Top Banner

Click here to load reader

Ref : BSE Scrip: 543187 (POWERINDIA) NSE Symbol ... ... Ref : BSE Scrip: 543187 (POWERINDIA) NSE Symbol: POWERINDIA Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Aug 04, 2021

ReportDownload

Documents

others

ABB Power Products and Systems India Limited Registered Office & Corporate Office 8th Floor, Brigade Opus, 70/401, Kodigehalli Main Road, Bengaluru-560 092 Phone: +91 80 22041800
CIN: L31904KA2019PLC121597 https://www.hitachiabb-powergrids.com/
HITACHI ABB POWER GRIDS
July 26, 2021 BSE Limited P.J. Towers Dalal Street Mumbai 400 001 (Atten: DCS Listing)
National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, G Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai 400 051 (Atten: Manager Listing Department)
Dear Sirs Subject: Newspaper publication pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Ref : BSE Scrip: 543187 (POWERINDIA) NSE Symbol: POWERINDIA Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper publication regarding the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended June 30, 2021 pursuant to Regulation 33 of Secu- rities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations). 1. English daily – Financial Express dated July 24, 2021 2. Local language Kannada daily – Vijaya Karnataka dated July 24, 2021 Copies of the aforesaid newspaper publication are attached herewith for the information of the Stock Exchanges. The above information is also made available on the website of the Company at: https://www.hitachiabb-powergrids.com/in/en. You are requested to take the same on record. Thanking you. Yours faithfully, For ABB Power Products and Systems India Limited Poovanna Ammatanda General Counsel and Company Secretary Encl: As above
www.apps.vijaykarnataka.com facebook.com/vijaykarnataka
MáñÜá: XÅàÐܾ. ÊÜÞÓÜ: BÐÝyÜÜ
±ÜPÜÒ: ÍÜáPÜÉ. ÊÜáÙæ ®ÜPÜÒñÜÅ: ±ÜâÐÜÂ.
¯ñÜ®ÜPÜÒñÜÅ: EñܤÃÝÐÝyÝ
PÜÃÜ|: ŸÊÜ.
ÃÝÖÜá PÝÆ: æ. 9.00 & 10.30
¿áÊÜáWÜívÜ PÝÆ: ÊÜá. 1.30&3.00
WÜáÚPÜ PÝÆ: æ. 6.00&7.30
±ÜÄÖÝÃÜ: ÍÜáPÜÅ æÍæ&ÃÝÖÜá »ÜáQ¤ JÙæÛ¿á ÜÍÝ»ÜáQ¤Ááà. ÓܱܤÊÜá ÍÜ , AÐÜrÊÜá WÜáÃÜá訆 WæãàaÜÃÜ WÜÅÖÜWÜÙÜá PæãvÜ æàPÝXÃÜáÊÜâ Ü®Üá° PæãvÜ æà CÃÜŸÖÜá Üá. ¯ÊÜá¾ PæÆÓÜÊÜ®Üá° ÍÜÅ æœ, ÓÜí¿áÊÜá©í Ü ÊÜááí ÜáÊÜÄÔ. ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ FÄ®Ü ÊÝÓÜᤠñÜgnÄWæ hÝWÜÊÜ®Üá° ñæãàÄÔ, AÊÜÃÜ ÓÜÆÖæ ±Üvæ Üá ÊÜááí ÜáÊÜÄÀáÄ. ÊÜáÖÝÆQÒ$¾à¿á®Üá° ±ÝŦìÔ, ÜñݤÐÜrPÜÊÜ®Üá° ±ÝÃÝ¿á| ÊÜÞw.
ÃÝgWÜáÃÜá ¨ÝÌÃÜPܮݥ…
¯ñÜ »ÜËÐÜ»ÜËÐÜÂÂ
±ÜÅÍæ°: PÜÙæ Ü 10 ÊÜÐÜìWÜÚí Ü ®Ý®Üá Ÿpær AíWÜw ®ÜvæÓÜᣤ Üáª, ®ÜÊÜá¾ AíWÜw ÊÜááí æ ÖÝWÜã ±ÜPÜR ÜÈÉ ±ÝÙÜá ÊÜá®æ CÊæ. PÜÙæ Ü 5 ÊÜÐÜìWÜÚí Ü ÊݱÝÃÜ ñÜáí¸Ý PÜwÊæá¿ÞX æ.
Ü¿áÊÜÞw C ÜPæR ±ÜÄÖÝÃÜ £ÚÔ WÜáÃÜãi. g®Ü¾©®ÝíPÜ: 07&11&1982 ®ÜPÜÒñÜÅ: ±ÜâÐÜÂ
¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ Êæç¿áQ¤PÜ ±ÜÅÍæ°¿á®Üá° CÈÉ PæàÙÜŸÖÜá Üá. ÃÝgWÜáÃÜá ¹.GÓ…. ¨ÝÌÃÜPܮݥ… AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾ Jí Üá ±ÜÅÍæ°Wæ EñܤÄÓÜȨݪÃæ. ¯ÊÜá¾ ±ÜÅÍæ°¿á®Üá° g®Ü¾©®ÝíPÜ, ÓÜÊÜá¿á ( æÙÜWæY/ÊÜá«ÝÂÖÜ°/ÃÝ£Å), ÖÜáqr Ü ÓܧÙÜ, ÃÝÎ&®ÜPÜÒñÜÅ A¥ÜÊÝ hÝñÜPÜ æãí©Wæ D PæÙÜX®Ü ®ÜíŸÃ…Wæ ÊÝp…ÕB±… ÊÜÞw. ©®ÜPæãRŸºÃÜ ±ÜÅÍæ°Wæ EñܤÃÜ ±ÜÅPÜqÓÜÇÝWÜáÊÜâ Üá.
ÊÝp…ÕB±… ÓÜíTæÂ: 6366422240
¯àÊÜä ±ÜÅÍæ° PæàÙÜŸÖÜá¨Üá...
²¿ááÔ¿áÈÉ GÆÉÃÜã ±ÝÓ…, ±Ü ÜË PÝÇæàgáWÜÚWæ Öæbc®Ü ˨ݦìWÜÙÜ ¨ÝSÇÝ£ ×®æ°Çæ¿áÈÉ PÜÅÊÜá
ÓÜÃÜPÝÄ PÝÇæàgáWÜÙÜÈÉ ÖæaÜác Ôàoá g¿áíñ… WÜíWÜÊÝw æíWÜ-ÙÜã-ÃÜá
[email protected]
±ÜÄàPæÒ ®ÜvæÓÜ æ ©Ì£à¿á ²¿ááÔ¿á GÆÉ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜ®Üá° E£¤à|ìWæãÚÓÜÇÝX æ. ÖÝWÝX ÓÜÃÜPÝÄ ±ÜÅ¥ÜÊÜá Ühæì PÝÇæàgáWÜÙÜÈÉ®Ü ÔàoáWÜÙÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì ÖæbcÔ, GÃÜvÜá ±ÝÚ¿áÈÉ ñÜÃÜWÜ£WÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜÆá PÝÇæàgá ÎPÜÒ| CÇÝTæ Áãàg®æ ÃÜã²Ô æ.
TÝÓÜX ÊÜáñÜᤠA®Üá¨Ý¯ñÜ ±Ü ÜË PÝÇæàgáWÜÙÜÈÉ®Ü ÔàoáWÜÙÜ ÖæaÜcÙÜPæR ÓÜÃÜPÝÃÜ C ÜáÊÜÃæWæ ¿ÞÊÜâ æà PÜÅÊÜá PæçWæãíwÆÉ™. B ÜÃæ, ÓÜÃÜPÝÄ ±ÜÅ¥ÜÊÜá Ühæì PÝÇæàgáWÜÙÜÇæÉà Æ»ÜÂËÃÜáÊÜ ÊÜáãÆ ÓèPÜ¿áì ŸÙÜÔ, ÖæaÜácÊÜÄ¿ÞX "A£¦ E±Ü®ÝÂÓÜPÜ'ÃÜ®Üá° ®æàËáÔPæãívÜá ÍæçPÜÒ~PÜ aÜoáÊÜqPæ ®ÜvæÓÜÆá PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛÇÝX æ.
D ×í æ ±ÜÅ£ ÊÜÐÜì ©Ì£à¿á ²¿áá ±ÜÄàPæÒ¿áÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá ®ÝÆãRÊÜÃæ ÆPÜÒ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜá ±ÝÓÝWÜᣤ ܪÃÜá. B ÜÃæ D ¸ÝÄ 6.66 ÆPÜÒ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜ®Üá° ±ÝÓÜá ÊÜÞvÜÇÝX æ. D ÊÜÐÜì ÓÜáÊÜÞÃÜá 2.50 ÆPÜÒ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜá ÖæaÜácÊÜÄ¿ÞX ñæàWÜìvæ¿Þ ÜíñÝX æ.
±ÝÓÝ Ü Ë¨Ý¦ìWÜÙÜ ±æçQ Êæç ÜÂ, ÜíñÜ Êæç ÜÂ, Gíi¯¿áÄíW… ÓæàÄ ®Ý®Ý ÊÜ꣤±ÜÃÜ PæãàÓ…ìWÜÚWæ 1.50 ÆPÜÒ ÜÐÜár ˨ݦì-WÜÙÜá ñæÃÜÚ ÜÃæ, EÚ Ü ÓÜáÊÜÞÃÜá 5 ÆPÜÒ Ë¨Ý¦ì- WÜÙÜá ±Ü ÜË PÝÇæàgáWÜÙÜñܤ «ÝËÓÜȨݪÃæ. 3 ÆPÜÒ¨ÜÊÜÃæWæ ÔàoáWÜÙÜ ÖæaÜcÙÜ ÃÝhÝ ÜÂíñÜ 430 ÓÜÃÜPÝÄ ±ÜÅ¥ÜÊÜá Ühæì PÝÇæàgá, 321 A®Üá¨Ý¯ñÜ ±Ü ÜË PÝÇæàgáWÜÙÜá ÖÝWÜã ÓÜáÊÜÞÃÜá 2 ÓÝËÃÜ TÝÓÜX ±Ü ÜË PÝÇæàgáWÜÚÊæ. ÓÜÃÜPÝÃÜ C ÜáÊÜÃæWæ TÝÓÜX ÊÜáñÜᤠA®Üá¨Ý¯ñÜ ±Ü ÜË PÝÇæàgáWÜÙÜ Ôàoá ÖæaÜcÙÜPæR ÖÜÔÃÜá ¯ÍÝ®æ ñæãàÄÔÆÉ™. Ÿ ÜÈWæ, ÓÜÃÜPÝÄ ±ÜÅ¥ÜÊÜá Ühæì PÝÇæàgáWÜÙÜÈÉ ÔàoáWÜÙÜ ÓÜíTæ¿á®Üá° 3 ÆPÜÒ ÜÊÜÃæWæ ÖæaÜcÙÜ ÊÜÞvÜÆá PÜÅÊÜá PæçWæãíw æ. A£¦ E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃÜ ÓÜíTæ ÖæaÜcÙÜ ÓÜÃÜPÝÄ ±ÜÅ¥ÜÊÜá Ühæì PÝÇæàgáWÜÙÜÈÉ ±ÜÅÓÜá¤ñÜ 14 ÓÝËÃÜ A£¦ E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃÜá PÝ¿áì- ¯ÊÜì--×ÓÜᣤ ݪÃæ. D ÊÜÐÜì ˨ݦìWÜÙÜ ¨ÝSÇÝ£ ÖæaÜcÙÜÊÝWÜáÊÜ ×®æ°Çæ¿áÈÉ Öæbc®Ü ÓÜíTæ¿áÈÉ A£¦ E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃÜ®Üá° ®æàËáÔ ÍæçPÜÒ~PÜ aÜoáÊÜqPæ ®ÜvæÓÜÆá CÇÝTæ ÊÜááí¨ÝX æ.
±Ü ÜË PÝÇæàgáWÜÙÜÈÉ®Ü ±ÜÅÊæàÍÝÊÜPÝÍÜ ÖæbcÓÜáÊÜíñæ ÎPÜÒ| ÓÜá«ÝÃÜOæWÜÙÜ ÓÜÆÖæWÝÃÜ ±æäÅ™. Gí.BÃ…. æãÃæÓÝÌËá ÓÜÃÜPÝÃÜPæR ÓÜÆÖæ ¯àw¨ÝªÃæ. ""D ÊÜÐÜì 6.50 ÆPÜÒ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜá ñæàWÜìvæ¿ÞX Ü᪙, GÇÝÉ Ë¨Ý¦ìWÜÚWæ ±Ü ÜË PÝÇæàgáWÜÙÜÈÉ ±ÜÅÊæàÍÝ£ àvÜáÊÜâ Üá AÓÝ«ÜÂÊÝX æ. gñæWæ, CÈÉ®Ü PÝÇæàgáWÜÚWæ ÖæãÃÜ ÃÝgÂ Ü ÓÝËÃÝÃÜá ˨ݦìWÜÙÜá BWÜËáÓÜáÊÜ ÄàPæÒÀá æ. B ܪÄí Ü D ÍæçPÜÒ~PÜ ÊÜÐÜìPæR ÔàËáñÜWæãÚÔ GÇÝÉ ÓÝÌ¿áñܤ ÊÜáñÜᤠÓÜíÁãàiñÜ PÝÇæàgáWÜÙÜÈÉ (Gíi¯¿áÄíW… PÝÇæàgá ÓæàÄ Üíñæ) GÇÝÉ PæãàÓ…ìWÜÙÜ ±ÜÅÊæàÍÝ£Wæ ñÜÇÝ Jí Üá ÖæaÜácÊÜÄ Ë»ÝWÜ ±ÝÅÃÜí¼ÓÜÆá A®ÜáÊÜᣠàvÜ æà-PÜá,-'' Gí ÜÊÜÃÜá ÓÜ-ÆÖæ ¯à-w- ݪ-Ãæ. "-"˨ݦìWÜÚWæ ñæãí ÜÃæ¿ÞWÜ Üíñæ PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛ-Æá GÆÉ ËËWÜÚWæ æàìÍÜ®Ü àvÜ æàPÜá. B ÊÜáãÆPÜ ©Ì£à¿á ²¿ááÔ¿áÈÉ ±ÝÓÝ Ü ¿ÞÊÜâ æà ˨ݦì E®Ü°ñÜ ÎPÜÒ|©í Ü ÊÜíbñÜÃÝWÜ Üíñæ PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛ æàPÜá,-'-' Gí ÜÊÜÃÜá -Pæãà-Ä- ݪ-Ãæ.
ÓÜÃÜPÝÄ ±ÜÅ¥ÜÊÜá Ühæì PÝÇæàgáWÜÙÜÈÉ®Ü ÔàoáWÜÙÜ
ÓÝ-ÊÜá¥Üì ܮÜÌ¿á C®Üã° Jí Üá ÆPÜÒ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜ®Üá° ®æãàí Ü~ ÊÜÞwPæãívÜá Jí æà ±ÝÚ¿áÈÉ ñÜÃÜWÜ£ ®ÜvæÓÜŸÖÜá¨ÝX æ. Jí Üá ÊæàÙæ GÃÜvÜá ±ÝÚ¿áÈÉ PÝÇæàgá- WÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÔ ÜÃæ, C®Üã° Jí Üã ÊÜááPÝRÆá ÆPÜÒ Ë¨Ý¦ìWÜÚWæ ÔàoáWÜÙÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞvÜŸÖÜá Üá. D ÓÜíŸí«Ü DWÝWÜÇæà ñÜ¿ÞÄ ÊÜÞwPæãíw Ü᪙, ÓÜÃÜPÝÃÜ©í Ü ËÍæàÐÜ A®ÜáÊÜᣠ±Üvæ Üá ±ÝÚ¿áÈÉ ñÜÃÜWÜ£ ®ÜvæÓÜÇÝWÜáÊÜâ Üá. Aiì ÓÜÈÉÓÜáÊÜ GÆÉ Ë¨Ý¦ìWÜÚWÜã Ôàoá àvÜÇÝWÜáÊÜâ Üá.
& ². ±ÜÅ©à±… B¿ááPܤ™, PÝÇæàgá ÎPÜÒ| CÇÝTæ
±Ü¨ÜË ±ÜÅÊæàÍÝÊÜPÝÍÜ ÖæbcÔ ±æäÅ™. Gí.BÃ….¨æãÃæÓÝÌËá
qÌoÃ… Gíw ÊÜá¯àÍ… ¯ÃÝÙÜ ¸æíWÜÙÜãÃÜá: ËÊÝ©ñÜ ±æäàÓ…r ÖÝQ ܪ ±ÜÅPÜ- ÃÜ| Ü ÓÜíŸí«Ü qÌàoÃ… Cíw¿Þ ÊÜÂÊÜÓݧ±ÜPÜ ¯ æàìÍÜPÜ ÊÜá¯àÍ… ÊÜáÖæàÍÜÌÄWæ EñܤÃÜ ±ÜÅ æàÍÜ ±æäÈàÓÜÃÜá hÝÄ- WæãÚÔ Üª ®æãàqÓ… ÃÜ Ü᪱ÜwÔ, ±æäÈàÓÜÃÜá PÝ®Üã®Ü-®Ü®Üá° "QÃÜá-PÜáÙÜ Ü AÓÜ÷'ÊܮݰX ŸÙÜÔPæãíw- ݪÃæ Gí Üá ÖæçPæãàp…ì A¼±ÝÅ¿á-±Üqr æ.
±ÜÅPÜÃÜ| Ü ËaÝÃÜOæWæ ÖÝgÃÝ- WÜÆá WÝi¿Þ- ݨ…®Ü Çæã௠¸ÝvÜìÃ… sÝOæ ±æäÈàÓÜÃÜá ¯àwÃÜáÊÜ ®æãàqÓ… ÃÜ Ü᪠PæãàÄ qÌàoÃ… Gíw ÊÜá¯àÍ… ÊÜáÖæàÍÜÌÄ ÓÜÈÉÔ Üª Aiì BÈÔ £à±Üâì PÝÀáªÄÔ Üª ®ÝÂ. i. ®ÜÃæàí ÜÃ… AÊÜÄ Üª HPÜÓÜ ÜÓܲàsÜ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ D B æàÍÜ ¯àw æ.
""A±ÜÃÝ«Ü ÜívÜ ÓÜí×ñæ¿á ÓæPÜÒ®… WÜÙÜ®Üá°
QÃÜáPÜáÙÜ Ü ÓÝ«Ü®ÜWÜÙÜíñæ ŸÙÜÔPæãÙÜÛ ÝÃÜ Üá. ±ÜÅPÜÃÜ|- ÜÈÉ Aiì¨ÝÃÜÃÜá »ÝX¿ÞX¨ÝªÃæ
GíŸá ÜPæR Jí Üá ÓÜ|¡ ÆÊÜÍæàÐÜÊÜä ÓÝPÜÒ$ÂËÆÉ™, ÊæáàÇæã°àoPæR BÃæãà±Ü ÓݹàñÜá±ÜwÓÜáÊÜâ ÜPæR ¿ÞÊÜâ æà ¨ÝSÇæ J ÜXÔÆÉ™. qÌàoÃ… Gíw ÊÜá¯àÍ… ÊÜáÖæàÍÜÌÄWæ qÌàoÃ…®Ü PÜpæíp… ŸWæY ¿ÞÊÜâ æà ¯¿áí- ñÜÅ|-ËÆÉ GíŸá Ü®Üã° ±æäÈàÓÜÃÜá
SbñܱÜwÔPæãíwÆÉ''Gí Üá ÖæàÚ æ. Aiì¨ÝÃÜÃÜ ÊÝ Ü ÜÈÉ ÓÜí±Üä|ì
ÖÜáÃÜáÚ æ, ÖÝWÝX AÊÜÃÜ Aiì¿á®Üá° ÊÜޮܠÊÜÞvÜÇÝ-WÜáÊÜâ Üá ÊÜáñÜᤠÔBÃ… ²Ô ÓæPÜÒ®… 41G Aw ¯àwÃÜáÊÜ ®æãàqÓ… A®Üá° ÃÜ ÜáªWæãÚÓÜ-ÇÝWÜáÊÜâ Üá Gí Üá ®Ý¿ÞÆ¿á B æàÎÔ æ.
¿áá² ±æäÈàÓÜÃÜ ®æãàqÓ… ÃÜ Ü᪠ÊÜÞw Ü ÖæçPæãàp…ì
ñÜvæ ¯àw æÅ ñÜ TæWæ Awx Gí Ü Ô¹I
¸æíWÜÙÜãÃÜá: Pæ²ÔÔ A«ÜÂPÜÒ w.Pæ.ÎÊÜ- PÜáÊÜÞÃ… ÊÝÓÜWÜÙÜ Êæáà騆 Iq ÝÚ ±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÈÉ ËaÝÃÜOæ ®ÜvæÓÜÆá ¯àwÃÜáÊÜ ®æãàqÓ…Wæ ñÜvæ ¯àw¨ÜÃæ ñܯTæWæ ׮ܰvæ¿ÞWÜȨæ Gí¨Üá ÖæçPæãàp…ìWæ Ô¹I ÖæàÚ¨æ.
ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü B¨æàÍÜ ÃܨÜ᪠PæãàÄ ÓÜÈÉÔÃÜáÊÜ ñÜPÜÃÝÃÜá Aiì¿á hæãñæWæ Ô¹I A®Üá° ±ÜÅ£ÊÝ©
ÊÜÞvÜá-ÊÜíñæ PæãàÄ ÓÜÈÉÔÃÜáÊÜ ÊÜá«ÜÂíñÜÃÜ Aiì ®ÝÂ. i.®ÜÃæàí¨ÜÃ… AÊÜĨܪ HPÜÓܨÜÓܲàsÜ¨Ü ÊÜááí¨æ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ËaÝÃÜOæWæ Ÿí©ñÜá.
Aiì¨ÝÃÜ ±ÜÃÜ ÊÝ©Ô¨Ü ÊÜQàÆ E¨Ü¿á ÖæãÙÜÛ, ±ÜÅPÜÃÜ| ÓÜíŸí«Ü Aiì¨ÝÃÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ¿ÞÊÜâ¨æà ŸÆÊÜíñÜ¨Ü PÜÅÊÜá gÃÜáXÓÜ-¨Üíñæ Ô¹IWæ ÓÜãbÔ ÖæçPæãàp…ì ÊÜá«ÜÂíñÜÃÜ B¨æàÍÜ ÖæãÃÜwÔ¨æ. B¨ÜÃÜã Ô¹I ®æãàqÓ… hÝÄ ÊÜÞw ËaÝÃÜOæWæ ÖÝgÃÝWÜÆá ÓÜãbÔ¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü Aiì¨ÝÃÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ®æãàqÓ… hÝÄWæãÚÓܨÜíñæ Ô¹IWæ ¯¨æàìÎÓܸæàPÜá Gí¨Üá PæãàĨÜÃÜá.
A¨ÜPæR BPæÒà±Ü G£¤¨Ü Ô¹I ±ÜÃÜ ÊÜQàÆ ².±ÜÅÓܮܰ PÜáÊÜÞÃ…, ÊÜáãÆ Aiì¿áÈÉ Ô¹I A®Üá° ±ÜÅ£ÊÝ© ÊÜÞwÃÜÈÆÉ. DWÜ ±ÜÅ£ÊÝ© ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. A¨Ü®Üá° ®Ý¿ÞÆ¿á C®Üã° ËaÝÃÜOæWæ ±ÜÄWÜ~ÓܸæàQ¨æ. B Aiì ÓÜíŸí«Ü ¿ÞÊÜâ¨æà B¨æàÍÜ ÖæãÃÜwÓÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° Ô¹I A®Üá° ±ÜÅ£ÊÝ© ÊÜÞvܸæàPÜá ÖÝWÜã A¨ÜÃÜ ÊÝ¨Ü BÈst ®ÜíñÜÃÜÊæà B¨æàÍÜ ÖæãÃÜwÓܸæàQ¨æ Gí¨Üá ®Ý¿á²àsÜ¨Ü WÜÊÜá®ÜPæR ñÜí¨ÜÃÜá.
ÊݨÜ&±ÜÅ£ÊÝ¨Ü BÈst ®Ý¿á²àsÜ ËaÝÃÜOæ¿á®Üá° ÓæãàÊÜáÊÝÃÜPæR ÊÜááí¨ÜãwñÜá.
PÝÃÜoX (Pæã±Ü³ÙÜ): ÓÜËáà±Ü Ü aÜÙÜãÛÃÜá WÝÅÊÜá Ü ÃæçñÜ-Ãæ㟺ÃÜá, ÓÝƸݫæ ñÝÙÜ æà WÜáÃÜáÊÝÃÜ ÃݣŠBñܾÖÜñæ ÊÜÞw-Pæãíw¨ÝªÃæ. ÎÊÜÃævæx±Ü³ ±ÝÂq (65) ÊÜáêñÜÃÜá. AÊÜÃÜ ÖæÓÜÄWæ Jí Üá GPÜÃæ
gËá௠æ. PÜêÑ aÜoáÊÜqPæWÝX ¸ÝÂíP…®ÜÈÉ 20 ÓÝËÃÜ ÃÜã. ÖÝWÜã TÝÓÜX ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ŸÚ¿áã ÓÝÆ ÊÜÞw ܪÃÜá. ÓÝÆ £àÄÓÜÇÝWÜ Ü bíñæ-¿áÈÉ QÅËá®ÝÍÜPÜ PÜáw Üá £àÊÜÅ AÓÜÌÓܧÃÝX ܪ AÊÜÃÜ®Üá° PÝÃÜoX¿á ÓÜÃÜPÝÄ BÓܳñæÅWæ PÜÃæñÜÃÜáÊÜ ÊÜÞWÜì ÊÜá«æ Pæã®æ¿ááÔÃæÙæ ÜÃÜá. ÓܧÚà¿á sÝOæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜÃÜ| ¨ÝSÇÝX æ.
ÓÝƸݫæ, ÃæçñÜ BñܾÖÜñæÂ
AXÅ PÜÆcÃÜÇ… WÝÅ$Âív… aÝÇæígÓ… Óܳ«æì æíWÜ-ÙÜã-ÃÜá: Ô&PÝÂí±… (ÓæíoÃ… ´ÝÃ…
ÓæÆáÂÆÃ… BÂív… ÊÜÞÈPÜáÂÆÃ… ÝÉ$Âp…ì ´ÝÊÜå…Õì) ÓÜíÓ槿áá PÜêÑ PæÒàñÜÅ Ü ±ÜÅÊÜááS ÓÜÊÝÆáWÜÚWæ ®ÝËà-®ÜÂñÝ ±ÜÄÖÝÃÜWÜÙÜ®Üá° Eñæ¤àiÓÜÆá Êæãor Êæã ÜÆ ¸ÝÄWæ
ÃÝÐÜóÊÜáor Ü "AXÅ PÜÆcÃÜÇ… WÝÅ$Âív… aÝÇæígÓ…' Óܳ«æì- ¿á®Üá° B-Áãà-i-Ô- æ.
Pæ&pæP… EñÜ¢ÐÜuñÝ Pæàí ÜÅÊÜâ PÜêÑ CÇÝTæ
ÖÝWÜã Iq/¹q ÊÜáñÜᤠËhÝn®Ü & ñÜíñÜÅhÝn®Ü CÇÝTæWÜÙÜ ÓÜÖÜÁãàWÜ ÜÈÉ BÁãàiÓÜÇÝXÃÜáÊÜ D Óܳ«æì PÜáÄñÜá wÔGí vÝ.Ô.G®….AÍÜÌñܧ ®ÝÃÝ¿á| ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ÊÜÞ-×£ ¯à-w- Ü-ÃÜá.
"-"D Óܳ«æì¿áÈÉ WæÆáÊÜâ PÜívÜÊÜÄWæ ®ÜÊæäà ÜÂÊÜáPÝRX 25 ÆûÜ ÃÜã.-ÊÜ-ÃæWæ A-®Üá-
¨Ý-®Ü ¯à-vÜá-ÊÜâ- ÜÃÜ g-ñæWæ, Ô&PÝÂí±… ÊÜ£- Àáí Ü ±ÜıæäàÐÜPÜñÜÌ ÖÝWÜã ÊÜÞWÜì-
ÜÍÜì®Ü ÓèƻܠJ ÜXÓÜÇÝWÜáñܤ æ,'' Gí Ü-ÃÜá. C æà ÓÜí Ü»Üì ÜÈÉ "Cívæãà&- CÓæÅàÇ… C®æã°ÊæàÐÜ®… ¹Åh…'WÝX ±ÜÃÜÓܳÃÜ £ÚÊÜÚPæ J±Ü³í Ü H±ÜìqrñÜá.
ÊÜásÝ—àÍÜÃÜ ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ ®ÝÙæ æíWÜÙÜãÃÜá: ÔGí Ÿ ÜÇÝÊÜOæ ËaÝÃÜ-
ÊÝX ËÃæãà«Ü ÊÜÂPܤ±ÜwÔ Üª ÃÝgÂ Ü ÖÜÆÊÜâ ÊÜásÝ—àÍÜÃÜá gá.25ÃÜí Üá
æÙÜWæY 10.30PæR ®ÜWÜÃÜ Ü AÃÜÊÜá®æ Ê æ á ç ¨ Ý ® Ü - ¨ Ü È É ÊÜásÝ—àÍÜÃÜ ÓÜÊÜÞ- ÊæàÍÜ ®Üvæ-ÓÜÈ- ݪÃæ. HPÝHQ ÓÜÊÜÞ-
ÊæàÍÜ ¯WÜ© BXÃÜáÊÜâ ÜPæR ÖÜÆÊÜâ B¿ÞÊÜá-WÜÙÜá ÖÜáqrPæãíwÊæ. ÔGí ÊÜááí ÜáÊÜÄPæ æíŸÈÔ Üª ÊÜásÝ—àÍÜÃÜá ¹GÓ…Êæç ±ÜÃÜÊÝX ÍÜQ¤ ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ ±ÜÅ ÜÎìÓÜᣤ ݪÃæ G®Ü°ÇÝWÜᣤ æ.
ÃÝg ÜÈÉ C£¤àaæWæ gÃÜWÜᣤÃÜáÊÜ æÙÜÊÜ~Wæ PÜáÄñÜá ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ ®ÜvæÓÜᣤÃÜá-
ÊÜâ¨ÝX ¸ÝÇæÖæãÓÜáÃÜá ÊÜásÜ Ü ©íWÝÇæà-ÍÜÌÃÜ ÎÅàWÜÙÜá ËPÜWæ ÓܳÐÜr±ÜwÔ- ¨ÝªÃæ. ""C£¤àb®Ü æÙÜÊÜ~WÜÙÜ PÜáÄñÜá aÜaæì, PæãàËv…, ®æÃæ ÖÝÊÜÚWæ ÊÜásÝ— àÍÜÃÜ Óܳí Ü®æ ÖÝWÜã ÔGí Ÿ ÜÇÝÊÜOæ ËaÝÃÜ-ÊÝX æíŸÆ ¯àw Ü ÊÜásÝ
—àÍÜÃÜ ËÃÜá Üœ PæàÚ Ÿí Ü BÃæãà±Ü, qàPæ q±Ü³~WÜÚWæ EñܤÃÜ ¯àvÜáÊÜ ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ C¨ÝX æ. ÃÝg ÜÈÉ BÃæãàWÜÂPÜÃÜ ÃÝg-Qà¿á æÙÜÊÜ~Wæ, ÃÝgPÝÃÜ|©í Ü ÓÝÊÜޮܠg®ÜÃÜ ×ñÝÓÜQ¤ ÊÜáñÜᤠA¼-ÊÜê©œWæ ±ÜäÃÜPÜÊÝX ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ ®Üvæ¿áÈ æ,'' Gí ÜÊÜÃÜá £ÚԨݪÃæ. ÃÝgÂ Ü ±ÜÅÊÜááS ÊÜásÝ —àÍÜÃÜá »ÝWÜ-ÊÜ×-ÓÜȨݪÃæ G®Ü°ÇÝX æ.
ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá: ""ÃÝg ±ÜÅÊÝÖÜ ²àwñÜ BXÃÜáÊÝWÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ ¿áá æãœà-±Ý©¿áÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜ æàQñÜá¤. B ÜÃæ, DWÜ ÔGí Ÿ ÜÇÝÊÜOæ PÜÓÜÃÜñÜᤠ®Üvæ¿áᣤ æ Gí Üá ÊÜÞi ÔGí Ô ÜªÃÝÊÜá¿á qàQÔ ÜÃÜá. ""D ÃÝg ÓÜÃÜPÝÃÜPæR g®Ü×ñÜ Ü PÝÙÜi CÆÉ. PÜÙæ Ü GÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÚí ÜÆã B PÝÙÜi CÃÜÈÆÉ. D ×í æ Ÿí Ü ±ÜÅÊÝÖÜ Ü ®ÜÐÜr Ü ±ÜÄÖÝÃÜÊÜ®æ°à ¿áw¿áãÃܱܳ PæãqrÆÉ,'' Gí Üá BPæÒà²Ô ÜÃÜá. ""ÊÜásÝ—àÍÜÃÜá Jí Üá ±ÜûÜ Ü BíñÜÄPÜ ËaÝÃÜ ÜÈÉ ÊÜáãWÜá ñÜãÄÓÜáÊÜâ Üá ÓÜÄ¿áÆÉ,'' Gí Üá ÖæàڨݪÃæ.
±ÜÅÊÝÖÜ Ü ®ÜvÜáÊæ ¹hæ² PÜÆÖÜ: Ô Üáª
ÓÝí¨Ü¼ìPÜ bñÜÅ
wPæÎ Iq ¨ÝÚ ±ÜÅPÜÃÜ|
ŸÙÝÛÄ: ¿áw¿áãÃܱܳ AÊÜÃÜ®Üá° ÔGí Óݧ®Ü©í Ü PæÙÜXÚÔ ÜÃæ AUÆ »ÝÃÜñÜ ËàÃÜÍæ„ÊÜ ÊÜáÖÝ Óܻݩí Ü ¹hæ² ËÃÜá Üœ ÖæãàÃÝo ÊÜÞvÜÇÝWÜá ÊÜâ Üá Gí Üá ÃÝhÝ«ÜÂPÜÒ G®…. £±Ü³|¡ GaÜcÄԨݪÃæ. ÓÜᩪWæãàÑu ¿áÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw, ""¿áw¿áãÃܱܳ AÊÜÃæà ÔGí Óݧ®Ü ÜÈÉ ÊÜááí ÜáÊÜÄ ¿á æàPÜá Gí Üá PÝíWæÅÓ…®Ü ÍÝÊÜá®ÜãÃÜá ÎÊÜÍÜíPÜÃܱܳ AÊÜÃæà ÖæàÙÜᣤÃÜáÊÝWÜ ¹hæ² ÊÜááSívÜÃÜá æàvÜ G®Üá°ÊÜâ Üá
ÜáÃÜ ÜƒÐÜrPÜÃÜ,'' Gí ÜÃÜá.
ÊÜáÖÝÓÜ»Ý ÖæãàÃÝo GaÜcÄPæ
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.