Top Banner
1 Forejt2002 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE ODBOR TVÁŘENÍ KOVŮ A PLASTŮ Technická 2 , 616 69 Brno __________________________________________________________________________________ Prof.Ing.Milan Forejt, CSc ROČNÍKOVÝ PROJEKT I SYLABUS pro kombinované studium bakalá ř ského studijního programu "STROJÍRENSTVÍ Brno, září 2002
75

ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

May 29, 2018

Download

Documents

hoangnguyet
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

1

Forejt2002

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE ODBOR TVÁŘENÍ KOVŮ A PLASTŮ

Technická 2 , 616 69 Brno __________________________________________________________________________________

Prof.Ing.Milan Forejt, CSc

ROČNÍKOVÝ PROJEKT ISYLABUS

pro kombinované studium bakalářského studijního programu"STROJÍRENSTVÍ

Brno, září 2002

Page 2: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

2

Forejt2002

Osnova předmětu

Kombinované studiumbakalářského studijního programu "STROJÍRENSTVÍ

Konzultační s tředisko ŽĎÁR nad Sázavouhttp://www.fme.vutbr.cz/ustavy/3310.html ( http://kst2.fme.vutbr.cz)

Název předmětu: Ročníkový projekt I, tváření, svařování dr2Garant předmětu (zpracovatel): Prof.Ing.Milan Forejt, CSc.Charakter předmětu: povinný předmětHodinový rozsah (dotace) : 13

- z toho lab. cvičení: 0Vymezení druhu výuky:

- teoretická část: přednášky- praktická (laboratorní ) část: konzultace ke zpracovávanému projektu

Forma ukončení předmětu: klasifikovaný zápočet

Stručná anotace předmětu (cíle a obsahové zaměření):

Ročníkový projekt I je zaměřen na aplikaci získaných znalostí z oblasti strojírenských technologií aostatních souvisejících technických disciplin. Studenti vypracují samostatnou semestrální práci nazadané technologické téma, které je zaměřeno na základní návrh postupu výroby dílce a na návrhnástroje dle specializace tváření, případně svařování a povrchových úprav). Studenti jsou metodickyvedeni a dílčí technické problémy konzultují s odborníky specializace.

Cílem ročníkového projektu je prokázat schopnost řešení zadaného technologického úkolu nazákladě aplikace vědomostí a nabytých zkušeností ze studia odborných předmětů, pod odbornýmvedením pedagoga.

Studenti získají základní zkušenosti se zpracováním technické zprávy a potřebné výkresovédokumentace dle platných technických norem a předpisů.

Seznam odborné literatury a podkladů:1. Kolektiv autorů:; LISOVÁNÍ; SNTL Praha, 19712. LANGE Kurt:; Handbook of Metal Forming; London, Hamburg, 19853. Dvořák,M.-Gajdoš,F.-Novotný,K.:; Technologie tváření. Plošné a objemové tváření; ES VUT v Brně, 19964. Hýsek, R.:; Tvářecí stroje; SNTL Praha, 19805. ČSN (EN); Technické normy ČSN; ÚNM, Praha6. Sylaby k metodice a obsahové náplni ročníkového projektu

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací: 1. Úvodní konzultace k metodickému postupu vypracování projektu. 2. Cíl RP, jeho obecný obsah hlavních částí a členění kapitol. 3. Zadání schválených technologických témat. 4. Význam, obsah a formy rešerše, vyhledávání, citace a zpracování literárních podkladů. 5. Doporučená literatura, systém DBF na síti FORM, internetu. 6. Výběr a volba materiálů, konzultace k zadáním. 7. Vypracování technologického postupu pro vybranou technologii na základě zásad technologičnosti konstrukce. 8. Technologické a konstrukční výpočty, použití norem (např. ČSN, EU, DIN a pod). 9. Psaní textů, grafické zpracování obrázků, tabulek a příloh.10. Individuální kontrola dílčích rukopisných výsledků řešení, průběžné konzultace.11. Hodnocení ročníkových prací, klasifikované zápočty.

Page 3: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

3

Forejt2002

Karta předmětuhttp://gis.ro.vutbr.cz ( Grafický informační server VUT)

Výpis kursu VUT v BrněObsah: Anotace kursu, Doporučená literatura, Zajištění výuky kursu, Rozsah a hodnocení kursu.Fakulta : Fakulta strojního inženýrství

Kód kursu : Dr2 http://www.fme.vutbr.cz/studium /plányNázev kursu : Ročníkový projekt I-tváření, svařovaníDatum poslední úpravy karty kursu Dr2 : 14/02/2002

Anotace kursuŠkolní rok : 2002/2003Datum anotace : 01/09/2000

Prerekvizity:

Fakulta kursu Zkratka kursu Název kursu

FSI Azk Základy konstruování I

FSI Bma Nauka o materiálu I

FSI Bzk Základy konstruování II-B

FSI Bvt Výrobní technologie I

FSI Ctv Technologie výroby I

Navazující kursy:

Fakulta kursu Zkratka kursu Název kursu

FSI Esv Speciální technologie výroby

FSI Etr Technologické procesy

FSI Fvz Výrobní stroje a zařizení

FSI Fpn Přípravky a nástroje

FSI Fzr Závěrečný projekt

Anotace kursu:Ročníkový projekt I je zaměřen na aplikaci získaných znalostí z oblastistrojírenských technologií a ostatních souvisejících technických disciplin.Studenti vypracují samostatnou semestrální práci na zadané technologické téma,které je zaměřeno na základní návrh postupu výroby dílce a na návrh nástroje dlespecializace tváření, případně svařování a povrchových úprav. Studenti jsoumetodicky vedeni a dílčí technické problémy konzultují s odborníky specializace.

Cíle a úkoly kursu:Cílem ročníkového projektu je prokázat schopnost řešení zadaného technologickéhoúkolu na základě aplikace vědomostí a nabytých zkušeností ze studia odbornýchpředmětů, pod odborným vedením pedagoga.

Page 4: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

4

Forejt2002

Získané znalosti a dovednosti:Studenti získají základní zkušenosti se zpracováním technické zprávy a potřebnévýkresové dokumentace dle platných technických norem a předpisů.

Literatura, na níž je předmět vystavěn:Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli naše skripta) obecně akceptované a užívané na zahraničních a našichuniversitách, obsahující podstatnou část předmětu. Tyto prameny nemusí být k dispozici studentům.

Autor Název Vydavatel

1. Kolektiv autorů: LISOVÁNÍ SNTL Praha, 1971

2. LANGE Kurt: Handbook of metal forming London, Hamburg, 1985

3. Edit.S.L.Semiatin: Metals Handbook. Ninth Editions ASMI HC, Metals Park Ohio USA, 1988

Literatura doporučená studentům:Literatura studentům k dispozici (např. materiály vydané fakultou).

Autor Název Vydavatel

1. Dvořák,M.-Gajdoš,F.-Novotný,K.: Technologie tváření. Plošné a objemové tváření. ES VUT v Brně,

1996

2. Hýsek, R.: Tvářecí stroje SNTL Praha, 1980

3. ČSN (EN) Technické normy ČSN ÚNM, Praha

Zajištění výuky kursu:Výuku zajišťuje : ÚSTAV STOJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

( kód ústavu - 3310 ), Fakulta strojního inženýrstvíGarant kursu : Prof. Ing. Milan Forejt CSc. ,Tel.: : 41142623E-mail: : [email protected]

Rozsah a hodnocení kursu:Způsob ukončení : klasifikovaný zápočet - klPočet kreditů : 3Semestr : Letní

Hodnocení:( požadavky pro zápočet a zkoušku, způsoby a termíny průběžné kontroly výuky, způsob výsledného hodnocení předmětu, vymezení povinnévýuky. )Ročníkový projekt je ukončen technickou zprávou v požadovaném rozsahu apředepsaném formálním rozsahu, s úpravou a zpracováním v běžném strojopisu nebo vtextovém editoru na PC. Předepsaná výkresová dokumentace může být zpracována itužkou ale v předepsaném měřítku a dle platných norem. Ročníkový projekt jerecenzován konzultantem oklasifikován a po rozboru připomínek se studentem je muběhem platného zkouškového období, nejdříve však v zápočtovém týdnu, udělenklasifikovaný zápočet vedoucím předmětu.

Page 5: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

5

Forejt2002

Rozvrhové jednotky:

Typ výuky Časová jednotka Počet hodin za čas.jednotku Celkový počet hodin za semestr

Projekty a atel. týden 3 13

Osnova rozvrhových jednotek:Projekty a atel.:

1.Úvodní konzultace k metodickému postupu vypracování projektu.

2.Cíl RP, jeho obecný obsah hlavních částí a členění kapitol.

3.Zadání schválených technologických témat.

4.Význam, obsah a formy rešerše, vyhledávání, citace a zpracování literárních

podkladů.

5.Doporučená literatura, systém DBF.

6.Výběr a volba materiálů, konzultace k zadáním.

7.Vypracování technologického postupu pro vybranou technologii na základě zásad

technologičnosti konstrukce.

8.Technologické a konstrukční výpočty, použití norem (např.EU ČSN).

9.Psaní textů, grafické zpracování obrázků, tabulek a příloh.

10.Individuální kontrola dílčích rukopisných výsledků řešení.

11.Průběžné konzultace.

12.Hodnocení ročníkových prací.

13.Klasifikované zápočty.

Page 6: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

6

Forejt2002

Některá pravidla a formální zásady vypracováníRočníkového projektu I

Zásady:1. Provedení rešerše k problematice zadání s využitím databázových systémů (vedle klasické knižní literatury, literární podklady z posledních pěti až deseti let)

2. Vypracování stručné studie k problémům zadání na základě rešeršní literatury a zhodnocenísoučasného stavu řešení výroby součásti v odpovídající technické praxi.

3. Návrh vhodné technologie výroby součásti tvářením, výběr optimální varianty a vypracováníuceleného postupu výroby, (provedení potřebných technologických a kontrolních výpočtů, návrh -volba a zdůvodnění stroje a strojního zařízení).

4. Návrh sestavy nástroje a dílenské výkresy zadaného dílce i nástroje.

5. Závěry-zhodnocení navržené technologie, posouzení technické a ekonomické‚ výhodnosti.

Poznámky:1) dodržet zásady strojnického kreslení

2) text RP psát na stroji nebo na PC v některém textovém editoru, (nejlépe WORD 97)

3) je vhodné RPP vypracovat s jednou kopií pro autora a jeho další studijní potřeby,

4) k členění kapitol používat desetinné dělení, např.:"2.0 HLAVNÍI KAPITOLA""2.1 Podkapitola""2.1.1 Dílčí podkapitola "dále jen názvy, případně podtržené,

5) RP musí obsahovat: Titulní stranuZadání (oficiální)-Anotaci (max. 15 řádků s úplným literárním odkazem)ObsahSeznam použité literatury (může být na konci )- 1.0 ÚVOD.až- 7.0 ZÁVĚRYSeznam použitých označeníPříloha 1 až …......

6) méně podstatné, ale k doložení práce potřebné podklady řadit do příloh (např.i kopie originálů)

7) odvolávky na literární podklady v textu vždy v hranaté závorce, např. [2], [6], atd.,

8) značení rovnic a matem. vztahů na pravém okraji, buď průběžně, např. (1) (25), nebo podlehlavních kapitol např. (2.3.),

9) číslování stran od čísla 2 nahoře nebo dole,

10) označení obrázků např. Obr.3 (v textu obr.3), popis obrázků v češtině nebo zdvojeným textem(čeština- -angličtina, čeština-němčina atd.). Obrázky lze vlepit.

Page 7: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

7

Forejt2002

Ústřední knihovna VUT v Brněhttp://www.fme.vutbr.cz/knihovna/databaze.htm

Page 8: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

8

Forejt2002

Struktura údajů pro citace (podklady podle ČSN ISO 690Bibliografické citace):

Citace jednosvazkového díla - KNIHY:

[1] MIELNIK, Edw.M.: Metalworking Science and Engineering. 1st ed. New York, Hamburg, London,Mc Graw-Hill, 1991. 976 p. Edit.B.J.Clark, J.M.Morriss. ISBN 0-07-041904-3.

Členění:MIELNIK,Edw.M.: - Autor (příjmení a jm.autora (ů) dle údajů na titulním listuMetalworking Science and engineering - Název publikace - Podnázev1st.ed. - Pořadí vydáníNew York, Hamburg, London - Místo vydáníMc Graw-Hill - Nakladatel1991 - Rok vydání976 p - Počet stran, rozsahEdit.B.J.Clark, J.M.Morriss - EdiceISBN 0-07-041904-3 - ISBN

Příspěvek ve sborníku:

[4] HRIVŇÁK, A.-GREŠKOVIČ,F.: Overovanie vplyvu podmienok presného strihania na kvalitustrižnej plochy. In. FORM´95. M.Forejt. Proccedings of the 2nd international conference. 1st ed.Brno, PC-DIR, Co Ltd., 1995, volume 1, p.22-27. ISBN 80-214-0664-X.

členění:HRIVŇÁK, A.-GREŠKOVIČ,F.: - Autor (případně jména všech autorů):Overovanie vplyvu podmienok presného strihania nakvalitu strižnej plochy - Název: - Podnázev:FORM´95 - InM.Forejt - Jméno editora:Proccedings of the 2nd International Conference - Název:1st ed. - Pořadí vydání:Brno - Místo vydání:PC-DIR,Co Ltd.,Brno - Nakladatel:1995, - Rok vydání:volume 1, - Číslo svazku:p.22-27 - Rozsah stran:ISBN 80-214-0664-X. - ISBN

Článek v periodiku - časopise

[ ] BAILY, G., BENOIT, C. Talking Machines. Theory, Models and Design. J. of New Ways in Comm..1998, vol. 1, no. 5, p. 126-230. ISSN

Členění:- Autor (příp. jména všech autorů):- Název- Podnázev:- Název časopisu (používat běžný zkrácený název):

Page 9: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

9

Forejt2002

- Rok:- Ročník:- Číslo:- Rozsah stran:- ISSN

Citace periodika jako celku:[3] Praktische Metallographie-Practical Metallography, 32. München, Carl Hanser Verlag 1995. - 12x, ISSN 0032 678

členěníPraktische Metallographie-Practical Metallography , - název periodika32. - ročník(y)München, - místo vydáníCarl Hanser Verlag - vydavatel1995. - rok vydání- 12 x - periodicitaISSN 0032 678 - ISSN

PhD Thesis:

BAILY, G. Talking Machines. Theory, Models and Design. PhD Thesis. Technical University,Amsterdam, 1998. 320 p.

Členění:Autor:Název:Podnázev:Za podnázvem uvést PhD ThesisUniverzita:Sídlo univerzity :Rok vydání:Rozsah:

Patenty:TECHNICAL UNIVERSITY. Talking Machines. Deviser: BAILY, G. Int. C13:GO2B 27/14. PatentOffice in Amsterdam, 102 315, 1998-01-15.

členění:Přihlašovatel:Název patentu:Objevitel (Deviser):Identifikátor dokumentu:Země nebo vydávající úřad:Číslo patentu:Datum vydání:

Page 10: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

10

Forejt2002

Doporučená literatura k projektování

[1] BAREŠ,K. a kol.: LISOVÁNÍ.1.vyd., Praha, SNTL, 1971, 543 s. (Obsahuje přehled norem ČSN )

[2] NOVOTNÝ,J.-LANGER,Z.: Stříhání a další způsoby dělení kovových materiálů.1.vyd., Praha, SNTL,1980, 215 s.

[3] MACHEK,V.-VESELÝ,L.-VESELÝ, M.-VIŠŇÁK, J.: Zpracování tenkých plechů. 1.vyd., Praha, SNTL, 1982, 266 s.

[4] MIELNIK,E.M.: Metalworking Science and Engineering. McGraw-Hill,Inc. New York, London, Hamburg 1991, pp 976, ISBN 0-07-041904-3

[5] LANGE,K.: Handbook of Metal Forming. 1st ed. New York, London, Hamburg, McGraw-Hill Book Comp.1985. 1236 p. Edit.Kurt Lange. ISBN 0-07 036285-8

[6] LANGE, K.: Umformtechnik. Handbuch für Industrie und Wissenschaft. Band 2, Massivumformung. 2.Auflage. Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris Tokyo. Springer-Verlag 1988. 679 s. ISBN 3-540-17709-4.

[8] PFROGNER,F. a kol.: Konstrukce nástrojů pro tváření. 1.vyd. Plzeň. ES VŠSE, 1984. 146 s.

[7] Metals Handbook Ninth Edition. Forming and Forging. 1.ed. 7. Metals Park Ohio USA, ASM International Handbook Committee 1988. 978p. Edit.S.L.Semiatin. ISBN 0-87170-007-

[9] HRIVŇÁK, A.-GREŠKOVIČ,F.: Overovanie vplyvu podmienok presného strihania na kvalitu strižnej plochy.In. FORM´95. M.Forejt. Proccedings of the 2nd international conference. 1st ed. Brno, PC-DIR, Co Ltd., 1995,volume 1, p.22-27. ISBN 80-214-0664-X.

[10] KLOCKE,F.-SWEENEY,K.-RAEDT,H.W.: Improved tool design for fine blanking through theaplication of numerical modeling techniques. Modelling with FEM. In. Sheet Metal 1999. Edited by M.Geigerat al . Proceedings of the 7th International Conference SheMet´99. 1st ed. Erlangen, September 27-28, 1999.Bamberg: Meisenbach 1999, vol.1. p 135-142. ISBN 3-87525-110-5.

[11] FOREJT,M.: Teorie tváření a nástroje. Učební texty FS VUT Brno. 1.vyd. Nakladatelství VUT. Srpen 1991,s 187. ISBN 80-214-0294-6.

[12] DVOŘÁK,M.-GAJDOŠ,F.-NOVOTNÝ,K.: Technologie tváření. Plošné a objemové tváření. ES VUT vBrně, 1996

[13] HÝSEK, R.: Tvářecí stroje. SNTL Praha, 1980

[14] ČSN EN: Technické normy ČSN. ÚNM, Praha

[15] Program strihani.exe Počítačová podpora tváření na síti FORM pod adresářem C:\TEORIE

[16] BENEŠ,M. a kol.: Poradenská příručka/33.Křivky přetvárných odporů ocelí, díl 1., 1.vyd. Praha, TEVUH,1982. 362 s.

[17] NOVOTNÝ,K-DVOŘÁKOVÁ,J.-HENCL,V.: Plošné a objemové tváření-vícejazyčné názvosloví. ES VUT Brno, 1990

[18] Databáze COMPENDEX, CURRENT CONTENT, METADEX a pod. Studovna FSI VUT v Brně

Některá starší dostupná literatura

[19] MARCINIAK,Z.: Teorie tváření plechů. SNTL Praha, 1964

[20] ROMANOVSKIJ,V.P.: Příručka pro lisování za studena. 2.vyd., Praha, SNTL, 1959, 537 s.

[21] ČABELKA, J. a kol.: Mechanická technológia. 1.vyd. Bratislava, Vydavaťelstvo SAV , 1967,1034 s.

Page 11: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

11

Forejt2002

Výtah z literatury [1]

[1] BAREŠ,K. a kol.: LISOVÁNÍ.1.vyd., Praha, SNTL, 1971, 543 s. (Obsahuje přehled norem ČSN )

Page 12: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

12

Forejt2002

Page 13: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

13

Forejt2002

Page 14: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

14

Forejt2002

Page 15: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

15

Forejt2002

Page 16: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

16

Forejt2002

Page 17: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

17

Forejt2002

Page 18: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

18

Forejt2002

Page 19: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

19

Forejt2002

Výtah ze cvičení ke stříhání

Přepracovaný a doplněný výtah z laboratorních cvičení

AMBROŽ,O. a kol Technologie slévání tváření a spojování. Laboratorní cvičení. ES VUT, říjen 1989str.46-52

- 46 -

Page 20: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

20

Forejt2002

- 47 -

Page 21: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

21

Forejt2002

- 48 -

Page 22: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

22

Forejt2002

- 49 -

Page 23: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

23

Forejt2002

- 50 -

Page 24: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

24

Forejt2002

- 51 -

Page 25: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

25

Forejt2002

- 52 -

Page 26: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

26

Forejt2002

- Příloha 1

- 53 -

Page 27: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

27

Forejt2002

Výtah z literatury [11][11] FOREJT,M.: Teorie tváření a nástroje. Učební texty FS VUT Brno. 1.vyd. Nakladatelství VUT.

Srpen 1991, s 187. ISBN 80-214-0294-6.

Page 28: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

28

Forejt2002

Page 29: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

29

Forejt2002

Page 30: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

30

Forejt2002

Page 31: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

31

Forejt2002

Page 32: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

32

Forejt2002

Page 33: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

33

Forejt2002

Page 34: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

34

Forejt2002

Přehled nejdůležitějších norem ČSN pro tváření

Page 35: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

35

Forejt2002

STŘIŽNÉ NÁSTROJE-

Výtah z norem ČSN

- 1 -

Page 36: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

36

Forejt2002

- 2 -

Page 37: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

37

Forejt2002

- 3 -

Page 38: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

38

Forejt2002

- 4 -

Page 39: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

39

Forejt2002

- 5 -

Page 40: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

40

Forejt2002

- 6 -

Page 41: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

41

Forejt2002

- 7 -

Page 42: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

42

Forejt2002

SEZNAM TECHNICKÝCH NOREM- TVÁŘECÍ NÁSTROJE

dle NORMY.BIZ (http://.www.normy.biz)

Třída 22ČSN 22 6001 (226001)Názvosloví technologie tváření kovůKatalogové číslo: 1531 Cenová skupina: 412 (242,- Kč)Schválena: 1999-12-31 Účinnost: 01.2000

ČSN 22 6002 (226002)Tvářecí stroje. Nástroje pro plošné tváření. Všeobecné bezpečnostní požadavkyKatalogové číslo: 25704 Cenová skupina: 403 (28,- Kč)Schválena: 1986-08-11 Účinnost: 1987-07-01Změny a opravy: a 12.89t

ČSN 22 6004 (226004)Lisovací nástroje. Lisovací nástroje pro plošné tváření. Všeobecné technické požadavkyKatalogové číslo: 25705 Cenová skupina: 410 (12,- Kč)Schválena: 1982-03-29 Účinnost: 1983-07-01Změny a opravy: a 10.84

ČSN 22 6015 (226015)Lisovací stroje. Střihadla a střižné vůle. Směrnice pro výpočet a konstrukciKatalogové číslo: 1532 Cenová skupina: 412 (242,- Kč)Schválena: 1975-11-14 Účinnost: 1977-12-01

ČSN 22 6016 (226016)Tvářecí nástroje. Střižnice. Geometrie funkčních otvorůKatalogové číslo: 25706 Cenová skupina: 405 (48,- Kč)Schválena: 1989-02-16 Účinnost: 1989-12-01

ČSN 22 6060 (226060)Lisovací nástroje. DorazyKatalogové číslo: 1534 Cenová skupina: 411 (192,- Kč)Schválena: 1974-11-27 Účinnost: 1976-07-01

ČSN 22 6101 (226101)Nůžky na plech. Základní ustanoveníKatalogové číslo: 25707 Cenová skupina: 5 (48,- Kč)Schválena: 1986-09-29 Účinnost: 1988-02-01

ČSN ISO 11415 (226201)Tvářecí nástroje - Vodicí stojánkyKatalogové číslo: 56669Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN 22 6207 (226207)Lisovací nástroje. Střižné skříně a hlavice. Základní ustanoveníKatalogové číslo: 1535 Cenová skupina: 408 (101,- Kč)Schválena: 1999-12-31 Účinnost: 1970-04-01

ČSN 22 6208 (226208)Lisovací nástroje. Přiřazení hlavic ke střižným skřínímKatalogové číslo: 1536 Cenová skupina: 3 (28,- Kč)Schválena: 1999-12-31 Účinnost: 1970-04-01

Page 43: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

43

Forejt2002

TVÁŘECÍ NÁSTROJEČSN ISO 6753-1 (226221)Tvářecí nástroje a formy-Obrobené desky-Část 1: Obrobené desky pro tvářecí nástroje, vodicí a upínací přípravkyKatalogové číslo: 56668Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 9183-1 (226222)Tvářecí nástroje - Kluzné desky pro tvářecí nástroje - Část 1: Typ AKatalogové číslo: 56667Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 9183-2 (226222)Tvářecí nástroje - Kluzné desky pro tvářecí nástroje - Část 2: Typ BKatalogové číslo: 56666Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 9182-1 (226260)Tvářecí nástroje - Vodicí sloupky - Část 1: TypyKatalogové číslo: 56665Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 9182-2 (226260)Tvářecí nástroje - Vodicí sloupky - Část 2: Typ A, hladké sloupkyKatalogové číslo: 56664Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 9182-3 (226260)Tvářecí nástroje - Vodicí sloupky - Část 3: Typ B, sloupky k zalisováníKatalogové číslo: 56663Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 9182-4 (226260)Tvářecí nástroje - Vodicí sloupky - Část 4: Typ C, sloupky s kuželovým vedením a pouzdremKatalogové číslo: 56662Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 9182-5 (226260)Tvářecí nástroje - Vodicí sloupky - Část 5: Typ D, sloupky k zalisování s nákružkemKatalogové číslo: 56661Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 9448-1 (226262)Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 1: TvaryKatalogové číslo: 56651Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 9448-10 (226262)Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 10: Tvar E, kluzná pouzdra s nákružkem, typ 2Katalogové číslo: 56642Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

Page 44: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

44

Forejt2002

TVÁŘECÍ NÁSTROJEČSN ISO 9448-11 (226262)Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 11: Tvar F, pouzdra s nákružkem pro valivá vedení, typ 2Katalogové číslo: 56634Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 9448-2 (226262)Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 2: Tvar A, kluzná hladká pouzdra, typ 1Katalogové číslo: 56650Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 9448-3 (226262)Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 3: Tvar B, hladká pouzdra pro valivá vedení, typ 1Katalogové číslo: 56649Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 9448-4 (226262)Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 4: Tvar C, kluzná pouzdra s přírubou, typ 1Katalogové číslo: 56648Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 9448-5 (226262)Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 5: Tvar D, pouzdra s přírubou pro valivá vedení, typ 1Katalogové číslo: 56647Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 9448-6 (226262)Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 6: Tvar E, kluzná pouzdra s nákružkem, typ 1Katalogové číslo: 56646Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 9448-7 (226262)Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 7: Tvar F, pouzdra s nákružkem pro valivá vedení, typ 1Katalogové číslo: 56645Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 9448-8 (226262)Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 8: Tvar G, kluzká osazená pouzdra, typ 1Katalogové číslo: 56644Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 9448-9 (226262)Tvářecí nástroje - Vodicí pouzdra - Část 9: Tvar B, hladká pouzdra pro valivá vedení, typ 2Katalogové číslo: 56643Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 10242-1 (226264)Tvářecí nástroje - Stopky - Část 1: Typ AKatalogové číslo: 56633Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-11-01 Účinnost: 2000-02-01

Page 45: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

45

Forejt2002

TVÁŘECÍ NÁSTROJEČSN ISO 10242-2 (226264)Tvářecí nástroje - Stopky - Část 2: Typ CKatalogové číslo: 56631Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-11-01 Účinnost: 2000-02-01

ČSN ISO 10242-3 (226264)Tvářecí nástroje - Stopky - Část 3: Typ DKatalogové číslo: 56630Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-11-01 Účinnost: 2000-02-01

ČSN 22 6272 (226272)Lisovací nástroje. Střižné skříněKatalogové číslo: 1549 Cenová skupina: 408 (101,- Kč)Schválena: 1999-12-31 Účinnost: 1970-04-01

ČSN 22 6273 (226273)Lisovací nástroje. Střižné skříně zesílené provedeníKatalogové číslo: 1550 Cenová skupina: 3 (28,- Kč)Schválena: 1999-12-31 Účinnost: 1970-04-01

ČSN ISO 11903 (226275)Tvářecí nástroje - Příruby vodicích sloupkůKatalogové číslo: 56629Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN 22 6284 (226284)Lisovací nástroje. Hlavice pravoúhlé s horní deskouKatalogové číslo: 1552 Cenová skupina: 405 (48,- Kč)Schválena: 1999-12-31 Účinnost: 1970-04-01

ČSN 22 6285 (226285)Lisovací nástroje. Hlavice pravoúhlé k vodicím stojánkůmKatalogové číslo: 1553 Cenová skupina: 3 (28,- Kč)Schválena: 1999-12-31 Účinnost: 1970-04-01

ČSN 22 6305 (226305)Tvářecí nástroje. Stírače. Všeobecné požadavky na konstrukciKatalogové číslo: 25721 Cenová skupina: 11 (192,- Kč)Schválena: 1989-09-13 Účinnost: 1990-08-01

ČSN 22 6307 (226307)Tvářecí nástroje. Vodicí lišty. Všeobecné požadavky na konstrukciKatalogové číslo: 25722 Cenová skupina: 4 (48,- Kč)Schválena: 1989-09-13 Účinnost: 1990-08-01

ČSN ISO 11901-1 (226321)Tvářecí nástroje - Plynové pružiny - Část 1: Všeobecné specifikaceKatalogové číslo: 56628Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 11901-2 (226321)Tvářecí nástroje - Plynové pružiny - Část 2: Specifikace příslušenstvíKatalogové číslo: 56627Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

Page 46: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

46

Forejt2002

TVÁŘECÍ NÁSTROJEČSN ISO 10069-1 (226322)Tvářecí nástroje - Elastomerové tlačné pružiny - Část 1: Všeobecné specifikaceKatalogové číslo: 56626Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 10069-2 (226322)Tvářecí nástroje - Elastomerové tlačné pružiny - Část 2: Specifikace příslušenstvíKatalogové číslo: 56625Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 10243 (226323)Tvářecí nástroje - Tlačné pružiny obdélníkového průřezu - Zastavovací rozměry a barevné kódováníKatalogové číslo: 56937Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 8695 (226330)Tvářecí nástroje - Střižníky - Přehled a terminologieKatalogové číslo: 56622Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN 22 6337 (226337)Lisovací nástroje. Hledáčky bezhlavé. Průměry od 3 do 12,16 mmKatalogové číslo: 1562 Cenová skupina: 405 (48,- Kč)Schválena: 1973-02-09 Účinnost: 1974-01-01

ČSN 22 6338 (226338)Lisovací nástroje. Hledáčky bezhlavé - polotovary. Průměry od 4,06 do 12,16 mmKatalogové číslo: 1563 Cenová skupina: 403 (28,- Kč)Schválena: 1973-02-09 Účinnost: 1974-01-01

ČSN 22 6343 (226343)Lisovací nástroje. Hledáčky se závitem. Průměry od 9 do 20,16 mmKatalogové číslo: 1568 Cenová skupina: 99 (0,- Kč)Schválena: 1973-02-09 Účinnost: 1974-01-01

ČSN 22 6344 (226344)Lisovací nástroje. Hledáčky se závitem - polotovary. Průměry od 12,5 do 20,5 mmKatalogové číslo: 1569 Cenová skupina: 403 (28,- Kč)Schválena: 1973-02-09 Účinnost: 1974-01-01

ČSN 22 6345 (226345)Lisovací nástroje. Střižníky s kruhovým průřezem bezhlavé. Průměry od 0,8 do 16,2 mmKatalogové číslo: 1570 Cenová skupina: 405 (48,- Kč)Schválena: 1973-02-09 Účinnost: 1974-01-01

ČSN 22 6346 (226346)Lisovací nástroje. Střižníky s kruhovým průřezem bezhlavé - polotovary. Průměry od 1,6 do 16,2 mmKatalogové číslo: 1571 Cenová skupina: 405 (48,- Kč)Schválena: 1973-02-09 Účinnost: 1974-01-01

ČSN ISO 6752 (226347)Tvářecí nástroje - Kruhové střižníky s kuželovou hlavou 60° a hladkým dříkemKatalogové číslo: 56621Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

Page 47: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

47

Forejt2002

TVÁŘECÍ NÁSTROJEČSN ISO 9181 (226348)Tvářecí nástroje - Kruhové střižníky s kuželovou hlavou 60° a osazeným dříkemKatalogové číslo: 56620Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 8021 (226349)Tvářecí nástroje - Kruhové střižníky s válcovou hlavou a hladkým dříkemKatalogové číslo: 56619Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 8020 (226350)Tvářecí nástroje - Střižníky s válcovou hlavou a osazeným dříkemKatalogové číslo: 56618Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 8978 (226351)Tvářecí nástroje - Vedení pro kruhové střižníkyKatalogové číslo: 56604Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN 22 6352 (226352)Lisovací nástroje. Tvarové střižníky čtvercové bezhlavé a s hlavouKatalogové číslo: 1577 Cenová skupina: 9 (139,- Kč)Schválena: 1973-03-28 Účinnost: 1974-01-01

ČSN 22 6353 (226353)Lisovací nástroje. Tvarové střižníky čtvercové s kruhovým vedením, bezhlavé a s hlavouKatalogové číslo: 1578 Cenová skupina: 405 (48,- Kč)Schválena: 1973-03-28 Účinnost: 1974-01-01

ČSN 22 6354 (226354)Lisovací nástroje. Tvarové střižníky obdélníkové, bezhlavé a s hlavouKatalogové číslo: 1579 Cenová skupina: 403 (28,- Kč)Schválena: 1973-03-28 Účinnost: 1974-01-01

ČSN 22 6355 (226355)Lisovací nástroje. Tvarové střižníky šestihranné s kruhovým vedením, bezhlavé a s hlavouKatalogové číslo: 1580 Cenová skupina: 405 (48,- Kč)Schválena: 1973-03-28 Účinnost: 1974-01-01

ČSN 22 6356 (226356)Lisovací nástroje. Tvarové střižníky pruhůKatalogové číslo: 1581 Cenová skupina: 403 (28,- Kč)Schválena: 1973-03-28 Účinnost: 1974-01-01

ČSN 22 6357 (226357)Lisovací nástroje. Tvarové střižníky otvorů pro závěsyKatalogové číslo: 1582 Cenová skupina: 403 (28,- Kč)Schválena: 1973-03-28 Účinnost: 1974-01-01

ČSN 22 6358 (226358)Lisovací nástroje. Tvarové střižníky oválnéKatalogové číslo: 1583 Cenová skupina: 405 (48,- Kč)Schválena: 1973-03-28 Účinnost: 1974-01-01

Page 48: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

48

Forejt2002

TVÁŘECÍ NÁSTROJEČSN ISO 10071 (226359)Tvářecí nástroje - Střižníky jištěné kuličkouKatalogové číslo: 56603Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN ISO 11900-1 (226360)Tvářecí nástroje - Držáky střižníků jištěných kuličkou - Část 1: Typy A a B, obdélníkové a čtvercové proKatalogové číslo: 56602Převzata: vyhlášením ve VěstníkuSchválena: 1999-10-01 Účinnost: 2000-01-01

ČSN 22 6367 (226367)Tvářecí nástroje. Dělené střižnice. Technické požadavky na konstrukciKatalogové číslo: 25723 Cenová skupina: 5 (48,- Kč)Schválena: 1989-02-16 Účinnost: 1989-12-01

ČSN 22 6368 (226368)Tvářecí nástroje. Vložkované střižnice. Technické požadavky na konstrukciKatalogové číslo: 25724 Cenová skupina: 4 (48,- Kč)Schválena: 1989-02-16 Účinnost: 1989-12-01

ČSN 22 6385 (226385)Lisovací nástroje. Protahování otvorů do plechu. Otvory pro metrický závitKatalogové číslo: 1587 Cenová skupina: 4 (48,- Kč)Schválena: 1999-12-31 Účinnost: 01.2000

ČSN 22 6386 (226386)Lisovací nástroje. Průtažníky pro protahování otvorů do plechu s předděrovánímKatalogové číslo: 1588 Cenová skupina: 3 (28,- Kč)Schválena: 1999-12-31 Účinnost: 01.2000

ČSN 22 6387 (226387)Lisovací nástroje. Průtažníky pro protahování otvorů do plechu bez předděrováníKatalogové číslo: 1589 Cenová skupina: 405 (48,- Kč)Schválena: 1999-12-31 Účinnost: 01.2000

ČSN 22 7005 (227005)Tvářecí nástroje. Protlačování ocelí za studena. Všeobecné požadavky na konstrukci a výpočetKatalogové číslo: 25727 Cenová skupina: 11 (192,- Kč)Schválena: 1992-05-01 Účinnost: 1992-06-01

ČSN 22 7110 (227110)Razidla do kovu s písmeny a číslicemiKatalogové číslo: 1592 Cenová skupina: 405 (12,- Kč)Schválena: 1970-04-08 Účinnost: 1971-03-01Změny a opravy: a 9.84, b 7.86

ČSN 22 7301 (227301)Lisovací nástroje. Tažení dutých válcových výtažků. Směrnice pro konstrukciKatalogové číslo: 1593 Cenová skupina: 8 (12,- Kč)Schválena: 1999-12-31 Účinnost: 01.2000Změny a opravy: a 6.78, b 1.91

ČSN 22 7303 (227303)Lisovací nástroje. Tažení dutých čtyrhranných výtažků. Směrnice pro konstrukciKatalogové číslo: 1594 Cenová skupina: 9 (139,- Kč)Schválena: 1999-12-31 Účinnost: 01.2000

Page 49: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

49

Forejt2002

TVÁŘECÍ NÁSTROJEČSN 22 7309 (227309)Tvářecí nástroje. Tažidla bez přidržovače. RozměryKatalogové číslo: 25728 Cenová skupina: 8 (101,- Kč)Schválena: 1990-11-20 Účinnost: 1991-09-01

ČSN 22 7340 (227340)Tvářecí nástroje. Ohýbadla. Všeobecné požadavky na konstrukci a výpočetKatalogové číslo: 25729 Cenová skupina: 408 (101,- Kč)Schválena: 1990-11-16 Účinnost: 1991-11-01

ČSN 22 8306 (228306)Tvářecí nástroje. Zápustky pro svislé kovací lisy. Technické požadavky na konstrukciKatalogové číslo: 25730 Cenová skupina: 11 (192,- Kč)Schválena: 1990-11-26 Účinnost: 1991-12-01

ČSN 22 8307 (228307)Zápustky pro vodorovné kovací lisy. Směrnice pro konstrukciKatalogové číslo: 1619 Cenová skupina: 10 (12,- Kč)Schválena: 1970-05-07 Účinnost: 1971-10-01Změny a opravy: a 6.78

ČSN 22 8308 (228308)Zápustky pro buchary. Směrnice pro konstrukciKatalogové číslo: 1620 Cenová skupina: 411 (12,- Kč)Schválena: 1970-05-07 Účinnost: 1971-07-01Změny a opravy: a 1.79

ČSN 22 8309 (228309)Zápustky pro vřetenové lisy. Směrnice pro konstrukciKatalogové číslo: 1621 Cenová skupina: 10 (12,- Kč)Schválena: 1970-05-07 Účinnost: 1971-10-01Změny a opravy: a 6.78

Page 50: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

50

Forejt2002

Page 51: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

51

Forejt2002

Ostatní dílce střižných nástrojů

Oceli Označení dle EN Tvrdost HRC Zušlechtěno naMPa

Základní, kotevnía upínací desky

11 37311 37511 50011 52311600

S235 JRG 1(EN 10083-2-91)S235 JRG 2E 295S235 J2G 3E 335

Vodící a stíracídesky

11 50011 60012 060

Běžné opěrnédesky a vložky

12 0611205012060

C 60 (EN 10083-2-91C 45C 55

58 - 5054 - 5055 - 50

Cem., kal. s vlož.KalenoKaleno

Upínací hlavice 12 06012 050

Zušl. na 850-700Zušl.,na 800-650

Vodící sloupky,pouzdra apruž.vodící lišty

14 220 63 - 61 Cem.do hloubky0,5; 6,6-0,8

Pružiny 12 090 48 - 43 1620-1400,pér.pop.

Stopky a středícíčepy

11 50011 600

Vodící lišty 1160012 050

Význam prvního doplňkového čísla v označování ocelí

.0 Tepelně nezpracovaný (přírodní)

.1 Normalizačně žíhaný

.2 Žíhaný s uvedením způsobu

.3 Žíhaný na měkko

.4 Kalený nebo kalený a popuštěný (při nízkých teplotách nebopo rozpouštěcím žíhání- u austenitických ocelí)

.5 Normalizačně žíhaný a popuštěný

.6 Zušlechtěný na dolní pevnost, obvyklou u příslušné oceli

.7 Zušlechtěný na střední pevnost, obvyklou u příslušné oceli

.8 Zušlechtěný na horní pevnost, obvyklou u příslušné oceli

.9 Zpracovaný podle zvláštních ujednání

Page 52: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

52

Forejt2002

AISI tool steels clasification

M - High speed tool steel,.... W-Mo-V, S - Shock resisting tool steel

T - High speed tool steel, W-V, P - Mold steel

H - Hot work tool steel, L - Special purpose, low alloy

D - Cold work tool steel, F - Special purpose, C, W

A - Cold work tool steel, medium alloy, air hardening steel, W - Water hardening tool steel

O - Oil hardening, higher S content is allowed

Table 1 The name of selection tool steelsCountry Czech

Republic

Czech Republic Euronorm USA Great Brit. BRD BRD

Standard ČSN POLDI EN 96-79 AISI/SAE B.S.4659 [DIN] 17350

Cr steel ( D ) 19436 2002 X 210Cr 12 D3 BD 3 1.2080 X210Cr12 Cr-Mo-V steel ( H ) 19541 LN 30CrMoV12 11 H10 BH10 1.2365 X32CrMoV3 3 Cr-Mo-V steel ( H ) 19552 TLH X37CrMoV5-1 H11 BH 11 1.2343 X38CrMoV5-1 Cr-Mo-V steel ( D ) 19572 2002 R D2 1.2601 X165CrMoV12

Ni-Cr-Mo-V steel 19663 TBM Extra 1 35CrMo8 1.2714 56NiCrMoV7

W-Mo-V steel ( M ) 19820 Maximum MO HS 3-2-2 - - 1.3333 S-3-3-2 W-V steel ( T ) 19824 Maximum.special HS 18-0-1 T 1 BT 1 1.3355 S 18-0-1 W-Mo-V steel ( M ) 19830 Max.spec.MO5 HS 6-5-2 M2 BM 2 1.3343 S 6-5-2 W-Mo-V-Co steel (M) 19852 Max.spec.75MO HS 6-5-2-5 M35 BM 35 1.3243 S 6-5-2-5

Table 2 Direction of chemical composition of tool steelsCZ. stand. Euronorm Steel Direction of chemical composition

ČSN EN 96-79 C W Mo Cr V Co Mn Si Ni

Low alloy steel 19191 C steel EZH) 1 - - - - 0,35 0,3 19452 Cr-Si 0,5 - - 1 - 1 2 19733 W-Cr-Si ( S ) 0,6 2 - 1 - - 0,4 1 19740 W-Cr-Si-V 0,3 4 1 0,2 - 0,5 1

Medium alloy steel 19541 30CrMoV12 11 Cr-Mo-V ( H ) 0,4 - 3 3 0,7 - 0,5 0,7 0,8 19552 X37CrMoV5-1 Cr-Mo-Si-V ( H ) - - 1 5 0,5 - 0,5 1 - 19663 35CrMo8 Ni-Cr-Mo-V 0,5 - 0,5 1 0,2 - 0,8 0,6 2

High alloy steel 19436 X 210Cr 12 Cr steel ( D ) 2 - - 12 - - 0,45 0,45 <0,5 19437 Cr-W-V 2 1 - 12 0,3 - 0,45 0,45 <0,5 19572 Cr -Mo-V ( D ) 1,5 - 0,6 12 0,3 - 0,45 0,45

High speed steel 19820 HS 3-2-2 W-Mo-V ( M ) 1 3 3 4 2 - <0,45 < 0,45 19824 HS 18-0-1 W-V ( T ) 1 18 - 4 1 - <0,45 <0,45 19830 HS 6-5-2 W-Mo-V ( M ) 1 6 5 4 2 - < 0,45 <0,45 19852 HS 6-5-2-5 W-Mo-V-Co ( M ) 1 6 5 4 2 5 <0,45 <0,45

Page 53: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

53

Forejt2002

OZNAČOVÁNÍ OCELÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM

Rozdělení ocelí ČSN EN 10020 (42 0002)

Oceli ke tváření jsou oceli, jejichž hmotnostní podíl železa je větší než kteréhokoliv jiného prvku a které všeobecněvykazují méně než 2% C a obsahují jiné prvky. Hodnota 2% C je obecně považována za mezní hodnotu pro rozlišenímezi ocelí a litinou.Rozdělení podle chemického složeníNelegované oceli - určující obsahy jednotlivých prvků v žádném případě nedosahují mezních obsahů, viz tabulka .Legované oceli - určující obsahy jednotlivých prvků v minimálně v jednom případě přesahují obsahy, viz tabulka.

Prvek Mezní obsah[hmotnostní podíl %]

Prvek Mezní obsah[hmotnostní podíl %]

Al hliník 0.10 B bór 0.0008Bi bismut 0.10 Co kobalt 0.10Cr chrom1) 0.3 Cu měď1) 0.40La lanthanidy 0.05 Mn mangan 1.653)

Mo molybden1) 0.08 Nb niob2) 0.06Ni nikl1) 0.30 Pb olovo 0.40Se selen 0.10 Si křemík 0.50Te telur 0.10 Ti titan2) 0.05V vanad2) 0.10 W wolfram 0.10Zr zirkonium2) 0.05 ostatní (s výjimkou uhlíku,

fosforu, síry, dusíku) vždy0.05

1) Pokud jsou pro ocel předepsány dva tři nebo čtyři prvky označené touto poznámkou a jejich určující obsahy jsoumenší než mezní obsahy uvedené v tabulce, pak je pro rozdělení nutné vzít v úvahu dodatečně mezní obsah, který činí70% součtu mezních obsahů těchto dvou, tří nebo čtyř prvků2)pozn. 1 platí i pro prvky označené pozn. 2)

3) Pokud je pro obsah Mn udána pouze nejvyšší hodnota, pak platí jako mezní obsah 1.8 hm %

Rozdělení ocelí podle hlavních skupin jakostiNelegované oceli*oceli obvyklých jakostí (B). Nejsou určeny pro tepelné zpracování , a nejsou pro ně předepsány žádné zvláštníkvalitativní charakteristiky. Pouze existuje omezení - maximální hodnoty meze pevnosti Rm < 690 MPa, tažnosti A <26% a nárazové práce KV+20°C ≤ 27 J*nelegované jakostní oceli (Q). Není předepsána rovnoměrná reakce na tepelné zpracování. Mohou být na ně kladenydodatečné požadavky např. na zvýšenou hodnotu KV, velikost zrna a pod.*nelegované ušlechtilé oceli (S). Jsou určeny pro tepelné zpracování . Je stanoveno chemické složení, podmínkyvýroby a zkoušení.Legované oceli*legované jakostní oceli. Jsou určeny pro zušlechťování nebo povrchové zpracování. Patří sem – svařitelnéjemnozrnné oceli s Re < 380 MPa a obsahem legur pod normou stanovenou mezí, - oceli s požadovanýmimagnetickými vlastnostmi, legované Si a Al, - oceli pro náročnější tváření.*legované ušlechtilé oceli. Požadovaných vlastností je dosahováno tepelným zpracováním a zaručeně přesnýmdodržením chemického složení, výrobních podmínek a zkoušení. Patří sem oceli pro ocelové konstrukce a na stavbustrojů, nerezavějící oceli, žáruvzdorné a žáropevné oceli, nástrojové oceli, oceli se zvláštními fyzikálními vlastnostmi adalší.

Pro každý jednotlivý typ oceli je ČSN stanoveno konkrétní označení Přistoupení k systému evropských norem(EURONORMY – EN), znamená v podstatě trojí způsob označování ocelí:

a) označení materiálovým číslem podle ENb) symbolické (zkrácené) označení podle užitných vlastností dle ENc) původní číselné označení podle ČSN (jak známe z nauky

Systém číselného označování ocelí ČSN EN 10 027-2 (42 0012)1. X X XX(XX)

Pořadové čísloČíslo skupiny ocelíČíslo hlavní skupiny materiálu 1 = ocel

Page 54: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

54

Forejt2002

Oceli nelegovanéOceli obvyklých

jakostíOceli jakostní Oceli ušlechtilé

10 oceli se zvláštními fyzikálními vlastnostmi 01 konstrukční oceli pro všeobecné 91

použití s Rm<500MPa

S235J0(11 378), S275J2(11 448)

11 konstrukční oceli na strojní součásti s < 0,50%C

12 050

02 ostatní konstrukční oceli neurčené 92 pro tepelné zpracování s Rm<500MPa

12 oceli na strojní součásti s > 0,5 %C12 060

03 oceli s průměrným % C < 0,12 93nebo Rm<400MPa

P235GH(11 368)

13 konstrukční oceli, oceli na strojní součásti, tlakové nádoby a oceli se zvláštními požadavky

04 oceli s průměrným % C≥0.12<0.25 94 nebo Rm≥400 < 500 MPa

S275N,, P265GH(11 418), P295GH(13 030)

14

05 oceli s průměrným % C ≥0.25< 0.55 95nebo Rm ≥ 500 < 700 MPa

S355J0(11 523), S355J2(11 503), S355N (NL)

15oceli nástrojové

06 oceli s průměrným % C ≥0.55 96nebo Rm≥ 700 MPa

16oceli nástrojové

07 97oceli s vyšším obsahem P nebo S

17 oceli nástrojovéČSN 19 083

18 oceli nástrojové19

00 90oceli obvyklých

jakostíS185(10 000, 10 004)S235(11373, 11375)

E295 (11 500)E335(11 600)E360(11 700)

19

Page 55: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

55

Forejt2002

Oceli legovanéOceli

jakostní Oceli ušlechtilé

nástrojovéoceli

různé oceli chemickyodolné oceli

konstrukční oceli, oceli na strojní součásti a natlakové nádoby

20Cr

30 40nerezavějícíoceli s méněnež 2,5% Nibez Mo, Nb, Ti

50 Mn, Si, Cu13 141

60Cr-Nis obsahem Cr od2,0 do 3%

70 80Cr-Si-MnCr-Si-Mn-MoCr-Si-Mo-VCr-Si-Mn-Mo-V

21Cr-SiCr-MnCr-Mn-Si

31 41nerezavějícíoceli s méněnež 2,5% Ni s Mo, bez Nb a Ti

51 Mn-Si Mn-Cr13 240

61 71Cr-SiCr-MnCr-Mn-BCr-Si-Mn

81Cr-Si-VCr-Mn-VCr-Si-Mn-V

22Cr-VCr-V-SiCr-V-MnCr-V-Mn-Si

32rychlořeznéoceli s Co

42 52Mn-CuMn-VSi-VMn-Si-V

62Ni-SiNi-MnNi-Cu

72Cr-Mos méně než0,35% MoCr-Mo-B

82Cr-Mo-WCr-Mo-V-W

23Cr-MoCr-Mo-VMo-V

33rychlořeznéocelibez Co

43nerezavějícíoceli s ≥ 2,5 %Ni bez Mo, Nb,Ti(15 260)

53Mn - TiSi-Ti

63Ni-MoNi-Mo-MnNi-Mo-CuNi-Mo-VNi-Mn-V

73Cr-Mos ≥ 0,35 % Mo(15 121)(15 313)

83

24WCr-W

34 44nerezavějícíoceli s ≥ 2,5%Ni s Mo, bez Nba Ti

54Mo, Nb, Ti,V, W(15 020)

64 74 84Cr-Si-TiCr-Mn-TiCr-Si- Mn-Ti

25W-VCr-W-V

35oceli na valiváložiska

45nerezavějícíoceli sezvláštnímipřísadami

55BMn-Bs < 1,65 Mn

65Cr-Ni-Mos < 4 % Mo +< 2,0 Ni

75Cr-Vs < 2,0 % Cr

85oceli knitridování

26Wkromě tříd24,25 a 27

36materiály sezvláštnímimagnetickýmivlastnostmi bezCo

46chemickyodolné ažáropevnéslitiny Ni

56Ni

66Cr-Ni-Mos < 0,4% Mo +≥ 2,0 < 3,5 % Ni

76Cr-Vs > 2,0 % Cr

86

27s Ni

37materiály sezvláštnímimagnetickýmivlastnostmi s Co

47žáruvzdornéoceli s < 2,5 %Ni

57Cr-Nis < 1,0% Cr

67Cr-Ni-Mos < 0,4% Mo +≥ 3,5 < 5 % Ninebo ≥ 0<4 %Mo

77Cr-Mo-V

87oceli neurčenépro tepelnézpracování uodběratele

08 98oceli sezvláštnímifyzikálnímivlastnostmi

28ostatní

38materiály sezvláštnímifyzikálnímivlastnostmi bezNi

48žáruvzdornéoceli s ≥ 2,5 %Ni

58Cr-Nis ≥ 1,0 < 1,5 %Cr

68Cr-Ni-VCr-Ni-WCr-Ni-V-W

78 88vysocepevnésvařitelné oceli

0999oceli prorůzné oblastipoužití

29 39materiály sezvláštnímifyzikálnímivlastnostmi s Ni

49vysocepevnéžáropevnémateriály

59Cr-Nis ≥ 1,5 < 2 %Cr

69Cr-Nikromě tříd57 až 68

79Cr-Mn-MoCr-Mn-Mo-V

89vysocepevnésvařitelné oceli

Page 56: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

56

Forejt2002

Výběr z literatury [13][13] HÝSEK, R.: Tvářecí stroje. SNTL Praha, 1980

Page 57: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

57

Forejt2002

- 1 -

Page 58: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

58

Forejt2002

- 2 -

Page 59: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

59

Forejt2002

- 3 -

- 4 -

Page 60: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

60

Forejt2002

- 5 -

Page 61: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

61

Forejt2002

- 6 -

Page 62: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

62

Forejt2002

KATALOG OBRÁBĚCÍCH A TVÁŘECÍCH STROJŮ

dle http://beta.gratex.cz/katalog

- 7 -

Page 63: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

63

Forejt2002

SEZNAM TECHNICKÝCH NOREM- TVÁŘECÍ STROJE

dle NORMY.BIZ (http://.www.normy.biz)

Třída 21ČSN 21 0001 (210001)Tvářecí stroje. Všeobecné technické požadavkyKatalogové číslo: 20351 Cenová skupina: 410 (139,- Kč)Schválena: 1996-11-01 Účinnost: 1996-12-01

ČSN 21 0200 (210200)Tvářecí stroje. Názvosloví tvářecích strojůKatalogové číslo: 25436 Cenová skupina: 13 (315,- Kč)Schválena: 1991-05-10 Účinnost: 1992-06-01

ČSN ISO 8540 (210201)Mechanické lisy s vyložením. TerminologieKatalogové číslo: 19553 Cenová skupina: 203 (28,- Kč)Schválena: 1996-06-01 Účinnost: 1996-07-01Změny a opravy: 1 6.97t

ČSN 21 0302 (210302)Tvářecí stroje. Klikové lisy jednobodové jednočinné. Geometrická přesnostKatalogové číslo: 25437 Cenová skupina: 6 (101,- Kč)Schválena: 1984-06-29 Účinnost: 1985-07-01

ČSN 21 0303 (210303)Tvářecí stroje. Vřetenové lisy. Geometrická přesnostKatalogové číslo: 25438 Cenová skupina: 7 (101,- Kč)Schválena: 1985-08-21 Účinnost: 1987-01-01

ČSN 21 0304 (210304)Tvářecí stroje. Vodorovné kovací lisy se svislou dělicí plochou zápustek. Geometrická přesnostKatalogové číslo: 25439 Cenová skupina: 7 (101,- Kč)Schválena: 1989-04-14 Účinnost: 1990-01-01

ČSN 21 0305 (210305)Tvářecí stroje. Geometrická přesnost vodorovných kovacích lisů s vodorovnou dělící rovinou zápustekKatalogové číslo: 1142 Cenová skupina: 408 (12,- Kč)Schválena: 1970-11-14 Účinnost: 1971-10-01Změny a opravy: a 6.78

ČSN ISO 6899 (210306)Přejímací podmínky mechanických lisů s vyložením. Zkoušky přesnostiKatalogové číslo: 25440 Cenová skupina: 7 (12,- Kč)Schválena: 1992-10-01 Účinnost: 1992-11-01Změny a opravy: Opr. 7.93

ČSN 21 0307 (210307)Tvářecí stroje. Klikové lisy jednobodové dvojčinné. Geometrická přesnostKatalogové číslo: 25441 Cenová skupina: 407 (101,- Kč)Schválena: 1984-06-29 Účinnost: 1985-07-01

ČSN 21 0308 (210308)Tvářecí stroje. Kolenové razicí lisy. Geometrická přesnostKatalogové číslo: 1143 Cenová skupina: 5 (48,- Kč)Schválena: 1981-03-17 Účinnost: 1982-01-01

TVÁŘECÍ STROJEČSN 21 0309 (210309)

Page 64: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

64

Forejt2002

Tvářecí stroje. Ohraňovací lisy. Geometrická přesnostKatalogové číslo: 1144 Cenová skupina: 407 (101,- Kč)Schválena: 1981-03-17 Účinnost: 1982-01-01

ČSN 21 0310 (210310)Tvářecí stroje. Klikové kovací lisy. Geometrická přesnostKatalogové číslo: 25442 Cenová skupina: 5 (48,- Kč)Schválena: 1988-04-25 Účinnost: 1989-01-01

ČSN 21 0311 (210311)Tvářecí stroje. Tabulové nůžky. Geometrická přesnostKatalogové číslo: 1145 Cenová skupina: 408 (101,- Kč)Schválena: 1981-03-17 Účinnost: 1982-01-01

ČSN 21 0313 (210313)Tvářecí stroje. Automaty pro objemové tváření za studena. Geometrická přesnostKatalogové číslo: 1146 Cenová skupina: 5 (48,- Kč)Schválena: 1981-06-29 Účinnost: 1982-01-01

ČSN 21 0314 (210314)Tvářecí stroje. Geometrická přesnost hydraulických lisů na reaktoplastyKatalogové číslo: 1147 Cenová skupina: 5 (48,- Kč)Schválena: 1975-01-25 Účinnost: 1976-07-01

ČSN 21 0315 (210315)Tvárniace stroje. Vstrekovacie stroje. Geometrická presnosťKatalogové číslo: 25443 Cenová skupina: 7 (12,- Kč)Schválena: 1989-03-11 Účinnost: 1990-07-01Změny a opravy: a 8.90

ČSN 21 0316 (210316)Tvářecí stroje. Tří a čtyřválcové zakružovačky. Geometrická přesnostKatalogové číslo: 25444 Cenová skupina: 5 (12,- Kč)Schválena: 1984-05-21 Účinnost: 1985-07-01Změny a opravy: a 6.86

ČSN 21 0317 (210317)Tvářecí stroje. Postupové automaty pro plošné tváření. Geometrická přesnostKatalogové číslo: 25445 Cenová skupina: 9 (12,- Kč)Schválena: 1981-09-25 Účinnost: 1983-01-01Změny a opravy: Opr. 7.93

ČSN 21 0318 (210318)Tvářecí stroje. Vystřihovací automaty se spodním pohonem. Geometrická přesnostKatalogové číslo: 25446 Cenová skupina: 7 (101,- Kč)Schválena: 1985-08-21 Účinnost: 1987-01-01

ČSN 21 0319 (210319)Tvářecí stroje. Hydraulické montážní lisy s vyložením. Geometrická přesnostKatalogové číslo: 25447 Cenová skupina: 410 (12,- Kč)Schválena: 1988-04-25 Účinnost: 1989-01-01Změny a opravy: a 12.90

ČSN 21 0320 (210320)Tvářecí stroje. Klikové lisy dvoubodové s vyložením. Geometrická přesnostKatalogové číslo: 25448 Cenová skupina: 7 (101,- Kč)Schválena: 1984-06-29 Účinnost: 1985-07-01

TVÁŘECÍ STROJEČSN 21 0321 (210321)Tvářecí stroje. Klikové lisy dvoubodové jednočinné. Geometrická přesnostKatalogové číslo: 25449 Cenová skupina: 7 (101,- Kč)

Page 65: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

65

Forejt2002

Schválena: 1984-06-29 Účinnost: 1985-07-01

ČSN 21 0322 (210322)Tvářecí stroje. Klikové lisy dvoubodové dvojčinné. Geometrická přesnostKatalogové číslo: 25450 Cenová skupina: 8 (101,- Kč)Schválena: 1984-06-29 Účinnost: 1985-07-01

ČSN 21 0323 (210323)Tvářecí stroje. Portálové a mostové dvojčinné parovzdušné buchary pro volné kování. GeometrickápřesnostKatalogové číslo: 25451 Cenová skupina: 8 (101,- Kč)Schválena: 1990-05-14 Účinnost: 1991-01-01

ČSN 21 0324 (210324)Tvářecí stroje. Dvojčinné parovzdušné buchary pro zápustkové kování. Geometrická přesnostKatalogové číslo: 25452 Cenová skupina: 5 (48,- Kč)Schválena: 1990-05-14 Účinnost: 1991-01-01

ČSN 21 0325 (210325)Tvářecí stroje. Pneumaticko-hydraulické protiběžné buchary. Geometrická přesnostKatalogové číslo: 25453 Cenová skupina: 3 (28,- Kč)Schválena: 1990-08-29 Účinnost: 1991-07-01

ČSN 21 0380 (210380)Tvářecí stroje. Metody zkoušek lisů klikových dvojčinných, kolenových razicích a ohraňovacíchKatalogové číslo: 1148 Cenová skupina: 405 (12,- Kč)Schválena: 1974-03-07 Účinnost: 1975-07-01Změny a opravy: a 11.88

ČSN 21 0384 (210384)Tvářecí stroje. Metody zkoušek vřetenových lisůKatalogové číslo: 1149 Cenová skupina: 405 (12,- Kč)Schválena: 1974-08-01 Účinnost: 1976-02-01Změny a opravy: a 11.88

ČSN 21 0385 (210385)Tvářecí stroje. Tříválcové a čtyřválcové zakružovačky plechu. Metody zkoušekKatalogové číslo: 25454 Cenová skupina: 5 (12,- Kč)Schválena: 1986-12-08 Účinnost: 1988-01-01Změny a opravy: a 11.88

ČSN 21 0386 (210386)Tvářecí stroje. Metody zkoušek pěchovacích automatů a válcovaček závitů bez ohřevuKatalogové číslo: 1150 Cenová skupina: 405 (12,- Kč)Schválena: 1974-08-01 Účinnost: 1975-11-01Změny a opravy: a 11.88

- 10 -

Page 66: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

66

Forejt2002

VZORFAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIEODBOR TVÁŘENÍ KOVŮ A PLASTŮ

Technická 2 , 616 69 Brno __________________________________________________________________________________

TECHNOLOGIE VÝROBY VÝSTŘIŽKUDÍLCE TRANSFORMÁTOROVÉHO JÁDRA

Ročníkový projekt IKombinované studium bakalářského studijního programu STROJÍRENSTVÍ

2.roč.

Autor: Petra Smejkalová

Vedoucí ročníkového projektu: Ing. Václav Jarný, CSc.

Brno, květen 2002

Page 67: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

67

Forejt2002

VZOR

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Ústav strojírenské technologie Akademický rok:2001/2002

Ročníkový projekt IZ A D Á N Í

Student (ka): Petra SMEJKALOVÁ

Obor-zaměření: Kombinované studium bakalářského studijního programu "STROJÍRENSTVÍ", obor Strojírenská technologie - tváření kovů a plastů

Název-téma: Technologie výroby výstřižku dílce transformátorového plechuU p ř e s n ě n í o b s a h u z a d á n í

1. Provedení rešerše k problematice2. Zhodnocení současného stavu řešení výroby součásti na základě rešerše.3. Návrh vhodné technologie výroby součásti tvářením, výběr optimální varianty a vypracování postupu výroby, (provedení potřebných technologických a kontrolních výpočtů, návrh-volba a zdůvodnění stroje a strojního zařízení).4. Návrh sestavy střižného nástroje a dílenský výkres zadaných nástrojů.5. Posouzení technické a ekonomické výhodnosti6. Závěry - zhodnocení navržené technologie.

Konzultanti ročníkového projektu: ……………………………………….

Datum zadání RP: ………………………………………. Termín odevzdání RP: ..........................................................

Výrobní předpoklady: * Polotovar tabule plechu tl. 1,5 mm z oceli 11 373.1 * Výrobní serie 160 tis. kusů

* Při vypracování technické zprávy se držte osvědčených vzorů norem ČSN, ČSN EN a doporučených podkladů

V Brně dne ………………………

Page 68: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

68

Forejt2002

VZOR

Anotace

SMEJKALOVÁ Jitka: Technologie výroby výstřižku dílce transformátorového jádra. Ročníkovýprojekt I. Kombinované studium bakalářského studijního programu STROJÍRENSTVÍ, OborStrojírenská technologie.2.roč. LS, akad.rok.2001/2002. FSI VUT v Brně, ÚST odbor tvářeníkovů a plastů, květen 2002, str. 25, 16 obr., 9 tab., 12 příloh.

Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2307 předkládá návrh technologievýroby výstřižku dílce transformátorového jádra z ocelového plechu 11 373.1. Vzhledem kpředpokládané výrobní sérii 160tis. ks za rok, jsou posouzeny celkem 4 varianty nástřihovéhoplánu. Postupové střihadlo využívá normalizovaných komponent a je řešeno formou obvykléhostojánku upnutého do výstředníkového naklápěcího rychloběžného lisu LENR 40-A (výrobceŠMERAL Trnava), s nominální střižnou sílou 400 kN. Střižníky a střižnice jsou vyrobeny zosvědčené slitinové nástrojové oceli 19 436.3 (POLDI 2002), zušlechtěné na střední pevnost.

Page 69: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

69

Forejt2002

VZOROBSAH

stranaTitulní listZadáníAnotaceObsah1. ÚVOD ( asi do 1 strany)..................................................................................... 5

2. PROBLEMATIKA UZAVŘENÉHO STŘÍHÁNÍ………………………………… 6 studijní část projektu, příklady řešení, přístupy, ne nadbytečné informace…2.1 Teoretické předpoklady stříhání 2.2 Alternativy řešení 2.3 Konstrukční příklady atd.3. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÍ………………………………………………………..…

3.1 Technologičnost součásti

4. NÁVRH TECHNOLOGIE VYSTŘIHOVÁNÍ …………………………..…………….

4.1 Nástřihový plán 4.1.1 Stanovení přepážky a okrajů 4.1.2 Umístění výstřižků na pruhu plechu 4.1.3 Ekonomické využití plechu 4.1.4 Výpočet spotřeby materiálu

4.2 Návrh postupu stříhání 4.3 Technologické výpočty

5. NÁVRH STROJE, (metoda návrhu)

6.NÁVRH SESTAVY STŘIHADLA 6.1 Dílčí operace a detaily konstrukčního řešení 6.2 Sestava nástroje ( vhodné měřítko, kusovník ) 6.3 Dílenské výkresy; ( s poznámkami nad razítkem )

7. TECHNICKO-EKONOMICKÉ HODNOCENÍ (zdůvodnění nejlepší varianty)

8. ZÁVĚRY (výhledy co dál)

Seznam použitých označení – symbolů ( sjednocení v celé zprávě)

Seznam použitých podkladů (literatury ) (výstup rešerše)

Seznam příloh

Page 70: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

70

Forejt2002

PŘÍKLAD KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ STŘIHADLA

Page 71: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

71

Forejt2002

PŘÍKLAD KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ STŘIHADLA

Page 72: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

72

Forejt2002

PŘÍKLAD KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ STŘIHADLA

Page 73: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

73

Forejt2002

Page 74: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

74

Forejt2002

PŘÍKLAD KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ STŘIŽNÍKU

Page 75: ROČNÍKOVÝ PROJEKT I - ust.fme.vutbr.czust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dr2_rocnikovy_projekt_I_forejt.pdf · Maximálně tři knihy ( alespoň jedna zahraniční kniha, nikoli

75

Forejt2002

PŘÍKLAD KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ STŘIŽNICE