hamulec parkingowy wy³¹czo-ny” potwierdza wykonanie tejczynnoœci.

W niektórych krajach funkcja automa-tycznego w³¹czania hamulca nie jestaktywna. Patrz punkt “Rêczny trybdzia³ania”.

Przed opuszczeniem poja-zdu nale¿y sprawdziæ, czyhamulec parkingowy jestrzeczywiœcie w³¹czony.

W³¹czenie hamulca zostaje zasyg-nalizowane zapaleniem siê kon-trolki 1 w desce rozdzielczej i kon-trolki 3 na tablicy wskaŸników,kontrolki te œwiec¹ siê domomentu zablokowania zamkówdrzwi.

Rêczny tryb dzia³aniaW³¹czanie hamulca parkingowegoPoci¹gn¹æ i puœciæ dŸwigniê 2. Kon-trolka 1 w desce rozdzielczej i kon-trolka 3 na tablicy wskaŸników zapa-laj¹ siê.

Wy³¹czanie hamulca parkingowegoPrzy pracuj¹cym silniku, poci¹gn¹ædŸwigniê 2, wciskaj¹c przycisk odblo-kowuj¹cy 4 i puœciæ. Kontrolka 1 i kon-trolka 3 gasn¹.

Komunikat “Hamulec parkingowywy³¹czony” wyœwietla siê na tablicywskaŸników.

Page 103: Scenic II Instrukcja

5

6

12

4

3

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 13:59 Page 2.09

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 9

2.09

HAMULEC PARKINGOWY (ci¹g dalszy)

Przypadki szczególneW przypadku, gdy zachodzi koniecz-noœæ zatrzymania pojazdu jad¹cego popochy³ym terenie lub ci¹gn¹cego przy-czepê, nale¿y poci¹gn¹æ i przytrzymaæprzez kilka sekund dŸwigniê 2, abyuzyskaæ maksymaln¹ si³ê hamowania.

Parkowanie z wy³¹czonym hamulcemparkingowym (np. ryzyko zamarzniê-cia):- przy pracuj¹cym silniku, nale¿ywsun¹æ kartê RENAULT do czyt-nika 6, albo sprawdziæ, czy znajdujesiê ju¿ w czytniku;

- wy³¹czyæ silnik poprzez naciœniêciena przycisk uruchamiania/wy³¹cza-nia silnika 5 ;

- w³¹czyæ bieg (skrzynia mechaniczna)lub ustawiæ dŸwigniê w po³o¿eniu P(skrzynia automatyczna);

- poci¹gn¹æ dŸwigniê 2, wciskaj¹cprzycisk odblokowuj¹cy 4 i puœciæ;

- wyj¹æ kartê RENAULT z czytnika.

Tymczasowe zatrzymanie pojaz-duW ka¿dym przypadku istniejemo¿liwoœæ rêcznego zwolnieniahamulca parkingowego, np. gdypojazd zosta³ zatrzymany na czerwo-nym œwietle, na pochy³ym terenie.

W tym celu nale¿y poci¹gn¹æ i puœciædŸwigniê 2. Wy³¹czenie hamulcanast¹pi automatycznie w chwiliponownego naciœniêcia peda³u gazu.

Page 104: Scenic II Instrukcja

2

7

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 13:59 Page 2.10

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 10

2.10

HAMULEC PARKINGOWY (ci¹g dalszy)

Wersje z automatyczn¹ skrzyni¹biegówZe wzglêdów bezpieczeñstwa, winnych po³o¿eniach dŸwigni, ni¿ P lubN, jeœli drzwi po stronie kierowcy s¹otwarte lub niedomkniête, funkcjaautomatycznego wy³¹czania hamulcapozostaje nieaktywna. Rozlega siêwtedy sygna³ dŸwiêkowy i komunikat“DŸwignia zmiany biegów wpo³o¿eniu P lub N” wyœwietla siê natablicy wskaŸników.

Nigdy nie nale¿y wysiadaæz pojazdu, zanim dŸwigniazmiany biegów nie zosta-nie ustawiona w po³o¿eniu

P lub N. Gdy pojazd stoi, a silnikpracuje, przy w³¹czonym biegu,wciœniêcie peda³u gazu mo¿espowodowaæ, ¿e pojazd zaczniejechaæ.

Ryzyko wypadku.

Nieprawid³owoœci w dzia³aniu- W przypadku nieprawid³owoœci na

tablicy wskaŸników zapalaj¹ siê lam-pki kontrolne 7 i SERVICE iwyœwietla siê komunikat “koniecznakontrola hamulca parkingowego”lub “usterka elektroniczna”.

Nale¿y jak najszybciej skontaktowaæsiê z Autoryzowanym PartneremRENAULT.

- W przypadku uszkodzenia hamulcaparkingowego, na tablicy wskaŸ-ników wyœwietla siê komunikat“Usterka hamulca parkingowego”

i zapalaj¹ siê lampki ,

, oraz rozlega siê

sygna³ dŸwiêkowy.

Oznacza to koniecznoœæ natychmias-towego zatrzymania pojazdu, jeœlipozwalaj¹ na to warunki ruchu dro-gowego..

Nale¿y wtedy koniecznieunieruchomiæ pojazd, w³¹-czaj¹c pierwszy bieg (wers-ja ze skrzyni¹ mechanicz-

n¹) lub ustawiaj¹c dŸwigniê wpo³o¿eniu P (wersja ze skrzyni¹automatyczn¹). Je¿eli jest to uza-sadnione z uwagi na ukszta³towa-nie terenu (wzniesienie), zabloko-waæ ko³a pojazdu.

Page 105: Scenic II Instrukcja

8

9

10

B

B

A

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.11

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 11

2.11

HAMULEC PARKINGOWY: podwozie zwyk³e

Awaryjny tryb wy³¹czania hamulca(awaria akumulatora lub system nie-dostêpny).

Przed wy³¹czeniem hamulca wtrybie awaryjnym nale¿y konie-cznie unieruchomiæ pojazd,w³¹czaj¹c pierwszy bieg (wersja

ze skrzyni¹ mechaniczn¹) lub ustawiaj¹cdŸwigniê w po³o¿eniuP (wersja ze skrzyni¹automatyczn¹). Je¿eli jest to uzasadnione zuwagi na ukszta³towanie terenu (wzniesie-nie), zablokowaæ ko³a pojazdu. W przy-padku, gdy unieruchomienie pojazdu niejest mo¿liwe, nie wy³¹czaæ hamulca, tylkoskontaktowaæ siê z Autoryzowanym Partne-rem RENAULT.

NaklejkaB przypomina o tych zaleceniach.

W celu odblokowania hamulca parkin-gowego: podnieœæ wyk³adzinêbaga¿nika 8, poci¹gn¹æ zaczep 9os³ony A, a nastêpnie uchwyt 10 iprzytrzymaæ do chwili us³yszenia od-g³osu odblokowania.

Uchwyt nie zapewnia jednakmo¿liwoœci ponownego w³¹czeniahamulca.

Po dokonaniu wymiany akumulatoralub naprawy systemu, zacznie ondzia³aæ w chwili rêcznego wy³¹czeniahamulca.

Skontaktowaæ siê z AutoryzowanymPartnerem RENAULT.

Je¿eli uchwyt 10 zosta³ u¿yty,nale¿y udaæ siê do Autoryzo-wanego Partnera RENAULTw celu dokonania wymiany

os³ony A.

Nigdy nie nale¿y opuszczaæ pojazduz kart¹ RENAULT wsuniêt¹ do czyt-nika, pozostawiaj¹c w samochodziedziecko (lub zwierzê). Mog³oby onoodblokowaæ hamulec parkingowy iniechc¹cy uruchomiæ pojazd.

Page 106: Scenic II Instrukcja

11

B

B

A

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.12

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 12

2.12

HAMULEC PARKINGOWY: podwozie d³ugie

Awaryjny tryb wy³¹czania hamulca(awaria akumulatora lub system nie-dostêpny).

Przed wy³¹czeniem hamulca wtrybie awaryjnym nale¿y konie-cznie unieruchomiæ pojazd,w³¹czaj¹c pierwszy bieg (wersja

ze skrzyni¹ mechaniczn¹) lub ustawiaj¹cdŸwigniê w po³o¿eniuP (wersja ze skrzyni¹automatyczn¹). Je¿eli jest to uzasadnione zuwagi na ukszta³towanie terenu (wzniesie-nie), zablokowaæ ko³a pojazdu. W przy-padku, gdy unieruchomienie pojazdu niejest mo¿liwe, nie wy³¹czaæ hamulca, tylkoskontaktowaæ siê z Autoryzowanym Partne-rem RENAULT.

NaklejkaB przypomina o tych zaleceniach.

W celu odblokowania hamulca parkin-gowego: podnieœæ wyk³adzinêbaga¿nika, zdj¹æ os³onêA, a nastêpniepoci¹gn¹æ za uchwyt 11 i przytrzymaædo chwili us³yszenia odg³osu odbloko-wania.

Uchwyt nie zapewnia jednakmo¿liwoœci ponownego w³¹czeniahamulca.

Po dokonaniu wymiany akumulatoralub naprawy systemu, zacznie ondzia³aæ w chwili rêcznego wy³¹czeniahamulca.

Skontaktowaæ siê z AutoryzowanymPartnerem RENAULT.

Je¿eli uchwyt 11 zosta³ u¿yty,nale¿y udaæ siê do Autoryzo-wanego Partnera RENAULTw celu dokonania wymiany

os³ony A.

Nigdy nie nale¿y opuszczaæ pojazduz kart¹ RENAULT wsuniêt¹ do czyt-nika, pozostawiaj¹c w samochodziedziecko (lub zwierzê). Mog³oby onoodblokowaæ hamulec parkingowy iniechc¹cy uruchomiæ pojazd.

Page 107: Scenic II Instrukcja

2

1

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.13

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 13

2.13

HAMULEC RÊCZNY WSPOMAGANIE KIEROWNICY

OdblokowaniePoci¹gn¹æ dŸwigniê lekko do góry,wcisn¹æ przycisk 1 i sprowadziæ dŸwi-gniê do pod³ogi.

W czasie jazdy hamulecrêczny powinien byæca³kowicie odblokowany(czerwona kontrolka zga-

szona): ryzyko przegrzania.

BlokowaniePoci¹gn¹æ dŸwigniê do góry, spraw-dziæ, czy pojazd jest rzeczywiœcie unie-ruchomiony.

Zale¿nie od stopnia nachy-lenia terenu i/lubobci¹¿enia pojazdu, mo¿eokazaæ siê konieczne prze-

suniêcie dŸwigni dodatkowo o dwaz¹bki blokuj¹ce i w³¹czenie jakie-goœ biegu (pierwszego lub wstecz-nego) - w samochodach z mecha-niczn¹ skrzyni¹ biegów, alboustawienia dŸwigni zmiany biegóww po³o¿eniu P - w samochodach zeskrzyni¹ automatyczn¹.

Nigdy nie nale¿y jeŸdziæ samochodemze s³abo na³adowanym akumulato-rem.

Uk³ad kierowniczy ze zmiennymwspomaganiemUk³ad kierowniczy ze zmiennymwspomaganiem jest wyposa¿ony wsystem kontroli elektronicznej, którydostosowuje si³ê wspomagania kierow-nicy do prêdkoœci pojazdu.

Przy wykonywaniu manewrów na par-kingu si³a wspomagania jest wiêksza, awraz ze wzrostem prêdkoœci pojazdumaleje.

Nieprawid³owoœci w dzia³aniuJe¿eli w chwili uruchomieni a silnika

lampka miga, nale¿y powoli

obróciæ kierownicê do oporu w jedn¹ idrug¹ stronê, w celu ustawienia po-cz¹tkowych parametrów systemu.

Nigdy nie nale¿y wy³¹czaæsilnika podczas jazdy(wy³¹czenie funkcji wspo-magania).

Page 108: Scenic II Instrukcja

1

2

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.14

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 14

2.14

DİWIGNIA ZMIANY BIEGÓW

W³¹czanie wstecznego bieguPojazdy z mechaniczn¹ skrzyni¹ bie-gów: dŸwigniê nale¿y przestawiæ zgo-dnie ze schematem znajduj¹cym siêna ga³ce 1 i, zale¿nie od wersji pojaz-du, podnieœæ pierœcieñ 2 a¿ do zetkniê-cia siê z ga³k¹ dŸwigni, w celu w³¹cze-nia wstecznego biegu.

Pojazdy z automatyczn¹ skrzyni¹biegów: patrz punkt “Automatycznaskrzynia biegów” w rozdziale 2.

Œwiat³a cofania w³¹czaj¹ siê (przyw³¹czonym zap³onie) w momenciew³¹czenia wstecznego biegu.

Page 109: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.15

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 15

2.15

RADY ZWI¥ZANE Z OCHRON¥ ŒRODOWISKA, OSZCZÊDZANIE PALIWA, PROWADZENIE POJAZDUFirma RENAULT aktywnie uczest-niczy w programie maj¹cym na celuograniczenie zanieczyszczania œro-dowiska gazami spalinowymi i zmniej-szenie zu¿ycia energii. Dziêki zastoso-wanym rozwi¹zaniom konstrukcyj-nym, odpowiedniej, fabrycznejregulacji silnika, a tak¿e dziêkiniewielkiemu zu¿yciu paliwa, samo-chody RENAULT spe³niaj¹ warunkiobowi¹zuj¹cych norm ochrony œro-dowiska. Precyzja wykonania to jed-nak nie wszystko. Zanieczyszczenieœrodowiska na skutek emisji gazówspalinowych, a tak¿e poziom zu¿yciapaliwa zale¿¹ w znacznej mierze odsposobu eksploatowania pojazdu.U¿ytkownik powinien zadbaæ oprawid³ow¹ obs³ugê i eksploatacjêpojazdu.

Obs³ugaPonadto, wymiana czêœci w silniku, wuk³adzie zasilania paliwem i uk³adziewydechowym na czêœci inne ni¿ orygi-nalne, zalecane przez producentapowoduje, ¿e pojazd przestaje spe³-niaæ warunki okreœlone przez przepisyzwi¹zane z ochron¹ œrodowiska.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi wKsi¹¿ce Przegl¹dów nale¿y doko-nywaæ regularnych przegl¹dów samo-chodu w sieci Autoryzowanych Part-nerów RENAULT.

Sieæ Partnerów RENAULT jestwyposa¿ona w odpowiedni¹ aparaturêtechniczn¹, co gwarantuje prawid³ow¹regulacjê, zgodnie z wymogami tech-nologicznymi Producenta.

Regulacje silnika- uk³ad zap³onowy: nie wymaga

jakichkolwiek regulacji.

- œwiece zap³onowe: chc¹c utrzy-mywaæ zu¿ycie paliwa, moc i spraw-noœæ silnika na optymalnym pozio-mie, nale¿y œciœle przestrzegaæ zasadobs³ugi opracowanych przez BiuroKonstrukcyjne firmy RENAULT.

W przypadku koniecznoœci wymianyœwiec, zaleca siê stosowanie marki,typu œwiecy oraz odstêpów pomiêdzyelektrodami odpowiednich dla danejwersji samochodu. Dla uzyskaniapotrzebnych informacji prosimyzwróciæ siê do Autoryzowanego Part-nera RENAULT.

- prêdkoœæ obrotowa biegu ja³owego:nie wymaga jakichkolwiek regulacji.

- filtr powietrza, filtr olejunapêdowego: zapchany wk³ad filtrazmniejsza jego wydajnoœæ. Nale¿y gowymieniæ.

Page 110: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.16

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 16

2.16

RADYZWI¥ZANEZOCHRON¥ŒRODOWISKA, OSZCZÊDZANIE PALIWA, PROWADZENIE POJAZDU (ci¹g dalszy)

Kontrola uk³adu oczyszczaniaspalinSystem kontroli uk³adu oczyszczaniaspalin umo¿liwia wykrycie nieprawid-³owoœci w dzia³aniu urz¹dzenia dooczyszczania spalin.

Nieprawid³owoœci te mog¹ spowodo-waæ wydzielanie szkodliwych sub-stancji lub uszkodzenia mechaniczne.

Ta lampka na tablicy wskaŸni-ków wskazuje ewentualnenieprawid³owoœci w dzia³aniu

systemu:Zapala siê ona po w³¹czeniu stacyjki igaœnie po trzech sekundach.- Je¿eli lampka œwieci siê w sposóbci¹g³y, nale¿y jak najszybciej udaæ siêdo Autoryzowanego PartneraRENAULT.

- Je¿eli lampka miga, nale¿y zmniej-szyæ prêdkoœæ obrotow¹ silnika a¿miganie ustanie. Nale¿y jak najszyb-ciej skontaktowaæ siê z Autoryzowa-nym Partnerem RENAULT.

Jazda samochodem- Zamiast rozgrzewaæ silnik na postojulepiej jechaæ samochodem, nieobci¹¿aj¹c go zbytnio a¿ domomentu, gdy silnik osi¹gnie w³aœ-ciw¹ temperaturê.

- Szybka jazda drogo kosztuje.

- “Rajdowy” sposób jazdy drogo kosz-tuje, dlatego te¿ zaleca siê prowadziæsamochód w sposób “elastycz-ny”.

- Nie nale¿y niepotrzebnie hamowaæ;dlatego te¿, zauwa¿ywszy wczeœniejprzeszkodê lub zakrêt, trzebawykorzystaæ efekt hamowania silni-kiem, zdejmuj¹c po prostu nogê zpeda³u gazu.

- Nale¿y unikaæ gwa³townego przys-pieszania.

- Nie doprowadzaæ silnika do zbytwysokich obrotów na niskich bie-gach.Nale¿y jeŸdziæ na mo¿liwienajwy¿szym biegu nie przeci¹¿aj¹cjednak silnika.W wersjach z automatyczn¹ skrzyni¹biegów, najkorzystniej jest jeŸdziæ naprze³o¿eniu D.

- Jad¹c pod górê nie staraæ siê zawszelk¹ cenê utrzymywaæ sta³ej prêd-koœci. Zasad¹ jest, ¿e nie nale¿y sil-niej wciskaæ peda³u gazu ni¿ podczasjazdy po p³askim terenie.

- Kilkakrotne wciskanie sprzêg³a idodawanie gazu przed wy³¹czeniemsilnika, to czynnoœci zbyteczne wnowoczesnych samochodach.

- Jazda w z³¹ pogodê, drogi zalanewod¹.

Nie nale¿y jeŸdziæ po dro-gach, na których zalewa-j¹ca je woda siêga powy¿ejdolnej krawêdzi tarcz kó³.

Page 111: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.17

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 17

2.17

RADYZWI¥ZANEZOCHRON¥ŒRODOWISKA, OSZCZÊDZANIE PALIWA, PROWADZENIE POJAZDU (ci¹g dalszy)

Rady dotycz¹ce u¿ytkowania- W³¹czone odbiorniki pr¹du, towzrost zu¿ycia paliwa. Dlatego te¿nale¿y wy³¹czaæ je, gdy tylko korzys-tanie z nich przestaje byæ niezbêdne.Jednak (bezpieczeñstwo przedewszystkim), nale¿y w³¹czaæ œwiat³a,gdy wymagaj¹ tego warunki drogowe(w myœl zasady: widzieæ i byæ widzia-nym).

- Korzystaæ z uk³adu wentylacji. Jazdaz szybkoœci¹ 100 km/h, z otwartymiszybami powoduje wzrost zu¿yciapaliwa o 4%.

- Przy podró¿owaniu z przyczep¹ kem-pingow¹nale¿yzaopatrzyæ siêwatesto-wany spojler dachowy i dokonaæ jegoodpowiedniej regulacji.

- W przypadku pojazdówwyposa¿onych w klimatyzacjê,zwiêkszone zu¿ycie paliwa(zw³aszcza w cyklu miejskim) przyw³¹czonej klimatyzacji jest normal-nym zjawiskiem. W przypadku poja-zdów wyposa¿onych w klimatyzacjêbez automatycznego trybu dzia³ania,nale¿y wy³¹czyæ funkcjê, gdy jejdzia³anie nie jest ju¿ konieczne.

Rady maj¹ce na celu zmniejszeniezu¿ycia paliwa, a tym samym przy-czynienie siê do ochrony œro-dowiska:W czasie jazdy nawiewy powinnybyæ otwarte, a szyby zamkniête.

Je¿eli samochód pozostawa³zaparkowany przy upalnej pogodzielub w nas³onecznionym miejscu,nale¿y pamiêtaæ o przewietrzeniu gow celu usuniêcia gor¹cego powietrzaprzed uruchomieniem silnika.

- Uzupe³niaj¹c paliwo nie dopuszczaædo przelewania zbiornika.

- Unikaæ jazdy z pustym baga¿nikiemdachowym.

- Do przewozu przedmiotów o du¿ejobjêtoœci u¿ywaæ przyczepy.

- Unikaæ jazdy “od drzwi do drzwi”(krótkie przejazdy, d³ugie postoje) -w takich warunkach silnik nie osi¹gaodpowiedniej temperatury pracy.

Opony- Niedostateczne ciœnienie w oponach

mo¿e spowodowaæ wzrost zu¿yciapaliwa.

- Stosowanie opon niezalecanychprzez producenta mo¿e równie¿spowodowaæ wzrost zu¿ycia paliwa.

Page 112: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.18

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 18

2.18

OCHRONA ŒRODOWISKAPañstwa samochód zosta³ zaprojekto-wany z trosk¹ o ochronê œrodowiska

Produkcja:RENAULT wyprodukowa³o ten samo-chód w fabryce, która spe³nia najbar-dziej surowe normy ochrony œro-dowiska.

Ponadto, RENAULT wdro¿y³o systemkontroli wszystkich produktów wcho-dz¹cych w sk³ad pojazdu.

Emisja zanieczyszczeñ:Samochody tej marki s¹ wyposa¿onew system oczyszczania spalin sk³ada-j¹cy siê z katalizatora, sondy lambdai filtra z aktywnym wêglem (filtr tenzapobiega wydzielaniu na zewn¹trzoparów benzyny ze zbiornika).

Recykling:RENAULT wykorzysta³o ca³¹ swoj¹wiedzê, aby maksymalnie ograniczyæniekorzystny wp³yw wywierany naœrodowisko w czasie eksploatacjisamochodu.

Pojazd ten sk³ada siê w ponad 95 % zczêœci nadaj¹cych siê do powtórnegoprzetworzenia. Dla u³atwienia wtór-nego przetwarzania elementów opra-cowano liczne, nowatorskie rozwi¹za-nia w zakresie konstrukcji samochodui wykorzystanych w nim materia³ów.

Na pojazd ten sk³ada siê wiele czêœciwykonanych z tworzyw, które zosta³yju¿ wtórnie przetworzone oraz mate-ria³ów nadaj¹cych siê do ponownegoprzetworzenia (drewno, bawe³na,guma naturalna, itd.).

U¿ytkownicy pojazdów powinnirównie¿ dbaæ o ochronê œrodowiska!- Czêœci zu¿yte i wymienione w trakciebie¿¹cej obs³ugi samochodu (akumu-lator, filtr oleju, filtr powietrza, bate-rie, itd.) oraz pojemniki po oleju(puste lub wype³nione zu¿ytym ole-jem) powinny byæ sk³adowane w mie-jscach specjalnie do tego celu przez-naczonych.

- Samochód, którego okres eksploa-tacji dobieg³ koñca, nale¿y odpro-wadziæ do jednostki posiadaj¹cejodpowiednie uprawnienia, w celudokonania jego recyklizacji.

- W ka¿dym przypadku konieczne jestprzestrzeganie lokalnych przepisów.

Page 113: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.19

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 19

2.19

SYSTEM KONTROLI CIŒNIENIA W OGUMIENIUSystem ten stale kontroluje ciœnieniew ogumieniu.

Ciœnienie musi byæ regulowane przyzimnych oponach.W przypadku, gdy nie ma mo¿liwoœcisprawdzenia ciœnienia w oponach zim-nych, nale¿y uwzglêdniæ poprawkê wgranicach od 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nie wolno spuszczaæ powietrza zrozgrzanych opon.

Funkcja ta jest doda-tkowym u³atwieniem wprowadzeniu pojazdu.

Nie zastêpuje ona jednakkierowcy i w ¿adnym wypadku niezwalnia go z obowi¹zku uwa¿negoi odpowiedzialnego sposobu pro-wadzenia pojazdu.

Nale¿y sprawdzaæ ciœnienie w opo-nach, w tym tak¿e w kole zapa-sowym, raz w miesi¹cu.

Zasada dzia³aniaKa¿de z kó³ w Pañstwa pojeŸdzie(oprócz ko³a zapasowego) zawiera czuj-nik, umieszczony w zaworze powietrz-nym.

Kierowca jest stale informowany o ciœ-nieniu w oponach i jego ewentualnychzmianach, poprzez wyœwietlacz natablicy wskaŸników.

Page 114: Scenic II Instrukcja

1

BA

CD

2

1

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.20

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 20

2.20

SYSTEM KONTROLI CIŒNIENIA W OGUMIENIU (ci¹g dalszy)

Brak mo¿liwoœci przek³adaniakó³

Ka¿dy z czujnikówumieszczonych w zawo-rach 1 jest przypisany wy³¹-cznie do danego ko³a: nie

nale¿y wiêc w ¿adnym wypadkuprzek³adaæ kó³.

Mog³oby to spowodowaæ pojawie-nie siê b³êdnej informacji nawyœwietlaczu i poci¹gn¹æ za sob¹powa¿ne skutki.

Do ustalenia w³aœciwego umiejscowie-nia ko³a s³u¿y kolor pierœcienia 2 ota-czaj¹cego ka¿dy z zaworów:- A: pierœcieñ ¿ó³ty- B: pierœcieñ czarny- C: pierœcieñ czerwony- D: pierœcieñ zielony

Monta¿ opon(wymiana opon lub monta¿ oponzimowych)Ze wzglêdu na fakt, ¿e wymiana oponwymaga zachowania szczególnychœrodków ostro¿noœci, radzimy skon-sultowaæ siê w tej sprawie z Autoryzo-wanym Partnerem RENAULT.

Page 115: Scenic II Instrukcja

1

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.21

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 21

2.21

SYSTEM KONTROLI CIŒNIENIA W OGUMIENIU (ci¹g dalszy)

Ko³o zapasoweKo³o zapasowe nie zawiera czujnika,w zwi¹zku z czym nie jest rozpoz-nawane przez system.

W przypadku zamontowania ko³azapasowego w miejsce jednego zpozosta³ych kó³, system stwierdza nie-prawid³owoœæ w dzia³aniu.

Wymiana kó³ / oponSystem ten wymaga monta¿u specjal-nych kó³ i ko³paków.

Nale¿y skontaktowaæ siê z Autoryzo-wanym Partnerem RENAULT w celuustalenia jaki rodzaj wyposa¿enia bê-dzie kompatybilny z systemem i dostê-pny w RENAULT Boutique: u¿yciewyposa¿enia innego typu mo¿e mieænegatywny wp³yw na dzia³anie sys-temu.

Aerozole do naprawy oponZ uwagi na specyficzny charakterzaworów, nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznieaerozoli homologowanych przezRENAULT.

Wyœwietlanie informacjiWyœwietlacz 1 na tablicy wskaŸnikówinformuje o ewentualnych nieprawid-³owoœciach (niedopompowana opona,przebita opona, system wy³¹czony,itd.).

Na nastêpnych stronach zosta³yprzedstawione szczegó³owe infor-macje dotycz¹ce przypadków zapala-nia siê lampek kontrolnych, œwieceniasymboli i wyœwietlania komunikatów.

Page 116: Scenic II Instrukcja

A

B

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.22

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 22

2.22

SYSTEM KONTROLI CIŒNIENIA W OGUMIENIU (ci¹g dalszy)Przyk³ady komunikatów, jakie mog¹ siê pojawiæ na wyœwietlaczu

"Koniecznoœæ dostosowania ciœ-nienia w ogumieniu"Opona B, której symbol staje siêpe³ny, sygnalizuje, ¿e dana opona wsamochodzie jest niedopompowanalub napompowana nadmiernie.

"Koniecznoœæ napompowaniaopon do wartoœci ciœnieniawymaganych na autostradzie"Ciœnienie w oponach nie jest dostoso-wane do prêdkoœci jazdy. Nale¿yzmniejszyæ prêdkoœæ lub napompowaæcztery opony do wartoœci ciœnieniazalecanych przy jeŸdzie na autostra-dzie (patrz tabela “Ciœnienie w ogumie-niu”.

"Czujnik w oponie nie dzia³a"Opona A, której rysunek znika,oznacza brak lub uszkodzenie czuj-nika w danym kole (np. gdy w pojeŸ-dzie zamontowano ko³o zapasowe).

"Przebita opona: wymieñ ko³o"Nale¿y wymieniæ dane ko³o B lubzwróciæ siê do Autoryzowanego Part-nera RENAULT.

Wyœwietleniu tego komunikatu towa-

rzyszy œwiecenie lampki .

Page 117: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.23

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 23

2.23

SYSTEM PAXZasada dzia³aniaZale¿nie od pojazdu, system PAXpolega na zapewnieniu mo¿liwoœcikontynuowania jazdy w przypadkuprzebicia opony, pod warunkiemodpowiedniego dostosowania stylujazdy i nieprzekraczania prêdkoœci80 km/h, na maksymalnym odcinkudrogi wynosz¹cym 200 km (ryzykouszkodzenia opony).

Ka¿dy zestaw sk³ada siê z czterechspecyficznych i nierozerwalnie ze sob¹po³¹czonych elementów:- opona,- giêtki wspornik,- obrêcz ko³a,- czujnik ciœnienia Systemu KontroliCiœnienia w Oponach: SSPP (patrzpunkt “System kontroli ciœnienia wogumieniu” w rozdziale 2).

Funkcja ta stanowi doda-tkow¹ pomoc w trudnychsytuacjach napotykanych wczasie jazdy. Jednak nie zas-

têpuje ona kierowcy. Nie zwiêkszatak¿e mo¿liwoœci samochodu. Wprzypadku jazdy z przebit¹ opon¹nale¿y odpowiednio dostosowaæ stylprowadzenia pojazdu (jazda spoko-jna, ³agodne ruchy). W czasie manew-rów system w ¿adnym wypadku niezastêpuje kierowcy, który powinienzachowaæ czujnoœæ i prowadziæpojazd w sposób odpowiedzialny (kie-rowca powinien byæ zawsze przygoto-wany na nag³e zdarzenia, jakie mog¹zaistnieæ w czasie jazdy).

Z uwagi na specyficzny charakter kó³,aerozole do naprawy opon nie mog¹byæ stosowane w wersjach z Syste-mem PAX.

Poniewa¿ monta¿ tego urz¹-dzenia wymaga specjalnejtechnologii, zabrania siê ins-talowania Systemu PAX w

wersjach pojazdu, które nie s¹ do tegoprzystosowane.

Istnieje mo¿liwoœæ przekszta³ceniapojazdu wyposa¿onego w SystemPAX na system klasyczny, podwarunkiem, ¿e czynnoœæ ta zostaniewykonana przez AutoryzowanegoPartnera RENAULT.

Page 118: Scenic II Instrukcja

3

1

A

2

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.24

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 24

2.24

SYSTEM PAX (ci¹g dalszy)

Przebicie oponyW przypadku wykrycia przebitejopony komunikat “Przebita opona,napraw oponê” wyœwietla siê natablicy wskaŸników wraz z kontrolk¹SERVICE 1, symbol danego ko³a 2zaczyna siê œwieciæ na wyœwiet-laczu A.

Po otrzymaniu informacji o przebiciuopony, nale¿y sprawdziæ, o ile pojazdposiada takie wyposa¿enie, czy Sys-tem Kontroli Toru Jazdy (ESP) 3 jestpod³¹czony, w celu zapewnienia lep-szej kontroli prowadzenia samochodu(patrz punkt “Kontrola toru jazdy” wrozdziale 2.

Oponê nale¿y jak najszybciej naprawiæ uAutoryzowanego Partnera RENAULT.

Jazda z przebit¹ opon¹Z chwil¹ wykrycia, ¿e pojazd jedzie zprzebit¹ opon¹ na tablicy wskaŸnikówwyœwietla siê komunikat “Jazda zprzebit¹ opon¹, pozosta³o 200 km”.Komunikat ten wyœwietla siê mniejwiêcej co dwa kilometry (wyœwietlanaliczba kilometrów mo¿liwych do prze-jechania stopniowo siê zmniejsza), naprzemian z komunikatem “Przebitaopona, napraw oponê”.

Page 119: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.25

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 25

2.25

SYSTEM PAX (ci¹g dalszy)

Jazda z przebit¹ opon¹ (ci¹g dal-szy)Gdy odleg³oœæ, jak¹ mo¿na przejechaæjest mniejsza ni¿ 20 km, wyœwietla siêtylko komunikat “Jazda z przebit¹opon¹: pozosta³o 20 km”. Jest onaktualizowany mniej wiêcej co dwakilometry.

Je¿eli odleg³oœæ 200 km zostanieprzekroczona, zapala siê lampkaSTOP i rozlega siê sygna³ dŸwiêkowy.

Oznacza to koniecznoœæ natychmias-towego zatrzymania pojazdu, jeœlitylko pozwalaj¹ na to warunki ruchudrogowego.

W czasie jazdy z przebit¹opon¹ ka¿dorazowe naciœ-niêcie na jeden z przycis-ków komputera pok³ado-

wego powoduje znikniêcie komu-nikatów, które pozostaj¹ zapisanew pamiêci w dzienniku pok³a-dowym (patrz punkt “Komputerpok³adowy” w rozdziale 1).

Rady dotycz¹ce eksploatacjiWprzypadku jazdy z przebit¹ opon¹,w momencie wyœwietlenia komuni-katu “Jazda z przebit¹ opon¹: pozos-ta³o 200 km” nale¿y koniecznienaprawiæ oponê przed pokonaniemdopuszczalnej odleg³oœci 200 km,udaj¹c siê do Autoryzowanego Par-tnera RENAULT. Gdy przejechanaodleg³oœæ przekroczy 200 km, zapalasiê lampka STOP .

W przypadku przekroczenia prêd-koœci 80 km/h, w³¹cza siê alarmdŸwiêkowy i na tablicy wskaŸnikówpojawia siê komunikat “Przebitaopona, zwolnij”

Po dokonaniu naprawy opony, wszys-tkie sygna³y ostrzegawcze znikn¹dopiero po kilkuminutowej jeŸdzie.

Po przejechaniu pewnegoodcinka trasy z nienapom-powan¹ opon¹, nawet jeœlinie by³a ona przebita,

nale¿y zleciæ jej kontrolê specjaliœ-cie.

Zastrze¿enia dotycz¹ce u¿ytkowaniaJe¿eli u¿ytkownik pojazdu posiadako³o zapasowe, po zamontowaniutego ko³a, alarm dŸwiêkowy informu-j¹cy o przekroczeniu prêdkoœci80 km/h bêdzie dzia³a³ jeszcze przezjakiœ czas. Po up³ywie tego czasukomunikat “Czujnik opony nie dzia³a”wyœwietli siê w miejsce komunikatu“Przebita opona, napraw oponê”, asymbol danego ko³a zniknie z wyœwiet-lacza.

Je¿eli czujnik ciœnienia jest uszko-dzony, u¿ytkownik pojazdu zostaje otym poinformowany: na tablicy wskaŸ-ników pojawia siê komunikat “Czuj-nik opony nie dzia³a”, a kontrolkadanego ko³a gaœnie na wyœwietlaczu.

W obu tych przypadkach nale¿yzachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ,gdy¿ w takiej sytuacji System Kon-troli Ciœnienia w Ogumieniu niedzia³a. Przebicie opony nie mo¿ezostaæ wykryte.

Page 120: Scenic II Instrukcja

2408

2

A

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.26

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 26

2.26

SYSTEM KONTROLI TORU JAZDY: E.S.P. Z FUNKCJ¥ KONTROLI STEROWNOŒCI NA ZAKRÊTACHSystem ten pomaga zachowaæ kon-trolê nad samochodem w trudnychsytuacjach napotykanych w czasiejazdy (ominiêcie przeszkody, utrataprzyczepnoœci na zakrêcie, itd.). Jegodzia³anie uzupe³nia funkcja kontrolisterownoœci.

System ten stanowi dodat-kow¹ pomoc w trudnychsytuacjach, umo¿liwiaj¹cdostosowanie zachowania

pojazdu do szczególnych warun-ków jazdy.

Nie zastêpuje ona jednak kierowcyJego dzia³anie nie zwiêkszamo¿liwoœci samochodu i niepowinno sk³aniaæ osoby prowa-dz¹cej godo jazdy zwiêksz¹prêd-koœci¹.

W czasie manewrów system w¿adnym wypadku nie zastêpuje kie-rowcy, który powinien zachowaæczujnoœæ i prowadziæ pojazd wsposób odpowiedzialny (kierowcapowinien byæ zawsze przygoto-wany na nag³e zdarzenia, jakiemog¹ zaistnieæ w czasie jazdy).

Zasada dzia³aniaCzujnik w kierownicy pozwala na roz-poznanie toru jazdy wybranego przezkierowcê.

Pozosta³e czujniki umieszczone wpojeŸdzie mierz¹ rzeczywisty torjazdy.

System porównuje tor jazdy wybranyprzez kierowcê z torem rzeczywistymi, w razie potrzeby, koryguje ten ostat-ni, w³¹czaj¹c któryœ z hamulców i/lubzmieniaj¹c moc silnika.

Gdy funkcja zostaje w³¹czona, lampkaA miga, informuj¹c o tym kierowcê.

Je¿eli podczas uruchamiania silnika,ta lampka kontrolna zapala siê wraz zwyœwietleniem komunikatu “A.S.R.od³¹czony”, obróciæ kierownicê dooporu w celu przywrócenia dzia³aniasystemu.

Kontrola sterownoœciFunkcja ta optymalizuje dzia³anie sys-temu E.S.P. w przypadku wyraŸnejpodsterownoœci (utrata przyczepnoœciprzedniego zawieszenia).

Nieprawid³owoœci w dzia³aniuGdy system wykryje nieprawid³owoœæw dzia³aniu, na tablicy wskaŸnikówwyœwietla siê komunikat “Uszkodze-nie ESP/ASR” i zapala siê kontrolka

oraz lampka A.

Skontaktowaæ siê z AutoryzowanymPartnerem RENAULT.

Page 121: Scenic II Instrukcja

2408

2

A

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.27

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 27

2.27

SYSTEM ANTYPOŒLIZGOWY: A.S.R.Uk³ad ten ma na celu ograniczenie œli-zgania siê kó³ napêdowych oraz kon-trolê pojazdu w trakcie ruszania lubprzyspieszania.

System ten stanowi dodat-kow¹ pomoc w trudnychsytuacjach, umo¿liwiaj¹cdostosowanie zachowania

pojazdu do szczególnych warun-ków jazdy.

Nie zastêpuje ona jednak kierowcyJego dzia³anie nie zwiêkszamo¿liwoœci samochodu i niepowinno sk³aniaæ osoby prowa-dz¹cej godo jazdy zwiêksz¹prêd-koœci¹.

W czasie manewrów system w¿adnym wypadku nie zastêpuje kie-rowcy, który powinien zachowaæczujnoœæ i prowadziæ pojazd wsposób odpowiedzialny (kierowcapowinien byæ zawsze przygoto-wany na nag³e zdarzenia, jakiemog¹ zaistnieæ w czasie jazdy).

Zasada dzia³aniaDziêki obecnoœci czujników w ko³ach,system przez ca³y czas mierzy i porów-nuje prêdkoœæ kó³ napêdowych, wska-zuj¹c ewentualne ró¿nice.

Je¿eli jedno z kó³ zaczyna siê œlizgaæ,system w³¹cza hamulec tego ko³a.Funkcja hamowania dzia³a do chwili,gdy osi¹gniêta prêdkoœæ obrotowazapewni w³aœciw¹ przyczepnoœæ ko³ado nawierzchni.

Dzia³anie systemu ma równie¿ na celudostosowanie prêdkoœci obrotowejsilnika do przyczepnoœci opon donawierzchni, niezale¿nie od wciskaniapeda³u gazu.

Gdy funkcja zaczyna dzia³aæ, lamp-ka A miga, informuj¹c o tym kie-rowcê.

Page 122: Scenic II Instrukcja

1

2408

2

A

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.28

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 28

2.28

SYSTEM ANTYPOŒLIZGOWY: A.S.R. (ci¹g dalszy)

Blokada systemuW niektórych sytuacjach (jazda pomiêkkiej nawierzchni: œnieg, b³oto,...lub jazda z zamontowanymi ³añcu-chami œniegowymi), system mo¿espowodowaæ zmniejszenie mocy sil-nika, by zapobiec poœlizgowi. Je¿elikierowca sobie tego nie ¿yczy, mo¿ewy³¹czyæ funkcjê, wciskaj¹c przy-cisk 1.

Komunikat “ASR wy³¹czony” wy-œwietla siê wraz z lampk¹ A.

Wy³¹czenie funkcji powoduje równie¿wy³¹czenie systemu E.S.P.

Gdy tylko bêdzie to mo¿liwe nale¿yponownie w³¹czyæ funkcjê, naciskaj¹cna przycisk 1.

Funkcja zostaje automatycznieponownie w³¹czona w chwili w³¹cze-nia zap³onu lub przekroczenia prêd-koœci oko³o 50 km/h.

Nie ma mo¿liwoœci wy³¹czenia tej fun-kcji powy¿ej progu prêdkoœci oko³o 50km/h.

Nieprawid³owoœci w dzia³aniuGdy system wykryje nieprawid³owoœæw dzia³aniu, na wyœwietlaczu tablicywskaŸników pojawia siê komunikat“Uszkodzenie ESP/ASR” i zapala siê

kontrolka oraz lampka A.

Skontaktowaæ siê z AutoryzowanymPartnerem RENAULT.

Je¿eli podczas uruchamiania silnika,ta lampka kontrolna zapala siê wraz zwyœwietleniem komunikatu “A.S.R.od³¹czony”, obróciæ kierownicê dooporu w celu przywrócenia dzia³aniasystemu.

Page 123: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.29

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 29

2.29

SYSTEM ZAPOBIEGAJ¥CY BLOKOWANIU KÓ£ PODCZAS HAMOWANIA (ABS)W przypadku gwa³townego hamowa-nia, najwa¿niejsze jest optymalneskrócenie drogi hamowania i zachowa-nie kontroli nad pojazdem. Jednak zewzglêdu na ró¿norodnoœæ nawierzchnidróg oraz zmiennoœæ warunkówatmosferycznych i reakcji psychofi-zycznych kierowcy zawsze istnieje nie-bezpieczeñstwo utraty kontroli nadpojazdem wskutek zablokowania kó³jezdnych. Zastosowanie systemu prze-ciwdzia³aj¹cego blokowaniu kó³ pod-czas hamowania (ABS) ma na celuzminimalizowanie ryzyka wyst¹pieniatakiego zjawiska.

Urz¹dzenie to tak steruje si³¹ hamowa-nia, ¿e nawet bardzo gwa³towne i silnewciœniêcie peda³u hamulca niedoprowadza do zablokowania kó³, copozwala kierowcy zachowaæ kontrolêsterownoœci pojazdu. W takich warun-kach, mo¿liwe jest wykonaniemanewru ominiêcia przeszkody przyjednoczesnym hamowaniu.

Ponadto dziêki dzia³aniu systemuABS, nastêpuje optymalne skróceniedrogi hamowania, zw³aszcza nanawierzchniach o s³abej przyczep-noœci (droga mokra, go³oledŸ, niejed-norodna nawierzchnia).

Przy optymalizacji warunków hamo-wania, system ABS w ¿adnymwypadku nie polepsza lokalnych fi-zycznych warunków przyczepnoœciopon do nawierzchni. Zasadyostro¿nej jazdy powinny byæ zatemzawsze przestrzegane (zachowaniebezpiecznej odleg³oœci miêdzy pojaz-dami, itd.). Wiêksze poczucie bez-pieczeñstwa kierowcy nie powinnogo sk³aniaæ do prowadzenia samo-chodu na granicy ryzyka.

W³¹czenie siê urz¹dzenia przejawiasiê lekkim pulsowaniem peda³uhamulca. Sygna³y te winny ostrzec kie-rowcê o mo¿liwoœci utraty przyczep-noœci (np. podczas go³oledzi), dziêkiczemu mo¿e on dostosowaæ swój styljazdy do zmieniaj¹cych siê warunkówdrogowych.

Page 124: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.30

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 30

2.30

SYSTEM ZAPOBIEGAJ¥CY BLOKOWANIU KÓ£ PODCZAS HAMOWANIA (ABS) (ci¹g dalszy)W razie usterki urz¹dzenia ABS,nale¿y wzi¹æ pod uwagê dwie sytuacje:

1 - Pomarañczowe lampki i

œwiec¹ siê na tablicy

wskaŸników.

Uk³ad hamulcowy dzia³a w dal-szym ci¹gu, ale system zapobiega-j¹cy blokowaniu siê kó³ jest wy³¹-czony. Nale¿y jak najszybciej udaæsiê do Autoryzowanego PartneraRENAULT. 2 - Pomarañczowa lampka

kontrolna i czer-

wona lampka kontrolnausterki uk³adu hamulcowego

oraz i , a

tak¿e komunikat “usterka uk³aduhamulcowego” œwiec¹ siê na tablicywskaŸników.

Oznacza to uszkodzenie uk³adówhamulcowego i ABS. Zapewnionejest czêœciowe dzia³anie systemuhamulcowego. Niemniej jednakwi¹¿e siê to z niebezpieczeñstwemwprzypadku nag³ego hamowania orazwymusza koniecznoœæ natychmias-towego zatrzymania pojazdu, jeœlitylko pozwalaj¹ na to warunki dro-gowe. Skontaktowaæ siê z Autoryzo-wanym Partnerem RENAULT.

Zmiana si³y hamowania zapewnionaprzez uk³ad ABS jest niezale¿na odsi³y nacisku na peda³ hamulca. Wrazie koniecznoœci gwa³townegohamowania, zalecane jest silne ici¹g³e wciœniêcie peda³u hamulca.Nie jest konieczne kilkakrotne wcis-kanie peda³u hamulca (pompowa-nie).

Page 125: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.31

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 31

2.31

WSPOMAGANIE NAG£EGO HAMOWANIASystem ten stanowi uzupe³nienieuk³adu ABS, pomagaj¹c skróciæ drogêhamowania.

Zasada dzia³aniaSystem umo¿liwia wykrycie sytuacjiwymagaj¹cej nag³ego hamowania. Wtakim przypadku wspomaganieuk³adu hamulcowego zaczyna natych-miast dzia³aæ z pe³n¹ moc¹.

Dzia³anie systemu ABS podczashamowania jest podtrzymywanedopóki peda³ hamulca nie zostaniezwolniony.

Automatyczne w³¹czanie œwiate³awaryjnychŒwiat³a te mog¹ w³¹czyæ siê w przy-padku znacznego spadku prêdkoœci,zale¿nie od wersji pojazdu.

Mo¿na je wtedy wy³¹czyæ, wciskaj¹cjeden raz prze³¹cznik.

System ten stanowi dodat-kow¹ pomoc w trudnychsytuacjach, umo¿liwiaj¹cdostosowanie zachowania

pojazdu do szczególnych warunkówjazdy.

Nie zastêpuje ona jednak kierowcyJego dzia³anie nie zwiêkszamo¿liwoœci samochodu i niepowinno sk³aniaæ osoby prowadz¹-cej go do jazdy z wiêksz¹ prêdkoœ-ci¹..

W czasie manewrów system w¿adnym wypadku nie zastêpuje kie-rowcy, który powinien zachowaæ czuj-noœæ i prowadziæ pojazd w sposóbodpowiedzialny (kierowca powinienbyæ zawsze przygotowany na nag³ezdarzenia, jakie mog¹ zaistnieæ w cza-sie jazdy).

Page 126: Scenic II Instrukcja

1

1

5

6

2 3

4

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.32

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 32

2.32

REGULATOR - OGRANICZNIK PRÊDKOŒCI: funkcja ogranicznika prêdkoœci

Ogranicznik prêdkoœci jest funkcj¹pomagaj¹c¹ kierowcy w nieprzekra-czaniu wybranej prêdkoœci jazdy.

Funkcja ta mo¿e byæ przydatna naprzyk³ad w jeŸdzie miejskiej lub w stre-fach z ograniczeniem prêdkoœci(roboty drogowe), itp.

System dzia³a pocz¹wszy od prêdkoœcioko³o 30 km/h.

Pokrêt³a steruj¹ce1 Przycisk g³ówny Start / Stop.2 Wprowadzenie prêdkoœci ograni-

czonej do pamiêci i zmiana prêd-koœci ograniczonej na wy¿sz¹.

3 Wywo³anie prêdkoœci ograniczonejwprowadzonej do pamiêci.

4 Wy³¹czenie funkcji (z zapamiêta-niem wprowadzonej prêdkoœciograniczonej).

5 Wprowadzanie prêdkoœci ograniczo-nej do pamiêci oraz zmiana prêd-koœci ograniczonej na ni¿sz¹.

Lampka kontrolna 6

Ta pomarañczowa lampka kontrolnazapala siê na tablicy wskaŸników,sygnalizuj¹c dzia³anie funkcji ogra-nicznika prêdkoœci.

Gdy funkcja jest w³¹czona komunikat“Ogranicznik” wyœwietla siê na tablicywskaŸników wraz z kreskami.

Page 127: Scenic II Instrukcja

1

5

2

4

3

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:00 Page 2.33

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 33

2.33

REGULATOR - OGRANICZNIK PRÊDKOŒCI: funkcja ogranicznika prêdkoœci (ci¹g dalszy)

W³¹czanie funkcjiObróciæ element steruj¹cy 1 w stronê

.

Na tablicy rozdzielczej zapala siê lam-pka kontrolna, a komputer pok³adowywyœwietla informacjê o w³¹czeniu fun-kcji “ogranicznika prêdkoœci”.

Wprowadzenie prêdkoœci ogra-niczonejPrzy ustabilizowanej prêdkoœci (po-cz¹wszy od oko³o 30 km/h) i w³¹czo-nym w³aœciwym biegu (w przypadkupojazdów z mechaniczn¹ skrzyni¹ bie-gów), wcisn¹æ prze³¹cznik 2: prêdkoœæzostaje zapamiêtana.

Jazda samochodemW przypadku, gdy do pamiêci jestwprowadzona prêdkoœæ ograniczona,dopóki prêdkoœæ ta nie zostanie osi¹-gniêta prowadzenie odbywa siê wpodobny sposób jak w przypadku poja-zdu nie posiadaj¹cego funkcji ograni-cznika prêdkoœci.

Nawet przy dalszym wciskaniu peda³ugazu, przekroczenie zaprogramowanejprêdkoœci nie bêdzie mo¿liwe, zawyj¹tkiem sytuacji szczególnych(patrz paragraf “przekroczenie prêd-koœci ograniczonej”).

System zosta³ tak opracowany,¿eby mo¿liwe by³o stwierdzenieodchylenia miêdzy prêdkoœci¹zapamiêtan¹ i prêdkoœci¹ natablicy wskaŸników.

Zmiana zapamiêtanej prêdkoœciograniczonejIstnieje mo¿liwoœæ zmiany zaprogra-mowanej prêdkoœci ograniczonej po-przez wciœniêcie (krótkie lub d³ugie):- przycisku 2 w celu zwiêkszenia prêd-koœci,

- przycisku 5 w celu zmniejszeniaprêdkoœci.

Page 128: Scenic II Instrukcja

1

3

4

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:01 Page 2.34

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 34

2.34

REGULATOR - OGRANICZNIK PRÊDKOŒCI: funkcja ogranicznika prêdkoœci (ci¹g dalszy)Przekroczenie prêdkoœci ograni-czonejPrzypadki szczególneW ka¿dej chwili mo¿liwe jest przekro-czenie prêdkoœci ograniczonej po-przez silne wciœniêcie peda³u gazu dooporu (poza “punkt oporu”).

Przez ca³y czas, gdy prêdkoœæ ograni-czona jest przekroczona, na tablicywskaŸników miga zadana wartoœæ.

Kiedy sytuacja na drodze nie wymagaju¿ nag³ego przyspieszania, wystarczyzdj¹æ nogê z gazu: dzia³anie funkcjipowraca jak tylko pojazd osi¹gnieprêdkoœæ ni¿sz¹ od prêdkoœci ograni-czonej.

Brak mo¿liwoœci utrzymania wybra-nej prêdkoœci ograniczonejW przypadku niektórych warunkówjazdy (na przyk³ad przy zjeŸdzie zdu¿ego wzniesienia), system nie mo¿eutrzymaæ prêdkoœci ograniczonej:informacja o zapamiêtanej prêdkoœcimiga na tablicy wskaŸników w celupowiadomienia o tym kierowcy.

Wy³¹czenie funkcjiDzia³anie ogranicznika prêdkoœci jestautomatycznie przerywane przy wciœ-niêciu:- przycisku 4, w tym przypadku prêd-koœæ ograniczona zostaje zapamiê-tana, a komunikat “zapisane wpamiêci” wyœwietla siê na tablicywskaŸników,

- przycisku 1, w tym przypadku prêd-koœæ ograniczona zostaje usuniêta zpamiêci, a zgaœniêcie lampki natablicy wskaŸników potwierdza wy³¹-czenie funkcji.

Wywo³anie prêdkoœci ograniczo-nejOstatnio wybrana prêdkoœæ ograni-czona mo¿e byæ w ka¿dej chwiliponownie wywo³ana z pamiêci po-przez naciœniêcie przycisku 3.

Komunikat “Ogranicznik” wyœwietlasiê na tablicy wskaŸników.

Page 129: Scenic II Instrukcja

1

1

5

2 3

4

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:01 Page 2.35

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 35

2.35

REGULATOR - OGRANICZNIK PRÊDKOŒCI: funkcja regulatora prêdkoœci

Regulator prêdkoœci jest funkcj¹pomagaj¹c¹ kierowcy w utrzymaniuprêdkoœci jazdy na sta³ej wybranej war-toœci, zwanej prêdkoœci¹ regulowan¹.

Prêdkoœæ regulowana mo¿e byæustawiana po osi¹gniêciu prêdkoœci30 km/h.

Funkcja regulatora prêd-koœci nie ma ¿adnegowp³ywu na dzia³anieuk³adu hamulcowego.

Funkcja ta jest dodatkowymu³atwieniem w prowadzeniupojazdu.

Nie zastêpuje ona jednak kierowcy.Nie mo¿e ona wiêc w ¿adnymwypadku przyczyniaæ siê do nieprzes-trzegania ograniczeñ prêdkoœci,zmniejszaæ czujnoœci kierowcy (którypowinien byæ zawsze gotowy dohamowania w ka¿dych okolicznoœ-ciach), ani jego odpowiedzialnoœci.

Funkcja regulatora prêdkoœci niepowinna byæ u¿ywana w warunkachdu¿ego natê¿enia ruchu, na krêtej lubœliskiej drodze (go³oledŸ, akwapla-ning, ¿wir) oraz przy niesprzyjaj¹cychwarunkach meteorologicznych(mg³a, opady, wiatr boczny…).

Ryzyko wypadku.

Przyciski steruj¹ce1 Prze³¹cznik g³ówny W³¹czania/

Wy³¹czania2 Wprowadzanie prêdkoœci regulowa-

nej do pamiêci oraz w³¹czenie fun-kcji prêdkoœci regulowanej. Zwiê-kszenie prêdkoœci regulowanej.

3 Wywo³anie prêdkoœci regulowanejwprowadzonej do pamiêci

4 Wy³¹czenie regulacji (z zapamiêta-niem wprowadzonej prêdkoœci regu-lowanej)

5 Wprowadzanie prêdkoœci regulowa-nej do pamiêci oraz w³¹czenie fun-kcji prêdkoœci regulowanej. Zmnie-jszenie prêdkoœci regulowanej.

Page 130: Scenic II Instrukcja

1

5

2

6

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:01 Page 2.36

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 36

2.36

REGULATOR - OGRANICZNIK PRÊDKOŒCI: funkcja regulatora prêdkoœci (ci¹g dalszy)

W³¹czanie funkcjiObróciæ element steruj¹cy 1 w stronê

.

Lampka kontrolna 6 zapala siê natablicy wskaŸników, sygnalizuj¹cdzia³anie funkcji regulatora prêdkoœci.

Gdy funkcja jest w³¹czona, komunikat“Regulator” wyœwietla siê na tablicywskaŸników wraz z kreskami.

Ustawianie prêdkoœciPrzy ustabilizowanej prêdkoœci(wy¿szej ni¿ 30 km/h) i w³¹czonymw³aœciwym biegu (w przypadku poja-zdów z mechaniczn¹ skrzyni¹ bie-gów), wcisn¹æ prze³¹cznik 2 lub 5: nas-têpuje w³¹czenie funkcji, a prêdkoœæzostaje wprowadzona do pamiêci.

Jazda samochodemGdy prêdkoœæ regulowana jest zapa-miêtana, a funkcja regulacji dzia³a,mo¿na zdj¹æ stopê z peda³u gazu.

Uwaga, zalecamy jednaktrzymaæ stopy w pobli¿upeda³ów, aby móc na nienacisn¹æ w przypadku

wyst¹pienia nag³ej sytuacji.

System zosta³ tak opracowany,¿eby mo¿liwe by³o stwierdzenieodchylenia miêdzy prêdkoœci¹regulowan¹ wprowadzon¹ dopamiêci i prêdkoœci¹ na tablicywskaŸników.

Page 131: Scenic II Instrukcja

5

2

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:01 Page 2.37

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 37

2.37

REGULATOR - OGRANICZNIK PRÊDKOŒCI: funkcja regulatora prêdkoœci (ci¹g dalszy)

Zmiana prêdkoœci regulowanejIstnieje mo¿liwoœæ zmiany zaprogra-mowanej prêdkoœci regulowanej po-przez wciœniêcie (krótkie lub d³ugie):- przycisku 2 w celu zwiêkszenia prêd-koœci,

- przycisku 5 w celu zmniejszeniaprêdkoœci.

Funkcja regulatora prêd-koœci nie ma ¿adnegowp³ywu na dzia³anieuk³adu hamulcowego.

Przekroczenie prêdkoœci regulo-wanejPrzypadki szczególneW ka¿dej chwili mo¿liwe jest przekro-czenie prêdkoœci regulowanej poprzezwciœniêcie peda³u gazu. Przez ca³yczas, gdy prêdkoœæ jest przekroczona,zadana wartoœæ miga na tablicy wskaŸ-ników.

Brak mo¿liwoœci utrzymania wybra-nej prêdkoœci regulowanejW przypadku niektórych warunkówjazdy (na przyk³ad przy zjeŸdzie zdu¿ego wzniesienia), system nie mo¿eutrzymaæ prêdkoœci regulowanej:informacja o prêdkoœci miga na tablicywskaŸników w celu powiadomienia otym kierowcy.

Page 132: Scenic II Instrukcja

1

5

2 3

4

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:01 Page 2.38

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 38

2.38

REGULATOR - OGRANICZNIK PRÊDKOŒCI: funkcja regulatora prêdkoœci (ci¹g dalszy)

W³¹czenie funkcji w trybie czuwaniaDzia³anie regulatora prêdkoœci jestautomatycznie przerywane po wciœniê-ciu:- peda³u hamulca,- peda³u sprzêg³a, lub przestawieniudŸwigni automatycznej skrzyni bie-gów w po³o¿enie neutralne,

- przycisku wy³¹czania 4.

W trzech przypadkach, prêdkoœæ regu-lowana pozostaje wprowadzona dopamiêci, a komunikat “Zapisane wpamiêci” wyœwietla siê na tablicywskaŸników.

Wywo³anie prêdkoœci regulowa-nejJeœli prêdkoœæ zosta³a wprowadzonado pamiêci, istnieje mo¿liwoœæwywo³ania jej poprzez naciœniêcie naprzycisk 3 (komunikat “Regulator”pojawia siê na tablicy wskaŸników)pod warunkiem, ¿e prêdkoœæ pojazdujest wy¿sza ni¿ oko³o 30 km/h oraz poupewnieniu siê, ¿e jest ona dostoso-wana do warunków ruchu drogowego(natê¿enie ruchu, stan nawierzchni,warunki meteorologiczne…).

Naciœniêcie na przycisk 2 lub 5powoduje ponowne w³¹czenie fun-kcji regulatora prêdkoœci bezuwzglêdniania prêdkoœci wprowa-dzonej do pamiêci: w takim przy-padku prêdkoœci¹ zadan¹ jest prêd-koœæ, z któr¹ jedzie pojazd.

Wy³¹czenie funkcjiObróciæ element steruj¹cy w³¹cza-niem/wy³¹czaniem 1. W takim przy-padku, prêdkoœæ nie zostaje wprowa-dzona do pamiêci.

Zgaœniêcie lampki na tablicy wskaŸ-ników potwierdza wy³¹czenie funkcji.

Prze³¹czenie w stan czuwa-nia lub wy³¹czenie funkcjiregulatora prêdkoœci niepowoduje szybkiego

zmniejszenia prêdkoœci: hamowa-nie odbywa siê poprzez naciœniêciena peda³ hamulca.

Page 133: Scenic II Instrukcja

3

1

2

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:01 Page 2.39

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 39

2.39

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW

DŸwignia steruj¹ca 1

Uruchomienie silnikaPo ustawieniu dŸwigni 1 w po³o¿eniuP lub N, w³¹czyæ zap³on.

Wciskaj¹c peda³ hamulca (lampkakontrolna 2 gaœnie), prze³o¿yæ dŸwi-gniê steruj¹c¹ z pozycji P.

Wyœwietlacz 3 znajduj¹cy siê natablicy wskaŸników informuje odzia³aj¹cym trybie i w³¹czonym biegu.

P : postójR : bieg wstecznyN : po³o¿enie neutralneD : automatyczny tryb dzia³ania4 : wyœwietlanie informacji o biegu

w³¹czonym w trybie rêcznym

Ustawianie dŸwigni steruj¹cej wpo³o¿eniu D lub R mo¿e byæ wyko-nywane tylko na postoju. Stopapowinna spoczywaæ na pedalehamulca, a peda³ gazu powinien byæzwolniony.

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa, przyprzestawianiu dŸwigni z po³o¿enia P,nale¿y koniecznie wcisn¹æ peda³hamulca, przed naciœniêciem naprzycisk odblokowuj¹cy

Prowadzenie pojazdu z u¿yciemautomatycznego trybu prze³o¿eñUstawiæ dŸwigniê w pozycji D. Wwiêkszoœci sytuacji napotykanych wczasie jazdy, nie ma ju¿ wiêcej potr-zeby pos³ugiwania siê t¹ dŸwigni¹:biegi w³¹czaj¹ siê automatycznie wew³aœciwym momencie, przy odpowied-niej prêdkoœci obrotowej silnika.“Automat” skrzyni biegów polegatak¿e na uwzglêdnianiu takich para-metrów jak: obci¹¿enie pojazdu, uksz-ta³towanie terenu i styl jazdy kie-rowcy.

Page 134: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:01 Page 2.40

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 40

2.40

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW (ci¹g dalszy)

Jazda ekonomicznaPodczas normalnej jazdy, dŸwigniêsterowania nale¿y z zasady ustawiaæ wpozycji D, zaœ peda³em gazu pos³u-giwaæ siê w delikatny sposób. Dziêkitemu zmiana prze³o¿eñ nastêpujeautomatycznie przy niewielkich prêd-koœciach obrotowych silnika.

Przyspieszanie i wyprzedzanieWcisn¹æ zdecydowanie peda³ gazu(poza punkt oporu).

Automatyczna skrzynia biegówwybierze wówczas optymalneprze³o¿enie, uwzglêdniaj¹ce charak-terystykê silnika.

Prowadzenie pojazdu z u¿yciemrêcznego trybu prze³o¿eñPo ustawieniu dŸwigni wybierania wpo³o¿eniu D, przesun¹æ dŸwigniê wlewo:

W³¹czanie biegów w trybie rêcznymodbywa siê poprzez pchniêciedŸwigni.- do ty³u, w celu w³¹czenia ni¿szegobiegu,

- do przodu, w celu w³¹czeniawy¿szego biegu.

Informacja o w³¹czonym biegupojawia siê na wyœwietlaczu, na tablicywskaŸników.

Przypadki szczególneW niektórych sytuacjach (np. ochronasilnika, uruchomienie systemu kon-troli toru jazdy E.S.P. itp.) “automat”mo¿e sam ustawiæ bieg.

Podobnie w celu unikniêcia tzw.“fa³szywych manewrów”, “automat”mo¿e uniemo¿liwiæ zmianê biegu: wtakim przypadku informacja o biegumiga przez kilka sekund na tablicywskaŸników.

Page 135: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:01 Page 2.41

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 41

2.41

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW (ci¹g dalszy)

Przypadki szczególne- Jeœli ukszta³towanie terenu orazliczne zakrêty (np. w terenie górzys-tym) nie pozwalaj¹ na jazdê w trybieautomatycznym, zalecane jest przej-œcie do trybu zwyk³ego.Ma to na celu unikniêcie zbyt czês-tych zmian biegów wymuszanychprzez tryb automatyczny przywje¿d¿aniu pod górê oraz wykorzys-tanie hamowania silnikiem podczasd³ugich zjazdów.

- Przy niskiej temperaturze po-wietrza, chc¹c zapobiec gaœniêciusilnika bezpoœrednio po uruchomie-niu, nale¿y odczekaæ chwilê, pozos-tawiaj¹c dŸwigniê steruj¹c¹ w pozy-cji P lubN, przed jej przestawieniemw pozycjê D lub R.

- Pojazdy nie wyposa¿one w systemantypoœlizgowy: w celu unikniêciaœlizgania siê kó³ przy ruszaniu naœliskiej nawierzchni, nale¿y przejœædo trybu zwyk³ego i przed ruszeniemw³¹czyæ drugi bieg.

Zatrzymanie samochoduPo zatrzymaniu samochodu, trzyma-j¹c nogê na pedale hamulca, nale¿yustawiæ dŸwigniê w pozycji P (par-king): skrzynia biegów znajduje siê wpo³o¿eniu neutralnym, zaœ ko³anapêdowe s¹ zablokowane mechanicz-nie.

Zale¿nie od wersji pojazdu, zaci¹gn¹æhamulec rêczny lub sprawdziæ, czyhamulec parkingowy jest w³¹czony(patrz punkt “hamulec parkingowy” wrozdziale 2).

Page 136: Scenic II Instrukcja

7

5

4

6

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:01 Page 2.42

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:37 - page 42

2.42

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW (ci¹g dalszy)

Nieprawid³owoœci w dzia³aniu- W czasie jazdy, jeœli komunikat

“Konieczna kontrola skrzyni bie-gów” wyœwietli siê na tablicy wskaŸ-

ników wraz z lampk¹ ,

oznacza to usterkê.Nale¿y jak najszybciej skontaktowaæsiê z Partnerem RENAULT.

- W czasie jazdy, jeœli komunikat“Przegrzanie skrzyni biegów” wy-œwietli siê na tablicy wskaŸników

wraz z lampk¹ , nale¿y uni-

kaæ, w miarê mo¿liwoœci, pozos-tawiania dŸwigni w po³o¿eniuD (lubR): trzeba zawsze ustawiaæ j¹ wpo³o¿eniu N, gdy pojazd stoi.Nale¿y jak najszybciej skontaktowaæsiê z Partnerem RENAULT.

- Holowanie uszkodzonego pojazduwyposa¿onego w automatyczn¹skrzyniê biegów, patrz punkt “Holo-wanie”, rozdzia³ 5.

Przy uruchamianiu silnika, w przy-padku, gdy dŸwignia pozostaje zablo-kowana w po³o¿eniu P podczas wcis-kania peda³u hamulca, istniejemo¿liwoœæ jej rêcznego zwolnienia. Wtym celu nale¿y odpi¹æ górn¹ czêœæos³ony u podstawy dŸwigni 4.

Wcisn¹æ jednoczeœnie oznaczenieznajduj¹ce siê na os³onie 7 i przyciskodblokowuj¹cy na dŸwigni 5.

W czasie monta¿u nale¿y zwróciæuwagê na dok³adne przypiêcie pod-stawy 4 i prawid³owe za³o¿enie os³ony6, naciskaj¹c u nasady.

Page 137: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:01 Page 2.43

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:38 - page 43

2.43

POMOC PRZY PARKOWANIUZasada dzia³aniaDetektory ultradŸwiêkowe, umiesz-czone w tylnym zderzaku samochodu,“mierz¹ “ odleg³oœæ miêdzy pojazdema przeszkod¹ w czasie jazdy do ty³u.

System emituje sygna³y dŸwiêkowe,których czêstotliwoœæ zwiêksza siêwraz ze zbli¿aniem siê przeszkody.Kiedy przeszkoda znajdzie siê wodleg³oœci oko³o 25 centymetrów odpojazdu, sygna³ staje siê ci¹g³y.

Uwaga: nale¿y zwróciæ uwagê, abydetektory ultradŸwiêkowe nie by³yniczym pokryte (brud, b³oto, œnieg,itd.).

Nieprawid³owoœci w dzia³aniuGdy system wykryje nieprawid³owoœæw dzia³aniu, przez oko³o 5 sekund pow³¹czeniu wstecznego biegu, daje siês³yszeæ sygna³ dŸwiêkowy. Skontak-towaæ siê z Autoryzowanym Partne-rem RENAULT.

Funkcja ta stanowi dodat-kow¹ pomoc w czasie jazdydo ty³u, informuj¹c, przypomocy sygna³ów dŸwiêko-

wych, jaka jest odleg³oœæ miêdzypojazdem a przeszkod¹.

Nie mo¿e ona jednak w ¿adnymwypadku zast¹piæ kierowcy, którypowinien zachowaæ czujnoœæ i pro-wadziæ pojazd w sposób odpowie-dzialny.

Kierowca powinien zawsze byæprzygotowany na nag³e zdarzenia,jakie mog¹ zaistnieæ w czasie jazdy: wczasie wykonywania manewrównale¿y zwróciæ uwagê na przeszkodyruchome (jak np. dziecko, zwierzê,wózek, rower itp.), lub przeszkody oniewielkich rozmiarach (œredniejwielkoœci kamieñ, bardzo ma³y ko³ekitp.).

Page 138: Scenic II Instrukcja

1

NU692_9_G2-FRA.qxd 29/08/05 14:01 Page 2.44

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T2-POL.win 10/10/2005 14:38 - page 44

2.44

POMOC PRZY PARKOWANIU (ci¹g dalszy)

Czasowe wy³¹czenie systemuWcisn¹æ przycisk 1 w celu wy³¹czeniasystemu.

Lampka wbudowana w przyciskzapala siê, przypominaj¹c, ¿e systemjest wy³¹czony.

Ponowne wciœniêcie przycisku spowo-duje w³¹czenie systemu i zgaœniêcielampki.

System w³¹cza siê automatycznie powy³¹czeniu zap³onu i ponownym uru-chomieniu silnika.

Trwa³e wy³¹czenie systemuIstnieje mo¿liwoœæ trwa³ego wy³¹cze-nia systemu poprzez wciœniêcie i przy-trzymanie przycisku przez ponad trzysekundy.

Lampka wbudowana w przycisk œwiecisiê stale.

Wy³¹czony w ten sposób systemmo¿na ponownie uruchomiæ poprzezwciœniêcie i przytrzymanie przyciskuprzez ponad trzy sekundy.

Page 139: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:29 Page 3.01

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 1

3.01

Rozdzia³ 3: Komfort jazdy

Nawiewy ............................................................................................................................................... 3.02 - 3.03

Ogrzewanie i klimatyzacja ................................................................................................................... 3.04 ➟ 3.16

Podnoszenie szyb ................................................................................................................................ 3.17 ➟ 3.21

Przednia szyba ................................................................................................................................................ 3.21

Otwierany dach ..................................................................................................................................... 3.22 - 3.23

Os³ona przeciws³oneczna ....................................................................................................................... 3.24 - 3.25

Oœwietlenie wnêtrza ........................................................................................................................................ 3.26

Oœwietlenie baga¿nika i tylnej szyby ............................................................................................................... 3.27

Schowki / Elementy wyposa¿enia wnêtrza .......................................................................................... 3.28 ➟ 3.31

Ustawienia tylnych foteli ..................................................................................................................... 3.32 ➟ 3.35

FunkcjonalnoϾ tylnych foteli ............................................................................................................... 3.36 - 3.43

Popielniczki - Zapalniczka .............................................................................................................................. 3.44

Baga¿nik ......................................................................................................................................................... 3.45

Otwierana tylna szyba ..................................................................................................................................... 3.46

Tylna pó³ka ..................................................................................................................................................... 3.47

Pokrywa przestrzeni baga¿owej ....................................................................................................................... 3.48

Przewo¿enie ³adunku w baga¿niku .................................................................................................................. 3.49

Siatka oddzielaj¹ca ................................................................................................................................ 3.50 - 3.51

Relingi dachowe ............................................................................................................................................. 3.52

Page 140: Scenic II Instrukcja

1 2 3 4 5 6 7

8

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:29 Page 3.02

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 2

3.02

NAWIEWY (dysze wylotu powietrza)

1 - dysza nawiewu na lew¹ boczn¹ szybê

2 - nawiew boczny lewy

3 - szczeliny nawiewu na przedni¹ szybê

4 - nawiewy centralne

5 - panel sterowania

6 - nawiew boczny prawy

7 - dysza nawiewu na praw¹ boczn¹szybê

8 - nawiewy ciep³ego powietrza na nogipasa¿erów

Page 141: Scenic II Instrukcja

23

4

21 1

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:29 Page 3.03

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 3

3.03

NAWIEWY (ci¹g dalszy)

Si³a nawiewuObróciæ pokrêt³o 1 (poza punktoporu).

Do góry: maksymalne otwarcie.

Do do³u: zamkniêcie.

Obróciæ pokrêt³o 4 (poza punktoporu).

Do góry: maksymalne otwarcie.

Do do³u: zamkniêcie.

Kierunek nawiewuWprawo / w lewo: ustawiæ dŸwigienki2 lub 3.

W górê / w dó³: opuœciæ lub podnieœædŸwigienki 2 lub 3.

Page 142: Scenic II Instrukcja

A B C D

F E

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:29 Page 3.04

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 4

3.04

OGRZEWANIE / KLIMATYZACJA

Elementy steruj¹ceA - Sterowanie recyrkulacj¹ powie-

trza.

B - Regulacja temperatury nawiewupowietrza.

C - Regulacja si³y nawiewu.

D - Regulacja rozdzia³u nawiewupowietrza do kabiny.

E - Sterowanie i lampka kontrolnafunkcji usuwania szronu i zaparo-wania tylnej szyby oraz ogrzewa-nych zewnêtrznych lusterek wste-cznych.

F - Przycisk i lampka kontrolnadzia³ania klimatyzacji (zale¿nie odwersji pojazdu).

Informacje i rady zwi¹zane zu¿ytkowaniem:Patrz koniec paragrafu “ogrzewanie/klimatyzacja”.

Regulacja temperatury powietrzaObróciæ pokrêt³o B do ¿¹danegopo³o¿enia. Im bardziej jest przesu-niête w stronê z czerwonym oznacze-niem, tymwy¿sza temperatura w kabi-nie.

W przypadku d³ugotrwa³ego korzysta-nia z klimatyzacji mo¿e pojawiæ siêuczucie ch³odu. Nale¿y wówczasw³¹czyæ dop³yw cieplejszego powie-trza (obróciæ pokrêt³o B w prawo).

Page 143: Scenic II Instrukcja

D

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.05

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 5

3.05

OGRZEWANIE / KLIMATYZACJA (ci¹g dalszy)

Rozdzia³ strumienia powietrza wkabinieUstawiæ pokrêt³o D w wybranympo³o¿eniu.

Po³o¿enie

Ca³y strumieñ powietrza jest kiero-wany do dysz nawiewu na przedni¹szybê i przednie szyby boczne.

Po³o¿enie

Ca³y strumieñ powietrza jest kiero-wany do dysz nawiewu na przedni¹szybê i przednie szyby boczne oraz nanogi pasa¿erów.

Po³o¿enie to jest zalecane w celuzapewnienia wiêkszego komfortu przyniskich temperaturach na zewn¹trz.

Po³o¿enie

Strumieñ powietrza jest kierowanyg³ównie do dysz nawiewu na stopypasa¿erów.

Po³o¿enie

Powietrze jest kierowane do wszy-stkich nawiewów w desce rozdzielczejoraz na nogi pasa¿erów.

Ustawienie to jest zalecane w celuzapewnienia wiêkszego komfortu przywysokich temperaturach na zewn¹trz.

Po³o¿enie

Strumieñ powietrza jest kierowany dowszystkich nawiewów.

Uwaga: w celu szybkiego usuniêciazaparowania szyb nale¿y ustawiæpokrêt³a w nastêpuj¹cych

po³o¿eniach:

- pobieranie powietrza z zewn¹trz,- maksymalna temperatura,- usuwanie zaparowania.

W³¹czenie klimatyzacji umo¿liwiaszybsze usuniêcie zaparowania.

Page 144: Scenic II Instrukcja

F

C

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.06

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 6

3.06

OGRZEWANIE / KLIMATYZACJA (ci¹g dalszy)

W³¹czenie lub wy³¹czenie klima-tyzacjiZa pomoc¹ przycisku F mo¿na uru-chomiæ (lampka zapalona) lub wy³¹-czyæ (lampka zgaszona) klimatyzacjê.

Zastosowanie klimatyzacji pozwalana:- obni¿enie temperatury w kabiniesamochodu- szybk¹ likwidacjê zaparowania.

Klimatyzacja nie dzia³a, kiedy tempe-ratura zewnêtrzna jest niska.

Regulacja si³y nawiewuZwyk³a eksploatacjaUstawiæ pokrêt³oCw jednej z czterechpozycji, aby uruchomiæ wentylacjê iwyregulowaæ si³ê nawiewu.

Po³o¿enie 1 pozwala ustawiæ mini-maln¹ si³ê nawiewu, a po³o¿enie 4 -maksymaln¹.

Po³o¿enie 0W tej pozycji:- klimatyzacja zostaje automatyczniewy³¹czona, nawet jeœli przycisk F by³wciœniêty (lampka pozostaje zapa-lona);- powietrze nie jest wdmuchiwane dokabiny;- jednak¿e, w czasie jazdy, s³aby stru-mieñ powietrza przedostaje siê downêtrza pojazdu.

Ustawienia tego nale¿y unikaæ w co-dziennej eksploatacji.

Page 145: Scenic II Instrukcja

A

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.07

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 7

3.07

OGRZEWANIE / KLIMATYZACJA (ci¹g dalszy)

W³¹czanie funkcji recyrkulacjipowietrza (z odizolowaniemkabiny)Obróciæ pokrêt³o A, ustawiaj¹c je na

symbolu recyrkulacji po-wietrza.

Przy takim ustawieniu powietrze jestpobierane z wnêtrza kabiny i ulegarecyrkulacji bez pobierania powietrzaz zewn¹trz.

Recyrkulacja powietrza pozwala na:- odizolowanie kabiny od warunkówzewnêtrznego otoczenia (przejazdprzez obszary o du¿ym zanieczysz-czeniu powietrza);- szybsze uzyskanie ¿¹danej tempera-tury powietrza w kabinie.

D³u¿sze stosowanie recyrkulacjipowietrza mo¿e spowodowaæ zapa-rowanie szyb bocznych i szyby przed-niej oraz powstanie zapachów charak-terystycznych dla zamkniêtychpomieszczeñ.

Dlatego te¿ zaleca siê przejœcie donormalnego trybu pracy wentylacji(pobieranie powietrza z zewn¹trz),przez ponowne obrócenie pokrêt³a Azaraz po opuszczeniu strefy zanie-czyszczonego powietrza.

Page 146: Scenic II Instrukcja

1 2 3 4 5 6 7 8

13 12 11 10

14 9

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.08

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 8

3.08

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA

Elementy steruj¹ce1 - Przycisk “dobra widocznoœæ” do

usuwania szronu i zaparowaniaszyb.

2 - Lampka kontrolna funkcji “dobrawidocznoœæ”.

3 - W³¹czenie i wy³¹czenie klimaty-zacji.

4 i 7 - Regulacja temperatury powie-trza.

5 - Wyœwietlacz.

6 - W³¹czanie i wy³¹czanie automaty-cznego trybu dzia³ania.

8 i 10 - Regulacja rozdzia³u nawiewupowietrza do kabiny.

9 i 11 - Regulacja si³y nawiewupowie-trza.

Informacje i rady zwi¹zane zu¿ytkowaniemPatrz koniec paragrafu “ogrzewanie/klimatyzacja”.

12 - Odszranianie tylnej szyby i ogrze-wanych lusterek wstecznych(zale¿nie od wersji pojazdu).

13 - Lampka kontrolna funkcji odszra-niania tylnej szyby.

14 - Sterowanie recyrkulacj¹ powie-trza.

Przyciski 1 i 12 posiadaj¹ lampkikontrolne (2 i 13):- je¿eli lampka œwieci siê, funkcjajest w³¹czona,- je¿eli lampka nie œwieci siê, funk-cja jest wy³¹czona.

Page 147: Scenic II Instrukcja

74 6

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.09

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 9

3.09

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (ci¹g dalszy)

Komfort termiczny w kabinie:automatyczny tryb pracyW³¹czanie automatycznego trybudzia³aniaNacisn¹æ na przycisk 6. Lampka kon-trolna dzia³ania AUTO zapala siê.

Klimatyzacja automatyczna zapewnia(poza wyj¹tkowymi warunkami eks-ploatacji) komfort termiczny w kabi-nie oraz utrzymanie dobrego poziomuwidocznoœci, przy jednoczesnymopty-malnym poziomie zu¿ycia paliwa.

Jest to zalecany tryb dzia³ania.

Wyœwietla siê tylko wartoœæ tempe-ratury i symbol AUTOFunkcje sterowane w trybie automa-tycznym nie s¹ wyœwietlane.

- wcisn¹æ przycisk 7 w celu zwiêksze-nia temperatury;- wcisn¹æ przycisk 4 w celu obni¿eniatemperatury.

Ustawienia krañcowe “15 °C” i“27 °C”, dokonane jednoczeœnie wlewej i prawej czêœci kabiny,umo¿liwiaj¹ systemowi wytworzenieminimalnej lub maksymalnej tempe-ratury, bez wzglêdu na temperaturê nazewn¹trz.

W trybie automatycznym (lampkaAUTO œwieci siê na wyœwietlaczu),wszystkie funkcje klimatyzacji s¹kontrolowane przez system.

Wprzypadkuwprowadzeniamody-fikacji do niektórych funkcji, lam-pka AUTO gaœnie. Jedynie zmody-fikowana funkcja przestaje byæwówczas kontrolowana przez sys-tem.

Page 148: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.10

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 10

3.10

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (ci¹g dalszy)

Komfort atmosfery w kabinie:automatyczny tryb pracy (ci¹gdalszy)Zasada dzia³ania:Wybranie i utrzymanie komfortowychwarunków w kabinie jest mo¿liwedziêki sta³ej kontroli nastêpuj¹cychparametrów:- si³a nawiewu powietrza;- rozdzia³ nawiewu powietrza;- recyrkulacja powietrza;- w³¹czenie lub wy³¹czenie klimaty-zacji.- temperatura w kabinie.

Wyœwietlane wartoœci odpowiadaj¹temperaturze w kabinie.

W przypadku uruchamiania samo-choduwwysokiej lub niskiej tempera-turze, zwiêkszenie lub zmniejszeniewyœwietlanej wartoœci nie pozwala w¿adnym wypadku na szybsze osi¹-gniêcie odpowiedniej atmosfery wkabinie, bez wzglêdu nawybran¹ tem-peraturê. System optymalnie obni¿alub podnosi temperaturê (wentylacjanie pracuje od razu z maksymaln¹moc¹: si³a jej dzia³ania wzrasta stop-niowo do chwili a¿ temperatura sil-nika bêdzie wystarczaj¹ca - mo¿e totrwaæ od kilku sekund do kilkunastuminut).

Ogólnie bior¹c, za wyj¹tkiem szcze-gólnych przypadków, nawiewy wdesce rozdzielczej powinny stalepozostawaæ otwarte.

Zmiana automatycznego trybudzia³aniaNormalny tryb dzia³ania systemu totryb automatyczny, jednak istniejemo¿liwoœæ zmiany ustawieñ wybra-nych przez system (rozdzia³ nawiewupowietrza, itd.). Sposób wprowadza-nia modyfikacji zosta³ opisany na nas-têpnych stronach.

Automatyczny tryb dzia³ania jesttrybem zalecanym:Klimatyzacja automatycznazapewnia (poza wyj¹tkowymi waru-nkami eksploatacji) komfort termi-czny w kabinie oraz utrzymaniedobrego poziomu widocznoœci,przy jednoczesnym optymalnympoziomie zu¿ycia paliwa.

Mo¿liwoœci modyfikacji s¹ opisanena nastêpnych stronach.

Nale¿y przywracaæ automatycznytryb pracy, gdy tylko jest tomo¿liwe.

Page 149: Scenic II Instrukcja

13 12 11 10

5 6 8

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.11

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 11

3.11

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (ci¹g dalszy)

Rozdzia³ nawiewu powietrza dokabinyIstnieje piêæ mo¿liwych ustawieñrozdzia³u nawiewu powietrza, któreuzyskuje siê wciskaj¹c sukcesywnieprzyciski 8 i 10. Strza³ki na wyœwiet-laczu 5 informuj¹ o wybranymustawieniu:

Po³o¿enie

Ca³y strumieñ powietrza jest kiero-wany do dysz nawiewu na przedni¹szybê i przednie szyby boczne.

Po³o¿enie

Ca³y strumieñ powietrza jest kiero-wany do dysz nawiewu na przedni¹szybê i przednie szyby boczne oraz nanogi pasa¿erów.

Po³o¿enie

Strumieñ powietrza jest kierowany dowszystkich nawiewów.

Po³o¿enie

Powietrze jest kierowane do wszy-stkich nawiewów w desce rozdzielczejoraz na nogi pasa¿erów.

Po³o¿enie

Strumieñ powietrza jest kierowanyg³ównie do dysz nawiewu na stopypasa¿erów.

Ustawienie rozdzia³u nawiewupowietrza w trybie rêcznym powo-duje zgaœniêcie lampki kontrolnejna wyœwietlaczu 5 (tryb automa-tyczny), jednak tylko funkcja roz-dzia³u nawiewu przestaje byæ auto-matycznie sterowana przez system.

Powrót do automatycznego trybudzia³ania nastêpuje po wciœniêciuprzycisku 6.

Page 150: Scenic II Instrukcja

13 12 11 9

5 6

11

3

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.12

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 12

3.12

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (ci¹g dalszy)

Zmiana si³y nawiewu powietrzaW trybie automatycznym systemustawia si³ê nawiewu, dostosowuj¹c j¹do warunków panuj¹cych w kabinie iutrzymuj¹c tym samym komfortow¹atmosferê wewn¹trz pojazdu.

Wciœniêcie przycisków9 i11umo¿liwiawyjœcie z trybu automatycznego.

Za pomoc¹ tych przycisków mo¿nazwiêkszaæ lub zmniejszaæ si³ênawiewu.

W³¹czenie lub wy³¹czenie klima-tyzacjiW automatycznym trybie pracy, sys-tem w³¹cza lub wy³¹cza klimatyzacjêw zale¿noœci od warunków klimatycz-nych.

Wciœniêcie przycisku 3 umo¿liwiawyjœcie z trybu automatycznego:lampka AUTO na wyœwietlaczu 5 gaœ-nie.

Przycisk 3umo¿liwiaw³¹czenie (lamp-ka na wyœwietlaczu zapalona) lubwy³¹czenie (lampka zgaszona) klima-tyzacji.

Uwaga: w³¹czenie funkcji “dobrawidocznoœæ” powoduje automatycznew³¹czenie klimatyzacji.(lampka zapa-lona). Powrót do automatycznegotrybu dzia³ania nastêpuje po wciœniê-ciu przycisku 6.

Przy niskiej temperaturze zewnê-trznej, system klimatyzacji automa-tycznej w chwili uruchomienia niepracuje z pe³n¹ moc¹. Wzrasta onasukcesywnie, a¿ p³yn w uk³adzie osi¹-gnie odpowiedni¹ temperaturê, byskutecznie ogrzaæ powietrze w kabi-nie. Mo¿e to trwaæ od kilku sekunddo kilku minut.

Page 151: Scenic II Instrukcja

13 12

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.13

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 13

3.13

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (ci¹g dalszy)

Usuwanie szronu lub zaparowa-nia tylnej szybyWcisn¹æ przycisk 12, lampka kon-trolna 13 zapala siê.

Funkcja ta pozwala na szybkie usuniê-cie szronu lub zaparowania z tylnejszyby i z ogrzewanych lusterek zew-nêtrznych.

W celu wy³¹czenia funkcji, nale¿ywcisn¹æ przycisk 12. W razie jegobraku funkcja usuwania zaparowaniawy³¹cza siê automatycznie.

Page 152: Scenic II Instrukcja

1 2 6

13 12 11

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.14

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 14

3.14

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (ci¹g dalszy)

Funkcja “dobra widocznoœæ”Wcisn¹æ przycisk 1, lampka kontrol-na 2 zapala siê.

Lampka przycisku AUTO (znajduj¹casiê na wyœwietlaczu) gaœnie.

Funkcja ta pozwala na szybkie usuniê-cie szronu lub zaparowania z przed-niej szyby, przednich szyb bocznych izewnêtrznych lusterek wstecznych.

Jej dzia³anie wi¹¿e siê z automatycz-nym w³¹czeniem klimatyzacji, wy³¹-czeniem recyrkulacji powietrza i uru-chomieniem funkcji odszranianiatylnej szyby (lampka 13).

Wcisn¹æ przycisk 12, je¿eli w³¹czenieogrzewania tylnej szyby nie jestkonieczne, lampka 13 gaœnie.

Uwaga: Chc¹c zmieniæ si³ê nawiewupowietrza (która mo¿e powodowaænieznaczny szum w kabinie), nale¿ynacisn¹æ przycisk 11.

Wcelu wy³¹czenia tej funkcji, nale¿ywcisn¹æ:- ponownie przycisk 1,- albo: przycisk 6 (lampka AUTOzapala siê na wyœwietlaczu).

Page 153: Scenic II Instrukcja

14

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.15

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 15

3.15

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (ci¹g dalszy)

Wykorzystanie funkcji recyrku-lacji powietrzaWciœniêcie przycisku 14 umo¿liwiaw³¹czenie recyrkulacji powietrza(odpowiedni symbol zapala siê nawyœwietlaczu).

W czasie dzia³ania tej funkcji, powie-trze jest zatrzymywanewkabinie i nas-têpuje jego recyrkulacja bez pobiera-nia powietrza z zewn¹trz.

Recyrkulacja powietrza pozwala naodizolowanie kabiny od czynnikówzewnêtrznych (jazda w obszarze odu¿ym zanieczyszczeniu powietrza)

D³u¿sze stosowanie recyrkulacji mo¿espowodowaæ powstanie zapachówcharakterystycznych dla zamkniêtychpomieszczeñ oraz zaparowanie szyb.

Zalecamy zatem przejœcie do zwyk-³ego trybu dzia³ania (pobieraniepowietrza z zewn¹trz lub automatycz-na recyrkulacja), poprzez wciœniêcieprzycisku 14, gdy tylko dzia³anie recyr-kulacji powietrza przestanie byæ po-trzebne.

Page 154: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.16

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 16

3.16

KLIMATYZACJA: informacje oraz rady zwi¹zane z eksploatacj¹

Zu¿ycie paliwaPodczas korzystania z klimatyzacji,zwiêkszenie zu¿ycia paliwa(zw³aszcza w cyklu miejskim) jestnormalnym zjawiskiem.

W przypadku pojazdówwyposa¿onych w klimatyzacjê bezautomatycznego trybu dzia³ania,nale¿y wy³¹czyæ funkcjê, gdy jejdzia³anie nie jest ju¿ konieczne.

Kilka rad maj¹cych na celu zmniej-szenie zu¿ycia paliwa, a tym samymprzyczynienie siê do ochrony œro-dowiska:zalecana jest jazda z otwartymi dys-zami nawiewu i zamkniêtymi szy-bami.

Je¿eli samochód pozostawa³ zaparko-wany przy upalnej pogodzie lub wnas³onecznionym miejscu, nale¿ypamiêtaæ o przewietrzeniu go w celuusuniêcia gor¹cego powietrza przeduruchomieniem silnika.

Obs³ugaCzêstotliwoœæ wykonywania kontrolijest okreœlona w ksi¹¿ce przegl¹dówpojazdu.

Nieprawid³owoœci w dzia³aniuOgólnie bior¹c, w razie zaistnieniajakichkolwiek nieprawid³owoœci wdzia³aniu klimatyzacji, nale¿y udaæsiê do Autoryzowanego PartneraRENAULT.- Obni¿ona skutecznoœæ usuwaniaszronu, zaparowania lub dzia³aniaklimatyzacji. Przyczyn¹ mo¿e byæzanieczyszczenie filtra kabiny.- Brak nawiewu zimnego powietrzaSprawdziæ odpowiednie ustawienieelementów steruj¹cych oraz stanbezpieczników. W przeciwnymrazie wy³¹czyæ funkcjê.- Obecnoœæ wody pod pojazdem.Przy d³u¿szym stosowaniu klimaty-zacji mo¿na zauwa¿yæ wyciek wodyspod samochodu. Jest to zjawiskonormalne, spowodowane skrapla-niem siê pary wodnej.

Nie wolno otwieraæ obwodu czyn-nika ch³odniczego. Jest on niebez-pieczny dla oczu oraz dla skóry.

Page 155: Scenic II Instrukcja

1

5

2

3

4

6 7

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.17

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 17

3.17

ELEKTRYCZNE PODNOSZENIE SZYB

Przy w³¹czonym zap³onie:- Wcisn¹æ przycisk danej szyby, byopuœciæ j¹ do ¿¹danej wysokoœci(uwaga: szyby tylne nie opuszczaj¹siê ca³kowicie).- Poci¹gn¹æ do góry przycisk danejszyby, by podnieœæ j¹ do ¿¹danejwysokoœci.

Na miejscu kierowcyUstawiæ odpowiednio prze³¹cznik:- 1 szyba po stronie kierowcy;- 2 szyba po stronie pasa¿era z przodu;- 3 i 5 szyby boczne z ty³u.

Page 156: Scenic II Instrukcja

6 7

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.18

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 18

3.18

ELEKTRYCZNE PODNOSZENIE SZYB (ci¹g dalszy)

Na miejscu pasa¿era z przoduUstawiæ prze³¹cznik 6.

Na miejscach tylnychUstawiæ prze³¹cznik 7.

Bezpieczeñstwo dzieciPrze³¹cznik 4 blokuje dzia³a-nie podnoœnika tylnych szyb iuniemo¿liwia otwarcie tyl-

nych drzwi.

Odpowiedzialnoœæ kierowcyNigdy nie nale¿y opuszczaæ pojazdu,je¿eli karta RENAULT znajduje siêwewn¹trz, pozostawiaj¹c w kabiniedziecko (lub zwierzê). Mog³oby onouruchomiæ elektryczne podnoszenieszyb, co stwarza niebezpieczeñstwoprzytrzaœniêcia wysuniêtej przezokno czêœci cia³a (szyja, ramiê, rêka) ipowa¿nych obra¿eñ.

W przypadku przyciêcia ubrania lubinnego przedmiotu nale¿y natych-miast odsun¹æ szybê, wciskaj¹codpowiedni prze³¹cznik.

Page 157: Scenic II Instrukcja

1

5

2

3

4

6 7

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.19

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 19

3.19

ELEKTRYCZNE PODNOSZENIE SZYB ZE STEROWANIEM IMPULSOWYM

Tryb impulsowy stanowi uzupe³nieniefunkcji elektrycznego podnoszeniaszyb, opisanej w poprzednim punkcie.Je¿eli pojazd jest wyposa¿ony w funk-cjê sterowania impulsowego, mo¿eona znajdowaæ zastosowanie w przy-padku:- wy³¹cznie szyby po stronie kierowcy;- lub wszystkich szyb.

Ustawiæ prze³¹cznik 1, 2, 3, 5, 6 lub 7.

System dzia³a :- przy w³¹czonym zap³onie;- przy wy³¹czonym zap³onie, do chwilipierwszego otwarcia drzwi przednichpo stronie kierowcy (dzia³anie ogra-niczone do oko³o 20 minut).

Bezpieczeñstwo dzieciPrze³¹cznik 4 blokuje dzia³anie podnoœnika tylnych szyb i uniemo¿liwiaotwarcie tylnych drzwi.

Odpowiedzialnoœæ kierowcyNigdy nie nale¿y opuszczaæ pojazdu, je¿eli karta RENAULT znajduje siê wew-n¹trz, pozostawiaj¹c w kabinie dziecko (lub zwierzê). Mog³oby ono uruchomiæelektryczne podnoszenie szyb, co stwarza niebezpieczeñstwo przytrzaœniêciawysuniêtej przez okno czêœci cia³a (szyja, ramiê, rêka) i powa¿nych obra¿eñ.

W przypadku przyciêcia ubrania lub innego przedmiotu nale¿y natychmiastodsun¹æ szybê, wciskaj¹c odpowiedni prze³¹cznik.

Page 158: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.20

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 20

3.20

ELEKTRYCZNE PODNOSZENIE SZYB ZE STEROWANIEM IMPULSOWYM (ci¹g dalszy)

Tryb zwyk³y- Wcisn¹æ dany prze³¹cznik w celuopuszczenia szyby, przytrzymuj¹c godo chwili uzyskania ¿¹danegopo³o¿enia.

- Poci¹gn¹æ do góry dany prze³¹cznikw celu podniesienia szyby, przytrzy-muj¹c do chwili uzyskania ¿¹danegopo³o¿enia.

Tryb impulsowy- Wcisn¹æ krótko dany prze³¹cznik:szyba zostaje ca³kowicie opusz-czona.- Krótko poci¹gn¹æ do góry danyprze³¹cznik: szyba zostaje ca³kowiciepodniesiona.

Wciœniêcie przycisku podczas opusz-czania szyby powoduje jej zatrzyma-nie.

Zdalnie sterowane zamykanieszyb(dotyczy pojazdów wyposa¿onych wfunkcjê impulsowego sterowania pod-noszeniem szyb we wszystkich szy-bach).

W przypadku zablokowania zamkówdrzwi z zewn¹trz i wciœniêcia dwarazy z rzêdu przycisku blokuj¹cegona karcie RENAULT lub w drzwiachalbo klapie baga¿nika (karta dzia³a-j¹caw trybie “wolne rêce”), szyby zam-kn¹ siê automatycznie.

Cecha szczególnaJeœli szyba podczas podnoszenia napo-tka na opór (np. palce pasa¿era, ³apazwierzêcia, ga³¹Ÿ drzewa...), zatrzy-muje siê, a nastêpnie opuszcza o kilkacentymetrów.

Niemniej jednak zaleca siê korzysta-nie z systemu tylko w przypadku, gdyu¿ytkownik widzi pojazd oraz gdynikogo nie ma w kabinie.

Zamykanie szyb mo¿espowodowaæ powa¿neobra¿enia.

Nieprawid³owoœci w dzia³aniuW przypadku, gdy funkcja zamykaniaszyby nie dzia³a, systemprzechodzi natryb nieimpulsowy: nale¿y wcisn¹æ,tyle razy, ile to konieczne, danyprze³¹cznik, a¿ szyba zostanie zam-kniêta, i przytrzymaæ go (po stroniezamykania) przez jedn¹ sekundê wcelu ustawienia parametrów po-cz¹tkowych systemu.

Wrazie potrzeby nale¿y siê zwróciæ doPartnera RENAULT.

Page 159: Scenic II Instrukcja

1

2

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.21

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 21

3.21

RÊCZNE PODNOSZENIE SZYB PRZEDNIA SZYBA

Rêczne podnoszenie szybObracaæ korbk¹ 1.

Przednia szyba z pow³okamiodblaskowymi (dostêpna zale¿nieod wersji pojazdu)Dziêki wykorzystaniu efektu odblas-kowego pozwala ona na ograniczenieprzep³ywu promieni s³onecznych(zw³aszcza podczerwonych).

Na szybie znajduj¹ siê dwie strefy 2umo¿liwiaj¹ce korzystanie z kartuprawniaj¹cych do przejazdu (np.karta autostradowa, karta parkingowa,itp.), usytuowane po obu stronach lus-terka wstecznego.

Page 160: Scenic II Instrukcja

1

3

1

2

AB C

D0

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.22

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 22

3.22

DACH OTWIERANY ELEKTRYCZNIE

Zas³onaZas³onê mo¿na odsuwaæ lub zasuwaæ,tylko gdy dach jest zamkniêty:- odsuwanie zas³ony: pchn¹æ uchwyt1 do góry i przytrzymaæ zas³onê a¿dosunie siê do zwijacza;

- zasuwanie zas³ony: poci¹gn¹æuchwyt 1 a¿ do zablokowania zatrza-sku.

Uchylanie dachu- otwieranie: odsun¹æ zas³onê, poczym obróciæ przycisk 2 do po³o¿e-nia A;

- zamykanie: ustawiæ przycisk 2 wpo³o¿eniu 0.

Rozsuwanie dachu- otwieranie: odsun¹æ zas³onê, poczym ustawiæ przycisk 2 w po³o¿e-niu B, C lub D, zale¿nie od ¿¹da-nego poziomu otwarcia dachu;

- zamykanie: obróciæ przycisk 2 dopo³o¿enia 0.

Funkcja ta dzia³a:- przy w³¹czonym zap³onie,- przy wy³¹czonym zap³onie, do chwilipierwszego otwarcia drzwi przednichpo stronie kierowcy (dzia³anie ogra-niczone do oko³o 20 minut).

- Nigdy nie nale¿y otwieraæ dachu,gdy zas³ona jest zasuniêta.

- Nie wolno równie¿ jeŸdziæ z otwar-tym dachem i zasuniêt¹ zas³on¹.

Odpowiedzialnoœæ kierowcyNigdy nie nale¿y opuszczaæpojazdu, je¿eli kartaRENAULT znajduje siê

wewn¹trz, pozostawiaj¹c w kabiniedziecko (lub zwierzê). Mog³oby onouruchomiæ elektryczne zamykaniedachu, co stwarza niebezpieczeñstwoprzytrzaœniêcia wysuniêtej na zew-n¹trz czêœci cia³a (szyja, ramiê, rêka) ipowa¿nych obra¿eñ.

W przypadku przyciêcia ubrania lubinnego przedmiotu nale¿y natych-miast odsun¹æ dach, obracaj¹c przy-cisk 2 ca³kowicie w prawo (po³o¿e-nie D).

Page 161: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.23

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 23

3.23

DACH OTWIERANY ELEKTRYCZNIE (ci¹g dalszy)

Zdalnie sterowane zamykaniedachu (dotyczy pojazdów wypo-sa¿onych w funkcjê impulsowego ste-rowania podnoszeniem szybwewszys-tkich szybach).

W przypadku zablokowania zamkówdrzwi przy pomocy karty RENAULT iwciœniêcia dwa razy z rzêdu przyciskublokuj¹cego na karcie RENAULT, lubprzycisku na klamce drzwi kierowcylub klapie baga¿nika (karta dzia³aj¹caw trybie “wolne rêce”), szyby i otwie-rany dach zamkn¹ siê automatycznie.

Po zamkniêciu otwieranego dachuprzy pomocy nadajnika zdalnego ste-rowania, wciœniêcie przycisku 3spowoduje powrót dachu dopo³o¿enia, w jakim znajdowa³ siêprzed zamkniêciem.

Przypadki szczególneJe¿eli szyba otwieranego dachu napo-tka opór w trakcie zamykania (np.palce pasa¿era, ³apa zwierzêcia, ga³¹Ÿdrzewa...), zatrzymuje siê i cofa ooko³o kilka centymetrów.

Niemniej jednak zaleca siê korzysta-nie z systemu tylko w przypadku, gdyu¿ytkownik widzi pojazd oraz gdynikogo nie ma w kabinie.

Zamkniêcie otwieranegodachu mo¿e spowodowaæpowa¿ne obra¿enia.

Nieprawid³owoœci w dzia³aniuW przypadku nieprawid³owoœcisprawdziæ, czy nic nie utrudnia dzia³a-nia, a nastêpnie obróciæ przycisk 2 dopo³o¿enia 0, nastêpnie wcisn¹æ przy-cisk 3, przytrzymuj¹c go do chwilikompletnego zamkniêcia dachu.

Uwaga: podczas wykonywania tejczynnoœci funkcja ogranicznikaotwieranego dachu jest wy³¹czona.

Nale¿y jak najszybciej skontakto-waæ siê z Autoryzowanym Partne-rem RENAULT.

Œrodki ostro¿noœci- Pojazd z relingami dachowymiOgólnie bior¹c, odradzamy korzys-tanie z otwieranego dachu.

Przed otwarciemdachunale¿y skon-trolowaæ przedmioty i/lub akcesoria(baga¿nik do przewo¿enia roweru,baga¿nik dachowy, itd.) zamonto-wane na relingach: powinny one byæprawid³owo rozmieszczone i zamo-cowane oraz nie utrudniaæ otwiera-nia dachu.

W celu uzyskania dodatkowychinformacji, dotycz¹cych wyboruodpowiedniego wyposa¿enia nale¿yzwróciæ siê do Autoryzowanego Par-tnera RENAULT.

- Wysiadaj¹c z samochodu nale¿ysprawdziæ, czy dach zosta³ prawid-³owo zamkniêty.

- Uszczelka otwieranego dachupowinna byæ czyszczona co trzymiesi¹ce przy u¿yciu œrodkówwybranych przez S³u¿by Techni-czne RENAULT.

- Dachu nie nale¿y otwieraæ naty-chmiast po ustaniu deszczu orazbezpoœrednio po umyciu samo-chodu.

Page 162: Scenic II Instrukcja

2

A

5

4

13

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.24

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 24

3.24

OS£ONA PRZECIWS£ONECZNA

Os³ona przeciws³oneczna przed-niaOpuœciæ os³onê przeciws³oneczn¹ 1 naprzedni¹ szybê lub odpi¹æ j¹ i opuœciæna boczn¹ szybê.

Lusterka 2 bez oœwietleniaZale¿nie od wersji pojazdu, odsun¹æpokrywê 3.

Lusterka z oœwietleniemZale¿nie od wersji pojazdu, odsun¹æpokrywê 5.

Oœwietlenie 4 jest automatyczne.

Lusterko APoci¹gn¹æ za wyciêcieAw celu otwar-cia go.

Page 163: Scenic II Instrukcja

6

7

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.25

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 25

3.25

OS£ONY PRZECIWS£ONECZNE

Boczne os³ony przeciws³onecznePodnieœæ os³onê, ci¹gn¹c za uchwyt 6 iumieœciæ zaczepy 7wgnieŸdzie (upew-niæ siê, czy zaczep jest dobrze zabloko-wany).

Page 164: Scenic II Instrukcja

1

2

3

4

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.26

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 26

3.26

OŒWIETLENIE WNÊTRZA

Lampka sufitowaWciœniêcie prze³¹cznika 2 powoduje:- w³¹czenie oœwietlenia na sta³e;- w³¹czenie oœwietlenia przy otwarciujednych drzwi. Oœwietlenie gaœniedopiero, gdy drzwi zostan¹ prawid-³owo zamkniête i po up³ywie okreœlo-nego czasu;- natychmiastowe zgaszenie oœwietle-nia.

Œwiat³a punktoweSiedz¹c z przodu, wcisn¹æ prze³¹cz-nik 1, by zapaliæ œwiat³o po stronie kie-rowcy, lub prze³¹cznik 3, by zapaliæœwiat³o po stronie pasa¿era.

Lampki w drzwiachKa¿da z lampek 4 zapala siê w chwiliotwarcia drzwi lub klapy schowka podpod³og¹.

Odblokowanie zamka i otwarciedrzwi lub baga¿nika powoduje cza-sowe w³¹czenie lampek sufitowychi lampek w drzwiach.

Page 165: Scenic II Instrukcja

2

2

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:30 Page 3.27

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 27

3.27

OŒWIETLENIE BAGA¯NIKA I TYLNEJ SZYBY

Lampka oœwietlenia baga¿nikaLampka 1 zapala siê w chwili otwarciapokrywy baga¿nika.

Lampka oœwietlenia tylnej szybyotwieranejLampka 2 zapala siê w chwili otwarciatylnej szyby.

Page 166: Scenic II Instrukcja

BD

A

C

E

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:31 Page 3.28

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 28

3.28

SCHOWKI / ELEMENTY WYPOSA¯ENIA KABINY

Schowek pod kierownic¹ AW celu otwarcia schowka nale¿ypoci¹gn¹æ za pokrywê.

Wschowku tymmo¿naprzechowywaæportmonetkê, nadajnik zdalnego stero-wania do bramy parkingu, itd.

Schowek na bilon B

Górny schowek CWschowku tymmo¿naprzechowywaætelefon komórkowy, klucze, itd. Nienale¿y w nim umieszczaæ kartyRENAULT dzia³aj¹cej w trybie auto-matycznym.

Miejsce na radio DZast¹pione schowkiem, je¿eli pojazdnie jest wyposa¿ony w odbiornikradiowy.

Na pod³odze, przy foteluprzednim, nie powinnyznajdowaæ siê ¿adneprzedmioty: w przypadku

gwa³townego hamowania mog³ybyone przesun¹æ siê w kierunkupeda³ów i uniemo¿liwiæ ich u¿ycie.

Schowek po stronie pasa¿era EW celu otwarcia schowka, nale¿ypoci¹gn¹æ za uchwyt.

Ten schowek posiada wlot powietrzazewnêtrznego oraz, zale¿nie od wersjipojazdu, przewód doprowadzaj¹cypowietrze z uk³adu klimatyzacji;mieszcz¹ siê w nim dokumenty for-matu A4, du¿a butelka z wod¹…

Page 167: Scenic II Instrukcja

2

1

3

5

4

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:31 Page 3.29

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 29

3.29

SCHOWKI / ELEMENTY WYPOSA¯ENIA KABINY (ci¹g dalszy)

Schowki w pod³okietnikachprzednich drzwi 1Mo¿na w nich przechowywaæ ró¿neprzedmioty, np. p³yty kompaktowe.

Schowki w drzwiach 2Mo¿na w nich umieœciæ butelkê lubpopielniczkê.

Œrodkowa konsola przesuwanaW jej przedniej czêœci mo¿na prze-chowywaæ dokumenty formatu A4,du¿¹ butelkê wody, itd.

W tylnej czêœci jest miejsce na mniej-sz¹ butelkê.

Je¿eli zas³ona 3 ma pozostaæ ods³o-niêta, mo¿na zgasiæ œwiat³o, wciskaj¹cprze³¹cznik 5.

W celu przesuniêcia œrodkowej kon-soli do przodu lub do ty³u, wcisn¹æprzycisk 4 i przesun¹æ j¹. Gdy konsolaznajdzie siê na miejscu, puœciæ przy-cisk i sprawdziæ jej prawid³owe zablo-kowanie.

Wprzypadku intensywnej eksploatacjispecjalne zabezpieczenie uniemo¿liwijej dzia³anie przez kilka minut.

We wszystkich przypadkach waga³adunku nie mo¿e przekroczyæ 7 kg.

Page 168: Scenic II Instrukcja

7

76

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:31 Page 3.30

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 30

3.30

SCHOWKI / ELEMENTY WYPOSA¯ENIA KABINY (ci¹g dalszy)

Uchwyt 6S³u¿y on do przytrzymania siê w cza-sie jazdy. Nie nale¿y go u¿ywaæ przywchodzeniu lub wychodzeniu z samo-chodu.

Tylna pó³ka 7Podnieœæ j¹ do po³o¿enia poziomego.

Nie powinna ona nigdy byæ podnie-siona w czasie jazdy.

Page 169: Scenic II Instrukcja

8

8

10

9

9

10

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:31 Page 3.31

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 31

3.31

SCHOWKI / ELEMENTY WYPOSA¯ENIA KABINY (ci¹g dalszy)

Szuflada pod przednimi fotelami 8W szufladach tych mo¿na prze-chowywaæ atlas drogowy, dokumentypok³adowe pojazdu, itd.

Schowki pod nogami po stroniekierowcy i pasa¿erów jad¹cych zprzodu i z ty³u 9W miejscach tych mo¿na prze-chowywaæ mapy, szmatki...

Szuflada pod tylnymi siedze-niami 10

Page 170: Scenic II Instrukcja

1

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:31 Page 3.32

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 32

3.32

ZAG£ÓWKI TYLNE

Zag³ówekPo³o¿enie u¿ytkowePodnieœæ zag³ówek maksymalnie dogóry, a nastêpnie opuœciæ go a¿ dozablokowania.

Zdejmowanie zag³ówkaWcisn¹æ zaczep lub zaczepy, a nastê-pnie wyj¹æ zag³ówek.

Monta¿ zag³ówka w oparciu fotelaWprowadziæ trzpienie w prowadnice,wcisn¹æ zaczep 1 i opuœciæ zag³ówek.

Sk³adanie zag³ówkaWcisn¹æ zatrzask 1 i opuœciæ ca³kowi-cie zag³ówek.

Zag³ówek ca³kowicie opuszczonyjest zag³ówkiem z³o¿onym. Zag-³ówka nie wolno sk³adaæ, gdy nadanym miejscu siedzi pasa¿er.

Zag³ówki s¹ elementamiwyposa¿enia wp³ywaj¹cymina bezpieczeñstwo jazdy.Powinny one zawsze byæ

prawid³owo zamontowane iustawione w oparciach foteli.

Page 171: Scenic II Instrukcja

1

A

2

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:31 Page 3.33

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 33

3.33

ZAG£ÓWEK DLA DZIECKA

Zale¿nie od wersji pojazdu, zag³ówekdla dziecka stanowi wyposa¿enie mie-jsc tylnych bocznych (w przypadkuzwyk³ego nadwozia) lub miejsc tyl-nych bocznych drugiego rzêdu (wprzypadku d³ugiego nadwozia).

Regulacja wysokoœciPoci¹gn¹æ zag³ówek do siebie, prze-suwaj¹c go jednoczeœnie do zalecanejwysokoœci (patrz rysunek A).

Zag³ówki s¹ elementamiwyposa¿enia wp³ywaj¹-cymi na bezpieczeñstwojazdy. Powinny one

zawsze byæ prawid³owo zamonto-wane i ustawione w oparciachfoteli.

Zdejmowanie zag³ówkaNacisn¹æ na zaciski 1 i podnieœæ za-g³ówek a¿ do jego zwolnienia.

Monta¿ zag³ówkaZag³ówekmusi zostaæ zamontowany zgniazdem taœmy szyjnej 2 umieszczo-nym po stronie drzwi.

Wprowadziæ trzpienie w prowadnice zrowkami skierowanymi do przodu,nacisn¹æ na zacisk i obni¿yæ zag³ówekdo ¿¹danej wysokoœci.

Page 172: Scenic II Instrukcja

2

3

4

4

5

2

B

C

1

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:31 Page 3.34

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 34

3.34

ZAG£ÓWEK DLA DZIECKA (ci¹g dalszy)

Obs³uga zag³ówka dla dzieckaPodnieœæ blokadê 3, wyj¹æ taœmê 4,nastêpnie opuœciæ blokadê 3. Obni¿yæca³kowicie poduszkê B.

Posadziæ dziecko w fotelu. Dwa bocz-ne elementy przytrzymuj¹ce 5 musz¹byæ u³o¿one po obu stronach szyi.Nastêpnie ustawiæ wysokoœæ za-g³ówka: podstawa bocznych elemen-tów przytrzymuj¹cych 5 powinna siêznajdowaæ oko³o dwa centymetry nadramionami.

W celu zapewnienia wiêkszego kom-fortu osoby zajmuj¹cej miejsce,umieœciæ pas w gnieŸdzie 2. Infor-macje na naklejce C przypominaj¹ wjaki sposób nale¿y postêpowaæ.

Zamykanie zag³ówkaPodnieœæ blokadê 3, zamkn¹æ ca³kowi-cie poduszkêB, w³o¿yæ taœmê 4, nastê-pnie opuœciæ blokadê 3wcelu zabloko-wania poduszki. Sprawdziæ, czyzosta³a prawid³owo zablokowana.

Zag³ówek dla dzieckamo¿e byæ u¿ywany wy³¹cz-nie jako uzupe³nieniepoduszki podwy¿szaj¹cej

posiadaj¹cej homologacjê dla kate-gorii 2 (15 do 25 kg) i 3 (22 do36 kg). Patrz paragraf: “w celuzapewnienia bezpieczeñstwa dzie-ciom” w rozdziale 1.Poza tymi przypadkami, poduszkaBmusi byæ zawsze zablokowana wpo³o¿eniu podniesionym.

Sk³adanie zag³ówka dla dzieckaNacisn¹æ na zacisk 1 prowadnicy zag-³ówka i opuœciæ ca³kowicie zag³ówek.

Zag³ówek ca³kowicie opuszczonyjest zag³ówkiem z³o¿onym. Za-g³ówka nie wolno sk³adaæ, gdy nadanym miejscu siedzi pasa¿er.

Page 173: Scenic II Instrukcja

1

1

1

2

33

2

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:31 Page 3.35

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 35

3.35

REGULACJA TYLNYCH FOTELI

Na tylne miejsca sk³adaj¹ siêniezale¿ne fotele.

Przesuwanie foteli do przodu lub doty³u (zale¿nie od wersji pojazdu)Podnieœæ dŸwigniê 1 w celu odbloko-wania.

Po przesuniêciu fotela do ¿¹danegopo³o¿enia, puœciæ dŸwigniê i upewniæsiê, czy fotel zosta³ zablokowany.

Regulacja k¹ta nachylenia oparciaPoci¹gn¹æ za dŸwigniê 2.

Ustawiæ k¹t nachylenia oparcia.

Ze wzglêdów bezpieczeñs-twa czynnoœci te nale¿ywykonywaæ na postoju.

Sk³adanie oparcia fotela (w formêstolika)Opuœciæ zag³ówek 3.

Podnieœæ dŸwigniê 2, opuœciæ oparcie iupewniæ siê, czy zosta³o dok³adniezablokowane.

Po ca³kowitymz³o¿eniu oparcia na sie-dzenie powstaje stolik.

W tym po³o¿eniu fotele mog¹wytrzymaæ ciê¿ar do 80 kg.

Przy sk³adaniu lub rozk³a-daniu tylnych foteli nale¿ysprawdziæ, czy mocowanias¹ czyste (nie powinny

znajdowaæ siê w nich kamyki,kawa³ki materia³u, zabawki, itp.).

Page 174: Scenic II Instrukcja

134

2

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:31 Page 3.36

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 36

3.36

FUNKCJONALNOŒÆ TYLNYCH FOTELI: podwozie zwyk³e

Sk³adanie fotelaOpuœciæ zag³ówek.

Ustawiæ fotel w po³o¿eniu stolika.

Przesun¹æ fotel do ty³u do oporu.

Przesun¹æ dŸwigniê 1 i podnieœæ fotelprzechylaj¹c do przodu, a¿ do zablo-kowania go w po³o¿eniu pionowym.

Rozk³adanie foteliPrzesun¹æ dŸwigniê pod fotelem 2 wcelu odblokowania fotela z pionowegopo³o¿enia, nastêpnie obni¿yæ do wyso-koœci oko³o dziesiêciu centymetrówodpod³ogi i puœciæ.

Zablokuje siê sam we w³aœciwejpozycji.

Wyjmowanie fotelaOpuœciæ zag³ówek.

Odpi¹æ klamrê lub klamry pasa przyfotelu.

Z³o¿yæ oparcie fotela.

Przesun¹æ fotel do ty³u do oporu.

Przesun¹æ dŸwigniê 1 i podnieœæ fotela¿ do zablokowania go w po³o¿eniupionowym.

Odblokowaæ zatrzaski 3 i 4.

Przytrzymaæ fotel, a nastêpnie pod-nieœæ go do góry.

Przy sk³adaniu lub rozk³a-daniu tylnych foteli nale¿ysprawdziæ, czy mocowanias¹ czyste (nie powinny

znajdowaæ siê w nich kamyki,kawa³ki materia³u, zabawki, itp.).

Page 175: Scenic II Instrukcja

10

9

8

6

75

10

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:31 Page 3.37

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 37

3.37

FUNKCJONALNOŒÆ TYLNYCH FOTELI: podwozie zwyk³e (ci¹g dalszy)

Monta¿ fotelaPrzed zamontowaniem fotela nale¿ysprawdziæ, czy dr¹¿ek 6 styka siê zogranicznikiem 7.

Jeœli tak nie jest, wcisn¹æ element ste-ruj¹cy 8 i przesun¹æ dr¹¿ek 6 w takisposób, by zetkn¹³ siê z ograniczni-kiem 7.

Podczas instalacji bocznych foteli,nale¿y siê upewniæ, czy przelotkataœmy pasa 5 znajduje siê po stroniedrzwi.

Wsun¹æ nogi fotela 10 w mocowania:zablokuj¹ siê one automatycznie.Sprawdziæ prawid³owe zablokowanie.

Odblokowaæ zatrzask 9, nastêpnieobni¿yæ fotel do wysokoœci oko³o dzie-siêciu centymetrów nad pod³og¹ ipuœciæ: fotel automatycznie ustawi siêw odpowiednim po³o¿eniu. Sprawdziæprawid³owe zablokowanie.

Ze wzglêdów bezpieczeñ-stwa czynnoœci te nale¿ywykonywaæ na postoju.

Page 176: Scenic II Instrukcja

A

C

B

A

B

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:31 Page 3.38

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 38

3.38

FUNKCJONALNOŒÆ TYLNYCH FOTELI: podwozie zwyk³e (ci¹g dalszy)

Wysuniêcie tylnych foteli bocz-nych na œrodekZale¿nie od wersji pojazdu, istniejemo¿liwoœæ przesuniêcia foteli doœrodka w celu zapewnienia pasa¿eromwiêkszej przestrzeni.

W tym celu nale¿y wykorzystaæpunkty mocuj¹ce B i oba bocznefotele. Zainstalowaæ fotele tak, jak tozosta³o opisane na poprzednich stro-nach.

Przy takim ustawieniu, fotele mo¿naprzesun¹æ bardziej w ty³ (zale¿nie odwersji pojazdu).

W celu powrotu do konfiguracji ztrzema miejscami nale¿y skorzystaæ zpunktów mocowania A w przypadkufoteli bocznych iCwprzypadku fotelaœrodkowego.

Nie wolno zapomnieæ o w³o¿eniuklamr tylnych pasówdo odpowiednichobudów przy ka¿dym fotelu.

Ze wzglêdów bezpieczeñ-stwa czynnoœci te nale¿ywykonywaæ na postoju.

Page 177: Scenic II Instrukcja

1

2

3

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:31 Page 3.39

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 39

3.39

FUNKCJONALNOŒÆ TYLNYCH FOTELI: podwozie d³ugie

Tylne fotele w drugim rzêdzieSk³adanie bocznego fotela- Opuœciæ zag³ówek.- poci¹gn¹æ dŸwigniê 1 i z³o¿yæ opar-cie, sprawdziæ, czy zosta³o prawid-³owo zablokowane;

- od ty³u poci¹gn¹æ za pas 2 i unieœæfotel do po³o¿enia pionowego;

- od strony tylnych drzwi, poci¹gn¹æza uchwyt 3 i unieœæ fotel dopo³o¿enia pionowego.

Rozk³adanie bocznego fotela- Opuœciæ fotel, dociskaj¹c go do pod-³ogi, sprawdziæ, czy zosta³ prawid-³owo zablokowany;

- poci¹gn¹æ za uchwyt 1 i podnieœæoparcie, sprawdziæ, czy jest prawid-³owo zablokowane.

Przy wykonywaniu jakich-kolwiek czynnoœci przy tyl-nych fotelach w drugim rzê-dzie nale¿y sprawdziæ, czy

nic nie blokuje mocowañ (czêœæ cia³apasa¿era, zwierzê, kamyki, szmaty,zabawki, itd.).

Ze wzglêdów bezpieczeñ-stwa, regulacje foteli nale¿yprzeprowadzaæ na postoju.

Page 178: Scenic II Instrukcja

4

5

1

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:31 Page 3.40

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 40

3.40

FUNKCJONALNOŒÆ TYLNYCH FOTELI: podwozie d³ugie (ci¹g dalszy)

Tylne fotele w drugim rzêdzie(ci¹g dalszy)Wyjmowanie bocznego fotela- Odpi¹æ klamrê pasa przy fotelu;- z³o¿yæ fotel;- chwyciæ dŸwigniê 4, a nastêpnie pod-nieœæ fotel.

Monta¿ bocznego fotela-Wsun¹æ nogi fotela 5 w mocowania:zablokuj¹ siê one automatycznie.- opuœciæ fotel, dociskaj¹c go do pod-³ogi i sprawdziæ, czy jest prawid³owozablokowany;- poci¹gn¹æ za uchwyt 1 i podnieœæoparcie, a nastêpnie sprawdziæ, czyjest prawid³owo zablokowane.

Przy wykonywaniu jakich-kolwiek czynnoœci przy tyl-nych fotelach w drugim rzê-dzie nale¿y sprawdziæ, czy

nic nie blokuje mocowañ (czêœæ cia³apasa¿era, zwierzê, kamyki, szmaty,zabawki, itd.).

Ze wzglêdów bezpieczeñ-stwa, regulacje foteli nale¿yprzeprowadzaæ na postoju.

Page 179: Scenic II Instrukcja

6

7

89

10

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:31 Page 3.41

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 41

3.41

FUNKCJONALNOŒÆ TYLNYCH FOTELI: podwozie d³ugie (ci¹g dalszy)

Tylne fotele w drugim rzêdzie(ci¹g dalszy)Sk³adanie œrodkowego fotela- Opuœciæ zag³ówek.- poci¹gn¹æ za klamry pasa, a nastêp-nie umieœciæ go w gnieŸdzie;

- z³o¿yæ oparcie i sprawdziæ, czy zos-ta³o prawid³owo zablokowane;

- poci¹gn¹æ za pas 7 i podnieœæ foteldo po³o¿enia pionowego, a nastêpniesprawdziæ, czy jest prawid³owozablokowany.

Rozk³adanie œrodkowego fotela- Odblokowaæ zatrzask 9 i docisn¹æfotel do pod³ogi, a nastêpnie spraw-dziæ, czy jest prawid³owo zabloko-wany;

- poci¹gn¹æ za uchwyt 6 i podnieœæoparcie, a nastêpnie sprawdziæ, czyjest prawid³owo zablokowane;

- podnieœæ zag³ówek.

Wyjmowanie œrodkowego fotelaPo z³o¿eniu fotela:- odblokowaæ zatrzask 9;- chwyciæ dŸwigniê 8, a nastêpnie pod-nieœæ fotel.

Monta¿ œrodkowego fotelaWsun¹æ nogi fotela 10 w mocowania:zablokuj¹ siê one automatycznie.- opuœciæ fotel i sprawdziæ, czy jestprawid³owo zablokowany;

- poci¹gn¹æ za uchwyt 6 i podnieœæoparcie, a nastêpnie sprawdziæ, czyjest prawid³owo zablokowane.

Przy wykonywaniu jakich-kolwiek czynnoœci przy tyl-nych fotelach w drugimrzêdzie nale¿y sprawdziæ,

czy nic nie blokuje mocowañ(czêœæ cia³a pasa¿era, zwierzê,kamyki, szmaty, zabawki, itd.).

Ze wzglêdów bezpie-czeñstwa, regulacje fotelinale¿y przeprowadzaæ napostoju.

Page 180: Scenic II Instrukcja

A

12

13

11

1111

A

1514

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:31 Page 3.42

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 42

3.42

FUNKCJONALNOŒÆ TYLNYCH FOTELI: podwozie d³ugie

Wczasiewykonywania jakich-kolwiek czynnoœci przy tyl-nych fotelach w trzecim rzê-dzie nale¿y:

- sprawdziæ, czy ¿adna osoba nie znaj-duje siê w pobli¿u przesuwanychczêœci;- zadbaæ o zachowanie wystarczaj¹cejwolnej przestrzeni wokó³ fotela;- sprawdziæ, czy nic nie blokuje czêœcibaga¿nika przeznaczonej na z³o¿onyfotel.

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa, regu-lacje foteli nale¿y przeprowadzaæ napostoju.

Tylne fotele w trzecim rzêdzieSk³adanie fotela- Od strony baga¿nika, zwin¹æ, a nas-têpnie wyj¹æ wyk³adzinê baga¿ni-ka 12;- opuœciæ zag³ówek;- odpi¹æ zamki pasów;- poci¹gn¹æ za taœmê 11;- nacisn¹æ na oparcie (strefyA) fotela wcelu zablokowania go i sprawdziæ, czyjest prawid³owo zablokowane;- opuœciæ klamry pasa, a nastêpniepo³o¿yæ wyk³adzinê.

Uwaga: zaczepy 13 s³u¿¹ do przytrzy-mania zamków pasów.

Rozk³adanie fotela- Od strony baga¿nika, wyj¹æ pokrywêprzestrzeni baga¿owej, z³o¿yæ, a nas-têpnie zdj¹æ wyk³adzinê baga¿nika.Sprawdziæ, czy zielone wskaŸniki 14 i15 nie s¹ widoczne, w przeciwnymrazie nacisn¹æ na nie w celu ich scho-wania;- poci¹gn¹æzapas11, zablokowaæ fotel,ci¹gn¹c za górn¹ czêœæ oparcia isprawdziæ, czy jest prawid³owo zablo-kowane. Sprawdziæ, czy zielonewskaŸniki 14 (i/lub 15) s¹ teraz wi-doczne, upewniæ siê, czy fotel jestprawid³owo zablokowany;- podnieœæ zag³ówek;- zatrzasn¹æ zamki w klamrach pasów.

Page 181: Scenic II Instrukcja

2450

8

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:31 Page 3.43

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 43

3.43

FUNKCJONALNOŒÆ TYLNYCH FOTELI: podwozie d³ugie (ci¹g dalszy)

Dostêp do tylnych foteli w trze-cim rzêdzie- Od strony tylnych drzwi, przesun¹æmaksymalnie do przodu fotel tylny wdrugim rzêdzie;- opuœciæ zag³ówek;- z³o¿yæ fotel;- usi¹œæ w tylnym fotelu w trzecimrzêdzie;- poci¹gn¹æ za tylny fotel w drugimrzêdzie w celu ustawienia go wpo³o¿eniu stolika;- podnieœæ oparcie.

Zastrze¿enie dotycz¹ce u¿ytko-waniaZabrania siê jazdy ze z³o¿onym opar-ciem lub fotelem tylnym w drugimrzêdzie, gdy na fotelu w trzecim rzê-dzie podró¿uje pasa¿er.

Page 182: Scenic II Instrukcja

3

3

21

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:31 Page 3.44

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 44

3.44

POPIELNICZKI - ZAPALNICZKA

Popielniczka 1Popielniczka jest wyjmowana i mo¿naj¹ zainstalowaæ w miejscach przezna-czonych na butelki.

Zapalniczka 2Przy w³¹czonym zap³onie, wcisn¹æzapalniczkê 2.

Wysunie siê ona automatycznie poodpowiednim rozgrzaniu. Wyj¹æ j¹.Po u¿yciu, nale¿y zapalniczkê w³o¿yæw jej gniazdo, nie wciskaj¹c do oporu.

Gniazdko do akcesoriów 3Zale¿nie od wersji pojazdu, mo¿e onoznajdowaæ siê równie¿ w miejscuzapalniczki 2.

Gniazdko s³u¿y do pod³¹czenia akce-soriów posiadaj¹cych atest S³u¿bTechnicznych RENAULT, o maksy-malnej mocy 120 W (napiêcie 12 V).

Page 183: Scenic II Instrukcja

1

2

2

1

3

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:31 Page 3.45

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 45

3.45

BAGA¯NIK

OtwieranieNacisn¹æ przycisk 1 i podnieœæpokrywê baga¿nika.

Zastrze¿enie dotycz¹ce u¿ytko-waniaNie ma mo¿liwoœci jednoczesnegootwarcia pokrywy baga¿nika i tylnejszyby (blokada elektroniczna).

Zamykanie:Opuœciæ pokrywê baga¿nika, korzysta-j¹c w tym celu z uchwytów wewnêtrz-nych 2.

Otwieranie rêczne od wewn¹trzWprzypadku brakumo¿liwoœci odblo-kowania zamka baga¿nika, mo¿na gootworzyæ rêcznie:- Dostêp do baga¿nika uzyskuje siêsk³adaj¹c oparcie(a) tylnej kanapy,- Wsun¹æ o³ówek, lub inny, podobnyprzedmiot, w zag³êbienie 3 i prze-sun¹æ ca³oœæ w sposób wskazany narysunku.- Pchn¹æ klapê baga¿nika, by gootworzyæ.

Page 184: Scenic II Instrukcja

1

2

3

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:31 Page 3.46

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 46

3.46

OTWIERANA TYLNA SZYBA

OtwieranieWcisn¹æ przycisk 1.

Podnieœæ tyln¹ szybê za podstawêwycieraczki 2.

Zastrze¿enie dotycz¹ce u¿ytko-waniaNie ma mo¿liwoœci jednoczesnegootwarcia pokrywy baga¿nika i tylnejszyby (blokada elektroniczna).

Zamykanie:Chwyciæ podstawê wycieraczki 2 iopuœciæ szybê, a¿ do jej zablokowania.

Poci¹gn¹æ za uchwyt 3 w celu uzyska-nia dostêpu do baga¿nika.

D³uga jazda z otwart¹ tyln¹szyb¹ mo¿e spowodowaæpogorszenie siê warunków wkabinie, istnieje bowiem

ryzyko przedostawania siê spalin downêtrza pojazdu. Po³o¿enie to mo¿ebyæ wykorzystywane w czasie krót-kich przejazdów, lub przy przewozieprzedmiotów o du¿ej objêtoœci , bezkoniecznoœci otwierania pokrywybaga¿nika. W takim przypadku,nale¿y pamiêtaæ o zamkniêciu pozos-ta³ych szyb i otwieranego dachu orazo ustawieniu œredniej lubmaksymal-nej si³y nawiewu, w celu uniemo¿-liwienia przedostawania siê spalin dokabiny.

Page 185: Scenic II Instrukcja

2

1

2

1

A

B

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:31 Page 3.47

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 47

3.47

TYLNA PÓ£KA: podwozie zwyk³e

Tylna pó³kaChc¹c j¹ wyj¹æ, nale¿y odczepiæ dwielinki œci¹gaj¹ce 1.

Z³o¿yæ czêœæ A na pó³kê B, nastêpniepoci¹gn¹æ do siebie.

Na tylnej pó³ce ustawionejw górnym po³o¿eniu niewolno umieszczaæ ¿adnychprzedmiotów, a zw³aszcza

ciê¿kich lub twardych.W razie gwa³townego hamowanialub wypadku mog³yby one sta-nowiæ zagro¿enie dla osóbpodró¿uj¹cych pojazdem.

Przy jej zak³adaniu, postêpowaæ wodwrotnej kolejnoœci.

Zmiana wysokoœci po³o¿enia tyl-nej pó³kiUmieœciæ tyln¹ pó³kê na wspornikach2 znajduj¹cych siê w po³owie wyso-koœci baga¿nika.

Maksymalna masa ³adunku prze-wo¿onego na tylnej pó³ce umiesz-czonej w po³owie wysokoœci baga¿-nika, albo w dolnym po³o¿eniu:25 kg równomiernie roz³o¿one.

Page 186: Scenic II Instrukcja

2

1

A

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:32 Page 3.48

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 48

3.48

POKRYWA PRZESTRZENI BAGA¯OWEJ: podwozie d³ugie

Zwijanie giêtkiej czêœci ApokrywyPrzy pomocy uchwytu 1 poci¹gn¹ælekko pokrywêwceluwyjêcia ko³kówzpunktów mocowania znajduj¹cych siêpo obu stronach baga¿nika.

Przytrzymaæ pokrywê podczas zwija-nia.

Demonta¿ pokrywyWcisn¹æ przycisk 2, a jednoczeœniepodnieœæ praw¹ czêœæ zwijacza.

Nastêpnie podnieœæ lew¹ czêœæ zwi-jacza i wyj¹æ go.

W celu zamontowania pokrywy prze-strzeni baga¿owej wykonaæ opisaneczynnoœci w odwrotnej kolejnoœci.

Page 187: Scenic II Instrukcja

A

B

11

11

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:32 Page 3.49

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 49

3.49

PRZEWO¯ENIE PRZEDMIOTÓW W BAGA¯NIKUPrzewo¿one przedmioty powinny byæu³o¿one w ten sposób, by ichnajwiêksza p³aszczyzna opiera³a siê o:

- Oparcie tylnych foteli, jak w przy-padku zwyk³ego u³o¿enia ³adunku(przypadek A).

- Z³o¿ony tylny fotel (przypadek B).

- Przednie fotele, w przypadku maksy-malnego obci¹¿enia.

Miejsce na zaczepy mocuj¹ce 1

Najciê¿sze baga¿e powin-ny byæ u³o¿one bezpoœ-rednio na pod³odze. Je¿elisamochód jest w nie wypo-

sa¿ony, nale¿y skorzystaæ zpunktów mocuj¹cych zainstalowa-nych w pod³odze baga¿nika.Baga¿e nale¿y za³adowaæ w takisposób, by w razie gwa³townegohamowania ¿aden przedmiot niestanowi³ zagro¿enia dla osóbpodró¿uj¹cych pojazdem. Pasybezpieczeñstwa na tylnych fote-lach powinny byæ zawsze zapiête,nawet jeœli na miejscach tych niesiedz¹ pasa¿erowie.

Page 188: Scenic II Instrukcja

1

25

4

31

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:32 Page 3.50

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 50

3.50

SIATKA ODDZIELAJ¥CA

W pojazdach posiadaj¹cych takiewyposa¿enie s³u¿y do oddzieleniaczêœci przeznaczonej dla pasa¿erówod czêœci, w której przewo¿one s¹zwierzêta lub baga¿e.

Mo¿e byæ zamontowana:- za przednimi fotelami, przy wykorzy-staniu punktów 1 ;- za tylnymi fotelami, przy wykorzysta-niu punktów 2.

Monta¿ siatki za przednimi sie-dzeniamiWewn¹trz pojazdu, z obu stron:- podnieœæ os³onê 1 w celu uzyskaniadostêpu do punktów górnego moco-wania siatki;- wprowadziæ górny wspornik siatki 3do punktów mocowania;

- umocowaæ zaczep 4 taœmy siatki wdolnym punkcie znajduj¹cym siê zty³u przedniego fotela (w raziepotrzeby - przesun¹æ fotel do przodu,by uzyskaæ do niego dostêp);- wyregulowaæ taœmê 5 siatki w takisposób, aby by³a dobrze napiêta.

Page 189: Scenic II Instrukcja

2 6

5

43

7

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:32 Page 3.51

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 51

3.51

SIATKA ODDZIELAJ¥CA (ci¹g dalszy)

Monta¿ siatki za tylnymi siedze-niami(za drugim rzêdem tylnych foteli wwersji z d³ugim podwoziem)Wewn¹trz pojazdu, z obu stron:- unieœæ os³onê 2, by uzyskaæ dostêpdo prowadnicy s³u¿¹cej do zamoco-wania siatki w górnej czêœci;- umieœciæ górny wspornik 4 siatki wprowadnicy;

- umocowaæ zaczep 5 taœmy siatki wdolnym punkcie znajduj¹cym siêpod wyk³adzin¹ baga¿nika;- wyregulowaæ taœmê 6 siatki w takisposób, aby by³a dobrze napiêta.

Uwaga: wyciêcie 3 powinno znajdo-waæ siê od strony, po której przechodzitaœma œrodkowego pasa.

Nale¿y wyj¹æ punkty mocuj¹ce (jeœlipojazd jest w nie wyposa¿ony) przedzamontowaniem siatki oddzielaj¹cejbaga¿e.

Page 190: Scenic II Instrukcja

A B C D

1

NU692_9_G3-FRA.qxd 4/08/05 11:32 Page 3.52

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T3-POL.win 10/10/2005 14:40 - page 52

3.52

RELINGI DACHOWE

Ka¿da listwa dachowa jest wyposa-¿ona w klapki os³aniaj¹ce punktymocuj¹ce relingów dachowych.

Ka¿da klapka jest zakryta obrotow¹os³on¹ 1.

Dostêp do punktów mocuj¹cychObróciæ ka¿d¹ os³onê do góry 1.

W przypadku pojazdów, które nie s¹wyposa¿one w os³ony 1, nale¿y skon-taktowaæ siê z Autoryzowanym Part-nerem RENAULT.

Cechy szczególne pojazdówwyposa¿onych w d³ugie podwoziePodczas u¿ywania relingi dachowemog¹ byæ umieszczone wy³¹cznie wmiejscach A i B.

Miejsca C i D s³u¿¹ tylko jakopo³o¿enia do sk³adania relingówdachowych.

Dopuszczalne obci¹¿enie baga¿-nika dachowego : patrz rozdzia³ 6,paragraf “masy”.W celu zamontowania baga¿nikadachowego, nale¿y siê zapoznaæ z ins-trukcj¹ obs³ugi baga¿nika dostar-czon¹ przez producenta.

Instrukcja ta powinna byæ prze-chowywana razem z innymi doku-mentami pojazdu.

Page 191: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G4-FRA.qxd 19/08/05 11:49 Page 4.01

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T4-POL.win 10/10/2005 14:42 - page 1

4.01

Rozdzia³ 4: Obs³uga samochodu

Pokrywa komory silnika ........................................................................................................................ 4.02 - 4.03

Poziom oleju silnikowego / Wymiana oleju silnikowego ..................................................................... 4.04 ➟ 4.08

Poziom: p³ynu w uk³adzie ch³odzenia silnika .................................................................................................. 4.09

p³ynu hamulcowego .......................................................................................................................... 4.10

p³ynu w zbiorniku spryskiwaczy szyb / reflektorów ........................................................................... 4.11

Filtry ............................................................................................................................................................... 4.11

Akumulator .................................................................................................................................................... 4.12

Konserwacja nadwozia .......................................................................................................................... 4.13 - 4.14

Konserwacja obiæ tapicerskich ........................................................................................................................ 4.15

Page 192: Scenic II Instrukcja

1

2

NU692_9_G4-FRA.qxd 19/08/05 11:49 Page 4.02

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T4-POL.win 10/10/2005 14:42 - page 2

4.02

POKRYWA KOMORY SILNIKA

W celu otwarcia pokrywy, poci¹gn¹ædŸwigniê 1 znajduj¹c¹ siê z lewejstrony deski rozdzielczej.

Blokada zabezpieczaj¹caW celu odblokowania, poci¹gn¹æzaczep przechodz¹cy przez os³onêch³odnicy 2.

W przypadku wykonywaniajakichkolwiek prac podpokryw¹ komory silnikanale¿y pamiêtaæ, ¿e w ka¿dej

chwili mo¿e nast¹piæ samoczynnew³¹czenie wentylatora ch³odnicy.

Page 193: Scenic II Instrukcja

5

4

3

NU692_9_G4-FRA.qxd 19/08/05 11:49 Page 4.03

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T4-POL.win 10/10/2005 14:42 - page 3

4.03

POKRYWA KOMORY SILNIKA (ci¹g dalszy)

Podnieœæ pokrywê, wyj¹æ podporê 4 zobejmy 5 i, ze wzglêdów bezpieczeñ-stwa, umieœciæ koniecznie w gnieŸ-dzie 3 pokrywy.

Zamykanie pokrywy komory sil-nikaPrzed zamkniêciem pokrywy nale¿ysprawdziæ, czywszystkie narzêdzia lubinne przedmioty zosta³y wyjête zkomory silnika.

W celu zamkniêcia pokrywy, wsun¹æpodporê 4 w obejmê 5, chwyciæpokrywê poœrodku jej przedniejkrawêdzi, obni¿yæ do wysokoœci oko³o30 cm nad przednim pasem i puœciæ.Zamek pokrywy zostanie zabloko-wany samoczynnie pod jej ciê¿arem.

Sprawdziæ prawid³owezablokowanie.

Page 194: Scenic II Instrukcja

2415

924

091

NU692_9_G4-FRA.qxd 19/08/05 11:49 Page 4.04

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T4-POL.win 10/10/2005 14:42 - page 4

4.04

POZIOM OLEJU W SILNIKUWtrakcie normalnej eksploatacji poja-zdu silnik zu¿ywa olej niezbêdny dosmarowania i ch³odzenia ruchomychczêœci, w zwi¹zku z czym, co pewienczas, nale¿y liczyæ siê z koniecznoœci¹dolania oleju w okresie miêdzy kolej-nymi dwoma terminami wymiany.

W przypadku dotartego ju¿ silnika,jeœli zu¿ycie oleju oka¿e siê wiêkszeni¿ 0,5 litra na 1 000 km, nale¿y skon-taktowaæ siê z Autoryzowanym Par-tnerem RENAULT.

Czêstotliwoœæ: nale¿y systematycz-nie sprawdzaæ poziom oleju, a szcze-gólnie przed ka¿d¹ d³u¿sz¹ podró¿¹.Ma to na celu unikniêcie ryzykauszkodzenia silnika.

Odczyt poziomu olejuOdczyt jest miarodajny, jeœli samo-chód stoi na p³askim pod³o¿u i silniknie pracuje od d³u¿szego czasu.

Aby sprawdziæ dok³adny poziomoleju i upewniæ siê, czy poziommak-symalny nie zosta³ przekroczony(ryzyko uszkodzenia silnika),konieczne jest u¿ycie bagnetupomiarowego.

Patrz nastêpne strony w paragrafie“poziom oleju silnikowego/uzupe³-nianie poziomu-nape³nianie”.

Na wyœwietlaczu tablicy wskaŸnikówkomunikat ostrzegawczy pojawia siêwy³¹cznie gdy poziom oleju jest mini-malny.

Ostrze¿enie ominimalnympoziomieoleju na tablicy wskaŸnikówPrzez oko³o 30 sekund od w³¹czeniazap³onu:- je¿eli poziom jest wy¿szy ni¿ mini-malny,na wyœwietlaczu pojawia siêinformacja “poziom oleju prawid-³owy”: komunikat 1.

W celu uzyskania bardziej szcze-gó³owych informacji nale¿y wcisn¹æprzycisk zerowania licznika przebie-gów czêœciowych lub przyciskwyœwietlania informacji komputerapok³adowego.

Pojawiaj¹ce siê na wyœwietlaczupunkty wskazuj¹ poziom. Znikaj¹ onewmiar¹ opadania poziomu oleju i zos-taj¹ zast¹pione kreskami.

Wcelu powrotu do odczytu informacjikomputera pok³adowego, ponowniewcisn¹æ przycisk.- je¿eli poziom jest minimalny:komunikat “uzupe³nij poziom oleju”pojawia siê na wyœwietlaczu, punktyzostaj¹ zast¹pione przez kreski(komunikat 2), a lampka kontrolna

zapala siê na tablicy wskaŸ-

ników.

Nale¿y jak najszybciej uzupe³niæolej.

Na wyœwietlaczu pojawiasiê komunikat ostrze-gawczy wy³¹cznie w przy-padku minimalnego po-

ziomu oleju, natomiast nigdy wprzypadku przekroczenia poziomumaksymalnego, które mo¿nastwierdziæ tylko przy u¿yciubagnetu pomiarowego.

Informacja 1Poziomwy¿szyod minimalnego

Komunikat 2Poziomminimalny

Page 195: Scenic II Instrukcja

A

B

A

B

C

NU692_9_G4-FRA.qxd 19/08/05 11:49 Page 4.05

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T4-POL.win 10/10/2005 14:42 - page 5

4.05

POZIOM OLEJU W SILNIKU (ci¹g dalszy)

Odczyt poziomu na bagnecie pomia-rowym- wyj¹æ bagnet pomiarowy;- przetrzeæ go czyst¹, g³adk¹ szmatk¹;- wsun¹æ bagnet do oporu (w poja-zdach wyposa¿onych w bagnetpomiarowy z korkiem C, nale¿y dok-³adnie dokrêciæ korek);- wyj¹æ bagnet ponownie;- odczytaæ poziom: nie powinien nigdyspadaæ poni¿ej oznaczenia “mini” A,ani przekraczaæ oznaczenia “maxi”B.

Przekroczenie poziomu maksymal-nego oleju silnikowegoNie mo¿na w ¿adnym wypadkuprzekraczaæ poziomu maksymalnegopodczas uzupe³niania poziomu olejuB: ryzyko rozbiegania lub uszkodze-nia silnika.

Odczyt poziomu mo¿na wykonywaæwy³¹cznie przy u¿yciu bagnetu pomia-rowego tak jak zosta³o to opisanepowy¿ej.

W przypadku przekroczenia poziomumaksymalnego nie nale¿y urucha-miaæ silnika; trzeba poprosiæ o pomocAutoryzowanego Partnera RENAULT.

Wrazie zauwa¿enia nadmiernego lubpowtarzaj¹cego siê spadku poziomu,nale¿y udaæ siê do AutoryzowanegoPartnera RENAULT.

W przypadku wykonywaniajakichkolwiek prac podpokryw¹ komory silnikanale¿y pamiêtaæ, ¿e w ka¿dej

chwili mo¿e nast¹piæ samoczynnew³¹czenie wentylatora ch³odnicy.

Page 196: Scenic II Instrukcja

2.0 16V

1

2

1

2.0 T

2

1.6 16V

1

2

1.4 16V

1

2

NU692_9_G4-FRA.qxd 19/08/05 11:49 Page 4.06

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T4-POL.win 10/10/2005 14:42 - page 6

4.06

POZIOM OLEJU W SILNIKU (ci¹g dalszy)

Uzupe³nianie oleju/nape³nianieUzupe³nianie oleju powinno siêodbywaæ, gdy samochód stoi na p³as-kim pod³o¿u, a silnik jest wy³¹czony izimny (np. przed pierwszym urucho-mieniem pojazdu w danym dniu).

Jakoœæ oleju silnikowegoAby poznaæ rodzaj oleju, który nale¿ystosowaæ, patrz ksi¹¿ka przegl¹dówpojazdu.

W razie zauwa¿enia nadmiernegolub powtarzaj¹cego siê spadkupoziomu, nale¿y udaæ siê do Auto-ryzowanego Partnera RENAULT.

- Odkrêciæ korek 1;- Uzupe³niæ poziom oleju (pojemnoœæzbiornika miêdzy oznaczeniami“mini” i “maxi” na bagnecie 2 od 1,5do 2 litrów, zale¿nie od typu silnika);- odczekaæ oko³o 10 minut, a¿ olejsp³ynie;- sprawdziæ poziom przy pomocybagnetu pomiarowego 2 (w sposóbopisany powy¿ej).

Nie wolno przekroczyæ oznaczenia“maxi”; nie nale¿y te¿ zapomnieæ odokrêceniu korka 1.

Page 197: Scenic II Instrukcja

1.9 dCi

1

1

1.5 dCi

11

21

2.0 dCi

NU692_9_G4-FRA.qxd 19/08/05 11:50 Page 4.07

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T4-POL.win 10/10/2005 14:42 - page 7

4.07

POZIOM OLEJU W SILNIKU (ci¹g dalszy)

Uzupe³nianie oleju/nape³nianieUzupe³nianie oleju powinno siêodbywaæ, gdy samochód stoi na p³as-kim pod³o¿u, a silnik jest wy³¹czony izimny (np. przed pierwszym urucho-mieniem pojazdu w danym dniu).

Jakoœæ oleju silnikowegoAby poznaæ rodzaj oleju, który nale¿ystosowaæ, patrz ksi¹¿ka przegl¹dówpojazdu.

W razie zauwa¿enia nadmiernegolub powtarzaj¹cego siê spadkupoziomu, nale¿y udaæ siê do Auto-ryzowanego Partnera RENAULT.

- Odkrêciæ korek 1;- Uzupe³niæ poziom oleju (pojemnoœæzbiornika miêdzy oznaczeniami“mini” i “maxi” na bagnecie 2 od 1,5do 2 litrów, zale¿nie od typu silnika);- odczekaæ oko³o 10 minut, a¿ olejsp³ynie;- sprawdziæ poziom przy pomocybagnetu pomiarowego 2 (w sposóbopisany powy¿ej).

Nie wolno przekroczyæ oznaczenia“maxi”; nie nale¿y te¿ zapomnieæ odokrêceniu korka 1.

Page 198: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G4-FRA.qxd 19/08/05 11:50 Page 4.08

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T4-POL.win 10/10/2005 14:42 - page 8

4.08

POZIOM OLEJU W SILNIKU (ci¹g dalszy) / WYMIANA OLEJU W SILNIKUWymiana oleju w silnikuCzêstotliwoœæ: patrz ksi¹¿ka przegl¹-dów pojazdu.

Pojemnoœæ uk³adu (w przybli¿eniu)Silnik 1.4 16V: 4,8 litraSilnik 1.6 16V: 4,8 litraSilnik 2.0 16V: 5,35 litraSilnik 2.0 T : 5,35 litraSilnik 1.5 dCi : 4,6 litraSilnik 1.9 dCi : 4,6 litraSilnik 2.0 dCi : 6,7 litra£¹cznie z filtrem oleju.

Filtr oleju nale¿y wymieniaæ wokreœlonych odstêpach czasu, patrzksi¹¿ka przegl¹dów pojazdu.

Jakoœæ oleju silnikowegoAby poznaæ rodzaj oleju, który nale¿ystosowaæ, patrz ksi¹¿ka przegl¹dówpojazdu.

Uzupe³nianie oleju: Przyuzupe³nianiu poziomu olejunale¿y zwróciæ uwagê, bycz¹steczki oleju nie dosta³y

siê do elementów silnika, gdy¿ mo¿eto spowodowaæ po¿ar. Nie wolnozapomnieæ o dok³adnym dokrêceniukorka, w przeciwnym razie istniejerównie¿ ryzyko po¿aru, je¿eli cz¹ste-czki oleju przedostan¹ siê do rozgrza-nych czêœci silnika.

Wymiana oleju w silniku:Wprzypadku wymiany olejuprzy rozgrzanym silniku ist-nieje niebezpieczeñstwo

poparzeñ na skutek wycieku oleju.

W przypadku wykonywaniajakichkolwiek prac podpokryw¹ komory silnikanale¿y pamiêtaæ, ¿e w ka¿dej

chwili mo¿e nast¹piæ samoczynnew³¹czenie wentylatora ch³odnicy.

Nie nale¿y uruchamiaæ sil-nika w pomieszczeniu zam-kniêtym; spaliny s¹ truj¹ce.

W razie zauwa¿enia nadmiernegospadku poziomu oleju, nale¿y udaæsiê do Autoryzowanego PartneraRENAULT.

Page 199: Scenic II Instrukcja

1

NU692_9_G4-FRA.qxd 19/08/05 11:50 Page 4.09

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T4-POL.win 10/10/2005 14:42 - page 9

4.09

POZIOM OLEJÓW I P£YNÓW

P³yn w uk³adzie ch³odzeniaPoziom p³ynu, przy zimnym silniku,powinien znajdowaæ siê pomiêdzyoznaczeniami MINI i MAXI na zbior-niczku wyrównawczym 1.

Uzupe³nienie p³ynu powinnoodbywaæ siê przy zimnym silniku,zanim poziom spadnie poni¿ej znakuMINI.

Czêstotliwoœæ wymianyPatrz Ksi¹¿ka Przegl¹dów pojazdu.

Czêstotliwoœæ kontroli poziomup³ynuPoziom p³ynu w uk³adzie ch³odzenianale¿y systematycznie kontrolowaæ(brak p³ynu w uk³adzie ch³odzeniamo¿e spowodowaæ powa¿ne uszko-dzenie silnika).

W razie koniecznoœci uzupe³nieniapoziomu p³ynu ch³odz¹cego, nale¿ystosowaæ wy³¹cznie wyroby posiada-j¹ce atest s³u¿b technicznych firmyRENAULT, co zapewnia:- zabezpieczenie przed zamarzaniem,- ochronê antykorozyjn¹ uk³adu ch³o-dzenia.

Przy rozgrzanym silnikunie wolno przeprowadzaæ¿adnych napraw uk³aduch³odzenia.

Niebezpieczeñstwo poparzenia.

W razie zauwa¿enia nadmiernegospadku poziomu oleju, nale¿y udaæsiê do Autoryzowanego PartneraRENAULT.

Page 200: Scenic II Instrukcja

1

NU692_9_G4-FRA.qxd 19/08/05 11:50 Page 4.10

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T4-POL.win 10/10/2005 14:42 - page 10

4.10

POZIOM OLEJÓW I P£YNÓW (ci¹g dalszy)

Poziom p³ynu w uk³adzie hamul-cowymNale¿y czêsto kontrolowaæ poziomp³ynu, szczególnie w przypadkuzauwa¿enia najmniejszej nawetró¿nicy w skutecznoœci hamowania.

Poziom 1Poziom p³ynu obni¿a siê w miarêzu¿ywania siê ok³adzin klockówhamulcowych, jednak nie powiniennigdy spadaæ poni¿ej znaku ostrze-gawczego “MINI”.

Nape³nianie:Ka¿da naprawa uk³adu hamulcowegowi¹¿e siê z koniecznoœci¹ wymianyp³ynu hamulcowego, przeprowadzon¹przez specjalistê.

Nale¿y stosowaæ wy³¹cznie p³yn posia-daj¹cy atest s³u¿b technicznychRENAULT (pochodz¹cy z oryginalniezamkniêtej puszki).

Czêstotliwoœæ wymianyPatrz Ksi¹¿ka Przegl¹dów pojazdu.

W przypadku wykonywa-nia jakichkolwiek prac podpokryw¹ komory silnikanale¿y pamiêtaæ, ¿e w

ka¿dej chwili mo¿e nast¹piæ samo-czynne w³¹czenie wentylatorach³odnicy.

Page 201: Scenic II Instrukcja

1

NU692_9_G4-FRA.qxd 19/08/05 11:50 Page 4.11

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T4-POL.win 10/10/2005 14:42 - page 11

4.11

POZIOM OLEJÓW I P£YNÓW (ci¹g dalszy) FILTRY

Poziom p³ynu w zbiorniku sprys-kiwaczy szyb / spryskiwaczareflektorówNape³nianieOtworzyæ korek 1, nape³niæ zbiornikdo poziomu, przy którym p³yn bêdziewidoczny i za³o¿yæ korek.

P³ynP³yn do spryskiwaczy szyb (p³yn nieza-marzaj¹cy w zimie).

Dysze spryskiwaczyW celu odpowiedniego nachyleniadysz spryskiwaczy przedniej szybyu¿yæ szpilki

Dysze spryskiwaczyW celu odpowiedniego ustawieniadysz spryskiwaczy przedniej szybyu¿yæ narzêdzia typu ig³a.

UWAGAZale¿nie od wersji pojazdu, abysprawdziæ poziom p³ynu, zdj¹ækorek 1 i wyj¹æ bagnet pomiarowy,a nastêpnie odczytaæ poziom.

Wymiana wk³adów filtra (filtrapowietrza, filtra przeciwpy³kowego, fil-tra oleju napêdowego) jest przewi-dziana w ramach przegl¹dów.

Czêstotliwoœæ wymiany wk³adu fil-tra: patrz Ksi¹¿ka Przegl¹dów pojaz-du.

W przypadku wykonywa-nia jakichkolwiek prac podpokryw¹ komory silnikanale¿y pamiêtaæ, ¿e w ka¿-

dej chwili mo¿e nast¹piæ samo-czynne w³¹czenie wentylatorach³odnicy.

Page 202: Scenic II Instrukcja

1

NU692_9_G4-FRA.qxd 19/08/05 11:50 Page 4.12

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T4-POL.win 10/10/2005 14:42 - page 12

4.12

AKUMULATOR

Nie wymaga obs³ugi: nigdy nie nale¿ypodnosiæ pokrywy 1.

Z akumulatorem nale¿yobchodziæ siê w ostro¿nysposób, ze wzglêdu na znaj-duj¹cy siê w nim kwas

siarkowy, którego kontakt ze skór¹lub oczami jest bardzo niebez-pieczny. W razie koniecznoœci,dane miejsce nale¿y obficie sp³u-kaæ wod¹.

Otwarty ogieñ, wszelkie roz¿ar-zone i iskrz¹ce przedmioty nale¿yutrzymywaæ w bezpiecznej odleg-³oœci od akumulatora, z uwagi namo¿liwoœæ wybuchu.

Wymiana akumulatoraZ uwagi na fakt, ¿e czynnoœæ ta jestskomplikowana, radzimy skontakto-waæ siê z Autoryzowanym PartneremRENAULT.

Akumulator jest specjal-nego typu (obecnoœæprzewodu umo¿liwiaj¹-cego odprowadzanie na

zewn¹trz gazów powoduj¹cychkorozjê i gazów wybuchowych),dlatego te¿ w przypadku wymianynale¿y go zast¹piæ akumulatorempozwalaj¹cym na pod³¹czenietego przewodu. Skontaktowaæ siêz Autoryzowanym PartneremRENAULT.

Page 203: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G4-FRA.qxd 19/08/05 11:50 Page 4.13

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T4-POL.win 10/10/2005 14:42 - page 13

4.13

KONSERWACJA NADWOZIAZabezpieczenie przed czynni-kami powoduj¹cymi korozjêZakupiony przez Pañstwa pojazd w tokuprocesu produkcyjnego zosta³ skuteczniezabezpieczony przed dzia³aniem korozji,co nie oznacza jednak, ¿e zupe³nie niejest on nara¿ony na dzia³anie nastêpuj¹-cych czynników:

- Czynniki atmosferyczne powoduj¹cekorozjê- zanieczyszczenie powietrza (miasta itereny wysokouprzemys³owione),- du¿e stê¿enie soli w powietrzu (terenynadmorskie, szczególnie w czasieupa³ów),

- zmienne warunki klimatyczne, w tym,zale¿nie od pory roku, zró¿nicowanystopieñ wilgotnoœci powietrza (sólsypanazim¹na jezdniê,wodapozosta³apo myciu nawierzchni drogi, itd.).

- Czynniki powoduj¹ce niszczeniepow³ok ochronnych na skutek œciera-nia

kurzwpowietrzu i piach niesiony przezwiatr, b³oto, ¿wir i kamyki wydostaj¹cesiê spod kó³ innych pojazdów...

- Wypadki drogowe

Abymócwpe³niwykorzystaæzaletyzas-tosowanych w samochodzie pow³okochronnych, niezbêdne jest przedsiê-wziêcie minimum œrodków ostro¿noœcicelemmo¿liwiepe³negozabezpieczeniasiê przed oddzia³ywaniem opisanychpowy¿ej czynników.

Czego nale¿y unikaæ-Mycia samochodu w pe³nym s³oñculub w czasie mrozu.

- Usuwanie b³ota lub brudu bezuprzedniego zwil¿enia ich wod¹.

- Dopuszczania do osadzenia siêbrudu na nadwoziu.

- Rozprzestrzeniania siê procesu koro-zji, którego przyczyn¹ s¹ niewielkieuszkodzenia lakieru.

- Usuwania plam przy zastosowaniurozpuszczalników nie zalecanychprzez Producenta, mog¹cych uszko-dziæ lakier.

- Czêstej jazdy po œniegu i b³ocie, bezmo¿liwoœci natychmiastowego umy-cia samochodu, a zw³aszcza wnêkkó³ i podwozia.

- Odt³uszczania i czyszczenia podzes-po³ów mechanicznych (np. komorysilnika), podwozia, elementów zzawiasami (np. wnêtrza wlewupaliwa) i lakierowanych elementów ztworzyw sztucznych (np. zderzaków)przy pomocy wysokociœnieniowychurz¹dzeñ myj¹cych lub z zastosowa-niem œrodków chemicznych nieposiadaj¹cych atestu s³u¿b technicz-nych RENAULT. Niesie to ze sob¹ryzyko utleniania i wadliwej pracymechanizmów.

Page 204: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G4-FRA.qxd 19/08/05 11:50 Page 4.14

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T4-POL.win 10/10/2005 14:42 - page 14

4.14

KONSERWACJA NADWOZIA (ci¹g dalszy)

Œrodki zapobiegawcze- Mo¿liwie czêsto myæ samochód,przywy³¹czonymsilniku, specjalniedobranymi szamponami zalecanymiprzez S³u¿by TechniczneRENAULT (podczas mycia nieu¿ywaæ nigdy materia³ów œcierny-ch),sp³ukuj¹c nadwozie obfitym stru-mieniemwody i zwracaj¹c szczególn¹uwagê na nadkola i elementy podwo-zia celem usuniêcia:- plam z ¿ywicy, jeœli samochód by³zaparkowany przez d³u¿szy okresczasu pod drzewami oraz opadówprzemys³owych;- ptasich odchodów, zawieraj¹cychsubstancje chemiczne, powoduj¹ceodbarwienia lakieru i mog¹cedoprowadziæ nawet do jegoz³uszczenia ;Nale¿y bezzw³ocznie usuwaæ tegotypu zanieczyszczenia, bowiem imd³u¿ej pozostan¹ na powierzchnilakieru, tym trudniejsze bêdzie póŸ-niejsze ich usuniêcie, nawet przezpolerowanie;- soli z podwozia i nadkoli po przeje-chaniu dróg, gdzie zosta³y rozsy-pane œrodki zapobiegaj¹ce go³ole-dzi;- b³ota, gromadz¹cego siê w postaciwilgotnych bry³ek w nadkolach i naelementach podwozia.

- Zachowywaæ bezpieczn¹ odleg³oœæmiêdzy pojazdami, szczególnie nadrogach pokrytych ¿wirem, celemunikniêcia uszkodzeñ pow³okilakierniczej.

- Natychmiast po zauwa¿eniu uszkod-zenia lakieru, nale¿y wykonaæ lubzleciæ wykonanie zaprawki, abyzapobiec rozwojowi zjawiska koro-zji.

- W przypadku, gdy samochódposiada gwarancjê antykorozyjn¹firmy RENAULT nale¿y pamiêtaæ ookresowych przegl¹dach. PatrzKsi¹¿ka Przegl¹dów.

- Pamiêtaæ o przestrzeganiu obowi¹-zuj¹cych w danym kraju przepisów,dotycz¹cych mycia pojazdów (np.niedopuszczalne jest mycie pojazduna drogach publicznych).

- Przed wjazdem do myjni nale¿ysprawdziæ zamocowanie zewnêtrz-nych elementów wyposa¿enia samo-chodu, dodatkowych reflektorów,lusterek wstecznych; zaleca siêprzyklejenie piór wycieraczek szybtaœm¹ samoprzylepn¹; dotyczy totak¿e anteny radiowej.

Wymontowaæ antenê.

- W przypadku, gdyby zaistnia³ajednak koniecznoœæ usuniêcia za-nieczyszczeñ z podzespo³ówmechanicznych, zawiasów... Nale¿ybezwzglêdnie zabezpieczyæ je nanowo, wykorzystuj¹c do tego celupreparaty atestowane przez s³u¿bytechniczne RENAULT.

W “RENAULT Boutique” znajd¹Pañstwo odpowiednio dobrane,specjalne œrodki czyszcz¹ce.

Page 205: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G4-FRA.qxd 19/08/05 11:50 Page 4.15

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T4-POL.win 10/10/2005 14:42 - page 15

4.15

KONSERWACJA OBIÆ TAPICERSKICHDousuwania wszelkiego rodzaju plamnale¿y u¿ywaæwodymydlanej (w raziepotrzeby ciep³ej), zawieraj¹cej:- naturalne myd³o,

- myd³o w p³ynie (0,5% myd³a i 99,5%wody),

Zmywaæ miêkk¹, wilgotn¹ szmatk¹.

Przypadki szczególne

- Szyby wskaŸników (tablica wskaŸ-ników, zegar, wyœwietlacz tempera-tury zewnêtrznej, wyœwietlacz radia,itd.)U¿ywaæ miêkkiej szmatki lubwacika.Jeœli œrodki te nie skutkuj¹, u¿ywaæmiêkkiej szmatki (lub wacika) lekkozwil¿onej wod¹ mydlan¹, a nastêp-nie zmyæ wilgotn¹ szmatk¹ lub waci-kiem.Po umyciu, szybê nale¿y delikatnieprzetrzeæ such¹, miêkk¹ szmatk¹.

Nie nale¿y stosowaæ œrodków zdodatkiem alkoholu.

- Pasy bezpieczeñstwaNale¿y staraæ siê utrzymywaæ je wczystoœci.

Do ich konserwacji nale¿y stosowaæpreparaty zalecane przez firmêRENAULT, dostêpne w RENAULTBoutique, w razie ich braku u¿ywaæletniej wody zmyd³em i g¹bki, nastê-pnie przetrzeæ oczyszczon¹ tkaninêsuch¹ szmatk¹.

Nie nale¿y stosowaæ detergentówlub wybielaczy.

Czego nale¿y unikaæStanowczo odradzamy u¿ywaniawysokociœnieniowych urz¹dzeñ doczyszczenia lub rozpylaczy wewn¹trzkabiny: bez zachowania œrodkówostro¿noœci mog³oby to zak³óciæmiêdzy innymi prawid³owe dzia³anieelementów elektrycznych lub elektro-nicznych obecnych w pojeŸdzie.

Stanowczo odradzamy umieszczaniana wysokoœci nawiewów przedmiotówtakich jak dezodorant, perfumy…,które mog³yby uszkodziæ pokryciedeski rozdzielczej.

Page 206: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G4-FRA.qxd 19/08/05 11:50 Page 4.16

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T4-POL.win 10/10/2005 14:42 - page 16

4.16

Page 207: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:02 Page 5.01

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 1

5.01

Rozdzia³ 5: Rady praktyczne

Ko³o zapasowe .................................................................................................................................... 5.02 ➟ 5.04

Zestaw do pompowania opon .............................................................................................................. 5.05 ➟ 5.07

Zestaw narzêdzi (Podnoœnik - Klucz do kó³) ......................................................................................... 5.08 - 5.09

Ozdobne ko³paki kó³ - Ko³a ............................................................................................................................ 5.10

Zmiana ko³a .......................................................................................................................................... 5.11 - 5.12

Ogumienie (zasady bezpiecznej eksploatacji opon i kó³, jazda zim¹) .................................................. 5.13 ➟ 5.15

Reflektory przednie (wymiana ¿arówek) .............................................................................................. 5.16 ➟ 5.18

Tylne œwiat³a (wymiana ¿arówek) .......................................................................................................... 5.19 - 5.20

Kierunkowskazy boczne (wymiana ¿arówek) ................................................................................................... 5.20

Oœwietlenie wnêtrza (wymiana ¿arówek) ............................................................................................... 5.21 - 5.22

Bezpieczniki .......................................................................................................................................... 5.23 - 5.24

Akumulator ......................................................................................................................................... 5.25 ➟ 5.27

Karta RENAULT: bateria ............................................................................................................................... 5.28

Instalacja radioodbiornika samochodowego / Akcesoria ........................................................................ 5.29 - 5.30

Wycieraczki (wymiana piór) ............................................................................................................................ 5.31

Holowanie ........................................................................................................................................... 5.32 ➟ 5.34

Nieprawid³owoœci w dzia³aniu samochodu .......................................................................................... 5.35 ➟ 5.42

Page 208: Scenic II Instrukcja

1

23

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:02 Page 5.02

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 2

5.02

KO£O ZAPASOWE: podwozie zwyk³e

Ko³o zapasowe 2Jest umieszczone w baga¿niku.

W celu wyjêcia go nale¿y:- otworzyæ baga¿nik;- podnieœæ wyk³adzinê 1 i zaczepiæ j¹pod tyln¹ pó³k¹;

- odkrêciæ œrodkowe mocowanie 3 ;- wyj¹æ ko³o zapasowe.

Cecha szczególna:Funkcja “System kontroli ciœnienia wogumieniu” nie obejmuje ko³a zapa-sowego (symbol ko³a zast¹pionegoko³em zapasowym znika z wyœwiet-lacza na tablicy wskaŸników).

Patrz punkt “Systemkontroli ciœnieniaw ogumieniu” w rozdziale 2.

W przypadku, gdy ko³ozapasowe by³o przecho-wywane przez wiele lat,nale¿y sprawdziæ w stacji

obs³ugi, czy zachowa³o ono w³a-œciwe parametry i czy mo¿na gobezpiecznie u¿ywaæ.

Pojazdy wyposa¿one w ko³ozapasowe o mniejszymrozmiarze ni¿ pozosta³ecztery ko³a.

Podczas eksploatacji tego ko³a zapa-sowego, która mo¿e byæ tylko cza-sowa, nie wolno przekraczaæ prêd-koœci 130 km/h.

Ko³a pojazdu s¹ wiêksze od ko³azapasowego, w zwi¹zku z czym wyso-koœæ przeœwitu bêdzie ograniczona.

Page 209: Scenic II Instrukcja

3

A

3

B

3

4

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:02 Page 5.03

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 3

5.03

KO£O ZAPASOWE: podwozie d³ugie

Ko³o zapasowe BZnajduje siê ono pod samochodem.

Wbaga¿niku podnieœæ os³onê 1 i zdj¹æzaœlepkê 2.

Przy pomocy dŸwigni A, odkrêciælinkê przytrzymuj¹c¹, ko³o zostanieopuszczone na ziemiê.

Z zewn¹trz pojazdu, ustawiæ ko³o pio-nowo, nacisn¹æ zatrzask 3 i obróciæ goo æwieræ obrotu.

Wysun¹æ linkê z obrêczy ko³a w celuzwolnienia obrêczy.

Wk³adanie ko³a zapasowego namiejsceWykonaæ opisane czynnoœci w odwrot-nej kolejnoœci.

Ustawiæ ko³o pionowo, zaworem dosiebie.

Prze³o¿yæ linkê przez obrêcz ko³a iza³o¿yæ zatrzask 3.

Po³o¿yæ ko³o zaworem 4 do do³u.

Od strony baga¿nika, dokrêciæ œrubêmaksymalnie, w taki sposób, abyzwin¹æ linkê przytrzymuj¹c¹ ko³o.

Page 210: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:02 Page 5.04

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 4

5.04

KO£O ZAPASOWE: podwozie d³ugie (ci¹g dalszy)RadaNale¿y systematycznie kontrolowaæciœnienie w kole zapasowym.

Uwaga: Œrub kó³ z obrêczami z lek-kiego stopu mo¿na u¿ywaæ do ko³azapasowego z obrêcz¹ blaszan¹.

W przypadku, gdy ko³ozapasowe by³o przecho-wywane przez wiele lat,nale¿y sprawdziæ w stacji

obs³ugi, czy zachowa³o ono w³aœ-ciwe parametry i czymo¿na go bez-piecznie u¿ywaæ.

Eksploatacja ko³a zapasowegoFunkcja “System kontroli ciœnienia wogumieniu” nie obejmuje ko³a zapa-sowego (symbol ko³a zast¹pionegoko³em zapasowym znika z tablicywskaŸników i/lub z ekranu stanówpojazdu).

Patrz punkt “Systemkontroli ciœnieniaw ogumieniu” w rozdziale 2.

Niektóre wersje s¹ wyposa-¿one w ko³o zapasowe zopon¹ do u¿ytku tymcza-sowego, ograniczonego wa-

runkami eksploatacji przedstawio-nymi na etykiecie z napisem:“80km/h maxi”.Ko³a zapasowego mo¿na u¿ywaætylko przez krótki okres czasu i jedy-nie w wyj¹tkowych sytuacjach, gdykonieczna jest zmiana ko³a. W takimprzypadku nie powinno siê przekra-czaæ prêdkoœci 80 km/h, ani jechaæ zwiêcej ni¿ jednymko³emo ograniczo-nym czasie eksploatacji.Maj¹c na wzglêdzie w³asne bezpie-czeñstwo, nale¿y przestrzegaæpowy¿szych warunków eksploatacji.

Page 211: Scenic II Instrukcja

A

6

7

5

4

3

8

2

1

A

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:02 Page 5.05

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 5

5.05

ZESTAW DO POMPOWANIA OPON

Zale¿nie od wersji pojazdu, w przy-padku przebicia opony nale¿y u¿yæzestawu znajduj¹cego siê pod wyk³a-dzin¹ baga¿nika, w miejscu A.

Otworzyæ zestaw do pompowaniaopon.

Zdj¹æ korki 1 i 4.

Rozwin¹æ przewód elektryczny iprzewód do pompowania.

Nie usuwaæ przedmiotu,który spowodowa³ przebi-cie opony, je¿eli nadal tkwion w oponie.

Przykrêciæ zbiornik 2 (nie zdejmuj¹cpokrywy) do wspornika A. Przy wyko-nywaniu tej czynnoœci nale¿y ko-niecznie pozostawiæ pokrywê na zbior-niku.

Page 212: Scenic II Instrukcja

7

5

3

9

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:02 Page 5.06

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 6

5.06

ZESTAW DO POMPOWANIA OPON (ci¹g dalszy)

Po w³¹czeniu zap³onu.- pod³¹czyæ koñcówkê 8 konieczniedo gniazda akcesoriów w desce roz-dzielczej 9 pojazdu;

- odkrêciæ korek zaworu danego ko³a;- przykrêciæ koñcówkê 6 do zaworu.

- Wcisn¹æ prze³¹cznik 3 w celu rozpo-czêcia pompowania.

- Po maksymalnie 7 minutach przer-waæ pompowanie, aby odczytaæ war-toœæ ciœnienia (przy pomocy mano-metru 5);

- Dostosowaæ ciœnienie w oponie dozalecanej wartoœci: w celu zwiêksze-nia ciœnienia - kontynuowaæ pompo-wanie przy u¿yciu zestawu, w celuzmniejszenia ciœnienia - wcisn¹æprzycisk 7 znajduj¹cy siê nakoñcówce.

- Je¿eli zalecana wartoœæ ciœnienia niezosta³a osi¹gniêta, przesun¹æ pojazdw taki sposób, aby ko³a wykona³ykilka obrotów do przodu lub do ty³u,a nastêpnie ponownie dopompowaæoponê. Je¿eli wartoœæ ciœnieniawynosi nadal poni¿ej 1,8 bara(26 PSI), naprawa nie jest mo¿liwa.Nale¿y udaæ siê do Autoryzowa-nego Partnera RENAULT .

- Gdy opona jest ju¿ prawid³owonapompowana, sprz¹tn¹æ zestaw dopompowania (odkrêciæ koñcówkê,wy³¹czyæ z gniazda akcesoriów, zdj¹æzbiornik i zakrêciæ korki).

- Zestaw do pompowania nale¿y prze-chowywaæ w pojeŸdzie w miejscuznajduj¹cym siê w zasiêgu rêki, a nakierownicy warto nakleiæ etykietê zzaleceniami dotycz¹cymi jazdysamochodem.

- Po przejechaniu 3 kilometrów zatrzy-maæ pojazd i ponownie sprawdziæ ciœ-nienie w oponie (patrz punkt “Ciœnie-nie w ogumieniu”, w celu poznaniaprawid³owych wartoœci); je¿eli wartoœæciœnienia przekracza 1,3 bara (19 PSI),dostosowaæ j¹ do zaleceñ w miarê po-trzeby, a nastêpnie usun¹æ zbiornik iza³o¿yæ korki. Je¿eli wartoœæ ciœnieniawynosi poni¿ej 1,3 bara (19 PSI),naprawa opony nie jest mo¿liwa:nale¿y udaæ siê do AutoryzowanegoPartnera RENAULT.

Page 213: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:02 Page 5.07

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 7

5.07

ZESTAW DO POMPOWANIA OPON (ci¹g dalszy)

Zalecenie dotycz¹ce wykorzysta-nia zestawu- zestaw nie powinien dzia³aæ d³u¿ejni¿ 10 minut z rzêdu;

- w czasie jazdy mog¹ byæ odczuwalnedrgania, spowodowane przez œrodekwstrzykniêty do opony.

Po wykonaniu naprawyprzy u¿yciu zestawu, mak-symalna odleg³oœæ, jak¹mo¿na przejechaæ wynosi

200 km. Ponadto nale¿y ograni-czyæ prêdkoœæ, która w ¿adnymwypadku nie powinna przekraczaæ80 km/h.

Przypomina o tym naklejka, któr¹nale¿y przykleiæ wwidocznymmie-jscu na desce rozdzielczej.

Przed u¿yciem zestawu dopompowania nale¿y zapar-kowaæ samochód w miejscuwystarczaj¹co oddalonym od

strefy ruchu i w³¹czyæ œwiat³a awaryj-ne.

Zestawumo¿liwia naprawêopon, któ-rych bie¿nik zosta³ uszkodzony przezprzedmioty mierz¹ce poni¿ej 6 mili-metrów. Nie mo¿na przy jegopomocy naprawiæ wszystkich typówuszkodzeñ, np. rozciêæ wiêkszych ni¿6 milimetrów, czy naciêæ na bocznejpowierzchni opony.

Jazda z niedopompowan¹, czy wrêczprzebit¹ opon¹, mo¿e byæ niebezpie-czna i prowadziæ do sytuacji, w którejnaprawa uszkodzenia nie bêdzie ju¿mo¿liwa.

Naprawa taka ma charakter tym-czasowyPrzebita opona musi byæ dok³adniesprawdzona (i jeœli jest to mo¿liwenaprawiona) przez fachowca.

W celu wymiany przewodu do pompo-wania oraz zbiornika ze œrodkiem donaprawy opon nale¿y udaæ siê doAuto-ryzowanego Partnera RENAULT.

Przy wymianie oponynaprawionej wczeœniej zu¿yciem zestawu koniecznejest poinformowanie o tym

fachowca dokonuj¹cego wymiany.

Zestaw do pompowania posiadahomologacjê wy³¹cznie dla pojaz-dów, które maj¹ go w oryginalnymwyposa¿eniu. W ¿adnym wypadkunie mo¿na u¿ywaæ go do pompowa-nia opon w innych samochodach lubnape³niania powietrzem nadmu-chiwanych przedmiotów (ko³o ratun-kowe, ponton, itd.).

Nale¿y ostro¿nie obchodziæ siê zezbiornikiem zawieraj¹cym p³yn donaprawy opon, by unikn¹æ kontaktuœrodka ze skór¹. W przypadku, gdykilka kropli p³ynu jednak wycieknie,dane miejsce na skórze nale¿y sp³u-kaæ obfitym strumieniem wody.

Pustych zbiorników nie wolno wyrzu-caæ do œrodowiska. Trzeba przekazaæje Autoryzowanemu PartnerowiRENAULT lub specjalistycznej jed-nostce zajmuj¹cej siê recyklingiem.

Zbiornikmaokreœlony czas trwa³oœci,który jest wskazany na etykiecie.Nale¿y systematycznie sprawdzaæ,czy termin ten nie up³yn¹³.

Page 214: Scenic II Instrukcja

1

34

2

5

A

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:02 Page 5.08

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 8

5.08

ZESTAW NARZÊDZI: podwozie zwyk³e

Zestaw narzêdzi znajduje siê wbaga¿niku, w œrodku ko³a zapasowe-go A.

Podnoœnik 1Wyj¹æ podnoœnik 1.

Przed w³o¿eniem go na miejsce, pod-noœnik nale¿y ca³kowicie z³o¿yæ.

Podnoœnik s³u¿y wy³¹czniedo zmiany ko³a. W¿adnym wypadku niewolno go stosowaæ do

dokonywania napraw lub w celuuzyskania lepszego dostêpu do ele-mentów podwozia.

Zaczep do ozdobnych ko³pakówkó³ 2 lub 4Umo¿liwia zdjêcie ko³paków.

Zaczep holowniczy 3Patrz punkt “Holowanie” w rozdzia-le 5.

Klucz do kó³ 5Umo¿liwia dokrêcenie lub odkrêcenieœrub kó³.

SchowkiW zestawie narzêdzi przewidzianospecjalne miejsce na nakrêtkêantykradzie¿ow¹.

Page 215: Scenic II Instrukcja

A

3

2

1

45

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:02 Page 5.09

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 9

5.09

ZESTAW NARZÊDZI: podwozie d³ugie

Podnoœnik i zestaw narzêdzi znajduj¹siê pod wyk³adzin¹ baga¿nika wschowku A.

Podnoœnik s³u¿y wy³¹czniedo zmiany ko³a. W¿adnym wypadku niewolno go stosowaæ do

dokonywania napraw lub w celuuzyskania lepszego dostêpu do ele-mentów podwozia.

Podnoœnik 1Wyj¹æ podnoœnik 1.

Przed w³o¿eniem go na miejsce A,podnoœnik nale¿y ca³kowicie z³o¿yæ.

Klucz do kó³ 2Umo¿liwia dokrêcenie lub odkrêcenieœrub kó³.

Zaczep holowniczy 3Sposób jego u¿ycia zosta³ opisany wparagrafie “Holowanie”, w rozdziale 5.

Zaczep do ozdobnych ko³pakówkó³ 4 lub 5

Page 216: Scenic II Instrukcja

A

45

2

1

B

D

C

3

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:02 Page 5.10

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 10

5.10

OZDOBNE KO£PAKI KÓ£

Ozdobne ko³paki 1Przy zdejmowaniu, nale¿y u¿yæ kluczado ko³paków 3 (umieszczonego w zes-tawie narzêdzi), wk³adaj¹c zaczep wjeden z otworów w pobli¿u zaworu 2.

Przy zak³adaniu ko³paka nale¿y goodpowiednio ustawiæ wzglêdemzaworu 2. Wcisn¹æ zaczepy mocuj¹ce,zaczynaj¹c od stronyA , potemB iC ,zakoñczyæ po stronie przeciwleg³ej dozaworu D.

Ozdobny ko³pak œrodkowy 4Przy zdejmowaniu, nale¿y u¿yæ kluczado ko³paków (umieszczonego w zes-tawie narzêdzi), wk³adaj¹c go w gnia-zdo 5.

Przy zak³adaniu ko³paka, nale¿yodpowiednio ustawiæ go wzglêdemgniazda 5 i dokrêciæ przy pomocyklucza.

Radzimy zapisaæ numer wygrawe-rowany na kluczyku, aby w raziezgubienia go by³a mo¿liwoœækupna nowego.

Page 217: Scenic II Instrukcja

1

3

42

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:02 Page 5.11

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 11

5.11

ZMIANA KO£A: podwozie zwyk³e

Ustawiæ pojazd na p³askim,nie œliskim (np. nale¿y uni-kaæ posadzki z p³ytek...) itwardym pod³o¿u (w razie

potrzeby pod podstawê podnoœnikanale¿y wsun¹æ deskê), w³¹czyæœwiat³a awaryjne.

Pow³¹czeniuhamulca parkingowego,w³¹czyæ bieg (pierwszy lub wsteczny;w przypadku automatycznej skrzynibiegów, ustawiæ dŸwigniê steruj¹c¹ wpo³o¿eniu P).

Wszyscy pasa¿erowie powinni opuœciæpojazd i pozostawaæ w bezpiecznejodleg³oœci od strefy ruchu.

Jeœli zachodzi taka potrzeba, zdj¹æozdobny ko³pak.

Poluzowaæ œruby ko³a przy pomocyklucza do kó³ 1. w taki sposób, aby krê-ciæ nim w dó³, a nie do góry.

Ustawiæ podnoœnik 3 poziomo, jegowypust musi znajdowaæ siê na wyso-koœci wspornika 2 jak najbli¿ej wymie-nianego ko³a, w miejscu oznaczonymstrza³k¹ 4.

Rozsun¹æ rêcznie podnoœnik. Trzebazwróciæ uwagê na prawid³owe ustawie-nie jego podstawy (lekkowsuniêta podsamochód).

Wykonaæ kilka obrotów korb¹ tak, abyko³o oderwa³o siê od ziemi.

Wymontowaæ œruby i zdj¹æ ko³o.

Za³o¿yæ ko³o zapasowe na œrodkow¹piastê i obracaæ nim, a¿ gwintowaneotwory w piaœcie pokryj¹ siê z otwo-rami w tarczy ko³a.

W przypadku, gdy œruby s¹ dostar-czonewraz z ko³emzapasowym, nale¿yich u¿ywaæ tylko do ko³a zapasowego.Wkrêciæ œruby i opuœciæ podnoœnik.

Gdy ko³a opieraj¹ siê o ziemiê, dokrê-ciæ mocno œruby i jak najszybciejsprawdziæ ich dokrêcenie u Auto-ryzowanego Partnera RENAULT(moment dokrêcania 130 Nm).

W przypadku przebiciaopony ko³o nale¿y naty-chmiast wymieniæ.Przedziurawiona opona

musi byæ dok³adnie sprawdzona (ijeœli jest to mo¿liwe naprawiona)przez fachowca.

Page 218: Scenic II Instrukcja

3

42

1

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.12

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 12

5.12

ZMIANA KO£A: podwozie d³ugie

Ustawiæ pojazd na p³askim,nie œliskim (np. nale¿y uni-kaæ posadzki z p³ytek...) itwardym pod³o¿u (w razie

potrzeby pod podstawêpodnoœnikanale¿y wsun¹æ deskê), w³¹czyæœwiat³a awaryjne.

Pow³¹czeniuhamulca parkingowego,w³¹czyæ bieg (pierwszy lub wsteczny;w przypadku automatycznej skrzynibiegów, ustawiæ dŸwigniê steruj¹c¹ wpo³o¿eniu P).

Wszyscy pasa¿erowie powinni opuœciæpojazd i pozostawaæ w bezpiecznejodleg³oœci od strefy ruchu.

Odblokowaæ œruby ko³a przy pomocyklucza do kó³ 1 znajduj¹cego siê w zes-tawie narzêdzi. w taki sposób, aby krê-ciæ nim w dó³, a nie do góry.

Ustawiæ poziomo podnoœnik 3, jegowypust musi byæ umieszczony napoziomie wspornika 2 znajduj¹cegosiê w dolnej czêœci nadwozia, jaknajbli¿ej wymienianego ko³a, i ozna-czonego strza³k¹ 4.

Rozsun¹æ rêcznie podnoœnik 3.Nale¿y zwróciæ uwagê na prawid³oweustawienie podstawy podnoœnika(lekko wsuniêta pod samochód). Namiêkkim pod³o¿u, pod podstawê pod-noœnika nale¿y wsun¹æ deskê.

Wykonaæ kilka obrotów korb¹, by ko³ooderwa³o siê od ziemi.

Wykrêciæ œruby.

Zdj¹æ ko³o.

Za³o¿yæ ko³o zapasowe na piastê iobracaæ nim, a¿ gwintowane otwory wpiaœcie pokryj¹ siê z otworami w tarczyko³a.

Wkrêciæ œruby i opuœciæ podnoœnik.

Gdy ko³a opieraj¹ siê o ziemiê, dokrê-ciæ mocno œruby i jak najszybciejsprawdziæ ich dokrêcenie u Auto-ryzowanego Partnera RENAULT(moment dokrêcania 130 Nm).

W przypadku przebiciaopony ko³o nale¿y naty-chmiast wymieniæ.

Przedziurawiona oponamusi byæ dok³adnie sprawdzona (ijeœli jest to mo¿liwe naprawiona)przez fachowca.

Page 219: Scenic II Instrukcja

1

2

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.13

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 13

5.13

OGUMIENIEZasady bezpiecznej eksploatacjiopon - kó³Opony s¹ jedynym elementem samo-chodu, maj¹cym bezpoœredni¹ stycz-noœæ z nawierzchni¹ drogi; dlatego te¿nies³ychanie du¿e znaczenie madba³oœæ o ich dobry stan.

Niezbêdne jest przestrzeganie zasadkodeksu drogowego, obowi¹zuj¹cychw danym kraju.

W razie koniecznoœci doko-nania wymiany opon wsamochodzie, nale¿y mon-towaæ wy³¹cznie opony

tego samego rozmiaru, typu i struk-tury.

Powinny to byæ opony identycznejak te, które stanowi³y oryginalnewyposa¿enie samochodu lubinne, dobrane przez Autoryzowa-nego Partnera RENAULT.

Eksploatacja oponNale¿y dbaæ o dobry stan opon. Ichbie¿nik powinien mieæ okreœlon¹g³êbokoœæ. Opony atestowane przezs³u¿by techniczne RENAULT s¹wyposa¿one we wskaŸniki zu¿ycia 1:s¹ to specjalne nadlewy gumowewtopione w bie¿nik opony.

W miarê œcierania bie¿ników oponnadlewy te staj¹ siê coraz bardziejwidoczne 2: nale¿y wówczas koniecz-nie wymieniæ oponê, poniewa¿ g³êbo-koœæ bie¿nika nie przekracza 1,6 mm,co powoduje, ¿e opony trac¹ przy-czepnoœæ na mokrej nawierzchni.

Przeci¹¿enie samochodu, pokonywa-nie d³ugich tras po autostradachw cza-sie upa³u, jak równie¿ czêsta jazda poz³ych nawierzchniach s¹ czynnikamiprzyspieszaj¹cymi zu¿ycie opon iwp³ywaj¹cymi na bezpieczeñstwojazdy.

Zdarzenia wystêpuj¹cepodczas jazdy, takie jak“wje¿d¿anie na krawê¿-nik”, mog¹ spowodowaæ

uszkodzenia opon i obrêczy kó³,jak równie¿ wywo³aæ zmianyustawienia geometrii przedniegolub tylnego zawieszenia. W takimprzypadku nale¿y zleciæ wykona-nie kontroli geometrii Autoryzowa-nemu Partnerowi RENAULT.

Page 220: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.14

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 14

5.14

OGUMIENIE (ci¹g dalszy)

Ciœnienie powietrza w oponachWa¿ne jest utrzymywanie w³aœciwegociœnienia w oponach (dotyczy to tak¿eko³a zapasowego) - nale¿y je kontrolo-waæ co najmniej raz w miesi¹cu, adodatkowo przed wyruszeniem wka¿d¹ d³u¿sz¹ trasê (Patrz tabela “Ciœ-nienie powietrza w ogumieniu”).

Zbyt niskie ciœnieniemo¿e doprowadziæ dozu¿ycia i przegrzania siêopon oraz mieæ negatywny

wp³yw na bezpieczeñstwo jazdy:- grozi pogorszeniem przyczep-noœci opony do nawierzchnidrogi,

- powoduje ryzyko pêkniêcia lubrozwarstwienia opony.

Ciœnienie w oponach zale¿y odobci¹¿enia samochodu i prêdkoœcijazdy. Wartoœci ciœnienia nale¿ydostosowaæ do warunków eksploa-tacji pojazdu (patrz punkt “Ciœnie-nie w ogumieniu”).

Sprawdzanie ciœnienia powinno siêodbywaæ przy zimnych oponach: nienale¿y braæ pod uwagê wy¿szych war-toœci ciœnienia, mog¹cych wyst¹piæpodczas upa³ów lub po przebyciud³u¿szej trasy ze znaczn¹ szybkoœci¹.

W przypadku, gdy nie ma mo¿liwoœcisprawdzenia ciœnieniawoponach zim-nych, nale¿y uwzglêdniæ poprawkê wgranicach od 0,2 do 0,3 bara (lub3 PSI).

Nie wolno spuszczaæ powietrza zrozgrzanych opon.

Uwaga: Na obrze¿u lub powierzchnibocznej szkieletu drzwi kierowcy znaj-duje siê tabliczka (zale¿nie odwersji lubkraju przeznaczenia pojazdu), na którejpodano prawid³owe wartoœci ciœnieniapowietrza w oponach samochodu.

Przek³adanie kó³Ten zwyczaj nie powinien byæ praktykowany.

Pojazd wyposa¿ony w sys-tem kontroli ciœnienia wogumieniu

Ka¿dy z czujnikówumieszczonychwzaworach jest przypisany do jednego,okreœlonego ko³a: nie nale¿y wiêc w¿adnym wypadku przek³adaæ kó³.

Mog³oby to spowodowaæ pojawieniesiê b³êdnej informacji na wyœwiet-laczu i poci¹gn¹æ za sob¹ powa¿neskutki.

Wymiana opon

Ze wzglêdów bezpieczeñ-stwa czynnoœæ ta powinnabyæ przeprowadzana wy³¹cz-nie przez specjalistê.

Zamontowanie opon w sposóbniezgodny z powy¿szymi zaleceniamimo¿e ponadto doprowadziæ do:- niezgodnoœci pojazdu z obowi¹zuj¹-cymi przepisami;- pogorszenia jego przyczepnoœci nazakrêtach;- utrudnienia manewrów kierownic¹;- zwiêkszenia szumów ogumienia;- utrudnieñ w zak³adaniu ³añcuchówœniegowych.

Ko³o zapasowePatrzpunkty “Ko³ozapasowe” i “Zmianako³a” w rozdziale 5.

Page 221: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.15

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 15

5.15

OGUMIENIE (ci¹g dalszy)

Jazda zim¹- £añcuchy na ko³aZe wzglêdów bezpieczeñstwazabronione jest zak³adanie ³añcu-chów na tylne ko³a.Za³o¿enie oponwiêkszych ni¿ oponymontowane fabrycznie w samochod-zie uniemo¿liwia monta¿ ³añcu-chów.

£añcuchy mo¿na monto-waæ wy³¹cznie na opony oidentycznych wymiarach,co opony montowane fa-

brycznie w Pañstwa pojeŸdzie.

Na ko³a mo¿na zak³adaæ ³añcuchypod warunkiem, ¿e bêd¹ to ³añcu-chy specyficzne. Radzimy skontak-towaæ siê z autoryzowanym partne-rem RENAULT.

Cecha szczególna wersjiwyposa¿onych w ko³a 17": nako³a te nie mo¿na zak³adaæ ³añ-cuchów œniegowychW przypadku koniecznoœci u¿yciaspecjalnych akcesoriów, nale¿yzasiêgn¹æ rady AutoryzowanegoPartnera RENAULT.

- Opony “œniegowe” lub “wielosezo-nowe”Radzimy za³o¿yæ tego typu opony nacztery ko³a, dla zapewnienia opty-malnej przyczepnoœci samochodu.

Uwaga: Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿emonta¿ tych opon wymaga:- Zachowania odpowiedniego kieru-nku obrotu ko³a,

- Przestrzegania maksymalnej prêd-koœci dla opon, która mo¿e byæmniejsza ni¿maksymalna prêdkoœæsamochodu.

- Opony z kolcamiMog¹byæ stosowane tylko przez czasograniczony i zgodnie z lokalnieobowi¹zuj¹cymi przepisami.

Nale¿y zawsze stosowaæ siê do lokal-nie obowi¹zuj¹cych przepisów, regu-luj¹cych kwestiê dopuszczalnej mak-symalnej prêdkoœci.

Opony tego typu nale¿y zak³adaæ conajmniej na oba przednie ko³a.

We wszystkich przypadkach zale-camy zasiêgn¹æ informacji u PartneraRENAULT, który doradzi, jaki rodzajwyposa¿enia jest najlepiej dostoso-wany do Pañstwa samochodu.

Page 222: Scenic II Instrukcja

7

AB

3

54

6

1 2

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.16

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 16

5.16

PRZEDNIE REFLEKTORY Z HALOGENAMI: wymiana ¿arówek

Ze wzglêdu na ograniczony dostêp (wniektórych przypadkach koniecznoœædemonta¿u podzespo³ów blacharskichlub mechanicznych), radzimy zleciæwymianê ¿arówek AutoryzowanemuPartnerowi RENAULT.

Zgodnie z lokalnie obowi¹zuj¹cymiprzepisami lub na wszelki wypadek,nale¿y zaopatrzyæ siê u Autoryzowa-nego Partnera RENAULT w kompletzapasowych ¿arówek i bezpieczników.

Wymiana ¿arówek œwiate³ dro-gowych / œwiate³ mijaniaWymontowaæ os³onê A lub B.

Zdj¹æ kostkê przy³¹czeniow¹ 7 lub 6¿arówki.

Odpi¹æ sprê¿ynê 3 i wyj¹æ ¿arówkê.

Obróciæ o æwieræ obrotu ¿arówkê 5 iwyj¹æ j¹.

Typ ¿arówki: o obni¿onej emisjipromienia ultrafioletowego (patrzramka):4 ➩ H15 ➩ H7Nie wolno dotykaæ szk³a ¿arówki.Nale¿y j¹ trzymaæ za trzonek.Po wymianie ¿arówki nale¿y pamiêtaæo ponownym za³o¿eniu os³ony.

Wymiana ¿arówki przedniegoœwiat³a pozycyjnegoObróciæ o æwieræ obrotu, w kierunkuzgodnymz ruchemwskazówek zegara,oprawkê 2 w celu uzyskania dostêpudo ¿arówki.

Typ ¿arówki: W5W

KierunkowskazyObróciæ o æwieræ obrotu oprawkê 1 iwyj¹æ ¿arówkê.

Typ ¿arówki: ¿arówka pomarañ-czowa PY21 W.

Poniewa¿ reflektorywyposa¿one s¹ w plas-tikowe klosze, nale¿ykoniecznie u¿ywaæ ¿aró-

wek o obni¿onej emisji promie-niowania ultrafioletowego 55 W(u¿ycie innego typu ¿arówek mo¿espowodowaæ uszkodzenie reflek-tora)

Bañki ¿arówek znajduj¹ siêpodciœnieniemiwzwi¹zkuztym mog¹ eksplodowaæpodczas wymiany.

Ryzyko obra¿eñ.

Page 223: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.17

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 17

5.17

PRZEDNIE REFLEKTORY Z ¯ARÓWKAMI KSENONOWYMI: wymiana ¿arówek

Zuwagi na fakt, ¿eurz¹dzenieto wymaga zastosowaniaspecjalnej technologii, zabra-nia siê montowania reflek-

torów z ¿arówkami ksenonowymi wwersjach, dla których reflektory tenie s¹ przeznaczone.

Ze wzglêdu na niebezpieczeñ-stwo zwi¹zane z obcho-dzeniem siê z urz¹dzeniemznajduj¹cym siê pod wyso-

kim napiêciem, wymiana tego typu¿arówki powinna zostaæ konieczniewykonana przez AutoryzowanegoPartnera RENAULT.

Czyszczenie reflektorówDo czyszczenia plastikowych kloszy¿arówek reflektorów nale¿y u¿ywaæmiêkkiej szmatki lub wacika.

Przy silniejszych zabrudzeniach szma-tka powinna byæ nas¹czona wod¹ zmyd³em.

Po umyciu, szybê nale¿y delikatnieprzetrzeæ such¹, miêkk¹ szmatk¹.

Nie nale¿y stosowaæ œrodków zdodatkiem alkoholu.

Page 224: Scenic II Instrukcja

1

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.18

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 18

5.18

PRZEDNIE REFLEKTORY: przednie œwiat³a przeciwmgielne / reflektory dodatkowe

Przednie œwiat³a przeciwmgiel-ne 1Wymiana ¿arówki:Skontaktowaæ siê z AutoryzowanymPartnerem RENAULT.

Typ ¿arówki: H11.

Dodatkowe reflektoryChc¹c wyposa¿yæ samochód w reflek-tory przeciwmgielne lub “dalekiegozasiêgu”, nale¿y skontaktowaæ siêz Autoryzowanym PartneremRENAULT.

Wszelkie naprawy (jakrównie¿ modyfikacje) ins-talacji elektrycznej musz¹byæ dokonywane przez

Autoryzowanego PartneraRENAULT, gdy¿ nieprawid³owepod³¹czenie mo¿e spowodowaæ jejuszkodzenie (przewodów, urz¹-dzeñ, w szczególnoœci alternatora).

Page 225: Scenic II Instrukcja

5

4

1

23

6

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.19

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 19

5.19

ŒWIAT£A TYLNE: wymiana ¿arówek

Kierunkowskazy / Œwiat³a pozy-cyjne i œwiat³o StopPo otwarciu baga¿nika, zdj¹æ œruby 1. Wyj¹æ z zewn¹trz tyln¹ lampê zespo-

lon¹, ci¹gn¹c do ty³u.

Zdj¹æ oprawkê 2, by uzyskaæ dostêpdo ¿arówek.

Uwaga: przy ponownym monta¿unale¿y zwróciæ uwagê na prawid³oweu³o¿enie przewodu.

Bañki ¿arówek znajduj¹ siêpod ciœnieniem i w zwi¹zkuz tym mog¹ eksplodowaæpodczas wymiany.

Ryzyko obra¿eñ.

3 Œwiat³o pozycyjne i Stop¯arówka P21/5 W.

4 Œwiat³o kierunkowskazu¯arówka pomarañczowa PY21 W.

5 Œwiat³o przeciwmgielne¯arówka P21 W.(Obie lampy s¹ wyposa¿one w¿arówkê, ale dzia³a tylko ¿arówka postronie kierowcy.)

6 Œwiat³o cofania¯arówka P21 W.

Page 226: Scenic II Instrukcja

7

10

9

8

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.20

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 20

5.20

ŒWIAT£A TYLNE (ci¹g dalszy) I BOCZNE: wymiana ¿arówek

Trzecie œwiat³o stop 7Skontaktowaæ siê z AutoryzowanymPartnerem RENAULT.

Oœwietlenie tablicy rejestracyj-nej 9Odpi¹æ lampkê 9, wciskaj¹c zaczep 8.

Zdj¹æ klosz lampki, by uzyskaæ dostêpdo ¿arówki.

Typ ¿arówki: rurkowa C5W.

Bañki ¿arówek znajduj¹ siêpod ciœnieniem i w zwi¹zkuz tym mog¹ eksplodowaæpodczas wymiany.

Ryzyko obra¿eñ.

Boczne kierunkowskazy 10Odpi¹æ kierunkowskaz 10 (przypomocy p³askiego œrubokrêta).

Obróciæ o æwieræ obrotu oprawkê iwyj¹æ ¿arówkê.

Typ ¿arówki: W5W.

Page 227: Scenic II Instrukcja

12

3

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.21

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 21

5.21

OŒWIETLENIE WNÊTRZA: wymiana ¿arówek

Lampka sufitowaOdpi¹æ (przy pomocy p³askiego œrubo-krêta) przezroczyst¹ os³onê lampki 1.

Wyj¹æ ¿arówkê.

Typ ¿arówki 2: W5W.

Lampki w drzwiachOdpi¹æ (przy pomocy p³askiegoœrubokrêta) lampkê 3.

Obróciæ o æwieræ obrotu oprawkê iwyj¹æ ¿arówkê.

Typ ¿arówki: W5W

Page 228: Scenic II Instrukcja

4

5

6

4

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.22

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 22

5.22

OŒWIETLENIE WNÊTRZA: wymiana ¿arówek (ci¹g dalszy)

Lampka oœwietlenia baga¿nikaOdpi¹æ (przy pomocy p³askiego œrubo-krêta) lampkê 4, wciskaj¹c zaczepy poobu stronach lampki.

Od³¹czyæ lampkê.

Bañki ¿arówek znajduj¹ siêpod ciœnieniem i w zwi¹zku ztym mog¹ eksplodowaæ pod-czas wymiany.

Ryzyko obra¿eñ.

Nacisn¹æ zaczep 5, by wyj¹æ oprawkê iuzyskaæ dostêp do ¿arówki 6.

Typ ¿arówki: rurkowa C5W.

Page 229: Scenic II Instrukcja

1

2

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.23

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 23

5.23

BEZPIECZNIKI

Skrzynka bezpieczników 1W przypadku awarii któregokolwiekurz¹dzenia elektrycznego, przedprzyst¹pieniem do ustalania przy-czyny, nale¿y przede wszystkimsprawdziæ bezpieczniki.

Otworzyæ klapkê poza punkt oporu iwyj¹æ schowek.

W celu wymiany bezpiecznikaskorzystaæ ze wskazówek podanych nanaklejce (szczegó³owy opis przezna-czenia bezpieczników znajduje siê nanastêpnej stronie).

Sprawdziæ stan bezpiecznika- w razie potrzeby wymieniæna bezpiecznik o identycz-nym ampera¿u.

U¿ycie bezpiecznika o wy¿szymampera¿u mog³oby doprowadziæ dostopienia instalacji elektrycznej(ryzyko po¿aru) w przypadku zbytdu¿ego zu¿ycia energii przez odbior-niki.

DOBRY PRZEPALONY

Wyj¹æ bezpiecznik przy pomocy pin-cety 2 znajduj¹cej siê w komorze 1.

Aby wyj¹æ bezpiecznik z pincety,nale¿y wysun¹æ go w bok.

Radzimy nie korzystaæ z wolnychmiejsc na bezpieczniki.

Stosuj¹c siê do lokalnie obowi¹zu-j¹cych przepisów lub w celu zabez-pieczenia siê przed przykrymi nies-podziankami:

Nale¿y zawczasu zaopatrzyæ siêu Autoryzowanego PartneraRENAULTwkomplet zapasowych¿arówek i bezpieczników.

Page 230: Scenic II Instrukcja

A

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.24

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 24

5.24

BEZPIECZNIKI (ci¹g dalszy)Przeznaczenie bezpieczników (wystêpowanie bezpieczników zale¿y od poziomu wyposa¿enia samochodu)

Symbol Przeznaczenie

Wentylacja kabiny

Elektryczne podnoszenieszyb

Elektryczne otwieraniedachu

ABS

Radio

Œwiat³a Stop

Wy³¹cznik odbiornikówpr¹du

Symbol Przeznaczenie

Sygna³ dŸwiêkowy

Wycieraczka tylnej szyby

Ogólne zasilanie

Centralny zamek.

Zapalniczka

Odszranianie zewnêtrznychlusterek wstecznych

Niektóre akcesoria s¹ zabezpieczonebezpiecznikami znajduj¹cymi siê wkomorze silnika w obudowie A.

Jednak z uwagi na ograniczony dostêpdo nich, radzimy zleciæ wymianê¿arówekAutoryzowanemuPartnerowiRENAULT.

Page 231: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.25

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 25

5.25

AKUMULATOR: postêpowanie w razie awariiWcelu unikniêcia zjawiska iskrze-nia nale¿y:- Przed przyst¹pieniem do od³¹czanialub pod³¹czania akumulatora nale¿ysprawdziæ, czy urz¹dzenia pobiera-j¹ce pr¹d s¹ wy³¹czone.

- W czasie ³adowania, przed pod³¹cze-niem lub od³¹czeniem przewodówprostownika do zacisków akumula-tora, prostownik nale¿y wy³¹czyæ zsieci.

- Nale¿y pamiêtaæ, ¿e na akumula-torze nie mog¹ znajdowaæ siê ¿adneprzedmioty metalowe; nie wolnodopuœciæ do powstania zwarciamiêdzy zaciskami.

- Nigdy nie nale¿y od³¹czaæ akumula-tora po okresie krótszym ni¿ dwa-dzieœcia sekund od wy³¹czenia sil-nika.

- Po zamontowaniu trzeba zwróciæuwagê, by zaciski akumulatora zos-ta³y prawid³owo pod³¹czone.

Z akumulatorem nale¿yobchodziæ siê ostro¿nie, zewzglêdu na znajduj¹cy siê wnim kwas siarkowy, którego

kontakt ze skór¹ lub oczami jest bar-dzo niebezpieczny. W razie koniecz-noœci, dane miejsce nale¿y obficiesp³ukaæ wod¹.

Otwarty ogieñ, wszelkie roz¿arzone iiskrz¹ce przedmioty nale¿y utrzy-mywaæ w bezpiecznej odleg³oœci odakumulatora, z uwagi na mo¿liwoœæwybuchu.

W przypadku wykonywania jakichko-lwiek prac pod pokryw¹ komory sil-nika nale¿y pamiêtaæ, ¿e w ka¿dejchwili mo¿e nast¹piæ samoczynnew³¹czenie wentylatora ch³odnicy.

Page 232: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.26

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 26

5.26

AKUMULATOR: postêpowanie w razie awarii (ci¹g dalszy)Pod³¹czenie prostownikaPrzy wy³¹czonym silniku nale¿y od³¹-czyæ oba przewody pod³¹czone dozacisków akumulatora, zaczynaj¹c odzacisku ujemnego.

Nie wolno od³¹czaæ akumulatora, gdysilnik pracuje. Nale¿y przestrzegaæzasad podanych w instrukcji obs³ugiprostownika ³aduj¹cego akumula-tor.

Jedynie dobrze na³adowany i w³a-œciwie konserwowany akumulatormo¿e prawid³owo spe³niaæ swoj¹ funk-cjê podczas uruchamiania silnika.

Akumulator powinien byæ zawszeczysty i suchy.

Czêste kontrolowanie stanu na³adowa-nia akumulatora jest konieczne szcze-gólnie w nastêpuj¹cych sytuacjach:

- Wprzypadku, gdy samochód jest eks-ploatowany na krótkich trasach lubwmieœcie.

- W przypadku nag³ego spadku tempe-ratury powietrza, gdy w naturalnysposób zachodzi zjawisko spadkustopnia na³adowania akumulatora.W zimie nale¿y w³¹czaæ w czasiejazdy jedynie niezbêdnie potrzebneurz¹dzenia elektryczne.

- Nale¿y pamiêtaæ, ¿e “sta³e odbior-niki energii elektrycznej” (np. zegar,elementy wyposa¿enia dodatkowegopojazdu, itp.) powoduj¹ automatyc-znie obni¿enie stopnia na³adowaniaakumulatora.

Je¿eli w samochodzie zainstalowanowiele dodatkowych urz¹dzeñ elek-trycznych, nale¿y je po³¹czyæ z dodat-nim biegunem akumulatora +, przyczym powinny byæ zasilane dopieropo w³¹czeniu zap³onu. W takim przy-padku nale¿y jednak zamontowaæakumulator o wiêkszej pojemnoœciznamionowej. Wszelkich wskazówekw tej sprawie udzieli Pañstwu Auto-ryzowany Partner RENAULT.

Jeœli samochód nie jest eksploatowanyprzez d³u¿szy czas, akumulator powi-nien byæ od³¹czony b¹dŸ regularniedo³adowywany, szczególnie, gdyd³u¿szy postój samochodumamiejscew okresie zimowym. Przy ponownympod³¹czaniu akumulatora nale¿yzaprogramowaæ na nowo wszystkieelementy wyposa¿enia pojazdu, któ-rych prawid³owe dzia³anie uwarunko-wane jest sta³ym zasilaniem w energiêelektryczn¹. Akumulator powinienbyæ przechowywany w pomieszczeniusuchym i ch³odnym; nie wolno wys-tawiaæ go na mróz.

Niektóre akumulatory mo-g¹ wymagaæ specjalnegosposobu ³adowania. Nale¿yzwróciæ siê po radê do Part-

nera RENAULT.

Nale¿y unikaæ zjawiska iskrzenia,które mo¿e byæ przyczyn¹ wybu-chu, i ³adowaæ akumulator tylko wpomieszczeniu posiadaj¹cymdobr¹ wentylacjê. Niebezpieczeñ-stwo powa¿nych obra¿eñ.

Page 233: Scenic II Instrukcja

41

A

23

B

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.27

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 27

5.27

AKUMULATOR: postêpowanie w razie awarii (ci¹g dalszy)Uruchamianie silnika przypomocy akumulatora innegosamochoduW razie koniecznoœci pos³u¿enia siêinnym samochodemw celu uruchomie-nia silnika w³asnego pojazdu, nale¿ypostêpowaæ w nastêpuj¹cy sposób:

Zaopatrzyæ siê uAutoryzowanego Par-tnera firmy RENAULT w przewodyrozruchowe o odpowiednio du¿ymprzekroju, a jeœli je ju¿ Pañstwo posia-daj¹ - skontrolowaæ ich stan techni-czny przed u¿yciem.

Oba akumulatory powinny mieæ iden-tyczne napiêcie znamionowe - 12V.Pojemnoœæ akumulatora (amperogod-ziny, Ah), z którego czerpany jest pr¹dpowinna byæ co najmniej równapojemnoœci znamionowej akumula-tora roz³adowanego.

Konieczne jest dok³adne sprawdzenie,czy obydwa pojazdy nie stykaj¹ siê zesob¹ bezpoœrednio (w razie po³¹czeniabiegunów dodatnich istnieje ryzykozwarcia) oraz czy roz³adowany aku-mulator zosta³ prawid³owo pod³¹-czony. Wy³¹czyæ zap³on samochodupobieraj¹cego pr¹d.

Uruchomiæ silnik samochodu dostar-czaj¹cego pr¹d - powinien on pracowaæna œrednich obrotach.

Po³¹czyæ przewodem (+) A zaciskdodatni (+) 1 akumulatora roz³adowa-nego bezpoœrednio z zaciskiem dodat-nim (+) 2 akumulatora, z którego czer-pana bêdzie energia elektryczna.

Podobnie - przy pomocy przewodu (–)B po³¹czyæ zacisk ujemny (–) 3 aku-mulatora dostarczaj¹cego energiê zzaciskiem ujemnym (–) 4 akumula-tora roz³adowanego.

Nale¿y sprawdziæ, czy przewodyA i Bnie stykaj¹ siê ze sob¹ oraz czyprzewód A (+) nie znajduje siê w bez-poœrednim kontakcie z ¿adn¹ meta-low¹ czêœci¹ samochodu, dostarczaj¹-cego pr¹d.

Uruchomiæ silnik w zwyk³y sposób. Wmomencie, gdy zacznie samodzielniepracowaæ, od³¹czyæ przewody A i B wodwrotnej kolejnoœci (4-3-2-1).

Page 234: Scenic II Instrukcja

2408

9

1

2

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.28

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 28

5.28

KARTA RENAULT: WYMIANA BATERII

Wymiana bateriiKomunikat “Bateria karty dowymiany” pojawia siê na tablicywskaŸników.

Poci¹gn¹æ mocno za obudowê zapa-sowego kluczyka 1.

Wymieniæ bateriê 2, pamiêtaj¹c ow³aœciwymdobraniu biegunów zapisa-nych na kluczyku zapasowym.

Po wykonaniu tej czynnoœci, komuni-kat “Bateria karty do wymiany” niebêdzie siê ju¿ wyœwietlaæ na tablicywskaŸników.

Baterie s¹ dostêpne u Autoryzowa-nych Partnerów RENAULT.

Okres trwa³oœci baterii wynosi oko³odwóch lat.

Nie wolno wyrzucaæzu¿ytych baterii do œro-dowiska, nale¿y przekazaæ jejednostce odpowiedzialnej za

zbieranie i wtórne przetwarzaniebaterii.

Page 235: Scenic II Instrukcja

1

2

3

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.29

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 29

5.29

INSTALACJA DO MONTA¯U RADIA

Miejsce na radio 1Odpi¹æ zaœlepkê. Z³¹cza: antena, zasi-lanie + i –, przewody g³oœnikowe, znaj-duj¹ siê z ty³u.

G³oœniki wysokotonowe (twee-ters)Przy pomocy œrubokrêta odpi¹ækratkê 2, aby uzyskaæ dostêp doprzewodów g³oœnikowych.

G³oœniki w drzwiachPrzy pomocy p³askiego œrubokrêtaodpi¹æ kratkê 3, aby uzyskaæ dostêp doprzewodów g³oœnikowych.

- We wszystkich przypadkach, bardzo wa¿ne jest dok³adne przestrzeganie zaleceñ podanych w instrukcji monta¿u produ-centa urz¹dzenia.

- Charakterystyka elementówmocuj¹cych i przewodów (dostêpnych w RENAULT Boutique) mo¿e byæ ró¿na w zale¿noœciod poziomu wyposa¿enia samochodu i rodzaju radia.W celu bli¿szego jej poznania nale¿y skontaktowaæ siê z Autoryzowanym Partnerem RENAULT.

- Wszelkie prace zwi¹zane z instalacj¹ elektryczn¹ musz¹ byæ dokonywane przez Autoryzowanego Partnera RENAULT,gdy¿ nieprawid³owe pod³¹czeniemo¿e spowodowaæuszkodzenie instalacji elektrycznej i/lub pod³¹czonychdoniej podzes-po³ów.

Page 236: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.30

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 30

5.30

AKCESORIA

U¿ywanie radiotelefonów iodbiorników CB.Radiotelefony i odbiornikiCB z wbudowan¹ anten¹

mog¹ powodowaæ zak³ócenia w kon-takcie z systemami elektronicznymimontowanymi fabrycznie w samo-chodzie, w zwi¹zku z tym zaleca siêkorzystanie wy³¹cznie z urz¹dzeñ zanten¹ zewnêtrzn¹.

Przypominamy tak¿e o koniecz-noœci stosowania siê do obowi¹zuj¹-cych przepisów prawnych w zakre-sie u¿ywania wy¿ej wymienionychurz¹dzeñ.

Monta¿ dodatkowych akce-soriówW celu zapewnienia prawid-³owego dzia³ania samochodu

i unikniêcia sytuacji mog¹cych sta-nowiæ zagro¿enie dla bezpieczeñstwapasa¿erów, radzimy stosowaæ akceso-ria homologowane przez RENAULT,gdy¿ s¹ one dok³adnie dostosowanedo Pañstwa pojazdu i posiadaj¹ gwa-rancjê RENAULT.

Dodatkowe urz¹dzenia elektrycznei elektroniczne- Wszelkie prace zwi¹zane z insta-lacj¹ elektryczn¹ musz¹ byæ wyko-nywane przez Autoryzowanego Par-tnera RENAULT, gdy¿ nieprawid-³owe pod³¹czenie mo¿e spowodo-waæ uszkodzenie instalacji i/lubpod³¹czonych do niej podzespo³ów.

- W przypadku monta¿u doda-tkowych urz¹dzeñ elektrycznychnale¿y upewniæ siê, czy instalacjajest chroniona odpowiednim bez-piecznikiem. . Trzeba równie¿ usta-liæ ampera¿ tego bezpiecznika i jegolokalizacjê.

Page 237: Scenic II Instrukcja

5

4

1

2

3

2

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.31

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 31

5.31

WYCIERACZKI

Wymiana piór wycieraczekprzednich- Przy wy³¹czonym silniku, podnieœæpiórko wycieraczki;

- zdj¹æ os³onê 1 ramienia 2 ;- obróciæ piórko pod k¹tem prostymramienia;

- odpi¹æ piórko 3 z ramienia 2.

W przypadku monta¿u postêpowaæ wodwrotnej kolejnoœci i sprawdziæprawid³owe zablokowanie.

Nale¿y systematycznie czyœciæ przed-ni¹ i tyln¹ szybê.

- W czasie mrozów nale¿yupewniæ siê, czy piórawycieraczek nie zosta³yunieruchomione przez

osadzaj¹cy siê na szybach szron(ryzykouszkodzenia silnikamecha-nizmu wycieraczek).

- Nale¿y kontrolowaæ stan piórwycieraczek. W przypadku zmniej-szenia skutecznoœci ich pracytrzeba je wymieniæ: œrednio raz wroku.

Wymiana pióra wycieraczki tyl-nej 4- Podnieœæ ramiê wycieraczki 5 ;- Obracaæ piórko wycieraczki 4, a¿do napotkania oporu.

- Poci¹gn¹æ piórko wycieraczki wcelu wyjêcia go.

Zak³adanie wycieraczkiWykonaæ wy¿ej opisane czynnoœciw odwrotnej kolejnoœci. Sprawdziæ,czy ramiê wycieraczki zosta³ozablokowane.

Page 238: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.32

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 32

5.32

HOLOWANIE: postêpowanie w razie awariiProcedura holowaniaPrzed rozpoczêciem holowania poja-zdu nale¿y sprawdziæ, czy kolumnakierownicza jest odblokowana.

Je¿eli kolumna nie jest odblokowana,wprowadziæ kartê RENAULT do czyt-nika i wcisn¹æ przytrzymuj¹c przezpiêæ sekund przycisk rozruchu start /stop, nie wciskaj¹c peda³ów. Nastê-puje odblokowanie kolumny kierow-nicy, zasilanie akcesoriów zostajew³¹czone i mo¿na zacz¹æ u¿ywaæoœwietlenia sygnalizacyjnego (œwiat³astop, œwiat³a kierunkowskazów,…): wnocy pojazd powinien byæ oœwietlony.

Nie nale¿y nigdy wyjmowaæ kartyRENAULT z czytnika przez ca³yczas trwania holowania.

Po zakoñczeniu holowania wcisn¹ædwa razy z rzêdu przycisk rozruchustart/stop (ryzyko roz³adowania aku-mulatora).

Ponadto, nale¿y bezwzglêdnie prze-strzegaæ przepisów dotycz¹cych holo-wania obowi¹zuj¹cych w kraju, wktórym samochód jest eksploatowany.Nie wolno przekraczaæ dopuszczalnejmasy holowanej dla Pañstwa pojazdu.W tej sprawie nale¿y zasiêgn¹æ rady uAutoryzowanego Partnera RENAULT.

Holowanie samochodu z auto-matyczn¹ skrzyni¹ biegów: cechyszczególneSilnik wy³¹czony: ze wzglêdu na braksmarowania skrzyni biegów, najlepiejjest przewieŸæ pojazd na platformielub holowaæ go z uniesionymi przed-nimi ko³ami.

W wyj¹tkowych sytuacjach, istniejemo¿liwoœæ holowania pojazdu z czte-rema ko³ami stykaj¹cymi siê z nawie-rzchni¹, wy³¹cznie przodem do kie-runku jazdy z dŸwigni¹ zmianybiegów ustawion¹ w po³o¿eniu neu-tralnymN i na odcinku nie d³u¿szymni¿ 50 km

W przypadku, gdy dŸwi-gnia steruj¹ca pozostajezablokowana w po³o¿eniuP przy wciœniêtym pedale

hamulca, istnieje mo¿liwoœæ jejrêcznego zwolnienia.

W tym celu nale¿y odpi¹æ górn¹czêœæ os³ony u podstawy dŸwigni.

Nacisn¹æ jednoczeœnie oznaczeniewidniej¹ce na os³onie dŸwigni iprzycisk odblokowuj¹cy znajdu-j¹cy siê na dŸwigni.

Page 239: Scenic II Instrukcja

1

2

3

4

5

3

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.33

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 33

5.33

HOLOWANIE: postêpowanie w razie awarii (ci¹g dalszy)

Do tego celu mo¿na u¿ywaæ wy³¹cz-nie punktów do holowania z przodu1 i z ty³u 4 (nigdy niewykorzystywaæwtym celu pó³osi). Punkty te mog¹ byæwykorzystywane jedynie do holowaniapojazdu; w ¿adnym wypadku niewolno pos³ugiwaæ siê nimi przy próbiebezpoœredniego lub poœredniego pod-noszenia samochodu.

Po wy³¹czeniu silnikauk³ady wspomagania kie-rownicy i hamulców niedzia³aj¹.

Dostêp do punktów holowni-czychZdj¹æ os³onê 2 lub 5.

Wkrêciæ zaczep holowniczy 3maksy-malnie: najpierw rêcznie, do oporu, anastêpnie dokrêciæ przy pomocy klu-cza do kó³.

Zaczep holowniczy 3 i klucz do kó³znajduj¹ siê w zestawie narzêdzi(patrz paragraf “zestaw narzêdzi” wrozdziale 5).

- RENAULT zaleca stoso-wanie sztywnego holu. Wprzypadkuu¿ywania linki zw³ókien naturalnych lub

sztucznych (je¿eli zezwalaj¹ na toprzepisy) powinna istnieæmo¿liwoœæ zatrzymania holowa-nego pojazdu przy pomocyhamulca.

- Nie nale¿y holowaæ pojazdu,którego uk³ad jezdny jest uszko-dzony.

- Przy przyspieszaniu i hamowaniunale¿y unikaæ gwa³townych szar-pniêæ, gdy¿ mog³oby to uszkodziæpojazd.

- We wszystkich przypadkach prêd-koœæ nie powinna przekraczaæ25 km/h.

Page 240: Scenic II Instrukcja

A

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.34

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 34

5.34

HOLOWANIE (wyposa¿enie holownicze)

Dopuszczalne obci¹¿enie hakaholowniczego, maksymalna masaprzyczepy z hamulcem i bezhamulca: patrz rozdzia³ 6, punkt“MASA POJAZDU”.

W celu zamontowania baga¿nikadachowego, nale¿y siê zapoznaæ z ins-trukcj¹ obs³ugi baga¿nika dostar-czon¹ przez producenta.

Instrukcja ta powinna byæ prze-chowywana razem z innymi doku-mentami pojazdu.

A: podwozie zwyk³e: 798 mmpodwozie d³ugie: 981 mm

Page 241: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.35

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 35

5.35

NIEPRAWID£OWOŒCI W DZIA£ANIUWskazówki zamieszczone w poni¿szej tabeli umo¿liwi¹ Pañstwu samodzielne, szybkie usuniêcie usterki; ze wzglêdu nabezpieczeñstwo eksploatacji samochodu nale¿y jednak jak najszybciej skonsultowaæ siê w tej sprawie z AutoryzowanymPar-tnerem RENAULT.

U¿ycie karty RENAULT PRZYCZYNY SPOSÓB POSTÊPOWANIA

- Karta RENAULT nie dzia³a i niemo¿na odblokowaæ lub zablokowaæzamków.

Pojazd znajduje siê w strefie o silnympromieniowaniu elektromagnetycznym.Roz³adowany akumulator.

Nale¿y u¿yæ kluczyka zapasowego (patrzpunkt “Kluczyk zapasowy” w roz-dziale 1).

Korzystanie z urz¹dzeñ dzia³aj¹cych natej samej czêstotliwoœci, co karta (telefonkomórkowy, itd.).

Wy³¹czyæ te urz¹dzenia lub u¿yæ kluc-zyka zapasowego (patrz punkt “kluczykzapasowy” w rozdziale 1).

Zu¿yta bateria karty. Wymieniæ bateriê.

Page 242: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.36

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 36

5.36

NIEPRAWID£OWOŒCI W DZIA£ANIU (ci¹g dalszy)Podczas próby rozruchu silnika PRZYCZYNY SPOSÓB POSTÊPOWANIA

- Nic siê nie dzieje: lampki kontrolne nieœwiec¹ siê, rozrusznik nie pracuje.

Od³¹czony przewód elektryczny akumu-latora lub utlenione zaciski.

Sprawdziæ zaciski przewodów: jeœli s¹utlenione - oczyœciæ, po czym ponowniedokrêciæ.

Roz³adowany akumulator. Pod³¹czyæ akumulator na³adowany wmiejsce roz³adowanego.

Uszkodzony akumulator. Wymieniæ akumulator.Nie nale¿y pchaæ pojazdu jeœli kolumnakierownicy jest zablokowana.

- Lampki kontrolne przygasaj¹, rozrusz-nik pracuje na zwolnionych obrotach.

Nieprawid³owo dokrêcone zaciski aku-mulatora, utlenione bieguny akumula-tora.

Sprawdziæ zaciski przewodów: jeœli s¹utlenione - oczyœciæ, po czym ponowniedokrêciæ.

Roz³adowany akumulator. Pod³¹czyæ akumulator na³adowany wmiejsce roz³adowanego.

Page 243: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.37

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 37

5.37

NIEPRAWID£OWOŒCI W DZIA£ANIU (ci¹g dalszy)Podczas próby rozruchu silnika PRZYCZYNY SPOSÓB POSTÊPOWANIA

- Silnika nie mo¿na uruchomiæ. Warunki niezbêdne do rozruchuniespe³-nione.

Patrz punkt “Uruchamianie / wy³¹czaniesilnika”, w rozdziale 2.

Karta RENAULT o dzia³aniu automa-tycznym nie dzia³a.

Wsun¹æ kartê do czytnika, by uruchomiæsilnik.Patrz punkt “Uruchamianie / wy³¹czaniesilnika”, w rozdziale 2.

- Silnik z trudem daje siê uruchamiaæprzy wilgotnej pogodzie lub po umyciusamochodu.

Trudnoœci z zap³onem: wilgoæ w uk³a-dzie zap³onowym.

Osuszyæ przewody œwiec i cewki.

- Silnik z trudem daje siê uruchamiaæ,gdy jest rozgrzany.

Z³e spalanie (pêcherzyki powietrza wuk³adzie).

Odczekaæ a¿ silnik ostygnie.

Brak sprê¿ania. Skontaktowaæ siê z PartneremRENAULT.

- Nie mo¿na wy³¹czyæ silnika. Problem elektroniczny. Wcisn¹æ szybko piêæ razy przycisk uru-chamiania silnika.

- Kolumna kierownicza jest zabloko-wana.

Blokada kierownicy. Poruszaæ kierownic¹, wciskaj¹c jedno-czeœnie przycisk rozruchu silnika (patrzpunkt “Uruchamianie silnika” w roz-dziale 2).

Page 244: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.38

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 38

5.38

NIEPRAWID£OWOŒCI W DZIA£ANIU (ci¹g dalszy)W czasie jazdy PRZYCZYNY SPOSÓB POSTÊPOWANIA

- Z uk³adu wydechowego wydostaje siênieprawid³owy bia³y dym.

Usterka mechaniczna: pêkniêcie usz-czelki g³owicy.

Wy³¹czyæ silnik.Udaæ siê do Autoryzowanego PartneraRENAULT.

- Wibracje. Niedopompowane lub zniszczoneopony, niewywa¿one ko³a.

Sprawdziæ ciœnienie w oponach, jeœli jestprawid³owe, zleciæ kontrolê stanu ogu-mienia Partnerowi RENAULT.

- Zagotowanie p³ynu w zbiornikuwyrównawczym.

Usterka mechaniczna - pêkniêcie usz-czelki, awaria pompy wodnej.

Wy³¹czyæ silnik.Udaæ siê do Autoryzowanego PartneraRENAULT.

Awaria wentylatora ch³odnicy. Sprawdziæ odpowiedni bezpiecznik.Jeœli jest w dobrym stanie, skontaktowaæsiê z Autoryzowanym PartneremRENAULT.

Page 245: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.39

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 39

5.39

NIEPRAWID£OWOŒCI W DZIA£ANIU (ci¹g dalszy)W czasie jazdy PRZYCZYNY SPOSÓB POSTÊPOWANIA

- Dym wydobywaj¹cy siê spod pokrywykomory silnika.

Zwarcie. Zatrzymaæ siê, wy³¹czyæ zap³on, od³¹-czyæ akumulator.

Usterka przewodu uk³adu ch³odzenia. Skontaktowaæ siê z PartneremRENAULT.

- W³¹cza siê lampka kontrolna ciœnieniaoleju:- podczas pokonywania zakrêtów lubpodczas hamowania,

Poziom jest zbyt niski. Dolaæ oleju silnikowego (patrz punkt“Poziom oleju w silniku: uzupe³nianiepoziomu / nape³nianie uk³adu” w roz-dziale 4).

- na biegu ja³owym, Niskie ciœnienie oleju. Udaæ siê do najbli¿szego Autoryzowa-nego Partnera RENAULT.

- póŸno gaœnie lub pozostaje w³¹czonaw czasie przyspieszania.

Nieprawid³owe ciœnienie oleju. Nale¿y zatrzymaæ siê i skontaktowaæ zAutoryzowanymPartneremRENAULT.

- Spadek mocy silnika. Zanieczyszczony filtr powietrza. Wymieniæ wk³ad filtra.

Problemy z zasilaniem. Sprawdziæ poziom paliwa.

Uszkodzone œwiece, z³a regulacja. Skontaktowaæ siê z PartneremRENAULT.

- Nierówna praca silnika na bieguja³owym lub gaœniêcie silnika.

Zbyt niskie ciœnienie sprê¿ania (œwiece,uk³ad zap³onowy, przedostawanie siê“fa³szywego powietrza”).

Skontaktowaæ siê z PartneremRENAULT.

Page 246: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.40

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 40

5.40

NIEPRAWID£OWOŒCI W DZIA£ANIU (ci¹g dalszy)W czasie jazdy PRZYCZYNY SPOSÓB POSTÊPOWANIA

- Trudnoœci w obracaniu kierownic¹ : - przegrzanie uk³adu wspomagania, Pozostawiæ do ostygniêcia.

- akumulator Ÿle na³adowany lub zu¿yty. Na³adowaæ lub wymieniæ akumulator.

- Silnik ulega przegrzaniu. Lampka kon-trolna temperatury p³ynu w uk³adziech³odzenia œwieci siê (lub wskazówkaodpowiedniego wskaŸnika znajduje siêna czerwonym polu).

Pompa wodna: rozci¹gniêty lub prze-rwany pasek klinowy.Uszkodzenie wentylatora ch³odnicy.

Zatrzymaæ siê, wy³¹czyæ silnik i skontak-towaæ siê z Autoryzowanym PartneremRENAULT.

Wyciek p³ynu z uk³adu ch³odzenia. Sprawdziæ stan po³¹czeñ uk³adu - w tympewnoœæ zaciœniêcia opasek.Sprawdziæ zbiorniczek wyrównawczy:powinien siêwnimznajdowaæ p³yn. Jeœlitak nie jest, dolaæ p³ynu do odpowied-niego poziomu (po ostygniêciuuk³adu). Nale¿y przy tym uwa¿aæ, abynie ulec poparzeniu. Taki sposóbnaprawy ma charakter wy³¹cznie prowi-zoryczny; nale¿y jak najszybciej udaæ siêdo Autoryzowanego PartneraRENAULT.

Wskazówki dotycz¹c obs³ugi ch³odnicy: W przypadku stwierdzenia zbyt ma³ej iloœci p³ynu w uk³adzie ch³odzenianale¿y pamiêtaæ, ¿e nigdy nie nale¿y dolewaæ zimnej wody, gdy silnik jest rozgrzany. Po ka¿dej naprawie pojazdu, gdyzaistnia³a koniecznoœæ nawet czêœciowego spuszczenia p³ynu, uk³ad ch³odzenia nale¿y ponownie nape³niæ p³ynem ow³aœciwie dobranych proporcjach poszczególnych sk³adników. Przypominamyoobowi¹zku stosowaniawy³¹cznie œrod-

ków atestowanych przez s³u¿by techniczne RENAULT.

Page 247: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.41

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 41

5.41

NIEPRAWID£OWOŒCI W DZIA£ANIU (ci¹g dalszy)Osprzêt elektryczny PRZYCZYNY SPOSÓB POSTÊPOWANIA

- Wycieraczka nie dzia³a. Przyklejone do szyby pióra wycieraczek. Odkleiæ pióra przed w³¹czeniem wycie-raczek.

Bezpiecznik przednich wycieraczekprzepalony.

Udaæ siê do Autoryzowanego PartneraRENAULT.

Bezpiecznik tylnej wycieraczki przepa-lony (przerywany tryb dzia³ania, sta³ezatrzymanie pracy).

Wymieniæ bezpiecznik.

Awaria silnika wycieraczek. Udaæ siê do Autoryzowanego PartneraRENAULT.

- Nie mo¿na wy³¹czyæ wycieraczek. Uszkodzone elektryczne elementy steru-j¹ce.

Udaæ siê do Autoryzowanego PartneraRENAULT.

- Zwiêkszona czêstotliwoœæ migania kie-runkowskazów.

Przepalona ¿arówka. Wymieniæ na now¹.

- Nie dzia³aj¹œwiat³akierunkowskazów.

Z jednej strony: - przepalona ¿arówka, Wymieniæ na now¹.

- wadliwe po³¹czenie z mas¹, ZnaleŸæ przewód masowy po³¹czony zmetalow¹ czêœci¹, oczyœciæ miejscastyku i dok³adnie przykrêciæ.

Z obu stron: - przepalony bezpiecznik, Wymieniæ bezpiecznik.

- uszkodzony modu³ steruj¹cy kierun-kowskazów.

Wymieniæ modu³: zg³osiæ siê do Par-tnera RENAULT.

Page 248: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G5-FRA.qxd 29/08/05 14:03 Page 5.42

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T5-POL.win 10/10/2005 14:45 - page 42

5.42

NIEPRAWID£OWOŒCI W DZIA£ANIU (ci¹g dalszy)Osprzêt elektryczny PRZYCZYNY SPOSÓB POSTÊPOWANIA

- Nie dzia³aj¹reflektory.

Jeden: - przepalona ¿arówka, Wymieniæ na now¹.

- od³¹czony przewód lub nieprawid³owowpiête z³¹cze,

Sprawdziæ i pod³¹czyæ przewód lubz³¹cze.

- nieprawid³owe po³¹czenie z mas¹. Patrz powy¿ej.

Oba: - jeœli dany obwód jest chroniony bez-piecznikiem.

Skontrolowaæ i w razie potrzeby wymie-niæ bezpiecznik.

- Nie mo¿na wy³¹czyæ reflektorów. Uszkodzone elektryczne elementy steru-j¹ce.

Nale¿y zasiêgn¹æ w tej sprawie radyAutoryzowanego Partnera RENAULT.

- Œlady skraplania w reflektorach. Nie œwiadcz¹ o wyst¹pieniu nieprawid-³owoœci. Obecnoœæ œladów skraplania wreflektorach jest zjawiskiem naturalnymzwi¹zanym ze zmianami temperatury.

Znikaj¹ wkrótce po w³¹czeniu reflek-torów.

Page 249: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G6-FRA.qxd 4/08/05 11:39 Page 6.01

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T6-POL.win 10/10/2005 14:49 - page 1

6.01

Rozdzia³ 6: Dane techniczne

Tabliczki znamionowe ........................................................................................................................ 6.02 ➟ 6.04

Wymiary ......................................................................................................................................................... 6.05

Dane techniczne silników ............................................................................................................................... 6.06

Masa pojazdu ...................................................................................................................................... 6.07 ➟ 6.14

Dopuszczalna masa holowanej przyczepy ........................................................................................... 6.07 ➟ 6.14

Czêœci zamienne ............................................................................................................................................. 6.15

Page 250: Scenic II Instrukcja

12345

6789

10

11

12

13

A

A

B

NU692_9_G6-FRA.qxd 4/08/05 11:39 Page 6.02

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T6-POL.win 10/10/2005 14:49 - page 2

6.02

TABLICZKI ZNAMIONOWE

Przy prowadzeniu korespondencji isk³adaniu zamówieñ nale¿y zawszepowo³ywaæ siê na informacje podanena tabliczce producenta (prawastrona).

Tabliczka znamionowa producen-ta A1 Typ pojazdu i numer seryjny typu.Ta informacja znajduje siê naoznaczeniu B.2 Dopuszczalna masa ca³kowitapojazdu.3 Dopuszczalna masa ca³kowita zes-tawu - wpe³ni obci¹¿ony samochódz przyczep¹.4 Dopuszczalny nacisk na przedni¹oœ.5 Dopuszczalny nacisk na tyln¹ oœ.

6 Cechy szczególne pojazdu.7 Numer oryginalnego lakieru.8 Poziom wyposa¿enia.9 Typ techniczny pojazdu.10 Kod tapicerki.11 Wyposa¿enie dodatkowe.12 Numer fabryczny.13 Kod kolorystyki wnêtrza.

Page 251: Scenic II Instrukcja

3

C

1

2

C

2.0 16V

C

2.0 T

C

1.4 16V - 1.6 16V

NU692_9_G6-FRA.qxd 4/08/05 11:39 Page 6.03

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T6-POL.win 10/10/2005 14:49 - page 3

6.03

TABLICZKI ZNAMIONOWE (ci¹g dalszy)

Przy prowadzeniu korespondencji isk³adaniu zamówieñ nale¿y zawszepowo³ywaæ siê na informacje podanena tabliczce silnika C.

C - Tabliczka znamionowa silnikalub etykieta silnika

(umiejscowienie zale¿nie od typu sil-nika)1 Typ silnika2 Oznaczenie silnika.3 Numer fabryczny silnika.

Page 252: Scenic II Instrukcja

3

C

1

2C

1.5 dCi 1.9 dCi

C

C

2.0 dCi

NU692_9_G6-FRA.qxd 4/08/05 11:39 Page 6.04

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T6-POL.win 10/10/2005 14:49 - page 4

6.04

TABLICZKI ZNAMIONOWE (ci¹g dalszy)

Przy prowadzeniu korespondencji isk³adaniu zamówieñ nale¿y zawszepowo³ywaæ siê na informacje podanena tabliczce silnika C.

C - Tabliczka znamionowa silnikalub etykieta silnika

(umiejscowienie zale¿nie od typu sil-nika)1 Typ silnika2 Oznaczenie silnika.3 Numer fabryczny silnika.

Page 253: Scenic II Instrukcja

0,851 2,685 - 2,736 (2) 0,906 (2) 1,506 (2) -1,514

4,259 - 4,493 (2) 2,060

1,506 (2) - 1,514

1,620 (1)

1,636 (2)

1,810

0,723

NU692_9_G6-FRA.qxd 4/08/05 11:40 Page 6.05

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T6-POL.win 10/10/2005 14:49 - page 5

6.05

WYMIARY (w metrach)

(1) Pusty(2) Wersja z d³ugim podwoziem

Page 254: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G6-FRA.qxd 4/08/05 11:40 Page 6.06

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T6-POL.win 10/10/2005 14:49 - page 6

6.06

DANE TECHNICZNE SILNIKÓW

Wersje 1.4 16V 1.6 16V 2.0 16V 2.0 T 1.5 dCi 1.9 dCi 2.0 dCi

Typ silnika(patrz tabliczka znamionowa silnika) K4J K4M F4R F4R Turbo K9K Turbo F9Q Turbo M9R Turbo

PojemnoϾ skokowa (cm3) 1 390 1 598 1 998 1 461 1 870 1 995

Rodzaj paliwaLiczba oktanowa

Wy³¹cznie benzyna bezo³owiowa o liczbie okta-nowej okreœlonej na naklejce, która znajduje siê nawewnêtrznej stronie klapki wlewu paliwa.W razie koniecznoœci mo¿na u¿yæ benzynybezo³owiowej:- o liczbie oktanowej 91 w przypadku, gdy na etykie-cie podano 95, 98;- o liczbie oktanowej 87 w przypadku, gdy na etykie-cie podano 91, 95, 98.

Olej napêdowyNaklejka znajduj¹ca siêna klapce wlewu paliwazawiera informacjê

na temat dopuszczalnychrodzajów paliwa.

Œwiece zap³onowe Nale¿y stosowaæ wy³¹cznie œwiece zalecane dla typusilnika, w jaki wyposa¿ony jest Pañstwa samochód.Ich typ powinien byæ oznaczony na etykietce nakle-jonej w komorze silnika - w przeciwnym wypadku,nale¿y zwróciæ siê o poradê doAutoryzowanego Par-tnera RENAULT.Monta¿ niew³aœciwych œwiec mo¿e doprowadziæ douszkodzenia silnika.

Page 255: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G6-FRA.qxd 4/08/05 11:40 Page 6.07

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T6-POL.win 10/10/2005 14:49 - page 7

6.07

MASA POJAZDU (w kg) - Pojazdwwersji podstawowej, bezwyposa¿enia dodatkowego. Podanewartoœcimog¹ulec zmianiewmiarêwprowadza-nia modyfikacji konstrukcyjnych do modelu lub zale¿nie od kraju przeznaczenia pojazdu: zasiêgn¹æ rady Autoryzowanego Partnera RENAULT.

Wersje benzynowe ze zwyk³ym podwoziem 1.4 16V 1.6 16V 2.0 16V 2.0 T

Automatyczna Automatyczna

Typ pojazdu(patrz tabliczka producenta)

JM0BJM1SJM1AJM0HJM08

JM0JJM1BJM1RJM0C

JM0Y JM0U - JM05JM1N

JM0W

Masa w³asna pojazdugotowego do drogibez kierowcy

Ca³kowitaPrzódTy³

1 315 1 320 1 370 1 375 1 400 1 410 1 425775 780 830 780 850 865 880540 540 540 595 550 545 545

Maksymalny dopuszczalnynacisk na oœ

PrzódTy³

1 1301 025

1 1301 080

1 1301 025

Dopuszczalna masa ca³kowita 1 880 1 915 1 950 1 935 1 955 1 985 1 980

Maksymalna, dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 650

Maksymalna, dopuszczalna masa przyczepy zhamulcem (1) sam kierowca 1 300 1 300 1 250 1 300

inne przypadki 1 000 950 1 000

Maksymalna, dopuszczalna masa ca³kowita zestawu(= Dopuszczalna masa ca³kowita pojazduz przyczep¹)

2 900 2 950 3 000

Dopuszczalne obci¹¿enie haka holowniczego 75

Dopuszczalne obci¹¿enie baga¿nika dachowego 80 (³¹cznie z elementami mocuj¹cymi)

Page 256: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G6-FRA.qxd 4/08/05 11:40 Page 6.08

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T6-POL.win 10/10/2005 14:49 - page 8

6.08

(1) Masa holowanej przyczepy(holowanie przyczepy kempingowej, ³odzi, itp.)

- Nale¿y stosowaæ siê do przepisów obowi¹zuj¹cych w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany, szczególnie do przepisówKodeksu Drogowego. Informacji na ten temat, w odniesieniu do poszczególnych wersji samochodów udzieli Pañstwu Autoryzo-wany Partner RENAULT. W ¿adnym wypadku ca³kowita dopuszczalna masa zestawu (pojazd + przyczepa) nie mo¿e byæprzekroczona.

- W przypadku, gdy pojazd jest eksploatowany przy pe³nym obci¹¿eniu (dopuszczalna masa ca³kowita), maksymalna szybkoœæpowinna byæ ograniczona do 100 km/h, a ciœnienie w ogumieniu zwiêkszone o 0,2 bara (3 PSI).

- Osi¹gi silnika i jego zdolnoœæ do pokonywania wzniesieñ malej¹ im wy¿ej po³o¿ony jest teren, po którym porusza siê samochód.Radzimy zatemzmniejszyæmaksymalne obci¹¿enie pojazdu o 10%nawysokoœci 1 000metrówn.p.m., a nastêpnie o kolejne 10%przy pokonaniu ró¿nicy wzniesieñ o nastêpne 1 000 metrów n.p.m.

Page 257: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G6-FRA.qxd 4/08/05 11:40 Page 6.09

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T6-POL.win 10/10/2005 14:49 - page 9

6.09

MASA POJAZDU (w kg) - Pojazdwwersji podstawowej, bezwyposa¿enia dodatkowego. Podanewartoœcimog¹ulec zmianiewmiarêwprowadza-nia modyfikacji konstrukcyjnych do modelu lub zale¿nie od kraju przeznaczenia pojazdu: zasiêgn¹æ rady u Autoryzowanego Partnera RENAULT.

Wersje z silnikiem wysokoprê¿nym ze zwyk³ym podwoziem 1.5 dCi 1.9 dCi 2.0 dCiAutomatyczna Automatyczna

Typ pojazdu(patrz tabliczka producenta)

JM0FJM02JM1F

JM1E JM02 JM0G - JM1GJM1D - JM1LJM1C - JM0LJM14 - JM15

JM1K

Masa w³asna pojazdugotowego do drogibez kierowcy

Ca³kowitaPrzódTy³

1 340 1 365 1 390 1 430 1 465800 825 855 890 925540 540 535 540 540

Maksymalny dopuszczalnynacisk na oœ

PrzódTy³

1 1301 025

Dopuszczalna masa ca³kowita 1 920 1 945 1 955 2 010 2 025

Maksymalna, dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 650

Maksymalna, dopuszczalna masa przyczepyz hamulcem (1) sam kierowca 1 300 1 250 1 300

inne przypadki 1 000 950 1 250 1 000

Maksymalna, dopuszczalna masa ca³kowita zestawu(= Dopuszczalna masa ca³kowita pojazduz przyczep¹)

2 950 3 000 3 050

Dopuszczalne obci¹¿enie haka holowniczego 75

Dopuszczalne obci¹¿enie baga¿nika dachowego 80 (³¹cznie z elementami mocuj¹cymi)

Page 258: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G6-FRA.qxd 4/08/05 11:40 Page 6.10

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T6-POL.win 10/10/2005 14:49 - page 10

6.10

(1) Masa holowanej przyczepy(holowanie przyczepy kempingowej, ³odzi, itp.)

- Nale¿y stosowaæ siê do przepisów obowi¹zuj¹cych w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany, szczególnie do przepisówKodeksu Drogowego. Informacji na ten temat, w odniesieniu do poszczególnych wersji samochodów udzieli Pañstwu Autoryzo-wany Partner RENAULT. W ¿adnym wypadku ca³kowita dopuszczalna masa zestawu (pojazd + przyczepa) nie mo¿e byæprzekroczona.

- W przypadku, gdy pojazd jest eksploatowany przy pe³nym obci¹¿eniu (dopuszczalna masa ca³kowita), maksymalna szybkoœæpowinna byæ ograniczona do 100 km/h, a ciœnienie w ogumieniu zwiêkszone o 0,2 bara (3 PSI).

- Osi¹gi silnika i jego zdolnoœæ do pokonywania wzniesieñ malej¹ im wy¿ej po³o¿ony jest teren, po którym porusza siê samochód.Radzimy zatemzmniejszyæmaksymalne obci¹¿enie pojazdu o 10%nawysokoœci 1 000metrówn.p.m., a nastêpnie o kolejne 10%przy pokonaniu ró¿nicy wzniesieñ o nastêpne 1 000 metrów n.p.m.

Page 259: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G6-FRA.qxd 4/08/05 11:40 Page 6.11

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T6-POL.win 10/10/2005 14:49 - page 11

6.11

MASA POJAZDU (w kg) - Pojazdwwersji podstawowej, bezwyposa¿enia dodatkowego. Podanewartoœcimog¹ulec zmianiewmiarêwprowadza-nia modyfikacji konstrukcyjnych do modelu lub zale¿nie od kraju przeznaczenia pojazdu: zasiêgn¹æ rady Autoryzowanego Partnera RENAULT.

Wersje benzynowe ze zwyk³ym podwoziem 1.6 16V 2.0 16V 2.0 T

Automatyczna Automatyczna

Typ pojazdu(patrz tabliczka producenta)

JM0C - JM0JJM1B - JM1R - JM1H

JM1N - JM0UJM05 - JM1U

JM0W

Masa w³asna pojazdu gotowegodo drogi bez ³adunkubez kierowcy

Ca³kowitaPrzódTy³

1 445 1 490 1 510 1 530 1 535810 860 880 900 905635 630 630 630 630

Maksymalny dopuszczalnynacisk na oœ

PrzódTy³

1 1301 230

Dopuszczalna masa ca³kowita 2 120 2 155 2 180 2 200 2 205

Maksymalna, dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 650

Maksymalna, dopuszczalna masa przyczepy zhamulcem (1) sam kierowca 1 300 1 250 1 300 1 250 1 300

inne przypadki 850 750 850 800 800

Maksymalna, dopuszczalna masa ca³kowita zestawu(= Dopuszczalna masa ca³kowita pojazduz przyczep¹)

3 000 2 950 3 050 3 000 3 050

Dopuszczalne obci¹¿enie haka holowniczego 75

Dopuszczalne obci¹¿enie baga¿nika dachowego 80 (³¹cznie z elementami mocuj¹cymi)

Page 260: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G6-FRA.qxd 4/08/05 11:40 Page 6.12

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T6-POL.win 10/10/2005 14:49 - page 12

6.12

(1) Masa holowanej przyczepy(holowanie przyczepy kempingowej, ³odzi, itp.)

- Nale¿y stosowaæ siê do przepisów obowi¹zuj¹cych w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany, szczególnie do przepisówKodeksu Drogowego. Informacji na ten temat, w odniesieniu do poszczególnych wersji samochodów udzieli Pañstwu Autoryzo-wany Partner RENAULT. W ¿adnym wypadku ca³kowita dopuszczalna masa zestawu (pojazd + przyczepa) nie mo¿e byæprzekroczona.

- W przypadku, gdy pojazd jest eksploatowany przy pe³nym obci¹¿eniu (dopuszczalna masa ca³kowita), maksymalna szybkoœæpowinna byæ ograniczona do 100 km/h, a ciœnienie w ogumieniu zwiêkszone o 0,2 bara (3 PSI).

- Osi¹gi silnika i jego zdolnoœæ do pokonywania wzniesieñ malej¹ im wy¿ej po³o¿ony jest teren, po którym porusza siê samochód.Radzimy zatemzmniejszyæmaksymalne obci¹¿enie pojazdu o 10%nawysokoœci 1 000metrówn.p.m., a nastêpnie o kolejne 10%przy pokonaniu ró¿nicy wzniesieñ o nastêpne 1 000 metrów n.p.m.

Page 261: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G6-FRA.qxd 4/08/05 11:40 Page 6.13

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T6-POL.win 10/10/2005 14:49 - page 13

6.13

MASA POJAZDU (w kg) - Pojazdwwersji podstawowej, bezwyposa¿enia dodatkowego. Podanewartoœcimog¹ulec zmianiewmiarêwprowadza-nia modyfikacji konstrukcyjnych do modelu lub zale¿nie od kraju przeznaczenia pojazdu: zasiêgn¹æ rady Autoryzowanego Partnera RENAULT.

Wersje z silnikiem wysokoprê¿nym z d³ugim podwoziem 1.5 dCi 1.9 dCi 2.0 dCiAuto-matyczna

Auto-matyczna

Typ pojazdu(patrz tabliczka producenta)

JM1E JM1F - JM02 JM0G - JM1GJM1D - JM0LJM14 - JM15

JM1C

JM1K

Masa w³asna pojazdu gotowegodo drogi bez ³adunkubez kierowcy

Ca³kowitaPrzódTy³

1 490 1 465 1 515 1 530 1 560855 830 885 900 930635 635 630 630 630

Maksymalny dopuszczalnynacisk na oœ

PrzódTy³

1 1301 230

1 1301 230

Dopuszczalna masa ca³kowita 2 165 2 140 2 180 2 195 2 210 2 215

Maksymalna, dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 650

Maksymalna, dopuszczalna masa przyczepyz hamulcem (1) sam kierowca 1 250 1 300 1 250 1 300

inne przypadki 800 850 800 850

Maksymalna, dopuszczalna masa ca³kowita zestawu(= Dopuszczalna masa ca³kowita pojazduz przyczep¹)

3 000 3 050 3 100

Dopuszczalne obci¹¿enie haka holowniczego 75

Dopuszczalne obci¹¿enie baga¿nika dachowego 80 (³¹cznie z elementami mocuj¹cymi)

Page 262: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G6-FRA.qxd 4/08/05 11:40 Page 6.14

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T6-POL.win 10/10/2005 14:49 - page 14

6.14

(1) Masa holowanej przyczepy(holowanie przyczepy kempingowej, ³odzi, itp.)

- Nale¿y stosowaæ siê do przepisów obowi¹zuj¹cych w kraju, w którym pojazd jest eksploatowany, szczególnie do przepisówKodeksu Drogowego. Informacji na ten temat, w odniesieniu do poszczególnych wersji samochodów udzieli Pañstwu Autoryzo-wany Partner RENAULT. W ¿adnym wypadku ca³kowita dopuszczalna masa zestawu (pojazd + przyczepa) nie mo¿e byæprzekroczona.

- W przypadku, gdy pojazd jest eksploatowany przy pe³nym obci¹¿eniu (dopuszczalna masa ca³kowita), maksymalna szybkoœæpowinna byæ ograniczona do 100 km/h, a ciœnienie w ogumieniu zwiêkszone o 0,2 bara (3 PSI).

- Osi¹gi silnika i jego zdolnoœæ do pokonywania wzniesieñ malej¹ im wy¿ej po³o¿ony jest teren, po którym porusza siê samochód.Radzimy zatemzmniejszyæmaksymalne obci¹¿enie pojazdu o 10%nawysokoœci 1 000metrówn.p.m., a nastêpnie o kolejne 10%przy pokonaniu ró¿nicy wzniesieñ o nastêpne 1 000 metrów n.p.m.

Page 263: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G6-FRA.qxd 4/08/05 11:40 Page 6.15

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T6-POL.win 10/10/2005 14:49 - page 15

6.15

CZÊŒCI ZAMIENNE I NAPRAWYOryginalneCzêœci ZamienneRENAULTs¹ opracowywane na podstawie bardzo œcis³ych za³o¿eñ technicznych i podlegaj¹ regular-nej kontroli. Dziêki temu poziom jakoœci ich wykonania nie ustêpuje jakoœci czêœci montowanych w fabrycznie nowych samocho-dach.

Systematyczne stosowanie Oryginalnych Czêœci Zamiennych RENAULT gwarantuje utrzymanie parametrów eksploatacyjnychpojazdu na niezmiennie wysokim poziomie. Ponadto, na naprawy wykonywane w sieci Autoryzowanych PartnerówRENAULT, zzastosowaniem Oryginalnych Czêœci Zamiennych, udzielana jest gwarancja, której warunki s¹ okreœlone na odwrocie zlecenianaprawy.

Page 264: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G6-FRA.qxd 4/08/05 11:40 Page 6.16

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T6-POL.win 10/10/2005 14:49 - page 16

SKOROWIDZ ALFABETYCZNYA ABS ................................................................. 2.29 - 2.30airbag ............................................................ 1.28 ➟ 1.34akcesoria ................................................................... 5.30akumulator .......................................... 4.12 - 5.25 ➟ 5.27automatyczna skrzynia biegów (obs³uga) ....... 2.39 ➟ 2.42awarie (nieprawid³owoœci w dzia³aniu) ........... 5.35 ➟ 5.42

B baga¿nik ........................................................ 3.45 ➟ 3.51baga¿nik dachowy ..................................................... 3.52bagnet do pomiaru poziomu oleju ................... 4.06 - 4.08bezpieczeñstwo dzieci ............................ 1.02 - 1.06 - 1.10

1.30 - 1.36 ➟ 1.45 - 3.18 - 3.19 - 3.22bezpieczniki ..................................................... 5.23 - 5.24blokada rozruchu ............................................. 1.15 - 1.16blokowanie zamków drzwi ............................. 1.02 ➟ 1.14

C centralny zamek ................................... 1.07 - 1.11 ➟ 1.14ciœnienie w oponach ....... 0.04 ➟ 0.09 - 2.19 ➟ 2.22 - 5.14czêœci zamienne ........................................................ 6.15

D dach otwierany ................................................ 3.22 - 3.23dane techniczne ............................................ 6.02 ➟ 6.15dane techniczne silnika ............................................. 6.06deska rozdzielcza ........................................... 1.46 ➟ 1.49docieranie ................................................................. 2.02drzwi / pokrywa baga¿nika ................... 1.09 ➟ 1.14 - 3.32dzieci jako pasa¿erowie .... 1.02 - 1.06 - 1.31 - 1.35 ➟ 1.45

3.18 - 3.19 - 3.22dŸwiêkowy sygna³ ostrzegawczy ....................... 1.09 - 1.72dŸwignia automatycznej skrzyni biegów ......... 2.39 ➟ 2.42dŸwignia zmiany biegów ............................................ 2.14

E E.S.P.: kontrola toru jazdy ........................................ 2.22elementy steruj¹ce ......................................... 1.46 ➟ 1.49

F filtr: oleju .................................................................. 4.08powietrza ........................................................... 4.11fotele przednie (regulacja) ...................... 1.18 ➟ 1.20fotele tylne (funkcjonalnoœæ) .................... 3.34 - 3.41

G g³oœniki (umiejscowienie) .......................................... 5.29gniazdko do akcesoriów ............................................. 3.43godzina ..................................................................... 1.69

H hamulec parkingowy ...................................... 2.08 ➟ 2.12hamulec rêczny ......................................................... 2.12holowanie (postêpowanie w razie awarii) ......... 5.32 - 5.33holowanie (przyczepy kempingowej) ................ 5.32 - 5.33holowanie przyczepy kempingowej .................. 6.06 - 6.15

I identyfikacja pojazdu ....................................... 6.02 - 6.04instalacja do monta¿u radia ............................. 5.29 - 5.30instalacja radioodbiornika ................................ 5.29 - 5.30

K karta RENAULT: bateria .......................................... 5.21karta RENAULT: sposób u¿ycia .................... 1.02 ➟ 1.08katalizator ........................................................ 2.05 - 2.06kierownica (regulacja) ............................................... 1.70kierunkowskazy ...................................... 1.73 - 5.09 - 5.12kierunkowskazy boczne ............................................. 5.20klimatyzacja .................................................. 3.04 ➟ 3.16klucz do ko³paków .................................................... 5.03klucz do kó³ .................................................... 5.08 - 5.09kluczyk zapasowy ................................... 1.02 - 1.03 - 1.11ko³a (zasady bezpiecznej eksploatacji) ........... 5.10 ➟ 5.12ko³o zapasowe ........................................................... 5.02komputer pok³adowy ..................................... 1.50 ➟ 1.68konserwacja: obiæ tapicerskich ................................... 4.15

nadwozia .................................... 4.13 - 4.14podzespo³ów mechanicznych .... 4.04 ➟ 4.12

korek wlewu paliwa ......................................... 1.81 - 1.82

Page 265: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G6-FRA.qxd 4/08/05 11:40 Page 6.17

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T6-POL.win 10/10/2005 14:49 - page 17

SKOROWIDZ ALFABETYCZNYL lakier (konserwacja) ....................................... 4.12 - 4.13

lakier (numer katalogowy) ....................................... 6.02lampki kontrolne .......................................... 1.50 ➟ 1.68lampki oœwietlenia wnêtrza ...................................... 3.26lampki sufitowe .............................................. 3.26 - 5.17lusterka .................................................................... 3.24lusterka wsteczne ..................................................... 1.72lusterko .................................................................... 3.24

M masa holowanej przyczepy ............................. 6.06 - 6.15masa pojazdu ................................................. 6.06 - 6.14miejsce kierowcy .......................................... 1.46 ➟ 1.49mycie pojazdu ................................................ 4.13 - 4.14

N napinacze przednich pasów bezpieczeñstwa ... 1.28 - 1.30nawiewy ......................................................... 3.02 - 3.03nieprawid³owoœci w dzia³aniu ....................... 5.35 ➟ 5.42

O ochrona œrodowiska (rady) ........................... 2.15 ➟ 2.17ochrona œrodowiska ................................................. 2.16ogranicznik prêdkoœci ................................... 2.32 ➟ 2.34ogrzewanie ................................................... 3.04 ➟ 3.16ogumienie ..................... 0.04 - 2.18 ➟ 2.21 - 5.13 ➟ 5.15olej do silnika .............................................. 4.06 ➟ 4.08os³ona przeciws³oneczna ................................ 3.24 - 3.25oszczêdzanie paliwa ..................................... 2.15 ➟ 2.17oœwietlenie: baga¿nika i tylnej szyby ........................ 3.27

zewnêtrzne ................................ 1.74 ➟ 1.77oœwietlenie: tablicy wskaŸników ............................... 1.74

wnêtrza .................... 3.26 - 3.27 - 5.14 - 5.15zewnêtrzne oœwietlenie towarzysz¹ce .... 1.75

P paliwo (jakoœæ) ............................................... 1.81 - 1.82paliwo (nape³nianie) ....................................... 1.81 - 1.82paliwo (oszczêdzanie) .................................. 2.15 ➟ 2.17pasy bezpieczeñstwa ..................................... 1.21 ➟ 1.27pióra wycieraczek ..................................................... 5.31p³yn hamulcowy ...................................................... 4.10

P p³yn w uk³adzie ch³odzenia silnika .......................... 4.09podnoszenie pojazdu (zmiana ko³a) ............. 5.11 ➟ 5.12podnoszenie szyb ......................................... 3.17 ➟ 3.21podnoœnik ...................................................... 5.08 - 5.09pojemnoœæ zbiornika oleju silnikowego .................... 4.08pojemnoœæ zbiornika paliwa ........................... 1.81 - 1.82pokrywa komory silnika ................................. 4.02 - 4.03pokrywa przestrzeni baga¿owej ................................ 3.48pomoc przy parkowaniu ................................. 2.43 - 2.44pompowanie opon .......................................... 0.04 - 0.05popielniczka ............................................................. 3.44poziom olejów i p³ynów ............................... 4.05 ➟ 4.11poziom paliwa ......................................................... 1.55prowadzenie pojazdu ................................... 2.02 ➟ 2.44przebita opona ............................................. 5.02 ➟ 5.12przednia szyba ......................................................... 3.21przewo¿enie ³adunku:siatka oddzielaj¹ca ...................................... 3.49 - 3.50w baga¿niku ......................................................... 3.48

przycisk uruchamiania/wy³¹czania silnika ...... 2.03 - 2.04

R rady praktyczne ............................................ 2.15 ➟ 2.20reflektory (regulacja) ................................................ 1.77reflektory dodatkowe ................................................ 5.18reflektory przednie ....................................... 5.16 ➟ 5.18regulacja foteli tylnych ............................................. 3.34regulacja temperatury ................................... 3.04 ➟ 3.16regulacja ustawienia przednich foteli ............ 1.18 ➟ 1.20regulacja ustawienia reflektorów .............................. 1.75regulator - ogranicznik prêdkoœci .................. 2.32 ➟ 2.37regulator prêdkoœci ....................................... 2.35 ➟ 2.37relingi dachowe ........................................................ 3.51

S schowki ........................................................ 3.28 ➟ 3.31siatka oddzielaj¹ca ......................................... 3.41 - 3.51siedzenia ogrzewane ................................................ 1.19silnik (dane techniczne) ........................................... 6.05spryskiwacze szyb ................................. 1.78 - 1.80 - 4.11

Page 266: Scenic II Instrukcja

NU692_9_G6-FRA.qxd 4/08/05 11:40 Page 6.18

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_T6-POL.win 10/10/2005 14:49 - page 18

SKOROWIDZ ALFABETYCZNYΠstacyjka ........................................................... 2.02 - 2.03

sygnalizacja oœwietlenia ................................ 1.74 ➟ 1.76sygna³ ostrzegawczy .................................................. 1.73sygna³y ostrzegawcze dŸwiêkowe i œwietlne .............. 1.73system antypoœlizgowy: ASR .......................... 2.27 - 2.28system blokady rozruchu ................................ 1.15 - 1.16system kontroli ciœnienia w ogumieniu ......... 2.19 ➟ 2.22system kontroli toru jazdy: E.S.P. ............................ 2.26system zapobiegaj¹cy blokowaniu kó³: ABS .... 2.29 - 2.30

Œ œwiat³a przeciwmgielne (reflektory) ................. 1.75 - 5.18œwiat³a: awaryjne ...................................................... 1.77

cofania ......................................................... 5.19drogowe ................................... 1.75 - 5.16 - 5.17kierunkowskazy ...................... 1.73 - 5.16 ➟ 5.20mijania ..................................... 1.74 - 5.16 - 5.17oœwietlenie tablicy rejestracyjnej .................. 5.20pozycyjne ............................... 1.74 - 5.16 ➟ 5.19przeciwmgielne ........................ 1.76 - 5.18 - 5.19regulacja ...................................................... 1.77stop .................................................... 5.19 - 5.20

T tablica wskaŸników ....................................... 1.50 ➟ 1.68tabliczki znamionowe ..................................... 6.02 - 6.04temperatura zewnêtrzna ........................................... 1.64tylna pó³ka ............................................................... 3.46tylna szyba (usuwanie zaparowania) ............... 3.04 - 3.13tylna szyba otwierana ............................................... 3.45

U uchwyt ..................................................................... 3.30uk³ad kierowniczy ze zmiennym wspomaganiem ...... 2.12uruchamianie silnika ...................................... 2.03 - 2.04urz¹dzenia zapewniaj¹cebezpieczeñstwo dzieciom ............................ 1.35 - 1.45

ustawienie fotela kierowcy ........................................ 1.23usuwanie zaparowania:przedniej szyby ........................................... 3.05 - 3.14

tylnej szyby ........................................... 3.04 - 3.13 - 3.14

W wa¿niejsze informacje ............................................... 0.02wentylacja ..................................................... 3.02 ➟ 3.16wskaŸniki: kierunkowskazy ....................................... 1.72

tablicy wskaŸników ...................... 1.50 ➟ 1.68wspomaganie nag³ego hamowania ............................ 2.31wspomaganie uk³adu kierowniczego ......................... 2.13wsteczny bieg (w³¹czanie) ......................................... 2.12wycieraczki (pióra) ................................................... 5.31wycieraczki ................................................... 1.78 ➟ 1.80wy³¹czenie silnika ..................................................... 2.04wymiana oleju w silniku ........................................... 4.08wymiana ¿arówek ......................................... 5.16 ➟ 5.18wymiary ................................................................... 6.05

Z zabezpieczenia:boczne .................................................................. 1.33dodatkowe przednich pasówbezpieczeñstwa ...................................... 1.28 ➟ 1.31

dodatkowe tylnych pasów bezpieczeñstwa ............. 1.32uzupe³niaj¹ce ........................................................ 1.34

zabezpieczenia dodatkowe uzupe³niaj¹ce pasybezpieczeñstwa ...................................... 1.26 ➟ 1.32

zabezpieczenie dzieci ................................... 1.36 ➟ 1.45zaczepy holownicze ........................................ 5.32 - 5.33zaczepy mocuj¹ce (umiejscowienie) ......................... 3.46zag³ówek ................................... 1.17 - 1.19 - 3.32 ➟ 3.35zag³ówek dla dziecka ...................................... 3.34 - 3.35zapalniczka .............................................................. 3.44zbiornik: paliwa (pojemnoœæ) .................................... 1.81

p³ynu ch³odz¹cego ..................................... 4.09p³ynu hamulcowego ................................... 4.10spryskiwacza szyb ...................................... 4.11

zegar ........................................................................ 1.69zestaw narzêdzi .............................................. 5.08 - 5.09zmiana biegów .................................... 2.14 - 2.39 ➟ 2.43zmiana ko³a .................................................... 5.11 - 5.12

¯ ¿arówki (wymiana) ........................................ 5.16 ➟ 5.18¿arówki ......................................................... 5.16 ➟ 5.22

Page 267: Scenic II Instrukcja

NU692_9_Gcv-FRA.qxd 31/08/05 10:45 Page 3

zaleca ELF

Wszystkie typysilników oprócz silnikadiesel 1.9 dCi z filtremcz¹stek sta³ych

Silniki 1.9 dCi z filtremcz¹stek sta³ych

Silniki benzynowei LPG

Wszystkie typy silnikówoprócz silnika diesel 1.9 dCiz filtrem cz¹stek sta³ych

Skrzynia mechaniczna 5-stopniowa.Skrzynia mechaniczna 6-stopniowaAutomatyczna skrzynia biegów

ELF EXCELLIUM LDX 5W-40 ACEA A3 / B4Optymalne osi¹gi, maksymalna ochrona, nawet w najtrudniejszych warunkachWszystkie style jazdy

ELF EVOLUTION SXR 5W-40 ACEA A3 / B4Optymalne osi¹giWszystkie style jazdy

ELF SOLARIS RNX 5W-30 ACEA C3Optymalne osi¹gi, trwa³a ochrona dziêki zastosowaniu filtra cz¹stek sta³ych oraz ochrona œrodowiskaWszystkie style jazdy

ELF EVOLUTION SXR 5W-30 ACEA A5 / B5Oszczêdnoœæ paliwa, ochrona silnika i poszanowanie œrodowiskaWszystkie style jazdy

ELF COMPETITION ST 10W-40ELF TURBO DIESEL 10W-40

ACEA A3 / B4ACEA B3 / B4

Inne oleje homologowane przez RENAULT przy zwyk³ej eksploatacji pojazdu

Elf opracowuje oleje dostosowane do ka¿dego typu skrzyni biegów RENAULT:Tranself TRJ 75W80, Tranself TRT 75W80, Tranself TRP 75W80, Tranself TRX 75W80 do mechani-cznych skrzyñ biegów, Renaultmatic D3Syn i Renaultmatic D2 do automatycznych skrzyñ biegów.Te oleje przyczyniaj¹ siê do zapewnienia odpowiednich osi¹gów w Pañstwa samochodzie. (*)

RENAULT zaleca oleje posiadaj¹ce homologacjê ELF przy uzupe³nianiu poziomu i wymianie oleju silnikowego.(*) Aby poznaæ rodzaj oleju, dostosowany do pojazdu, patrz ksi¹¿ka przegl¹dów.Nale¿y skontaktowaæ siê z Autoryzowanym Partnerem RENAULT lub odwiedziæ stronê www.lubrifiants.elf.com

Page 268: Scenic II Instrukcja

NU692_9_Gcv-FRA.qxd 31/08/05 10:45 Page 1

RE

NA

ULT

s.a.

s.S

ocié

tépa

rA

ctio

nsS

impl

ifiée

auca

pita

lde

533

941

113

�/

13-1

5,qu

aiLe

Gal

lo-

9210

0B

oulo

gne-

Bill

anco

urt

R.C

.S.

Nan

terr

e78

012

998

7-

SIR

ET

780

129

987

0359

1/

Tél

.:

0810

4050

60

J84 - MEGANE SCENIC - NU692-9 C:\Documentum\Checkout\NU692_9_Tcv-POL.win 1/10/2005 10:02 - page 1

Instrukcja obs³ugi – 82 00 586 438 – NU 692-9 – 07/2005 – Edition polonaise

8200586438