Top Banner
KATALOG
49

Sanja Zorić KATALOG - zigo.hr · PDF filereduktora sa stožastim zupčanicima u prvome stupnju i cilindričnim zupčanicima u drugome stupnju. ... Proračun pužnog prijenosa, Planetni

Jan 31, 2018

Download

Documents

truongdat
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • KATALOGneko

  novojutro

  Sanja Zorij

  nekonovojutro

  Sanja Zori

 • 2

  Obrt za trgovinu i nakladnitvo Zigo Rijeka nastao je na temelju deseto-godinjeg iskustva u grafikoj industriji. Od raunalne pripreme za tisak i klasinih tehnika tiska do najmoder nijih digitalnih tehnika.

  Na razvoju novih tehnologija postavili smo temelje za pruanje uslu-ge klju u ruke, bez obzira radilo se o realizaciji izrade jednog primjerka plakata, stoti njak knjiga ili desetaka tisua promotivnih kataloga. Takvu uslugu moemo osigurati zahvaljujui kvalitetnim partnerima iz cijele Hrvatske, s kojima pouzdano suraujemo dugi niz godina.

  U sklopu tvrtke djeluje nekoliko odjela: izdavatvo, izrada prezentacij-skih materijala te agencijska usluga u grafici.

  Daljnji razvoj tvrtke zacrtan je prema potpunoj usluzi u poslovnom savjetovanju i razvoju, nikako ne preskaui najvaniji od svih raz-voj ljudskih potencijala. Najznaajnija aktivnost svakodnevna je potra ga za novim i kvalitetnim partnerima.

  Osnovna nam je vodilja izdavanje knjiga za potrebe hrvatskih sveuilita i knjiga koje donose prie iz naroda te opisuju stare obiaje. To su uglavnom naslovi pred kojima je dug put do objav-ljivanja jer nisu komercijalno atraktivni ili nemaju dovoljno veliko trite. Kombinirajui vlastiti entuzijazam i moderne tehnologije, prven stveno digitalnog tiska, usuujemo se objaviti takve materijale.

  Zigo RijekaPionirska 2A, 51000 RijekaTelefon 051 601 039Faks 051 601 066E-mail: knjiga@zigo.hrwww.zigo.hr

  Obrt za trgovinu i nakladnitvo Zigo, Pionirska 2a, 51000 Rijeka

  2

 • 3

  Boris Obsieger BORIS OBSIEGER redoviti je profesor na Tehni-kome fakultetu sveuilita u Rijeci, gdje vodi Katedru za konstrukcije elemente. Bavi se istrai-vanjem konstrukcijskih elemenata, te razvija-njem numerikih postupaka koje primjenjuje u konstruiranju, razvoju i optimaliziranju kon-strukcijskih elemenata. Napravio je nekoliko izvornih radova vezanih uz postupak postupne integracije i postavio izvorni algoritam za optimalizirano rjeavanje niza sustava linearnih jednadbi. Istraivanjem primjene MRE-a bavi se desetak godina. Rezultati njegova znanstvenoga i strunog rada objavljeni su u nekoliko strunih knjiga i sveuilinih udbenika, te u vie od 80 znanstvenih i strunih radova.

  Konstrukcije

  Metoda rubnih elemenata I i IIZanimljivi opisi rjeavanja razliitih problema u tehnici, od uvoda do primjene metode rubnih elemenata, ine ovaj sveuilini udbenik idealnim za svakog itatelja koji se eli usavriti u tom podruju, ili eli koristiti opisane postupke u rjeavanju mnogobrojnih inenjerskih problema. Praktina primjena podrana je posebnim poglavlji-ma. Problemi se svode na rjeavanje sustava linearnih jednadbi. Rjeavanje sustava linearnih jednadbi izvodi se prema originalnome postupku koji je razvio autor. Tim se postupkom smanjuje ili u pot-punosti izbjegava koritenje spore memorije (magnetskih diskova) i bitno ubrzava izraunavanje. U knjizi je izlistano nekoliko kompjuter-skih programa, koji su dobro dokumentirani, pa ih itatelj moe ko-ristiti kao polaznu toku za razvoj vlastitih programa u prouavanju i praktinoj primjeni metode rubnih elemenata. Zato je ova knjiga zanimljiva ne samo kao poetno tivo i uvod u teoriju metode rubnih elemenata, ve i kao prirunik za praktinu primjenu.

 • Metoda rubnih elemenata - I. dio ISBN: 978-953-98862-4-8

  format: 16,5*23 cmtvrdi uvez

  428 stranicaMPC: 195 kn

  Metoda rubnih elemenata - II. dioISBN: 978-953-98862-9-5

  format: 16,5*23 cmtvrdi uvez

  320 stranicaMPC: 150 kn

  Obrt za trgovinu i nakladnitvo Zigo, Pionirska 2a, 51000 Rijeka

  4

  Izdano uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta Republike Hrvatske.

 • Boris Obsieger: Valjni leajevi - sv. 4 Svrha ove serije je da osigura literaturu potrebnu studentima stro-jarstva, brodogradnje i elektrotehnike, te da strunjacima u praksi prui suvremenu i prikladnu podlogu za rjeavanje praktinih prob-lema. U knjizi je najprije prikazana podjela valjnih leajeva. Detaljno su opisane vrste radijalnih i odrivnih valjnih leajeva. Prikazani su konstrukcijski detalji i primjeri primjene, te su dani podaci o elementi-ma za uvrivanje leajeva. Na kraju knjige nalazi se mali en glesko-hrvatski rijenik, te popisi ISO normi i nekih adresa.

  Konstrukcije

  ISBN:978-953-98862-5-5format:17,6*25 cm

  meki uvez256 stranica

  MPC: 130 kn

  5

 • Boris Obsieger: Spojke - sv. 6Prikazane su krute spojke, kompenzacijske spojke, elastine spojke, tarne spojke, elektromagnetske tarne spojke, hidrodinamike spojke i specijalne vrste spojki. Uz detaljne opise rada svih vrsti spojki, dani su podaci za proraun i odabir pojedinih vrsta spojki. Posebno su detaljno obraene toplinske pojave u tarnim spojkama, za koje je dan i primjer prorauna.

  ISBN: 978-953-7142-04-9format:17,6*25 cm

  meki uvez370 stranica

  MPC: 185 kn

  Obrt za trgovinu i nakladnitvo Zigo, Pionirska 2a, 51000 Rijeka

  6

  RASPRO

  DANO!

 • Boris Obsieger: Remenski prijenosi - sv. 7U knjizi su opisani prijenosi s plosnatim, klinastim i zupastim re-menima, te naini odreivanja sila i nosivosti. Opisano je i nekoliko tipova varijatora. Na kraju knjige prikazan je primjer prorauna re-menskog prijenosa s plosnatim remenom.

  Konstrukcije

  ISBN: 978-953-98862-7-9format:17,6*25 cm

  meki uvez218 stranicaMPC: 85 kn

  7

 • Boris Obsieger: Prijenosi sa zupanicima - sv. 8U knjizi je najprije prikazana podjela prijenosa sa zupanicima. Pri-kazani su naini izrade cilindrinih zupanika, njihova geometrija, tolerancije i kontrolne mjere, te prorauni nosivosti korijena i boka zuba. Prikazani su naini izrade stoastih zupanika i njihova ge-ometrija, dok se proraun nosivosti radi preko virtualnih cilindrinih zupanika. Na kraju knjige dan je primjer prorauna dvostepenog reduktora sa stoastim zupanicima u prvome stupnju i cilindrinim zupanicima u drugome stupnju.

  ISBN: 978-953-98862-8-7format:17,6*25 cm

  meki uvez316 stranica

  MPC: 155 kn

  Obrt za trgovinu i nakladnitvo Zigo, Pionirska 2a, 51000 Rijeka

  8

 • eljko Orli

  Tehnika

  ELJKO ORLI roen je 1941. god. u Puntu (Krk), a osnovno i srednjetehniko (strojar-sko) obrazovanje stekao je u Rijeci, gdje ivi od 1946. god. Konstrukcijsko usmjerenje je na Strojarskom fakultetu zavrio 1965. god., a 1979. god. je magistrirao na Fakulteti za strojnitvo u Ljubljani. Kratko je vrijeme radio u konstrukciji specijalnih alatnih strojeva u Tor-pedu, a zatim kao asnik stroja plovi na brodovima Jugolinije Ri-jeka. Od 1970. god. je stalno uposlen na Tehnikom (ex Strojarski) fakultetu u Rijeci., na poetku kao asistent, a kasnije kao predava i vii predava. Trenutno je ef Katedre za prijenosnike snage i trans-portna sredstva. Bavi se Elementima strojeva i Prijenosnicima snage. Iz tog je podruja za potrebe studenata izradio vie kraih skripti koje pokrivaju odreena podruja Elemenata strojeva, kao npr. Tol-erancije oblika i poloaja, Kontrolni proraun zupanika (DIN 3990), Izbor optimalne raspodjele prijenosnih omjera dvostupanjskih reduk-tora, Proraun prednapregnutog vijanog spoja (VDI 2230), Proraun koninih zupanika, Proraun punog prijenosa, Planetni prijenos i Reduktor. Za neka od navedenih podruja izradio je i software (sa-mostalno ili u koautorstvu s lanom Zavoda). Uestvovao je na znan-stvenim skupovima u zemlji i inozemstvu s radovima iz spomenutih podruja. Bio je mentor 112-torici diplomanata sveuilinog i 6-to-rici strunog studija. Kao vanjski suradnik rijekih graevinskih projek-tnih organizacija sudjelovao je u odreivanju utjecaja hidraulikog udara na nove cjevovode pitke vode Primorsko-goranske upanije i grada Pule.

  9

 • Goran OrliGORAN ORLI roen je u Rijeci 1973. god. gdje je zavrio osnovno i srednjetehniko (elektro) obrazovanje. Diplomirao je na Tehnikom fakultetu u Rijeci 1998. god. nakon ega radi u projektnom uredu gdje se bavi prob-lemom proiavanja pitkih voda Slavonije,

  Dalmacije i Istre. Od 2001. god. je zaposlen u austrijskoj firmi Pal-finger Crane Power sa sjeditem u Hrvatskoj. Kao projektant bavi se preureenjem i oblikovanjem brodskih dizalica navedenog svjetski poznatog proizvoaa. Radi usavravanja boravio je vie od godine dana u inozemstvu.

  Obrt za trgovinu i nakladnitvo Zigo, Pionirska 2a, 51000 Rijeka

  10

 • ISBN:978-953-7142-06-3format:16,5*23 cm

  meki uvez198 stranicaMPC: 60 kn

  eljko Orli Goran Orli: Osovine i vratila Ova je knjiga prvenstveno namijenjena studentima strojarskih fakulteta. Dobro e doi i onim konstruktorima koji se svakodnevno susreu s problemom dimenzioniranja i kontrole naprezanja u dva vrlo esto koritena konstrukcijska elementa: vratilu i osovini. Za os-novu knjige djelomino su upotrebljeni tekstovi, tablice i dijagrami njemakog standarda DIN 743 iz 2000. godine. Tablice i dijagrami za razliite koncentratore naprezanja sadre rezultate i drugih ispi-tivanja osim onih danih u DIN 743. Uporaba izraza, dijagrama i tablica pokazana je kroz primjere.

  Tehnika

  11

 • eljko Orli Goran Orli: Metalne opruge Knjiga je namijenjena studentima strojarskih fakulteta i uenicima srednjih kola tehnikog usmjerenja. Zasigurno e dobro doi svim konstruktorima i privatnim poduzetnicima koji u svom radu moraju odabrati pravu oprugu ili pak proraunati metalne opruge razliitih oblika. U knjizi su upotrebljeni izrazi i podaci iz njemakih standarda vezanih uz konstrukciju i izradu opruga, ali su dani i mnogi podaci poznatih svjetskih proizvoaa nestandardnih oblika opruga.

  Za svaki je tip opruge izveden pokazni primjer prorauna.

  ISBN: 978-953-7142-07-0format:16,5*23 cm

  meki uvez144 straniceMPC: 85 kn

  Obrt za trgovinu i nakladnitvo Zigo, Pionirska 2a, 51000 Rijeka

  12

 • Tehnika

  13

  eljko Orli Goran Orli: