Top Banner
Projekt „Akademia Młodego Europejczyka” jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej Katedra Unii Europejskiej im. Jean Monnet Jean Monnet Chair on “Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU” KES, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej dr Maciej Krzemiński Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytet Gdański Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej
21

Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej

Oct 19, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Prezentacja programu PowerPointProjekt „Akademia Modego Europejczyka” jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
Katedra Unii Europejskiej im. Jean Monnet Jean Monnet Chair on “Turning points in European
Integration: governance, politics and identity in the EU” KES, Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie
Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej
dr Maciej Krzemiski
Orodek Bada Integracji Europejskiej Uniwersytet Gdaski
Rynek Wewntrzny Unii Europejskiej
Cel zaj
• Pogbienie wiedzy uczniów nt. procesów integracyjnych w Europie po II wojnie wiatowej
• Przedstawienie historii tworzenia oraz efektów powstania rynku wewntrznego Unii Europejskiej – czterech wolnoci.
• Zrozumienie aspektów praktycznych i konsekwencji przyjtych regulacji prawnych dla ycia codziennego obywateli UE oraz funkcjonowania rynków.
Plan zaj
4. Biaa Ksiga – identyfikacja i eliminacja istniejcych barier w handlu
5. Swoboda przepywu towarów
6. Swoboda przepywu osób
7. Swoboda przepywu kapitau
8. Swoboda przepywu usug
Etapy integracji gospodarczej (B.Balassa)
• Strefa wolnego handlu – zniesienie ce i ogranicze ilociowych w handlu towarami pomidzy krajami strefy.
• Unia celna – dodatkowo wspólna polityka handlowa wobec pastw trzecich.
• Wspólny rynek – dodatkowo liberalizacja przepywu usug, osób i kapitau.
• Unia gospodarcza – dodatkowo koordynacja polityk gospodarczych.
• Unia gospodarcza i walutowa - dodatkowo wspólna waluta.
• Pena unia – utworzenia nowego pastwa.
Rynek wewntrzny
• jest to: „ … obszar bez granic wewntrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepyw towarów, osób, usug i kapitau, zgodnie z postanowieniami Traktatów” (art.26 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej –TFUE)
Droga do Rynku wewntrznego
• 1957 – Traktat o EWG
Biaa Ksiga – identyfikacja i eliminacja istniejcych barier w handlu.
BARIERY:
• techniczne - odmienne standardy, normy i wymogi techniczne – dotyczce midzy innymi bezpieczestwa, skadu, oznakowania, opakowania, zabezpieczenia towarów.
• fiskalne – zrónicowane systemy podatkowe (podatki porednie) oraz dyskryminacyjne opodatkowanie towarów zagranicznych.
Swoboda przepywu towarów
• „Unia obejmuje uni celn, która rozciga si na ca wymian towarow i obejmuje zakaz ce przywozowych i wywozowych midzy Pastwami Czonkowskimi oraz wszelkich opat o skutku równowanym, jak równie przyjcie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z pastwami trzecimi.” (art. 28 ust. 1 TFUE)
• zapewniony jest nieograniczony przepyw towarów pomidzy pastwami Unii
Swoboda przepywu towarów
WYJTKI UZSADNIONE WZGLDAMI:
• ochrony zdrowia i ycia ludzi i zwierzt lub ochrony rolin,
• ochrony narodowych dóbr kultury o wartoci artystycznej, historycznej lub archeologicznej,
• ochrony wasnoci przemysowej i handlowej.
Swoboda przepywu osób
socjalnego,
przez obywateli UE w dowolnym pastwie UE, przy gwarancji praw przysugujcych obywatelom tego pastwa.
Swoboda przepywu osób
WYJTKI UZASADNIONE WZGLDAMI:
• operacje na rachunkach bankowych (biecych i terminowych);
• zaciganie kredytów i poyczek;
• porczenia, gwarancje i prawa zastawu;
• fizyczny przewóz kapitau pomidzy krajami;
S to tylko najwaniejsze aspekty tej swobody. W praktyce nie istnieje zamknity katalog dziaa, bdcych jej realizacj.
Swoboda przepywu kapitau Wyjtki - swoboda przepywu kapitau i patnoci nie narusza prawa pastw czonkowskich do:
• stosowania odpowiednich przepisów prawa podatkowego traktujcych odmiennie podatników ze wzgldu na róne miejsce zamieszkania lub inwestowania kapitau;
• podejmowania wszelkich rodków niezbdnych do zapobiegania naruszeniom ich ustaw i aktów wykonawczych, zwaszcza w sferze podatkowej i w dziedzinie nadzoru ostronociowego nad instytucjami finansowymi lub ustanowienia procedur deklarowania przepywu kapitau do celów informacji administracyjnej bd statystycznej;
• podejmowania rodków uzasadnionych wzgldami porzdku publicznego lub bezpieczestwa publicznego, przy czym wyjtki te nie mog stanowi „arbitralnej dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w swobodzie przepywu kapitau i patnoci.
Swoboda przepywu usug
Usugi realizowane w oparciu o unijn swobod wiadczenia usug s wiadczeniem:
• wykonywanym odpatnie, • transgranicznie; • czasowo; • o charakterze niematerialnym.
Swoboda przepywu usug
PRAWO DO: • zakupu usug zagranicznych • sprzeday usug • w kraju wasnym i innym czonkowskim
FORMY: • konsumenci mog swobodnie przemieszcza si do innych krajów w
celu skorzystania z usug; • producenci usug mog swobodnie przemieszcza si do innego
kraju i tam oferowa swe usugi; • gdy zbdny jest ruch konsumentów lub producentów, usugobiorca
w kraju A moe swobodnie skorzysta z usugi oferowanej w kraju B; • usugodawca i usugobiorca mog wspólnie przemieci si do kraju
trzeciego.
W szczególnoci: • zniesienie wszelkich ogranicze wobec dostawców i odbiorców
usug, czyli wobec osób fizycznych bdcych obywatelami krajów czonkowskich, jak i wobec firm zaoonych zgodnie z prawem wspólnotowym i majcych siedzib na terenie UE
• wspólne wymogi regulujce powstawanie instytucji finansowych i prowadzenie usug finansowych ( jednolita licencja bankowa)
• harmonizacja w sektorze usug ubezpieczeniowych • harmonizacja w sektorze usug transportowych • liberalizacja i demonopolizacja usug telekomunikacyjnych i
informacyjnych
Wyjtki:
• Ze swobody przepywu usug wyczone s te zwizane z wykonywaniem wadzy publicznej (art. 51 TFUE).
• Ograniczenia mog by te „uzasadnione wzgldami porzdku publicznego, bezpieczestwa publicznego lub zdrowia publicznego.” (art. 52 TFUE).
wiczenia aktywizujce: Dyskusja podczas zaj – przykadowe pytania
1. Co oznacza pojcie rynek wewntrzny? 2. Któr ze swobód uwaasz za najwaniejsz? 3. Czy korzystae z której ze swobód? 4. Funkcjonowanie rynku wewntrznego mona ograniczy,
powoujc si przy tym na pewne wyjtki. Wska je i oce ich znaczenie i suszno stosowania tego typu wycze.
5. Wska najwaniejsze etapy integracji ? 6. Czy rzeczywista droga UE do rynku wewntrznego
pokrywaa si z teoretycznymi etapami? 7. Jakie gówne bariery zidentyfikowano przy tworzeniu rynku
wewntrznego i jak im przeciwdziaano?
wiczenia aktywizujce: Studium przypadku
• Nauczyciel przygotowuje studium przypadku dla uczniów np. sporód wyroków ETS dotyczcych funkcjonowania rynku wewntrznego.
Uczniowie pracuj w grupach, reprezentujc róne strony (sdziowie, strona skarca i skarona). Kada z grup przygotowuje argumenty, na rzecz swojej racji i stara si przekona pozostaych – sdziów. Sdziowie wydaj wyrok, a na koniec nauczyciel prezentuje wyrok ETS wskazujc na argumentacj storn i podobiestwa/rónice pomidzy rzeczywistym wyrokiem a symulacj w klasie.
Literatura
Literatura bazowa: Skrypt dla nauczycieli pt. Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej, red. nauk. E. Latoszek, A. Stpniak, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdaskiego, Sopot 2014
Literatura uzupeniajca: Integracja europejska, E. Latoszek, Ksika i Wiedza, Warszawa 2007 Instytucje i prawo Unii Europejskiej. J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska; LexisNexis, Warszawa 2012 Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej K.Gawlikowska-Hueckel, A. Zieliska-Gbocka Anna; C.H. Beck Warszawa 2004
www.pecsa.edu.pl
Projekt „Akademia Modego Europejczyka” jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu:
Katedra Unii Europejskiej im. Jean Monnet Jean Monnet Chair on “Turning points in European
Integration: governance, politics and identity in the EU” KES, Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie
Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej
Dzikuj za uwag!