Top Banner

of 96

SATEL Integra Prog

Apr 04, 2018

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  1/96

  Centralealarmowe

  Wersjaprogra

  mowa1.0

  8

  integra_p_pl 08/10

  PROGRAMOWANIE

  GDASK

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  2/96

  Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakoci swoich produktw,co moe skutkowa zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualnainformacja o wprowadzanych zmianach znajduje si na naszej stronie internetowej.

  Prosz nas odwiedzi:http://www.satel.pl

  DEKLARACJA ZGODNOCIWyroby:CA424P, CA832, CA16128P - pytygwne central alarmowych INTEGRA.- INTEGRA 24- INTEGRA 32- INTEGRA 64- INTEGRA 128

  Producent: SATEL spka z o.o.ul. Schuberta 7980-172 Gdask, POLSKAtel. (+48 58) 320-94-00fax. (+48 58) 320-94-01

  Opis wyrobu:Pyty gwne central alarmowych przeznaczonych do instalacji w systemach sygnalizacjiwamania i napadu.

  Wyroby s zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej:RTTE 1999/5/ECEMC 2004/108/ECLVD 2006/95/ECWyrb spenia wymagania norm zharmonizowanych:EMC/Odporno EN 50130-4:1995+A1:1998+A2:2003, EN 61000-6-1:2007EMC/Emisje EN55022:2006+A1:2007, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-3-2:2006Bezpieczestwo el. EN 60950-1:2006Telefon TBR 21

  Gdask, Polska 2009-11-05Kierownik Dziau Bada:Micha Konarski

  Aktualntre deklaracji zgodnoci EC i certyfikatw mona pobra ze strony internetowej www.satel.pl

  Centrale alarmowe z serii INTEGRA speniaj wymagania STOPNIA 3 wg CLC/TS 50131-3i byy certyfikowane przez Det Norske Veritas Certification AS, Norwegia.

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  3/96

  Nowe funkcje central INTEGRA w wersji 1.07 i 1.08

  Strefy Opcja CZAS WANOCI 60 SEKUND.

  Wejcia Moliwo zastosowania rezystorw o rnych wartociachw konfiguracji 2EOL.

  Typy linii ROLETOWE 2EOL i WIBRACYJNE 2EOL dla wej na pycie

  gwnej central INTEGRA 128-WRL z wersjelektroniki 2.01.Typy reakcji wej:

  63. AWARIA

  91. CZUJNIK MASKOWANIA

  Opcja BEZ ZDARZENIA: KONIEC NARUSZENIA dla typu reakcji wejcia 47:BEZ AKCJI ALARMOWEJ.

  Opcja NIEAKTYWNE W CZUWANIU dla typu reakcji wejcia 91: CZUJNIKMASKOWANIA.

  Opcja ALARMUJE dla typu reakcji wejcia 91: CZUJNIK MASKOWANIA.

  Wyjcia Wyjcie typu 118. AWARIA BATERII PILOTW.Wyjcie typu 119. ZAGUSZANIE MODUU BEZPRZEWODOWEGO.Opcja AKTYWNE PODCZAS NARUSZENIA dla wyjcia typu24. PRZECZNIK MONO.

  Telefon GSM Wybr pasma GSM, w ktrym ma pracowa telefon GSM, dla centralINTEGRA 128-WRL z wersjelektroniki 2.01.

  Manipulatory LCD Nowy, bardziej intuicyjny sposb wprowadzania danych (wartociszesnastkowych, numerw telefonw i nazw).

  Restart manipulatora nie powoduje wyjcia z trybu serwisowego.

  Regulowanie czuoci wbudowanego czytnika kart zblieniowych

  w manipulatorach INT-KLCDR-GR i INT-KLCDR-BLz oprogramowaniem w wersji 1.06 lub nowszym.

  Obsuga nowego manipulatora: INT-KSG (manipulator z klawiaturdotykow).

  Moduyrozszerzajce

  Moliwo testowania komunikacji przez moduy ETHM-1z oprogramowaniem w wersji 1.05 przy pomocy komendy PING.

  Obsuga nowych moduw:

  INT-CR modu sterowania strefami, umoliwiajcy zaczaniei wyczanie czuwania oraz kasowanie alarmu w wielu strefachprzy pomocy kart zblieniowych, brelokw i innych transponderwpasywnych;

  INT-TXM interfejs monitoringu, pozwalajcy na podczenie docentrali alarmowej nadajnika monitoringu radiowego.

  Urzdzeniabezprzewodowe

  Obsuga nowych urzdze bezprzewodowych:

  AMD-102 bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejciemroletowym,

  ARD-100 bezprzewodowa czujka przemieszczenia.

  Uytkownicy Moliwo zdefiniowania minimalnej dugoci hase uytkownikw.

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  4/96

  SATEL INTEGRA2

  SPIS TRECI

  1. Wprowadzenie................................................................................................................. 42. Wymiana oprogramowania centrali............................................................................... 43. Programowanie............................................................................................................... 5

  3.1 Manipulator LCD...................................................................................................................... 63.1.1 Tryb serwisowy...................................................................................................................................63.1.2 Tryb serwisowy z kokw ................................................................................................................. 63.1.3 Menu trybu serwisowego ................................................................................................................... 73.1.4 Wprowadzanie danych przy pomocy manipulatora ......................................................................... 22

  3.2 Program instalatora DLOADX................................................................................................. 243.2.1 Programowanie lokalne.................................................................................................................... 253.2.2 Programowanie zdalne przez modem.............................................................................................. 253.2.3 Programowanie zdalne przy wykorzystaniu technologii GPRS tylko INTEGRA 128-WRL ............. 313.2.4 Programowanie zdalne przez sie TCP/IP ...................................................................................... 32

  3.3 Program administratora GUARDX........................................................................................... 323.4 Przegldarka internetowa...................................................................................................... 333.5 Telefon komrkowy................................................................................................................ 33

  4. Telefon GSM tylko INTEGRA 128-WRL ....................................................................... 335. System bezprzewodowy pyty gwnej tylko INTEGRA 128-WRL ............................ 35

  5.1 Ekspandery wej i wyj przewodowych ............................................................................. 365.2 Czujki bezprzewodowe.......................................................................................................... 37

  5.2.1 Konfiguracja czujki APD-100............................................................................................................ 375.2.2 Konfiguracja czujki APMD-150......................................................................................................... 385.2.3 Konfiguracja czujek AMD-100 i AMD-101........................................................................................ 385.2.4 Konfiguracja czujki AMD-102........................................................................................................... 385.2.5 Konfiguracja czujki AGD-100 ........................................................................................................... 395.2.6 Konfiguracja czujki AVD-100............................................................................................................ 395.2.7 Konfiguracja czujki ASD-100............................................................................................................ 395.2.8 Konfiguracja czujki ARD-100 ........................................................................................................... 405.3 Sygnalizatory bezprzewodowe .............................................................................................. 405.3.1 Konfiguracja sygnalizatora ASP-105................................................................................................ 415.3.2 Konfiguracja sygnalizatora ASP-205................................................................................................ 41

  5.4 Sterowniki bezprzewodowe 230 V AC................................................................................... 426. Opcje systemu .............................................................................................................. 42

  6.1 Opcje telefoniczne................................................................................................................. 426.2 Opcje drukarki........................................................................................................................ 44

  6.2.1 Opcje wydruku..................................................................................................................................446.2.2 Zawarto wydruku ..........................................................................................................................44

  6.3 Pozostae opcje ..................................................................................................................... 446.4 Opcje dotyczce zaczania czuwania .................................................................................. 466.5 Czasy..................................................................................................................................... 466.6 Opcje i parametry dotyczce serwisu.................................................................................... 466.7 Inne parametry....................................................................................................................... 47

  7. Struktura logiczna systemu ......................................................................................... 487.1 Partycje.................................................................................................................................. 487.2 Strefy ..................................................................................................................................... 497.3 Wejcia.................................................................................................................................. 53

  7.3.1 Numeracja wej w systemie ........................................................................................................... 537.3.2 Parametry.........................................................................................................................................547.3.3 Rezystancja parametryczna wej................................................................................................... 567.3.4 Opcje................................................................................................................................................577.3.5 Typ reakcji (Typ wejcia centrali)..................................................................................................... 607.3.6 Testowanie wej .............................................................................................................................63

  7.4 Wyjcia .................................................................................................................................. 64

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  5/96

  INTEGRA Programowanie 3

  7.4.1 Parametry..........................................................................................................................................657.4.2 Opcje.................................................................................................................................................657.4.3 rdo wyzwalania wyjcia................................................................................................................657.4.4 Dostpno kasowania .....................................................................................................................667.4.5 Blokowanie wyjcia ...........................................................................................................................667.4.6 Typ wyjcia........................................................................................................................................677.4.7 Grupy wyj.......................................................................................................................................737.4.8 Testowanie wyj ..............................................................................................................................74

  8. Manipulator LCD........................................................................................................... 759. Hasa i uytkownicy...................................................................................................... 79

  9.1 Prefiksy .................................................................................................................................. 7910. Monitorowanie .............................................................................................................. 8011. Powiadamianie.............................................................................................................. 85

  11.1 Uruchomienie powiadamiania................................................................................................ 8512. Odpowiadanie na telefon i sterowanie telefoniczne.................................................. 86

  12.1 Uruchomienie odpowiadania na telefon................................................................................. 8712.2 Uruchomienie sterowania telefonicznego .............................................................................. 87

  13. Sterowanie SMS tylko INTEGRA 128-WRL ................................................................. 8713.1 Uruchomienie sterowania SMS.............................................................................................. 88

  14. Sterowanie wyjciami z manipulatora ........................................................................ 8915. Zgodno z wymaganiami CLC/TS 50131-3 ............................................................... 8916. Historia zmian w treci instrukcji................................................................................ 91

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  6/96

  SATEL INTEGRA4

  1. Wprowadzenie

  Centrale z serii INTEGRA charakteryzuj si du elastycznoci oprogramowania, copozwala na dopasowanie ich funkcjonalnoci do indywidualnych wymaga chronionegoobiektu. Oferowane bezpatnie programy DLOADX oraz GUARDX uatwiaj skonfigurowanieustawie systemu alarmowego i sterowanie jego prac. Centrale mogby programowane

  lokalnie i zdalnie.Instrukcja obejmuje informacje na temat programowania wszystkich central z serii INTEGRA.Przy lekturze instrukcji naley pamita o rnicach midzy tymi centralami. Informacjedotyczce tylko centrali INTEGRA 128-WRL zostay dodatkowo wyrnione.

  2. Wymiana oprogramowania centrali

  Na stronie www.satel.pl dostpna jest aktualna wersja oprogramowania centrali orazprogram FLASHX umoliwiajcy zapisanie jej w centrali. Wymiana oprogramowania odbywasi przez port RS-232 centrali i nie wymaga demontau centrali. Poczenie midzy portem

  RS-232 na pycie gwnej centrali a portem komputera naley wykona zgodniez rysunkiem 1 (mona naby gotowy kabel produkowany przez firm SATEL).

  RXD

  COM

  DTR 4

  2

  5

  TXD

  COM

  DSR

  3RXD TXD8RTS CTS

  15 346

  Rys. 1. Sposb podczenia komputera do portu szeregowego centrali. Po lewej widok

  zcza RJ na pycie gwnej centrali. Po prawej wtyk eski DB-9 od strony punktwlutowniczych.

  Uwaga: Zaleca si, aby kabel podczynajpierw do zcza centrali, a nastpnie do zczakomputera.

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  7/96

  INTEGRA Programowanie 5

  Aby przystpi do wymiany oprogramowania centrali, naley uruchomi w niej programSTARTER. Mona to zrobi na dwa sposoby:

  1. Wybierajc funkcj z menu w trybie serwisowym (TRYB SERWISOWY RESTARTYSTARTER).

  2. Zwierajc koki RESET w czasie uruchamiania centrali. Zwarcie naley usun prawienatychmiast po wczeniu zasilania (okoo sekundy). Jeeli koki bd zwarte duej,uruchomiona zostanie funkcja programowania z komputera (jeeli do centrali podczonyjest komputer z uruchomionym programem DLOADX) lub wczy si tryb serwisowy.

  Dziaanie programu STARTER sygnalizowane jest odpowiednim komunikatem na wszystkichmanipulatorach LCD oraz miganiem diod LED w manipulatorach, klawiaturach strefowychi zamkach szyfrowych.

  Uwaga: W trakcie dziaania programu STARTER centrala nie peni swoich normalnychfunkcji (kontrolowany jest jedynie stan bezpiecznikw elektronicznych).

  Program STARTER oczekuje przez 2 minuty na rozpoczcie procedury wymianyoprogramowania centrali. Jeli to nie nastpi, centrala wrci do normalnego trybu pracy

  (dziaanie programu STARTER mona zakoczy przed upywem 2 minut przy pomocypolecenia RESTARTUJ w programie FLASHX).

  Uwzgldniajc wspomniane wyej ograniczenia czasowe, naley uruchomi w komputerzeprogram FLASHX, wybra plik z nowym oprogramowaniem centrali, wskaza port, zaporednictwem ktrego odbywa si komunikacja, i rozpocz procedur wymianyoprogramowania.

  Uwaga: Jeli z jakiego powodu procedura wymiany oprogramowania zostanie nagleprzerwana (np. z powodu utraty zasilania) i w efekcie oprogramowanie w centralibdzie uszkodzone, program STARTER uruchomi si automatycznie i pozostanieaktywny do czasu zainstalowania poprawnego oprogramowania.

  3. Programowanie

  Centrala alarmowa moe zosta skonfigurowana do pracy przy pomocy manipulatora LCD(lokalnie) lub komputera z odpowiednim oprogramowaniem (lokalnie i zdalnie). W przypadkuzamontowania w systemie alarmowym moduu ETHM-1, moliwe jest ponadto zdalneprogramowane przy uyciu przegldarki internetowej, telefonu komrkowego(po zainstalowaniu aplikacji MobileKPD), czy palmtopa (PDA lub MDA; po zainstalowaniuodpowiedniej aplikacji).

  Programowanie centrali moliwe jest tylko wwczas, gdy serwis ma dostp do centrali.

  Fabrycznie zaczona jest opcja STAY DOSTP SERWISU ([HASO ADMINISTRATORA][*]ZMIANA OPCJI STAYDOST. SER.). Po zakoczeniu montau mona wiec swobodnieprzystpi do programowania. Wymagania norm nakadaj jednak na administratorwobowizek limitowania dostpu serwisu po zakoczeniu instalacji. W zwizku z tym pniej,przed przystpieniem do programowania, naley skonsultowa si z administratorem, abyuzyska dostp do centrali. Funkcja administratora DOSTP SERWISU pozwalana zdefiniowanie czasu dostpu w godzinach.

  Uwaga: Jeeli administrator zapomni swojego hasa, a dostp serwisu jest zablokowany(czas dostpu serwisu=0), to istnieje moliwo wprowadzenia przez instalatoranowego hasa administratora (bez koniecznoci kasowania hase uytkownikw

  wprowadzonych wczeniej). W tym celu naley wejw tryb serwisowy z kokw(opis w dalszej czci instrukcji). Po wyjciu z trybu serwisowego w cigu ok. 20sekund instalator moe hasem serwisowym wywoa do edycji funkcjADMINISTRATORZYi wprowadzinowe haso.

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  8/96

  SATEL INTEGRA6

  3.1 Manipulator LCD

  Programowanie centrali z manipulatora LCD odbywa si przy pomocy funkcji serwisowych,dostpnych w menu trybu serwisowego.

  3.1.1 Tryb serwisowy

  Aby uruchomi tryb serwisowy naley:1. Wprowadzihaso serwisowe (fabrycznie 12345) i nacisn [*].2. Przy pomocy klawisza S lub T znale na licie funkcji pozycj TRYB SERWISOWY

  i nacisn klawisz [#] lub [X].

  Tryb serwisowy sygnalizowany jest w manipulatorach LCD diodLED [SERWIS]. Moeby take sygnalizowany dwikami po zaczeniu odpowiedniej opcji.

  Uwaga: W trybie serwisowym moliwe s tylko alarmy z wej typu 24H WIBRACYJNA,24HBANKOMATOWA, NAPADOWA GONA i NAPADOWA CICHA.

  Centrala pozostaje w trybie serwisowym a do wyjcia z niego funkcjKONIEC TS. Moliwe

  jest ukrycie trybu serwisowego po upywie okrelonego czasu od wykonania ostatniejoperacji na manipulatorze (patrz: opis parametru UKRYJ TRYB SERWISOWY PO w rozdzialeOPCJE DOTYCZCE SERWISU).

  Przy wyjciu z trybu serwisowego centrala alarmowa sprawdza, czy dane w pamici RAMzmieniy si w stosunku do danych przechowywanych w pamici nieulotnej FLASH.Gdy dane w pamici RAM zostay zmienione, na wywietlaczu pojawi si pytanie, czyzapisa nowe ustawienia w pamici FLASH. Nacinicie klawisza [1] spowoduje zapisanieaktualnych danych w pamici typu FLASH. Zagwarantuje to ich zachowanie i umoliwipniejsze odtworzenie w przypadku wykrycia bdw lub utraty danych z pamici RAM.

  Uwaga: W prawidowo skonfigurowanym systemie, odpowiednio zasilanym, przekamania

  pamici RAM nie powinny si zdarza.3.1.2 Tryb serwisowy z kokwGdy uruchomienie trybu serwisowego w normalny sposb jest niemoliwe (np. centralaz jakich wzgldw nie obsuguje manipulatora), mona skorzysta z awaryjnej proceduryuruchomienia centrali tzw. uruchomienia z kokw. W takim przypadku zaleca si rwnieprzywrcenie ustawie fabrycznych centrali i ponowne skonfigurowanie systemu.

  1. Wyczy kolejno zasilanie sieciowe i akumulator oraz sprawdzi podczeniemanipulatorw do szyny manipulatorw.

  2. Zaoy zwork na koki RESET umieszczone na pycie centrali.

  3. Podczy kolejno akumulator i zasilanie sieciowe (w centralach INTEGRA 24,INTEGRA 32, INTEGRA 64 i INTEGRA 128 zacznie miga dioda LED DIALER).

  4. Odczeka okoo 10 sekund (w centralach INTEGRA 24, INTEGRA 32, INTEGRA 64i INTEGRA 128 dioda LED DIALER zganie) i zdj zwork z kokw. Centrala powinnaautomatycznie uruchomi tryb serwisowy (w manipulatorach LCD zacznie miga diodaLED oznaczona [SERWIS]). Menu trybu serwisowego zostanie wywietlonew manipulatorze o najniszym adresie.

  Jeeli w manipulatorze nie wywietli si menu trybu serwisowego, lecz pojawi si pytanie,czy skasowa dane centrali, oznacza to, e w centrali zostaa programowo zablokowanamoliwo wejcia w tryb serwisowy z kokw (TRYB SERWISOWYKONFIGURACJA TSBLOKADA TS). Nacinicie klawisza z cyfr 1 bdzie rwnoznaczne ze skasowaniemwszystkich ustawie centrali (restart do ustawie fabrycznych), ale pozwoli na wejciew tryb serwisowy.

  5. Wykona funkcje restartw (RESTARTYRESTART USTAWIE /RESTART HASE).

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  9/96

  INTEGRA Programowanie 7

  6. Wykona funkcje identyfikacji doczonych moduw (STRUKTURA SPRZTIDENTYFIKACJAIDENT. MANIPUL. /IDENT. EKSPAND.).

  Uwaga: Po wykonaniu identyfikacji nie wolno zmienia adresw w manipulatorachi ekspanderach.

  7. Zakoczy tryb serwisowy funkcjKONIEC TS. Gdy na wywietlaczu manipulatora pojawi

  si komunikat Zapisa dane w pam. FLASH? 1=Tak naley nacisn klawisz z cyfr1- nowe ustawienia zostanzapisane.

  8. Ponownie wywoa tryb serwisowy. Jeeli centrala wesza ponownie w tryb serwisowy,oznacza to, e dziaa poprawnie.

  Uwagi:

  Jeli centrala doczona jest do komputera z uruchomionym programem DLOADX, zamiasttrybu serwisowego uruchomiona zostanie funkcja downloadingu po RS-232.

  Wczenie trybu serwisowego z kokw mona zablokowa opcj BLOKADA TRYBUSERWISOWEGO (patrz: rozdziaOPCJE DOTYCZCE SERWISU).

  3.1.3 Menu trybu serwisowego[HASO SERWISOWE][*][9] (wywoanie trybu serwisowego skrtem klawiszowym)

  Uwaga: Funkcje dotyczce wycznie centrali INTEGRA 128-WRL zostay wyrnionebiaym tekstem na czarnym tle.

  Koniec TSKonfiguracja TS

  Haso serwisoweIdent. INTEGRAIdent. DloadX

  Ident. GuardXTelefon DloadXTelefon GuardXBlokada TSBlokada DWNLDwiki TSUkryj TS po

  StrukturaSystem

  PartycjeEdycja partycji

  Nowa partycjaUsun. partycji

  StrefyUstawienia

  [wybr strefy wg nazwy]TypStrefy zaleneTimery 1..32Timery 33..64Opcje

  2 hasa za.2 hasa wy.Hasa na 2 klaw.Prioryt. TimeraSkr. cz. na wy.

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  10/96

  SATEL INTEGRA8

  Twy nieskocz.Czas na wyjcieOpn. autouzbr.Czas weryf. al.Al. po zweryf.Wart. czuwa

  Wart. nie czuwaBlok. na wart.Czas do bankom.Blok. bankomatuWejciaNazwa

  Nazwy[wybr strefy wg numeru]

  SprztManipulatory

  Ustawienia

  [wybr urzdzenia wg nazwy patrz: rozdzia MENU SERWISOWE DLAURZDZE PODCZANYCH DO SZYNY MANIPULATORW]

  Nazwy[wybr urzdzenia wg typu i adresu]

  Zwarcie DTMSab.zaw.g. DTM

  EkspanderyUstawienia

  ABAX - P.GW.Okres odpytyw.Nowe urzdzenieAktywnoKonfiguracjaFiltr br.obecn.Usunicie urz.SynchronizacjaZacz tr.test.Wycz tr.test.

  [wybr urzdzenia wg nazwy patrz: rozdzia MENU SERWISOWE DLAURZDZE PODCZANYCH DO SZYNY EKSPANDERW]

  ABAX-potwierdz.

  INT-IT-ocz.2h.Usu piloty RXSkop.piloty RXUsu pilot.ABAXSkop.pilot.ABAXNazwy

  [wybr urzdzenia wg typu i adresu]Zwarcie DT1Sab.zaw.g. DT1Zwarcie DT2Sab.zaw.g. DT2

  IdentyfikacjaIdent. manipul.Ident. ekspand.Adresy manipul.

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  11/96

  INTEGRA Programowanie 9

  Rezyst. param.R1Rezyst. param.R2GSM

  Obsugiwa GSMKod PINKod PUK

  Format modemuNr centrum SMSSMS DloadXSMS GuardXGPRS

  APNUytk.HasoDNSAdres DAdres G

  Klucz DKlucz GPort DPort G

  Pasma GSMDwik

  OpcjeOpcje telefon.

  Monit.TELEFONMonit.GPRSMonit.SMSMonit. ETHM-1Powiadam. tel.Odpowiad. modem.Odpowiad. gos.SterowanieWybieranie tonoweGroud startBez testu sygn.Bez testu odebr.Podwjny kom.

  Podwjne wywo.Modem zewn.Modem ISDN/GSMImpuls. 1/1,5

  Opcje drukarkiDrukowanieZe status. mon.Nazwy i opisySzeroki druk2400bpsCR+LF

  ParzystoParzysto EVENAlarmy wejAlarmy stref

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  12/96

  SATEL INTEGRA10

  Za/wy czuw.Blokady wejKontr. dostpuAwarieFunkcjeSystemowe

  Aktywne uprawn.Opcje rneProste hasaInf. o zm. hasaPotwierdz. 1-kAutokas. pow.TS do menuTesty do menuWygasz. ekranuSzybkie eksp.Nie monit. rest.

  Kom. po sabot.Wej. przed za.Za.-ostrz.aw.Blok.po z.hasPami awariiUkrywanie al.Ogran. zdarzePrzegl.skasow.

  Nie za. czuw.Po al. zweryf.Przy sabotauPrzy probl. mon.Przy aw. akum.Przy aw. wyjPrzy inn. awar.

  CzasyGlobalny czas na wejcieGlobalny czas alarmuWyga informacj o czuwaniu poMaks. czas braku AC (230V)Maks. czas braku linii tel.

  Ilo dzwonkwMin. dug. haseDugo prefiks.Korekta zegaraCzas letni/zim.Czas letni odCzas zimowy odSerwer czasuStrefa czasowaTest PING

  Adres

  Okres testuIlo prbWejcia

  Szczegy

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  13/96

  INTEGRA Programowanie 11

  [wybr wejcia wg nazwy]Typ liniiCzuo [x20ms] / Czas wan. imp. / Czuo [ms] / WyjcieIlo impulswTyp reakcjiCzas na wejcie / Czas opn. al. / Czas obserwacji / Czas opn. syg. /

  Czas blokady / Nr klawiat.itp. / Tryb zacz. / GrupaMax. cz. narusz. / Max.cz.ot.drzwi (dla wej. typu 57)Max. czas brakuBrak nar.[min]StrefaOp. po zas.Spr. przy za. / Wy. przy nar.Gong w eksp. / Bez. al. w man.Video nie czuwaVideo czuwaUyt. nie blok.

  Blok. bez nar.Opn. syren / Alarmuje w cz. / Kasow. alarmu / K.nar.=wy.cz. / AlarmujeTylko 3 alarmyTylko 1 alarmAutokas. liczn.Prealarm / Uczest. w wer. / Bez koca nar.Nie mon. cz. we. / Blok.czas.str. / Nie monit. nar. / Nieakt.w czuw.Kod pow. po al.Kod pow. po wy.Al. po cz. wyj. / Zapis zdarze / Nie blok.w cz. / Kasow.powiad.Al. po odblok. / Zdarz.w czuw.Sab. zaw. gonyOpn. monitor. / Spr. mol. za. / K.nar.=bl.wer. / Blok.weryfik.Nazwa

  ParametryStrefaTyp liniiCzuo [x20ms]Typ reakcjiCzas na wejcieMax. cz. narusz.

  Max. czas brakuOpcje wej[wybr opcji]

  LicznikiLicznik n [n numer licznika: 1...16]

  Maks. licznikaCzas naliczaniaPomija powtrzenia

  BlokadyGrupa n [n numer grupy wej blokowanych: 1...16]

  Wejcia

  Za/wy blok.TestWYJCIE SYGNAL.[wybr wejcia]

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  14/96

  SATEL INTEGRA12

  Nazwy[wybr wejcia wg numeru]

  WyjciaSzczegy

  [wybr wyjcia wg nazwy]Typ wyjcia

  Czas dziaaniaPolaryzacja +PulsujceZatrzask / Timery 9..16 / Timery 17..32 / Timery 33..64Czuw.nie ster.Wejcia / Timery / Ekspandery / Wyjcia / Uytkownicy / Drzwi / Syntezery /

  Przekan.tel. (wyzwalanie)Manipulatory / Administratorzy / Wybr typu cz. / Typ telefonow. (wyzwalanie)Strefy / Str. tst. w. w. (wyzwalanie)Str. tst. w. po. (wyzwalanie)Timery blok.

  Kasowa w str.Wybr awariiNazwa

  ParametryTyp wyjciaCzas dziaaniaOpcje wyj

  [wybr opcji]TestNazwy

  [wybr wyjcia wg numeru]Grupy wyj

  Wyjcia grupy n [n numer grupy wyj: 1...4]Nazwa grupy n [n numer grupy wyj: 1...4]Stan wyj wedug

  TimeryCzasy

  [wybr timera wg nazwy]Nazwy

  [wybr timera wg numeru]Schematy uytk.

  Ustawienia[wybr schematu wg nazwy]Nazwy

  [wybr schematu wg numeru]Monitoring

  Monit.TELEFONMonit.GPRSMonit.SMSMonit. ETHM-1Nie mon. rest.Wybr stacji

  ZaawansowaneD. potw. s1 tel.1D. potw. s1 tel.2D. potw. s2 tel.1

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  15/96

  INTEGRA Programowanie 13

  D. potw. s2 tel.2D. oczek. na zg.Wym.potw.id.s1Id. 6-znak. s1Nazw.rda s1Nazw.strefy s1

  SIA ka.bl.s1A / TELIM 0ton s1ASIA ka.bl.s1B / TELIM 0ton s1BWym.potw.id.s2Id. 6-znak. s2Nazw.rda s2Nazw.strefy s2SIA ka.bl.s2A / TELIM 0ton s2ASIA ka.bl.s2B / TELIM 0ton s2B

  Stacja 1Telefon 1Telefon 2

  Format telef. 1Format telef. 2Adres serweraPort serweraKlucz serweraKlucz GPRSKlucz ETHM-1Telefon dla SMSFormat SMSIlo powtrzeOkres zawieszeniaPref. TELIM/SIAIdentyfikator n [n numer identyfikatora: 1...8]Ident. systemowyPrzydz. zdarze

  Stacja 2Telefon 1Telefon 2Format telef. 1Format telef. 2Adres serwera

  Port serweraKlucz serweraKlucz GPRSKlucz ETHM-1Telefon dla SMSFormat SMSIlo powtrzeOkres zawieszeniaPref. TELIM/SIAIdentyfikator n [n numer identyfikatora: 1...8]Ident. systemowy

  Przydz. zdarzePrzydzia ident.Strefy

  [wybr strefy]

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  16/96

  SATEL INTEGRA14

  Wejcia[wybr wejcia]

  Manipulatory[wybr manipulatora]

  Ekspandery[wybr ekspandera]

  Kody TELIMKody zdarzeIdentyfikator n [n numer identyfikatora: 1...8]

  Wejcia[wybr wejcia]

  Strefy[wybr strefy]

  Manipulatory[wybr manipulatora]

  Ekspandery[wybr ekspandera]

  Ident. systemowyAwarieKoce awariiPozostae

  Tr. testowa oTr. test. S1 coTr. test. S2 co

  PowiadamianiePowiadam. tel.Podwjny kom.Ilo powtrzeNazwy telefonw

  [wybr telefonu wg numeru]Param. telefonw

  [wybr telefonu wg nazwy]NumerTypIlo kolejekDowolne hasoHaso

  Przydzia

  Alarmy z wejSyntezerKomunikat pageraTelefony

  Sabotae wejSyntezerKomunikat pageraTelefony

  Alarmy napadoweSyntezerKomunikat pagera

  TelefonyAlarmy poaroweSyntezerKomunikat pagera

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  17/96

  INTEGRA Programowanie 15

  TelefonyAlarmy medyczne

  SyntezerKomunikat pageraTelefony

  Alarmy przymus

  SyntezerKomunikat pageraTelefony

  SabotaeSyntezerKomunikat pageraTelefony

  Awaria ACSyntezerKomunikat pageraTelefony

  WyjciaSyntezerKomunikat pageraTelefony

  Komunikaty[wybr komunikatu]

  Typy pagerw[wybr pagera]

  Kas. pow. w str.[wybr telefonu wg nazwy]

  Kas. pow. na tel.[wybr telefonu wg nazwy]

  Odpow./Sterow.Odpowiad. gos.Podwjne wyw.Ilo dzwonkwW czuwaniu strefSterowanieUytk. wszyscy

  [wybr uytkownika z listy wszystkich uytkownikw]Uytk. z h. tel.

  [wybr uytkownika z listy uytkownikw z hasem telefonicznym]Sterowanie SMS [n numer wiadomoci SMS: 1...32]SMS -> nar.we.

  SMS nSMS n wej.

  SMS -> funkcjeSMS nSMS n fun.SMS n strefySMS n wej.SMS n wyj.

  SMS n nazwaSMS spr. stanLista strefZaufane nr tel.

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  18/96

  SATEL INTEGRA16

  Has.tel.w SMSWielko literPotwierdz.SMSSterowanie SMS

  NotatkaTekst

  WanaOdDla kogoKto kasuje

  StanStan strefStan wejAwarieNapicia zasilaniaUrzdzenia rad.Wersja prog. ST

  IMEI/w/sygn.GSMIP/MAC ETHM-1Wersje moduw

  RestartyRestart wszystkiegoRestart ustawieRestart haseUstaw. z FLASHaStarter

  Menu serwisowe dla urzdze podczanych do szyny manipulatorw

  [HASO SERWISOWE][*][9]StrukturaSprztManipulatoryUstawienia

  INT-KLCD / INT-KLCDR / INT-KLCDK / INT-KLCDL / INT-KLCDS / INT-KSGObsug. strefyAlarmy strefAl. po. strefGongi wejWej. blok. gongCzas blok. gonguSzybko za. strefySkr. cz. na wy.

  Sygn. czasu na wej.Sygn. czasu na wyj.Format zegaraNazwa w 2 lin.Podwietl. LCDPodwietl. klaw.AutopodwietlenieKomunikaty al.

  Komun. al. str.Komun. al. wej.

  AlarmyAlarm poarowyAlarm medycznyAlarm napadowyAl. napad. cichy

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  19/96

  INTEGRA Programowanie 17

  Al. 3 b. hasaOpcje

  Sygn. cz. na we.Sygn. cz. na wy.Sygn. alarmwSygn. nowej aw.

  Dwiki klaw.Aw. w cz. czc.Naruszenia we.Odl. autouzbr.Sygn.z.kartyZd.3 b. kartyAl.3 b. kartyWybr tr. wyw.Pok. wpr. hasaSygn. wy. czuw.Sterowanie 8#

  Komunikacja RS (nie dotyczy INT-KSG)Gono (tylko INT-KLCD-GR/BL, INT-KLCDR-GR/BL i INT-KSG)Przegldy

  Stan wejStan strefPami alarmwPami awariiAwarieZmiana s. gongu

  Podgld strefZnaki st. wejZnaki st. strefHaso+strzakiCzuo (tylko INT-KLCDR-GR/BL z oprogramowaniem 1.06 lub nowszym)Zblienie kartyPrzytrzym.kartyDrzwi do otwar.Sabota w str.Z1 (n) w man. [n nr wejcia w systemie]Z2 (n) w man. [n nr wejcia w systemie]

  CA-64 PTSA

  Stan wejCzuwania strefAlarmy strefCo pokazywaOpnienie ACKomunikacja RSSabota w str.

  ETHM-1Uy DHCPAdres IPMaska podsieci

  BramaUy DHCP-DNSSerwer DNSPort WWW

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  20/96

  SATEL INTEGRA18

  Port DloadXPort pozostaeKlucz DloadXKlucz pozostaeZ DloadXZ GuardX

  Z InternetuZ GSMTest PINGSabota w str.Wam. zdarz.Wam. alarm

  INT-RSKontrola DSRKontrola RXSabota w str.

  Menu serwisowe dla urzdze podczanych do szyny ekspanderw[HASO SERWISOWE][*][9]StrukturaSprztEkspanderyUstawienia

  INT-CR / INT-ITStrefy LED RStrefy LED GStrefy LED YAdministratorzyUytkownicySygnalizacja

  Alarm do skas.

  Alarm na czasCzas na wej.Czas na wyj.Odl. autouzbr.Sygn. sprzt.

  Al. 3 b. kartyBez blok. 3 sab.Sabota w str.

  INT-S / INT-SK / INT-SCRObsuga zamkaZamek

  Funkcja zamkaCzas zaczeniaPrzekanik (tylko INT-S i INT-SK)Zdarz. bez aut.Alarm bez aut.Max. czas otwar.Drzwi zalene 1Drzwi zalene 2

  Drzwi w poarzeAdministratorzyUytkownicyAlarmy

  Alarm poarowyAlarm medycznyAlarm napadowy

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  21/96

  INTEGRA Programowanie 19

  Al. napad. cichyAl. 3 b. hasa

  OpcjeSzybkie za.Skr. cz. na wy.Steruje wyj. BI

  Steruje wyj. MONOBlok. strefyKontr. wartown.Dost. zm. hasaHaso* n. wy.Has.* w czuw.

  SygnalizacjaAlarm do skas.Alarm na czasCzas na wej.Czas na wyj.

  Odlicz. autouzbr.Podania hasaGongi wej

  PotwierdzaniePodwietlenieAutopodwietlenieBez blok. 3 sab.Strefa

  INT-SZ / INT-SZKZamek

  Funkcja zamkaCzas zaczeniaPrzekanikZdarz. bez aut.Alarm bez aut.Max. czas otwar.Drzwi zalene 1Drzwi zalene 2

  Drzwi w poarzeAdministratorzyUytkownicy

  AlarmyAlarm poarowyAlarm medycznyAlarm napadowyAl. napad. cichyAl. 3 b. hasa

  OpcjeBlok. strefyKontr. wartown.Dost. zm. hasa

  Sygnalizacja

  Podania hasaGongi wejPotwierdzaniePodwietlenie

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  22/96

  SATEL INTEGRA20

  AutopodwietlenieBez blok. 3 sab.Strefa

  INT-ENTAdministratorzyUytkownicy

  Al. 3 b. hasaSteruje wyj. BISteruje wyj. MONOKontr. wartown.Sygnalizacja

  Cz. odbl. opn.Podania hasa

  PotwierdzaniePodwietlenieCz. odbl. opn.Bez blok. 3 sab.

  StrefaCA-64 SR / CA-64 DR

  Obsuga zamkaZamek

  Funkcja zamkaCzas zaczeniaZdarz. bez aut.Alarm bez aut.Max. czas otwar.Drzwi zalene 1Drzwi zalene 2

  Drzwi w poarzeAdministratorzyUytkownicyGowice

  Gow. A obecna (tylko CA-64 SR)Gow. A dwikGow. A LEDGow.A za.cz.Gow. B obecna (tylko CA-64 SR)Gow. B dwik

  Gow. B LEDGow.B za.cz.Al. sab. gowic (tylko CA-64 SR)Sygn. sprzt.Al. 3 b. hasaSter. wyj. BISteruje wyj. MONOBlok. strefyKontr. wartown.Haso* n. wy.Has.* w czuw.

  D. kar. n. wy.SygnalizacjaAlarm do skas.Alarm na czas

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  23/96

  INTEGRA Programowanie 21

  Czas na wej.Czas na wyj.Odlicz. autouzbr.Gongi wej

  Bez blok. 3 sab.Strefa

  INT-RXBez blok. 3 sab.Strefa

  ACU-100Bez blok. 3 sab.Sabota w str.Okres odpytyw.Nowe urzdzenieAktywno

  [wybr wejcia, do ktrego przypisane jest urzdzenie bezprzewodowe]Konfiguracja

  [wybr wejcia, do ktrego przypisane jest urzdzenie bezprzewodowe]Filtr br. obecn.

  [wybr wejcia, do ktrego przypisane jest urzdzenie bezprzewodowe]Usunicie urz.

  [wybr wejcia, do ktrego przypisane jest urzdzenie bezprzewodowe]SynchronizacjaZacz tr. test.Wycz tr. test.

  CA-64 E / CA-64 O / INT-ORS / INT-IORS / CA-64 SMBez blok. 3 sab.Sabota w str.

  CA-64 Ei (v. 2.00/2.01)Bez blok. 3 sab.Sabota w str.Rezyst. param. Rp

  CA-64 Ei (v. 4.00)Bez blok. 3 sab.Sabota w str.Rezyst. param. R1Rezyst. param. R2

  CA-64 EPS / CA-64 ADR / CA-64 OPS / CA-64 PP

  Bez blok. 3 sab.Sabota w str.Opnienie AC

  CA-64 EPSi (v. 2.00/2.01)Bez blok. 3 sab.Sabota w str.Rezyst. param. RpOpnienie AC

  CA-64 EPSi (v. 4.00)Bez blok. 3 sab.Sabota w str.

  Rezyst. param. R1Rezyst. param. R2Opnienie AC

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  24/96

  SATEL INTEGRA22

  3.1.4 Wprowadzanie danych przy pomocy manipulatoraSposb programowania zaley od typu danych wprowadzanych funkcj serwisow. Danezostanzapisane w centrali po naciniciu klawisza [#] lub [ok]. Klawisz [*] umoliwia wyjciez funkcji bez zapisania zmian. Poniej opisano oglne zasady programowania, jednakw przypadku niektrych funkcji mogone by inne.

  Wybr z listy pojedynczego wyboruW grnej linii wywietlacza znajduje si opis funkcji, a w dolnej aktualnie wybrana pozycja.List pozycji przewija si przy pomocy klawiszy T (w d) i S (w gr). Klawisze X i W nieswykorzystywane.

  Wybr z listy wielokrotnego wyboruJeeli funkcja umoliwia wybr kilku pozycji (opcji, wej, wyj itd.), moliwe s dwawarianty programowania:

  1. W obu liniach wywietlacza prezentowane spozycje, ktre mona wybra. List przewijasi przy pomocy klawiszy T (w d) i S (w gr). Na kocu linii, po prawej stronie,znajduje si symbol informujcy, czy pozycja jest wybrana - , czy nie - . Nacinicie

  dowolnego klawisza z cyfrpowoduje zmian wywietlanego aktualnie symbolu na drugidla pozycji, ktra jest wskazywana przez strzak z lewej strony wywietlacza.

  2. W grnej linii wywietlacza znajduje si opis funkcji, a w dolnej jedna z pozycji, ktrmona wybra. List przewija si przy pomocy klawiszy T (w d) i S (w gr).W grnym prawym rogu wywietlacza znajduje si symbol informujcy, czy pozycja jestwybrana - , czy nie - . Nacinicie dowolnego klawisza z cyfr powoduje zmianwywietlanego aktualnie symbolu na drugi. Nacinicie klawisza X lub W przeczamanipulator w graficzny tryb programowania. Przy pomocy symboli iprezentowany jest na wywietlaczu biecy status wszystkich dostpnych w ramachfunkcji pozycji. Klawisz X przesuwa kursor w prawo, a klawisz W w lewo. Jeeli lista

  pozycji jest dusza ni 32, nacinicie klawiszaX

  , gdy kursor jest na ostatniej pozycjispowoduje wywietlenie nastpnej grupy, a nacinicie klawisza W, gdy kursor jest napierwsze pozycji poprzedniej grupy (lub ostatniej). Po naciniciu klawisza T lub Smanipulator wraca do trybu tekstowego.

  Wprowadzanie liczb dziesitnych i szesnastkowychCyfry wpisuje si poprzez nacinicie odpowiednich klawiszy. Znaki od A do F dostpne spod klawiszami [2] i [3]. Klawisze te naley naciska tak dugo, a pojawi sidany znak.

  Programowanie numerw telefonwPoszczeglne klawisze naley naciska tak dugo, a pojawi si dany znak. Znakidostpne w manipulatorze prezentowane sw tabeli 1. Maksymalnie zaprogramowa mona

  16 znakw. Cz znakw specjalnych (a, b, c, d, # i ) kodowana jest w ten sposb, ezajmuje dwie pozycje, dlatego maksymalna liczba dostpnych do wprowadzenia znakw,w przypadku ich zastosowania, ulegnie zmniejszeniu.

  W grnej linii wywietlacza, po lewej stronie, wywietlana jest informacja o wielkoci liter:[ABC] lub [abc] (zostanie wywietlona po naciniciu klawisza T, ktry zmienia wielko liter,i bdzie wywietlana przez kilka sekund).

  Klawisz X przesuwa kursor w prawo, a klawisz W w lewo. Klawisz S kasuje znak z lewejstrony kursora.

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  25/96

  INTEGRA Programowanie 23

  Znaki dostpne po kolejnym naciniciu klawisza

  klawisz tryb [ABC] klawisz tryb [abc]1 1 # 1 1 #

  2 2 B C 2 2 a b c

  3 3 D E F 3 3 d4 4 4 45 5 5 56 6 6 67 7 7 78 8 89 9 9 8

  0 0 0 0Tabela 1. Znaki dostpne w manipulatorze podczas wprowadzania numerw telefonw

  (zmiana wielkoci liter: klawiszT

  ).

  Znak specjalny Opis dziaaniaB przeczenie na wybieranie impulsoweC przeczenie na wybieranie tonowe (DTMF)D oczekiwanie na dodatkowy sygnaE pauza 3 sekundowaF pauza 10 sekundowa

  sygna w trybie DTMF# sygna # w trybie DTMFabcd

  pozostae sygnay generowane w trybie DTMF

  Tabela 2. Funkcje znakw specjalnych.

  Wprowadzanie nazwPoszczeglne klawisze naley naciska tak dugo, a pojawi si dany znak. Znakidostpne w manipulatorze prezentowane s w tabeli 3. Dusze przytrzymanie klawiszaspowoduje wywietlenie cyfry przypisanej do klawisza.

  W grnej linii wywietlacza, po lewej stronie, wywietlana jest informacja o wielkoci liter:[Abc], [ABC] lub [abc] (zostanie wywietlona po naciniciu dowolnego klawisza i bdziewywietlana przez kilka sekund od ostatniego nacinicia klawisza).

  Klawisz X przesuwa kursor w prawo, a klawisz W w lewo. Klawisz S kasuje znak z lewejstrony kursora.

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  26/96

  SATEL INTEGRA24

  Klawisz Znaki dostpne po kolejnym naciniciu klawisza

  1 ! ? ' ` " { } $ % & @ \ ^ | # 1

  2 a b c 2

  3 d e f 3

  4 g h i 45 j k l 5

  6 m n o 67 p q r s 7

  8 t u v 8

  9 w x y z 9

  0 . , : ; + - / = _ < > ( ) [ ] 0

  Tabela 3. Znaki dostpne podczas wprowadzania nazw. Due litery dostpne spod tymisamymi klawiszami (zmiana wielkoci liter: klawisz T).

  3.2 Program instalatora DLOADX

  Uwaga: Jeeli wczona jest opcja STAY DOSTPDLOADX (patrz: INSTRUKCJA UYTKOWNIKA),programowanie przy pomocy programu DLOADX moliwe jest nawet, gdy serwis niema dostpu do centrali.

  Program DLOADX umoliwia wymian danych midzy komputerem a central, uatwiakonfigurowanie systemu alarmowego oraz zapewnia wygodny podgld stanu wej, stref,wyj, awarii, drzwi kontrolowanych przez central i innych elementw systemu. Programpozwala te na konwertowanie danych midzy centralami z serii INTEGRA oraz midzy

  centralami CA-64 i INTEGRA 64.Centrala alarmowa moe by programowana lokalnie lub zdalnie.

  1. Programowanie lokalne wymaga poczenia portu RS-232 na pycie gwnej centrali(gniazdo typu RJ) z portem COM komputera. Poczenie naley wykona zgodniez rysunkiem 1 na stronie 4 (mona naby gotowy kabel produkowany przez firmSATEL).

  2. W przypadku programowania zdalnego czno z central moe zosta nawizanana kilka sposobw:

  przez wbudowany modem 300 bps za porednictwem sieci telefonicznej (z uwagina ograniczondo 300 bodw szybko transmisji, programowanie trwa duej);

  przez wbudowany komunikator GSM z wykorzystaniem technologii CSDza porednictwem sieci telefonii komrkowej GSM tylkoINTEGRA 128-WRL;

  przez wbudowany komunikator GSM z wykorzystaniem technologii GPRS tylkoINTEGRA 128-WRL;

  przez modem zewntrzny podczony do portu RS-232 pyty gwnej centraliza porednictwem sieci telefonicznej;

  przez modu GSM produkowany przez firm SATEL pracujcy w charakterze modemuzewntrznego z wykorzystaniem technologii CSD za porednictwem sieci telefoniikomrkowej GSM;

  przez modu ISDN produkowany przez firm SATEL pracujcy w charakterze modemu

  zewntrznego za porednictwem cyfrowej sieci telefonicznej ISDN; przez modu ETHM-1 podczony do portu RS-232 pyty gwnej centrali

  za porednictwem sieci TCP/IP (sieci lokalne i Internet).

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  27/96

  INTEGRA Programowanie 25

  Uwaga: Usuga przesyania danych z wykorzystaniem technologii CSD jest zwykle dostpnaw podstawowym pakiecie usug oferowanych przez operatora sieci komrkowej,jednak przed uruchomieniem programowania naley upewni si, czy jestmoliwoskorzystania z niej.

  Niezalenie od wybranego sposobu czenia programu z central, konieczne jest, abyidentyfikatory komunikacji zaprogramowane w centrali i programie byy zgodne lub miaywarto fabryczn. Po nawizaniu komunikacji z nowym systemem alarmowym, w ktrymidentyfikatory maj wartoci fabryczne, program DLOADX proponuje wygenerowane losowoidentyfikatory. Mona je zatwierdzi lub wprowadzi wasne. Identyfikator musi mie 10znakw. Moe si skada z cyfr oraz liter od A do F. Nie mona wpisa identyfikatorauywanego dla innego systemu obsugiwanego z tego samego komputera przez programDLOADX.

  Centrala przechowuje i udostpnia uytkownikowi dat i godzin zapisania danych docentrali oraz nazw pliku w programie DLOADX (funkcja uytkownika: TESTY PLIKW DLOADX).

  3.2.1 Programowanie lokalneW celu rozpoczcia programowania lokalnego z komputera naley:

  1. Poczy port RS-232 centrali alarmowej z portem komputera (patrz rys. 1 na stronie 4).

  2. Wpisa w manipulatorze haso serwisowe (fabrycznie 12345) i nacisn [*].3. Przy pomocy klawiszy ze strzakami przewija list funkcji do momentu, gdy strzaka

  wskae funkcj DOWNLOADING.

  4. Nacisn klawisz [#] lub [X].

  5. Wybra pozycj START DWNL-RS i nacisn klawisz [#] lub [X].

  6. Uruchomi program DLOADX w komputerze. Jeeli port RS-232 centrali zosta podczonydo portu COM1 komputera, komunikacja z centralzostanie uruchomiona automatycznie.

  W innym przypadku, naley klikn myszk ikon , a nastpnie w oknie, ktre sipojawi, wskaza port komputera, za porednictwem ktrego ma si odbywakomunikacja.

  7. Nawizanie komunikacji zostanie zasygnalizowane na ekranie monitora odpowiednimkomunikatem. Tre komunikatu zaley od tego, czy program poczy si z nowymsystemem alarmowym, czy te systemem, ktrego dane zostay ju wczeniej zapisane.

  Uwaga: Funkcja downloadingu startuje automatycznie, jeli poczy si central INTEGRAprzez port RS-232 z komputerem, w ktrym uruchomiony jest program DLOADX,a nastpnie wczy zasilanie centrali.

  Funkcj programowania lokalnego z komputera (downloadingu) mona zakoczypoleceniem KONIEC DWNL-RS ([haso serwisowe][*] DOWNLOADINGKONIEC DWNL-RS).Funkcja zostanie wyczona automatycznie, jeeli od ostatniego uycia programu DLOADXmino 255 minut, a w tym czasie dostp serwisu zosta zablokowany lub si skoczy.

  3.2.2 Programowanie zdalne przez modemCentrale alarmowe posiadajwbudowany modem wewntrzny, ktrego prdko transmisjiustalona jest na 300 bodw. Odczytanie wszystkich ustawie centrali i zaprogramowanienowych przy takiej prdkoci moe zaj kilkadziesit minut. Prdko transmisji narzucadodatkowe ograniczenie: po stronie komputera musi by podczony modem analogowy.Komunikator GSM centrali INTEGRA 128-WRL pozwala na przesyanie danych w technologiiCSD, czyli z prdkoci 9,6 kb/s. W przypadku pozostaych central uzyskanie wyszejprdkoci transmisji moliwe jest po podczeniu modemu zewntrznego. Centrale INTEGRAmog wsppracowa z zewntrznymi modemami analogowymi, ISDN i GSM. Zestawienie

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  28/96

  SATEL INTEGRA26

  poczenia modemowego midzy centrala komputerem moliwe bdzie pod warunkiem, epo stronie komputera bdzie odpowiednio dobrany modem (patrz ponisza tabela).

  Konfiguracja po stronie centrali Konfiguracja po stronie komputera

  Wbudowany modem 300 bps Modem analogowy

  Modem analogowyZewntrzny modem analogowyModem GSM

  Modem ISDNZewntrzny modem ISDN

  Modem GSM

  Modem analogowy

  Modem ISDNZewntrzny albo wbudowany modem GSM

  Modem GSM

  Tabela 4. Sposoby czenia centrali alarmowej z komputerem dla komunikacji telefonicznej.

  Modem zewntrzny lub modu komunikacyjny (GSM lub ISDN) pracujcy w charakterzemodemu zewntrznego musi zosta podczony do portu RS-232 centrali alarmowej (patrzrys. 2 i 3).

  4

  5

  TXD

  COM

  DSR

  156

  2RXD

  COM

  RTS

  TXD 3

  DSR 6

  7RXD

  43

  RTS

  Rys. 2. Sposb podczenia modemu zewntrznego z gniazdem DB-9 do portu RS-232

  centrali. Po lewej wtyk RJ podczany do gniazda na pycie gwnej centrali. Po prawej wtykmski DB-9 od strony punktw lutowniczych.

  Modem oraz centrala alarmowa musz zosta odpowiednio skonfigurowane, aby moliwebyo zdalne programowanie. Komunikacja midzy central alarmow a modemem moezosta nawizana na kilka sposobw (w nawiasach informacje o wymaganej konfiguracji postronie centrali alarmowej):

  1. Inicjowanie poczenia przez central alarmow(wszystkie konfiguracje).

  2. Inicjowanie poczenia z programu DLOADX (wbudowany modem 300 bps, zewntrznymodem analogowy lub ISDN).

  3. Inicjowanie poczenia z programu DLOADX, ale centrala oddzwania i realizuje poczenie(wbudowany modem 300 bps, zewntrzny modem analogowy lub ISDN).

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  29/96

  INTEGRA Programowanie 27

  4. Inicjowanie poczenia przy pomocy SMS-a, po odebraniu ktrego centrala realizujepoczenie (modu GSM pracujcy w charakterze modemu zewntrznego, centralaINTEGRA 128-WRL).

  TXD

  COM

  DSR

  156

  RXD

  COM

  RTS

  TXDDSR

  RXD

  43

  RTS

  15 4 3 2

  Rys. 3. Sposb podczenia modemu zewntrznego z gniazdem PIN5 do portu RS-232

  centrali (analogicznie podcza si moduy GSM, ISDN i ETHM-1). Po lewej wtyk RJpodczany do gniazda na pycie gwnej centrali. Po prawej wtyk PIN5.

  Dostp do centrali w trybie programowania przez modem chroniony jest dziesiciobajtowymhasem (ponad 1.2x1024 kombinacji). Daje to bardzo dobre zabezpieczenie przed prbwamania si do centrali za porednictwem czy telefonicznych. Ponadto centrala jestchroniona przed prbami skanowania hasa po trzech kolejnych prbach uzyskaniadostpu do centrali przy pomocy bdnych hase w ramach jednego poczenia mechanizm

  odpowiadania na sygnay modemu zostaje zablokowany na 30 minut.Konfiguracja ustawie modemu podczanego do komputeraModem podczony do komputera mona skonfigurowa przy pomocy programu DLOADX.

  W tym celu naley klikn wskanikiem myszki na ikon . Otworzy si oknoKonfiguracja. Zakadka MODEM pozwala zdefiniowa ustawienia modemu dla trzechrnych konfiguracji po stronie centrali alarmowej (wbudowany modem 300 bps, zewntrznymodem analogowy lub modem ISDN/GSM). Po klikniciu wskanikiem myszki

  na klawisz mona edytowa parametry portu komunikacji z modemem oraz poleceniainicjujce.

  Konfiguracja ustawie modemu podczanego do centraliModem przed doczeniem do centrali powinien by wczeniej odpowiednio przygotowany:naley podczy go do komputera i przy pomocy programu typu Terminalustawi waciwytryb pracy i zapamita go.

  Sposb postpowania jest nastpujcy:

  1. Sprawdzi, czy terminal jest poczony z modemem po wpisaniu at modem powinienodpowiedzie OK. (jeli tak si nie stao mona sprbowa ate1 ; gdy i teraz brakodpowiedzi naley sprawdzi podczenie modemu do komputera, a w ustawieniachprogramu typu Terminalsprawdzi czy port COM jest wybrany waciwie).

  2. Sprawdzi jak ustawione sparametry okrelajce sposb dziaania modemu. Po wydaniu

  polecenia at&v modem przedstawi list programowanych parametrw. Przykadowyzestaw parametrw przedstawia rysunek 4. Dla poprawnego dziaania centraliz modemem istotne jest ustawienie tylko kilku parametrw w bloku parametrw

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  30/96

  SATEL INTEGRA28

  zapamitanych jako profil 0 (na rysunku 4 STORED PROFILE 0) powinny znajdowasi E1 Q0 V1 X4 &D2 &S0 oraz S00:000.

  Rys. 4. Prawidowe ustawienie parametrw modemu zewntrznego.

  3. Jeli wymienione wyej parametry ustawione spoprawnie, modem jest przygotowany dopracy z central. Gdy jaki parametr ustawiony jest inaczej, naley ustawi go waciwie.Polecenie ustawienia parametru skada si ze staego przedrostka AT i danegoustawienia parametru (na przykad gdy w profilu jest E0 V0, poleceniem ustawiajcymwaciwwarto bdzie ate1v1, po ktrym modem odpowie OK).

  4. Po ustawieniu parametrw zgodnie z listz punktu 2, zapamita ustawienia w profilu 0(poleceniem at&w0).

  5. Na koniec mona sprawdzi, czy wszystkie parametry zapisano poprawnie po wydaniupolecenia atz, a po nim at&v, ustawienia w ACTIVE PROFILE powinny by takie samejak w STORED PROILE 0 (uwaga: czsto w zestawie STORED PROIFILE jest mniejparametrw ni w ACTIVE PROFILE, jest to normalne).

  Uwagi:

  Rejestr S0 modemu ustawia si poleceniem ats0=0 (na rysunku 4 modem pokazaustawienie rejestru w nieco innej notacji S00:000).

  Centrala restartujc modem wydaje polecenie ATZ, ktre ustawia parametry zgodniez zapamitanymi w profilu 0. Z tego powodu nie jest istotne jakie jest biece ustawieniewymienionych w pkt. 2 parametrw (ACTIVE PROFILE), natomiast wane jest byw profilu 0 byy one ustawione waciwie.

  Konfiguracja ustawie centrali alarmowejW zalenoci od typu modemu oraz sposobu nawizywania komunikacji, w centrali naley:

  Jeeli centrala ma realizowa poczenie, wpisa numer telefoniczny komputera, z ktregocentrala ma by programowana (TRYB SERWISOWY KONFIGURACJA TS TELEFONDLOADX).

  Jeeli poczenie ma by inicjowane przez komputer lub przy pomocy wiadomoci SMS,wczy opcj ODPOWIADANIE MODEM (TRYB SERWISOWY OPCJE OPCJE TELEFON.ODPOWIAD. MODEM).

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  31/96

  INTEGRA Programowanie 29

  Jeeli poczenie ma by inicjowane przez komputer, ustali ilo dzwonkw, po ktrychcentrala odbierze (TRYB SERWISOWYOPCJEILO DZWONKW).

  Jeeli poczenie ma by inicjowane przez komputer, a centrala ma podnie suchawkdopiero po drugim wywoaniu, wczy opcj PODWJNE WYWOANIE (TRYB SERWISOWYOPCJEOPCJE TELEFON. PODWJNE WYW.).

  Jeeli do centrali podczony jest modem zewntrzny, wczy opcjMODEM ZEWNTRZNY(TRYB SERWISOWYOPCJEOPCJE TELEFON. MODEM ZEWN.).

  Jeeli do centrali w charakterze modemu zewntrznego podczony jest modu GSMlub ISDN, wczy opcjMODEM ISDN/GSM (TRYB SERWISOWYOPCJEOPCJE TELEFON.MODEM ISDN/GSM).

  Jeeli centrala ma realizowa poczenie po odebraniu wiadomoci SMS, zdefiniowahaso, ktre bdzie musiao znale si w wiadomoci SMS, aby zainicjowa komunikacjz programem DLOADX (TRYB SERWISOWYSTRUKTURASPRZTGSMSMSDLOADX).tylko INTEGRA 128-WRL

  Uwagi:

  W centrali nie moe byzaprogramowany numer telefonu komputera, jeeli poczenie mabyrealizowane przez komputer (koszty obciajnumer telefoniczny komputera).

  Liczba dzwonkw i opcja PODWJNE WYWOANIE nie dotycz central z zewntrznymmodemem ISDN lub GSM. W przypadku centrali INTEGRA 128-WRL maj znaczeniewwczas, gdy komunikacja ma si odbywa z prdkoci 300 bps lub podczony jestzewntrzny modem analogowy.

  Inicjowanie poczenia przez central alarmowprzez wbudowany modem 300 bps

  1. W programie DLOADX klikn wskanikiem myszki na przycisk i wybra w menurozwijanym Modem 300 bps. W oknie, ktre si otworzy, wywietlone zostaninformacje

  dotyczce inicjacji modemu.2. W manipulatorze LCD podczonym do centrali uruchomi funkcj START DWNL-TEL([haso][*] DOWNLOADING START DWNL-TEL). Funkcja jest dostpna dla serwisu,administratora i uytkownika posiadajcego uprawnienie URUCHAMIANIE FUNKCJIDOWNLOAD.

  3. Centrala zadzwoni na zaprogramowany numer komputera.

  4. Ustanowienie poczenia zostanie zasygnalizowane przez program DLOADX odpowiednimkomunikatem.

  Inicjowanie poczenia przez central alarmowprzez modem zewntrzny

  1. W programie DLOADX klikn wskanikiem myszki na przycisk i wybra w menurozwijanym Modem - INTEGRA z modemem zewntrznym. W oknie, ktre si otworzy,wywietlone zostaninformacje dotyczce inicjacji modemu.

  2. W manipulatorze LCD podczonym do centrali uruchomi funkcj START DWNL-MOD([haso][*] DOWNLOADINGSTART DWNL-MOD.). Funkcja jest dostpna dla serwisu,administratora i uytkownika posiadajcego uprawnienie URUCHAMIANIE FUNKCJIDOWNLOAD.

  3. Centrala zadzwoni na zaprogramowany numer komputera.

  4. Ustanowienie poczenia zostanie zasygnalizowane przez program DLOADX odpowiednimkomunikatem.

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  32/96

  SATEL INTEGRA30

  Inicjowanie poczenia przez central alarmowprzez wbudowany komunikator GSM(wykorzystanie technologii CSD) tylko INTEGRA 128-WRL

  1. W programie DLOADX klikn wskanikiem myszki na przycisk i wybra w menurozwijanym Modem - INTEGRA z modemem zewntrznym. W oknie, ktre si otworzy,wywietlone zostaninformacje dotyczce inicjacji modemu.

  2. W manipulatorze LCD podczonym do centrali uruchomi funkcj START DWNL-CSD([haso][*] DOWNLOADING START DWNL-CSD). Funkcja jest dostpna dla serwisu,administratora i uytkownika posiadajcego uprawnienie URUCHAMIANIE FUNKCJIDOWNLOAD.

  3. Centrala zadzwoni na zaprogramowany numer komputera.

  4. Ustanowienie poczenia zostanie zasygnalizowane przez program DLOADX odpowiednimkomunikatem.

  Inicjowanie poczenia z programu DLOADXW centrali nie moe by zaprogramowany numer telefonu komputera!

  1. W programie DLOADX klikn wskanikiem myszki na przycisk i wybra w menurozwijanym typ modemu odpowiadajcy modemowi po stronie centrali (w przypadkucentrali INTEGRA 128-WRL dla komunikacji CSD naley wybra Modem - INTEGRAz modemem zewntrznym). W oknie, ktre si otworzy, wywietlone zostan informacjedotyczce inicjacji modemu.

  2. Klikn wskanikiem myszki na przycisk Pocz.

  3. Po zaprogramowanej liczbie dzwonkw (po drugim wywo aniu numeru, jeeli wczonajest opcja PODWJNE WYWOANIE) centrala odbierze i ustanowione zostanie poczenie.Zostanie to zasygnalizowane przez program DLOADX odpowiednim komunikatem.

  Inicjowanie poczenia z programu DLOADX, ale centrala oddzwania i realizuje

  poczenie1. W programie DLOADX klikn wskanikiem myszki na przycisk i wybra w menu

  rozwijanym typ modemu odpowiadajcy modemowi po stronie centrali (w przypadkucentrali INTEGRA 128-WRL dla komunikacji CSD naley wybra Modem - INTEGRAz modemem zewntrznym). W oknie, ktre si otworzy, wywietlone zostan informacjedotyczce inicjacji modemu.

  2. Klikn wskanikiem myszki na przycisk Pocz.

  3. Po zaprogramowanej liczbie dzwonkw (po drugim wywo aniu numeru, jeeli wczonajest opcja PODWJNE WYWOANIE) centrala odbierze, potwierdzi odebranie poczenia,rozczy si, a nastpnie oddzwoni na zaprogramowany numer komputera.

  4. Ustanowienie poczenia zostanie zasygnalizowane przez program DLOADX odpowiednimkomunikatem.

  Inicjowanie poczenia przy pomocy SMS-a, po odebraniu ktrego centrala realizujepoczenie

  1. W programie DLOADX klikn wskanikiem myszki na przycisk i wybra w menurozwijanym Modem - INTEGRA z modemem zewntrznym. W oknie, ktre si otworzy,wywietlone zostaninformacje dotyczce inicjacji modemu.

  2. Wysa wiadomo SMS do centrali INTEGRA 128-WRL / do moduu GSM podczonegodo centrali alarmowej. W przypadku centrali INTEGRA 128-WRL wiadomo SMSpowinna mie posta:

  xxxx=csd= (xxxx to zdefiniowane w centrali haso uruchamiajce komunikacjz programem DLOADX) centrala zadzwoni na zaprogramowany numer telefonukomputera; dane bdprzesyane w technologii CSD;

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  33/96

  INTEGRA Programowanie 31

  xxxx=yyyy= (xxxx to zdefiniowane w centrali haso uruchamiajce komunikacjz programem DLOADX; yyyy to numer telefonu komputera, z ktrym centrala manawiza komunikacj) centrala zadzwoni na numer telefonu przesany w wiadomociSMS (zaprogramowany w centrali numer telefonu komputera zostanie zignorowany);dane bdprzesyane w technologii CSD.

  W przypadku moduu GSM podczonego do centrali w charakterze modemu

  zewntrznego wiadomo SMS powinna mie posta:xxxx (xxxx to zdefiniowane w module haso uruchamiajce komunikacj z programem

  DLOADX) centrala za porednictwem moduu zadzwoni na zaprogramowany numertelefonu komputera; dane bdprzesyane w technologii CSD;

  xxxx=yyyy. (xxxx to zdefiniowane w module haso uruchamiajce komunikacjz programem DLOADX; yyyy to numer telefonu komputera, z ktrym centrala manawiza komunikacj) centrala za porednictwem moduu zadzwoni na numertelefonu przesany w wiadomoci SMS (zaprogramowany w centrali numer telefonukomputera zostanie zignorowany); dane bdprzesyane w technologii CSD.

  3. Po odebraniu wiadomoci SMS centrala zadzwoni na numer komputera (centrala

  INTEGRA 128-WRL dodatkowo wyle wiadomo SMS z potwierdzeniem). Ustanowieniepoczenia zostanie zasygnalizowane przez program DLOADX odpowiednim komunikatem.

  3.2.3 Programowanie zdalne przy wykorzystaniu technologii GPRS tylkoINTEGRA 128-WRL

  Zainstalowana w centrali alarmowej karta SIM musi mie aktywowanusug GPRS!

  Komputer, na ktrym uruchomiony zostanie program DLOADX, musi mie adres IP widocznyw Internecie (tzw. publiczny adres IP) lub na komputer ten musi by przekierowany portserwera sieciowego, co pozwoli poczy si z tym komputerem.

  W centrali naley zaprogramowa:

  Nazw punktu dostpu (APN) dla poczenia Internet GPRS (TRYB SERWISOWYSTRUKTURASPRZTGSMGPRSAPN).

  Nazw uytkownika dla poczenia Internet GPRS (TRYB SERWISOWY STRUKTURASPRZTGSMGPRSUYTK.).

  Haso dla poczenia Internet GPRS (TRYB SERWISOWYSTRUKTURASPRZTGSMGPRSHASO).

  Adres IP serwera DNS, ktrego ma uywa centrala (TRYB SERWISOWYSTRUKTURASPRZTGSM GPRS DNS). Adresu serwera DNS nie trzeba programowa, jeeliadres komputera zostanie wpisany w postaci liczbowej (4 liczby dziesitne oddzielonekropkami).

  Uwaga: APN, nazw uytkownika, haso i adres serwera DNS mona uzyskaod operatorasieci GSM.

  Adres komputera (lub serwera sieciowego, ktrego port zosta przekierowanyna komputer), z ktrym centrala ma nawiza czno (TRYB SERWISOWYSTRUKTURASPRZTGSM GPRS ADRES D). Adres moe zosta wpisany w postaci liczbowejlub w postaci nazwy.

  Numer portu w sieci, na ktrym bdzie odbywaa si komunikacja z programem DLOADX(TRYB SERWISOWYSTRUKTURASPRZTGSM GPRSPORT D).

  Jeeli centrala ma nawiza komunikacj GPRS po odebraniu wiadomoci SMS: haso,

  ktre bdzie musiao znale si w wiadomoci SMS, aby zainicjowa komunikacjz programem DLOADX (TRYB SERWISOWYSTRUKTURASPRZTGSMSMSDLOADX).

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  34/96

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  35/96

  INTEGRA Programowanie 33

  przez wbudowany komunikator GSM z wykorzystaniem technologii CSD zaporednictwem sieci telefonii komrkowej GSM tylkoINTEGRA 128-WRL;

  przez wbudowany komunikator GSM z wykorzystaniem technologii GPRS tylkoINTEGRA 128-WRL;

  przez modem zewntrzny podczony do portu RS-232 pyty gwnej centrali zaporednictwem sieci telefonicznej;

  przez modu GSM produkowany przez firm SATEL pracujcy w charakterze modemuzewntrznego z wykorzystaniem technologii CSD za porednictwem sieci telefoniikomrkowej GSM;

  przez modu ISDN produkowany przez firm SATEL pracujcy w charakterze modemuzewntrznego za porednictwem cyfrowej sieci telefonicznej ISDN;

  przez podczony do centrali modu ETHM-1 za porednictwem sieci TCP/IP (siecilokalne i Internet).

  3.4 Przegldarka internetowa

  Aplikacja Java uruchamiana w przegldarce internetowej udostpnia wirtualny manipulator,

  przy pomocy ktrego mona obsugiwa central alarmow analogicznie jak przy uyciuzwykego manipulatora LCD. Ten sposb programowania wymaga podczenia do centralimoduu ETHM-1. Sposb skonfigurowania centrali i moduu oraz procedura nawizaniapoczenia zostay opisane w instrukcji moduu ETHM-1.

  3.5 Telefon komrkowy

  Telefon komrkowy z zainstalowan specjaln aplikacj przejmuje rol zdalnegomanipulatora. Przy jego pomocy mona obsugiwa central alarmowanalogicznie jak przyuyciu zwykego manipulatora LCD. Ten sposb programowania wymaga podczeniado centrali moduu ETHM-1. Sposb skonfigurowania centrali i moduu oraz aplikacji, ktr

  naley pobra do telefonu komrkowego, zostay opisane w instrukcji moduu ETHM-1.

  4. Telefon GSM tylko INTEGRA 128-WRL

  Telefon GSM umoliwia centrali INTEGRA 128-WRL realizacj funkcji monitoringu,powiadamiania, odpowiadania na telefon i sterowania, oraz pozwala na zdalneprogramowanie (GSM lub GPRS).

  Ustawienia telefonu GSM centrali programowa mona przy pomocy manipulatora LCD(TRYB SERWISOWYSTRUKTURASPRZTGSM) lub programu DLOADX (okno Struktura,zakadka Sprzt, ga Telefon GSM).

  Obsuga GSM opcja musi by wczona, jeeli centrala ma obsugiwa komunikator GSM.Opcj mona wyczy, jeeli komunikator GSM nie ma by wykorzystywany (karta SIMnie zostaa zainstalowana itd.). Wyczenie opcji zapobiegnie wwczas niepotrzebnemuzgaszaniu awarii zwizanych z telefonem GSM.

  Kod PIN kod PIN karty SIM. Wpisanie bdnego kodu moe spowodowa zablokowaniekarty SIM.

  Uwaga: Jeeli kod PIN karty SIM bdzie niezgodny z wpisanym w ustawieniach centrali,centrala poinformuje o tym przy pomocy odpowiedniego komunikatu orazsygnalizacji dwikowej w manipulatorze LCD. Po upywie 255 sekund centralaponowi prb uycia kodu PIN. Jeeli kod PIN bdzie bdny, centrala ponownie

  o tym poinformuje. Karta zostanie zablokowana po trzeciej prbie uycia bdnegokodu PIN. Konieczne wwczas bdzie wpisanie kodu PUK.

  Kod PUK opcja dostpna tylko w manipulatorze LCD (TRYB SERWISOWYSTRUKTURASPRZTGSM KOD PUK), gdy w efekcie wpisania bdnego kodu PIN zablokowana

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  36/96

  SATEL INTEGRA34

  zostaa karta SIM. Po wpisaniu poprawnego kodu PUK i zatwierdzeniu klawiszem [#] kartaSIM zostanie odblokowana, otrzymujc nowy kod PIN (kod wpisany w funkcji KOD PIN).

  Format modemu format transmisji modemu GSM. Format modemu naley wybrauwzgldniajc rodzaj modemu uytego przy komputerze i zakres usug udostpnionychprzez operatora sieci komrkowej.

  Numer centrum SMS numer telefoniczny centrum zarzdzajcego wiadomociami SMS.Poredniczy ono przy przesyaniu wiadomoci SMS. Wpisanie numeru jest konieczne,jeeli komunikator GSM ma wysya wiadomoci SMS. Wpisany w centrali numer musiby odpowiedni dla sieci, w jakiej pracuje komunikator GSM (zaley to od zamontowanejw centrali karty SIM). W Polsce numery centrum SMS snastpujce:Era +48602951111Orange +48501200777Play +48790998250Plus +48601000310

  SMS DloadX haso, ktre musi znale si w treci wiadomoci SMS wysanej do centrali,aby centrala rozpocza procedur nawizania komunikacji z programem DLOADX

  (komunikacj modemowlub z wykorzystaniem technologii GPRS).SMS GuardX haso, ktre musi znale si w treci wiadomoci SMS wysanej do centrali,

  aby centrala rozpocza procedur nawizania komunikacji z programem GUARDX(komunikacj modemowlub z wykorzystaniem technologii GPRS).

  APN nazwa punktu dostpu dla poczenia Internet GPRS. Naley juzyska od operatorasieci GSM.

  Uytkownik nazwa uytkownika dla poczenia Internet GPRS. Naley j uzyskaod operatora sieci GSM.

  Haso haso dla poczenia Internet GPRS. Naley je uzyska od operatora sieci GSM.

  Uwaga: APN, nazwa uytkownika i haso muszbyzdefiniowane, jeeli dostpne ma byprzesyanie danych w technologii GPRS.

  Serwer DNS adres IP serwera DNS, ktrego ma uywa centrala. Mona go uzyska odoperatora sieci GSM. Jest niezbdny, gdy adres IP urzdzenia, z ktrym centrala ma sikomunikowa w technologii GPRS (komputer z programem DLOADX lub GUARDX, stacjamonitorujca), podany zosta w formie nazwy. Nie jest wymagany, gdy adresy zosta ywprowadzone w postaci liczbowej (4 liczby dziesitne oddzielone kropkami).

  Adres DloadX adres komputera z programem DLOADX, z ktrym centrala ma sikomunikowa wykorzystujc technologi GPRS. Moe zosta wpisany w postaci liczbowej(4 liczby dziesitne oddzielone kropkami) lub w postaci nazwy.

  Port DloadX numer portu w sieci, na ktrym bdzie odbywaa si komunikacjaz programem DLOADX.

  Adres GuardX adres komputera z programem GUARDX, z ktrym centrala ma sikomunikowa wykorzystujc technologi GPRS. Moe zosta wpisany w postaci liczbowej(4 liczby dziesitne oddzielone kropkami) lub w postaci nazwy.

  Port GuardX numer portu w sieci, na ktrym bdzie odbywaa si komunikacjaz programem GUARDX.

  Pasma GSM wybr pasm GSM, ktre ma obsugiwa telefon GSM. Funkcja dostpna dlaelektroniki w wersji 2.1 lub nowszej. Jeeli nie zostanie wybrane adne pasmo, telefonbdzie obsugiwa wszystkie pasma.

  Dodatkowo dostpne sopcje zaawansowane dotyczce programowania ustawie dwikuw telefonie GSM. W wikszoci przypadkw ustawienia fabryczne toru audio s optymalnedla poprawnej komunikacji.

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  37/96

  INTEGRA Programowanie 35

  5. System bezprzewodowy pyty gwnej tylkoINTEGRA 128-WRL

  Centrala INTEGRA 128-WRL moe bezporednio (bez potrzeby podczania dodatkowychmoduw) obsugiwa do 48 urzdze bezprzewodowych (do 48 wej / wyjbezprzewodowych) oraz 248 pilotw systemu ABAX. W systemie ABAX zastosowanokomunikacj dwukierunkow w pamie czstotliwoci 868,0 MHz 868,6 MHz. Odebraniekomunikatw i polece jest potwierdzane, co zapewnia ich dotarcie, a dodatkowo umoliwiabiec kontrol obecnoci urzdze bezprzewodowych w systemie. Konfigurowanieparametrw i testowanie urzdze bezprzewodowych odbywa si drog radiow, bezkoniecznoci demontau ich obudowy.

  System bezprzewodowy pyty gwnej moe by programowany przy pomocy manipulatoraLCD (TRYB SERWISOWY STRUKTURA SPRZT EKSPANDERY USTAWIENIAABAX - P.GW., a w przypadku pilotw APT-100 dodatkowo TRYB SERWISOWYSTRUKTURASPRZTEKSPANDERY) lub programu DLOADX (okno Struktura, zakadkaSprzt, ga System bezprzewodowy, a w przypadku pilotw APT-100 dodatkowo okno

  Piloty ABAX, ktre mona otworzy klikajc wskanikiem myszki na polecenie PILOTYABAXw menu UYTKOWNICY). Procedury dodawania i usuwania urzdze bezprzewodowych ABAXzostay opisane w instrukcji instalatora. Procedury dodawania i usuwania pilotw ABAX orazich konfigurowania zostay opisane w instrukcji uytkownika.

  Okres odpytywania komunikacja z urzdzeniami bezprzewodowymi odbywa siw okrelonych odstpach czasu. Centrala zbiera wwczas informacje o stanie urzdzeoraz ewentualnie wysya polecenia do urzdze np. przecza czujki w stanaktywny/pasywny, wcza/wycza tryb testowy i zmienia konfiguracj urzdze. Okresodpytywania moe wynosi12, 24 albo 36 sekund. Im rzadziej odbywa si komunikacjamidzy central a urzdzeniami bezprzewodowymi, tym wicej urzdzebezprzewodowych moe pracowa we wzajemnym zasigu (dla 12 s maksymalnie 150,

  dla 24 s 300, a dla 36 s 450). Poza okresem odpytywania do centrali wysyane sinformacje o sabotaach urzdze oraz o naruszeniach czujek znajdujcych si w stanieaktywnym. OKRES ODPYTYWANIA ma te wpyw na poziom zuycia energii przez urzdzeniabezprzewodowe. Im rzadziej odbywa si komunikacja midzy central a urzdzeniamibezprzewodowymi, tym mniejsze zuycie energii i dusza ywotno baterii.

  Filtr braku obecnoci liczba kolejnych okresw odpytywania, w czasie ktrych nie udaosi nawiza komunikacji z urzdzeniem, aby zgoszony zosta brak komunikacjiz urzdzeniem. Mona wprowadzi wartoci z zakresu od 0 do 50. Wpisanie cyfry 0wycza kontrol obecnoci urzdzenia w systemie.

  Konfiguracja niektre z urzdze bezprzewodowych udostpniaj dodatkowe parametry

  i opcje, ktre mona skonfigurowa drogradiow.W manipulatorze LCD po uruchomieniu funkcji KONFIGURACJA (TRYB SERWISOWYSTRUKTURA SPRZT EKSPANDERY USTAWIENIA ABAX - P.GW.KONFIGURACJA) naley wybra wejcie, do ktrego przypisane jest urzdzenie, ktrechcemy skonfigurowa, i nacisn klawisz [#] lub X. Nawet jeeli urzdzenie zajmuje kilkawej, moe zosta wywietlana tylko nazwa pierwszego z tych wej. Ilo wywietlonychwej zaley od typu urzdzenia. Po zaprogramowaniu parametrw naley noweustawienia zatwierdzi klawiszem [#]. Automatycznie nastpi powrt do listy wyboru wej.

  W programie DLOADX naley klikn wskanikiem myszki w kolumnie Konfiguracja poledotyczce wybranego urzdzenia i parametrw, ktre chcemy zmieni. Nowe ustawienia

  wpisuje si przy pomocy klawiatury. Po zaprogramowaniu parametrw naley noweustawienia zapisa w centrali (przycisk ).

  Zawsze aktywne po zaczeniu opcji urzdzenie bdzie zawsze aktywne (patrz rozdzia:CZUJKI BEZPRZEWODOWE).

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  38/96

  SATEL INTEGRA36

  Synchronizacja funkcja uruchamia procedur synchronizacji, czyli sprawdzenia, czyw zasigu centrali pracuj inne systemy bezprzewodowe ABAX. Centrala tak dopasujeokres odpytywania, aby transmisje radiowe kilku systemw ABAX nie zag uszay siwzajemnie. Synchronizacja odbywa si automatycznie przy uruchomieniu centrali oraz pokadej operacji dodawania/usuwania obsugiwanych przez niurzdze.

  Tryb testowy w trybie testowym urzdzenia bezprzewodowe sygnalizujmiganiem diody

  komunikacj z central, a czujki informujna diodach LED o naruszeniach i sabotaach.Przy normalnej pracy sygnalizacja na diodach LED jest wyczona ze wzgldu naoszczdno energii. W trybie testowym zablokowana jest sygnalizacja w sygnalizatorach.Tryb testowy jest wczany/wyczany w czasie odpytywania, co skutkuje opnieniem,ktrego wielko zaley od zaprogramowanego okresu odpytywania. Tryb testowyzostanie wyczony automatycznie po 30 minutach od:

  uruchomienia trybu testowego przy pomocy programu DLOADX (30 minut odliczane jestod momentu wyjcia z gazi SYSTEM BEZPRZEWODOWY),

  zakoczenia trybu serwisowego w centrali.

  Uwaga: Zgodnie z wymaganiami normy EN50131 poziom sygnau radiowego wysyanegoprzez urzdzenia bezprzewodowe jest obniany, gdy uruchomiony jest tryb testowy.

  Wyjcia potwierdzajce [ABAX potwierdzanie] mona wybra maksymalnie 8 wyjsystemu alarmowego, ktrych stan bdzie wysyany do pilotw systemu ABAX (dopojedynczego pilota przesyany jest stan maksymalnie 3 wyj). Opis sposobuprzypisywania wyj do diod LED w pilotach znajduje si w INSTRUKCJI UYTKOWNIKA.

  Usunicie pilotw ABAX funkcja dostpna tylko w manipulatorze LCD. Umoliwiaskasowanie wszystkich danych dotyczcych pilotw systemu ABAX w centraliINTEGRA 128-WRL (kontrolerach ACU-100 podczonych do centrali alarmowej). Dotyczyto rwnie informacji o wejciach przypisanych do przyciskw pilotw poszczeglnychuytkownikw. Usunicie pilota w inny sposb nie kasuje ustawie przyciskw.

  Skopiowanie pilotw ABAX funkcja dostpna tylko w manipulatorze LCD. W przypadkupodczania do centrali alarmowej dodatkowych kontrolerw ACU-100 (w wersjiprogramowej 2.0 lub nowszej) umoliwia skopiowanie danych dotyczcych pilotwz centrali INTEGRA 128-WRL (lub kontrolera ACU-100) do kontrolera ACU-100(lub centrali INTEGRA 128-WRL). Pozwala to ujednolici dane dotyczce pilotw.

  5.1 Ekspandery wej i wyj przewodowych

  Ekspander ACX-200 lub ACX-201 zajmuje 4 wejcia i 4 wyjcia w systemie. Parametry weji wyj ekspandera programuje si identycznie jak pozostaych wej i wyj przewodowychcentrali. Naley jedynie pamita, e czuo wej w ekspanderze w rzeczywistoci moeby rna od zaprogramowanej przy pomocy manipulatora lub programu DLOADX: od 20 ms do 140 ms odpowiada czuoci zaprogramowanej w centrali;

  powyej 140 ms dostpne s tylko niektre wartoci: 300 ms, 500 ms, 700 ms itd. co200 ms (zaprogramowana warto jest zaokrglana do wartoci obsugiwanej przezekspander).

  Ekspander informuje na bieco o stanie wej. Sterowanie wyjciami ekspandera takeodbywa si na bieco. Jedynie programowanie wej odbywa si w czasie odpytywania(w jednym okresie odpytywania przesyane s do ekspandera dane dotyczce konfiguracjijednego wejcia, tzn. przesanie informacji o ustawieniach czterech wej wymaga czterechokresw odpytywania).

  Uwaga: W przypadku utraty cznoci z central, po 20 okresach odpytywania, wszystkieuaktywnione wczeniej wyjcia przechodzw stan nieaktywny.

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  39/96

  INTEGRA Programowanie 37

  Ekspander ACX-201 przesya dodatkowo informacje o:

  stanie wyj zasilajcych AUX1 i AUX2 informacja o przecieniu jest przesyana, gdyobcienie wyjcia AUX1 lub AUX2 przekroczy 0,5 A.

  stanie akumulatora informacja o rozadowaniu akumulatora jest przesyana, gdynapicie akumulatora spadnie poniej 11 V na czas duszy ni 12 minut (3 testyakumulatora). Informacja bdzie przesyana do centrali do chwili, gdy napicieakumulatora wzronie powyej 11 V na czas duszy ni 12 minut (3 testy akumulatora).

  stanie zasilania AC informacja o braku zasilania jest przesyana, gdy brak zasilania ACtrwa ponad 30 sekund. Powrt zasilania zgaszany jest z identycznym opnieniem.

  5.2 Czujki bezprzewodowe

  Czujki bezprzewodowe przesyaj do centrali informacje o naruszeniach, sabotaachi rozadowaniu baterii. Informacje o naruszeniach i sabotaach sprzekazywane na wejcia,do ktrych czujki s przypisane. Wejcia w systemie, do ktrych przypisane s czujkibezprzewodowe, mogby programowane jako:

  NC, NO lub EOL wejcie bdzie informowao tylko o naruszeniu czujki; 2EOL/NC lub 2EOL/NO wejcie bdzie informowao o naruszeniu czujki i sabotau.

  Wpyw na sposb pracy czujek bezprzewodowych ma stan strefy, do ktrej naley wejciez czujkbezprzewodow:

  strefa nie czuwa czujka pracuje w trybie pasywnym. Jest to tryb oszczdzania baterii,w ktrym komunikacja z central odbywa si gwnie w odstpach czasu okrelonychopcj OKRES ODPYTYWANIA. Wtedy przesyane s informacje o naruszeniach i staniebaterii. Jedynie sabotae czujek przesyane snatychmiast.

  strefa czuwa czujka pracuje w trybie aktywnym. Czujka przesya wszystkie informacjedo centrali natychmiast.

  Przeczanie czujek z trybu pasywnego w aktywny i odwrotnie odbywa si w czasieodpytywania, dlatego wykonywane jest z opnieniem w stosunku do zaczenia/wyczeniaczuwania. Opnienie to w zalenoci od wybranej czstotliwoci odpytywania moewynosi maksymalnie 12, 24 lub 36 sekund.

  Czujki bezprzewodowe przypisane do wej 24-godzinnych, czyli czuwajcych stale, sw trybie aktywnym zawsze. Take inne czujki bezprzewodowe mog zawsze pracowaw trybie aktywnym, jeeli wczona jest dla nich opcja ZAWSZE AKTYWNA.

  Baterie zapewniajprac czujek przez okres okoo 3 lat przy zaoeniu, e czujkicz tego czasu znajdujsi w stanie pasywnym, a OKRES ODPYTYWANIA wynosi12 sekund. Duszy okres odpytywania (24 lub 36 sekund) oznacza wyduenie

  ywotnoci baterii. W czujkach przeczonych trwale w stan aktywny ywotnobaterii jest krtsza, ni w czujkach przeczanych okresowo w stan pasywny.Jeeli jednak specyfika czujki lub miejsca jej montau sprawia, e liczbanarusze bdzie niewielka, przeczenie czujki na trwae w stan aktywny niewpynie negatywnie na ywotno baterii.

  5.2.1 Konfiguracja czujki APD-100Bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni APD-100 zajmuje 1 wejcie w systemie.Dla czujki programuje si zdalnie czuo, a w przypadku wersji oprogramowania 2.01 monate wczy/wyczy opcj odpornoci na zwierzta o wadze do 15 kg.

  W manipulatorze LCD klawisze W i X pozwalajna poruszanie si midzy programowanymi

  parametrami. Zmiany czuoci mona dokona przy pomocy klawiszy S iT. Mona tewpisa odpowiedni cyfr (patrz: tabela 5). Opcj odpornoci na zwierzta mona wczy(symbol na wywietlaczu) albo wyczy naciskajc dowolny klawisz z cyfr, S lub T.

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  40/96

  SATEL INTEGRA38

  W programie DLAODX naley wpisa sekwencj dwch cyfr. Pierwsza dotyczy czuoci (patrz:tabela 5), a druga opcji odpornoci na zwierzta (0 opcja wyczona, 1 opcja wczona).

  Cyfra Czuo czujki1 niska2 rednia

  3 wysokaTabela 5.

  5.2.2 Konfiguracja czujki APMD-150Bezprzewodowa dualna czujka ruchu APMD-150 zajmuje 1 wejcie w systemie. Dla czujkiprogramuje si zdalnie:

  czuo toru podczerwieni w zakresie od 1 do 4 (1 minimalna; 4 maksymalna);

  czuo toru mikrofalowego w zakresie od 1 do 8 (1 minimalna; 8 maksymalna);

  sposb pracy w trybie testowym tzn. kiedy zasygnalizowane zostanie naruszenie 0(zarejestrowanie ruchu przez oba czujniki), 1 (zarejestrowanie ruchu przez czujnik

  podczerwieni) lub 2 (zarejestrowanie ruchu przez czujnik mikrofalowy).W manipulatorze LCD klawisze W i X pozwalajna poruszanie si midzy programowanymiparametrami, a przy pomocy klawiszy S iT mona je modyfikowa. Mona te wpisa cyfry.

  W programie DLOADX naley wprowadzi 3 cyfry odpowiadajce wybranym parametrom.Przykadowo wpisanie wartoci 4-4-0 oznacza, e czuo toru podczerwieni zostaaustawiona na 4, czuo toru mikrofalowego rwnie na 4, a w trybie testowym czujkazasygnalizuje naruszenie (zawieci si dioda) po zarejestrowaniu ruchu przez oba czujniki.

  5.2.3 Konfiguracja czujek AMD-100 i AMD-101Bezprzewodowa czujka magnetyczna z dodatkowym wejciem AMD-100 zajmuje 1 wejciew systemie, a bezprzewodowa czujka magnetyczna z dodatkowym niezalenym wejciemAMD-101 2 wejcia (pierwsze: czujka magnetyczna, drugie: dodatkowe wejcie czujki).Dla czujek z wersj elektroniki 3.5 D lub nowsz naley wybra aktywny kontaktron.W manipulatorze LCD mona to zrobi przy pomocy klawiszy S iT. W programie DLAODXnaley wpisa z klawiatury cyfr 0 (kontaktron dolny) lub 1 (kontaktron boczny).

  5.2.4 Konfiguracja czujki AMD-102Bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejciem roletowym AMD-102 zajmuje 2 wejciaw systemie (pierwsze: czujka magnetyczna, drugie: dodatkowe wejcie czujki). Naleywybra aktywny kontaktron dla czujki magnetycznej oraz zaprogramowa parametry pracywejcia roletowego:

  ilo impulsw w zakresie od 1 do 8. Zarejestrowanie okrelonej liczby impulswspowoduje naruszenie wejcia.

  czas wanoci impulsu 30, 120 lub 240 sekund albo czas nieograniczony (--- nawywietlaczu manipulatora). Czas odliczany jest od zarejestrowania impulsu. Przed jegoupywem muszzosta zarejestrowane kolejne impulsy w odpowiedniej iloci, aby wejciezostao naruszone.

  Uwaga: Licznik impulsw jest kasowany po upywie czasu wanoci impulsu oraz pozaczeniu czuwania w strefie, do ktrej naley wejcie.

  W manipulatorze LCD, eby okreli, ktry z dwch kontaktronw ma by aktywny, naleywybra pierwsze z dwch wej, do ktrych przypisana jest czujka (patrz: opis funkcjiKONFIGURACJA). Wyboru kontaktronu dokonuje si przy pomocy klawiszy S iT. W celuskonfigurowania parametrw pracy wejcia roletowego naley wybra drugie z dwch wej,do ktrych przypisana jest czujka. Klawisze W i X pozwalaj na poruszanie si midzyparametrami, a przy pomocy klawiszy S iT mona je modyfikowa.

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  41/96

  INTEGRA Programowanie 39

  W programie DLOADX, eby okreli, ktry z dwch kontaktronw ma by aktywny, naleyklikn wskanikiem myszki w kolumnie Konfiguracja pierwsze z dwch pl dotyczcychczujki i wpisa warto 0 (kontaktron dolny) lub 1 (kontaktron boczny). W celuskonfigurowania parametrw pracy wejcia roletowego naley klikn wskanikiem myszkiw kolumnie Konfiguracja drugie z dwch pl dotyczcych czujki i wprowadzi 2 cyfryodpowiadajce wybranym parametrom:

  1 cyfra ilo impulsw: od 1 do 8;2 cyfra czas wanoci impulsu: 0 (30 sekund), 1 (120 sekund), 2 (240 sekund) lub 3 (czasnieograniczony).

  Przykadowo wpisanie wartoci 4-2 oznacza, e wejcie zostanie naruszone pozarejestrowaniu 4 impulsw, przy czym midzy pierwszym a ostatnim impulsem moeupyn maksymalnie 240 sekund.

  5.2.5 Konfiguracja czujki AGD-100Bezprzewodowa czujka zbicia szyby AGD-100 zajmuje 1 wejcie w systemie. Dla czujkiprogramuje si czuo kanau wysokiej czstotliwoci. Programowanie przebiega

  identycznie jak w przypadku programowania czuoci czujki APD-100.5.2.6 Konfiguracja czujki AVD-100Bezprzewodowa czujka wibracyjna i magnetyczna AVD-100 zajmuje 2 wejcia w systemie(pierwsze: czujka magnetyczna, drugie: czujka wibracyjna). Naley wybra aktywnykontaktron dla czujki magnetycznej oraz zaprogramowa parametry pracy czujki wibracyjnej:

  czuo w zakresie od 1 do 8 (1 minimalna; 8 maksymalna). Zarejestrowaniepojedynczej wibracji speniajcej kryterium czuoci spowoduje naruszenie czujki.

  ilo impulsw w zakresie od 0 do 7. Zarejestrowanie okrelonej liczby wibracji w czasie30 sekund spowoduje naruszenie czujki. Uwzgldniane swszystkie wibracje (nie muszspenia kryterium czuoci). Dla wartoci 0 impulsy nie szliczane.

  Uwaga: Parametry s analizowane niezalenie. W efekcie czujka moe sygnalizowanaruszenie po zarejestrowaniu pojedynczej, silnej wibracji, bdcej efektemmocnego uderzenia, i po zarejestrowaniu kilku niewielkich wibracji, bdcychefektem serii sabych uderze.

  W manipulatorze LCD, eby okreli, ktry z dwch kontaktronw ma by aktywny, naleywybra pierwsze z dwch wej, do ktrych przypisana jest czujka (patrz: opis funkcjiKONFIGURACJA). Wyboru kontaktronu dokonuje si przy pomocy klawiszy S iT. W celuskonfigurowania parametrw pracy czujki wibracyjnej naley wybra drugie z dwch wej,do ktrych przypisana jest czujka. Klawisze W i X pozwalaj na poruszanie si midzy

  programowanymi parametrami, a przy pomocy klawiszy S iT mona je modyfikowa.Mona te wpisa od razu odpowiednie cyfry.

  W programie DLOADX, eby okreli, ktry z dwch kontaktronw ma by aktywny, naleyklikn wskanikiem myszki w kolumnie Konfiguracja pierwsze z dwch pl dotyczcychczujki i wpisa warto 0 (kontaktron dolny) lub 1 (kontaktron boczny). W celuskonfigurowania parametrw pracy czujki wibracyjnej naley klikn wskanikiem myszkiw kolumnie Konfiguracja drugie z dwch pl dotyczcych czujki i wprowadzi 2 cyfryodpowiadajce wybranym parametrom. Przykadowo wpisanie wartoci 4-6 oznacza, eczuo zostaa ustawiona na 4, a ilo impulsw na 6.

  5.2.7 Konfiguracja czujki ASD-100

  Bezprzewodowa czujka dymu i ciepa ASD-100 zajmuje 1 wejcie w systemie. Dla czujkizdalnie programuje si:

  tryb pracy czujki ciepa czujk mona wyczy lub wybra klas detekcji (A1, A2 lub B)zgodnie z normEN 54-5;

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  42/96

  SATEL INTEGRA40

  sposb dziaania brzczyka brzczyk mona wyczy lub wybra jeden z trzech typwsygnalizacji dwikowej;

  czas sygnalizowania alarmu przez brzczyk/diod zaprogramowa mona wartoci: 1, 3,6 lub 9 minut.

  W manipulatorze LCD klawisze W i X pozwalajna poruszanie si midzy programowanymiparametrami, a przy pomocy klawiszy S i T mona je modyfikowa. Mona te wpisawartoci liczbowe. Symbol oznacza wyczenie czujki ciepa lub brzczyka.W programie DLOADX naley wprowadzi 3 cyfry odpowiadajce wybranym parametromzgodnie z tabel6. Przykadowo wpisanie wartoci 0-2-4 oznacza, e czujka ciepa zostaawyczona, wybrany zosta typ 2 sygnalizacji dwikowej, a sygnalizacja przy pomocybrzczyka/diody bdzie trwaa 9 minut.

  1 cyfra 2 cyfra 3 cyfracyfra czujka ciepa cyfra sygnalizacja dwikowa cyfra czas sygnalizacji

  0 wyczona 0 brak 1 1 minuta1 A1 1 dwik typu 1 2 3 minuty

  2 A2 2 dwik typu 2 3 6 minut3 B 3 dwik typu 3 4 9 minut

  Tabela 6.

  5.2.8 Konfiguracja czujki ARD-100Bezprzewodowa czujka przemieszczenia ARD-100 zajmuje 1 wejcie w systemie. Dla czujkiprogramuje si czuo w zakresie od 1 do 16 (1 minimalna; 16 maksymalna).

  W manipulatorze LCD zaprogramowan czuo mona zmieni przy pomocy klawiszy SiT. Mona te od razu wpisa warto liczbow. W programie DLOADX naley wpisaw kolumnie Konfiguracja odpowiedniliczb.

  5.3 Sygnalizatory bezprzewodowe

  Nie zaleca si programowania odwrconej polaryzacji dla wyj systemualarmowego, do ktrych przypisane ssygnalizatory bezprzewodowe, poniewasygnalizacja bdzie w takim przypadku wyzwalana dla wyjcia nieaktywnego,a uaktywnienie wyjcia spowoduje wyczenie sygnalizacji.

  Sygnalizatory bezprzewodowe przesyaj do centrali informacje o awariach dotyczcychzasilania (rozadowanie baterii/akumulatora, brak zasilania 12 V) oraz o sabotau. Informacjeo sabotau przesyane s natychmiast, natomiast o awariach w czasie odpytywania.Informacje przekazywane s na wejcia, do ktrych sygnalizatory s przypisane. Wejcia

  w systemie, do ktrych przypisane s sygnalizatory bezprzewodowe, mog byprogramowane jako:

  NC, NO lub EOL wejcie bdzie informowao tylko o awariach dotyczcych zasilania;

  2EOL/NC lub 2EOL/NO wejcie bdzie informowao o awariach dotyczcych zasilaniaoraz o sabotau.

  Uwaga: Po wczeniu TRYBU SERWISOWEGO lub TRYBU TESTOWEGO oraz przez 40 sekund powczeniu zasilania w sygnalizatorze blokowana jest sygnalizacja. Umoliwia toprowadzenie prac montaowych. Otwarcie styku sabotaowego nie wywoa gonejsygnalizacji, jednak informacja o sabotau zostanie wysana (w trybie serwisowymcentrala nie sygnalizuje alarmw sabotaowych). Polecenie

  zablokowania/odblokowania sygnalizacji w zwizku z wczeniem/wyczeniemtrybu testowego lub trybu serwisowego wysyane jest w czasie odpytywania.

 • 7/31/2019 SATEL Integra Prog

  43/96

  INTEGRA Programowanie 41

  5.3.1 Konfiguracja sygnalizatora ASP-105Bezprzewodowy sygnalizator zewntrzny ASP-105 zajmuje w systemie 2 wyjcia i 2 wejciaNa pierwsze wejcie zajmowane przez sygnalizator przekazywana jest informacjao rozadowaniu akumulatora, na drugie o braku zasilania zewntrznego 12 V DC. Na obawejcia przekazywana jest informacja o sabotau.

  Dla sygnalizatora konfiguruje si dwa parametry: rodzaj sygnalizacji akustycznej (dostpnes4 rodzaje) oraz maksymalny czas jej trwania (1, 3, 6 lub 9 minut). Sygnalizacja optycznadziaa przez czas aktywnoci wyjcia centrali.

  W manipulatorze LCD klawisze W i X pozwalajna poruszanie si midzy programowanymiparametrami, a przy pomocy klawiszy S i T mona je modyfikowa. Mona te wpisawartoci liczbowe.

  W programie DLOADX naley wpisa sekwencj dwch cyfr zgodnie z tabel7.

  1 cyfra 2 cyfracyfra sygnalizacja dwikowa cyfra czas sygnalizacji

  1 dwik typu 1 1 1 minuta

  2 dwik typu 2 2 3 minuty3 dwik typu 3 3 6 minut4 dwik typu 1 4 9 minut

  Tabela 7.

  5.3.2 Konfiguracja sygnalizatora ASP-205Bezprzewodowy sygnalizator wewntrzny ASP-205 zajmuje w systemie 2 wyjcia i 2 wejcia.Na oba wejcia przekazywana jest informacja o rozadowaniu baterii oraz o sabotau.

  Uwaga: Polecenie wyzwolenia sygnalizacji wysyane jest do sygnalizatora tylko w czasieodpytywania. W zwizku z tym czas dziaania wyj centrali sterujcychbezprzewodowym sygnalizatorem wewntrznym ASP-205 musi by duszy odczasu odpytywania. Zaleca si, aby czas ten odpowiada czasowi sygnalizacjizaprogramowanemu w sygnalizatorze.

  Sygnalizator pozwala na skonfigurowanie dwch rnych, niezalenie wyzwalanychsposobw sygna