Top Banner
RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE Predavanje 5. SEPARACIJA OTPADA
64

RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Jun 13, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE

Predavanje 5. SEPARACIJA OTPADA

Page 2: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

SEPARACIJA (razvrstavanje, sortiranje, selekcija)

2 2019-Reciklažne tehnologije

To je proces razdvajanja jednog toka otpada na dva ili više tokova, u skladu sa jednom ili više karakteristika otpada.

Jednostavnije rečeno, to je odvajanje otpada prema tipu.

Page 3: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Procesi separacije zasnivaju se na različitim osobinama komponenti otpada:

dimenzijama delova, gustini,

magnetnim osobinama, električnoj provodljivosti,

rastvorljivosti, drugim fizičko-hemijskim osobinama.

3 2019-Reciklažne tehnologije

Page 4: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Bez obzira na kvalitet mašina za separaciju i celog procesa separacije, ona nikada nije idealna i stoprocentno uspešna.

2019-Reciklažne tehnologije4

Page 5: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Bitni parametri za ocenjivanje uspešnosti separacije su:

Iskorišćenje ciljne frakcije

Čistoća ciljne frakcije

2019-Reciklažne tehnologije5

Page 6: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Iskorišćenje

P(x1)=100 x1/x0 (%)gde je: x1 - ciljna frakcija u izlaznom tokux0 - ciljna frakcija u ulaznom toku

2019-Reciklažne tehnologije6

Page 7: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Čistoća

R(x1)=100 x1/(x1+y1) (%)gde je: x1 - ciljna frakcijay1 - kontaminirana frakcija u izlaznom toku

2019-Reciklažne tehnologije7

Page 8: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Vrste separacija

Ručna (manuelna) Gravitaciona (hidro ili pneumatska) Magnetna Elektrostatička Optička Flotacija itd.

2019-Reciklažne tehnologije8

Page 9: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

RUČNA SEPARACIJA

Uprkos svi razvijeni tehnologijama, ručno sortiranje i dalje predstavlja jedan od najpouzdanijih metoda za izdvajanje

sekundarnih sirovina iz mešovitog toka otpada.

Za ručno sortiranje potrebni su radnici koji su u bliskom kontaktu sa otpadom pa su izloženi uticaju hemikalija, patogenig organizama i toksinima, kao i mehaničkim

povredama oštrim predmetima.

2019-Reciklažne tehnologije9

Page 10: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

U ručnoj separaciji, postoje dva načina odvajanja:

da se željene frakcije odvajaju u odgovarajuće kante, aostatak na traci predstavlja neželjeni otpad

da se neželjeni otpad odvaja, a željena frakcija (e) ostajena traci.

2019-Reciklažne tehnologije10

Page 11: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Optimalna kombinacija je da se pre ručnog sortiranja, obavi mehaničko presortiranje na nekom uređaju, pri čemu se omogućava veća brzina radnika na traci i

time povećava efikasnost čitavog procesa. 2019-Reciklažne tehnologije11

Page 12: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

GRAVITACIONA SEPARACIJA

Zasniva se na razvrstavanju čestica RAZLIČITE GUSTINE (u tečnoj ili gasovitoj sredini) ili RAZLIČITE GRANULACIJE.

2019-Reciklažne tehnologije12

Page 13: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Najprostija gravitaciona separacija je prema veličiničestica, odnosno njihovoj granulaciji.

2019-Reciklažne tehnologije13

Page 14: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Složeniji je pristup separacije prema gustini.

Kod razdvajanja u tečnostima (suspenzijama) velike gustine, materija manje gustine od gustine suspenzije,

ispliva na površinu, dok materija veće gustine od gustine suspenzije, tone ka dnu.

Zato se ovi postupci zovu često i “pliva – tone” postupci.

2019-Reciklažne tehnologije14

Page 15: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Da bi separacija u tečnoj sredini po principu različite gustine bila efikasna neophodno je

da se gustine materijala koje želimo da razdvojimo veoma razlikuju.

2019-Reciklažne tehnologije15

Page 16: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Upravljanje ovim procesom je jako teško, jer moraju da se dodaju hemikalije u fluid zbog regulacije gustine ili se koriste određene teške tečnosti (kao što su bromoform,

tetrabrometan i metilen jodid).

Teške tečnosti su veoma toksične, zahtevaju stroge uslove zaštite na radu, zahtevaju smanjenje izloženosti radnika i

dobijeni prečišćeni otpad je kontaminiran tim tečnostima i treba se dodatno očistiti.

2019-Reciklažne tehnologije16

Page 17: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

FLOTACIJA

Jedna od vrsta hidroseparacija je FLOTACIJA, koja se koristi prevashodno za uklanjanje nečistoća, u procesu odmašćivanja

otpadnog papira.

Komadi otpada koji se ne kvase vodom (hidrofobni) prijanjajuuz mehuriće vazduha obrazujući sistem komad otpada –

mehurić, koji je manje gustine od gustine tečnosti u kojoj se nalaze i isplivavaju na površinu tečnosti, odakle se uklanjaju.

Drugi komadi otpada koji se kvase vodom (hidrofilni) ne prijanjaju za mehuriće i ostaju u vodi.

2019-Reciklažne tehnologije17

Page 18: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

2019-Reciklažne tehnologije18

Page 19: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

2019-Reciklažne tehnologije19

Page 20: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Kod pneumatskog razdvajanja, reciklabilni materijali se izdvajaju u vazdušnoj struji.

2019-Reciklažne tehnologije20

Page 21: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

VRSTE GRAVITACIONIH SEPARATORA

Sita Balistički separatori sa transportnom rešetkom Balistički separatori sa vazdušnom strujom Hidrocikloni itd

2019-Reciklažne tehnologije21

Page 22: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Sita

Odvajaju materijale različitih veličina na osnovu specifične granulacije čestica (karakteristična za

svaku od frakcija u otpadu).

22 2019-Reciklažne tehnologije

Page 23: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Rade po principu odbijanja materijala dok ne pronađe otvor sita i padne kroz njega.

Sejanje se obavlja izdvajanjem čestica na osnovu veličine otvora na situ, pri čemu čestice manje od

otvora prolaze kroz sito i postaju fina frakcija.

23 2019-Reciklažne tehnologije

Page 24: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Često se dešava da se neki procenat sitne frakcije zadrži u krupnoj i to najčešće zbog zaglavljivanja čestica istih

dimenzija kao i otvori na situ.

Posebno veliki problem je pri sejanju vlažnog i lepljivog otpada jer se smanjuje otvor iz sita (začepljenje otvora).

24 2019-Reciklažne tehnologije

Page 25: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Tromel sito U pitanju je rotacioni uređaj za prosejavanje koji se sastoji od

perforiranog cilindričnog bubnja koji je podignut na mestu punjenja (hranjenja) uređaja otpadom.

2019-Reciklažne tehnologije25

Page 26: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

2019-Reciklažne tehnologije26

Page 27: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Razdvajanje različitih frakcija po veličini, postiže se kada se mešani otpad spusti na rotirajući bubanj, pri čemu

materijal manji od otvora prolazi kroz otvore na bubnju, a veći materijal izlazi na drugom kraju bubnja

Osim gravitacione sile, odlučujuću ulogu ima i centrifugalna sila.

2019-Reciklažne tehnologije27

Page 28: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Vibrirajuće sito

2019-Reciklažne tehnologije28

Page 29: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Balistički separator sa transportnom rešetkomKoristi se za efikasno izdvajanje izmešanog komunalnog otpada, pri čemu se kao izlaz dobijaju visoko reciklabilni

materijali kao što je papir i plastika.

2019-Reciklažne tehnologije29

Page 30: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Koristi nekoliko karakteristika čestica: veličinu, gustinu i krutost.

Vrši separaciju otpada otpada u tri frakcije: tešku, laku i finu.

2019-Reciklažne tehnologije30

Page 31: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Transportna rešetka je nagnuta i sastoji se iz segmenata koji vibrijaju i kreću se kašnjenjem jedan u odnosu na drugi.

Otpad se transportuje prema višem delu.

2019-Reciklažne tehnologije31

Segmenti rešetke

Page 32: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

2019-Reciklažne tehnologije32

Page 33: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

2019-Reciklažne tehnologije33

Page 34: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

2019-Reciklažne tehnologije34

Page 35: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

2019-Reciklažne tehnologije35

Delovi otpada koji zbog oblika - obli delovi (boce, tegle) ili velike mase (stakleni i metalni delovi) podležu uticaju

gravitacije, kotrljaju se niz traku i padaju sa nje.

Delovi pločastog oblika (papir, karton) i delovi male težine(plastične folije i vreće) ostaju na transportnoj traci i padaju

sa gornjeg dela.

Sitni delovi (hrana, prašina), propadaju kroz zazore između pokretnih delova trake.

Page 36: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Balistički separator sa vazdušnom strujom

Transportna traka uvodi delove više vrsta materijala, kojise razlikuju po obliku i težini, u separacionu komoru.

Vazdušna struja se uvodi u separacionu komoru krozotvor ispod mesta gde delovi otpada padaju sa

transportne trake.

2019-Reciklažne tehnologije36

Page 37: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Princip je da materijali manje težine (papir plastika, suve i lake materije) budu u gornjoj struji vazduha, a

materijali veće težine (vlažni materijali, metali, kamenje i sl.) padaju na dno zbog nemogućnosti da budu

nošeni strujom vazduha.

2019-Reciklažne tehnologije37

Page 38: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

2019-Reciklažne tehnologije38

Page 39: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Delići veće mase (1), ne podležu uticaju vazdušne struje ipadaju u prvu sakupljačku zonu A (npr. delići stakla, metala iplastike velike gustine).

Delići srednje težine i pločastog oblika, kao što su usitnjeniplastični delovi (2), pod velikim su uticajem usisne komore izbog toga prianjaju za cilindrično kućište usisne komore. Izvanperforiranog dela, usisavanje ne postoji, te delovi (2) padajuu drugu sakupljačku zonu B iznad zadnjeg dela bubnja.

Delovi srednje težine, ali ne i pločastog oblika (3), manjepodležu uticaju usisne komore i pristižu u treću sakupljačkuzonu C.

2019-Reciklažne tehnologije39

Page 40: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Lakši delovi (4) transportuju se iza bubnja gornjomvazdušnom strujom i talože u četvrtoj sakupljačkoj zoni D uzadnjem delu separacione komore (npr. delovi tekstila sa sedištaautomobila)

Sakupljačke zone A,B, C i D su odvojene pregradama.Pregrada koja odvaja C i D zonu je produžena u gornjem delu,tako da je njen gornji deo viši nego osa rotacije bubnja, a nagnutaje ka bubnju u cilju efikasnijeg odvajanja lakših delova (4) idelova srednje mase (3)

2019-Reciklažne tehnologije40

Page 41: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Varijantna izvođenja balističkog separatora sa separatorisa vazdušnom strujom - horizontalni, vertikalni i cik cak

Otpad se uvodi u horizontalni, vertikalni ili cik cak deo uređaja, dok se vazduh uduvava sa donje strane ili sa strane.

Usled dejstva vazdušne struje i naravno pod uticajem gravitacije, dolazi do odvajanja teških od lakih frakcija.

2019-Reciklažne tehnologije41

Page 42: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

horizontalni

2019-Reciklažne tehnologije42

Air

Page 43: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

vertikalni i cik-cak

2019-Reciklažne tehnologije43

Page 44: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Hidrocikloni

Za razliku od prethodnih separatora koji su spadali u grupu pneumatskih

separatora, hidrocikloni spadaju u hidraulične separatore.

2019-Reciklažne tehnologije44

Page 45: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Najviše se koriste se za separaciju različitih tipova

plastike iz granularne smeše uz pomoć centrifugalne sile

koja se stvara pomoću ciklona.

Ciklon stvara spiralni unutrašnji vrtlog naviše koji

nosi laku frakciju, dok spoljašnji vrtlog spirale nosi

tešku frakciju naniže.2019-Reciklažne tehnologije45

Page 46: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

2019-Reciklažne tehnologije46

Page 47: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

MAGNETNA SEPARACIJA

Delovanjem sila magnetnog polja komadi magnetičnih metala, kreću se prema jednom od polova magneta,

dok ostali komadi otpada napuštaju magnetno polje.

2019-Reciklažne tehnologije47

Page 48: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Magnetni separatori rade u suvoj ili vlažnoj sredini i koriste se za izdvajanje magnetičkih metala iz izmešanog otpada (papir, plastika, drvni otpad, šljaka , pepeo itd.).

2019-Reciklažne tehnologije48

Page 49: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

U magnetnom polju komadi privučeni magnetnim polovima, nazivaju se paramagnetičnim, a odbijeni diamagnetični.

Vrlo jaki paramagnetični metalni komadi zovu se feromagnetni.

2019-Reciklažne tehnologije49

Page 50: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

1- magnetni valjak,2- magnetni materijal,3- nemagnetni materijal

2019-Reciklažne tehnologije50

Magnetni separator

Page 51: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Konstruktivna izvođenja magnetnih separatora

2019-Reciklažne tehnologije51

Page 52: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

2019-Reciklažne tehnologije52

Page 53: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Primer upotrebe magnetnog separatora: magnetna separacija sljake

2019-Reciklažne tehnologije53

Page 54: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

2019-Reciklažne tehnologije54

Page 55: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Magnetni separator nemagnetnog metala (Eddy current separator)

Ovaj separator je zastupnik nove generacije magnetnih separatora i omogućava odvajanje

nemagnetičnih metala od magnetičnih metala i ostalih nemetalnih čestica.

2019-Reciklažne tehnologije55

Page 56: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Separator se sastoji od transportera na čijem kraju je smešten magnetični indukcijski cilindar.

Ovaj cilindar je opremljen veoma jakim neodimijskim(NdFeB) magnetima.

2019-Reciklažne tehnologije56

Page 57: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Kod okretanja magnetičnog cilindra nastaju vrtložne struje, koje nemagnetične metale „odbacuju“ od magnetičnog cilindra.

Nemetalni materijal iz transportera normalno otpada.

Magnetični metali su izvlačeni iza ose magnetičnog cilindra, gde dolazi do njihovog oslobođenja.

2019-Reciklažne tehnologije57

Page 58: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Postoje i varijantna izvođenja gde su odvojene operacije odvajanja magnetnog materijala (na magnetnom valjku) i nemetala i

nemagnetnih materijala (na Eddy current separatoru)

2019-Reciklažne tehnologije58

Page 59: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

ELEKTROSTATIČKA SEPARACIJA

Razdvajanje u električnom polju koristi razliku u električnoj provodljivosti sastojaka.

2019-Reciklažne tehnologije59

Page 60: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Elektrostatičko sortiranje se koristi za separaciju sitnih frakcija metala i nemetala (dimenzija manjih od 5mm).

Primenjuje se kod separacije materijala iz otpadnih kablova, elektronskog otpada, kompozitnih materijala, za izdvajanje

metala iz šljake, pepela itd.

2019-Reciklažne tehnologije60

Page 61: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

2019-Reciklažne tehnologije61

ELEKTROSTATIČKI SEPARATOR

Page 62: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

PRIMER PRIMENE ELEKTROSTATIČKOG SEPARATORA

2019-Reciklažne tehnologije62

Page 63: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

OPTIČKA SEPARACIJAPrincip rada se zasniva na

tome da svaki tip materijala, kada se izloži zračenju talasnih dužina blizu

infracrvenog zračenja, apsorbuje ili reflektuje

zračenje specifičnih talasnih dužina.

Kako svaki materijal emituje jedinstveni spektar, na

temelju detekcije emitovanog zračenja moguće je snimiti

spektar, te prepoznati ciljane materijale.

2019-Reciklažne tehnologije63

Page 64: RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE I ODRŽIVI RAZVOJ€¦ · Optička Flotacija itd. 8 ... 17. 2019-Reciklažne tehnologije. 18 2019-Reciklažne tehnologije. 19 2019-Reciklažne tehnologije.

Najčeše se koristi za sortiranje stakla. Prostor sortiranja u boji napravljen je od četiri bloka. Koristi se komprimovani vazduh

i čestice stakla se odvajaju sledećim redom: zeleno, braon i neprovidno (keramika, porcelan...).

Čistoća frakcija ide do 99,7%.

2019-Reciklažne tehnologije64