Top Banner
52

Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

Mar 18, 2016

Download

Documents

81511

Roubenky a jiné stavby ze dřeva 2014 02
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02
Page 2: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

2

Dřevěné oblouky str. 1 7

Střecha dělá dům str. 31

Krby teplo domova str. 34vydává ART REALITY, s.r.o. , Nádražní 511 , 739 92 Návsí, IČ: 2591 3999, rozšiřuje společnost PNS

Časopis ROUBENKY A JINÉ STAVBY ZE DŘEVA vychází 4 krát ročně, ev. č. MK ČR E 1 7087, ISSN 0231 -679X

str. 03 - CEDROVÝ ŠINDEL

str. 04 - KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ

str. 05 - MAJITEL ROUBENKY ZVOLIL FINSKOU STŘECHU

str. 06 - TŘI V JEDNOM PRO VAŠI ROUBENKU NEBO CHATU

str. 07 - KLASICKÉ ROUBENÉ A POLOROUBENÉ STAVBY

str. 08 - OHEŇ JE DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN

str. 09 - DOMY PLNÉ FANTAZIE

str. 1 0 - UŽ VÍTE JAKÝ DRUH VĚTRACÍ JEDNOTKY SI POŘÍDIT?

str. 1 1 - OD PROJEKTU K REALIZACI

str. 1 2 - FOUKANÁ MINERÁLNÍ IZOLACE

str. 1 3 - MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY – DOMY S PŘÍVLASTKEM

str. 1 4 - MASIVNÍ DVEŘE – NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM

str. 1 5 - JAK STAVĚT MODERNĚ V CHKO

str. 1 6 - STĚRKA PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ

str. 1 7 - DŘEVĚNÉ OBLOUKY

str. 1 8 - EKOLOGICKÁ KRYTINA NOVÉ GENERACE

str. 1 9 - MÁME RÁDI DŘEVO

str. 20 - MODERNÍ DŮM NA KLÍČ – POD MILION KORUN 1

str. 21 - MODERNÍ DŮM NA KLÍČ – POD MILION KORUN 2

str. 22 - VYTÁPĚNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH DŘEVOSTAVEB

str. 23 - ŠPIČKOVÉ BARVY NA DŘEVO

str. 24 - MODERNÍ A ZDRAVÁ HLINĚNÁ STĚNA

str. 25 - MODERNÍ NÍZKOENERGETICKÉ ROUBENKY

str. 26 - INTERIÉROVÉ DVEŘE JAKO DOKONALÝ ŠPERK

str. 27 - DŘEVOSTAVBA JAKO SYMBOL VZTAHU K PŘÍRODĚ

str. 28 - NOVÁ GENERACE STŘEŠNÍCH TAŠEK BRAMAC STAR

str. 29 - K MODERNÍMU DOMU MODERNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

str. 30 - ISOVER DO DŘEVOSTAVEB

str. 31 - STŘECHA (TAKÉ) DĚLÁ DŮM

str. 32 - STAVEBNÍ MATERIÁL Z DRUHÉ RUKY ZA PŘÍVĚTIVÉ CENY

str. 33 - OKNA DO VAŠEHO SRUBU NEBO DŘEVOSTAVBY

str. 34 - KRBY – RUSTIKÁLNÍ I MODERNÍ TEPLO DOMOVA

str. 35 - ZAHRADNÍ NÁBYTEK OŽIVÍ ZAHRADU ČI VENKOVNÍ TERASU

str. 36 - KONTAKTNĚ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY 1

str. 37 - KONTAKTNĚ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY 2

str. 38 - KONTAKTNĚ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY 3

str. 39 - PROJEKCE, REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD

str. 40 - PARKETY JSOU STÁLE V MÓDĚ

str. 41 - PRVNÍ ENERGETICKY PASIVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA V ČR

str. 42 - GARÁŽOVÁ VRATA HÖRMANN

str. 43 - CHATY OPĚT V KURZU

str. 44 - KANADSKÝ KRÁL KRBOVÝCH KAMEN A VLOŽEK NA DŘEVO

str. 45 - MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY

str. 46 - TEPLO DOMÁCÍHO KRBU

str. 47 - SPOKOJENÉ BYDLENÍ V DOKONALÉ ZELENI

str. 48 - SAMOZAVLAŽOVACÍ KVĚTINÁČE JSOU VHODNÉ I NA ZAHRADU

str. 49 - CO JSOU SYPANÉ KOŠE?

str. 50 - DŮM A ZAHRADA

str. 51 - PRÁCE NA ZAHRADĚ NEMUSÍ ZNAMENAT DŘINU

Page 3: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

3

Naše firma se zabývá dodávkou ce-drových šindelů. Zajišťujeme jak sa-mostatný prodej cedrových šindelů,tak i vlastní montáž těchto šindelůa to jak v interiérech, tak i v exte-riérech.

Použití cedrových šindelů, ať už jakostřešní krytiny, nebo jako obkladu fasádydomu, ale také jako obkladu stěn v in-teriéru, vyžaduje individuální přístup kekaždému zákazníkovi. Díky tomuto pří-stupu jsme schopni v maximální možnémíře plně realizovat představy našichzákazníků. V případě zájmu jsme takéschopni navrhnout vizual izaci konkrétní-ho řešení pro interiér nebo exteriér na-šich zákazníků.

Cedr, který dovážíme, pochází z Kana-dy. Díky tvrdým klimatickým podmínkámmá velkou hustotu letokruhů, což zajiš-ťuje u šindele velkou tvarovou stálosta také vynikající povětrnostní odolnost.Velmi dobře odolává účinkům vody, cožho ve své domovině předurčuje zejménak výrobě střešních nebo fasádních šin-delů, plotů, zahradního nábytku, na stav-bu člunů, ale také na výrobu pražců, ne-bo obecně na vodní stavby. Jeho dřevomá však také vrozenou výbornou odol-nost proti hni lobě a proti napadení škůd-ci. Dřevo cedru totiž uvolňuje do ovzdušíznačné množství fytoncidů (těkavých lá-tek fytoncidního charakteru). Fytoncidyjsou chemicky nejednotné látky vyššíchrostl in s antibiotickým účinkem (ničícímbakterie) a s fungicidním účinkem (brá-nícím napadení houbami). Tato vlastnostje velmi příznivá při vnitřních obkladech

interiéru, protože tak vytváří zdravé kli-ma v interiéru přirozenou cestou. V exte-riéru je tato vlastnost neméně příjemná,protože odpadají náklady za materiála za práci na napouštění dřeva příprav-ky proti hni lobě a proti napadení škůdcia rovněž tak i na povrchovou úpravudřeva. Toto dřevo se nemusí ničím natí-rat. Po čase získá dřevo na slunečnístraně medový odstín. Strana, která nenípřímo vystavena slunci, získá stříbřitěšedivou patinu. Jeho dalšími přednostmije jeho nízká hmotnost, výrazná kresba,rozměrová stálost, snadná opracovatel-nost a velmi jemná struktura.

V případě, že zdivo domu trpí vlhkostí,může být použití cedrového šindele jakoobkladu fasády velkou výhodou, protožepři správném položení podkladového

roštu je zdivo trvale provětráváno a jetak umožněno jeho trvalé vysychání.

Cedrový šindel je ekologicky čistý pro-dukt, který vás překvapí svým univer-zálním použitím a určitě vás zaujmesvým nádherným přírodním vzhledem.

Vítězslav Kunc603 259 076

[email protected]

CEDROVÝ ŠINDEL

Fytoncidy v cedrovém dřevu působí antibakteriálně. . .

Page 4: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

4

Téměř každý by chtěl mít doma „ter-mo komfort“ při minimálních provoz-ních nákladech. Ale jak na to? Snad-ná rada. Stačí se vypravit do Brna navýstaviště, kde v Národním staveb-ním centru EDEN stojí dům, který tytopředstavy splňuje.

Zde bydlí náš „termo komfort“, což nenípouze označení tepelné pohody, ale ta-ké název firmy, která se special izuje prá-vě na to, aby byla v obytných místnos-tech teplota tak akorát, ať v létě, tak v zi-mě, aby byl všude stále čerstvý vzducha navíc, aby náklady na provoz byly,když ne nulové, tak alespoň minimální.

Tento vzorový dům je montovanou dře-vostavbou, standardně tepelně zaizolo-vanou tak, aby mohla přirozeně "dý-chat". Vytápění je vyřešeno tepelnýmčerpadlem Dimplex systému vzduch-voda, které je napojeno na podlahovýtopný systém. K čerpadlu je navíc přidánspeciální zásobník teplé vody, který svouenergii získává z odpadního vzduchua využívá ji k ohřevu teplé vody.

Takto má tento dům zajištěno vytápění,chlazení, větrání i ohřev teplé vody a zá-roveň z něj byl, jako mávnutím kouzel-ného proutku, vytvořen dům nízkoener-getický až pasivní, který pro zajištěnísvého provozu potřebuje „nakoupit“ jenminimum energie.

Co všechno můžete vidět ve vzorovémdomě „naživo“ v provozu? Jsou tu nejentepelná čerpadla různých provedení, provenkovní i vnitřní instalaci, ale také re-kuperační jednotky (centrální či lokální)s vysokou účinností, podlahové vytá-pění, elektrické přímotopy, akumulační

kamna a dokonce i domácí fotovoltaickáelektrárna pro vlastní potřebu, která vy-rábí energii i pro pohon tepelného čer-padla.

Komu by to nestačilo, dostane se muodborného výkladu, jako od průvodcev pohádkovém zámku.

A pokud se vám nějaké pohádkovézařízení zalíbí, společně vymyslíme, jakco nejlépe vykouzlit „termo komfort“ i vevašem obydlí.

Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme tupro vás každý den, ale aby se vámněkterý z našich zkušených průvodcůmohl plně věnovat, doporučujeme nahlá-sit vaši návštěvu předem.

TERMO KOMFORT, s.r.o.Úsporný dům na výstavišti BVV

Stavební centrum EDEN 3000Brno, Bauerova 1 0

545 21 3 628724 294 1 36, 607 946 31 [email protected]

TERMO KOMFORT, s.r.o.Praha 3, Slavíkova 24

222 720 449, 721 957 031e-mail: [email protected]

www.termokomfort.czwww.dimplex.cz

www.termo-komfort.cz

KDO NEVĚŘÍ, AŤ TAM BĚŽÍ...

Page 5: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

5

Na mírně svažitém pozemku v těs-né blízkosti lesa se majitel rozhodlpostavit roubenku v tradičním du-chu. Pozemek se nachází nedalekoPastvinské přehrady v povodí Orlicea dům bude sloužit hlavně pro víken-dové a prázdninové pobyty s rodinoumajitele a přáteli. Hlavním požadav-kem na střechu byla vysoká odolnostvzhledem k blízkosti lesa, tedy pada-jícího listí a jehličí a odolnost vůčizvýšené vlhkosti a s ní spojené obrů-stání mechem.

Majitel se nakonec rozhodl po řadě kon-zultací a debat se stavitel i v okolí a meziznámými, kteří se ve stavebnictví pohy-bují, pro ocelovou falcovanou krytinuRuukki Classic s povrchovou úpravouPural Matt.

Její nízká hmotnost je ideální pro lehkoudřevěnou konstrukci roubenky, barvoua vzhledem pak ideálně zapadá do pod-horské lesní kraj iny. Ruukki navíc posky-tuje na střechu 50 letou technickou a 20letou estetickou záruku.

Krytina Classic vytváří hladký povrchs drážkami a skrytými spojovacími prvky,což usnadňuje odvod spadaných nečis-tot z okolních stromů. Oproti pálenýmtaškám také lépe odolává obrůstání me-chem.

Dlouhé záruky

50letá technická záruka na krytinu je natrhu v dnešní době bezkonkurenční.Stejně jako u výrobků z jiných odvětvís podobně dlouhými zárukami je nez-bytně nutná správná montáž. V tomtopřípadě montáž prováděla výrobcemdoporučená firma Střechy Lux, Havrá-

nek. U značky Ruukki je krom jinéhostandardem, že případné technické ře-šení, či návrhy umístění a množství sně-hových zábran a dalšího příslušenství,může investor i real izační firma konzul-tovat kdykoliv se zástupcem společnostiRuukki nad projektem i přímo na místěstavby.

Střecha je osazena dalšími funkčnímidoplňky Ruukki jakými jsou sněhové zá-brany, okapy, ochranné mřížky a bez-pečnostní prvky pro přístup ke komínu.Okapy navíc obsahují ochranné vypouk-lé mřížky s funkcí lapače již zmíněnéholistí a jehl ičí z blízkého lesa. Spad se navypouklé mřížce zachytí, po dešti se vy-suší a rozptýlí jej vítr.

Ocelové střechy

Ocelové střechy jsou stejně jako dřevo-stavby standardem v severském stavitel-ství. Proto právě odsud pochází i vět-

šina jej ich výrobců. Ruukki je finskouspolečností a vedle střech se specia-l izuje na ocelové komponenty a systémypro celé stavebnictví a strojírenský prů-mysl. Vznikla v roce 1 960, v současnostije přítomná ve 30 zemích světa a za-městnává kolem 9000 zaměstnanců.S výrobky Ruukki se můžete setkat ne-jen na střechách chat a rodinných domů,ale také v konstrukcích mostů, hal, ad-ministrativních budovách, v těžebníchstrojích, rypadlech, nakladačích, rafiné-riích nebo třeba v plášti ledoborců.

Ruukki CZ s.r.o.Praha, Pekařská 695/1 0a235 007 352, 730 1 60 349

[email protected]

MAJITEL ROUBENKY NA DOHLED OD PŘEHRADYZVOLIL FINSKOU STŘECHU

Page 6: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

6

Roubenky mají mnoho výhod vyplý-vajících z vlastností dřeva jako pří-rodního materiálu. Bydlení ve dřevo-stavbě je zdravé a značně k tomupřispívá i dřevo coby stabilizátor pro-storové vlhkosti. Vodu ve dřevě márád i dřevokazný hmyz a ani plísněnezůstávají pozadu. Ale pozor, přidosažení a při překročení 20% vlh-kosti dřeva se začíná hojně dařit hni-lobě a dřevokazným houbám. Protobychom měli vždy dbát na to, abybyla roubenka suchá a dobře větraná.

Podívejme se, jak může systém So-larVenti změnit vnitřní kl ima chaty a tímpádem i váš pobyt k lepšímu a pozitiv-nímu, a to j iž od prvního otevření dveří.Zjednodušeně lze funkce SolarVenti oz-načit za „tři v jednom“ - spojení větrání,odvlhčování a temperování v jednomzařízení.

Jak účinně bojovat s vlhkostí?

Větrání - pokaždé, když zasvítí slunce,zajistí SolarVenti proudění čerstvéhovenkovního vzduchu do vašeho domu,chaty či chalupy.

Odvlhčování - vzduch, který je vháněnýdovnitř, vytlačuje různými netěsnostminebo jinou venti lací vlhkost z domu.

Temperování - vzduch je panelem auto-maticky temperovaný až o 40 °C oprotivenkovní teplotě.

„Po instalaci teplovzdušný panel téměřnevyžaduje péči ani žádné další inves-tice, ovládání je jednoduché a navíc při-náší mnohé bonusy pro majitele dřevě-ných chat, roubenek, rodinných domů,

chat, chalup“, říká ing. Smolka z reali-zační firmy SunWave.cz, která panelydodává a instaluje. Teplovzdušný panelSolarVenti, pracuje na bázi slunečníhoosvitu a to s nulovými náklady na pro-voz. Primární funkcí je odvlhčit a větratdům tak, aby se vzduch uvnitř domuzlepšil a aby se sníži la vlhkost prostředí.Snížením vlhkosti se také vzduch snad-něji zahřívá při vytápění primárním zdro-jem. Když je dům provětráván suchýmtemperovaným vzduchem, minimalizujese riziko vzniku vlhkosti , plísní a hub.Ing. Smolka ze SunWave.cz navíc dodá-vá: „Ceny teplovzdušných panelů v pos-ledních letech klesly a na vlastní provozpanelu není zapotřebí vydávat žádnédalší náklady, protože energii potřebnoupro provoz si panel sám vyrábí.“ Okam-

žitě po instalaci SolarVenti klesá vlhkostbudovy, vzduchu a vnitřního vybavení.Vnitřní kl ima, nábytek, skříňky i peřinyjsou již po první sezóně příjemnější a nezatuchlé, protože vlhkost zmizí, anebose alespoň výrazně sníží. Montáž pane-lu je možné udělat svépomocí nebo jípřenechat profesionálům.

Optimus A-Trade s.r.o.Praha 4, Kloknerova 2249/9

602 297 [email protected]

www.SunWave.cz

TŘI V JEDNOM PRO VAŠI ROUBENKU NEBO CHATU- VĚTRÁNÍ + ODVLHČOVÁNÍ + TEMPEROVÁNÍ

Page 7: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

7

Výstavba opravdu kvalitních roube--ných domů potřebuje čas. Dřevo jenutné kácet v zimním období, kdyvykazuje lepší vlastnosti pro budoucístavbu.

Firma Petra Podzimka staví roubenýdům nadvakrát. Nejdříve je váš dům se-staven ve výrobní provozovně dodavate-le, kde dojde k přesnému nařezání a se-sazení jednotl ivých dílů. Poté jsou jed-notl ivé části označeny a během rela-tivně velmi krátké doby osazena stavbana předem připravenou základní desku.Zastřešená roubenka poté „zraje“. Podobu 1 2ti měsíců dochází k vysychánía usazování stavby, kdy objekt „klesne“až o 1 2cm na podlaží. Je tedy absolutněnevhodné jej v tomto čase dokončovat.Po uplynutí této doby dojde k dokončenídíla, tedy zejména osazení oken, rámů,vytmelení stavby a dokončení. Celkovádoba dokončení stavby trvá cca šestměsíců.

Majitel firmy říká: „Zabýváme se výstav-bou klasických roubených chalup. Stav-bu jsme schopni zaj istit j iž od projek-ce, kdy navrhneme konkrétní řešení prokaždého zákazníka dle jeho požadavkůna dispoziční řešení i na cenu stavby.Klademe důraz na detai l roubenek, nakvalitu propracování a ruční práce. V dů-razu na co nejnižší cenu provádímei stavby s výpomocí zákazníka. Krátímečas montáže u zákazníka tím, že veš-keré konstrukce připravíme u nás v pro-vozu včetně nátěru. Do našich stavebdodáváme jak klasická okna nebo dve-ře, tak i eurookna. Držíme krok s doboua zateplujeme naše stavby nadkrokevníizolací. “

Petr PodzimekTruhlářství - tesařství

775 1 40 1 1 [email protected]

KLASICKÉ ROUBENÉ A POLOROUBENÉ STAVBY

Page 8: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

8

Rodinné domy, byty, chaty nebo cha-lupy vybavené kvalitními prvky elek-tronické protipožární ochrany zásad-ním způsobem zvyšují jejich ochranupřed ničivými požáry. Mnohokrát při-spějí k ochraně zdraví a záchraněživota.

Televize, tisk či rozhlas nám z času načas přináší informace o požáru domunebo bytu. Následky těchto událostí jsoufatální: škody na majetku, poškozenízdraví, ztráty na životech. Pokud jsmepouze diváky takové události , velmi senás to nedotkne. Statistiky požárů v ČRjsou však děsivé: 3256 požárů s přímýmiškodami téměř 411 mil ionů korun, 280zraněných, 26 usmrcených osob. To všejen za rok 201 3. Otravy smrtícím oxidemuhelnatým nezaostávají. Ročně je hospi-tal izováno 220 osob. Průměrně zemřena otravu CO 1 50 osob.

Jaké jsou hlavní příčiny vznikupožáru anebo otravy CO?

V odvětví bytového hospodářství jsoupříčinou vzniku požáru v zásadě ned-balost a neopatrnost dospělých osobnejčastěj i u vaření, kouření, manipulaces otevřeným ohněm, elektrické zkratya děti bez dozoru. Příčinou otravy COje zpravidla nedostatečný odvod spalina nedostatečný přívod čerstvého vzdu-chu. Většinou jde o poškození komínu,anebo poruchy odtahového venti látoruvzduchu.

Jaká opatření je potřeba udělat?

Opatření proti vzniku požárů není nikdydost. Předpokládejme, že dům, byt nebochalupa je v souladu s projektovou do-kumentací, revize elektrických a plyno-vých rozvodů, kotlů tepelných spotřebičůa komínů jsou vykonávány pravidelněa jsou bez vad. Zůstává lidský faktor –nedbalost a neopatrnost. U většiny zod-povědných a předvídavých majitelů ne-movitostí je v poslední době vidět zvy-šující se zájem o prvky elektronické po-žární signal izace a příslušenství k el i-minaci vzniku požáru, úniku plynu, nebodetekce CO. Podle vyhlášky o technic-kých podmínkách požární ochrany sta-veb, musejí stavebníci nové či rekon-struované domy nebo byty těmito prvkyvybavit.

Jaká jsou to zařízení?

Základem nabídky jsou dýmové, plyno-vé, tepelné a CO hlásiče. Malá povinnáinvestice, která může vám a vašimnejbl ižším zachránit život. Tato zařízenípři detekci dýmu nebo plynu spustí si lnýakustický poplach. Zdrojem napájeníjsou buď baterie, nebo elektrická síť.Tyto produkty jsou určeny pro domác-nosti . Jej ich instalace, provoz a údržbajsou velmi jednoduché. Na trhu je mno-ho kvalitních zařízení v poměrně dostup-ných cenových relacích. Nejlepší poměrcena – kvalita nabízí značky First Alert®

a FireAngel®. Nejúspěšnější produkt –dýmový hlásič FireAngel® ST 630 oce-něný na mezinárodních výstavách a ta-ké v nezávislých spotřebitelských tes-tech přináší revoluční způsob detekcepožáru - systém Thermoptek™, kombi-nující tepelné a fotooptické snímání, čímse výrazně snižuje počet spuštění faleš-ných poplachů a umožňuje hlásiči odha-l it různé typy požárů. Výjimečnost tohotohlásiče dokazuje taky deseti letá záruka,vztahující se i na pevně zabudovanoubaterií.

Na detekci úniku CO je určen hlásičFireAngel® CO-9D. Na rozdíl od stan-dardních hlásičů má zabudovaný LCDdisplej, na kterém si můžete kromě ak-tuální hodnoty CO načíst také nejvyššíhodnoty zaznamenané v době vaší ne-přítomnosti. Součástí přístroje je zabu-dovaná baterie se sedmiletou zárukou.

Další zajímavostí jsou ohnivzdornéa vodotěsné bezpečnostní boxy odspolečnosti FirstAlert®. Slouží k bez-pečné úschově dokumentů, cennostía digitálních médií. Odolají teplotě až840°C. V široké nabídce společnosti naj-dete také hasící deky, evakuační žebříkya příslušenství. Bl ižší informace a kom--pletní sortiment produktů najdete na:

[email protected]

Olga Suchá: +420 608 551 1 46

STARÉ POŘEKADLO ŘÍKÁ, ŽE OHEŇ JE DOBRÝSLUHA, ALE ZLÝ PÁN

Page 9: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

9

Jak už úvodní fotografie prozrazuje,naším stavebním materiálem je dřevo.Tento materiál má obrovskou spoustuvýhod a vlastností, které lze nahraditjen těžce. Vše začíná u vaší touhy mítvlastní domov jako místo klidu, poho-dy, odpočinku a místo harmonickyuspořádané a zdravé.

Vaši touhu a představu je potřeba pře-vést na papír. S tímto vám pomůže pro-jektant a společnými si lami vytvoříte pro-jekt, ve kterém budou zaznamenány va-še představy a požadavky. U tvorby pro-jektu je dobré povolit uzdu fantazii a jemožno navrhnout atypický moderní důms vůní dřeva – tím dosáhnete osobitéhoa jedinečného výsledku.

Máte pozemek a projekt (to už je velkýkus práce hotov). Nyní vás čeká nejdůle-žitější rozhodnutí, a to kterému výrobcinebo stavitel i svěřit projekt, aby konečnývýsledek splni l vaše očekávání, protožeani nej lépe zpracovaný projekt nezaručídobrý konečný výsledek.

Se dřevem pracujeme 1 7 let, z toho má-me 1 0 let praxi s výstavbou srubů a rou-benek z masivního dřeva. Využívámevlastních zkušeností, ale i zkušeností j i-ných stavitelů a tím dokážeme předchá-zet konstrukčním vadám. Důraz klademenejen na kvalitu materiálů, spolehl ivostdodavatelů, ale především na správnéřemeslné zpracování, které určí budoucífunkčnost stavby a pohodu bydlení.

Toto řemeslo nás baví a se dřevem sirozumíme, díky tomu jsme schopni vašipředstavu proměnit ve skutečnost.

Walek srubyČeský Těšín777 574 020

[email protected]

DOMY PLNÉ FANTAZIE

Page 10: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

1 0

Moderní nízkoenergetická výstavbas sebou přináší někdy přehlížené, ně-kdy nedoceněné, ale přesto potřeb-né otázky kolem správného větrání.I v našich končinách se dostává dopodvědomí většiny lidí, že moderníbydlení v sobě nese úskalí v podobězvýšené vzdušné vlhkosti, která za-příčiňuje vznik plísní. Další úskalí jev podobě nebezpečné koncentraceCO2, plynu, který zapříčiňuje únavu,malátnost, dýchací obtíže a v případědlouhodobého vystavení organizmujeho působení i nezvratné zdravotnípotíže.

Proto dnes není nejdůležitější otázkou,zda větrat nebo nevětrat novostavby.Otázkou je, jakými prostředky a přístroj izaj istit co nejlepší, nejkomfortnější, alezároveň neúspornější větrání těchto ob-jektů.

Jednou z decentrálních větracích jedno-tek je větrací systém se zpětným ziskemtepla inVENTer. Jedná se o německýprodukt, u kterého nepotřebujete z hy-gienických důvodů žádné zbytečné roz-vody. Také co se týká údržby a spotřebyje větrací systém inVENTer geniálně jed-noduchý. Větrací jednotky jsou schopnéuspořit až 40x více energie, než jakouspotřebují, oproti j iným větracím systé-mům zde odpadá každoroční nákladnávýměna fi ltrů a čištění potrubních roz-vodů.

Větrací jednotky jsou tak malé, že secelé schovají v obvodové zdi domu.Jednotky inVENTerů mají keramický vý-měník, který má vysoce tepelně ab-sorpční vlastnosti a malý venti látor sespotřebou od 1 do 3 W. Vzduch je nej-prve vysáván ven z obytného prostoru,venti látor jej žene přes keramický výmě-ník do venkovního prostoru. Po sedm-desáti sekundách keramický výměník j ižnení schopen pohlcovat další teplo a jezcela tepelně nabit. Venti látor změnísměr otáček a nasává vzduch z venkudo vnitřních prostor. Tento nasávanývzduch prochází keramickým výmění-kem, který mu předává teplo, j imž sev předchozím cyklu nabil . Aby nevznikalv objektu přetlak nebo podtlak, pracujíjednotky vždy párově. To znamená, žejedna jednotka nasává vzduch z míst-

nosti a žene jej ven a druhá zároveňnasává vzduch z venkovních prostora vhání jej do místnosti . Za správnýchod jednotl ivých jednotek zodpovídajíregulátory, které mají schopnost koordi-novat jednotl ivé jednotky a synchronizo-vat jej ich činnost.

Díky těmto malý větracím jednotkám senaskýtá uživatel i větší volnost ve výběru,jaké prostory chce odvětrávat. Větracízařízení si může nechat nainstalovat na-příklad pouze do prostor, které jsou nej-více zatíženy lidskou činností a tím i pro-dukcí CO2 a vzdušné vlhkosti , jako jeobývací pokoj a kuchyně, nebo naopakdo ložnic a prostorů určených k odpo-činku. Nespornou výhodou je možnostčasového rozdělení pořízení větracíchjednotek. Větrací jednotky si můžetel ibovolně kombinovat podle toho, v jakéfázi výstavby se nacházíte. V případě,že jste ve fázi hrubé stavby, zakoupítepouze přípravný set (stávající ze staveb-ní průchodky, venkovních krytů a poly-styrenových záslepek), který vám umož-ní připravit objekt pro budoucí větrání.Při rozvodu elektrické sítě uděláte i po-třebné rozvody k budoucím větracímjednotkám. Po dokončení stavby předvlastním nastěhováním zakoupíte dalšíčást větracího systému, kompletační se-ty, které obsahují vlastní keramický vý-měník s venti látory a také vnitřní kryty.V této fázi je samozřejmě zapotřebí za-koupit i příslušný regulátor. Regulátor lzevybrat dle složitosti obsluhy a nároč-nosti funkcí od jednoduchého manuál-ního přes složitější digitální regulátors vestavěným čidlem vlhkosti a teploty.Tento regulátor umožňuje i zónové vě-trání. Přej i šťastnou volbu při řešenívětrání ve vašich domovech.

Více informací o tomto geniálnějednoduchém větracím systému

na stránkách:

www.inventer.czwww.a-invent.cz

UŽ VÍTE JAKÝ DRUH VĚTRACÍ JEDNOTKYSI POŘÍDIT?

Page 11: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

11

Jsme projekční kancelář výrobnífirmy VAZNÍKY D.N.K. s.r.o. Projek-tujeme především nízkoenergetickéa pasivní dřevostavby ze systémuDNK panely.

Naším hlavním cílem je poskytnoutpředevším kvalitní produkt. Snažíme sevám nabídnout to, co bychom samiočekávali od j iných. Kvalitu za rozumnoucenu.

Pomůžeme vám zorientovat se v pro-blematice a převedeme vaše představyna skutečnost. Při jedeme na váš poze-mek, zaměříme ho a osadíme váš důmdo terénu. Samozřejmostí je zajištěnípodpory pro komunikaci se stavebnímúřadem.

Pomůžeme vám optimalizovat výsled-nou cenu domu již v projektové fázi, a tostavbu jak zcela individuální, tak typo-vou, nebo upravit stávající projekt.

Zpracujeme pro vás dokumentaci provšechny stupně stavebního řízení včet-ně dokumentace realizační, jednotl ivéprofese, energetický štítek a požárnířešení stavby.

Samozřejmostí je výrobní a montážnídokumentace pro panelové dřevostavbyvčetně statického posouzení.

Dále vám nabídneme odborný návrha posouzení krovů z vazníků spojenýchdeskami s prol isovanými trny.

Úzce spolupracujeme s velmi známourealizační firmou DOMY D.N.E.S. s.r.o. ,které zajišťujeme plnou projekční pod-poru pro jej ich realizace. Díky tomu jsounaše řešení odzkoušená praxí.

Zajistíme vám bezproblémové předáníinformací a požadavků mezi projekcí,výrobou a realizací. Své požadavkyřešíte pouze s jedním koordinátorem.

VAZNÍKY D.N.K. s.r.o.Hrotovická-Průmyslová Zóna 1 69

674 01 Střítež[email protected]

OD PROJEKTU K REALIZACI - ATELIÉR D.N.K.

Page 12: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

1 2

Zateplení stropů a střech

Nejdůležitější a často opomíjenou plo-chou k zateplení je zateplení stropu,tedy podlahy na půdě nebo střech. Utíkátudy nejvíce tepla a je zde největšíprostor pro úspory nákladů na vytápění.Jednoduchá fyzika říká, že teplo stoupávzhůru. V případě špatně izolované pů-dy nebo střechy, uniká bez užitku mimoobytný prostor a my tak při jdeme o dra-ze zaplacené teplo. Přitom zateplenístropu či střechy není finančně příl iš ná-ročné a díky vysoké efektivitě a cenámenergií je jeho návratnost j iž od tří let.

Zateplení foukanou izolací

To, že může být izolace do stavebníkonstrukce vložena i j inak než ve formědesek, je j iž všeobecně známým faktem.Samotné označení foukaná izolace naz-načuje, jak je izolační materiál apl iko-ván. Do aplikačního stroje, umístěnéhona nákladním voze, se dávkuje izolačnígranulát, dochází k jeho rozmělnění,následně se pomocí vzduchu hadicemitransportuje přímo do izolovaného pro-storu. Odborný pracovník tak vždy můžefoukat na konkrétní místo, protože vlák-na jsou stejnoměrně nafoukána navšechna místa, bez mezer, bez spár,bez vzniku tepelných mostů v l ibovolnévýšce.

Foukaná izolace nabízí řešení pro za-teplení nedostupných míst, jako jsoudutinové konstrukce, trámové stropy, pů-dy bez záklopu, půdy se záklopem,trámové podlahy a dutiny dvouplášťo-vých střech. Je vhodná i pro zateple-ní novostaveb, zejména pro bungalovys vazníkovou konstrukcí střechy, alei pro výrobní a skladové prostory. Apli-kace je jednoduchá a rychlá, bez odpa-du nebo odřezků a to vše za plného

provozu objektu.

Foukaná minerální izolace

V případě minerální foukané izolace sejedná o unikátní tepelnou a akustickouizolaci, která je vyrobena z minerálnívlny. Výroba je založena na metoděrozvláknění taveniny směsi hornin a dal-ších příměsí a přísad. Vytvořená mine-rální vlákna se zpracují do finálníhotvaru granulátu. Vlákna jsou po celémpovrchu hydrofobizována. Díky vysoképožární odolnosti je ideální pro použitíi u staveb s vyšším požárním rizikem.Tento izolační materiál je odolný pro-ti dřevokazným škůdcům, hlodavcůma hmyzu a zároveň ekologicky a hygie-nicky nezávadný.

Na českém trhu si od roku 1 995 získalapevnou pozici firma IZOPOL - DanielČáslavský. Pozornost firmy, která setechnologií foukané izolace zabývá, sesoustředí nejen na majitele rodinných

domů, ale také na spolupráci se staveb-ními společnostmi, majitel i zeměděls-kých objektů, výrobních hal a bytovýchdružstev.

Pokud i vy potřebujete zabránit únikůmtepla z vašeho objektu, věřte, že za-teplení stropu minerální foukanou izolacípřináší největší a okamžitý efekt s nej-kratší dobou návratností vložených pro-středků ve srovnání s j inými zateplova-cími metodami.

IZOPOL – Daniel ČáslavskýPolná, Nad Háječkem 1 1 26

567 21 2 836, 723 657 1 1 [email protected]í-foukane.cz

www.tepelneizolace.eu

FOUKANÁ MINERÁLNÍ IZOLACEÚčinné zateplení stropů a střech

Page 13: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

1 3

Dovolujeme si vám představit společ-nost MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY sesídlem ve Velkém Meziříčí zabývají-cí se výstavbou energeticky úspor-ných a nízkoenergetických dřevosta-veb. Dle obchodního rejstříku jsmemožná nováčci na trhu, ale vzdělánív oboru a zkušeností s navrhováním,výrobou a realizací dřevostaveb má-me víc než dost. V naší práci si be-reme za vzor moravskou poctivosta pohostinnost, proto vám chcemedát to nejlepší - realizujeme pro vásDOMY S PŘÍVLASTKEM.

Na začátek jsme pro vás z nepřebernénabídky průměrných typových řešení vy-bral i několik projektů, které nás oslovilyvytříbenou dispozicí a osobitou j iskrou,dávající našim domům něco navíc. Kaž-dý dům nese jméno bezprostředně sevztahující k našemu národnímu bohats-tví – moravskému vínu. Vybrat ta správ-ná jména pro jednotl ivé domy pro náspředstavovalo velkou výzvu, protožejménem dáváme domu také duši. Mezinašimi domy objevíte zvučná označeníodrůd jako Aurelius či Merlot, podmanivýKlaret, chladivé Rosé, překvapivé Cu-vée, atraktivní Sonberk a tajuplný Nero-net. Otevřete si naši webovou prezentacinebo katalogové listy, nechte se pozvatdál do vašeho vysněného domu a hle-dejte nitky souvislostí s jeho jménemnebo jen plnými doušky vnímejte jehokouzloV

Jeden ze základních předpokladů úspě-chu společnosti MORAVSKÉ DŘEVO-STAVBY a vašeho spokojeného bydle-ní v našich typových domech spočíváv použití těch nejkvalitnějších materiálů.Asi úplně nejvíce to platí pro vlastnínosnou konstrukci dřevostaveb, kteréjsou navrženy a zhotoveny v difúzněotevřeném konstrukčním STAVEBNÍMSYSTÉMU DNK. Otázku řešení nosnékonstrukce domu, jeho statiky, životnosti ,akustiky a tepelně technických vlastnos-tí, považujeme za naprosto stěžejní.SYSTÉM DNK je ryze českým certifi-kovaným systémem výroby celostěno-vých panelů pro výstavbu nízkoenerge-tických dřevostaveb. Proces prefabrika-ce celých stěn včetně osazení oken pro-bíhá ve výrobní hale vybavené nejmo-dernější českou technologií a je po-droben několikastupňovému kontrolnímusystému. Sestavení celého domu na sta-veništi v podání sehrané party zkuše-

ných zaměstnanců a zdatného jeřábníkaje několikahodinová show, kterou si ne-smíte nechat ujít. Za týden máme hoto-vou hrubou uzavřenou stavbu vašehodomu a další fáze mohou plynule nava-zovat až do stádia „na klíč“.

Nabízíme ekonomicky dostupné bydlenípro každou rodinu v energeticky a eko-logicky šetrném domě, který je navrženpodle nejmodernějších trendů. Garantu-jeme vám spolehl ivou statiku a dlou-

hou životnost certifikovaného stavební-ho SYSTÉMU DNK. Díky naší 1 00% su-ché výstavbě a dokonalé koordinaci pra-cí můžete bydlet j iž za několik týdnů.Proto neváhejte, buďte chytří a postavteváš dům s námi – pro nás to bude DŮMS PŘÍVLASTKEM.

Ing. Aleš Tajbr – ředitel723 885 1 75

[email protected]

MORAVSKÉ DŘEVOSTAVBY – DOMY S PŘÍVLASTKEM

Page 14: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

Stavební bazar Klatovy v Domažlickéulici je firma, která se již přes osm letorientuje především na prodej kvalit-ních nových dveří a oken za nesku-tečně nízké ceny. Svojí moderní ob-chodní politikou tak oslovuje pře-devším stavebníky, kteří umí počítata chtějí ušetřit. Pokud někomu vrtáhlavou otázka, proč má tak levnézboží, odpovědí je nákup ve velkýchobjemech po kamionech, proto od vý-robce získává nízké ceny.

Špičková kvalita za nízké ceny

V současné době Stavební bazar Kla-tovy inovoval a rozšíři l svoji nabídkuo interiérové a vchodové dveře z ma-sivního dřeva. Dveře jsou vyráběny mo-derní technologií a 1 00% ekologickýmzpůsobem jako souběh výroby pro za-hraniční odběratele v Rakousku, Ně-mecku a Itál i i . V nabídce je provedenískandinávský sukatý smrk s povrchovouúpravou med a krém, kartáčovaný, nebopatinovaný za cenu od 5.500 Kč včetněobložky a povrchové úpravy.

Sendvičová konstrukce

Velkou předností těchto masivních dveří,která je předurčuje pro dlouholeté bez-problémové užívání, je jej ich sendvičovákonstrukce. Společně s výplní z biodes-ky zaručuje masivním dveřím extrémníodolnost proti prohnutí a rozměrovoustálost. Jemně strukturovaný kartáčova-ný povrch propůjčuje těmto dveřím jej ichnezaměnitelný charakter.

Obložková zárubeň

Nastavitelnost + 2 cm obložkové zárub-ně zajišťuje dokonalou při léhavost k po--vrchu.

Masivní dveře – kousek přírodyu vás doma, nyní za zaváděcí ceny

Dveře nabízíme v rozměrech 60, 70, 80,90 cm. Skladem máme i dřevěné oblož-ky o rozměru 1 2 cm. K okamžitému od-běru jsou v prodejně Stavební bazarKlatovy, Domažlická 1 61 . Typy, kterénejsou na skladě, zaj istíme na objednáv-ku s dodáním do 5 – 6 týdnů. U ob-jednávaných dveří je j iná cena.

K příjemné zahradní relaxaci

Možná vás zaujme i naše další jedineč-ná nabídka, kterou jinde nekoupíte.Masivní zahradní selské sezení, které sioblíbi l i nejen chataři a chalupáři, ale jeoblíbené též do restaurací a venkovníchteras, kde chcete zvýraznit jej ich roman-tický, přírodní ráz. Díky své mohutnostiz 5 cm krajinkových fošen vás doslovaokouzlí a nemusíte se obávat, že nevy-drží nápor vašich hostů

Stejně kvalitní je i ručně vyráběnýdřevěný zahradní rumpál, který potěšínejen vaše oko, ale může posloužitnapříklad i k zavěšení květin. Je k dostá-ní v rozměrech 1 00 – 1 20 cm a výška1 80 cm. Selské sezení a rumpál dodá-váme ze smrkového dřeva a bez povr-

chové úpravy. V naší nabídce najdetei masivní a ekologické včelí úly, kterévčelařům usnadňují práci a včelstvůmzajistí příjemný a bezpečný domov.

MASIVNÍ DVEŘE – NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM

Selské

zahradní sezení

1 00, 1 50, 1 80, 200, 250, 300 cm

za cenu od 7.900 Kč za komplet

Rumpál Úl

1 4

Page 15: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

1 5

Představujeme vám ukázku, jak na-vrhnout do chráněné krajinné oblastirodinný dům, který je současný,s moderně pojatým vzhledem, zdravýna bydlení, postavený z tradičníchpřírodních materiálů a přitom dosa-huje parametrů nízkoenergetickéhodomu.

CHKO versus moderní koncept domu

Největší výzvou pro nás bylo navrhnoutdům v moderním pojetí a přitom, abysplňoval přísné požadavky CHKO Bes-kydy, tedy měl obdélníkový půdorys,sedlovou střechu o sklonu min. 38°, sy-metrický štít a vstup uprostřed průčelí.Všechny tyto charakteristické znaky stá-vající zástavby v dané lokalitě jsme strik-tně dodrželi a soudobého výrazu domudosáhli pomocí dalších výrazových pro-středků. Dřevěná velkoplošná okna od-lehčují fasádu, propojují interiér s okolnípřírodou a umožňují krásné výhledy naúdolí Bečvy. Tvar domu je na podélnéjižní fasádě rozčleněn přístavbou s roho-vým oknem pro panoramatické výhledya přesahem střechy se sníženým sklo-nem, pod kterým tak vzniklo kryté ven-kovní posezení.

Otevřená dispozice

Uvnitř domu se nachází dominantní ote-vřený obytný prostor, na který jsou v pří-zemí navázány jednotl ivé místnosti zá-zemí a ložnice. Stejně je na tento pros-tor napojen i pokoj v patře, který je pří-stupný přes otevřené schodiště a galeri i .Takto navržený společný prostor jednakcelý vnitřek domu propojuje, ale umož-ňuje i různé úhly výhledů z velkýchoken.

Tradiční materiály, zdravé bydlení

S okolní tradiční zástavbou je dům sla-děn také volbou přírodních materiálů,

které jsou použity jak na konstrukci, taki površích v interiéru a exteriéru. Kon-strukce domu je dřevěná trámková, v in-teriéru s částečně přiznanými konstrukč-ními prvky, vnitřní příčky a deskové za-větrování konstrukce je z Ekopanelů -l isovaných slaměných desek. Ty zajišťujíjednak stabil itu a požární odolnost, alehlavně též zvyšují tepelnou akumulačníschopnost interiéru a vytvářejí tak sta-bi lnější teplotní prostředí. Na povrchutěchto desek je nanesena světlá hl iněnáomítka Picas z kolekce ART s přísadouheřmánku a kopretiny, která zpříjemníprostor vůní a jemnou přírodní struktu-rou. Z vnější strany je dům obloženýmodřínovými prkny bez povrchové úpra-vy, které časem získají šedočernou pati-nu, na soklu je obklad ze štípaného ka-mene.

Ke zdravému a pohodlnému bydlenívedle volby přírodních materiálů přispíváinstalace řízeného větrání s rekuperacía venkovní stínící žaluzie, které umož-ňují optimálně si nastavit vnitřní kl ima.

MOAD architektiOndřej Kafka

autorizovaný architektBrno, Proškovo náměstí 7

724 924 [email protected]

www.moad.cz

JAK STAVĚT MODERNĚ V CHKO

Page 16: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

1 6

TK®-THERM je díky svým vlastnos-tem a naměřeným hodnotám jedineč-ným a unikátním izolačním materiá-lem ve své třídě na českém trhu urče-ným pro vnitřní zateplení. Je ideálnímmateriálem pro vnitřní zateplení stěna podlah ve stavebnictví, zvláště pa-nelových domů, promrzajících štíto-vých stěn, tepelných mostů a všudetam, kde vlivem kondenzace vodníchpar dochází k tvorbě plísní.

Pro všechny nedostatečně tepelně izolo-vané objekty nabízí zefektivnění systé-mu vytápění a velké úspory energie ne-jen v periodicky či krátkodobě vytápě-ných objektech, jako jsou, byty, kancelá-ře, restaurační zařízení, kde oceníte téžnižší náchylnost k nežádoucím barev-ným změnám povrchu stěn vlivem půso-bení nikotinu z důvodu použití inertní-ho plniva, dále hotely, nemocnice, úřa-dy a také chaty a chalupy, kde po do-bu nepřítomnosti osob nebo nevyužíváníprostoru lze výrazně snížit teplotu vzdu-chu, ale ve velice krátké době zmíněnouteplotu zvýšit bez rizika, že v prvníchokamžicích zbytečně vyhříváme stěnya teprve potom stabil izujeme teplotuv místnosti .

TK®-THERM je jedinečným řešením všu-de tam, kde je potřeba dosáhnout zatep-lení a není možné nebo vhodné použítvnější izolaci nebo jiné postupy zatep-lení. Tedy například v historických objek-tech nebo objektech s cennými neboatypickými fasádami, kde není možnéprovést venkovní opláštění izolačnímimateriály.

Zateplením stěrkou TK®-THERM nedo-chází ke zvýšení koncentrace CO2 v da-ných prostorech. V oblasti zateplení sou-kromých bytových jednotek a rodinnýchdomů byla zateplena plocha více jak 1 00tisíc m2. Veškeré potřebné informace

a zásadní reference o velkoplošné apli-kaci stěrky TK®-THERM najdete na in-ternetových stránkách www.tk-therm.cz

Výroba, poradenství, prodej, aplikace:TK-THERM isolations s.r.o.

U Křivačkárny 888757 01 Vsetín724 448 335

[email protected]

STĚRKA PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ

Page 17: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

1 7

Firma OBLOUKY Kostrhoun byla za-ložena v r. 1 989 jako truhlářská dílnazabývající se zakázkovou výrobou ve-škerých truhlářských výrobků.

V průběhu let vznikly ze strany zákaz-níků požadavky na výrobu „obloukovýchprvků“, takže firma se začala zabývatvývojem této technologie.

V současné době se zabýváme výhrad-ně touto výrobou a stal i jsme se spe-cial isty na „výrobu dřevěných obloukůz lepeného lamelového dřeva“.

Tyto obloukové prvky vyrábíme v nej-vyšší kvalitě a s vysokou přesností ja-ko konstrukční hranoly v pohledové i ne-pohledové kvalitě, s poloměry již odr = 40 cm.

Kromě klasických obloukových prvkůumíme vyrobit jakékoli obloukové křiv-ky - elipsy, vejce, vlnovky, atd.

S rozvojem této technologie vznikají vý-robky vysoké kvality a exkluzivníhovzhledu za příznivou cenu, které najdouvyužití především na stavbách, které sechtějí něčím lišit.

Naše produkty jsou certifikovány"Technickým a zkušebním ústavem sta-vebním Praha" dle EN 1 4080:2005,k výrobě používáme výhradně lepidlaPU dle norem EN 301 .

• vysoká pevnost• tvarová stálost• odolnost proti vlhkosti• kvalitní provedení• luxusní vzhled

• výj imečný design• dlouhá životnost

Výrobky zasíláme jako stavebnici s pod-robným montážním návodem.

V případě potřeby vám můžeme po-skytnout plný servis - včetně povrchovéúpravy a montáže.

Rozměry a provedení vám upravímedle vašeho přání.

OBLOUKY KostrhounOpava, Rolnická 1 4

605 1 45 691734 21 2 727

[email protected]

DŘEVĚNÉ OBLOUKY

Page 18: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

1 8

Stavíte nový dům nebo potřebujetejen obnovit střešní krytinu? Jednodu-ché a spolehlivé řešení, klasickouskládanou střešní krytinu v modernímprovedení, představuje český výro-bek společnosti TŘI PYRAMIDY, s.r.o.Kompozitní střešní taška, lehčí a pev-nější, s nulovou nasákavostí, snad-ným zpracováním a nejdelší zárukouna trhu.

Skládaná střešní krytina, jednoduše ře-čeno střešní taška, je staletími ověřenýzpůsob pokrývání střech. Vlastnosti a ži-votnost tašek závisely na použitých su-rovinách a technologii výroby. Kvalituvstupní suroviny řeší výrobci míchánímjílů z různých lokalit. Vynález cementuumožnil výrobu betonových tašek. Vývojzastavit nelze, keramika a beton majínového konkurenta.

Křemičitý písek, recyklovaný PETplast, kvalitní pigment

Tato kombinace surovin ve spojení s ino-vativní technologií přináší na trh per-spektivní lehkou střešní krytinu, která sipostupně získává své místo na slunci.Při výběru střešní krytiny se vám vyplatíposoudit její vlastnosti a výhody, kterépřináší.

Lehká a pevná zároveň

Metr čtvereční váží pouhých 25 kilogra-mů. Spotřebujete deset tašek o rozměru330 krát 420 mm. Ušetříte si komplikacespojené s vyztužováním krovů, napříkladu rozsáhlých zemědělských usedlostí.U novostaveb dokážete snížit spotřebuřeziva. Bez obav budete moci chodit pocelé ploše střechy, tašky mají únosnost7480 Newtonů.

Hladká a stálobarevná

Díky technologii výroby je lehká střešníkrytina probarvena ve hmotě a povrchkrytiny je trvale hladký. Obtížně seznečišťuje prachem, sazemi či pylem.Mechy a další organismy tak nemajíživný podklad pro jej ich růst. Hladkýpovrch snadno udrží v čistotě pouhýdéšť a sníh, střecha je samočistící.

Nenasákavá a UV stabilní

Nulová nasákavost souvisí s vynikající

mrazuvzdorností. Spolu se schopnostíodolávat ultrafialovému záření dávají ty-to vlastnosti předpoklad pro dlouhou ži-votnost jednotl ivých střešních tašek i ce-lé střechy.

Snadno zpracovatelná

Balení po šesti kusech zrychluje a zjed-nodušuje manipulaci. Snadné vrtání i ře-zání bez prachu a nutnosti řezné plochyošetřit vůči povětrnosti přispívá k vysokéefektivitě pokládky.

Bez starostí s odpadem

Společnost TŘI PYRAMIDY, s.r.o. navícodřezky krytiny odkoupí zpět a znovuzpracuje. Surovinou pro další výrobu bu-dou i tašky po uplynutí jej ich životnosti ,tedy za několik desítek let. Ušetříte ne-jen při pořízení nové střešní krytiny, alei při její výměně.

Záruka 36 let

Kvalitní suroviny, pečlivé zpracování, pa-rametry vysoké úrovně i snadná zpra-covatelnost při vlastní pokládce umož-ňují společnosti TŘI PYRAMIDY, s.r.o.poskytnout opravdu nadstandardní záru-ku. A majitel střechy se může těšit z je-jího neměnného vzhledu po desítky let.Kromě základní posuvné tašky vyrábíspolečnost TŘI PYRAMIDY, s.r.o. i taš-ky s odvětráním, půlené, zakončovací

a hřebenáče, zkrátka krytinu na celoustřechu. Vše v červené, červenohnědé,hnědé nebo břidl icově černé barvě. Víceinformací o kompletním sortimentu spo-lečnosti TŘI PYRAMIDY, s.r.o. najdetena www.tripyramidy.cz

TŘI PYRAMIDY, s.r.o.Třebíčská 1 362/85

594 01 Velké Meziříčí777 003 036

[email protected]

TERMOIZOLAČNÍ, LEHČÍ, PEVNĚJŠÍ A EKOLOGICKÁKRYTINA NOVÉ GENERACE

Page 19: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

1 9

Dřevo je jeden z nejstarších staveb-ních prvků, je velmi příjemné a mástále široké možnosti využití.

Pro architekty a pro stavebníky s přírod-ním a ekologickým cítěním je dřevo ne-postradatelný materiál .

Dřevo se používá jako hlavní stavebnímateriál u dřevostaveb a roubenek, dá-le jako nedílná část objektů pro někte-ré konstrukční části stavby jako krovya dřevěné stropy. Pro další části stavbyje použití dřeva rovněž typické – jednáse o oplocení, pochozí terasy, pergoly,dřevěné zahradní domky na nářadí, altá-ny, různé přístřešky na auto popřípaděna dřevo. Uvnitř staveb to jsou dřevěnépodlahy, obklady stěn, palubkové a ka-zetové podhledy, dřevěná schodiště a ji-né.

Dřevo je ovšem tak univerzální materiál ,že ve vlastním domě je z něj vytvořenoi vybavení nábytkem, bytovými doplňkya ostatní. Nakonec můžeme skončit ažu uměleckých předmětů sloužících k do-tvoření příjemné domácí atmosféry, jakojsou dřevořezby, sochy, dřevěné rámyobrazů a dokonce pro některé l idi takoblíbené samorosty.

Práce se dřevem, využití dřeva, obklo-pení se tímto materiálem – to jsou věcičlověku velmi blízké a příjemné. I nášatel ier rád pracuje s tímto krásným ma-teriálem (viz. ukázkové foto našich rea-l izací).

AK 99 s.r.o.Ing.arch. Petr Kříž

autorizovaný architektZelený Pruh 52/1 294

Praha 4241 41 0 353

[email protected]

MÁME RÁDI DŘEVO

Page 20: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

20

Říkáte si, že to není možné? Dům3+kk na klíč již od 999.000 Kč (bezDPH) - a to včetně projektu umístěnína pozemku ZDARMA? Řešením jsoupokročilé technologie dřevostaveb,jejichž výsledkem jsou pak modernínízkonákladové a nízkoenergetickédomy. Jen vědět, kde je hledat...

Společnost Dumrazdva.cz přináší na trhvarianty nízkoenergetických a nízkoná-kladových domů opravdu pro každého.Za dodržení všech standardů a přede-psaných norem /EU, SN/ nabízí mnohotypových variant a velikostí domů. A tovše ve vysoké kvalitě a - oproti ostatním- v nízkých cenových relacích.

Je z čeho vybírat

Nejde jen o cenu. Důležitá je též va-riabil ita, možnost výběru. Firma dodávásvé stavby v jakémkoliv standardu - odjednoduché ekonomické stavby až postavbu pro náročné uživatele. To je mož-né díky celé škále nabízených nadstan-dardů, kdy si zákazník může zvolit, coa v jaké cenové kategori i by si přál.Kompletní nabídka - včetně cen - jev elektronickém katalogu na webovéadrese www.dumrazdva.cz. Firma sespecial izuje hlavně na stavby na klíč, aledomy mohou být kl ientovi předány téžv různém stadiu rozpracovanosti - podlejeho přání.

Dalším důležitým kritériem, které staveb-ní firmy rozlišuje na ty dobré a ostatní, jerychlost. Díky zkušenostem a promyš-lenému využití technologií dřevostavebjsou schopni dodat stavbu na klíč do2 měsíců po převzetí základové desky.

Proč dřevostavbu

Zaujala vás nabídka a přemýšlíte, zdazvolit dřevostavbu?

Moderní, správně navržené a realizova-né konstrukce a stavby na bázi dřevamají řadu předností. Jde zejména o nižšínáklady v průběhu stavby i samotnéhobydlení. Firma zaručuje kvalitu montova-né stavby svou odborností a dlouholetoupraxí s dřevostavbami v tuzemsku. Stav-ba má vysokou morální a technickouživotnost - s minimálními nároky naúdržbu ze strany uživatele.

Nic nenahradí možnost projít si ve sku-tečnosti dům, o kterém uvažujete, vše siprohlédnout na vlastní oči a osahat. . . Odroku 201 0 je proto pro zájemce otevřenvzorový projekt: nízkoenergetický dům –Dům s podkrovím C. Najdete ho na ad-rese: Sedlecká cesta 783, Zdiby – Brnky(u Prahy).

3 otázky pro zástupce firmy:

Proč by měl člověk uvažující o stavběrodinného domu zvolit právě vašispolečnost?

Stavíme stavby, ve kterých se příjemněbydlí. Máme osobní zkušenost - samibydlíme v našich stavbách.

Dřevostavby a jej ich projektování násbaví, máme o naše zákazníky upřímnýzájem – poskytujeme kupujícím osobní,l idský přístup, partnerství.

Od roku 1 993, od kdy působíme ve sta-vebnictví, máme za sebou řádově stov-ku realizovaných domů a nasbíral i jsmemnoho zkušeností na trhu. Tím, že jsmearchitektonická a stavební společnost,garantujeme kvalitu projektu i stavby.Odstranil i jsme rozpor mezi projektan-tem a realizační firmou. U nás to mázákazník „s architektem po boku – odprojektu – až po předání klíčů“. Stavímerychle a jednoduše, bez rizika pro našezákazníky. A za rozumné ceny. Stavímez kvalitních materiálů. Používáme mo-

MODERNÍ DŮM NA KLÍČ – POD MILION KORUN

Page 21: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

21

derní technologie a ručíme za kvalitníprovedení. Moderní je poctivé chovánív duchu - co zákazníkovi slíbíme - do-končíme. U nás ho nečekají žádná ne-příjemná překvapeníV

Na projektování a výstavbě našich domůse u nás podílejí pouze vysoce kvalifi-kovaní a profesně zdatní pracovníci, kte-ří svou práci neberou jen jako zaměst-nání, ale společně dýchají pro tuto věc.

Jaké služby vaše společnostzákazníkům nabízí?

Zejména nabízíme nadstandardní kvali-tu. Náš zákazník dostane víc, než jeběžné – náš standard je j inde nadstan-dard.

Základem je dobrý projekt. Díky našídlouhodobé zkušenosti s projektováníma realizací dřevostaveb dokážeme při-pravit kvalitní projekt (a následnou rea-l izaci) rodinných domů. Nejprve pozorněvyslechneme přání a představy zákaz-níka. Může si vybrat některý z našichkatalogových domů, který samozřejměochotně upravíme na míru podle přánízákazníků a podle parametrů dané par-cely. Nebo vymyslíme zcela nový důmmimo naše typové projekty. Projektovoudokumentaci poskytujeme k typové stav-bě zdarma.

Obzvláště klademe důraz na stavbuz kvalitních materiálů a pečlivost prove-dení. Cítíme odpovědnost za spokoje-nost zákazníka. Naše společnost použí-vá osvědčený stavební systém tzv. Twoby Four (2By4). Tímto systémem se sta-ví po celém světě: jde o dřevěnou rá-movou konstrukci, která je vyplněna te-pelnou izolací. Toto řešení dovoluje ši-rokou škálu variací, jak ve skladbě stěn,tak v jej ich konečné finální úpravě. Pou-žíváme pouze kvalitní a dlouhodobě pro-

věřené materiály od kvalitních dodava-telů. Stavební řezivo používáme zásad-ně tříděné, v průmyslových sušárnáchsušené a hoblované, a jen v kvalitěKVH. Použité materiály jsou uvedeny vestandardech stavby. Standardy stavbyjsou přílohou uzavřené smlouvy. Stavbulze samozřejmě rozšířit o další nadstan-dardní prvky a řešení.

Ručíme za kvalitu domu od první studieaž po realizovanou a zkolaudovanoustavbu, dokončenou na klíč. Na stavbuposkytujeme standardní záruční dobu -základní záruka 36 měsíců. Na přánízákazníků poskytujeme i nadstandardnízáruky na stavby - prodloužená záruka60 a 1 20 měsíců. A navíc - jsme tu stále– zákazník má jistotu dokončení, vyříze-ní reklamací.

Připravili jste pro rok 201 4novinky v nabídce?

Díky našemu zázemí a naší profesníkvalitě, nabízíme neustále všem našimzákazníkům naši jedinečnou službuzdarma – Architekt od projektu po klíč.Pro příští rok jsme proto připravil i novékatalogové domy. Zde bychom chtěl ipředevším vyzdvihnout náš nový mezo-netový dům M, který jsme připravil i ve

třech variantách s různými dispozicemihorního patra. Dům lze l ibovolně veli-kostně a dispozičně přizpůsobit všempožadavkům našich zákazníků.

Energetické parametry:

Není nic jednoduššího než, správně za-izolovat stavbu. Všechny naše domyjsou již ve standardu nízkoenergetické.Naše standardní skladby mají součini-tel prostupu tepla U= 0,1 7 W/m2K. Ok-na s izolačním trojsklem mají hodnotuU=0,9 W/m2K. Takto zaizolovaný důmmá již velmi nízkou spotřebu a nenípotřeba utrácet vel iké peníze za drahétopné systémy. Tato problematika máovšem více řešení a není nad osobníjednání, kde můžeme všechny variantyprobrat.

Ing. arch. Tomáš Dětákarchitekt a spolumajitel firmy

DUMRAZDVA s.r.o.Zdiby, Sedlecká cesta 783775 1 29 708, 603 907 706

[email protected]

www.facebook.com/pages/Dumrazdvacz

Page 22: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

22

Společnost Projekt Němeček s.r.o.dodává na český trh jako výhradnízástupce olejové radiátory od švéd-ského výrobce - společnosti GNOSJÖKLIMATPRODUKTER.

Elektrické ocelovéolejové radiátory – ORS

• Ocelové olejové radiátory ORSjsou moderní, tiché, vysoce efektivníspotřebiče určené k vytápěnívšech typů interiérů.

• Lehké ploché radiátory plněnéekologickým olejem v bílé barvě,ideální pro použití v domech, bytech,chalupách, kancelářích, nemocnicích,školách, mateřských školách, a všudetam kde je požadavek vysoké čistotya potřeby příjemného tepla.

• Radiátory jsou tiché a bez zápachu,vytváří příjemné mikroklima bezvysušeného vzduchu a přepálenéhoprachu, proto jsou ideální v prostorech,kde se pohybují osoby trpící alergiemi.

• Nevyžadují speciální údržbu,jej ich provoz je spolehl ivýs dlouhou životností.

• Přispívají k výrazné úspoře elektrickéenergie a udržují stabilní teplotu.

• Dodávají se s mechanickýmtermostatem 5 – 35 °C.

• Díky této technologii , podpořenéintel igentní regulací, nabízejí radiátorysvým uživatelům vynikajícítopné vlastnosti .

• Dokážou poskytnout ideální tepelnoupohodu a zároveň úspornýbezúdržbový provoz.

• Možnost přidělat na zeď i do stojanu.• Toto vše za velmi příznivou cenu.

Výhody olejových radiátorů

• Rychlá a jednoduchá montáž.• Velmi nízké realizační náklady – nenítřeba teplovodního rozvodu, komínu,přípojky plynu, úspora místa(není třeba kotelna nebo technickámístnost) a nulové náklady na údržbu.

• Jel ikož při vytápění objektu využívámelevnější elektrickou energii v nízkémtarifu, šetříme při provozu všechelektrických spotřebičů v domácnosti.

• Jednoduchá regulace přímona radiátoru, možno nakombinovats napojením na centrální termostat.

O známce nejvyšší kvality svědčí použí-vání těchto radiátorů ve Skandinávii , a toj iž od roku od roku 1 998.

Projekt Němeček s.r.o.Vysoké Mýto, Presslova 264

777 830 760, 777 336 1 [email protected]

www.olejoveradiatory.cz

NEJNIŽŠÍ POŘIZOVACÍ NÁKLADY NA KOMFORTNÍVYTÁPĚNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH DŘEVOSTAVEB

Page 23: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

23

Třetí největší švédský výrobce barevColorex Sweden AB existuje na trhuvíce jak 50 let. Výrobní závod leží najihozápadě země, 1 00 km severně odGöteborgu. Jako jeden z mála evrop-ských výrobců barev rostl firmě obrati v období uplynulé krize, proto bylav zimě 201 2 - 201 3 kapacita závodurozšířena na dvojnásobek. Provoz jevybaven nejmodernějšími technolo-giemi, vlastním vývojem a laboratoře-mi. Exportuje se 40 % produkce a tonejen do ostatní Skandinávie, ale i dodalších evropských zemí (Anglie, Ně-mecko, Polsko aj.), od minulého rokui do České republiky.

Filozofií firmy není velkosériová výrobalevných barev, ale naopak produkce vel-mi kvalitních výrobků, u kterých jsou dí-ky unikátním výrobním procesům a ab-senci byrokratického řídícího aparátudosahovány příznivé prodejní ceny. Zá-jemce nalezne v nabídce veškeré typyklasických stavebních nátěrů. Zboží seprakticky nevyrábí na sklad, objednávkyjdou průběžně do výroby a expedice.

Švédsko je země lesů, bytovou výstavbudodnes tvoří z 90 % dřevostavby. I protojsou těžištěm výroby Colorexu vodouře-ditelné barvy na dřevo pro vnější i vnitřnípoužití. Jak je ve Skandinávii obvyklé,klade firma velký důraz na ochranu ži-votního prostředí. Výroba je certifiková-na dle kvalitativní normy ISO 9001 a dleekologické normy 1 4001 . Velká část in-teriérové produkce má navíc evrop-skou ekologickou pečeť „ECO – květina“a skandinávskou „Labuť“. U rozpouště-dlových barev se používají výhradněbezaromátové složky s vyšším bodemvzplanutí, což zvyšuje bezpečnost přidopravě a skladování. Výroba je častoupravována na míru podle aktuálních

požadavků zákazníků, hranicí pro vlastnívýrobek včetně potisku speciální etiketyje množství 800 litrů na produkt.

Protože v ČR – na rozdíl od Švédska –dominují u nátěrů dřeva polomatné roz-pouštědlové lazury, vyvinul Colorex pronáš trh speciální středněvrstvou lazuruColorex Norden v 1 0 nejprodávanějšíchodstínech. Laboratorní zkoušky trvan-l ivosti prokázaly, že se lazura pohybujev kvalitativní špičce českého trhu. Velmipozitivní byl i ohlas při loňských reali-zacích.

Překvapivě vysoký zájem je též o spe-ciální napouštěcí oleje, především o nej-kvalitnější z nich – Čínský tungovýolej . Obsahuje 85 % oleje ze semenstromu tung, který se vyznačuje velmijemnou nanomolekulární stavbou, umož-ňující lepší hloubkovou penetraci nežběžné oleje. Dřevo je výborně chráněnépřed vlhkostí, nevznikají praskl iny ani

hni loba. Optimální oblastí použití jsoudřevěné fasády nebo venkovní terasy.

Velmi exponovanou oblastí bývají nátěryoken. Zde se osvědčuje pololesklý vo-douředitelný email Colorex Excellentna bázi polyuretanu a akrylátu. Unikátnítzv. skořápková technologie zajišťuje tvr-dý povrch odolný proti poškrabání a UV-záření, současně však zůstává zachova-ná i pružnost nutná pro dřevěné povr-chy. Barva se používá jako základníi vrchní, apl ikuje se štětcem.

Další podrobnosti o sortimentua distribuci Colorexu (e-shop)

naleznete na

www.colorex-sweden.czwww.h-color.cz

ŠPIČKOVÉ BARVY NA DŘEVOZE ZEMĚ PŮLNOČNÍHO SLUNCE

RD Chocerady - Čínský tungový olej (foto: Penatus s.r.o.)

Page 24: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

24

Hlína je darem přírody. Tisíce let lidébudovali zdravá obydlí z hlíny – tavšak byla téměř vytlačena průmyslo-vými stavebními materiály. Lemix® jenová hliněná stavební deska pro su-chou výstavbu. Dar přírody, který jepřetvořen pomocí sofistikované tech-nologie s nízkou energetickou nároč-ností, bez chemických procesů, namoderní a odolný přírodní stavebnímateriál.

Lemix® je moderní, ekologický výrobekpro výstavbu interiérů a může být stejněsnadno plánován jako konvenční sádro-karton. Lemix® je tak ideální alternati-vou pro výstavbu interiérů dřevostaveba montovaných domů. A to proto, žetento stavební materiál je velmi vhodnýpro l idi , kteří chtějí žít ve zdravých do-mech. Kde můžete použít sádrokarton,tam jsou Lemix® desky výrazně lepšíalternativou.

Lemix® je přírodní produktbez znečišťujících příměsí,pro nejlepší domácí klima:

• Má výbornou akumulační vlastnost,kdy po natopení drží dlouho teploa naopak v létě udržuje uvnitř domupříjemné klima. Přispívá tak k ideálníregulaci teploty v místnosti .

• Udržuje v sobě stále určitou vlhkost -tudíž nedochází k vysušování vzduchuv místnosti a je stále příjemné klima.Zároveň vlhkost regulujea chrání tak před plísní.

• Díky vysoké hustotě velmidobře pohlcuje hluk.

• Vytváří difúzně otevřený systéms kapilární průchodností - propouštípáru a je tak vhodnýi pro vlhké prostory.

• Neutral izuje látky znečišťující ovzdušía přitom neuvolňuježádné toxické výpary.

• Pohlcuje pachy a je nehořlavý.

Lemix® má mnoho způsobů využití - odopláštění příček až po kompletní půdnívestavby. Je použitelný jako suchá omít-ka a díky jednoduché konstrukci bezsložitých vyrovnávacích vrstev a křeh-kých spojů je vhodný k zakrytí vnitřníizolace a výstavbě interiérů.

Lemix® desky se šroubují nebo sponkujík obvykle používaným nosným konstruk-

cím suché výstavby nebo k celoplošnépodkladové konstrukci. Desky je možnořezat přímočarou nebo okružní pi lou,stejně tak i všemi nástroj i pro opra-cování dřeva nebo kamene. Na spojedesek se používá široká výztužná pás-ka, která se zapracuje hl iněnou stěrkou.Pro povrchovou úpravu se používají hl i-něné omítky, které mohou být apliko-vány několika způsoby v závislosti natypu konstrukce a požadovaných vlast-nostech.

Dodavatel pro ČR: CIKO s.r.o.Předměřice nad Jizerou čp. 1 5

326 329 [email protected]

www.hlinene-desky.cz

MODERNÍ A ZDRAVÁ HLINĚNÁ STĚNA

Page 25: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

25

Firma OK PYRUS, s.r.o. vyvinula cer-tifikovaný konstrukční systém určenýpro realizaci moderních nízkoenerge-tických roubených staveb - masivnídvoustěnu s vloženou tepelnou izola-cí. Toto řešení reaguje na stále sezpřísňující požadavky na tepelnětechnické vlastnosti kladené na obál-kovou konstrukci stavby a na vše-obecně zvyšující se zájem o nízko-energetické dřevostavby.

Moderní certifikované dřevostavby z ma-sivu nabízejí svým obyvatelům v porov-nání s ostatními stavebními technolo-giemi unikátní vlastnosti – stavba přiro-zeně „dýchá“ (konstrukce obvodové stě-ny je difúzně otevřená), dřevo odbou-rává elektromagnetický smog a statickouelektřinu (v interiéru se nevíří prach –ideální kl ima pro alergiky), dřevo taképřirozeně reguluje vlhkost uvnitř objektua v neposlední řadě vytváří ukl idňující,přívětivou atmosféru a pocit souzněníčlověka s přírodou.

Roubená dvoustěna je zhotovena z ma-sivního, vysušeného, lepeného dřeva(BSH) s průběžně svisle vloženou te-pelnou izolací z minerální vlny. Díkytomuto konstrukčnímu řešení je možnéu roubených stěn dosáhnout doporuče-ných hodnot součinitele prostupu teplapro nízkoenergetické domy.

Velkou výhodou použití vysušených dře-věných profi lů na nosné obvodové stěnya stropní konstrukci je naprostá elimina-ce sedání stavby vlivem sesychání dře-va a další nežádoucí chování nevysuše-ného masivu (praskání, kroucení atp.),které se jinak běžně vyskytuje u roube-nek zhotovených ze surového dřeva.Stavba tak nemusí projít několikaměsíč-ní technologickou přestávkou pro „dose-

dávání“ roubených stěn, kterou musíabsolvovat dřevostavby postavené zesurového dřeva. Běžná doba výstavbyrodinného domu tak nepřesahuje půlroku a díky systému suché výstavby lzerealizovat roubenky i přes zimní období.

Životnost roubených staveb z masivuje vícegenerační, zcela srovnatelná sezděnými stavbami a např. oproti send-vičovým (skeletovým) dřevostavbám jeněkolikanásobná. Dřevostavba z masivuje proto dobrá životní investice.

OK PYRUS, s.r.o.Brno, Husovická 4

541 21 8 447, 608 826 [email protected]

MODERNÍ NÍZKOENERGETICKÉ ROUBENKY

Page 26: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

26

INTERIÉROVÉ DVEŘE MOHOU VÁŠ DOMOVOZDOBIT JAKO DOKONALÝ ŠPERK

Ve svých představách o krásném in-teriéru s originálními dveřmi již nemu-síte slevit. Chcete vnímat příjemnoustrukturu materiálu, vybírat z několikamodelových řad a různých typů i de-korů při zachování vysoké kvality a tovše za přijatelné ceny? Pak jsouPRÜM Designové dveře tou správnouvolbou.

Novinka 3D povrch dveří

O dalším rozměru ví své novinka, kterádokazuje, že povrch dveří může mít i 3Drozměr. Nové 3D dekory – Touch piniea Touch dub, které s sebou přinášínevšední designový pohled pro každýinteriér. Navíc jsou tyto povrchy velicepříjemné na dotyk – dveřní křídlo neníhladké, 3D struktura s imitací dřevníchvláken evokuje strukturu přírodních ma-teriálů a přitom mechanická odolnost jeshodná s laminovým povrchem.

Hit letošní sezóny – výplňové skloWOOD připomínající strukturu dřeva

Jsou elegantní, s čistými l iniemi, a de-signové výplňové sklo WOOD jim dodápunc dokonalosti . Moderním interiérůmprostě slušet musí, vašemu domu či by-tu dodají nový rozměr.

Přesvědčte se o kvalitě dveří navlastní oči

Krásu vidíte na první pohled. Ale o kva-l itě je třeba se přesvědčit. To samozřej-mě platí i u dveří. Je dobré vidět dveřena vlastní oči, seznámit se s detai lnímřezem, sáhnout si na strukturu povrchu,ale také vnímat dveře v prostoru. Tovšechno vám umožní naše vlastní vzor-kové prodejny PRÜM v Brně, Ostravě,Táboře nebo v Bratislavě či PRÜMpartnerské prodejny na různých místechČR.

Chcete-l i otevřít nové dveře do krásnéjarní atmosféry, je teď pravá chvíle projej ich výběr a objednávku na internetovéstránce www.prum.cz/sortiment

W a Weinzettl, s.r.o.Soběslav, Rašínova 494/II

800 306 [email protected]

www.prum.cz

Page 27: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

27

Dubnem letošního roku je otevíránadalší výzva pro příjem žádostí o do-taci „Nová zelená úsporám“ mimojiné i na pasivní domy, tedy domys velmi nízkou spotřebou, nebo domynulové. Proč si nevzít peníze, kteréstát dává a požaduje za ně jenrealizaci kvalitní stavby, což by mělobýt v dnešní době samozřejmostí.

Připravil i jsme pro vás nabídku typovýchprojektů pasivních domů, k jej ichž reali-zaci dostanete, jako třešničku na dortu,odměnu ve formě dotace 435.000,- až585.000,- Kč. Jde o projekty domů a je-j ich modifikace, které už byly realizoványa životem prověřeny. Jak takový důmfunguje, si můžete prohlédnout na na-šich webových stránkách www.karon.cz.

Naše zkušenosti vám pomohou propléstse množstvím informací a spletí nabí-dek, protože „Není PASIV jako PASIV“.

Projekcí a výstavbou pasivních domůa zejména dřevostaveb se zabýváme vícnež 1 0 let a v praxi jsme si ověři l i , žedřevostavba je pro pasivní standard nej-lepší technologie. Zvláště, když je todřevostavba z masivního dřeva, panelů,které mohou zůstat v interiéru pohledovéa poskytnou tak navíc svým uživatelůmpřímý kontakt s nejkrásnějším z přírod-ních stavebních materiálů, dřevem.

Nabídku máme jak pro svépomocnouvýstavbu v podobě poradenství, odbor-ného vedení stavby, prověřování subdo-davatelů materiálů a ostatních služeb,které si výstavba pasivních domů žádá,tak můžeme nabídnout i stavbu na klíč,nebo do jakékoliv fáze rozestavěnosti.V případě zájmu také zajišťujeme vy-pracování žádosti o dotaci včetně všechpotřebných výpočtů a dokladů.

Dřevostavby NOVAPASIV vám zajistíspokojený život, zdravé prostředí provás i vaše děti.

Co tedy nabízíme:

• projekty pasivních domů,ověřených provozem

• úpravy projektů dle vašich potřeba přání

• úpravy projektů na zděnou technologii ,nebo dům nízkoenergetický

• dopracování projektu pro konkrétnístavební pozemek

• zajištění stavebního řízení• částečnou, nebo kompletní real izaci• poradenství, stavební dozor• vypracování, případně i podánížádosti o dotaci

Je ale třeba zdůraznit, že nejde jeno dotaci, ale především o kvalitní a zdra-vé bydlení, při minimálních provozníchnákladech.

KARON s.r.o.79803 Prostějovičky 97

731 41 8 060, 605 483 602Tel./fax: 582 393 620

[email protected]

DŘEVOSTAVBA JAKO SYMBOL VZTAHU K PŘÍRODĚTypové projekty pasivních dřevostaveb ověřených praxí (životem)

Page 28: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

28

Tento rok se ve společnosti Bramacopět nese ve znamení novinek, kteréobohatí trh se střešními krytinami.Kromě nových praktických výrobkův oblasti nadkrokevních izolací nebostřešního příslušenství dominuje le-tošní nabídce novinka, která určí dal-ší vývoj výroby střešních tašek.

Dotek budoucnosti

Jeden z nových výrobků – betonovástřešní taška Bramac Classic s unikátnítechnologií STAR - je totiž skutečněhvězdou na trhu střešních tašek. Jednáse o novinku v technologii výroby střeš-ních krytin, kterou můžeme označit zavývojový skok v této oblasti . BramacSTAR přináší zákazníkům úplně jinoukvalitu a bezpečnost.

Střešní taška s technologií STAR vynikácelou řadou inovovaných funkcí. Vyzna-čuje se unikátně hladkým a vzhledověatraktivním povrchem. Výrazně pevnétělo tašky představuje účinnou ochranupřed extrémními vl ivy počasí, jako jsounapříklad krupobití, bouřky a silné deště.

Do povrchu integrované speciální pig-menty odrážejí třikrát více infračervené-ho záření než běžné tašky. Odrazemtohoto záření se snižuje teplota na spod-ní straně tašek Classic STAR až o 1 0°.To oceníte především v letních měsí-cích v podkrovních místnostech. Unikát-ní technologie přináší zvýšenou ochranupřed usazováním nečistot a dlouhodo-bou ochranu původní barevnosti.

Velkou předností je také jedinečný před-ní řez tašky. Hrana tašky je po celémřezu hladká a zvyšuje tak ochranu předuchycením mechů a řas. Optimalizovanýtvar je výsledkem nové výrobní techno-logie.

Technologie STAR, kterou disponujev České republice pouze firma Bramac,je aplikována na střešní krytinu BramacClassic. Tělo tašky je na povrchu přimikroskopickém zvětšení pórovité. Z to-hoto důvodu se na něj apl ikuje vrstvaprobarveného jemnozrnného betonu,který zaplní všechny póry. Na tentohladký podklad se pak nanášejí barevnékrycí vrstvy s reflexní ochrannou úpra-vou STAR.

S technologií STAR udělal vývoj výrobystřešních tašek významný krok kupředu.Zákazníci Bramacu se proto mohou v le-tošním roce těšit na daleko odolnějšía kvalitnější střešní krytinu.

Vyberte si svoji novou střechu nawww.bramac.cz

NOVÁ GENERACE STŘEŠNÍCH TAŠEK BRAMAC STAR

Page 29: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

29

Pořídili jste si nový moderní důma chtěli byste k němu i moderní pří-slušenství? Garáž v atraktivním de-signu, která bude sledovat trendydnešního moderního bydlení? Za-hradní domek, který dotvoří vzhledvašeho domu a zahrady? Pokud ano,máme pro vás tip – podívejte se nawebové stránky společnosti Natur-mont s.r.o. a jejich zahradního pro-gramu NATURHOUSE®.

Výrobce zahradního programu - firmaNaturmont s.r.o. byla založena v roce2000 a od té doby působí v oblasti dře-vovýroby. Ve spolupráci s projekčnímatel iérem Projectstudio8 pro vás vytvo-ři la sortiment moderních dřevostaveb azahradního příslušenství řady NATUR-HOUSE®. Jedná se o několik řad mo-dulových domů, zahradních domků nanářadí, garáží a parkovacích stání, ven-kovních saun a ostatního zahradníhopříslušenství (pergoly, terasy, kotce propsy atd.), to vše v jednotném modernímdesignu.

Díky velice atraktivnímu vzhledu, velmivysoké kvalitě provedení a stylové pro-pracovanosti detai lů získal zahradní pro-gram NATURHOUSE® oblibu u zákazní-ků po celé České republice a v posled-ních letech prorazil i za hranicemi, ze-jména v Německu, Rakousku a na Slo-vensku.

Zahradní program NATURHOUSE®

zahrnuje:

• zahradní domky• modulové domy• garáže a parkovací stání• venkovní sauny• zahradní příslušenství

Veškeré výrobky NATURHOUSE® jsouvyráběny ve výrobním závodě a k zá-kazníkovi bývají přepravovány již v hoto-vém stavu. Proto je možné ukončit veš-keré práce spojené s dodávkou již ně-kolik hodin po jej ich dovezení na místo.

Zaujala vás fi lozofie zahradního pro-gramu NATURHOUSE®? Doporučujemevám navštívit naše internetové stránkywww.naturhouse.cz, kde najdete velkémnožství inspirací při hledání vašehořešení, odpovědi na vaše dotazy a sa-mozřejmě i možnost zadat bezplatnoupoptávku vámi vybraného produktu.

Naturmont s.r.o.Plzeň, Konvalinková 5A

tel. 377 458 028608 500 1 23, 724 900 001

[email protected]

K MODERNÍMU DOMU MODERNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ -NATURHOUSE®

Page 30: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

30

ISOVER DO DŘEVOSTAVEB

Divize Isover, která je součástí sku-piny Saint-Gobain Construction Pro-ducts CZ, je již desítky let odborní-kem v oblasti zateplování a izolač-ních materiálů. Díky neustálému vý-voji a inovativnímu přístupu drží kroks moderními technologiemi a meto-dami ve výstavbě. Dřevostavby patřík oblíbeným formám bydlení, i pro-to Isover vyvinul několik produktů,které dřevostavbě pomohou být plněfunkčním domem a to jak v oblastitepelné izolace, tak akustiky či požár-ní bezpečnosti.

Možností, jak dřevostavby zateplit, jemnoho, vždy však záleží na konkrétnímočekávání majitele. Nejčastěj i se zatep-lení provádí vložením tepelné izolace dopřipravených roštů obvodové stěny, kte-rá se následně z obou stran zaklopípomocí desek, často na bázi dřeva čisádrovláknitých materiálů. Speciálně propotřeby dřevostaveb Isover vyvinul des-ky z minerální vlny Isover Woodsil , kterévlastnostmi naprosto zapadají do všechvnějších i vnitřních stěn či prefabrikova-ných konstrukcí. Jak již bylo zmíněno,největšími přednostmi jsou nehořlavostdosahující stupeň třídy reakce na oheňA1 , velmi dobré tepelně-izolační vlast-nosti , kdy λD je 0,035 W.m-1 .K-1 a vý-borná akustická pohltivost. Samozřejměbychom výčet měli rozšířit i o velmi nízkýdifúzní odpor, ekologickou a hygienickounezávadnost, dlouhou životnost nebonapříklad odolnost proti dřevokaznýmškůdcům, hlodavcům a hmyzu. Stejnějako všechny minerální izolace v des-kách umožňuje i Woodsil velmi snadnoumanipulaci při apl ikaci.

Pro plně funkční dřevostavby je důležitátaké práce s vlhkostí. Jako v každémopláštění budovy je i zde potřeba zvážit

využití parobrzdy či parozábrany, abynenavlhly dřevěné konstrukce včetněizolací. Zde je geniálním a patentova-ným pomocníkem parozábrana IsoverVario KM Duplex UV, která byla vyvinutatak, aby v zimním období vlhkost z in-teriéru nepropouštěla, v létě naopak do-káže „větrat“ a pomáhá vysušit případ-nou vlhkost v dřevěné konstrukci či mi-nerální izolaci.

V neposlední řadě je třeba zmínit půdníprostory. Kromě obvodových stěn a pří-ček, je možné Woodsilem zateplit i pro-stor mezi krokvemi či obytné podkroví,aby nám teplo neunikalo střechou. V ne-obydlených půdách pak Isover nabízíúsporné systémové řešení při zachovánítepelně izolačních, odkládacích a záro-veň pochozích vlastností půdy ve forměkombinace minerální vaty a EPS. Sys-tém Isover STEPcross využívá pevnostiEPS trámců v kombinaci s tepelnouúčinností měkčích desek z minerálních

vláken. Aplikace je jednoduchá bez te-pelných mostů a s minimálním zatíže-ním stropu. Navíc je sytém STEPcrosscenově velmi dostupný.

Doporučené montážní postupy, technic-ké l isty i možnost nakoupit naleznete nawww.isover.cz.

Divize Isover, Saint-GobainConstruction Products CZ a.s.

Praha 1 0, Počernická 272/96infolinka:

800 ISOVER (800 476 837)[email protected]

Page 31: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

31

Krásná funkční střecha je nepochyb-ně korunou domu. Fyzicky ochraňujehodnotu celé stavby, ale také zásadněpřispívá k celkovému stylu domu a je-ho vnímání ze strany jeho obyvatela okolí. Nejde jen o barvu střechy,resp. krytiny, která do značné míry ur-čuje vzhled vašeho domu. Svou důle-žitost pro vzhled mají i další prvky, naprvní pohled méně viditelné, nicméněmající zásadní úlohu v celkovém stylua funkci střechy jako systému. Každýšroub a čep má svou úlohu při stavběfungujícího střešního objektu a zá-sadní roli zde hraje kvalita materiá-lu. Těžko si lze s ohledem na kvalitua vzhled představit materiál s lepšímivlastnostmi pro zastřešení, než je fin-ská ocel. Komplexní systém pro za-střešení staveb z tohoto materiálu do-dává na český trh společnost Ruukki.

Od nosné konstrukceaž po střešní plechy

Funkční střecha zahrnuje také kompati-bi lní prvky od bednění po latě a zvenčíviditelné lemovky, ocelovou střešní kryti-nu, prvky střešního zajištění a okapovéžlaby. Každá část má svou vlastní, důle-žitou funkci z hlediska bezpečnosti stře-chy, její trvanl ivosti a designu. Kvalitnímateriály, správná instalace a dobrá

údržba garantují správnou funkci vašístřechy.

Nosná konstrukce představuje základnupro střešní plechy. Skládá se z kontrala-tí, latí a větracích pásů. Dobře stavěnánosná konstrukce také zlepšuje zvuko-vou a tepelnou izolaci střechy. Z kon-strukce střechy bezpečně odvádí kon-denzované vodní páry, které se podkrytinou mohou tvořit. Střešní ocelovéplechy chrání váš dům a jeho konstrukcipřed deštěm, větrem a sněhem. Jsoutaké nejviditelnější částí střechy. Střešníprostupy zajišťují řízené a vodotěsnéotvory pro vaši střechu. Mezi takovéotvory patří komíny, střešní okna a man-žety. Lemovky, hřebenáče a další doplň-ky dotvářejí vzhled vaší střechy. Těsněspojují různé prvky vaší střechy, čímž sedosahuje jednolitost, vizuální přitažl ivosta souvislost střechy.

Pro zachování stylu a dobrého stavu semusí všechny části střechy pečlivě vy-brat, přičemž musí být zachována vzá-jemná funkční i vizuální kompatibi l ita.

Systém odvodu dešťové vodypro všechny typy střech

Všechny střechy je třeba doplnit o fun-gující systém odvodu dešťové vody. Žla-

by, svody, svodové kanály a jiné prvkyvyrobené na míru účinně odvádějí deš-ťovou vodu ze střechy do vsakovacích čijímacích systémů. Nejdůležitější věcí je,aby byla voda odvedena bezpečně mi-mo základy budovy.

Podobně jako střecha, i systém odvodudešťové vody musí vydržet i ty nejnároč-nější podmínky. Systém odvodu dešťovévody Ruukki je vyroben z pozinkovanéoceli s oboustrannou barevnou povrcho-vou úpravou, dodává se v nejkvalitnějšípovrchové úpravě Pural s 50letou tech-nickou zárukou. Systém odvodu dešťovévody také přispívá k vzhledu vašehodomu.

Realizaci střešních systémů včetně pro-deje a poradenské činnost se zkuše-nostmi od roku 1 992 provádí firma

Concom Interrnational s.r.o.Praha l0, Ke Kablu 289

602 31 3 [email protected]

STŘECHA (TAKÉ) DĚLÁ DŮM

Page 32: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

32

V naší firmě Stavobazar se již 1 0 letzabýváme výkupem a prodejem sta-vebního materiálu, zejména staveb-ním materiálem našich předků, kterýtu je již 1 50 až 200 let.

Proč zrovna tyto staré věci?

Jednoduchá odpověď - jsou krásnéa mají ducha. Jedná se o přírodnímateriál převážně ručně zhotoven. Za-nechává stopy historie, spousty potua krásné práce, kde každý kus je origi-nál.

Na naší prodejně je možné vybrat dlaž-by, zdící materiál , koryta a jiné dekorač-ní doplňky ke stavbám ze dřeva nebok chalupám.

Mimo jiné vykupujeme i stavební mate-riály z dnešní doby od těch, kteří jez nějakého důvodu již nepotřebují, a ná-sledně je prodáváme těm, kteří ocenípřívětivé ceny a široký sortiment všehodruhu.

Rádi poradíme a těšíme se na váš zá-jem. Najdete nás v srdci českého ráje veVeliši u Jičína.

StavobazarJanda Petr

774 240 [email protected]

www.stavebnibazar.wgz.cz

STAVEBNÍ MATERIÁL Z DRUHÉ RUKYZA PŘÍVĚTIVÉ CENY

Page 33: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

33

Společnost Geus okna a.s., firma,která vznikla před jednadvaceti lety,se od začátku své existence speciali-zuje na výrobu a montáž oken a dve-ří. Výroba začínala u plastových okena brzy byla rozšířena o dřevěná Eurookna, špaletová okna a zimní zahrady.

Díky našim zkušenostem se nebojímeříci, že Geus okna a.s. je dnes takéspecial istou na výrobu a dodávku okena dveří do srubů. Máme vyřešeny po-stupy zaměření a montáží do všech typůsrubů (budovaných kanadskou, norskounebo ruskou technologií), do staveb z le-pených konstrukčních hranolů a klasic-kých dřevostaveb.

Montáž oken do srubů je prováděnaspeciální technologií, se kterou mámedlouhodobé zkušenosti. Je rozdílná protimontáži do klasických zděných domů.Rozdíl tkví v použití speciálního kotvící-ho materiálu a stavební izolační chemie.Jedno z hlavních úskalí montáže je, žesrubové kulatiny klesají dle použitéhodřeva a typu technologie, a tím pádemmusí být zajištěn dostatečný volný pros-tor pro dosed, tak, aby nedošlo ke zde-formování oken či dveří.

Firma Geus okna a.s. je schopna zajistitkompletní dodání výrobků i s obložkami,které zakryjí přechod mezi oknem srubo-vým materiálem a přitom stále umožnísesedání. Obložky jsou vždy vyrobenyze stejného materiálu jako okna a dve-ře a jsou opatřeny stejnou povrchovouúpravou pro zajištění stejného vzhledu.Používáme severskou borovici, smrk,meranti , dub a modřín. Naši montážní-ci jsou vyškoleni a special izováni na

všechny atypické montáže oken a dveří.Příprava stavebních otvorů a samotnámontáž není jednoduchá a proto by homěla provádět firma, která má s tímtozkušenosti a dlouhodobou praxi.

Společnost Geus okna a.s. dále vyrábía montuje i další atypické výrobky vhod-né pro dřevostavby jako zdvižně posuv-né dveře, shrnovací (skládací) dveře,prosklené stěny, špaletová okna včetnějej ich historických replik a oprav v pa-mátkových zónách a dodává zimní za-hrady na klíč. Navštivte osobně našepobočky nebo naše webové stránky.

Special ista na výplně otvorů do srubů

a dřevostaveb a zároveň vedoucí ob-chodního zastoupení Benešov:

Tomáš Hájek777 23 23 26

www.geusokna.cz

Děkujeme firmě Monivet za poskytnutí

některých fotek k prezentaci našich výrobků.

OKNA DO VAŠEHO SRUBU NEBO DŘEVOSTAVBY

Page 34: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

34

Stavíte si nový rodinný dům či byt,rekonstruujete starší objekt nebo jstese jen rozhodli změnit způsob vytápě-ní? Pokud uvažujete, jestli jako hlavnínebo doplňkové topidlo zvolit krb, jezde celá řada důvodů pro jeho poří-zení.

Důvody pro pořízení krbu:

• Krb je dominantní a dekorativníozdobou vašeho domova, kterámu dodá útulnost, romantiku a hřejivépohodlí, na které se bude těšit jak celávaše rodina, tak i vaši přátelé.

• Krb je efektivním zdrojem tepla,který šetří výdaje za energie, ročněaž o několik desítek procent.

• Teplo z krbu lze rozvést po celémdomě buď napojením do systémuústředního vytápění,nebo teplovzdušným rozvodembez topných těles.

• Topení v krbu je nezávisléna dodavatelích elektrické energiei plynu a je vaší j istotou i v případěpřerušení dodávky energií.

• Krb vydává teplo prakticky ihnedpo zapálení a je velmi pohotovýna přitápění v přechodných obdobích.

• Topení suchým dřevemnebo dřevěnými briketamije ekologické, protože neprodukujenadbytek kouřových zplodin.

Jestl iže vás argumenty pro pořízení krbupřesvědčily, obraťte se na profesionální-ho výrobce s mnohaletými zkušenostmiv oboru staveb krbů na klíč, firmu KrbyBerka, která je obchodním partneremvšech významných českých i zahranič-ních dodavatelů kamnářských výrobků.

Co vám nabízíme:

• Kompletní poradenství j iž od fázeprojektu při výběru vhodnéhoumístění krbu

• Správné dimenzování komínu• Vložkování, případně též frézováníkomínů ve starších domech

• Výběr krbové vložky z několika typů• Návrh designu obestavbya jeho vizualizace

• Položkový rozpočetna kompletní real izaci

• Stavbu krbu ze special izovanýchkrbařských materiálů

• Prodlouženou záruku na stavbui krbovou vložku při pravidelné údržbě

Využijte naší nabídky na bezplatnoukonzultaci přímo na místě stavby nebose při jďte poradit do naší kanceláře.Stavíme krby po celé České republice.Pokud vás naše nabídka zaujala, bude-me rádi, když nás budete kontaktovat.

Tomáš Berka – kamnářství:Přeštice, Příchovice 271

602 841 928Ing. Daniela Klimešová – kancelář:

Praha 4, V mokřinách 1 77/1 7728 979 236

[email protected]

KRBY – RUSTIKÁLNÍ I MODERNÍ TEPLO DOMOVA

Page 35: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

35

Špičkový design, vysokou kvalitua exkluzivní ceny – to vše vámnabízíme v e-shopu na internetovéadrese www.nardinabytek.cz speciali-zovaném na elegantní a praktickýzahradní nábytek.

Vítáni jsou u nás i všichni zájemci, kteříshánějí nadčasový gastro nábytek prosvou restauraci, penzion či kavárnu. Najednom místě tak snadno pořídíte kom-pletní sety nebo jednotl ivé kousky trendyzahradního nábytku, jehož společnýmjmenovatelem je uznávaný italský výrob-ce, společnost Nardi.

Díky pohodlnému nábytku si báječně od-počinete jak na zahradě pod pergolou čiv altánu, tak i na terase nebo u bazénu.

Co všechno vám nabízíme?

Pestrý sortiment produktů zahrnuje prak-tické a elegantní venkovní židle v kom-binaci hl iníku a konstrukčního plastu.Zajímavá a vysoce dekorativní je pro-vedení v kombinaci plast, hl iník a sklo,dále zahradní lavice, stoly, servírovacístolky. Širokou nabídku najdete v sek-ci originálních zahradních lehátek, nakterých jste si mohli hovět v některémz prázdninových letovisek po celém svě-tě.

Veškerý nábytek vám poskytuje vynika-jící posezení ve venkovních prostoráchi uvnitř domu, na balkonech, v restaura-cích či hotelu.

Výhody originálního nábytkus logem Nardi

Mezi přednosti , které zahradní nábytekNardi výstižně charakterizují, patří pře-devším nápaditý design a rozmanitábarevná provedení. Můžete se setkat jaks klasickými barvami, tak s trendovýmikombinacemi. Perfektně tak můžete sla-dit jednotl ivé kousky nábytku s ostatnímvybavením terasy, letní zahrádky nebointeriéru.

Obrovskou výhodou je prvotřídní mate-riál , 1 00% kontrolovaná výroba v Itál i ia špičkové zpracování. Díky těmto vý-hodám bude nábytek dlouho a výborněsloužit.

EVEREL S.R.O.Holešov, Třebětice 1 02

577 941 646602 742 922

[email protected]

ZAHRADNÍ NÁBYTEK NARDI OŽIVÍVAŠI ZAHRADU ČI VENKOVNÍ TERASU

Page 36: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

36

Kontaktní zateplovací systémy (tzv.ETICS – external thermal insulationcomposite system) se za posledníchvíce jak 20 let staly nedílnou součástíobvodových stěn. Uplatnění nacházínejenom při rekonstrukcích jako do-datečný tepelně izolační plášť domů,ale i při návrhu a realizaci novosta-veb.

Nespornou výhodou ETICS je, že vytvářína vnějším líci souvislou tepelně izolačnívrstvu s minimem tepelných mostů. Na-víc lze dostatečnou tloušťkou tepelnéizolace dosáhnout velmi dobrých izolač-ních vlastností celé konstrukce. To jedůležité zejména v dnešní době, kdy jevelký důraz kladen na minimalizaci te-pelných ztrát stavebními konstrukcemia s tím související spotřeby energií připrovozování stavebního objektu.

V případě projektování a realizaci domůs velmi nízkou spotřebou energií, je užitíETICS technicky zdaři lou a efektivní al-ternativou.

Při návrhu obálkové konstrukce, jejížsoučástí je ETICS, je však nezbytnévnímat konstrukci jako celek a z hlediskastavebně fyzikálního posuzovat celésouvrství od vnitřního líce až k vnějšímupovrchu.

V současnosti se velice často hovořío obnovitelných zdrojích nejenom v sou-vislosti s provozními energiemi, ale takés materiálovou základnou užívanou vestavebnictví. Do popředí se dostává dře-vo, dřevěné konstrukce a materiály nabázi dřeva.

Navrhování dřevostaveb je velmi speci-fickou oblastí z hlediska stavební fyziky.Obálkové konstrukce dřevostaveb vyža-dují velmi erudovaný návrh a vyžadujíi velmi pečlivé provedení.

Základní problematikou obálkovýchkonstrukcí a především u dřevostaveb jevlhkostní problematika, zejména z po-hledu transportu (šíření) vodní páry kon-strukcí.

Problematika dřevostaveb

Pro životnost dřevostaveb lze za rozho-

dující faktor považovat tepelně vlhkostnírežim dřevěné konstrukce v průběhuužívání. Vlhkost se netýká pouze ochra-ny dřeva proti biologickému napadení,ale týká se rovněž dimenzování těchtokonstrukcí dle ČSN EN 1 995-1 -1 – Eu-rokód 5: Část 1 -1 (viz 2) pro I . a zej-ména I I . mezní stav. Důvodem je, že vlh-kost dřeva má výrazný vliv na dotvaro-vání konstrukce. Určení vlhkostního zatí-žení dřevěné konstrukce by proto mělobýt nedílnou součástí návrhu obvodo-vých prvků dřevostaveb a to i jako jed-noho ze vstupních parametrů při static-kém návrhu konstrukce.

„Tradiční“ skladby dřevostaveb

Snad nejtypičtějším řešením obvodovéstěny dřevostavby, se kterým se lze set-kat u řady výrobců dřevostaveb a reali-začních firem pohybujících se v této ob-lasti , je skladba s klasickou fól iovou pa-rozábranou při vnitřním povrchu, tepel-nou izolací vkládanou mezi nosné dře-

věné sloupky a z vnější strany opatřenékontaktně zateplovacím systémem s pě-novým polystyrenem (viz obrázek 1 ).Kontaktní zateplovací systém je k pod-kladu připevněn pomocí lepící hmoty navnější opláštění. Opláštění může býtprovedeno například z cemetotřísko-vých, OSB či j iných desek. Obvykle seužívá celoplošné lepení desek izolantu.

U těchto konstrukcí je třeba mít napaměti, že konstrukce je z vnější stranyopatřena vrstvami s velkým difuznímodporem. Pokud provedeme výpočtovéposouzení, při správném návrhu a vpřípadě pečlivého provedení parotěsnévrstvy, zj istíme, že v takovýchtokonstrukcích výpočtově nedochází kekondenzaci vodní páry a jsou tudížsplněny požadavky dle ČSN 730540.Pokud se však zaměříme na tepelněvlhkostní podmínky nosné dřevěnékonstrukce, zj istíme, že rovnovážnávlhkost dřeva může dlouhodoběpřesahovat úroveň 20 % i přes to, že

KONTAKTNĚ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY TERMO+PRO DŘEVOSTAVBY

Obrázek 1 – Schéma skladby obvodové stěny dřevostavby s vnějším kontaktně zateplovacímsystémem s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu

Page 37: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

37

výpočet kondenzace a vypařování vodnípáry na první pohled žádný problémnesignalizoval. Takováto konstrukce pakdle Eurokódu 5 (viz 2) spadá do třídyvlhkosti 3, což odpovídá vnějšímu pro-středí. Pokud projektant či real izační fir-ma nemají dostatečné teoretické znalos-ti a praktické zkušenosti v oblasti dře-vostaveb, může to mít fatální následkypro statickou odolnost stavby a pro ži-votnost stavby.

Na základě uvedených poznatků lzeusuzovat, že užití pěnového polystyrenuv dřevostavbách může být při nepromy-šleném návrhu rizikové a že je výhod-nější apl ikace ETICS s tepelnou izolací zminerálních vláken. I zde je však třebaprovést pečlivé posouzení vlhkostní bi-lance, neboť obdobně jako v případězateplovacího systému s pěnovým poly-styrenem, se tepelná izolace z minerál-ních vláken připevňuje k podkladu lepe-ním – obvykle plnoplošným. Právě pod-kladní vrstva ETICS vytváří určitý „vřa-zený“ difúzní odpor, pod nímž můžedocházet ke kondenzaci vodní páry. Toznamená, že není vyloučena kondenza-ce vodní páry ve vrstvě cementotřísko-vých, OSB či j iných desek či na jejímvnitřním povrchu.

Technologie lepení izolantu na deskovýmateriál na bázi dřeva je též specifická.Pokud se používají pro opláštění desko-vé materiály na bázi dřeva nelze použítběžné minerální lepící hmoty. Standard-ní materiály na minerální bázi jsou přiužití na hladký a málo savý povrch de-sek velmi problematické. Adheze k pod-kladu je obvykle velmi nízká. Navíc ob-jemové změny podkladu vyvolané pře-devším změnami vlhkosti jsou obvyklevyšší, než je cementem vázané lepidloschopné dlouhodobě přenášet. Modulpružnosti cementem vázané lepící hmo-ty je obvykle pro uvedený účel nevyho-vující.

Vhodným řešením pro lepení k desko-vému podkladu na bázi dřeva jsou ma-teriály disperzní. Samozřejmě jsou zne-výhodňovány relativně vysokou cenou.Důležité je připomenout i vysoký faktordifúzního odporu disperzního materiálu,což musí být zohledněno při návrhu celéskladby konstrukce.

V nabídce zateplovacích systémů Ter-mo+ s klasickými tepelně izolačními ma-teriály z EPS i MW lze nalézt ověře-ná certifikovaná řešení pro dřevostav-by různých kvalitativních úrovní včetně

speciálních disperzních lepicích hmotsplňující výše popsané požadavky.

Difúzně otevřené systémydřevostaveb

Progresivním řešením, které se stálečastěj i uplatňuje u obvodových stěn dře-vostaveb, jsou tzv. difúzně otevřené sys-témy (viz obrázek 2). Pro tyto konstruk-ce jsou z hlediska vlhkostní bi lance v zá-sadě platné dva zásadní principy:

• V konstrukci se neuplatňuje klasickáfól iová parozábrana, nýbrž pouze„parobrzdící“ vrstva např. deska OSBpři vnitřním povrchu spojovanána pero drážku s přelepenými spoji .

• Vnější tepelně izolační vrstvaje tvořena dřevovláknitými deskami –výhodou je, že tepelná izolace(která je dostatečně tuhá)se v tomto případě připevňuje přímok nosné konstrukci pomocí kovovýchsponek a/nebo speciálních talířovýchhmoždinek, čímž odpadá „vřazený“difúzní odpor (odpadá aplikacedeskového podkladu a lepící vrstvy).Navíc difuzní odpor dřevovláknitýchdesek se pohybuje na úrovni minerálně

vláknitých tepelných izolací.

Pro takto navrženou konstrukci je rozho-dující vnější povrchové souvrství, neboťk případné kondenzaci bude docházetna rozhraní tepelné izolace (dřevovlák-nité desky) a povrchové úpravy. Ke kon-denzaci vodní páry může za určitýchpodmínek docházet, ale těsně pod vněj-ším omítkovým souvrstvím – v dřevo-vláknité desce pod armovací hmotoua omítkou.

V případě vzniku kondenzátu nebudeohrožena statická funkce konstrukce.Kondenzát může ohrozit a způsobitdegradaci vnějších vrstev a postupnouztrátu ochranné funkce povrchové úpra-vy (což je z čistě technického hlediskajejí zásadní funkce). Pro difúzně otevře-né systémy musí být zásadní pozornostvěnována volbě materiálové báze jedno-tl ivých součástí povrchového souvrství.To ovlivňuje životnost a funkčnost celékonstrukce.

V prvé řadě se jedná o finální povr-chovou úpravu. Pro zateplovací systémyjsou obecně definovány čtyři základnímateriálové báze – akrylátová (organic-ky vázaná), si l ikonově pryskyřičná, si l i-kátová, minerální. Nejnižším faktoremdifúzního odporu se obecně vyznačujíminerální omítky, nejvyšší mají naopak

Obrázek 2 – Difúzně otevřené obvodové stěny s dodatečným zateplením Termo+Diffu

Page 38: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

38

akrylátové. Obecně lze říci, že akryláto-vé omítky jsou pro difúzně otevřené sys-témy nevhodné.

Druhou důležitou součástí povrchovéhosouvrství jsou penetrační mezinátěry. Tyvedle toho, že zprostředkovávají kontaktfinální omítky k výztužné vrstvě, sou-časně snižují její nasákavost a tím jichrání proti porušení mrazem. Na dru-hou stranu však penetrace ovlivňujeekvivalentní difúzní tloušťku celého sou--vrství.

Zatímco v případě penetrací na anorga-nické bázi (ve většině případů minerál-ních) by bylo možno zvýšení ekviva-lentní difúzní tloušťky zanedbat, u orga-nických materiálů by vliv penetrace mělbýt naopak zahrnut vždy. Ekvivalentnídifúzní tloušťka organického penetrač-ního mezinátěru totiž může přesahovat0,25 m, což v zásadě velmi významněovlivňuje vlhkostní bi lanci – tedy kon-denzaci vodní páry na rozhraní tepelnéizolace a povrchového souvrství.

V neposlední řadě je zde finální nátěr.Zatímco akrylátové, si l ikonové a sil iká-tové omítky finální nátěr v zásadě ne-vyžadují, u minerálních omítek je z dů-vodu sjednocení barevnosti povrchuvhodné nátěr provést. I zde si je všaknutno uvědomit, že barevný nátěr zvět-šuje výslednou ekvivalentní difúzní tlou-šťku povrchového souvrství a neměl byproto být při tepelně technickém hodno-cení konstrukce zanedbán.

Z tohoto vyplývá, že návrh kontaktníhozateplovacího systému resp. povrchové-ho souvrství u dřevostaveb bez znalostipotřebných stavebně fyzikálních para-metrů jednotl ivých materiálů lze pova-žovat nepřípustný, neboť každá taková-to konstrukce by měla být ověřena vý-počtově z pohledu bilance kondenzacea vypařování vodní páry.

Povrchová souvrství Termo+ prodifúzně otevřené systémydřevostaveb

Při výběru povrchového souvrství prodifúzně otevřené obvodové konstrukcebylo rozhodující dosažení co nejnižšíekvivalentní difúzní tloušťky tak, aby by-lo v maximální míře vyloučeno možnériziko kondenzace v konstrukci. Na tom-to základě bylo vytvořeno řešení povr-chového souvrství Termo+Diffu pro di-fúzně otevřené konstrukce s dřevovlák-nitou deskou (viz tabulku 1 ).

Shrnutí

Tzv. kontaktní tepelně izolační systémy(ETICS) jsou a i nadále budou jednouz možných alternativ povrchové úpravystěn „tradičních“ dřevostaveb. Díky svýmnesporným výhodám lze tvrdit, že jej ichzastoupení u dřevostaveb se bude i na-dále zvyšovat. Systémy Termo+ nabízírůzné kvalitativní úrovně tepelně izolač-ních obkladů pro dřevostavby. Aby všakbyly platnou součástí, která bude za-j išťovat správnou funkčnost a dostateč-nou životnost konstrukce, je třeba při-stupovat k návrhu a následné aplikacivždy velmi obezřetně. Zateplovací sys-tém se totiž stává integrální součástí ob-vodové stěny a musí být proto tak i chá-pán. Návrh musí být proveden v kon-textu celé skladby stěny. Důležité je ne-jen správné nadimenzování parozábra-ny při vnitřním povrchu stěny ale i jejíprecizní a důsledné provedení. Dalšímdůležitým činitelem v celé skladbě kon-strukce je lepící vrstva. Její nanesení nadeskový podklad. Ta musí umožňovatdostatečnou prostupnost pro vodní párudifundující konstrukcí a přitom musí za-j istit dostatečnou požadovanou adhezik podkladu i kotvenému izolantu. Tra-diční skladby dřevostaveb vyžadují eru-dovaný návrh, správnou volbu tloušťkymateriálů a izolantů nejenom z hlediska

součinitele prostupu tepla celé konstruk-ce, ale i z hlediska difúze vodní páry.Velmi důležitá je vysoká kvalita prove-dení vnitřní parozábrany.

Difúzně otevřené skladby konstrukcí ob-vodových stěn dřevostaveb nabízí j inýtechnický, stavebně fyzikální i fi lozofic-ký přístup. Důležité je dodržení ověřenéa správně nadimenzované skladby kon-strukce jako celku a velmi důležité jeužití kvalitních a především ověřenýchmateriálů pro vnější povrchovou úpravustěn (v případě kontaktní fasády).

Zvolené řešení pod označením Ter-mo+Diffu splňuje potřebné požadav-ky pro většinu systémů difúzně ote-vřených konstrukcí jak z hlediska bilancekondenzace a vypařování vodní páry taki z pohledu ochrany konstrukce proti po-větrnostním vlivům.

Na tomto místě je však nutno ještěupozornit na jednu zásadní věc. Stejnědůležitá jako návrh konstrukce je násled-ná realizace. Provádění povrchovéhosouvrství by proto mělo být v souladuobecně platnými zásadami pro aplikacikontaktně zateplovacích systémů a měloby vždy být prováděno pouze pracovníkyzaškolenými pro aplikaci tohoto systé-mu.

Ing. Jan Ficenec, Ph.D.Dr. Ing. Leoš Červenka

TERMO + holding, a.s.Praha 9, Prosecká 851 /64

724 246 986286 586 038283 882 923

[email protected]

Tabulka 1 – Skladba povrchového souvrství difúzně otevřeného systému – aplikovaného na dřevovláknité desky (například Steico, Pavatex)

Page 39: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

39

Společnost Navrátil Krajina žije za-hradou a vším, co se s ní spojuje.Řídí se heslem "náš zákazník, nášpán". Při navrhování zahrad volí in-dividuální přístup, namísto opakovánístále stejných prefabrikovaných pro-jektů.

Zahrada by měla být krásná, barevněvyvážená, účelná. Měla by poskytovatpotěšení a pocit kl idu. Vytvořit dokonalédílo je pro odborníky v oboru hračkous ohledem na zkušenosti, které za létanasbíral i . Člověk může improvizovata zkoušet, ale nakonec vše stojí dalekovíce času a peněz. Přitom stačí svěřitvytvoření zahrady někomu, kdo má vkusa zabývá se zahradami j iž mnoho let.Společnost Navráti l Kraj ina nabízí tytoslužby:

• projekce zahrad - originální návrhyzahrad na klíč,včetně následné realizace

• realizace - kompletní real izace zahradvčetně modelace terénůa výsadby rostl in

• prodej rostl in a dalšího materiálu -široký výběr okrasných rostl ina stavebního materiálu

• údržba zahrad - péče o trávníkya rostl iny, kácení a řez stromů, . . .

• zahradní stavby - suché zídky, dlažby,pergoly, altánky, vodní stavby, . . .

Motto a několik slov majitele:

Jsme nositel i jedinečnosti , neotřelostia originálních řešení. Veškeré činnostise snažíme podřídit přání zákazníka.Naše služby vyhledávají jak renomova-

né společnosti , tak i soukromníci, kteříhledají vysokou kvalitu a spolehl ivostzahradnických služeb.

NAVRÁTIL KRAJINA s.r.o.777 898 31 0

[email protected]

PROJEKCE, REALIZACE A ÚDRŽBA ZAHRAD

Page 40: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

40

Podlaha jako jedna z nejdůležitějšíchpovrchových úprav v oblasti bydleníplní jednak své funkční úkoly, a pak,přispívá k celkové atmosféře v inte-riéru.

Výběr materiálu pro podlahu je dnesvelmi široký a možnosti rozmanité. Vy-soké nároky na funkčnost, jednoduchostpokládky a údržby a nízké pořizovacíceny dnes nahrávají právě době plas-tové. Nicméně i v této době je spoustal idí, kteří věří v materiály přírodníhotypu, jakým je například po staletí velmioblíbené dřevo, ať j iž výrobky z rostléhodřeva nebo z jeho komponentů v něko-l ika vrstvách. Podlaha ze dřeva vyvoláváv člověku pocit tepla a pohodlí.

Díky povrchové úpravě dřevěných pod-lah, jakým je třeba lakování nebo ole-jování, je zaručena vysoká mechanickáodolnost jej ich povrchu proti otěru a po-škrábání.

Pro co nejlepší funkčnost dřevěnýchpodlah a spokojenost zákazníků je dů-ležité co nejkvalitnější provedení díla.Základem je pochopení chování dřevaa s tím ruku v ruce jeho anatomickoustavbu a chemické složení.

Ing. Stanislav ŠpičkaParketářské práce

Dvorská 576Dlouhá Loučka

604 208 450

[email protected]

PARKETY JSOU STÁLE V MÓDĚ

Page 41: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

41

Na stavbě první energeticky pasivnímateřské školy v ČR v Praze Slivencise spolupodílela společnost VALADŘEVOSTAVBY s.r.o. Protože se fir-ma zaměřuje na stavbu nízkoenerge-tických a pasivních dřevostaveb, bylohlavním úkolem zrealizovat zateple-nou, vzduchotěsnou obálku budovymateřské školy z materiálů na bázidřeva. Dále přilehlé tesařské kon-strukce - dřevěnou pavlač, chrlič, pří-střešky.

Architektonické řešení

Budova mateřské školy je dvoupodlažní.Každé patro tvoří dvě třídy, šatny a pro-story pro personál. Na východní straněbudovy se nachází chráněná, nevytápě-ná komunikace s výtahem, ze které jepřístup do jednotl ivých oddělení, kterájsou na patrech v páru zrcadlově sou-měrná. Z každého oddělení mateřskéškoly vede přímý výstup. Z 1 .NP přímona při lehlý terén a z 2.NP na pavlačpropojenou ocelovými schodišti na te-rén. Přesahy střechy jsou vytvořeny pře-sazenými krokvemi. Na západní stranějsou podepřeny vazníkem vynesenýmsloupy pavlače. Vegetační střecha sesvažuje v příčném směru doprostředpůdorysu budovy do úžlabí. Střecha jev celé délce vyspádovaná k severnímuštítu, kde je voda ze střechy odvedenapomocí konstrukčně samostatného chrl i-če.

Technické a konstrukční řešení

Obvodové stěny vytápěné části jsoutvořeny z I-nosníků Steico Joist a SteicoWall v šířce 300 mm. Z vnitřní stranyjsou I-nosníky zaklopeny deskami OSB3 tl. 1 5 mm, které zároveň vytváří v kom-binaci s vzduchotěsnými páskami a tme-lem plynotěsnou a parotěsnou rovinustěny. Z vnější strany jsou I-nosníkyopláštěny dřevovláknitou tepelnou izola-cí Steico Protect v tl . 60 mm. Desky jsoudále omítnuty souvrstvím omítky v tl . 20mm. Stěna do nevytápěné chodby jeopláštěná sádrovláknitými deskami. Pro-stor mezi I -nosníky je vyplněn celuló-zovou tepelnou izolací Climatizer Plusv hustotě 75 kg/m3. Čtyřcentimetrováinstalační mezera na vrstvě desek OSB3 je vyplněna celulózovou tepelnou izo-lací aplikovanou nástřikem. Finální úpra-vou povrchu jsou hliněné omítky a sá-drovláknité desky.

Střešní konstrukce je tvořena dřevěnýmkrovem. Na železobetonových sloupecha dřevěných stěnách jsou v příčnémsměru uloženy dřevěné lepené vazníkyo průřezu 200x260 mm. Přes ně jsouv podélném směru uloženy Steico Joistnosníky výšky 400 mm. Tento prostor jevyplněn celulózovou tepelnou izolacív hustotě 50 kg/m3. Nad záklopemZ dřevovláknitých DHF desek tl . 1 5 mmje odvětrávaná mezera vytvořená z roz-nášecích hranolů 1 00x40 mm a krokví60x1 60 mm. Pavlač je tvořena sloupy,trámy a dubovými pochozími rošty. Povr-chová úprava je provedena olejovýmilazurami.

Chrl ič je vyroben z CLT panelů tl . 60mm. Skládá se ze dvou částí. Horní dílje kotven do krokví a podepřen dvojicísloupů. Spodní díl je v přední části polo-žen na zídce a v zadní části ho pode-pírají čtyři sloupy.

VALA DŘEVOSTAVBY, s.r.o.Kralice nad Oslavou, Brněnská 50

568 643 203, 777 940 [email protected]

PRVNÍ ENERGETICKY PASIVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA V ČR

Page 42: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

42

Dnešní dřevostavby se již s napros-tou samozřejmostí vybavují moderní-mi technickými zařízeními, která vý-razně zvyšují komfort bydlení.

Mezi taková zařízení patří garážovávrata, předokenní rolety, markýzya vjezdové brány. Jak se vyznat a roz-hodnout se správně? Tak například ga-rážová vrata. Jsou velice důležitým sta-vebním prvkem. Musí být nejenom este-tická a funkční, ale i bezpečná z hle-diska zajištění objektu i vlastního provo-zu. Vybírejte proto zásadně z kvalitníchznačkových výrobků ve spojení s auto-rizovanou montážní firmou. Rovněž do-poručujeme zvolit firmu v blízkosti vaše-ho bydliště. Klient si neuvědomí, jak semůže malé ušetření při nákupu zařízeníprodražit při první opravě, kdy si firmanaúčtuje dopravní náklady. Sebelepšívrata vám ale nebudou bezporuchověsloužit, pokud nejsou namontována od-borně. Dobrá firma vám poskytne pora-denský servis j iž při přípravě projektuvašeho nového domu. Rozměr vrat vždy(pokud je to možné) konzultujte předem.Většina výrobců finančně zvýhodňuje ur-čité rozměrové řady a hlavně se vyhneteproblémům s nedostatkem místa nebomalým průjezdovým otvorem. Včasnýmdotazem můžete ušetřit až tisíce korun.Profesionální firma vás provede svouvzorkovnou, kde si výrobky můžete pro-hlédnout i vyzkoušet. Pokud je j iž gará-žový otvor připravený, provede zaměře-ní v místě a navrhne vám optimálnířešení. Všechny tyto služby vám kvalitnídodavatelská firma provede zdarma.Kvalitní firmu poznáte i podle toho, žese nebojí ukázat j iž real izované insta-lace a že její zájem o vás nekončíposlední uhrazenou fakturou.

U markýz platí stejná pravidla. Nepod-léhejte nízké ceně v různých prodejnáchpro kuti ly. U markýz je nejpodstatnějšíkvalita použitých materiálů a to jak vlast-ní konstrukce markýzy, tak i typ látky.Pokud byl použit kvalitní extrudovanýhliník s dokonalou povrchovou úpravou,si lné pružiny v ramenech a vysoce odol-ná látka, která se neprověsí a nevybled-ne po prvním roce použití a odolávásilnějším poryvům větru, pak byla vaševolba správná. Můžete si vybrat z roz-sáhlé barevné škály, kterou podtrhnetebarvu oken nebo fasády vašeho domu.Markýza zpříjemní posezení na terasenebo v zimní zahradě jak v horkýchletních dnech, tak i za méně příznivéhonebo deštivého počasí.

Malá rada na závěr: Vyberte vždy stej-ného dodavatele na garážová vrata

i vjezdovou bránu, popř. dalšího zaří-zení. Nemusíte pak řešit řadu problémůjako je například sladění radiového dál-kového ovládání na jeden ovladač atd.a tím i zbytečné další finanční náklady.

ALTOMA spol. s r.o.Centrum vratové techniky

HÖRMANN

Praha:Žirovnická 31 24, 1 06 1 7 Praha 1 0272 770 004, [email protected]

Havlíčkův Brod:Na Ostrově 28, 580 01 Havl. Brod

569 422 522, [email protected]. altoma.cz

GARÁŽOVÁ VRATA HÖRMANNpromyšlená do posledního detai lu

Page 43: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

43

Chaty a chataření je v ČR fenomé-nem, který nemá ve světě s výjimkouSkandinávie obdoby. Každý pátý důmv republice slouží jako rekreačníobjekt. 39% ekonomicky aktivních Če-chů tráví nejdelší část své dovolenéna chatě nebo chalupě.

Historie chataření je spojena s prvore-publikovým trampingem. V době tzv. nor-malizace se chaty stávaly vnitřním exi-lem z šedi a nudy tzv. reálného socia-l ismu a chataření se stávalo substitucípřirozených lidských aktivit a zakázané-ho podnikání.

Mnoho lidí zj isti lo, že chaty nemusí býtpouze sekundárním rekreačním bydle-ním, ale plnohodnotným způsobem byd-lení uprostřed přírody. Nejedná se jižpouze o důchodce, kteří nemusí dojíždětdo zaměstnání. Velmi často jde o lidi ,kteří mají svobodné povolání nebo o zá-jemce, kteří nechtějí bydlet ve městěa také ne v nově budovaných satel itníchaglomeracích rodinných domků, kde ce-ny pozemků často vysoce převyšují kva-l itu poskytovaného způsobu bydlení.Rozšíření mobilních sítí a internetu takéumožňuje mnoha lidem pracovat domaa chata je ideálním řešením.

Tento nový boom jsme zaznamenalii my. Přichází stále více klientů, kteříkoupí starou chatu, která se většinouzbourá a na stávajících základech seprovede betonová deska. Postaví se no-vá chata (dřevodům) s nejvyššími mož-nými parametry tepelné izolace. Výho-dou je j iž vzrostlá zeleň, vybudovanékomunikace, napojení elektřiny, resp.vody. Kanalizace se řeší obvykle vyvá-žecí jímkou nebo čističkou odpadníchvod.

Nepominutelnou výhodou je také to, žestavební úřady stavbu chaty stále vní-

mají jako rekreační objekt a stavebníktak není obtěžován různými, absurdnímiregulativy, obvyklými v satel itních aglo-meracích. Byrokratická hydra naštěstíještě neobjevila tento prostor svobod-ných občanů a tak ve skrytu vznikápříjemné, přirozené bydlení, s nejvyššímstandardem za rozumné peníze. Ve stí-nu borovice je tak možno při práci na PCrozmlouvat s kocourem, veverkou čistrakapoudem.

O firmě

Jsme projekční kancelář, která se spe-cial izuje na problematiku dřevodomů.Majitel , ing. Vojta je soudním znalcemse special izací na konstrukce střeš-ních plášťů. Spolupracujeme s několikadodavatel i dřevodomů, které můžemeklientům doporučit. Naše projekty dře-vodomů jsou zcela individuální dle přánía finančních možností zákazníků.

Projekty obsahují mimo obvyklý rozsahdokumentace, také

• kompletní dokumentacisloupkové konstrukce

• výpis všech tesařských prvků• výpočet prostupu tepla• výpočet bilance vlhkosti

Opíráme se o zkušenosti, které jsmezískali v ČR i v zahraničí.

Ing. Oldřich Vojta602 735 624

[email protected]

CHATY OPĚT V KURZU

Page 44: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

44

Od roku 201 3 je možné v ČR a naSlovensku díky společnosti KF groups.r.o. zakoupit kanadská kamna odnejvětšího severoamerického výrob-ce společnosti Stove Builder Interna-tional (SBI).

Společnost KF group s.r.o. působí odroku 2009 na českém a posléze i ev-ropském trhu a zabývá se předevšímdistribucí a prodejem stavebních prvků.V roce 201 3 se záběr firmy rozšíři l o pro-dukty spojené s teplovzdušným vytápě-ním, a to v podobě kanadských krbo-vých kamen, vložek a krbů na dřevo.

KF group s.r.o. zastupuje na evropskýchtrzích významnou kanadskou společnostStove Builder International . Jde o nej-většího kanadského a severoamerické-ho výrobce kamen, vložek a krbů nadřevo. Výrobky SBI jsou unikátní svoutechnologií spalování a přinášejí vý-znamné výhody pro zákazníky.

Historie Stove Builder I ternational saháaž do roku 1 875, kdy byla založena spo-lečnost F.X. Drolet inc. , která působila veslévárenském a ocelářském průmyslu.V roce 1 988 došlo ke změně majitelůa do hry vstoupil Marc-Antonie Cantin sesvým bratrem. Provedli restruktural izacispolečnosti , a tím dali SBI nový a zásad-ní směr. Běhen následujících 1 5 letkoupil i dalších 6 společností zabývají-cích se výrobou krbových kamen a vlo-žek, kouřovodů a kompletního příslu-šenství. Zmíněné společnosti působilynapříč celou Kanadou. Postupně bylaveškerá výroba přesunuta do 3 závodův kanadském Quebecku.

Celková produkce SBI činí více než80.000 ks kamen, krbů, vložek a kotlůna dřevo a neustále roste. Své produktydnes SBI distribuuje do Kanady, Severnía Jižní Ameriky, Japonska, Austrál ie,Nového Zélandu a nově také do Evropy,která skýtá obrovské příležitosti , a kdeSBI zvažuje ve spolupráci s KF groups.r.o. investici do výrobního závodu.

Produkty od společnosti SBI

Vytápění dřevem je v podobě kamen, kr-bu, či krbové vložky nejen tím nejpříjem-nějším, ale také nejméně nákladným

způsobem, a proto se také velká částobyvatel k tomuto způsobu vytápění vra-cí. Důkazem toho je roční prodej vícenež 80.000 ks kamen a vložek v Českérepublice. 90% těchto produktů využíváprincipu standardního hoření, kdy sespaluje pouze biomasa, nikol i plyny vedřevě obsažené. Princip fungování krbo-vých kamen a vložek od společnosti SBIje zcela opačný. Jej ich principem je ma-ximální využití tzv. zplynovacího proce-su, kdy se zásadně zpomalí proces ho-ření omezením přístupu vzduchu, resp.jeho přesnou regulací tak, aby z danédávky dřeva bylo získáno maximumenergie, která je postupně uvolňovánaz paliva samotného a předávána pomo-cí si lnostěnných materiálů do prostoru.Díky tomu spálí zákazník dávku dřevav čase až 4 násobně delším než u stan-dardních kamen, využije veškerou ener-gi i , kterou lze z daného dřeva získat,a ušetří tak až 50% paliva.

Základní charakteristika produktůod společnosti SBI:

• dvouplášťová ekologickákamna a vložky

• systém úspornéhosekundárního spalování

• až 50% úspora paliva• jmenovitý výkon 6-22 kW• intervaly přikládání 6-1 4 hodin• vybírání popela maximálně2x do měsíce

• možnost přívodu externího vzduchu

• aktive airwash systém – dokonalečisté sklo

• spalovací komora vyplněnalisovanými šamotovými cihlami

KF Group s. r. o.Jindřichův Hradec, Otín 7

722 353 [email protected]

www.kfenergy.cz

DO EVROPY VSTOUPIL KANADSKÝ KRÁLKRBOVÝCH KAMEN A VLOŽEK NA DŘEVO

Page 45: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

45

Společnost Easy Homes přináší natrh velmi levné modulární dřevostav-by na bázi mobilních domů vhodnépro trvalé i rekreační bydlení.

Uplatnění naleznou také v podnikatels-kém sektoru jako provozovny autobaza-rů, nehtová studia, kadeřnictví atd. Cenyzačínají j iž na 350.000,- Kč!

Dřevostavby jsou vyráběné v hale poblížPlzně a hotové se přivážejí na pozemekzájemce. Tím je možné zachovat velminízké ceny. Výhodou je rychlost dodání30 - 60 dní od objednání, nízké provoznínáklady díky velmi dobrým izolačnímvlastnostem, moderní vzhled, kvalitněřešené dispozice, možnost propojení ví-ce modulů a snadnější řízení na úřadechoproti klasickým domům. Zákazník mátaké možnost podílet se na uspořádáníči vybavení stavby. Společnost zajišťujesamozřejmě i kompletní servis (zařízeníhypotéky, jednání se stavebními úřady,pojištění atd.). Dřevostavby splňují veš-keré technické normy.

2 vzorové dřevostavby jsou k prohléd-nutí v Plzni a v Třemošné u Plzně a rádivám umožníme prohlídku.

BIVAKHOMES s.r.o.Plzeň, Jateční 2645/34a

602 308 [email protected]

MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY

Page 46: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

46

Stavbou krbů se zabýváme již od ro-ku 1 995 a za tu dobu jsme zrealizovalij iž stovky staveb. Přikláníme se k in-dividuálnímu přístupu k zákazníkovi.Podle místa výstavby krbu poradíme,zda je lepší teplovzdušné vytápěnínebo teplovodní rozvody, vyjdemevám vstříc i v někdy na první pohledneřešitelných situacích s umístěnímkrbu, zda je vhodnější krb nebo krbo-vá kamna a vyřešíme i jiné nejasnostiv počátku realizace.

Jako autorizovaní prodejci krbových vlo-žek Hoxer nabízíme krbové vložky Hox-ter v teplovzdušných nebo teplovod-ních variantách. Teplovodní krbové vlož-ky mohou být s rovným sklem, s roho-vým sklem, s průhledovým sklem, sezadním přikládáním. Kromě krbovýchvložek Hoxer máme v nabídce mnohédalší kvalitní vložky, rádi poradíme. Dálerealizujeme stavby zahradních krbů dlevašeho přání. K dispozici je vám našeprodejna se sortimentem - zahradní krbyNORMAN, krbové vložky, krbová kamna,materiál na výstavbu krbů, kouřovodypro krbová kamna, dále krbové příslu-šenství jako je krbové nářadí, koše nadřevo, podpalovače, čističe skla a další.Těšíme se, že budete na nás vzpomínatuž jen v domácí pohodě u kvalitně hoří-cího krbu.

Jaroslav KurkaPečky, Lobňanská 1 071

602 889 1 80, 723 922 [email protected]

www.krbykurka.cz

TEPLO DOMÁCÍHO KRBU

Page 47: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

47

Právě jste dokončili stavbu domua chcete kolem něj vytvořit příjemnéprostředí? Nebo jen přemýšlíte, jakzkrášlit zahradu? Firma Ivánek –Zeman v duchu motta „spokojenébydlení v dokonalé zeleni“ nabízíhned několik odpovědí na tyto otázky.

Za více než dvacet let naší existencejsme úspěšně realizovali mnoho soukro-mých i veřejných projektů od „jednodu-ché“ výsadby dřevin, přes zakládáníkvetoucích luk, až po instalaci sofistiko-vaných systémů zelených střech a kou-pacích biotopů. Snažíme se vyhovětpřáním našich zákazníků a potřebámjej ich zahrad, protože věříme, že jej ichspokojenost je to nejdůležitější.

Firma Ivánek-Zeman, v.o.s. provádí veš-keré zahradnické služby při zakládánía údržbě zeleně na zahradách, pro obcea města i pro podniky.

Provádíme například: kácení stromů, ře-zy a ošetřování dřevin včetně zpracová-ní větví štěpkováním, frézování pařezů,zakládání a údržbu trávníků a května-tých luk, instalaci automatických závla-hových systémů, výsadbu a ošetřovánístromů, keřů, trvalek, zakládání zele-ných střech.

Ivánek-Zeman, v.o.s.Frýdek-Místek, Žabeň 55558 655 441 , 603 520 [email protected]

www.ivanek-zeman.cz

SPOKOJENÉ BYDLENÍ V DOKONALÉ ZELENI

Page 48: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

48

Chcete, aby se vaše zahrada stalataké vaší chloubou? A nevíte přesně,jak na to?

Je to jednoduché! Vedle výběru těchsprávných květin a zeleniny je důležitái péče o ně, jen s tou správnou totižbudou rostl iny prospívat. Pokud si nejstej istí kvalitou půdy na zahradě, případnědostatkem svého času, zvolte samoza-vlažovací truhlíky či květináče, které sepostarají za vás. Díky unikátní patento-vané technologii máte j istotu, že se vodak rostl ině dostane pravidelně a v tomsprávném množství, které daná rostl inapotřebuje. Nehrozí tak vysychání půdya díky přepadovým otvorům ani vypla-vování důležitých živin ze substrátu bě-hem prudkých dešťů. Půda má díky tétotechnologii trvale vyhovující poměr tuhé,kapalné i vzdušné složky a kořenům takumožňuje volně dýchat. V těchto ná-dobách můžete pěstovat krásné květinyi chutnou zeleninu, bez nutnosti přesa-zování. Vyzkoušejte třeba květináč čitruhlík Bergamot, díky kterému budetemoci na zahradě místo práce i v kl iduodpočívat!

I když máte jen balkón,můžete si dopřát vlastí zeleninu

Samozavlažovací truhlíky a květináčejsou díky nepřetržité závlaze ideálník pěstování zeleniny a některých druhůovoce. Nejen že víte, jakou zeleninu jíte,ale máte ji vždy po ruce. Produkci pod-poří vhodné umístění venku na slunném,teplém a chráněném místě. V zimníchměsících může pěstování pokračovat nasvětlém místě za oknem místnosti . Zís-káte tak významný podíl denní dávkyvitamínu C i v zimním období. Nejvý-znamnějšími zástupci drobné zeleniny,které se dobře daří v samozavlažova-cích truhlících, je paprika, rajče, salát,ředkvičky i mrkev. Nesmíme zapome-nout ani na bylinky. Každý kuchař oceníčerstvou petržel či bazalku. Výborně sedaří také jahodám. Pokud použijemepřevislé druhy, vznikne nám i zajímavádekorace.

Rozmazlete sebe i své květiny

Mareta a Siesta dávají název samoza-vlažovacím truhlíkům a květináčům. Pe-

čují o kvetoucí krásu květin – na bal-konech, terasách a pergolách. Jsousymbolem věčného léta. K tomu všemujim pomáhá patentovaný samozavlažo-vací systém, který tol ik oceňujete. Za-bezpečuje květinám dostatečný přísunvody, zároveň zabraňuje přemokřenísubstrátu, také umožňuje volný pohybvzduchu ke kořenůmV Zkrátka se stará.Abyste vy nemuseli .

Mareta je složena ze dvou částí, to jídává krásu a vám svobodu vybrat siz velkého množství barevných kombi-nací. Přesně podle vaší nálady a va-šeho vkusu. Hrajte si a experimentujte.O všechno ostatní se stará Mareta.

Siesta přináší j istotu. Kompaktní a pro-storné truhlíky i květináče byly vyvinutyve spolupráci s profesionálními zahrad-níky. Nic nepředstírají. Zaručují přesněto, co od nich čekáte. Záplavu květů přiminimální péči.

PLASTIA s.r.o.Nové Veselí, Žďárská 31 3

566 667 001www.plastia.cz

www.plastiaobchod.cz

SAMOZAVLAŽOVACÍ KVĚTINÁČE JSOU VHODNÉI NA ZAHRADU

Page 49: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

49

Sypané koše - jak je tento produktnazýván - je jedna z alternativ ga-bionových systémů. Tento systém jenavržen jako variabilní, tudíž se dámezi sebou různě kombinovat.

Koše mají oblé hrany. Dají se použít jakodekorativní prvek například pro plotovésystémy u rodinných domů, chat nebozahrad. Dají se doplňovat koše kekrbům jako odkládací plochy. Nebo jenjako doplňky v podobě laviček, stolůnebo květináčů. Mezi koše pro plotovésystémy se dají použít dřevěné výplně,plastové plotovky nebo různé druhyvýplní.

Montáž a její náročnost

Celý systém je jednoduchý na montáža sestavení. Koše se spojí, kámen nasy-pe a je hotovo. Zní to jednoduše a takyto jednoduché je. Hlavním nosným prv-kem je sloupek. Kotvení k zemi lze pro-vést pomocí zemních vrutů nebo kla-sické betonáže. Poté se koše sestavík sobě a spojí. Práce s přípravou pod-kladu, sloupků a následné spojení košůzabezpečíme, nebo si je může zákazníkzabezpečit svépomocí. Pokud jde o to,vyplnit koše kameny, tak to zvládne vět-šinou již také každý svépomocí.

Sypané krby

Krby se dodávají j iž sestavené, pou-ze bez kamene. Krby jsou samonosnéa stačí pod ně zpevněná plocha seštěrkem nebo jen velkoformátová dlaž-ba. Krby mají nerezovou krbovou vložku.Pouze u varianty klasik se nabízí va-rianta se šamotem. Je to varianta de-

signově odlišná a více ladí s kameny,které mají barevně blízko ohni, tedyžluté, červené apod. Ke krbům sedodává opékací kámen nebo klasickýnerezový rošt. Lze dodělat různé úpravy,prodloužení komínu nebo měnit rozměrykrbu.

Zahrada a barvy

Díky velké kreativitě a nápadům dneš-ních zahradních architektů, zahradníkůnebo samotných majitelů zahrad, vzni-kají zahrady a místa laděné do všechdruhů barev materiálů a různých do-plňků. Sypané koše, krby nebo jenzahradní dekorace nabízejí způsob, jaktato místa doladit, a to díky možnosti

volby barvy a druhu kamene, který se dokošů dává. Tímto buď nevzniká novýprvek, a jen se dolaďuje stávající za-hrada nebo vzniká zcela nové místo.

Věříme, že jsme vám nabídl i inspiracia možná i vyřešil i otázku, jak vyřešit vášplot nebo krb.

Dočkal Petr - DDkámenOpava, Bruntálská 1 1

736 406 [email protected]

www.ddkamen.eu

CO JSOU SYPANÉ KOŠE?

Page 50: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

50

Zahrada je složitý celek, který je nut-no řešit ve vícerozměrném prostoru.Chtěla bych se zde věnovat jednomuz nich a to je terén. Terén je prořešení zahrady výchozí plochou. Jehotvarování může být výhodné a přívě-tivé, nebo opačně velmi nevýhodnéa následně také velice nákladné.

Zahradní architekt přichází na pozemekvětšinou až po stavbě domu, někdy jsoujiž vybudované příjezdové a přístupovéplochy, schodiště a terasy.

Často se ale stává, že projektant, neboarchitekt předem neřešil podrobněji umí-stění domu, zvláště s ohledem na úče-lovou návaznost na zahradní prostor.Dům je technicky osazen do terénu nanějakém místě a v nějaké výšce a orien-taci do prostoru. Toto řešení není opti-mální jednoduše proto, že projektant ne-měl j iné zadání k řešení, než jen pod-klady pro stavební povolení stavby. Sta-vebník většinou řeší hlavně vnitřní dis-pozici domu a urychlené zahájení stav-by. Řešení navazujících staveb, které byčasto mohly být součástí stavby hlavníje odloženo na pozdější dobu

V rovinatém terénu je řešení jednodušší.Pokud ale máme svažitý pozemek, jeproblematičtější umístit do prostoru dalšírovinné plochy pro terasu, bazén, krytéparkovací stání, zeleninovou zahrádkuap. Každá taková plocha bude, pokud jedům umístěn uprostřed pozemku, buďv násypu, nebo v zářezu do terénu. Mezijednotl ivými terasami lze převýšení řešitbuď svahem, nebo opěrnou zdí. Každéz řešení je nevýhodné: svah je levný, aleubírá velkou plochu drahého pozemkua špatně se udržuje, zeď je drahá, a po-kud vychází vysoká, podléhá povolení

a je nutno použít služeb statika. Pokudje to možné, je lepší se těmto řešenímv co nejvyšší míře vyhnout, a řešit všejiž s projektem domu. K tomu je třebasi předem ujasnit, co potřebujeme, jak sipředstavujeme užívání zahrady v návaz-nosti na dům. V přípravném období lzepři umístění domu významně ušetřit navelikosti zpevněných ploch a délce pří-stupových cest, na budování schodišť,opěrných zdí.

Je dobré nešetřit na přípravě stavby,poradit se s odborníkem, jeho mzda jejen zlomkem nákladů, které vám pomů-že ušetřit. Neplatit za stavební projekt,který neobsahuje řešení umístění a pří-stupu k domu.

Může se stát, že zjistíte, že stávajícípozemek je ke stavbě zvoleného typo-

vého domu nevhodný a je lépe hledatvhodnější řešení.

Pokud sami nevíte, co od projektantachcete, nemůžete očekávat, že konečnéřešení bude vyhovovat vašim potřebám!

Ing. Edita Mrázkováwww.zahradyprogarden.cz

V čem vám mohu pomoci?

• návrhy zahrad• realizace• dokumentace zahradních staveb• koupací jezírka• terénní úpravy• výsadby• poradenství v oboru

DŮM A ZAHRADADobré plánování = velká úspora

Page 51: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02

Zahrady jsou krásné a tak mnozí toužípo odpočinku v pěkné zahradě. Jdeo to, aby odpočinek byl odpočinkema ne dřinou. Péče o zahradu je nároč-ná na čas a často i namáhavá. Vše lzesnáze, má-li člověk po ruce ty pravépomocníky.

Multifunkční minikultivátory

Používáme ke kypření půdy od polovinyjara do konce léta. Zároveň ničí plevela připravují půdu pro sadbu zahradníchrostl in. Minikultivátor je možný doplnito další příslušenství, jako je hrobkovacíradl ička, ořezávací hvězdice, 8zubé kyp-řící nože, provzdušňovací kartáče. Pro-vzdušňovací kartáče odstraňují mecha spadané listí, čímž dodávájí trávníkuopět vzduch.

Křovinořezy a mulčovače

Stroje vhodné pro sečení lehkých křovina přerostlé trávy. Práce s nimi je pohodl-ná, méně namáhavá a díky vysokémuvýkonu i rychle hotová. Všechny modelyjsou lehké, pevné, dobře vyvážené a vy-bavené mnoha praktickými funkcemi.

Taktéž další pomocníci vám ulehčí prácea ušetří mnoho hodin pro váš odpočinek,jako například drtiče či štěpkovače, kteréusnadňují zpracování rostl inného mate-riálu a ten pak lze použít ke kompo-stování nebo mulčování. Nebo kypřiče,které jsou dobrou volbou pro práci naztvrdlé půdě. Z dalších jmenujme pro-vzdušňovače, vertikutátory, sekačky.

QUICK obchodní agentura, s.r.o.Obrnice u Mostu, Nová výstavba 225

775 768 [email protected]

PRÁCE NA ZAHRADĚ NEMUSÍ ZNAMENAT DŘINU

51

Page 52: Roubenky a jine stavby ze dreva 2014 02