Top Banner
1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul de Administrație din 14.10.2020 RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE ANUL ȘCOLAR 2019-2020 I. MANAGEMENT INSTITUŢIONAL OBIECTIVE: -Creşterea rolului şi responsabilităţii manageriale în coordonarea procesului instructiv-educativ; -Implicarea Consiliului de Administraţie şi a Consiliului Profesoral în actul de conducere a procesului de învăţământ; -Implicarea Comisiei pentru Curriculum în asigurarea informaţiilor privind curriculum naţional şi formarea continuă; -Implicarea CEAC în realizarea unui învăţământ de calitate. ACȚIUNI: I.1.Constituirea catedrelor pentru personalul didactic; I.2.Reorganizarea Consiliului de Administraţie şi a comisiilor metodice şi de lucru din şcoală; I.3.Acordarea calificativelor cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic şi informarea acestora asupra rezultatelor evaluării pentru activitatea din anul școlar 2018-2019; I.4.Întocmirea documentelor manageriale: -Planul managerial pentru anul şcolar 2019-2020; -Tematica şedinţelor Consiliului Profesoral şi Consiliului de Administraţie; -Revizuirea Planului de Acțiune al Școlii; -Revizuirea Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare; -Întocmirea fişelor de post; -Încheierea contractelor de muncă pe perioadă determinată; -Raportul activităţii instructiv-educative din anul şcolar 2019-2020; -Raportul activităţii CEAC din anul şcolar 2019-2020; -Programul formării continue. II. CURRICULUM OBIECTIVE: -Centrarea demersurilor didactice pe formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale de bază, necesare continuării studiilor liceale; -Diversificarea graduală a ofertei curriculare; Liceul Tehnologic “Ion Bãnescu“ Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon: 0241/75.32.05; Fax: 0241/75.32.05, 0241/75.33.03 E-mail: [email protected]
26

RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

Dec 03, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

1

Nr. 1831 din 15.10.2020

Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020

Validat în Consiliul de Administrație din 14.10.2020

RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE ANUL

ȘCOLAR 2019-2020

I. MANAGEMENT INSTITUŢIONAL

OBIECTIVE: -Creşterea rolului şi responsabilităţii manageriale în coordonarea procesului instructiv-educativ; -Implicarea Consiliului de Administraţie şi a Consiliului Profesoral în actul de conducere a procesului de învăţământ; -Implicarea Comisiei pentru Curriculum în asigurarea informaţiilor privind curriculum naţional şi formarea continuă; -Implicarea CEAC în realizarea unui învăţământ de calitate.

ACȚIUNI: I.1.Constituirea catedrelor pentru personalul didactic; I.2.Reorganizarea Consiliului de Administraţie şi a comisiilor metodice şi de lucru din şcoală; I.3.Acordarea calificativelor cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic şi informarea acestora asupra rezultatelor evaluării pentru activitatea din anul școlar 2018-2019; I.4.Întocmirea documentelor manageriale: -Planul managerial pentru anul şcolar 2019-2020; -Tematica şedinţelor Consiliului Profesoral şi Consiliului de Administraţie; -Revizuirea Planului de Acțiune al Școlii; -Revizuirea Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare; -Întocmirea fişelor de post; -Încheierea contractelor de muncă pe perioadă determinată; -Raportul activităţii instructiv-educative din anul şcolar 2019-2020; -Raportul activităţii CEAC din anul şcolar 2019-2020; -Programul formării continue.

II. CURRICULUM

OBIECTIVE:

-Centrarea demersurilor didactice pe formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale de bază, necesare continuării studiilor liceale; -Diversificarea graduală a ofertei curriculare;

Liceul Tehnologic “Ion Bãnescu“ Mangalia

Str. Negru-Vodã, nr. 19

Telefon: 0241/75.32.05; Fax: 0241/75.32.05, 0241/75.33.03 E-mail: [email protected]

Page 2: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

2

-Centrarea profesorului pe comportamentele specifice rolurilor de organizator şi mediator al experienţelor de învăţare; -Creşterea responsabilităţii şcolii faţă de beneficiarii educaţiei şi implicarea sporită în viaţa comunităţii locale; -Monitorizarea asigurării calităţii şi eficienţei procesului instructiv-educativ promovat de şcoală.

ACȚIUNI: II.1.Informarea cadrelor didactice cu privire la structura anului şcolar, planurile de învăţământ, programe şcolare şi manuale valabile; II.2.Întocmirea orarului şcolii cu respectarea curbelor de efort al elevilor și a stagiilor de pregătire practică; II.3.Elaborarea planificărilor anuale şi semestriale la toate disciplinele de studiu; II.4.Elaborarea și avizarea CDL - urilor; II.5.Întocmirea proiectelor didactice pe tot parcursul anului şcolar de către profesorii debutanţi şi a schiţelor de proiect de către cadrele didactice cu gradele I şi II; II.6.Stabilirea nivelului de pregătire al elevilor prin aplicarea testelor iniţiale la toate obiectele de studiu; II.7.Monitorizarea parcurgerii ritmice a materiei prin verificarea consemnărilor zilnice din condica de prezenţă şi prin efectuarea de asistenţe la ore; II.8.Elaborarea programelor de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat; II.9.Planificarea şi susţinerea lucrărilor scrise semestriale; II.10.Evaluarea ritmică a elevilor şi stabilirea măsurilor ameliorative. PROIECTAREA/ REALIZAREA/ EVALUAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL COMISIILOR METODICE/ ARIILOR CURRICULARE: -Participarea cadrelor didactice la consfătuirile județene - Utilizarea manualelor pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a și a auxiliarelor curriculare autorizate - culegeri, culegere cu subiecte tip bacalaureat, portofolii - Întocmirea planificărilor semestriale și anuale, ale unităților de învățare, în conformitate cu prevederile programei școlare, adaptate la nivelul clasei, conform rezultatelor obținute de elevi la testele de evaluare predictivă (inițială),precum și a curriculum-ului adaptat pentru elevii cu CES - Proiectarea, susținerea, evaluarea, interpretarea rezultatelor testelor inițiale și stabilirea planurilor de măsuri remediale. Rezultatele au fost comunicate elevilor și părinților. -Desfășurarea unor tipuri diferite de lecții (formare, consolidare, evaluare) și utilizarea unor metode didactice alternative:

Lecție deschisă – Psihologie (10 B) - prof. Băiașu Alina, Lecție deschisă - Limba franceză (10 A) - prof. Costea Ileana, Lectie demonstrativă – C.O. (10 D) - prof. Băiașu Alina, Lecție deschisă – Fizică (12 C) – prof. Prențu Angelica,

- S-au desfășurat ore în AEL: Șargu Rodica, Băiașu Alina, Barabaș Virginica, Petisleam Turchean, Vladu Elisabeta, Anton Daniela. - S-au desfășurat ore în CDI: Petisleam Turchean, Vladu Elisabeta, Anton Daniela, Chiscop Daniela, Oprea Florina, Țicu Mirela, Ocunschi Livia, Șargu Rodica, Băiașu Alina, Costea Ileana, Ivan Daniela. - S-a urmărit parcurgerea/evaluarea ritmică a materiei și susținerea tezelor în termenele indicate prin ordin al ministrului. Pentru fiecare disciplină, instrumentele de evaluare au fost variate: teste grilă, teste de progres, teste cu itemi obiectivi sau subiectivi, autoevaluare, notare reciprocă, grila de evaluare a proiectului, portofolii, studii de caz.

Page 3: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

3

- S-au utilizat ca materiale didactice: fișe individuale de lucru, fișe cu rezolvare de probleme, fișe cu diferite tipuri de exerciții, manualul, aparate de măsură și control, suporturi de curs, aparate și utilaje aflate în dotarea atelierelor, foi de flipchart cu schițele lecțiilor predate, planuri de lecție, fişe de evaluare, lucrări, referate, teste de verificare, lucrări practice la instruirea practică, caiete/fişe de evaluare pe fiecare modul etc. - Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examenul de bacalaureat/ pregătire remedială/ pregătire pentru performanță: limba și literatura română - Țicu Mirela, Pietrariu Daniela; limba engleză - Șemședin Daniela, Petrichei Gabriela; matematică - Șargu Rodica, Pietrariu Dumitru; fizică - Prențu Angelica, Petisleam Turchean; biologie – Lipcea Gabriela. - Organizarea și desfășurarea olimpiadei de fizică, faza locală: d-na prof. Barabaș Virginica – organizator și d-na prof. Prențu Angelica – organizator și evaluator; - Susținerea examenului de diferențe – analiza dosarelor solicitanților, elaborare subiecte, bareme de corectare, corectare lucrări - Elaborarea/Revizuirea CDL-urilor– prof.: Barabaș Virginica, Anton Daniela, Ilie Laurențiu, Ilie Mihaela, Vasilescu Roxana, Lipcea Gabriela, Vladu Elisabeta, Fialcofschi Aurelia, Ștefan Marina, Voiviciuc Liliana, Terente Eugen - Prelucrarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a competenţelor profesionale – nivel 3, 4 - Elaborarea şi centralizarea temelor de proiecte pentru examenul de calificare a competențelor profesionale pentru:

- NIVEL 4 - calificările: Tehnician mecatronist, Tehnician proiectant CAD, Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, Tehnician electromecanic;

- NIVEL 3 – calificările: Sudor, Mecanic Auto, Tubulator naval, Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist.

- Adaptarea curricumului și realizarea planurilor de intervenție personalizat pentru elevii cu cerințe speciale.

Activități metodice/Interasistenţe/asistențe ale responsabilului comisiei metodice - Participare la activități metodice la nivelul școlii/cercului metodic:

Alegerea responsabililor ariilor curriculare/comisiilor metodice, ”Târgul de toamnă al Ofertelor Educaţionale din învățământul profesional – Ştiu să-mi aleg

meseria”, ediția a V-a – activitațile: Cariera se orienteaza–vizita a 29 de elevi din clasa a VIII-a de la Șc. Gim. Nr. 3 Mangalia - prof. Barabaș Virginica, Vasilescu Roxana, Băiașu Alina; ”Eu imi aleg meseria/Creativitate si originalitate”-vizita a 26 de elevi din clasa a VIII-a de la Șc. Gim. Nr. 1 Limanu și 2 Mai, 37 elevi de la Șc. George Coșbuc, 23 August, 28 elevi de la Șc. Gim. Nr. 3 Mangalia și 24 elevi de la Șc. Gim. Nr. 1 Pecineaga

”Târgul de toamnă al Ofertelor Educaţionale din învățământul profesional – Ştiu să-mi aleg

meseria” – ediția a V-a, L.T. ”Ion Bănescu”. Liceul nostru şi-a prezentat oferta de formare profesională alături de Colegiul Economic Mangalia și Liceul Teoretic Negru-Vodă. Echipa de promovare a ofertei educaţionale împreună cu elevii de la clasele de învățământ profesional ce şi-au arătat abilităţile specifice calificărilor, au interacţionat cu elevii de clasa a VIII-a dornici să afle mai multe informaţii

Workshopul cu tema ”Managementul resurselor umane în unitățile de învățământ preuniversitar”, organizat de ISJ Constanța, referitor la cadrul legislativ și metodologia de mișcare a personalului didactic

Page 4: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

4

Integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale – legislație, documentație specifică, exemple de bune practici cu privire la modalităţile de integrare şi problemele care apar în situaţiile de integrare a acestor elevi şi modalităţi de intervenţie şi soluţionare.

-Susținere de referate metodice: Petisleam Turchean – ”Obstacole specifice procesului de comunicare didactică”; Barabaș Virginica – ”Competenţele de comunicare ale profesorului”; Chiscop Daniela Ecaterina - ,,Conversatia euristica”.

-Interasistențe:

Țicu Mirela (cadrul didactic asistat) – Pietrariu Daniela (cadrul didactic care a efectuat asistența);

Petrichei Gabriela (cadrul didactic asistat) - Șemședin Daniela (cadrul didactic care a efectuat asistența);

Pop Priscilla (cadrul didactic asistat) – Ivan Daniela (cadrul didactic care a efectuat asistența) - ,,factori de producție”;

-Asistențe ale responsabilului de arie curriculară: Țicu Mirela –Pietrariu Daniela, ,,Rolul elementelor nonverbale și paraverbale în dialog” - limba

și literatura română (9 B) Țicu Mirela – Costea Ileana, ,,Les accros du portable” - limba franceză (11 A) Prențu Angelica – Lipcea Gabriela, ,,Sistemul digestiv la mamifere” - biologie Prențu Angelica – Popescu Alina, ”Funcția exponențială” – matematică Anton Daniela - Vladu Elisabeta - Mecanic auto, modulul RPM, lecția „Reprezentarea în triplă

proiecție ortogonală a corpurilor geometrice” (9 C), Anton Daniela - Șucuri Erdin - modulul AM, lecția „Pilirea materialelor” (10 C). Anton Daniela - Voiviciuc Liliana – modulul LG, lecția „Aluminiu și aliajele sale” (9 C) Ocunschi Livia - Oprea Florina, ”Carpatii Meridionali” – geografie (12 B) Ocunschi Livia – Ivan Daniela, ”Semnificația Nașterii Domnului” – religie (11B)

III. RESURSE UMANE

a. Cadre didactice

OBIECTIVE:

-Asigurarea personalului didactic calificat, didactic auxiliar şi nedidactic; -Eficientizarea activităţii în cadrul comisiilor metodice; -Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice; -Extinderea experienţei „bunelor practici” în activitatea didactică; -Eficientizarea comunicării şi aplanarea conflictelor.

ACȚIUNI:

III.1.Încadrarea profesorilor pe clase; repartizarea dirigenţiilor; III.2. Constituirea comisiilor metodice şi de lucru, la nivelul şcolii; III.3.Înscrierea cadrelor didactice la examenele de obţinere a gradelor didactice; III.4.Participarea la stagii de formare/perfecționare/master/cursuri postuniversitare;

Page 5: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

5

III.5.Întocmirea graficului serviciilor pe şcoală şi prelucrarea atribuţiilor profesorului de serviciu: - a fost realizat de profesorii Șargu Rodica, Ștefan Marina, Vladu Elisabeta, Oprea Florina și

Voiviciuc Liliana III.6. Realizarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021.

În anul şcolar 2019 –2020 am funcţionat cu un număr de 42 cadre didactice, dintre care 29 titulari + 3 - detașate din altă unitate, 8 cadre didactice suplinitori, 2 cadre didactice asociate, 4 cadre didactice plata cu ora.

Dintre acestea: › cadre didactice debutante sau fără grad didactic – 4 › cadre didactice cu grad didactic definitiv – 5 › cadre didactice cu gradul didactic II – 5 › cadre didactice cu gradul didactic I - 27 › cadre didactice cu doctorat în specialitate (cu grd. I) – 1 › cadre didactice cu masterat – 8

Posturi didactice auxiliare – 7, astfel: › 1 informatician; › 1 contabil; › 1 laborant; › 1 bibliotecar; › 1 administrator; › 2 secretari.

Posturi nedidactice – 9, astfel: › 7 femei serviciu; › 2 muncitori.

Activitate desfășurată de cadre didactice ca metodist/formator/mentor/membru al Consiliului

Consultativ etc. (nominal)

- 1 cadru didactic -metodist al ISJ Constanţa (consiliere psihopedagogică - CJRAE, prof. Băiașu Alina) - 2 cadre didactice responsabile ale cercului pedagogic pe discipline (fizică – prof. Prențu Angelica, coordonator al Comisiei metodice a psihologilor școlari - prof. Băiașu Alina) - 6 cadre didactice membre în Corpul Național de Experți -Au fost desemnate 4 cadre didactice - mentor pentru inserție profesională: prof. Șargu Rodica - pentru prof. Popescu Alina, prof. Ocunschi Livia – pentru prof. Ivan Daniela, prof. Vasilescu Roxana – pentru prof. Chiscop Daniela, prof. ms. instructor Trucmel Marian – pentru prof. ms. instructor Șucuri Diner și s-au desfășurat activități specifice pentru buna acomodare pentru cadrele didactice nou-venite în școală, respectiv acomodare cu noua disciplină de predare pentru cadrele didactice debutante sau care predau o nouă specialitate.

Participare cu lucrări la sesiuni de comunicări științifice/ simpozioane/ publicații /concursuri pentru elevi: -Revistele școlii:

Revista de ştiinţe ”Curcubeul ştiinţelor” coordonatori: prof. Șargu Rodica, Prențu Angelica, Cioroianu Iulian.

Revista didactică electronică pentru toate ariile curriculare „Dialoguri didactice” coordonatori: prof. Mihalache Corina (Lic. Teoretic Callatis), Barabaș Virginica, Băiașu Alina

Page 6: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

6

-Participare la sesiuni de comunicări științifice/ simpozioane/ publicații: Cadrele didactice ale şcolii au participat la diferite simpozioane, conferinţe: Pași în carieră –

tehnici specifice de consiliere / instrumente de lucru; “Teacher development seminar”, organizat la Constanta de Cambridge University Press; „EU Code Week – Deep Dive”, organizat de European Schoolnet Academy, Directorate General for Education and Culture of the European Commission; ”How to empower young people to understand and disrupt online hate”, organizat de European Schoolnet Academy, Directorate General for Education and Culture of the European Commission; „The Networked Teacher – Teaching in the 21st Century”, organizat de European Schoolnet Academy, Directorate General for Education and Culture of the European Commission; faza pe școală a Concursului de Matematică aplicată ,,A. Haimovici”; ”Integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale”, ”Pași în carieră” - activitățile metodice online; Simpozionul Internaţional ”Educația fără frontiere”; Simpozionul Internaţional "Voluntarii-soluţia pentru incluziunea socială" organizat de Asociaţia "Learn For You" Slatina; Simpozionului internațional – ”Volunteers-the solution for social inclusion”

Cadrele didactice au publicat articole/ studii în revistele școlii - ”Curcubeul ştiinţelor”, „Dialoguri didactice” cât și în alte reviste,

-Participări/rezultate obținute în cadrul concursurilor/competițiilor școlare și extrașcolare: Concursul Național „MAREA NEAGRĂ DIGITALĂ” – aplicaţii media (prezentări

powerpoint, animaţii, filme), propus pentru CAEN 2020, ediția a X-a – prof. coordonator Cioroianu Iulian

faza locală a Olimpiadei de fizică; etapa județeană a Concursului de Fizică ,,Șerban Țițeica”; faza pe municipiu a Olimpiadei de chimie-clasa a VIII-a; etapa locală a Olimpiadei tehnice interdisciplinară la disciplinele din aria curriculară

”Tehnologii”; Olimpiada județeană de fizică;

COMISIA CURRICULUM

1. Subcomisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar: - Monitorizarea lunară a frecvenței de către profesorii diriginți și responsabilul comisiei (completarea formularului web și transmiterea situației la ISJ) -Derularea de activități împreună cu reprezentanți ai Poliție Municipale -Pentru absențe au fost exmatriculați 3 elevi (SEM I) și 25 elevi (Sem. II)

2. Subcomisia de disciplină pentru elevi: - 2 cazuri de indisciplină, din care:

o elevă din clasa a IX-a D și un elev din clasa a XI-a E, septembrie 2019 o elevă din clasa a IX-a A și un elev din clasa a IX-a C, 30.10.2019

- S-au propus sancțiuni cu avertisment, mustrare scrisă și nota scăzută la purtare cu 4 puncte elevei din clasa a IX-a A (la a doua abatere disciplinară) și 3 puncte elevului din clasa a IX-a C, cu monitorizare, - S-au recomandat ședințe de consiliere la cabinetul de asistență psihopedagogică. COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII: - Coordonatorul comisiei a întocmit Planul operațional CEAC în acord cu direcţiile de acţiune propuse în Planul managerial al şcolii, PAS și Planul de îmbunătățire propus ca urmare a RAEI 2018: Realizarea monitorizării organizaţieişi stabilirea paşilor în vederea realizării îmbunătăţirii, prin

asigurarea calităţii şi autoevaluare

Page 7: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

7

Asigurarea eficacităţii educaţionale prin existenţa proiectelor, programelor şiactivităţilor realizate în diferite parteneriate

Asigurarea desfăşurării conform procedurilor a tuturor activităţilor planificate la nivelul școlii şi identificarea cu uşurinţă a responsabililor activităţilor Asigurarea calităţii programelor de învăţareşi promovarea îmbunătăţii continue

Asigurarea condiţiilor egale de acces la programele de învăţareşi sprijinirea tuturor elevilor Identificarea nevoilor beneficiarilor direcți și indirecți ai educației Asigurarea unui mediu sigur de învăţare, care răspunde nevoilor elevilor Asigurarea desfășurării de procese eficace de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul

elevilor

Realizarea planificării îmbunătăţirii Realizarea implementării îmbunătăţirilor si monitorizarea acestora

Urmărirea traseului educaţional si a inserţieisocio-profesionale a absolvenţilor Activități specifice desfășurate (nr. elevi/cadre didactice/părinți/parteneri implicați; rezultate

măsurabile/ produse ale activității) Reactualizarea şi ordonarea documentaţiei pentru monitorizare și a afişajelor.

A fost revizuită documentația Comisiei, au fost reactualizată gazeta de perete. S-a verificat adecvarea instrumentelor de lucru în vederea unei aprecieri riguroase a gradului de

îndeplinire a descriptorilor din Standardele de calitate. S-au aplicat chestionare de evaluare a așteptărilor elevilor și părinților, pe eșantioane formate

din 5-8 elevi și părinți din clasele de liceu și școală profesională. Acestea vor fi centralizate de membrii CEAC și rezultatele vor fi introduse pe platforma calitate.aracip.eu în cursul semestrului II.

Elaborare/revizuire proceduri In cadrul consiliului profesoral și a şedinţelor de catedră s-a discutat despre necesitatea

revizuirii unor proceduri pentru o mai bună eficiență a activității. Coordonatorul CEAC prof. Șargu R. a elaborat Chestionarul pentru evaluarea

satisfacțieibeneficiarilor cu privire la respectarea eticii profesionale de către cadrele didactice. Acesta va fi aplicat, iar rezultatele centralizate și interpretate în cursul semestrului II.

Elaborare RAEI 2018-2019. Inițializare RAEI 2019-2020 Toți membrii CEAC s-au preocupat de colectarea, sistematizarea și completarea datelor pe

platforma electronică calitate.aracip.eu. S-a finalizat procesul de autoevaluare și s-a finalizat RAEI pentru anul școlar 2018-2019. Elaborarea Planului de îmbunătăţire s-a realizat prin identificarea punctelor slabe şi actualizarea

indicatorilor care nu au fost îmbunătăţiți. Membrii Comisiei s-au implicat înactivitatea de revizuire a PAS. A fost inițializat pe platforma electronică RAEI 2019-2020 și a fost declanșată activitatea de

ccolectare/completare a datelor. Inspecţia de monitorizare externă pentru validarea RAEI, an şcolar 2018-2019.

Aceasta s-a desfăşurat în data de 27.11.2019, conform metodologiei, respectiv planului de inspecţie, monitori calitate: prof. Butnaru Angela şi prof. Prică Georgeta.

Activități în timpul vizitei: discuţii cu managerii şi cu persoanele cu responsabilităţi în domeniul asigurării calităţii, studierea dovezilor.

Inspecţia s-a finalizat cu elaborarea unui raport scris care identifică punctele tari şi punctele slabe şievidenţiază domeniile de activitate care trebuie îmbunătăţite.

Constatările au fost următoarele: -există inițializat RAEI 2019-2020 și RAEI 2018-2019 a fost finalizat în termen;

Page 8: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

8

-documentele sunt întocmite corect; -există Plan de Îmbunătățire a Calității pentru anul școlar 2019-2020 discutat/aprobat în CP, CA;

Recomandările facute au fost: - atentie sporită la derularea și completarea datelor privind activitățile de îmbunătățire

proiectate, precum și la completarea datelor în aplicația electronică; - diversificarea temelor abordate prin chestionare adresate elevilor/părinților și a

modalităților de consultare a beneficiarilor externi - completarea secțiunilor Baza de date și Documentele școlii în aplicația electronică.

Activitățile de îmbunătățire/evaluare a calității - A fost realizată activitatea ”Dezvoltarea profesională și formarea continuă - premise ale

calității actului didactic” - Au fost elaborate 2 buletine informative (Ameliorarea modalităților de informare a

părinților privind rezultatele școlare) și postate pe site-ul școlii - La nivelul ariilor curriculare s-au desfășurat interasistențe cu scopul realizării schimbului de

bune practici. COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI EVOLUŢIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ: - Responsabilul comisiei a întocmit Planul managerial al comisiei, urmărind direcţiile de acţiune propuse în Planul managerial al şcolii, PAS și Planul de îmbunătățire propus de CEAC.

Obiective vizate: 1. Analiza nevoilor de formare ale cadrelor didactice 2. Responsabilizarea cadrelor didactice cu privire la propria formare/dezvoltare

profesională 3. Consilierea colegilor în activitatea lor de dezvoltare profesională 4. Colaborarea cu responsabilii de comisii în scopul diversificării modalităților de

perfecționare metodică la nivelul școlii Activități specifice desfășurate (nr. elevi/cadre didactice/părinți/parteneri implicați; rezultate măsurabile/ produse ale activității) Actualizarea bazei de date privind formarea continuă

a fost actualizată baza de date cu adresele de e-mail, pentru o rapidă transmitere şi circulaţie a informaţiei și se asigură permanent comunicarea prin aplicații media

cadrele didactice au actualizat în format electronic și letric Fişa individuală de formare continuă, menţionând gradele didactice dobândite şi cursurile de formare/perfecţionare absolvite în anul precedent

responsabilul comisiei a centralizat Fişele primite şi a fost actualizat Tabloul de bord al formării continue

prof. Cioroianu I. a actualizat baza de date electronică în format Acces responsabilul comisiei a actualizat documentul „Evidenţa înscrierii la examenele pentru

obţinerea gradelor didactice în anul şcolar 2019-2020” și a sprijinit cu informaţii cadrele didactice interesate de depunerea dosarelor pentru înscrierea la examenele de grad didactic

în cursul lunii septembrie s-au întreprins demersurile necesare pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a examenului de gradul I pentru prof. Costea I.

A fost realizată Analiza nevoilor de formare la nivelul școlii, pe baza Chestionarului privind nevoile de formare continuă și a focus-grupurilor organizate nonformal în cursul lunii noiembrie

Page 9: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

9

Activitățile propuse la nivelul comisiei s-au desfășurat conform planificării Examene pentru obținerea gradelor didactice

S-a adus la cunoștința celor interesați Procedura ISJ privind gradele didactice, iar responsabilul comisiei împreună cu serviciul secretariat și conducerea școlii au oferit sprijin pentru întocmirea/ completarea/ transmiterea în termen a documentelor corespunzătoare.

Pe parcursul anului şcolar 2019-2020, un număr de 2 cadre didactice vor avea în derulare etape ale examenelor pentru obţinerea gradelor didactice, după cum urmează: - Prof. Petrichei G. și prof. Șemședin D – colocviul pentru gradul I - Prof. Terente E. a depus declarație de renunțare la susținerea colocviului

Participarea la stagii de formare/perfecționare/master/cursuri postuniversitare (nominal) -A fost popularizată Oferta de formare a CCD Constanţa pentru anul școlar 2019-2020, precum şi ofertele altor furnizori de formare. Cadrele didactice au participat la cursuri de formare variate: 1.din oferta CCD Constanţa 2.alte cursuri:

- Prof. Țicu Mirela - Programul de perfecționare a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar ,,Managementul clasei”, cu durata de 120 de ore, 30 de credite transferabile, organizat de Fundația cultural - umanitară ,,Henri Coandă”, Constanța

- Prof. Țicu Mirela - Programul de formare ,,Managementul Organizației Școlare”, 30 de credite transferabile, organizat de Ascociația Educațională Zece Plus, Constanța

- Prof. Petrichei Gabriela- “Teacher development seminar”, organizat la Constanta de Cambridge University Press,

- Prof. Petrichei Gabriela - „EU Code Week – Deep Dive”, organizat de European Schoolnet Academy, Directorate General for Education and Culture of the European Commission,

- Prof. Petrichei Gabriela –”How to empower young people to understand and disrupt online hate”, organizat de European Schoolnet Academy, Directorate General for Education and Culture of the European Commission,

- Prof. Petrichei Gabriela – „The Networked Teacher – Teaching in the 21st Century”, organizat de European Schoolnet Academy, Directorate General for Education and Culture of the European Commission,

- Prof. Șemședin Daniela - Programul de formare ,,Managementul Organizației Școlare”, 30 de credite transferabile, organizat de Ascociația Educațională Zece Plus, Constanța

- Prof. Șemședin Daniela - Seminar Cambridge la Colegiul Național ,,Mircea cel Bătrân”, ( Cambridge University Press Teacher Development Seminar)

- Prof. Ocunschi Livia - Programul de perfecționare a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar ,,Managementul clasei”, cu durata de 120 de ore, 30 de credite transferabile, organizat de Fundația cultural - umanitară ,,Henri Coandă”, Constanța

- Lipcea Gabriela -Programul de perfecționare a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar ,,Managementul clasei”, cu durata de 120 de ore, 30 de credite transferabile, organizat de Fundația cultural - umanitară ,,Henri Coandă”, Constanța Programul de perfecționare a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar ,,Managementul clasei”, cu durata de 120 de ore, 30 de credite transferabile, organizat de Fundația cultural - umanitară ,,Henri Coandă”, Constanța

- Chiscop Daniela - Programul de perfecționare a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar ,,Managementul clasei”, cu durata de 120 de ore, 30 de credite transferabile, organizat de Fundația cultural - umanitară ,,Henri Coandă”, Constanța

Page 10: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

10

- Cioroianu Iulian - Programul de perfecționare a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar ,,Managementul clasei”, cu durata de 120 de ore, 30 de credite transferabile, organizat de Fundația cultural - umanitară ,,Henri Coandă”, Constanța

- Prof. Barabaș Virginica, Șargu Rodica, Vasilescu Roxana - workshop ”Managementul resurselor umane în unitățile de învățământ preuniversitar”, organizat de ISJ Constanța

COMISIA PENTRU PREVENIRE ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII:

1. Subcomisia de prevenire și combatere a violenței I. Obiective propuse prin planul managerial

- Inițierea de programe în domeniul prevenirii și combaterii absenteismului, abandonului, fenomenelor de violență în școală pentru creșterea gradului de siguranță și securitate a elevilor;

- Formarea armonioasă a personalității elevilor prin participarea la proiecte și activități educative școlare și extrașcolare.

II. Activități specifice desfășurate

- Prelucrarea cu elevii şi părinţii şi afişarea la loc vizibil a reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor şi planurilor de acţiune;

- Realizarea instruirilor P.S.I., I.S.U. și de protecție a muncii la nivel de clasă, participarea elevilor la simulările organizate în școală;

- A fost elaborat planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea actelor de violență în școală, plan aprobat în C.A. în data de 15.11.2019;

- Aplicarea procedurii de intervenţie la nivelul şcolii în situaţii de violenţă; - Consilierea elevilor implicați în cazuri de violență; - Realizarea orelor de dirigenţie în colaborare cu reprezentanții Poliției Mangalia pe teme

privind violenţa în şcoală și dezbaterea situațiilor de violență petrecute în școală sau în vecinătatea acesteia și încurajarea exprimării opiniei elevilor privind aceste situații și posibile căi de soluționare;

- Monitorizarea comportamentului elevilor și gestionarea situațiilor conflictuale de către profesorii diriginți.

- Ca alternative la violență au fost desfășurate: activitățile extracurricularepentru a marca diverse evenimente menite să amintească de rolul

educației în dezvoltarea personalității elevilor și în promovarea de comportamente sănătoase, responsabile: Ziua Internațională a Educației, 5 octombrie 2019 Săptămâna Globală a Educației, noiembrie 2019 Ziua Ștafetei: Acum decid eu! (organizată de Fundația Terre des homes) - “De la devianță la delincvența juvenilă” - activități de informare și prevenție privind

problematica delicvenței juvenile și a violenței în școli, desfășurate în cadrul orelor de Consiliere și Orientare, invitat Agent șef principal de poliție Raftopol Mihailidis din cadrul Poliției Municipiului Mangalia, 150 de elevi din clasele a IX-a A, C, E, a X-a A, E, a XI-a F, a XII-a C,

Completarea de către diriginţi a fişei psihopedagogice, ca resursă în anticiparea comportamentului deviant;

Page 11: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

11

Monitorizarea și abordarea cazurilor complexe de indisciplină sau risc de delincvenţă în echipe operative formate din psihologul şcolar, diriginţi, membri ai Comisiei de disciplină – elevi, ai Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei

- În scopul conștientizării și informării asupra problematicii violenţei online în rândul diferitelor categorii de actori şcolari au fost desfășurate:

Proiectul educațional regional de prevenire și combatere a comportamentelor de tip bullying, ”BULLYING FREE ZONE” (activități: “Ce ste bullying-ul”), în parteneriat cu CJRAE Constanța,

Proiectul educațional ”Delete not share!” (activități: “Cyber-bullying. Știi să-l recunoști?”),

în baza protocolului de colaborare cu C.J.R.A.E.; Săptămâna siguranței pe internet - O lume fără frică.

-În scopul informării, conștientizării și educării adolescenților pe diverse problematici: drepturile

copilului, abuzul fizic, abuzul sexual și pornografia infantilă, adicțiile și prevenirea consumului de droguri, practici tradiționale dăunătoare, copiii implicați în conflicte armate, neglijarea, bullying-ul

sau hărțuirea în mediul școlar, agresiunea în mediul virtual, malnutriţia, prevenirea exploatării prin muncă, copiii străzii a fost derulată:

CAMPANIA “19 ZILE de prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor”.

Au participat 250 de elevi și 10 cadre didactice, profesori diriginți, Instituția inițiatoare: Women’s World Summit Foundation (WWSF), Geneva - Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative, Secţiunea România,

“Violența asupra femeii lasă urme …” , clasa a IX-a D, Ziua protecției civile.

Activități realizate în colaborare cu profesori/profesori diriginți: - “Dă-i LIBERTATE! Nu-i plăti exploatarea!” – campanie de informare, 60 de elevi clasele

IX-X-XI; - “Ia atitudine! Împreună pentru siguranța ta!” –campanie de informare, 90 de elevi din

clasele a IX-a; - “Pregătiți pentru viață!” – seminar interactiv, 80 de elevi IX-X-XI; - “Despre PROTECȚIE … Prevenirea infectării cu virusul HIV, al hepatitei de tip B, C” –

dezbatere, 45 de elevi din clasele a IX-a C, a XI-a B; - “Culorile prieteniei” – atelier handemade, 25 de elevi clasa a IX-a D, clasa a X-a D - “Aplicații practice în comunicarea și relaționarea cu adolescentul” – activitate

demonstrativă la consiliere și orientare, 29 de elevi clasa a IX-a D; - “Rezolvarea conflictelor” – atelier de lucru, 29 elevi clasa a IX-a A; - “Puterea nu stă în violență!” – dezbatere, 48 de elevi din clasele a IX-a B, a XI-a A - ”Intreferențe culturale dobrogene”, activitate în cadrul proiectului județean ”Unitate în

diversitate pe pământ dobrogean”,în colaborare cu Liceul Teoretic Callatis, elevi din clasa aXI-a A

- ”Sf Apostol Andrei” - activitate în Paraclisul “Sf. Andrei”, invitat fiind parintele Budu Adrian, elevi din clasele a XI-a B si a XI-a C

PARTENERI: Asociația Împreună pentru Viitor Constanța, Asociația pentru Promovarea Egalității între Tineri (ADAPTO) Constanța, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, Poliția Mangalia, I.P.J. Constanța, Centrul Regional împotriva Traficului de persoane Constanța, Fundația Baylor “Marea Neagră” Constanța, Asociația Părinților “G.S. Ion Bănescu” Mangalia

Page 12: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

12

Programe extrașcolare în parteneriat cu alte instituții: Proiectul naţional de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri, în rândul

adolescenţilor, „Necenzurat”, inițiat de Agenţia Naţională Antidrog și derulat în parteneriat Ministerul Educaţiei Nationale, (activități: cu elevii: Introducere Necenzurat, A fi sau a nu fi

într-un grup, Opțiuni – alcool, risc și protecție, Ceea ce crezi se bazează pe fapte reale?, Despre fumat – Informează-te!“, Exprimă-te!, Ia atitudine!, cu părinții - lectoratul cu tema“O

mai bună înțelegere a adolescenților”), Proiectul educațional județean ”LECȚII DE VIAȚĂ”al cărui scop este conștientizarea de

către elevii de liceu a efectelor comportamentelor de risc și a consecințelor negative care decurg din experiența detenției (activități: “Comportamente dezirabile și indezirabile social?” – consiliere frontală; “Vizită la Penitenciarul Poarta Albă” – vizită tematică la penitenciar, dialog elevi – tineri deținuți; “Evaluare”), în parteneriat cu CJRAE Constanța,

Promovarea ofertei educaționale în parteneriat cu Școala militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu- Constanța , cu Universitatea Maritimă Constanța,

Ziua Națională a Meseriilor – activitățile: Trasee de carieră și Repere interne ale propriului drum în dezvoltare profesională.

Proiectele educaționale regionale

“Alege viața!” – proiect educativ propus spre a fi aprobat C.A.E.R. 2020, Grupul-țintă: 300 de elevi şi 70 de cadre didactice de la Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, elevi de la şcolile din judeţul Constanţa şi din ţară, din învăţământul gimnazial şi liceal.

Pentru formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propriu şi față de al celorlalţi, elevii şi părinţii acestora au fost implicați în activităţi de voluntariat desfășurate în parteneriat cu Școala Gimnazială Specială Sanatorială Mangalia, structură a CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ”ALBATROS”, cu sediul în Constanța în cadrul S.N.A.C.

2. Subcomisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și de promovarea a interculturalității: -Prelucrarea codului de conduită a personalului didactic şi a elevilor care să reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unităţii de învătămȃnt. -Elaborarea calendarului acţiunilor specifice la nivelul claselor şi al unităţii de învătămȃnt care să contribuie la prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii. - Prelucrarea Convenției drepturilor copilului. - Calendarul acțiunilor specifice la nivelul claselor și al unității de învățământ - Activități desfășurate:

În cadrul proiectului „Stop discriminarii! Promovam interculturalitatea!” activitatea ”17 octombrie - Sarbatorirea Zilei Internationale pentru eradicarea saraciei”–prof. coord. Petisleam Turchean, Costea Ileana, Vasilescu Roxana.

b. Elevi

OBIECTIVE: -Asigurarea de şanse egale în educaţie pentru toţi elevii şcolii; -Creşterea procentului de promovabilitate; -Reducerea absenteismului/abandonului şcolar; -Formarea unei conduite civilizate; -Stimularea potenţialului creativ al elevilor prin implicarea lor în activităţile extraşcolare;

Page 13: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

13

-Elaborarea Proiectului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021

ACȚIUNI: III.6.Constituirea claselor; III.7.Prelucrarea RIOF şi a normelor de protecţie, de siguranţă şi securitate în şcoală; III.8.Monitorizarea frecvenţei elevilor şi stabilirea unor planuri de măsuri în vederea reducerii absenteismului; III.9.Monitorizarea cazurilor de indisciplină şi întocmirea unui plan de măsuri privind combaterea violenţei în şcoală.

a) În anul școlar 2019-2020 am funcționat cu un număr de 23 de clase și 6 grupe la CSS: -Liceu zi: 2 clase a IX-a; 3 clase a X-a; 3 clase a XI-a; 3 clase a XII-a; -Liceu seral: 1 clasă a XI-a, 1 clasă a XII-a; 1 clasă a XIII-a; - Învățământ profesional: 3 clase a IX-a; 2 clase a X-a; 3 clase a XI-a; - Școală de maiștri: 1 clasă; - CSS: 3 grupe avansat – fotbal; 1 grupă performanță – lupte libere și 2 grupe avansat –lupte libere.

b) Situația școlară la sfârșitul semestrului II: 2019-2020 Liceu zi Liceu seral Școala

profesională Școala de maiștri

Total elevi

Înscriși la începutul anului școlar 265 70 220 35 590 Veniți prin transfer 9 - 2 - 11 Plecați prin transfer 6 - - - 6 Retrași 4 - 3 7 Exmatriculați 1 15 3 9 28 Repetenți 5 2 17 - 24 Promovați 258 53 199 26 536

IV. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

OBIECTIVE:

-Asigurarea condiţiilor materiale necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ; -Asigurarea funcţionării instalaţiilor termice, sanitare şi electrice; -Existența autorizaţiei sanitare; -Conservarea, îmbunătăţirea şi modernizarea bazei materiale a şcolii. ACȚIUNI: IV.1.Pregătirea şcolii pentru deschiderea noului an şcolar; IV. 2.Aprovizionarea cu manuale şi imprimate (cataloage, registre, condici, carnete elev); IV.3.Modernizarea echipamentului de birotică; IV.4.Întocmirea proiectului de buget pentru anul financiar 2020; IV.5.Realizarea documentaţiei în vederea acordării burselor şcolare.

-Repartizarea bugetului s-a realizat conform legii; -În şcoală a funcţionat Comisia pentru acordarea burselor profesionale, burse de studiu şi „Bani de liceu”; -Distribuirea, de către administraţia locală, de abonamente gratuite pentru elevi şi personalul didactic şi nedidactic cu domiciliul în Mangalia;

Page 14: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

14

-Fondurile extrabugetare s-au distribuit conform priorităţilor; -Au fost asigurate condiţiile necesare privind iluminatul, încălzirea, alimentarea cu apă şi pază; -Închirierea de spaţii pentru diverse activităţi ale unor organizaţii, cluburi sportive, asociaţii etc., în vederea obţinerii unor surse alternative de finanţare: Şcoala Postliceală „DIADA”, S.C.Servicii Turistice SRL, Cîrstea Radu, Rădeanu Silviu, Roșu Marius, Lexi Mar Naval, Trandafirescu George. - Contract drept de acces – ROMTELECOM- 7 Euro/m2/lună. -S-au negociat şi s-au încheiat contracte de sponsorizare cu DAMEN prin care se asigură elevilor de la şcoala profesională transportul gratuit, echipament de protecţie şi masa de prânz în perioada stagiilor de pregătire practică. -S-au achiziționat:

1. Lucrări de reparații: Reparații generale și renovare (montat/demontat parchet, montat/demontat calorifere) = 20.

518,47 lei Reparații generale și renovare laboratoare și cabinete (placări tavane, lucrări de parchetare,

tencuieli, gleduri, montat calorifere, zugrăveli interioare, ferestre PVC, uși PVC) = 284.110.597,87 lei

Raparații instalația de încălzire din subsol = 945,29 lei 2. Listă obiecte de inventar:

Achiziționarea de jaluzele verticale pentru: lab. Biologie, cabinet lb. Străine, MOM, TIC1, TIC2, AEL, TAC, arhivă, director, total 23 buc.= 4.973,65 lei

3. Listă investiții contractate: Redimensionarea subsistemului supraveghere = 19.979 lei; Realizarea unui sistem de control acces = 14.000 lei; Reabilitarea poartă acces cu telecomandă = 35.885 lei

4. S-au cumpărat: materiale de curățenie, registre matricole, cataloage, carnete de elevi, papetărie, materiale pentru secretariat,

V. PARTENERIATE ȘI PROGRAME

OBIECTIVE: -Mediatizarea şcolii şi politicii sale educaţionale în vederea creării unei imagini pozitive în comunitate; -Creşterea gradului de implicare a elevilor/părinţilor în politica educaţională a şcolii; - Antrenarea elevilor/părinților în activități școlare și extrașcolare educative, formarea și dezvoltarea abilităților organizatorice.

ACȚIUNI: V.1.Constituirea consiliului școlar al elevilor și a comitetelor de părinţi pe clase şi pe şcoală; V.2.Elaborarea planului de activitate a CȘE/Asociaţiei de Părinţi; V.3.Implicarea familiei în activităţile formativ-educative ale ale elevilor; V.4. Dezvoltarea rețelei de parteneriate. PARTENERIATUL CU PĂRINŢII/ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI:

- Acordarea în cadrul festivității de deschidere a noului an școlar a 3 burse de merit elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură şi bună conduită în anul școlar 2018 – 2019, în valoare de 300 lei fiecare (Crîmu Cristian – IX A, Gheorghișor Claudia – X F, Brahă Larisa – XI C, Clipici Victor – XII A);

Page 15: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

15

- Întrunirea în data de 25.09.2019 a Consiliului reprezentativ al părinților pentru a desemna reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ. Părinții au fost informați asupra activității educative școlare și extrașcolare din anul școlar 2019-2020 de către d-na director Barabaș V. și profesor psiholog Băiașu A. S-au purtat discuții în legătură cu creșterea calității procesului de învățământ din școală.

- Derularea în parteneriat, familie – școală, a activităților din cadrul S.N.A.C.: Săptămâna legumelor și fructelor donate (25 – 29 noiembrie 2019) și “Voluntarii în acțiune” (târg de prăjituri, 06.12.2019)

- Susținerea financiară a școlii în urma solicitării de a se achiziționa un aparat de aer condiționat pentru centrul de documentare și informare al școlii.

PARTENERIATE CU AGENŢII ECONOMICI/ SOCIETĂȚI COMERCIALE:

- Pentru asigurarea bunei desfăşurări a programului de instruire practică, precum şi asigurarea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor au fost încheiate parteneriate cu: Damen Shipyards Mangalia,S.C. Avântul SCM și S.C. Service Automobile Mangalia SA.

Activități specifice desfășurate: Asigurarea stagiilor de pregătire practică pentru clasele de învățământ profesional cu

durata de 3 ani (calificările mecanic auto și frizer, coafor, manichiurist – pedichiurist); Vizită de documentare la agentul economic DAMENSHIPYARDS MANGALIA, în

cadrul programului național ”Școala Altfel” – 60 elevi + 4 cadre didactice, Sponsorizare din partea agentului economic DAMEN SHIPYARDS MANGALIA

pentru Târgul de meserii - 2019 organizat de Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu”, reprezentând asigurare protocol (apă, sucuri, cafea, alune, prăjituri etc).

Proiect Reparăm și renovăm, ca mai bine să învățăm! - Sponsorizare din partea Leroy Merlin, în parteneriat cu Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului Constanța.

CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR

OBIECTIVE: - Cunoașterea de către elevi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Elevilor.

Alegerea membrilor consiliului - Antrenarea elevilor în activități școlare și extrașcolare educative, formarea și dezvoltarea abilităților

organizatorice - Lărgirea orizontului cultural, familiarizarea elevilor cu acceptarea și respectarea valorilor

interculturale.

Activităţi derulate în cadrul unității de învățământ - Alegerea președintelui, vicepreședinților, secretarului și a biroului executiv; - Lărgirea trupei de dans a liceului coordonată de eleva Badea Mădălina (cls. a XI-a C); - Organizarea Balului Bobocilor, locație - Clubul Vision din stațiunea Olimp. În cadrul Balului s-a desfășurat Concursul de Miss și Mr. - Un grup de 20 de elevi au participat la un atelier de actorie susținut de un număr de studenți din cadrul UNATC ”I.L. Caragiale” în cadrul proiectului Caravana UNATC.

Page 16: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

16

CONSILIERUL DE IMAGINE

PRIORITĂȚI: 1. Promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, national, international 2. Stimularea parteneriatelor la nivel local, județean, național și internațional precum și a organizării și desfășurării activităților școlare și extrașcolare

Obiectivul central al desfăşurării activităţii acestei comisii este „Creşterea flexibilităţii şi adaptarea ofertei de educaţie şi formare profesională la cerinţele pieţii muncii, a nevoilor şi intereselor elevilor, conform tendinţelor de dezvoltare economică locală, naţională şi europeană” şi „Asigurarea şanselor egale la educaţie şi formarea profesională pentru elevi din mediul urban şi rural şi pentru elevii cu CES”.

Activităţi derulate în cadrul unității de învățământ - Activitatea s-a desfășurat conform fișei postului, solicitărilor direcțiunii și planului managerial, în bună colaborare cu celelalte comisii, cu profesorii diriginți, cu psihologul școlar, cu părinţii și cu reprezentanții CȘE, ISJ și ai unor instituții și ONG-uri partenere; - Difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele didactice, proiectele educaţionale (interne şi internaţionale), baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; - Dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local şi judeţean, în scopul promovării imaginii şcolii şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii locale / regionale; - Implicarea în toate activitățile educative ale școlii, alături de conducerea școlii, diriginți și familie; - Popularizarea, pe site-ul ISJ, pe site-ul școlii și permanent în publicaţiile ,,Cuget Liber”, ,,Replica”,,,Mangalia News”, a activităților și rezultatelor obţinute în domeniul educativ.

COMISIA DE PROIECTE EDUCATIONALE (PROIECTE EUROPENE)

OBIECTIVE: - Realizarea țintelor strategice ce vizează dezvoltarea dimensiunii europene a școlii, cuprinse în documentele manageriale ale școlii, - Eficientizarea activității comisiei; - Stimularea şi motivarea cadrelor didactice şi a elevilor pentru implicarea în proiecte internaționale; - Diseminarea proiectelor și activităților desfășurate, în scopul creșterii interesului privind implicarea în acest gen de activități, proiecte, programe; - Valorizarea proiectelor și activităților desfășurate, în scopul creșterii efectului multiplicator și a valorii adaugate la nivel instituțional.

Activități desfășurate (nr. elevi/cadre didactice/părinți/parteneri implicați; rezultate măsurabile/ produse ale activității) Nr.

Crt.

Activități specifice desfășurate

Nr.

elevi

Cadre didactice Parteneri implicați Rezultate

măsurabile/ produse ale

activității 1 Proiect privind

Învățământul Secundar (ROSE)

100 Vasilescu Roxana Șargu Rodica Țicu Mirela Băiașu Alina Barabaș Virginica

MEN și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială)

-postere informative - procese verbale - grafice - situații statistice

Page 17: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

17

Pietrariu D-tru Pietrariu Daniela Prențu Angelica Lipcea Gabriela Lupescu Paula - contabil șef Maricoiu Mihaela – secretar șef

2 Proiectul Erasmus+ “Experienta Europeana – Oportunitate pentru viitorii mecanici auto” -etapa de selectie a participantilor 18-22.11.2019

40 Prof. Barabas Virginica Prof. Vasilescu Roxana Prof. Fialcofschi Aurelia Prof. Petrichei Gabriela

J.Calero Motorsport - Granada/Spania Jomasur Automocion - Granada/Spania Auto Clinic Garage LTD- Paphos/Cipru Portantari Brothers Garage LTD- Paphos/Cipru MEP Europrojects Granada/Spania Organization for Promotion of European Issues/Cipru

- lucrarile elevilor, rezultatele evaluarilor

3 „Better skills, Better speakers” – proiect eTwinning

18 Prof. Petrichei Gabriela

Scoli din Turcia si Romania

Pagina de twinspace a proiectului

4. „Creativity in teaching English” - proiect eTwinning Certificat national de calitate(07.09.2019)/ Certificat European de calitate (30.10.2019)

18 Prof. Petrichei Gabriela

Scoli din Turcia, Slovacia, Grecia, Franta, Italia, Lituania

Pagina de twinspace a proiectului

5 „CodeWeek” (Saptamana programarii) ‘Let’s have fun with Cody Roby’ 5-20.10.2019

24 Prof. Petrichei Gabriela

CodeWeekEu -Certificat -site codeweek.eu

6 „Ziua stafetei – Acum decid eu!” 18-22.10.2019

10 Prof. Barabas Virginica Prof. Vasilescu Roxana Prof. Sargu Rodica Prof. Baiasu Alina Prof. Petrichei Gabriela

Fundaţia Terre des hommes - Elveţia

-formulare feed-back

Page 18: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

18

COORDONATORUL/COMISIA DE PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE (CPPE) Activităţi derulate în cadrul unității de învățământ

Nr.

crt.

Denumirea activității Data Responsabili Parteneri

1. 10 pentru siguranță 18.09.2019 Barabaș Virginica, Băiașu Alina

IPJ, CPECA

2.

Traficul de persoane poate

fi prevenit

18.09.2019 Barabaș Virginica, Băiașu Alina,

Terente Eugen, Cociorvă Tudorel, Vasilescu Roxana

Agenția națională împotriva traficului

de persoane

3. 17 Octombrie 2019-

Sărbătorirea Zilei Mondiale pentru eradicarea sărăciei - Stop discriminarii! Promovam

interculturalitatea!

14.10.2019 Petisleam Turchean, Costea Ileana,

Vasilescu Roxana, Băiașu Alina,

Petrichei Gabriela, Barabaș Virginica

4. Prezentare proiect de mobilitate în domeniul învățământ professional și tehnic – "Experiență Europeană – oportunitate

pentru viitorii mecanici

auto", 2019-1-RO01-

KA102-061412

14.10.2019 Barabaș Virginica Petrichei Gabriela

Părinții, elevii, cadre didactice

5. Cariera se orientează Targul de toamna al ofertelor educationale din invatamantul

profesional, editia a V-a, octombrie 2019

16.10.2019 Barabaș Virginica, Băiașu Alina

Vasilescu Roxana

Școala Gimnazială nr.3

6. Eu îmi aleg meseria-

Creativitate și originalitate Targul de toamna al ofertelor educationale din invatamantul

profesional, editia a V-a, octombrie 2019

17.10.2019 18.10.2019

Barabaș Virginica, Vasilescu Roxana,

Anton Daniela, Lipcea Gabriela, Terente Eugen,

Cojocaru Lavinia, Vladu Elisabeta

Ungureanu Cristina, Baicu Biculina, reprez. ai Scolii Gimnaziale nr 1 Limanu si 2 Mai Enescu Octavia, Stefan Monica, reprez. ai Scolii George Cosbuc, 23 August Banica Mihaela, reprez al Scolii Gimnaziale nr 3, Mangalia Trandafir Violeta, Tudosa Valeria, reprez ai Scolii Gimnaziale nr 1, Pecineaga

7. Istoricul votului în România 22.10.2019 23.10.2019 24.10.2019

Barabaș Virginica, Vasilescu Roxana, Fialcofschi Aurelia,

Costea Ileana, Ștefan Marina

Comitetul Național Român pentru

Drepturile Copilului Constanța- Naum

Liliana

Page 19: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

19

8. Despre protecție 28.10.2019 Băiașu Alina, Barabaș Virginica Vasilescu Roxana, Fialcofschi Aurelia,

Șargu Rodica

Fundația Baylor Marea Neagră

9. 19 zile – Ia atitudine!

Împreună pentru siguranța ta !

29.10.2019

Barabaș Virginica, Băiașu Alina

Vasilescu Roxana, Lipcea Gabriela,

Anghel Petre, Terente Eugen

Niculae Mihaela Adelina, Avarvarei

Adrian Edward, reprezentanti ANITP,

Constanta

10. Pregătiți pentru viață 29.10.2019 Barabaș Virginica

ANITPT BAPC

11. Vizită de studiu Damen Mangalia

30.10.2019 Barabaș Virginica, Vasilescu Roxana, Lipcea Gabriela, Costea Ileana,

Vladu Elisabeta, Anton Daniela

Damen Shipyards Mangalia

12. 19 zile- Culorile prieteniei 1.11.2019 Băiașu Alina, Barabaș Virginica Vasilescu Roxana

Asoc. Părinților Tofan Veronica

13. 19 zile-Rezolvarea

conflictelor

5.11.2019 Țicu Mirela,

Băiașu Alina

14. 19 zile-Puterea nu stă în violență

7.11.2019 Băiașu Alina, Barabaș Virginica Vasilescu Roxana,

Stefan Marina Ocunschi Livia

Asociația "Împreună pentru viitor"

Asociatia pentru

Promovarea

Egalității între Tineri - ADAPTO

15. Prevenirea violenței 13.11.2019 Prențu Angelica, Lipcea Gabriela

Poliția Mangalia Raftopol Mihailidis

16. Prevenirea violenței 14.11.2019 15.11.2019

Fialcofschi Aurelia, Ștefan Marina

Poliția Mangalia/ Raftopol Mihailidis

17. 19 zile-Lecții de viață- Vizită la penitenciar

16.11.2019 Băiașu Alina, Barabaș Virginica

Penitenciarul Poarta Albă

18. Prevenirea violenței 18.11.2019 Lipcea Gabriela Poliția Mangalia/ Raftopol Mihailidis

19. Prevenirea violenței 21.11.2019 Ștefan Marina Poliția Mangalia/ Raftopol Mihailidis

20. Săptămâna Educației Globale

Schimbări climatice

21.11.2019 Barabaș Virginica, Vasilescu Roxana,

Anton Daniela, Oprea Florina

21. Săptămâna Educației Globale

Cauze și efecte ale schimbărilor climatice

22.11.2019 Barabaș Virginica, Vasilescu Roxana,

Lipcea Gabriela

22. Ziua Ștafetei – acum decid

eu !

18-22.11.2019

Barabaș Virginica, Băiașu Alina

Vasilescu Roxana, Petrichei Gabriela,

Șargu Rodica

Page 20: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

20

23. Azi elev, mâine student 26.11.2019 Barabaș Virginica, Vasilescu Roxana,

Ocunschi Livia, Șargu Rodica,

Cioroianu Iulian

Universitatea

Tehnică „Gheorghe

Asachi”, Iaşi

24. Prevenirea violenței 27.11.2019 Ciupercă Maria Poliția Mangalia Raftopol Mihailidis

25. Olimpiada Națională a Sportului Școlar – fotbal

30.11.2019 Ciupercă Maria

Școala Gimnazială “Mihai

Eminescu” Costinești Popa Nicolae

Sebastian 26. Sunt o carte vie, cunoaște-

mă ! 3.12.2019 Barabaș Virginica,

Vasilescu Roxana, Terente Eugen

Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului Constanța- Naum Liliana

27. Promovarea ofertei

educaționale Școala militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale

Amiral Ion Murgescu- Constanța

22.01.2020 Barabaș Virginica Ștefan Marina

Voiviciuc Liliana

Școala militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale

Amiral Ion Murgescu- Constanța Cristina Sîmbeteanu

28. Promovarea ofertei

educaționale UMC

12.02.2020

29. O lume fără frică Săptămâna siguranței pe

internet

10-14 02.2020

Șargu Rodica Cioroianu Iulian Chiscop Daniela

Petrichei Gabriela Băiașu Alina

Barabaș Virginica Vasilescu Roxana Lipcea Gabriela

30. Ziua protecției civile 26.02.2020 Barabaș Virginica Vasilescu Roxana Cociorvă Tudorel

31. Trasee de carieră –

Ziua Națională a Meseriilor

26.02.2020 Anton Daniela Oprea Florina

32. Repere interne ale

propriului drum în

dezvoltare profesională

9.03.2020 Băiașu Alina Gabriela

Activități SNAC:

-Constituirea echipei de voluntari ai Acțiunii Comunitare la nivelul școlii -Încheierea protocolului de colaborare între Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Albatros” Constanța prin Școala Gimnazială Specială Sanatorială Mangalia. -Întocmirea, aprobarea și avizarea Planului de acțiune din cadrul S.N.A.C. pentru anul școlar 2019-2020. -Desfășurarea activității “Voluntariatul în imagini!”. -Desfășurarea activității de colectare/donare în cadrul “Săptămânii legumelor şi a fructelor donate, 15

cadre didactice și 200 de elevi din școală, voluntari S.N.A.C.

Page 21: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

21

-Desfășurarea activității “Voluntarii SNAC în acțiune” – 100 de elevi, în parteneriat cu Asociația Părinților “G.S.I. Bănescu” - prepararea de dulciuri/prăjituri și expunerea acestora cu vânzare pe parcursul programului școlar. -Desfășurarea activității “Colindăm, colindăm!” – elevi voluntari SNAC, prof. Ivan Daniela, Băiașu Alina, Cociorvă Tudorel. Beneficiari ai activităților de voluntariat: - Școala Gimnazială Specială Sanatorială Mangalia, structură a C.Ș.E.I. “Albatros” Constanța - copii și vârstnici care provin din familii aflate în dificultate din localitatea General Scărișoreanu

Proiecte derulate:

a. Proiecte derulate în săptămâna ”Școala Altfel” – octombrie – noiembrie 2019

- Mă cunosc pe mine; - Societatea suntem noi!; - La serviciu... - Lumea trebuie descoperită...

b. Proiecte derulate la nivel de școală

-Proiectul „Stop discriminarii! Promovam interculturalitatea!”– prof. coord.Costea Ileana, Petisleam Turchean, Vasilescu Roxana

- Proiectul „Alege viața!” (propus spre aprobare în CAEN 2019) – prof. coord. Băiașu Alina

Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare -

Participări/rezultate obținute în cadrul competițiilor școlare

- ”Târgul de toamnă al Ofertelor Educaţionale din învățământul profesional – Ştiu să-mi aleg

meseria” – ediția a V-a, L.T. ”Ion Bănescu”. Ca în fiecare an, la standurile special amenajate, profesorii, alături de elevi, și-au prezentat oferta educaţională într-un mod cât mai original și atractiv pentru vizitatori. Elevii claselor a VIII-a au avut oportunitatea să se informeze asupra ofertelor educaționale și să-și formeze o părere sau chiar să ia o decizie fermă asupra viitorului lor. -Desfășurarea campionatului liceului la fotbal (locul l cls. IX E, locul II cls. XI–E, loc. III cls. X-E).Desemnareaechipei de fotbal a liceului în vederea participării la ONSSE - județ- prof. coord. Ciupercă Maria. - Desfășurarea campionatului de tenis de masă: loc I - Catrina Ergian – cls.X-E, loc. II-Caulament Ersan –cls. XII-a A, loc. III – Ibram Genghiz - cls. aXII–a A. - Desfășurarea campionatuluide sah: loc I -Turcu George - cls. aXI-a B, loc. II – Dragut Stefan Robert-cls. aXI-a C, loc. III -Leahu Remus –cls. aXI-a E. - Desfășurarea campionatului de tenis cu piciorul –loc I – Cucu Cătalin - cls. aXIa-D. - Desfășurarea campionatului de baschet –cls aXI-a A. - Echipa de fotbal a liceului a ocupat locul I pe municipiul Mangalia. - Elevii de la CSS au participat și obținut rezultate la următoarele concursuri – lupte libere: 2 locuri 1, 2 locuri 2 și 1 loc 3 – Campionatul Național Școlar; medalie de bronz și un loc 5 – Turneul Internațional ”Invită Nicolae Oriol”, selecționata României (2 elevi de la CSS) locul 2 – Turneul ”Legendele Rusiei”; 2 campioni balcanici – Campionatul Balcanic Lupte Libere Panagyuristhe; locul 3 pe echipe – Campionatul Național de Copii; vicecampion național și locul 4 – Lupte Plajă Cadeți; medalie de bronz – Campionatul Național de Juniori 2019; Campioană Națională la Băieți Echipe și locul 3 echipe fete; 2 locuri 1 și 1 loc 3 - Turneul Internațional de lupte; locul 3 în clasamentul pe cluburi sportive participante la Campionatul Național Individual de lupte libere, juniori 2; Vicecampioană Națională U15 pe echipe.

Page 22: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

22

ANALIZA SWOT:

Puncte tari:

Planificări întocmite corect, după consultarea aprofundată a programelor şcolare; Buna pregătire metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice; Folosirea metodelor de predare moderne îmbinate cu cele tradiţionale; Organizarea orelor de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat; Atragerea unui număr tot mai mare de elevi către activităţile extraşcolare;

Baza materială variată, adaptată specificului școlii pentru toate calificările oferite;

Mijloace de comunicare și informare eficiente; Inițierea, derularea unor proiecte ce promovează imaginea școlii; Stabilirea stilurilor de învățare ale elevilor; Utilizarea în activitatea didactică a mijloacelor moderne de învăţământ (fişe de documentare,

fişe de activitate, calculatorul, videoproiectorul);

Școala dispune de materialul curricular necesar: planuri de învățământ, programe școlare pentru toate disciplinele;

Diagnoză pertinentă, realistă, la nivelul comisiilor metodice și de lucru;

Proiectarea activităților pe fiecare compartiment;

Proceduri operaționale funcționale pentru numeroase elemente ale procesului educațional; Instrumente de lucru CEAC diversificate și adaptate specificului școlii; Folosirea la nivelul întregii școli a modelului unitar de raportare la nivel de

arie/comisie/individual;

Obiectivitate în autoevaluarea instituțională;

Proceduri operaționale funcționale pentru numeroase elemente ale procesului educaționalreferate metodice şi activităţi demonstrative desfăşurate la nivelul fiecărei arii curriculare, la mai multe specialităţi;

Cadrele didactice înscrise anterior la examenele de grad păstrează ritmicitatea activităţilor de inspecţie;

Existenţa unui Cod de conduită a personalului didactic şi a elevilor care să reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unităţii de învătămȃnt;

Existența și funcționarea cabinetului de asistență psihopedagogică;

Cooperarea interinstituţională: școală – C.J.R.A.E. - Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa – Poliția Mangalia – ONG-uri/cluburi/fundații/alte instituții de cultură;

Existența resurselor extrabugetare, a donațiilor și sponsorizărilor; Finalitatea proiectelor şi programelor educative ale copiilor prin participarea la competiţii la

nivel de unitate, local, judeţean, regional, naţional şi internaţional; Rezultate bune ale copiilor la manifestările educative locale, judeţene, regionale, naţionale; Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean, naţional și

internațional; Activitate de tip remedial/ de adaptare curriculară (proiect ROSE);

Promovarea imaginii pozitive a şcolii prin activităţi ce au fost mediatizate în presă;

Participarea la diferite activităţi culturale şi artistice şcolare şi extraşcolare;

Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; Desfășurarea activităților de voluntariat.

Page 23: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

23

Puncte slabe:

Dezinteresul manifestat de elevi pentru orele de pregătire suplimentară; Numărul limitat al orelor desfăşurate în laboratorul AEL și în CDI; Numărul mic de activităţi interdisciplinare;

Numărul mic de ore de interasistenţă; Toleranța față de rezultatele slabe ale elevilor; Ineficienţa unor proceduri actuale, fapt ce periclitează respectarea coerentă a paşilor şi

colectarea eficientă a dovezilor posibile;

Necunoașterea de către majoritatea cadrelor didactice/resp. ariilor curriculare a corelației dovezi-indicatori de performanță pentru standardele de autorizare/de referință;

Programele de învăţare nu beneficiază de fiecare dată de procese eficace de evaluare formativă; Principiul notării ritmice nu este respectat de toţi profesorii; Utilizarea unei palete reduse de instrumente de evaluare care ar putea să măsoare obiectiv

evoluţia și nivelul de pregătire ale elevului și să respecte principiul notării ritmice;

Număr mic de părinți care răspund chestionarelor cu întrebări deschise (”precizați 3 activități care…”, ”menționați 1-2 propuneri pentru…”);

Neparticiparea cadrelor didactice la lecțiile deschise de specialitate/de specialități apropiate/dirigenție;

Există cadre didactice care nu au acumulat un număr de 90 de credite transferabile în intervalul de 5 ani de la ultima perfecţionare;

Unele cadre didactice consideră suficientă perfecţionarea exclusiv prin examenele pentru obţinerea gradelor didactice;

Prea puține activități de identificare de noi programe de cooperare europeană;

Prea putina informare privind proiectele europene;

Lipsa de interes a profesorilor şi a elevilor pentru a desfăşura activităţi specifice care să contribuie la prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii;

Lipsa fondurilor pentru desfășurarea de activități educative;

Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară; Implicarea sporadică a părinţilor în remedierea manifestărilor negative ale elevilor;

Prezența scăzută a președinților comitetelor de părinți ale claselor la ședințele Asociației de Părinți;

Minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către părinţi; Carenţe în domeniul colaborării între cadrele didactice în scopul realizării unor proiecte

educaţionale interdisciplinare;

Există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale/protocoalelor de activitate rezultate în urma desfășurării unor activități;

Existenţa unui mare număr de elevi naveteşti ceea ce impiedică o mai largă implicare a lor în activităţi extraşcolare care trebuie desfăşurate după ora 14°°;

Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta, anturajul şi preocupările copiilor lor.

Oportunități:

Asigurarea încadrărilor cu personal calificat; Analiza nevoilor de formare și stimularea participării cadrelor didactice la examenele de grad,

cursuri de formare continuă sau cursuri postuniversitare;

Page 24: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

24

Dotarea laboratoarelor, cabinetelor și atelierelor;

Cooperare constantă cu agenții economici pentru diversificarea activităților de instruire practică

Varietatea activităților extrașcolare care sprijină procesul educațional nonformal Creșterea interesului cadrelor didactice pentru desfășurarea activităților în conformitate cu

procedurile pentru asigurarea calității; Posibilitatea rulării în laboratorul AEL/interacțiunii directe a elevilor cu lecții realizate într-o

variate de tipuri de materiale didactice (soft AEL, ppt, pdf etc);

Varietatea activităților extrașcolare care sprijină procesul educațional în mod nonformal; Oferta variată a CCD şi a altor furnizori de formare;

Disponibilitatea CCD de a organiza grupe de curs şi în locaţii în afara oraşului Constanţa;

Oferta stagiilor de formare în strainătate (Erasmus + etc.);

Aderarea profesorilor la AEDE (Asociaţia europeană a profesorilor); Posibilitatea participarii la cursuri oferite de comisia Europeana prin SchoolEducationGateway;

Posibilităţi de accesare a proiectelor finanţate de Comisia Europeană;

Un număr important de cadre didactice cu o experienţă profesională complexă, care pot desfăşura activităţi metodice în sprijinul cadrelor didactice cu o experienţă mai redusă;

Cadre didactice care dețin atestat de formator; Ofertă variată de cursuri online;

Diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului educaţional prin perspectiva descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei;

Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri.

Amenințări:

Scăderea populației școlare;

Situația relativ precară a majorității familiilor influențează negativ și posibilitățile elevilor; Motivaţia scăzută a elevilor pentru învăţare;

Elevi cu carenţe serioase în educaţie;

Interesul slab al elevilor în desfășurarea/participarea la unele ore de curs;

Neimplicare/formalism în desfășurarea activităților metodice la nivelul catedrei/ariei curriculare;

Renunțarea la a se stabili standarde personale/educaționale înalte, ca efect al nivelului scăzut de educație al elevilor ce intră în clasa a IX-a;

Resurse insuficiente de timp pentru a se desfășura activitatea specifică CEAC;

Neimplicare/formalism din partea unor cadre didactice în participarea la activități metodice la nivelul catedrei/ariei curriculare sau cercului metodic local;

Numărul mare de documente de întocmit de către cadrele didactice;

Indiferenţa faţă de activitatea celuilalt; Necesitatea suportării de către cadrele didatice a unui procent important din costurile cursurilor

de formare și imposibilitatea decontării transportului pentru deplasarea la cursuri în alte localități;

Nerespectarea de către unele cadre didactice, fără sancţiuni, a condiţiei de a acumula 90 de credite transferabile în intervalul de 5 ani de la ultima perfecţionare;

Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor; Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie;

Lipsa de deschidere către nou a unor cadre didactice;

Page 25: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

25

Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative;

Oferta negativă a străzii şi internetului; Creșterea numărului de părinți plecați în străinătate și a numărului de elevi rămași în grija

rudelor. Propuneri de îmbunătățire/direcții și obiective pentru perioada următoare:

Creşterea numărului de ore de interasistenţe; Creşterea numărului de ore desfăşurate în AEL; Derularea unor activităţi interdisciplinare; Desfăşurarea activităţilor de tip remedial; Continuarea implicării cadrelor didactice în activităţile extraşcolare derulate în şcoală; Participarea la cursuri de formare continuă, la simpozioane, conferinţe, sesiuni de comunicări

ştiinţifice; Mai multe întâlniri eficiente în cadrul comisiilor metodice și de lucru;

Susținerea unui număr mai mare de referate metodice;

Valorificarea experienţelor pozitive şi diseminarea exemplelor de bune practici în cadrul activităţilor comisiei metodice, a catedrei;

Sprijinirea elevilor cu lacune sau ritm lent de învăţare, prin pregătire suplimentară; Dirijarea autoinstruirii, prin forme alternative de evaluare, prin încurajarea autoevaluării

capabile să motiveze actul învăţării; Eficientizarea schimbului de informaţii între membrii comisiilor metodice pentru o mai bună

corelare între orele de teorie şi cele de practică; Monitorizare periodică a activităților de îmbunătățire a calității; Elaborarea chestionarului ce va fi aplicat elevilor/părinților/cadrelor didactice în activitatea de

îmbunătățire proiectată pentru sem. II; Revizuirea periodică a documentelor specifice;

Activități de analiză a standardelor/dovezi la nivelul ariilor curriculare;

Elaborarea şi implementarea unui sistem de monitorizare şi diseminare a exemplelor de bune practici;

Evidențierea concretă a aspectelor pozitive/negative observate în cursul procesului de autoevaluare (nominalizarea cadrelor didactice, a elevilor/claselor pentru exemple pro sau contra);

Verificarea portofoliilor ariilor curriculare/comisiilor metodice și remedierea disfuncționalităților constatate;

Evaluarea standardizată a progresului şcolar al elevilor pe baza formularelor, a fişelor de progres şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul la nivelul școlii;

Identificarea nevoilor de dezvoltare personală ale cadrelor didactice/la nivelul școlii prin aplicarea unor chestionare;

Proiectarea/susținerea unor sesiuni de formare pe tematici de interes general: violență, comunicarea cu familia, climat organizațional;

Consecvență în activitatea de îndrumare și mentorat pentru cadrele didactice nou-venite în școală;

Page 26: RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE … · 2020. 10. 16. · 1 Nr. 1831 din 15.10.2020 Validat în Consiliul Profesoral din 14.10.2020 Validat în Consiliul

26

Implicarea activă a profesorilor şi elevilor în desfăşurarea de activităţi specifice care să contribuie la prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii, în colaborarea cu instituţii şi organizaţii de specialitate;

Diversificarea şi atractivitatea activităţilor extracurriculare; Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu (școală –

familie – comunitate);

Aplicarea cu strictețe a sancţiunilor prevăzute în R.I.O.F.;

Supravegherea atentă a elevilor în timpul pauzelor; Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog. Atragerea de resurse financiare/sponsorizări şi dezvoltarea bazei materiale;

Participarea activă şi conştientă în cadrul şedinţelor cu părinţii din şcoală pentru mediatizarea obiectivelor şi acţiunilor Asociaţiei Părinţilor;

Participarea părinţilor la activităţile organizate în cadrul proiectelor educaţionale din şcoală;

Acţiuni educative centrate în primul rând pe munca în echipă; O mai largă implicare în activitățile de la nivelul școlii a cadrelor didactice tinere;

Solicitarea părinţilor în a participa activ la acţiunile şcolii de promovare a imaginii pozitive pentru a creşte numărul de elevi;

Realizarea de excursii, programe artistice;

Completarea și transmiterea în timp util a rapoartelor care se cer;

Fiecare activitate educativă extrașcolară să fie însoţită de un proces verbal/protocol de activitate înregistrat la secretariatul şcolii;

Atragerea unui număr mai mare de elevi în viața extrașcolară prin intermediul activităților din afara orelor de curs;

Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor; Diversificarea şi atractivitatea activităţilor de voluntariat și activităților educative; Popularizarea programelor europene şi a cooperării la nivel european şi internaţional în rândul

cadrelor didactice, elevilor;

Informarea cadrelor didactice în domeniul elaborării de programe şi dezvoltării parteneriatelor; Implicarea unui număr important de elevi şi cadre didactice în demararea si derularea

proiectelor europene sau cu finanţare europeană. Director,

Prof. Virginica Barabaș