Top Banner
Građevinsko-arhitektonski fakultet Niš 2010. Predmet: Regeneracija urbanog kompleksa MANUFAKTURA, LODZ Profesor: Petar Mitković Asistent: Jelena Velev Studenti: Dostanić Milena MRA 62/09 Ivanović Ivana MRA 70/09
10

Regeneracija Urbanog Kompleksa Manufaktura Ivanovic, Dostanic

Jun 27, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Regeneracija Urbanog Kompleksa Manufaktura Ivanovic, Dostanic

Građevinsko-arhitektonski fakultet Niš 2010.

Predmet: Regeneracija urbanog kompleksa

MANUFAKTURA, LODZ

Profesor: Petar Mitković

Asistent: Jelena Velev

Studenti: Dostanić Milena MRA 62/09

Ivanović Ivana MRA 70/09

Page 2: Regeneracija Urbanog Kompleksa Manufaktura Ivanovic, Dostanic

1

Sadržaj:

1.0 Predmet rada ……………………………………………………………………………………………………………

2.0 Definicija osnovnih pojmova ……………………………………………………………………………………

3.0 Urbana obnova ………………………………………………………………………………………………………..

3.1 Potreba za regeneracijom …………………………………………………………………………..

3.2 Sociološki aspekt urbane obnove………………………………………………………………..

3.3 Postupak urbane obnove ……………………………………………………………………………

4.0 Rezultati i posledice regeneracije Manufakture ……………………………………………………..

5.0 Zaključak …………………………………………………………………………………………………………………..

6.0 Literatura ………………………………………………………………………………………………………………….

2.

2.

3.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

Page 3: Regeneracija Urbanog Kompleksa Manufaktura Ivanovic, Dostanic

2

1.0. Predmet rada

Za vreme industrijskog perioda 19. veka, rodile su se mnoge arhitektonske građevine

karakteristične za ovaj period. U Poljskoj, grad Lodz tada je izgrađen industrijski kompleks, pogon

tekstilne proizvodnje pod imenom Manufaktura. Godine 1997. Manufaktura je prestala sa svojim

prvobitnim radom, i došlo se do nove ideje iskorišdenja ovog kompleksa. Kako je postala jedan od

dobrih primera oživljavanja starine i iskorišdenja njenog maksimuma za urbanu sredinu današnjice, mi

demo se u ovom radu baviti analizom procesa koji su primenjeni u regeneraciji Manufakture.

2.0 Definicija osnovnih pojmova

U analizi radova koji su rađeni na Manufakturi sagledali smo rekonstrukciju, rehabilitaciju i

remodelovanje.

Urbana rekonstrukcija je kontinualan i dinamičan proces prilagođavanja urbanog tkiva grada,

njegovih fizičkih, socijalnih i ekonomskih struktura, promenljivim potrebama korisnika i okruženja.

Rekonstrukcija Manufakture predstavlja unapređivanje socio-ekonomskog stanja čitavog grada Lodza.

Rehabilitacija ima slično značenje kao regeneracija, s tim što je stepen unapređenja značajno

vedi - početno stanje pre intervencije je toliko loše da je obim posla mnogo vedi, a postupak

kompleksniji. Neke delove ovog industrijskog kompleksa je bilo potrebno rehabilitovati kako bi se

moglo dalje na njima intervenisati.

Sa urbanističkog aspekta remodelacija

podrazumeva preoblikovanje fasada čitavog

urbanističkog poteza, pri čemu se zadržava osnovna

dispozicija fizičkih struktura. Remodelovanje fasada

mogude je bojom, dodavanjem staklenih površina i

slično. Remodelovanje Manufakture je rađeno samo u

nužnim slučajevima, kao što je bilo potrebno uvesti

dnevno svetlo u tržni centar pa je njegova prednja

fasada u potpunosti zastakljena, umesto originalne

fasade od opeke. Međutim, cilj remodelovanja

Manufakture je da se što manje zahvata primeni i da se

postigne sklad novog i starog.

.

Slika 3. Remodelovana fasada tržnog centra

Slika 1. Kompleks Manufaktura Slika 2. Ulaz u kompleks Manufakture

Page 4: Regeneracija Urbanog Kompleksa Manufaktura Ivanovic, Dostanic

3

3.0. Urbana obnova

3.1. Potreba za regeneracijom

Manufaktura je jedan od najvedih komercijalnih centara u Poljskoj i Evropi. Nalazi se u srcu

grada Lodz-a na raskršdu ulica Ogrodowa, Zachodnia, Karskeigo i Drewnukowska. Ova lokacija je

značajna iz razloga što je Izrael Poznanski, jedan od najpoznatijih preduzetnika u Lodz-u, osnovao

jednu od najvedih tekstilnih fabrika u Poljskoj i Evropi. Od 1971. čitav kompleks, sa svojom susednom

palatom, je registrovan na spisku gradskih najvrednijih industrijskih građevina. Proizvodnja je

obustavljena 1997. godine. Od tada je započeta obnova Manufakture. Kombinacijom stare post-

industrijske arhitekture i modernog dizajna, ovaj post-industrijski kompleks je regenerisan kako bi

privukao još vedu pažnju i postao jedna od glavnih atrakcija grada. Kompleks je otvoren maja 2006.

Pri sagledavanju Manufakture koristili su

se aktuelni principi urbanog planiranja i razvoja

koji se baziraju upravo na obnovi i korišdenju

raspoloživih potencijala gradova, a u cilju

njihovog održivog razvoja. Posebna pažnja je

posvedena značaju urbane obnove u održivom

razvoju gradova.

Urbana obnova kao pojava prisutna je u

životu i razvoju velikih gradova ved vekovima.

Pojam „urbana rekonstrukcija“ verifikovan je prvi

put 1931. godine Atinskom poveljom, čime je

potvrđena zaštita čitavih ambijenata gradova.

Medjutim, proces zaštite se značajno usložnjava,

a rekonstrukcija ukrupnjuje svoj predmet

delovanja pa se slozenost takvog zahvata upravo

ogleda u projektu Manufakture.

Slika 4. Položaj kompleksa Manufakture u odnosu

na glavne smernice

Slika 5. Položaj kompleksa Manufakture u

centralnom urbanom jezgru

Slika 6. Remodelovana fasada tržnog centra

Page 5: Regeneracija Urbanog Kompleksa Manufaktura Ivanovic, Dostanic

4

Grad Lodz je imao veliku potrebu da se ideja oživljavanja Manufakture oslika u stvarnosti u

punom svetlu. Čitava tema je bila jako kompleksna i zahtevala je sveobuhvatni arhitektonski,

urbanistički, planerski i zaštitarski tretman. Kako bi se to ostvarilo okupljen je čitav multidisciplinarni

tim stručnjaka koji je problematiku urbane obnove kompleksa Manufakture morao da sagleda sa

prostornog i društvenog aspekta. Sa strane prostornog aspekta nisu smeli usitnjavati urbano tkivo, pa

je uzet u obzir veci prostorni obuhvat koji je sagledan u kontekstu cele ove urbane sredine. Sa strane

drustvenog aspekta, da bi zamisao novog izgleda kompleksa bila realna, jako je bitna bila interakcija

medju pokretačima obnove i finansijera. Pokretač obnove je bio sam grad Lodz. Enterijer je dizajniran

tako da potseda na istoriju Lodz-a, spaja moderan dizajn sa starom industrijskom ahitekturom. Tu sliku

je kreirala “Virgil and Stone” kompanija iz “Imagination grupe” iz Londona u kooperaciji sa

arhitektonskom firmom iz Lyona “Sud Arhitectes”. Ova grupa arhitekata se privremeno preselila u

Lodz. Proveli su neko vreme posmatrajudi grad- stanovnike, kulturu, događaje i učili osnovno iz

poljskog jezika. Time su iskoristili novo stečeno iskustvo da bi stvorili sliku Manufakture koja se može

videti danas.

Takođe, ideja projekta je dalja interesna sfera u kojoj je mogude ostvariti značajan profit. Time

što je odlična lokacija, u samom centru, zakup lokala je vedi pa se investirani novac višestruko vrada i

ostvaruje se ekstra profit.

3.2 Sociološki aspekt urbane obnove

Kako je kompleks objekata Manufakture bio

zapušten, tim stručnjaka je takođe imao za zadatak da

sagleda i obnovu socijalne strukture. Zapušteni delovi su

se trebali oživeti tako da ne prouzrukuju ni jednim

svojim delom nizak kvalitet života, devijantno

ponašanje, poremedene ljudske odnose. Time se imalo

za cilj promena socijalne slike: industrijske funkcije

smanjuju se u korist centralnih, jer su poslovni sadržaji

jedini u mogudnosti da pladaju visoke rente. Time se

dobija još jedna prednost, a to je zaposlenje socijalno

najugroženijih u novim sadržajima, uklapanje dela

starosedelaca u novoplaniranu socijalnu strukturu,

umesto njihovog preseljenja u neki sličan vid izolacije.

Ključna stvar socijalnog mira je mogudnost

izbora u sociološki heterogenoj sredini. Kod

Manufakture se na svim ovim poljima dostigao visok

stepen kvaliteta.

Zabavni centar- Manufaktura Market Trg,

pokriva površinu od 3ha, i ispunjena je brojnim

restoranima, pabovima i barovima. U ulozi rekreacije,

Centar Manufaktura ima puno toga da ponudi svim

uzrastima. Deca, adolescenti i odrasli mogu da uče o

zakonima prirode u Eksperimentarijumu- interaktivnom

muzeju nauke i tehnologije. Ljubitelji filma mogu da uživaju u zadnjim filmovima prikazanim u Multi-

Cinema kompleksu sa IMAX Teatrom kao njegovim delom. Jazda park- bar sa bilijarem i video

Slika 7. Bašta ugostiteljske radnje sa

otvorenim pogledom na čitav kompleks

Slika 8. Dani mode u Manufakturi

Page 6: Regeneracija Urbanog Kompleksa Manufaktura Ivanovic, Dostanic

5

simulatorskim igrama, takođe je atraktivan posetiocima. Oni koji žele da na aktivan način provedu

svoje vreme mogu da nađu nešto što de odgovarati njihovom ukusu. Fitness klub nudi sportske

aktivnosti i za amatere i za profesionalce tokom cele nedelje. Tu je takođe i veštački zid za penjanje

površine od 500 m2. Prava stvar za trgovinu je dvospratni tržni centar sa preko 200 butika, srednje

velikih prodavnica i hipermarketa koji imaju široku ponudu poljskih i stranih proizvoda. Jedinstveni

ambijent čini trgovinu pravim zadovoljstvom.

Jedinstven ambijent ovog prostora, kreiran obeležjima boja i muzike, stvorio je popularno

mesto za nalaženje. To se takođe prepoznaje kao novi centar grada Lodz-a. Muzički koncerti, festivali i

ostala dešavanja na otvorenom su planirana u periodu leta.

3.3 Postupak urbane obnove

Grupa arhitekata koja je radila na urbanoj obnovi, imala je za zadatak na samom početku da

odgovori na slededa pitanja:

- U kakvom stanju je predmet rekonstrukcije?

- Kakvo je njegovo okruženje?

- Koja bi mu funkcija najviše odgovarala u savremenim okolnostima?

- Pitanje njegove održivosti?

Prvi korak koji prethodi obnovi su detaljne studije i analize: istraživanje postojedeg stanja,

analiza postojedeg stanja, valorizacija. Zatim su određeni: uzroci, uslovi i potreba za rekonstrukcijom,

problemi saobradaja, smernice za oblikovanje i nadovezivanje na postojede stanje. Izbor metode

zasniva se na ispitivanju materijalnih, kulturnih i ekoloških vrednosti objekta ili zone.

Analizom materijalnih vrednosti Manufakture i centralnog područja u kome se ona nalazi

došlo se do slededih zaključaka:

- Postojedi visok stepen komunalne opremljenosti kompleksa Manufakture

- Bonitet fizičke strukture, tj. njena građevinska vrednost je od izuzetnog značaja

- Veliki kapacitet infrastrukture

- Odnos kompleksa prema saobradajnicama je jako povoljan

- Stepen korišdenja zemljišta za potrebe centralnog urbanog područja nedovoljan

Slika 9. Unutrašnjost trgovinskog centra; Slika 10. Turnir u odbojci na pesku sa

montaznim terenom u centru kompleksa

Slika 11. Animacija fasade-

inspiracija za mlade

Page 7: Regeneracija Urbanog Kompleksa Manufaktura Ivanovic, Dostanic

6

Kulturna vrednost industrijskog kompleksa Manufakture se ogleda u slededim

karakteristikama:

- Istorijski i kulturni značaj kompleksa je jedan od najznačajnijih koji poseduje grad Lodz

- Istorijsku slojevitost i kontinuitet ovog kompleksa se ogleda kroz prvobitnu funkciju

industrijskog pogona nastalog u 19.veku sve do 2006. godine, kada menja svoju funkciju u

gradski trgovinsko-zabavno-edukativni centar

- Ukupna starost prostora je 260 godina

- Pod zaštitom je svaka zgrada kompleksa kao i obližnje građevine u centralnom području

- Stilske karakteristike potiču iz industrijskog perioda (masivna arhitektura, crvena opeka)

Ekološka vrednost područja u stanju pre regeneracije je okarakterisana slededim merilima:

- Velika opteredenost lokacije

- Kapacitet lokacije u odnosu na ekološku sliku je nesrazmeran

Skup svih ovih faktora odredio je ukupnu ocenu vrednosti kompleksa Manufakture i vrednost

centralnog urbanog područja grada Lodza. Na osnovu toga postavili su se novi ciljevi koje je trebalo

dostidi a tiče se ekologije u urbanoj obnovi.

Ekološkim aspektom u urbanoj obnovi Manufakture tezilo se:

- Razvijanju ekološke svesti stanovništva

- Regulisanju nivoa aerozagađenja i buke u cilju zaštite klimatskih uslova

- Smanjivanju koncentracije saobradaja

- Ozelenjavanje sprečavanje pretvaranja zelenih površina u građevinski prostor

- Reciklaža otpada

- Ušteda energije

- Stanje pijede vode i prečišdavanje otpadnih voda

Realizovanjem postavljenih ciljeva, Manufaktura je postala mesto gde se ne sredu samo

najnovija konstrukcijska rešenja, ved koristei i najnovije tehnologije u oblastima kao što su ušteda

energije kod rashladnih uređaja, osvetljenja i organizacionom kontrolnom sistemu. Ventilacija, izvori s

svetlosti i pristupne tačke su kontrolisane sitemom kreiranim posebno za ovaj slučaj.

Slika 12. Manufaktura u istoriji Slika 13. Današnji izgled unutrašnjosti kompleksa

Page 8: Regeneracija Urbanog Kompleksa Manufaktura Ivanovic, Dostanic

7

4.0 Rezultati i posledice regeneracije Manufakture

Obnova i rekonstrukcija starih delova centralne gradske zone su složen, skup i delikatan

zadatak, ali vredan truda koji se gradu Lodzu jako isplatio. Održivi razvoj grada propagira rehabilitaciju-

oživljavanje gradskog jezgra. Rekonstrukcija centralne zone je mnogo više od rekonstrukcije fizičkih

struktura- obnavljanje duga grada kroz uklapanje postojedeg graditeljskog nasleđa na principima

„arhitekture u kontekstu“. Urbana rekonstrukcija centralne gradske zone i Manufakture je postigla

oživljavanje, aktiviranje i unapređivanje centralnih prostora uz primenu različitih, pažljivo odabranih

metoda, a rezultati regeneracije područja su sagledivi kroz mnoge novouvedene funkcije koje su

poboljšale životnu sredinu grada Lodza.

Gradski centar Lodza je nakon regeneracije kompleksa Manufakture postao polazište i

ishodište brojnih i različitih gradskih kretanja- fokus osnovnih putanja. Manufaktura je danas mesto

intenzivnog okupljanja ljudi u cilju zadovoljenja njihovih najrazličitijih potreba- društveni, kulturni,

poslovni i zabavni život stanovnika grada, materijalna i duhovna razmena između ljudi. Zadržavanjem

prvobitnog identiteta kompleksa, sada je to unikatna, najprivlačnija ambijentalna celina grada i

njegovo istorijsko jezgro.

Postavljeni ciljevi regeneracije su i ispunjeni:

- Najveda koncentracija funkcija i centralnih aktivnosti,

naročito poslovnih prostora i trgovisnkih sadržaja

- Najveda koncentracija radnih mesta

- Najveda ekonomska cena zemljišta

- Najvede vrednosti stepena zauzetosti i iskorišdenosti

zemljišta

- Težište svih komunikacionih tokova (fokus pešačkog,

individualnog kolskog saobradaja i linija javnog

gradskog prevoza, fokus svih vidova informacija)

Slika 14. Revitalizovanje unutrašnjosti kompleksa

uvođenjem detalja vode- niza vodenih mlazeva

Slika 15. Mini bus koji prevozi korisnike s jednog

kraja kompleksa na drugi

Slika 16. Revitalizovanje unutrašnjosti kompleksa

uvođenjem detalja vode- niza vodenih mlazeva

Page 9: Regeneracija Urbanog Kompleksa Manufaktura Ivanovic, Dostanic

8

5.0 Zaključak

Danas je gradski centar Lodza obeležje diverziteta funkcija u kome su uvedene raznovrsne

funkcije međusobno komplementarne tako da kreiraju živopisno okruženje. Raznovrsna ponuda

zabave, edukacije i trgovine koju nudi centar Manufaktura omogudava građanima i korisnicima sa

raznih strana da se duže zadrže u centru grada, tokom dana ili večeri, u dugoročnom vremenskom

intervalu.

Regeneracijom kompleksa Manufakture se stvorila jedna kompaktna zona, gde su sve

aktivnosti koje se u njoj odigravaju lako pešački dostupne i ostvarena je sinergija funkcija. Takođe,

novostvorenom, dobro balansiranom gustinom sadržaja osigurana je kritična masa koja obezbeđuje

24časovni vitalitet prostora čime se podstiče intenzivan razvoj područja.

Pristupačnost centru Manufaktura je stvorena tako što je prioritet dat pešačkom saobradaju

pored motornog i stacionarnog saobradaja. Pešačka površina kompleksa je dobro povezana sa okolnim

parkovima u centralnom području širokim trotoarima, pratedim sadržajima čime su korisnici

podstaknuti na pešačenje. Da bi se sve ovo postiglo takođe je bilo potrebno stvoriti takvu strukturu

gde se forsiraju kratkotrajno parkiranje i javni transport.

Primenom navedenih karakteristika i dobro osmišljenom regeneracijom, formirao se pozitivan

identitet gradskog centra koji je prepoznatljiv i prostor u kome ljudi žele da borave, a turisti mogu da

prepoznaju istoriju grada i današnji način življenja u Lodzu. Ovaj jedinstveni prostor danas služi za

održavanje različitih dešavanja i festivala tokom cele godine i svojom strukturom sadržaja stvorio je

zanimljiv imidž.

Page 10: Regeneracija Urbanog Kompleksa Manufaktura Ivanovic, Dostanic

9

6.0 Literatura

PREDAVANJA IZ REGENERACIJE URBANIH KOMPLEKSA

- dr Petar Mitkovid , mr Milena Dinid, mr Ivana Bogdanovid Protid

Elektronski izvori:

http://www.lodz-online.eu

http://www.manufaktura.com