Top Banner
Samhandlingsreformen – Erfaringer fra Nord- Gudbrandsdal LMS Sett fra Sykehuset Innlandet Lillehammer v/ divisjonsdirektør Randi Mølmen
12

Samhandlingsreformen – Erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal LMS

Jan 21, 2016

Download

Documents

washi

Samhandlingsreformen – Erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal LMS. Sett fra Sykehuset Innlandet Lillehammer v/ divisjonsdirektør Randi Mølmen. SAMHANDLING Sykehuset Innlandet - utfordringsbilde. Totalt 41 enheter i 49 kommuner – 13 SIL 8 sykehus Elverum Hamar GjøvikLillehammer - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Samhandlingsreformen – Erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal LMS

Samhandlingsreformen – Erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal LMS

Sett fra Sykehuset Innlandet Lillehammer v/ divisjonsdirektør Randi Mølmen

Page 2: Samhandlingsreformen – Erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal LMS

Totalt 41 enheter i 49 kommuner – 13 SIL

8 sykehus Elverum HamarGjøvik Lillehammer Kongsvinger TynsetReinsvoll Sannerud

2 DMSFagernes Otta

8500 ansatte – 1400 SIL390 000 innbyggere – 88 000 SIL350 000 m2 bygningsmasse – 70 000 m2 SILBudsjett 6,4 milliarder – 610 millEtablert 1. januar 2003

” Sentralisere det som må sentraliseres og desentralisere det som kan desentraliseres”

SAMHANDLING

Sykehuset Innlandet - utfordringsbilde

Km2 >DK48 kommuner10 regioner2 fylker5 opptaksområder

Page 3: Samhandlingsreformen – Erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal LMS

STATUS

• Basisavtale med alle 48 kommuner i opptaksområdet

• Overordnet Samhandlingsavtale mellom KS og SI

• Administrativt samarbeidsutvalg felles for SI, og geografiske samarbeidsutvalg for hvert lokalsykehusområde

• God samhandling og gode samhandlingstiltak mellom de geografiske divisjonene og kommunene i opptaksområdene

Page 4: Samhandlingsreformen – Erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal LMS

• AD har besøkt alle 10 regionrådene og begge fylkestingene

• Geografisk direktør har faste møter med alle kommuner i området

• God overordnet dialog og felles forståelse av tilnærmingen til Samhandlingsreformen

• Har lansert ideen om å utarbeide regionale handlingsplaner/helseplaner, dvs en plan for hver av de 10 regionene.

Dette er møtt positivt. Nord Gudbrandsdal er pilot.

Page 5: Samhandlingsreformen – Erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal LMS

STYRKEN VED REGIONALE HELSEPLANER (Her kommunale regioner..)

• Målretting og skreddersøm

• Forpliktelse mellom SI og kommuner (styrebehandling/kommunestyrebehandlinger)

• Forpliktelse kommuner i mellom

• Forutsigbarhet og realitetsorientering

• SI trekkes inn i forebyggingsarbeid

• Overkommelig måte å etablere forpliktende samarbeid med kommunene på (eks region Nord Gudbrandsdal –

6 kommuner og ca 20.000 innbyggere = 1 plan og ikke 6 planer/avtaler)

Page 6: Samhandlingsreformen – Erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal LMS

SIs ansvar, det interkommunale samarbeidet og kommunenes ansvar beskrives i det kommunale plansystemet

Kommunal planstrategi

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunedelplaner

Handlingsdel

”Grovmasket”

”Detaljert”

Område-regulering eks helse

Detalj-regulering eks helse

Gjennomføring

Økonomiplan

Arealdelen

Kommuneplan

Reguleringsplan

SIs planstrategiSIs planstrategi

Modell Asle Moltumyr HdirModell Asle Moltumyr Hdir

Page 7: Samhandlingsreformen – Erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal LMS

MÅL / VISJON

Ikke bare delta i hverandres planprosesser (jfr styresak 108/2008),men integrerte prosesser og felles planer

10 regionale planer som i sum representerer en helhet forInnlandet på tvers av forvaltningsnivåene og som omfatter tjenesteutvikling og forebyggingsstrategier

For Sykehuset Innlandet Lillehammer vil det per i dag bety tre regionale planer

Page 8: Samhandlingsreformen – Erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal LMS

Sykehuset Innlandet Sel kommune Regionrådet i NG

Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja

Spesialisthelsetjenester Kommunal helsetj. Interkommunalt samarbeid

Rådmannen i Sel

Ambulerende spesialister

Dialyse

Røntgen

Hørselssentral

Lysbehandling

Telemedisin

Råd/veiledning

Kompetanse

Legekontor

Kortidsavdeling

Fysio- rehab. avd.

Prosjekt NGLMSLegevakt - Legevaktvarsling5 Intermediære sengeplasserFysio-ergo/rehab.JordmorvakttjenesteSamfunnsmedisin - FolkehelseRegional planFelles journalsystem Telemedisin-videokonferanseKompetanse/forskningUltralydundersøkelser

Page 9: Samhandlingsreformen – Erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal LMS

TILPASSEDE TJENESTER NÆR BRUKEREN – KOMMUNENE OG SI UTVIKLER TETTERE SAMARBEID OM ”NYE” DMS NG

”Sentralisere det som må sentraliseres, desentralisere det som kan desentraliseres”

• Radiologi - SI• Dialyse – økning fra 4 til 6 plasser - SI• Ambulerende spesialister – etter behov og kapasitet – RSH / SI• Hudlege og evt. øyelege – Avtalehjemmel HSØ, tilbud fra 2010• 5 intermediære sengeplasser – IKS, prosjektmidler – modellutprøving - fagstøtte

SI• Interkommunale helsetjenestetilbud - eks. team/spesialsykepleiere innen

diabetes, palliativ sykepleie, demens – fagstøtte SI• Rehabiliteringstilbud – IKS, utviklingsarbeid igangsatt – fagstøtte SI• Forebyggende helsearbeid – IKS, eks. lav terskel lærings- og mestringstilbud,

kvinnehelse – fagstøtte SI• Kompetanse / forskning – DMS bindeleddet mellom SI og kommunene til

formidling av kompetanse.• Telemedisin - videreutvikling av fremtidsrettet drift ved DMS / kommunene

sammen med SI

Page 10: Samhandlingsreformen – Erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal LMS

AVTALEN MED NG LMS

• Samhandlingsrutiner for innleggelse og utskrivning• Tiltak mot ”unødvendig” innleggelse i sykehus (Kompetanse ut)• Tiltak for utskrivningsklare pasienter med behov for kommunale

tjenester• Tiltak for informasjons-, kompetanseutveksling, råd og

veiledning• Kompetanse, forskning og utviklingsarbeid, utdanning• Telemedisin, IKT- samarbeid og videokonferanse• Faglig nettverk• Hospitering• Praksiskonsulentordning• Brukermedvirkning• Avtaler om organisering og finansiering

Page 11: Samhandlingsreformen – Erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal LMS

SPENNINGSFELTET

• Mange små kommuner med ulike behov og ulike meninger

– Hva er det fornuftig at vi gjør selv og hva skal vi samarbeide om

• Forholdet mellom politikk og administrasjon

– 49 (6) kommuner med hver sin politiske og administrative ledelse

• Sentralisering er også flytting fra Lesja til Otta – kommunene ”mister” lokalt

• Sykehuset Innlandet er ikke imøtekommende nok ift. å kompensere opplevd tap (eks. ambulanseplassering)

• Sykehuset Innlandet legger ikke de ønskede funksjoner ut (eks. ønske om MR på Otta)

• Kompliserte strukturer

– Sykehuset oppleves som et mangehodet troll

– Kommunale systemer er ukjente for fagfolk i spesialisthelsetjenesten

• Økonomiske utfordringer setter samarbeidet på strekk

Page 12: Samhandlingsreformen – Erfaringer fra Nord-Gudbrandsdal LMS

OPPSUMMERING

• Etablering av ny felles tenkning tar tid og krever tett dialog• Respekt for hverandres struktur, oppgaver og utfordringer• Spesialistheletjenesten må bidra med kompetanse ut – mobilitet viktig• Kommunene må inngå forpliktende samarbeid• Finansieringsmodellene må på plass – dagens finansiering stimulerer ikke til

desentralisert virksomhet• IKT – et nasjonalt grep er nødvendig• Samarbeidsavtaler i HF og kommuner er viktig rammeverk • Nasjonal helse- og omsorgsplan med de nye lovene kan gi et bedre nasjonalt

rammeverk • Betydelig økonomisk utfordring ift. samhandlingsreformen. SI er varslet å få

redusert ramme tilsvarende 70 mill i 2012 pga. samhendlingsreformen.

• Vi mener reformen representerer riktig tenkning, derfor strekker alle seg langt for å få det til