Top Banner
Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ Č ESKÁ REPUBLIKA Částka 150 Rozeslána dne 30. prosince 2008 Cena Kč 60,OBSAH: 464. Vyhlá š ka o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009
64

SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Dec 18, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Ročník 2008

SBÍRKA ZÁKONŮČESKÁ REPUBLIKA

Částka 150 Rozeslána dne 30. prosince 2008 Cena Kč 60,–

O B S A H :

464. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačníchomezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009

Page 2: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

464

VYHLÁŠKA

ze dne 18. prosince 2008

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištěnía regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění

pro rok 2009

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotnímpojištění a o změně a doplnění některých souvisejícíchzákonů, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., č. 245/2006Sb. a č. 261/2007 Sb.:

§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví pro rok 2009 hodnotybodu, výši úhrad zdravotní péče poskytované pojištěn-cům podle § 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejnémzdravotním pojištění a o změně a doplnění některýchsouvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“) a pojištěncům z ostatních členskýchstátů Evropské unie, Evropského hospodářského pro-storu a Švýcarska podle příslušných předpisů Evrop-ských společenství1) a pojištěncům dalších států, se kte-rými má Česká republika uzavřeny mezinárodnísmlouvy o sociálním zabezpečení2) (dále jen „pojištěnecz EU“), hrazené z veřejného zdravotního pojištění a re-gulační omezení objemu této zdravotní péče pro způ-soby úhrady uvedené v § 2 až 15, poskytnuté

a) ve smluvních zdravotnických zařízeních ústavnípéče, včetně odborných léčebných ústavů, léčebendlouhodobě nemocných, zdravotnických zařízenívykazujících ošetřovací den č. 00005 podle vyhláš-ky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonůs bodovými hodnotami3) (dále jen „seznam vý-konů“), a zdravotnických zařízení hospicovéhotypu podle § 22a zákona,

b) smluvními praktickými lékaři a praktickými lékařipro děti a dorost,

c) ve smluvních ambulantních zdravotnických zaří-zeních poskytujících specializovanou ambulantnízdravotní péči, včetně ambulantních zdravotnic-kých zařízení poskytujících hemodialyzační zdra-votní péči a ortoptickou zdravotní péči,

d) ve smluvních ambulantních zdravotnických zaří-zeních poskytujících zdravotní péči v odbornos-tech 603 a 604 podle seznamu výkonů,

e) smluvními zubními lékaři,f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zaří-

zeních poskytujících zdravotní péči v odbornos-tech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až819, 822 a 823 podle seznamu výkonů (dále jen„vyjmenované odbornosti“),

g) ve smluvních ambulantních zdravotnických zaří-zeních poskytujících zdravotní péči v odbornos-tech 911, 914, 921 a 925 podle seznamu výkonů,

h) ve smluvních ambulantních zdravotnických zaří-zeních poskytujících zdravotní péči v odbornos-ti 902 podle seznamu výkonů,

i) smluvními zdravotnickými zařízeními zdravot-nické záchranné služby, zdravotní dopravy a po-skytujícími lékařskou službu první pomoci,

j) smluvními zdravotnickými zařízeními lázeňsképéče a ozdravovnami,

k) v rámci neodkladné zdravotní péče v nesmluvníchzdravotnických zařízeních.

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7930 Částka 150

1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnanéosoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým sestanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osobya jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství.

2) Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 130/2002 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikoua Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 82/2000 Sb. m. s.,o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstvazahraničních věcí č. 135/2004 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálnímzabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2007 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikoua Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení.

3) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějšíchpředpisů.

Page 3: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

(2) Pokud se zdravotnické zařízení a zdravotnípojišťovna dohodnou na jiném způsobu úhrady, nežje uvedeno v § 2 až 14, dohodnutá výše úhrady podletohoto způsobu úhrady nesmí být v rozporu se zdra-votně pojistným plánem zdravotní pojišťovny.

§ 2

Pro zdravotní péči poskytovanou zdravotnickýmizařízeními uvedenými v § 1 odst. 1 písm. b), d), e) a k),hrazenou podle seznamu výkonů, včetně zdravotnípéče poskytované pojištěncům z EU, se stanoví hod-nota bodu ve výši 0,95 Kč, není-li dále stanoveno jinak.

§ 3

(1) Pro zdravotní péči poskytovanou zdravotnic-kými zařízeními ústavní péče, s výjimkou zdravotnípéče poskytované v odborných léčebných ústavech, lé-čebnách dlouhodobě nemocných, ve zdravotnickýchzařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podleseznamu výkonů, a ve zdravotnických zařízeních hos-picového typu, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotnípéče a regulační omezení stanoví v přílohách č. 1, 9 a 10k této vyhlášce.

(2) Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornýchléčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemoc-ných, ve zdravotnických zařízeních vykazujících oše-třovací den č. 00005 podle seznamu výkonů, a ve zdra-votnických zařízeních hospicového typu, hrazenoupaušální sazbou za jeden den hospitalizace nebo podleseznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdra-votní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 1k této vyhlášce.

§ 4

Pro zdravotní péči poskytovanou praktickými lé-kaři a praktickými lékaři pro děti a dorost, hrazenoukombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombi-novanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnánímkapitace nebo podle seznamu výkonů, se hodnotabodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezenístanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

Pro specializovanou ambulantní zdravotní péčiposkytovanou v ambulantních zdravotnických zaříze-ních, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnotabodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezenístanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

Pro ambulantní zdravotní péči poskytovanouv ambulantních zdravotnických zařízeních v odbornos-tech 603 a 604 podle seznamu výkonů, hrazenou podleseznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdra-votní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 4k této vyhlášce.

§ 7

(1) Pro zdravotní péči poskytovanou zubními lé-kaři, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnotabodu stanoví v § 2.

(2) Zdravotní péče poskytovaná zubními lékařinehrazená podle odstavce 1 se hradí podle smluvníhoujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickýmzařízením, při splnění podmínek stanovených vesmlouvě. Výše úhrad takové zdravotní péče se stanovív příloze č. 11 k této vyhlášce, v souladu s předpisyo regulaci cen4).

(3) Zdravotní pojišťovna je oprávněna omezit cel-kovou výši úhrady zdravotnickým zařízením tak, abycelková výše úhrady za zdravotní péči poskytovanouzubními lékaři v roce 2009 nepřekročila výši stanove-nou ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovnyna zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři. Pokudby překročení celkové výše úhrady za zdravotní péčiposkytovanou zubními lékaři, stanovené ve zdravotněpojistném plánu zdravotní pojišťovny na tuto zdravotnípéči, bylo způsobeno poskytnutím většího objemunutné a neodkladné zdravotní péče oproti roku 2008,zdravotní pojišťovna tento větší objem zohlednív úhradě.

§ 8

Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantnímizdravotnickými zařízeními ve vyjmenovaných odbor-nostech, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnotabodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 5k této vyhlášce.

§ 9

Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantnímizdravotnickými zařízeními v odbornostech 911, 914,921 a 925 podle seznamu výkonů, hrazenou podle se-znamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdra-votní péče stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce.

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7931

4) § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 5 částka 7 Věst. MZ.

Page 4: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

§ 10

Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantnímizdravotnickými zařízeními v odbornosti 902 podle se-znamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, sehodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanovív příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 11

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci zdravot-nické záchranné služby, hrazenou podle seznamu vý-konů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,06 Kč, s vý-jimkou výkonů 06713 a 79202 podle seznamu výkonů,pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč.

§ 12

Pro výkony zdravotní dopravy, hrazené podle se-znamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdra-votní péče stanoví v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 13

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci lékařskéslužby první pomoci, hrazenou podle seznamu vý-konů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,95 Kč.

§ 14

Lázeňská péče poskytovaná zdravotnickými zaří-zeními lázeňské péče a zdravotní péče poskytovanáv ozdravovnách se hradí podle smluvního ujednánímezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zaříze-ním.

§ 15

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci neod-kladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnickýchzařízeních, hrazenou podle seznamu výkonů, se hod-nota bodu stanoví v § 2.

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna2009.

Ministr:

MUDr. Julínek, MBA v. r.

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7932 Částka 150

Page 5: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 464/2008 Sb.

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7933

Page 6: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7934 Částka 150

Page 7: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7935

Page 8: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7936 Částka 150

Page 9: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7937

Page 10: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7938 Částka 150

Page 11: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7939

Page 12: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7940 Částka 150

Page 13: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 464/2008 Sb.

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7941

Page 14: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7942 Částka 150

Page 15: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7943

Page 16: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7944 Částka 150

Page 17: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 464/2008 Sb.

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7945

Page 18: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7946 Částka 150

Page 19: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7947

Page 20: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7948 Částka 150

Page 21: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 464/2008 Sb.

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7949

Page 22: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7950 Částka 150

Page 23: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7951

Page 24: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 464/2008 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 464/2008 Sb.

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7952 Částka 150

Page 25: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 464/2008 Sb.

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7953

Page 26: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7954 Částka 150

Page 27: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 464/2008 Sb.

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7955

Page 28: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 464/2008 Sb.

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7956 Částka 150

Page 29: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7957

Page 30: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7958 Částka 150

Page 31: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7959

Page 32: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7960 Částka 150

Page 33: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7961

Page 34: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7962 Částka 150

Page 35: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7963

Page 36: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7964 Částka 150

Page 37: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7965

Page 38: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7966 Částka 150

Page 39: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7967

Page 40: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7968 Částka 150

Page 41: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7969

Page 42: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7970 Částka 150

Page 43: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7971

Page 44: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7972 Částka 150

Page 45: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7973

Page 46: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7974 Částka 150

Page 47: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7975

Page 48: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7976 Částka 150

Page 49: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7977

Page 50: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7978 Částka 150

Page 51: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7979

Page 52: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7980 Částka 150

Page 53: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 464/2008 Sb.

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7981

Page 54: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7982 Částka 150

Page 55: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7983

Page 56: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7984 Částka 150

Page 57: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7985

Page 58: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7986 Částka 150

Page 59: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7987

Page 60: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 464/2008 Sb.

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Strana 7988 Částka 150

Page 61: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů č. 464 / 2008Částka 150 Strana 7989

Page 62: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů 2008Strana 7990 Částka 150

Page 63: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů 2008Částka 150 Strana 7991

Page 64: SBÍRKA ZÁKON · 2009. 4. 9. · 1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. ervna 1971 o uplatňování systémůsociálního zabezpe ení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

Sbírka zákonů 2008

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:Ministerstvo vnitra, Nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 287, fax: 974 816 871 – Administrace: písemnéobjednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, fax: 519 321 417,e-mail: [email protected]. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bra-tislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je odpředplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základěpočtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2009 činí 5 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 174, objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 207, objednávky-knihkupci –516 205 161, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – [email protected], zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirky-zakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14;České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85;Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169;Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Lidická 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví„U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho,Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otro-kovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2,EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR,Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5: SEVT, a. s.,E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548;Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: [email protected]; Praha 10: BMSSSTART, s. r.o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9,Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: MiladaŠimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L & N, Masarykova 15; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032,fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.karto-on.cz, e-mail: [email protected]; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76,Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány nepro-dleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částkypo ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově.Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 207. V písemném styku vždy uvádějteIČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní MoravaŘeditelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

Strana 7992 Částka 150

8591449 150019

08

ISSN 1211-1244