Top Banner
Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Justyna Wysocka- Golec Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
21

Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Jan 24, 2016

Download

Documents

megara

Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Justyna Wysocka-Golec Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Plan prezentacji. Kilka faktów. Akty prawne UE i polskie. Stan gospodarki odpadami EE w Polsce. Organizacja systemu zbiórki. Rozporządzenia wykonawcze. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Justyna Wysocka-Golec

Fundacja Wspierania Inicjatyw

Ekologicznych

Page 2: Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Plan prezentacji

Kilka faktów. Akty prawne UE i polskie. Stan gospodarki odpadami EE w Polsce. Organizacja systemu zbiórki. Rozporządzenia wykonawcze. Obowiązku uczestników systemu.

Page 3: Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Fakty

Produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obecnie najszybciej rozwijającą się gałęzią przemysłu.

W ciągu ostatnich czterech lat produkcja dóbr elektronicznych w Europie Zachodniej rośnie równomiernie średnio o 4,4% rocznie, co przewyższa dynamikę wzrostu całkowitej produkcji przemysłowej.

Ze względu na szybki rozwój technologii w Europie, w przyszłości wydają się możliwe do osiągnięcia wzrosty rzędu 8 do 10%. Rynek europejski to ¼ światowego rynku produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Gwałtowne skraca się czasu użytkowania, od 4-7 lat w 1997 do 2 - 3 lat obecnie.

Przeciętny zestaw komputerowy składa się z ponad 1000 różnych substancji, w tym wielu toksycznych

Szacuje się, że na świecie każdego roku 20 do 50 milionów ton sprzętu elektrycznego i elektronicznego zamienia się w odpady

W 2003 roku w Unii Europejskiej, zaczęło obowiązywać prawo ustanawiające obowiązek prowadzenia

prawidłowej, gospodarki odpadami zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego na terenie państw członkowskich

Page 4: Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Akty Prawne

Prawodawstwo Unii Europejskiej Dyrektywa 2002/96/EC w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego -

WEEE Dyrektywa 2002/95/EC w sprawie ograniczenia stosowania pewnych niebezpiecznych

substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Prawodawstwo polskie Projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dn. 26 stycznia

2005 roku Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów

niebezpiecznych, Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami.

Page 5: Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Najważniejsze regulacje

Ustalona została hierarchia postępowania z odpadami WEEE:– Powtórne użycie– Recykling oraz inne formy odzysku– Składowanie.

Zwiększono odpowiedzialność producenta za wytwarzany produkt.

Wprowadzono obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki WEEE.

Obowiązek zbiórki w ilości 4 kg na mieszkańca rocznie.

Ustalono poziomy odzysku i recyklingu. W zależności od rodzaju urządzeń:– Odzysk 70-80%– Recykling 50-75%.

Wprowadzono obowiązek prowadzenia Rejestru podmiotów biorących udział w gospodarce WEEE.

Page 6: Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Stan gospodarki WEEE w Polsce

Brak systemu zbiórki WEEE. 90% odpadów trafia do strumienia odpadów komunalnych.

Wzrost ilości komputerów w gospodarstwach domowych. Polska jest na 15 miejscu wśród państw świata o najszybszym wzroście ilości komputerów.

Obecna infrastruktura: – 52 sortownie odpadów,– 20 innych instalacji do unieszkodliwiania odpadów,– Przetwórstwo opakowaniowej stłuczki szklanej - 14 hut szkła, przerób

makulatury z opakowań papierowych i tektury - 7 zakładów papierniczych, złom stalowy - 7 hut, odpady aluminiowe – 2 zakłady, możliwości przerobu odpadów z tworzyw sztucznych - 200 przedsiębiorstw.

Page 7: Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Stan gospodarki WEEE w Polsce

Oszacowanie ilości WEEE: na podstawie danych GUS od 4 tys. Mg w województwach opolskim i lubuskim, do 19 i 21 tys. Mg w

województwach śląskim i mazowieckim).

Page 8: Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Przewidywane trendy w gospodarce odpadami sprzętu

elektrycznego i elektronicznego

Oszacowanie ilości i jakości odpadów elektrycznych i elektronicznych w Polsce. Przewidywane możliwości zbytu zużytych urządzeń elektrycznych i

elektronicznych nadających się do powtórnego użycia

Page 9: Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
Page 10: Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Rozporządzenia wykonawcze

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania oraz sposobu jego przekazywania Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2036

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu oraz sposobu ich przekazywania Dz.U. 2006 nr 5 poz. 34

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu oraz sposobu jego przekazywania Dz.U. 2006 nr 6 poz. 37

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru, a także sposobu ich przekazywania Dz.U. 2006 nr 6 poz. 38

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego Dz.U. 2006 nr 6 poz. 39

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie, a także sposobu ich przekazywania Dz.U. 2006 nr 6 poz. 40

Page 11: Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Rozporządzenia wykonawcze

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu Dz.U. 2006 nr 11 poz. 60

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu Dz.U. 2006 nr 12 poz. 78

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej Dz.U. 2006 nr 17 poz. 139

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu Dz.U. 2006 nr 19 poz. 152

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie oraz sposobu jego przekazywania Dz.U. 2006 nr 21 poz. 160

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie Dz.U. 2006 nr 21 poz. 161

Page 12: Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Rozporządzenia wykonawcze

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku Dz.U. 2006 nr 27 poz. 203

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu oraz sposobu jego przekazywania Dz.U. 2006 nr 34 poz. 241

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie oraz sposobu jego przekazywania Dz.U. 2006 nr 45 poz. 320

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Dz.U. 2006 nr 46 poz. 332

Page 13: Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Obowiązki GIOŚ

Page 14: Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Obowiązki wprowadzającego sprzęt

Page 15: Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Obowiązki użytkownika sprzętu

Page 16: Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Obowiązki zbierającego sprzęt

Page 17: Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Obowiązki prowadzącego zakład przetwarzania

Page 18: Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Obowiązki prowadzącego działalność w zakresie odzysku i

recyklingu

Page 19: Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Organizacje odzysku i opłata produktowa

Page 20: Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Pytania

Page 21: Recykling Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Dziękuję za uwagę

Justyna Wysocka-Golec

[email protected]