Top Banner
1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a. La nivelul Catedrei de Filosofie pentru anul 2010 în raport cu anul 2009 am avut 3 teme strategice de cercetare, iar în cadrul acestora fiecare cadru didactic a avut cel puŃin o temă de cercetare aplicativă. Cele mai multe teme de cercetare aplicativă au făcut parte dintr-un contract de cercetare ştiinŃifică încheiat de Universitatea Spiru Haret cu Primăria Comunei BogaŃi. De asemenea, am organizat sesiunea ştiinŃifică anuală a cadrelor didactice şi studenŃilor, care a avut un caracter naŃional, am publicat revista Analele USH – seria Studii de Filosofie nr. 12/2010, precum şi un număr important de lucrări ştiinŃifice, între care şi 2 cărŃi etc). b. Catedra de Filosofie a actualizat şi deŃine: Strategia proprie de cercetare ştiinŃifică pe perioada 2007-2013 şi Planul de cercetare ştiinŃifică al facultăŃii pentru anul 2011. Toate aceste documente vor fi postate pe site-ul facultăŃii. c. Nu am elaborat proceduri de evaluare a rezultatelor cercetării ştiinŃifice individuale şi a proiectelor/contractelor (pe etape şi la final), dar am analizat stadiul elabotării lucrărilor de plan atât pe etape, cât şi la final, iar pentru realizarea finală am propus calificative pentru fiecare cadru didactic. d. Am analizat situaŃia cursurilor tipărite şi netipărite şi am hotărât ca la cursurile nou introduse, care se predau pentru prima dată în anul universitar 2010-2011, titularii de curs să elaboreze cel puŃin o sinteză extinsă şi pusă electronic la dispoziŃia studenŃilor până cel târziu la data de 15 decembrie. e. Există la nivelul Catedrei de Filosofie un Registru Unic al Proiectelor /contractelor.
21

RAPORT DE CERCETARE 2010 - FILOSOFIE...1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a.

Jan 21, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: RAPORT DE CERCETARE 2010 - FILOSOFIE...1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a.

1

FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE

CATEDRA DE FILOSOFIE

RAPORT PRIVIND

CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010

a. La nivelul Catedrei de Filosofie pentru anul 2010 în raport cu anul 2009 am

avut 3 teme strategice de cercetare, iar în cadrul acestora fiecare cadru didactic a

avut cel puŃin o temă de cercetare aplicativă. Cele mai multe teme de cercetare

aplicativă au făcut parte dintr-un contract de cercetare ştiinŃifică încheiat de

Universitatea Spiru Haret cu Primăria Comunei BogaŃi. De asemenea, am

organizat sesiunea ştiinŃifică anuală a cadrelor didactice şi studenŃilor, care a avut

un caracter naŃional, am publicat revista Analele USH – seria Studii de Filosofie

nr. 12/2010, precum şi un număr important de lucrări ştiinŃifice, între care şi 2

cărŃi etc).

b. Catedra de Filosofie a actualizat şi deŃine: Strategia proprie de cercetare ştiinŃifică

pe perioada 2007-2013 şi Planul de cercetare ştiinŃifică al facultăŃii pentru anul

2011. Toate aceste documente vor fi postate pe site-ul facultăŃii.

c. Nu am elaborat proceduri de evaluare a rezultatelor cercetării ştiinŃifice

individuale şi a proiectelor/contractelor (pe etape şi la final), dar am analizat

stadiul elabotării lucrărilor de plan atât pe etape, cât şi la final, iar pentru

realizarea finală am propus calificative pentru fiecare cadru didactic.

d. Am analizat situaŃia cursurilor tipărite şi netipărite şi am hotărât ca la cursurile

nou introduse, care se predau pentru prima dată în anul universitar 2010-2011,

titularii de curs să elaboreze cel puŃin o sinteză extinsă şi pusă electronic la

dispoziŃia studenŃilor până cel târziu la data de 15 decembrie.

e. Există la nivelul Catedrei de Filosofie un Registru Unic al Proiectelor

/contractelor.

Page 2: RAPORT DE CERCETARE 2010 - FILOSOFIE...1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a.

2

f. Am creat pe Internet un site al revistei Analele USH - Studii de Filosofie. Vom

prezenta pe site-ul USH o paginină a cercetării ştiinŃifice desfăşurate de membrii

Catedrei.

g. Am depus la CNCSIS dosarul pentru acreditarea reviste Analele USH – seria

Studii de Filosofie la nivel B. În prezent revista este acreditată la nivel C. În anul

2010 am publicat nr. 12 al revistei respective, care poate fi postat pe pagina de

Internet a FacultăŃii la domeniul Cercetare ştiinŃifică.

h. Cele 5 cadre didactice, care au cartea de muncă în USH şi care s-au evidenŃiat în

cercetare ştiinŃifică în anul 2010, conform punctajului obŃinut sunt următoarele:,

prof. Ioan N. Roşca (250 puncte), lector dr. Horia Pătraşcu (180 puncte), lector dr.

Delia Şerbescu (175 puncte), lector dr. Sergiu Bălan (150 puncte), lector dr. Ilie

Pintea (140 puncte). Ceilalti membri ai catedrei s-au clasat în ordinea următoare:

prof. I. Tudosescu (130 puncte), lector dr. Dragoş Popescu (115 puncte), lector dr.

Loredana Boşca (88 puncte), lector dr. Corina Matei 85 puncte), lector dr.

Gabriel Iliescu (70 puncte). Prof. I. Roşca a publicat 4 studii (din care 2 în volume

colective), a susŃinut 6 comunicări (din care 2 la sesiuni cu caracter internaŃional),

a fost responsabil la un contract de cercetare şi a fost membru în 5 comisii de

doctorat şi în 4 colegii de redacŃie; lector dr. Horia Pătraşcu a publicat o carte şi 6

studii (din care 2 în volume colective) şi a fost membru într-un colectiv de

redacŃie; lector dr. Delia Şerbescu a publicat 3 studii (din care 2 în reviste ale

Academiei Române); lector dr. Sergiu Bălan a publicat 3 studii în reviste

categoria C (din care 2 traduse şi în engleză) şi a fost membru în 3 colective de

redacŃie; lector dr. Ilie Pintea a publicat 5 studii (dintre care 2 în reviste ale

Academiei Române şi 2 în Vox Philosophiae), 2 traduceri, a susŃinut 5 comunicări

şi a fost referent la o revistă.

i. Cei 5 studenŃi şi/sau masteranzi, care s-au evidenŃiat în cercetare ştiinŃifică în anul

2010 sunt următorii: Andrei Gabur – student anul III (participant la sesiunea

ştiinŃifică studenŃească), Drăghici Silvia – student anul II (participantă la sesiunea

ştiinŃifică studenŃească), Sticlaru Nadina – studentă anul II (participantă la

sesiunea ştiinŃifică studenŃească şi la un program Tempus), Cozorici Violeta –

masterand, Niculescu Dragoş – masterand.

Page 3: RAPORT DE CERCETARE 2010 - FILOSOFIE...1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a.

3

j. La Catedra de Filosofie nu există cadre didactice care să nu fi desfăşurat

activitate de cercetare ştiinŃifică în anul 2010.

k. Propuneri privind îmbunătăŃirea activităŃii de cercetare ştiinŃifică în facultate în

anul 2011, în conformitate cu cerinŃele Preşedintelui şi Rectorului USH:

1) Realizarea unor proiecte interinstituŃionale pe bază de grant (pe temele:

,,Orientări valorice în mediul rural şi urban’’; ,,Rolul filosofiei în

învăŃământul liceal din Ńara noastră’’; ,,Enciclopedia filosofiei

româneşti’’).

2) Realizarea unei grile de evaluare a cercetării ştiinŃifice în facultate pe baza

unor indicatori cantitativi şi calitativi, care să reflecte specificul cercetării

filosofice.

Capitolul A

Personalul angrenat în cercetarea ştiinŃifică

1. Activitatea ştiinŃifică în mod detaliat pentru fiecare profesor şi

conferenŃiar, pe baza fişelor personale de autoevaluare şi a punctajului obŃinut ca

urmare a evaluării la nivelul catedrei

În Facultatea de Filosofie, ŞtiinŃe politice şi Studii culturale îşi desfăşoară

activitatea 2 (doi) profesori: prof. univ. dr. Ion Tudosescu şi prof. univ. dr. Ioan N.

Roşca. Ambii profesori au desfăşurat activitate de cercetare ştiinŃifică. Prezentăm în

continuare fişele acestora:

Prof. univ. dr. Ion Tudosescu

• problemele ştiinŃifice cercetate: 1) Dimensiunile axiologice ale românilor şi

unele particularităŃi în viaŃa spirituală a muscelenilor (în cadrul temei nr. 1 a

Centrului de cercetare, Orientări valorice în mediul rural şi urban); 2)

condiŃionările şi nevoile omului contemporan; 3) religia ca fenomen social. • proiectele/contractele de cercetare ştiinŃifică în care este implicat în numele şi

pentru USH: participant la tema de cercetare nr. 1 a centrului; propuneri

proiecte de cercetare (incluse în Registrul Unic): Fenomenul uman;

Orientări valorice în mediul rural actual (în colaborare);

• rezultate ale cercetării ştiinŃifice: 3 comunicări ştiinŃifice, 4 studii (din care 1

în revistă cotată CNCSIS, 1 volum publicat;

• veniturile obŃinute din cercetare ştiinŃifică, sumele intrate în contul USH: 25%

din venituri;

Page 4: RAPORT DE CERCETARE 2010 - FILOSOFIE...1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a.

4

• calificativul acordat de catedră: excelent.

Prof. univ. dr. Ioan N. Roşca

• problemele ştiinŃifice cercetate: 1) EvoluŃia mentalităŃilor religioase în mediul

rural actual (în cadrul temei de cercetare nr. 1 a Centrului, Orientări valorice

în mediul rural şi urban); 2) Antropologia kantiană între perspectiva

transcendentală şi perspectiva pragmatică (în cadrul temei Paradigme

filosofice ale modernităŃii); 3) actualitatea filosofiei lui Berkeley şi a filosofiei

lui Mircea Florian.

• proiectele/contractele de cercetare ştiinŃifică în care este implicat în numele şi

pentru USH: responsabil pentru tema de cercetare nr. 5 a Centrului de

cercetare, participant-executant la temele nr. 1 a Centrului de cercetare;

propuneri de proiecte cercetare (incluse în Registrul Unic):

Multiculturalitate, interculturalitate şi cultură europeană; Orientări valorice

în mediul rural actual (în colaborare);

• rezultate ale cercetării ştiinŃifice: 4 studii (din care 2 în volume colective), 6

comunicări (din care 2 la sesiuni cu caracter internaŃional) susŃinute la

Universitatea Spiru Haret (17 iunie 2010), Universitatea din Bucureşti,

Universitatea din Craiova, Universitatea Dimitrie Cantemir, AsociaŃia

Argedava.

• veniturile obŃinute din cercetare ştiinŃifică, sumele intrate în contul USH: 25%

din venituri:

• calificativul acordat de catedră: Fiind şef de catedră, prof. I. Roşca urmează să

primească un calificativ de la prorectorul care răspunde de facultate.

2. Modul în care au fost angrenaŃi studenŃii şi/sau masteranzii din facultate în

activitatea de cercetare ştiinŃifică:

• problemele ştiinŃifice cercetate: StudenŃii facultăŃii au fost antrenaŃi în

activitatea Cercului de filosofie, care are activitate săptămânală. Masteranzii

facultăŃii au participat la teme de cercetare a Centrului de cercetare şi la Sesiunea

de comunicări din 17 iunie 2010.

• proiectele/contractele de cercetare ştiinŃifică în care au fost implicaŃi în

numele şi pentru USH – ;

Page 5: RAPORT DE CERCETARE 2010 - FILOSOFIE...1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a.

5

• rezultate ale cercetării ştiinŃifice: articole publicate de masteranzi,

comunicări ştiinŃifice, documentare (studenŃi).

La acest capitol s-a completat Anexa A.

Capitolul B

Cercetare pe bază de contracte/granturi/proiecte (partea 1)

1. Activitatea de cercetare ştiinŃifică contractuală din anul 2010 în

comparaŃie cu anul 2009, inclusiv propunerile de proiecte de cercetare/consultanŃă

ştiinŃifică depuse pentru finanŃare în cursul anului 2010

În Registrul Unic al facultăŃii figurează 10 (zece) propuneri de proiecte de

cercetare:

(1) prof. univ. dr. Ioan N. Roşca: Multiculturalitate, interculturalitate şi cultură

europeană (grant cercetare); (2) prof. univ. dr. Ion Tudosescu: Fenomenul uman (grant

cercetare); (3) conf. univ. dr. Loredana Boşca: Modele socioculturale ale bioeticii în

România (grant cercetare); (4) conf. univ. dr. Florea Stan (împreună cu prof. univ. dr.

Ioan N. Roşca şi prof. univ. dr. Ion Tudosescu): Orientări valorice în mediul rural

actual (contract); (5) lector univ. dr. Dragoş Popescu: Rolul învăŃământului filosofic de

nivel liceal în formarea tinerilor din România (grant cercetare); (6) lector univ. dr.

Corina Matei: Enciclopedia filosofiei româneşti (grant cercetare) (7) lector univ. dr.

Sergiu Bălan: Aspecte valorice, etice şi psihologice ale tranziŃiei instituŃiilor militare

româneşti în condiŃiile integrării în structurile euro-atlantice (grant cercetare); (8) lector

univ. dr. Horia Pătraşcu: Enciclopedia sentimentelor filosofice (grant cercetare);

În anul 2010 a fost încheiat un contract de cercetare între USH şi Primăria

comunei BogaŃi.

La acest capitol se va completa Anexa B.

Capitolul C

Cercetare pe bază de contracte/granturi/proiecte (partea a 2-a)

1. Prezentare generală a veniturilor obŃinute din activităŃii de cercetare

ştiinŃifică contractuală din anul 2010 în comparaŃie cu anul 2009

În anul2010 s-au obŃinut venituri din contracte în valoare de 10.000 Ron..

La acest capitol s-a completat Anexa C.

Page 6: RAPORT DE CERCETARE 2010 - FILOSOFIE...1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a.

6

Capitolul D

Rezultate ale cercetării (partea 1)

1. Activitatea de publicistică, numai din anul 2010, a cadrelor didactice din

facultate, doar cele care au cartea de muncă în USH:

- cărŃi publicate în anul 2010: 1. Ion Tudosescu, Fenomenul uman, Editura FundaŃiei

„România de Mâine”, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-163-462-3; 2) Horia Pătraşcu,

Singur printre români, 2010. Total: 2 (două) cărŃi de autor publicate în 2010.

- volume colective: 1) *** Filosofie şi cultură. In honorem Alexandru Boboc, Editura

UniversităŃii din Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-737-764-7; 2) *** Omul şi societatea,

Grup Editorial Rottarymond & Rotarexim, Piteşti, 2010, 424 p; 3) *** Repere cultural-

filosofice. Omagiu profesorului Vasile Macoviciuc, Editura Libra, 2010; 4) *** Filosofie.

Tematizări contemporane, Editura ASE, 2010; 5) ***Mircea Florian – reconstrucŃia

datului şi ideea recesivităŃii, 2010; 6) *** The 34th

Annual Congress American-

Romanian, 2010; 7) *** The Annual International Conference, Câmpulung-Muscel,

2010; 8) *** Probleme de logică, vol. XIII, Editura Academiei (în apariŃie). Total: 8

(opt) volume colective tipărite, în care au publicat studii şi membri ai Catedrei de

Filosofie.

- articole ştiinŃifice (doar numărul articolelor; lista completă a articolelor publicate

anul acesta de către cadrele didactice din facultate se află pe site-ul USH, pagina

cercetării a FacultăŃii: a. în reviste CNCSIS sau asimilabile CNCSIS (reviste ale

Academiei Române) în 2010, au fost publicate 28 (douăzeci şi opt) de articole ale

cadrelor didactice (doar cele cu carte de muncă în USH); b. în reviste non-CNCSIS, în

anul 2010, au fost publicate 3 (trei) articole ale cadrelor didactice (doar cele cu carte de

muncă); Total: 31 (treizeci şi unu) articole publicate.

În total, au fost publicate anul acesta 2 (două) cărŃi de autor şi 31 (treizeci şi unu)

articole ştiinŃifice.

Page 7: RAPORT DE CERCETARE 2010 - FILOSOFIE...1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a.

7

2. Cadrele didactice din facultate, doar cele care au cartea de muncă în

USH, care sunt membri (inclusiv cu statul de cenzori) în colective de redacŃie ale

unor reviste şi/sau edituri naŃionale şi internaŃionale, în cursul anului 2010:

1) Ioan N. Roşca: redactor şef Analele USH, Seria Studii de filosofie, ISSN 1454-

9506; membru în consiliile ştiinŃifice ale revistelor: „Scientific and Technical

Bulletin”, Series: Social and Humanistic Sciences, ISSN 1582-7976; „Revista de

Filosofia contemporană”, ISSN 1583+5391; ,,Philosophia militans’’, ISSN 2068-

5963; 2) Ion Tudosescu: referent ştiinŃific, Analele USH, Seria Studii de filosofie,

ISSN 1454-9506; membru în consiliul ştiinŃific al revistei ,,Philosophia militans’’,

ISSN 2068-5963; 3) Sergiu Bălan: red. şef adj. Analele USH, Seria Studii de

filosofie, ISSN 1454-9506; redactor la revista ,,Vox Philosophiae’’; co-editor la

revista ,,Cogito’’, ISSN 2068-6706; 4) Gabriel Iliescu: secretar de redacŃie,

Analele USH, Seria Studii de filosofie, ISSN 1454-9506); 5) Ilie Pintea: redactor,

Analele USH, Seria Studii de filosofie, ISSN 1454-9506; redactor la revista ,,Vox

Philosophiae’’; 6) Delia Şerbescu : redactor, Analele USH, Seria Studii de

filosofie, ISSN 1454-9506; 7) Loredana Boşca: referent ştiinŃific, Analele USH,

Seria Studii de filosofie, ISSN 1454-9506; 8) Horia Pătraşcu: redactor la revista

,,Vox Philosophiae’’; 9) Corina Matei: redactor la revista ,,Vox Philosophiae’’;

10) Dragoş Popescu: membru în consiliul ştiinŃific al revistei ,,Philosophia

militans’’, ISSN 2068-5963.

3. Rezultatele cele mai semnificative şi mai deosebite ale cercetării ştiinŃifice

ale facultăŃii în anul 2010

Anul acesta, menŃionăm ca rezultate deosebite al cercetării ştiinŃifice: 1)

organizarea unei secŃiuni a Sesiunii de comunicări a cadrelor didactice (17 iunie 2010)

intitulată Om, cultură, societate în gândirea contemporană, la care au participat

cercetători şi cadre didactice de la instituŃii de prestigiu din Ńară; 2) organizarea unei

sesiuni de cercetări ştiinŃifice în comuna BogaŃi, jud. Argeş (17 decembrie 2010), în urma

unui contract de cercetare încheiat cu primăria comunei BogaŃi.

La acest capitol s-a completat Anexa D.

Capitolul E

Rezultate ale cercetării (partea a 2-a)

Page 8: RAPORT DE CERCETARE 2010 - FILOSOFIE...1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a.

8

1. Titlurile şi autorii brevetelor de invenŃii, ale premiilor, diplomelor şi/sau

distincŃiilor internaŃionale (inclusiv in domeniul sportiv şi artistic), obŃinute de către

cadrele didactice din facultate, doar cele care au cartea de muncă în USH

Nu s-au obŃinut brevete, premii, diplome sau distincŃii internaŃionale.

2. Produsele, tehnologiile, studiile prospective, modelele fizice, modelele

experimentale, prototipurile, hărŃile, instrumentele, metodologiile, reglementările,

planurile tehnice etc., rezultate din activitatea de cercetare ştiinŃifică, obŃinute de

către cadrele didactice din facultate, doar cele care au cartea de muncă în USH

Nu au fost realizate produsele, tehnologii, studii prospective, modele fizice,

modele experimentale, prototipuri, hărŃi, instrumente, metodologii, reglementări, planuri

tehnice etc.

La acest capitol s-a completat Anexa E.

Capitolul F

Sesiuni ştiinŃifice, conferinŃe, seminarii

1. Sesiunile ştiinŃifice organizate de facultate în cursul anului 2010

Pe data de 17 iunie 2010 s-a organizat la Facultatea de Filosofie, ŞtiinŃe politice şi

Studii culturale, Sesiunea ştiinŃifică anuală a cadrelor didactice. Sesiunea s-a desfăşurat

pe patru secŃiuni (cu limba de susŃinere a comunicărilor: română): I.Istoria filosofiei

universale II. Antropologie şi filosofia culturii, III. Filosofie socială şi epistemologie, IV.

Filosofie românească

În cadrul secŃiunii I s-au prezentat 7 (şapte) comunicări ştiinŃifice, din care 2

(două) ale cadrelor didactice din facultatea noastră şi 5 (cinci) ale unor invitaŃi de la: (a).

Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi RelaŃii Publice, Universitatea Spiru Haret; (b)

Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru” al Academiei Române.

La secŃiunea a II-a s-au prezentat 6 (şase) comunicări ştiinŃifice, din care 3 (trei)

ale cadrelor didactice din facultatea noastră.

La secŃiunea a III-a s-au prezentat 7 (şapte) comunicări ştiinŃifice, din care 2

(două) ale cadrelor didactice din facultatea noastră.

La secŃiunea a IV-a s-au prezentat 6 (şase) comunicări ştiinŃifice, din care

2(două) ale cadrelor didactice din facultatea noastră.

Page 9: RAPORT DE CERCETARE 2010 - FILOSOFIE...1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a.

9

Toate cadrele didactice din facultate (cu carte de muncă) au participat şi au

susŃinut comuncări la Sesiune. Au participat 17 (şaptesprezece) invitaŃi de la alte

instituŃii.

Pe data de 17 decembrie s-a organizat de către Catedra de Filosofie în colaborare

cu Primăria comunei BogaŃi sesiunea ştiinŃifică ,,Valori spirituale actuale în mediul rural

– comuna BogaŃi, jud. Argeş’’. Au participat cu comunicări ştiinŃifice :

1. Prof. univ. dr. Ion Tudosescu, Dimensiunile axiologice ale românilor şi unele

particularităŃi în viaŃa spirituală a muscelenilor 2. Prof. univ. dr. Ioan N. Roşca şi lector univ. dr. Gabriel Iliescu, Fenomenul

religios actual în viaŃa locuitorilor comunei BogaŃi 3. Lector univ. dr. Ilie Pintea, Valori etice în contextul actual al comunei BogaŃi 4. Lector univ. dr. Corina Matei, Fundamentul religios al valorilor morale în lumea

satului – o aplicaŃie 5. Lector univ. Loredana Boşca, Idei asupra valorilor estetice şi artistice în mediul

rural – comuna BogaŃi 6. Lector univ. dr. Popescu Dragoş şi lector univ. dr. Delia Şerbescu, OpŃiuni

politice actuale la locuitorii comunei BogaŃi

2. Sesiunile ştiinŃifice, altele decât cele organizate în cadrul USH, la care au

participat cadrele didactice din facultate, doar cele care au cartea de muncă în USH

şi a studenŃilor/masteranzilor USH la manifestări ştiinŃifice naŃionale şi

internaŃionale cu program din anul 2010

Cadre didactice din facultatea de Filosofie, ŞtiinŃe politice şi Studii culturale au

participat la următoarele Sesiuni ştiinŃifice, altele decât cele organizate de USH în anul

2010 (în continuare prezentăm o selecŃie; lista completă este afişată pe pagina cercetării

a FacultăŃii de Filosofie, ŞtiinŃe politice şi Studii culturale, aflată pe site-ul USH):

(1) Omul şi societatea,, Sesiunea ştiinŃifică internaŃională organizată de AsociaŃia

culturală Argedava, judeŃului Argeş, Piteşti, 19-20 noiembrie 2010 (prof. univ. dr. Ion

Tudosescu, cu comunicarea: Modelul omului contemporan; prof. univ. dr. Ioan N.

Roşca, cu comunicarea: Religia în contextul valorilor politice democratice).

(2) Opera lui Dimitrie Cantemir – simbol al convergenŃei civilizaŃiilor, ConferinŃa

internaŃională organizată de Universitatea creştină ,,Dimitrie Cantemir’’, Bucureşti, 21-22

octombrie 2010 (prof. univ. dr. Ioan N. Roşca, cu comunicarea Divanul lui Dimitrie

Cantemir – operă umanist-renascentistă).

(3) Simpozionul naŃional ,,Realism şi raŃionalism în opera lui Mircea Florian’’,

Catedra de Filosofie, Facultatea de ŞtiinŃe Sociale, Universitatea din Craiova, 05.11.

Page 10: RAPORT DE CERCETARE 2010 - FILOSOFIE...1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a.

10

2010 (prof. univ. dr. Ioan N. Roşca, cu comunicarea Actualitatea concepŃiei despre

existenŃă şi cunoaştere a lui Mircea Florian).

(4) Colocviul naŃional organizat de Facultatea de Filosofie a UniversităŃii din

Bucureşti la data de 19-20 noiembrie, 2010 (prof. univ. dr. Ioan N. Roşca, Actualitatea

concepŃiei despre existenŃă şi cunoaştere a lui George Berkeley; lector univ. dr. Delia

Şerbescu, cu comunicarea Despre optimismul leibnizian).

(5) Simpozionul ,,Mircea Florian’’ organizat de Facultatea de Filosofie a

UniversităŃii din Bucureşti în data de 26-27 martie 2010 (lector dr. Ilie Pintea, cu

comunicarea Conceptul de filosofie la Mircea Florian).

(6) Simpozionul ,,Maiorescu şi maiorescianismul’’, organizat de Facultatea de

Filosofie a UniversităŃii din Bucureşti, la data de 26 noiembrie, 2010 (lector dr. Ilie

Pintea, cu comunicarea ConcepŃia despre filosofie în scrierile de tinereŃe ale lui Titu

Maiorescu)

(7) Simpozionul naŃional ,,Constantin Noica’’, organizat de Institutul de Filosofie

al Academiei Române şi Universitatea ,,Aurel Vlaicu’’ din Arad la data de 19-23

septembrie, 2010 (lector dr. Ilie Pintea, cu comunicarea Mitul Şcolii de filosofie în scrierile

de tinereŃe ale lui Constantin Noica).

(8) ConferinŃa internaŃională Cultural Diversity Through Language and

Communication organizată de Universitatea ,,Vasile Alecsandri’’ din Bacău, în

octombrie 2010 (lector dr. Corina Matei, cu comunicarea ”The Perspective of Symbolic

Anthropology on Cultural Diversity” / „Perspectiva antropologiei simbolice asupra

diversităŃii culturale” ).

(9) ConferinŃa naŃională ,,ACUM-2010“, organizată de Universitatea Transilvania

la Braşov în noiembrie 2010 (lector dr. Corina Matei, cu comunicarea „ConsideraŃii

asupra statutului epistemologic actual al antropologiei culturale”).

(10) The Annual International Conference in Economics, Informatics and

Communications Field the 21st-22nd of May 2010 Câmpulung Muscel (lector dr. Horia

Pătraşcu, cu comunicarea Publicity and Anguish).

În total 6 (şase) cadre didactice ale Catedrei de Filosofie (cu carte de muncă) au

susŃinut 12 (douăsprezece) comunicări ştiinŃifice la 10 (zece) sesiuni ştiinŃifice naŃionale

şi internaŃionale, altele decât cele organizate în facultate.

La acest capitol s-a completat Anexa F.

Page 11: RAPORT DE CERCETARE 2010 - FILOSOFIE...1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a.

11

Capitolul G

Cercetare ştiinŃifică studenŃească

1. Cercurile ştiinŃifice studenŃeşti organizate la nivelul Catedrei de Filosofie

care au funcŃionat în anul 2010

În coordonarea Catedrei de Filosofie au funcŃionat Cercul de filosofie şi Cercul

de filosofie şi literatură „Lucian Blaga”.

(1) Cercul de filosofie a avut şedinŃe săptămânale; în semestrul al II-lea, al

anului universitar 2009-2010 şi în semestrul I al anului 2010-2011, sub îndrumarea lector

univ. dr. Dragoş Popescu; au participat, în medie, 5-10 studenŃi.

(2) Cercul literar „Lucian Blaga” a avut 4 (patru) şedinŃe, sub îndrumarea prof.

univ. dr. Ioan N. Roşca: 16 martie, 7 mai, 20 mai, 25 mai 2009; au participat în medie 5-

10 studenŃi.

La acest capitol s-a completat Anexa F.

GreutăŃi, propuneri de viitor

Nu sunt de semnalat greutăŃi întâmpinate de facultatea noastră în legătură cu

problematica cercetării. În ce priveşte Analele USH, Seria Studii de filosofie, care a

primit din partea CNCSIS clasificarea C, ceea ce nu reflectă valoarea revistei, am înaintat

în timp util un nou dosar de evaluare pentru clasificarea la nivel B..

Toate cadrele didactice înŃeleg nevoia îmbunătăŃirii activităŃii în acest domeniul

cercetării (atât a celei personale, cât şi a întregului colectiv) şi colaborează cu conducerea

facultăŃii în vederea atingerii acestui scop. În 2011, obiectivul propus de cadrele didactice

ale Catedrei de Filosofie este încheierea unui nou contract de cercetare. Colaborarea

cu Institutul Central de cercetare ne-ar putea fi de ajutor în atingerea obiectivului propus.

10 decembrie 2010

Decan

Conf. univ. dr. Daniela Ştefănescu

Şef de catedră,

Prof. univ. dr. Ioan N. Roşca

Page 12: RAPORT DE CERCETARE 2010 - FILOSOFIE...1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a.

12

Anexa A

Personalul angrenat în cercetarea ştiinŃifică

1. În Catedra de Filosofie au funcŃionat două cadre didactice cu titlul de

profesor: Ion Tudosescu şi Ioan N. Roşca. Fiecare dintre ei a realizat în anul 2010 un

punctaj superior al cercetării ştiinŃifice faŃă de anul 2009.

Prof. univ. dr. Ion Tudosescu:

• Problemele cercetate:

Prof. I. Tudosescu a cercetat următoarele probleme: condiŃionările şi nevoile

omului contemporan (în cartea de autor Fenomenul uman), fenomenul religios

contemporan (studiu în Analele USH – Studii de filosofie), modelul omului contemporan

(comunicare şi studiu publicat), realismul concepŃiei ontologice a lui C. Noica (studiu

publicat), valorile politice actuale în mediul urban (pe bază de contract).

Page 13: RAPORT DE CERCETARE 2010 - FILOSOFIE...1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a.

13

• Contracte de cercetare ştiinŃifică:

Prof. I. Tudosescu a participat la contractul de cercetare ştiinŃifică 72/1 din

29.03.2010, intitulat Valori actuale în mediul rural, încheiat între USH şi Primăria

comunei BogaŃi, jud. Argeş.

• Rezultate ale cercetării:

Cercetarea s-a soldat cu o sesiune de comunicări, iar comunicările susŃinute vor fi

publicate într-un volum.

Prof. I. Tudosescu a susŃinut comunicarea Dimensiunile axiologice ale românilor

şi unele particularităŃi în viaŃa spirituală a muscelenilor.

• Veniturile obŃinute din cercetarea ştiinŃifică, sumele intrate în conturile

USH:

Contractul încheiat între USH şi Primăria Comunei BogaŃi este de 10.000 Ron,

sumă care urmează să intre în conturile USH la sfârşitul acestui an.

• Calificativul acordat de catedră:

Calificativul acordat de catedră prof. I. Tudosescu a fost ,,excelent’’.

Prof. univ. dr. Ioan N. Roşca:

• Problemele cercetate:

Prof. I. Roşca a cercetat următoarele teme: antropologia kantiană (studiu

publicat), religia în contextul valorilor politice democratice (studiu publicat), raportul

dintre individ şi societate (studiu publicat), omul ca fiinŃă valorică (eseu publicat),

actualitatea filosofiei lui G. Berkeley (comunicare), actualitatea filosofiei recesivităŃii a

lui Mircea Florian (comunicare), umanismul renascentist al lui D. Cantemir

(comunicare), valorile religioase actuale în mediul rural (Cercetare pe bază de contract).

• Contracte de cercetare ştiinŃifică:

Prof. I. Roşca a fost responsabil al contractului de cercetare ştiinŃifică nr. 72/1 din

29.03.2010, încheiat între USH şi Primăria comunei BogaŃi, având tema Valori actuale în

mediul rural.

• Rezultate ale cercetării:

Cercetarea s-a soldat cu o sesiune de comunicări, iar comunicările susŃinute vor fi

publicate într-un volum. În cadrul sesiunii de comunicări, prof. Ioan N. Roşca a susŃinut

comunicarea Fenomenul religios actual în viaŃa locuitorilor comunei BogaŃi.

• Veniturile obŃinute din cercetarea ştiinŃifică, sumele intrate în conturile

USH:

Page 14: RAPORT DE CERCETARE 2010 - FILOSOFIE...1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a.

14

Contractul încheiat între USH şi Primăria Comunei BogaŃi este de 10.000 Ron,

sumă care urmează să intre în conturile USH la sfârşitul acestui an.

• Calificativul acordat de catedră:

Prof. I. Roşca, fiind şef de catedră, urmează a primi un calificativ de la prorectorul

responsabil cu activitatea facultăŃii.

2. Masteranzii din facultate au fost angrenaŃi în activitatea de cercetare ştiinŃifică

atât prin referate susŃinute la fiecare disciplină din planul de învăŃământ, cât şi în

abordarea a două teme comune de cercetare.

• problemele ştiinŃifice cercetate de masteranzi în cadrul celor două teme

comune au vizat: : perspectiva asupra omului contemporan în filosofie şi ştiinŃe; cultură

deschisă şi orizonturi de interpretare (orizontul autorului, al hermeneutului, al cititorului, al

textului; cercul hermeneutic).

• Masteranzii nu au fost implicaŃi în proiecte/contracte de cercetare ştiinŃifică în

numele şi pentru USH; au fost implicaŃi unii studenŃi în centralizarea datelor rezultate în

urma cercetării de teren întreprinse de cadrele didactice.

• Rezultatele cercetării ştiinŃifice întreprinse de masternazi s-au concretizat în

referate şi şi în lucrările de dizertaŃie.

Anexa B

Capitolul B. Cercetare pe bază de contracte/granturi/proiecte (partea 1)

(maxim 1 pagină)

Page 15: RAPORT DE CERCETARE 2010 - FILOSOFIE...1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a.

15

În comparaŃie cu anul 2009, în care membrii catedrei de Filosofie n-au desfăşurat

activitate de cercetare pe bază contractuală, în anul 2010 aproape toŃi membrii catedrei au

fost implicaŃi într-o cercetare pe bază de contract: Contractul de cercetare ştiinŃifică 72/1

din 29.03.2010, intitulat Valori actuale în mediul rural, încheiat între USH şi Primăria

comunei BogaŃi, jud. Argeş.

În cadrul contractului amintit, pe baza cercetării de teren, membrii catedrei au

realizat următoarele comunicări:

1) Prof. univ. dr. Ion Tudosescu, Dimensiunile axiologice ale românilor şi

unele particularităŃi în viaŃa spirituală a muscelenilor. 2) Prof. univ. dr. Ioan N. Roşca şi lector univ. dr. Gabriel Iliescu, Fenomenul

religios actual în viaŃa locuitorilor comunei BogaŃi. 3) Lector univ. dr. Ilie Pintea, Valori etice în contextul actual al comunei

BogaŃi. 4) Lector univ. dr. Corina Matei, Fundamentul religios al valorilor morale în

lumea satului – o aplicaŃie. 5) Lector univ. Loredana Boşca, Idei asupra valorilor estetice şi artistice în

mediul rural – comuna BogaŃi. 6) Lector univ. dr. Popescu Dragoş şi lector univ. dr. Delia Şerbescu, OpŃiuni

politice actuale la locuitorii comunei BogaŃi

1. Propunerile de proiecte de cercetare/consultanŃă ştiinŃifică depuse

pentru finanŃare în cursul anului 2010 au fost următoarele:

În Registrul Unic al facultăŃii figurează 10 (zece) propuneri de proiecte de

cercetare:

(1) prof. univ. dr. Ioan N. Roşca: Multiculturalitate, interculturalitate şi cultură

europeană (grant cercetare); (2) prof. univ. dr. Ion Tudosescu: Fenomenul uman (grant

cercetare); (3) conf. univ. dr. Loredana Boşca: Modele socioculturale ale bioeticii în

România (grant cercetare); (4) conf. univ. dr. Florea Stan (împreună cu prof. univ. dr.

Ioan N. Roşca şi prof. univ. dr. Ion Tudosescu): Orientări valorice în mediul rural

actual (contract); (5) lector univ. dr. Dragoş Popescu: Rolul învăŃământului filosofic de

nivel liceal în formarea tinerilor din România (grant cercetare); (6) lector univ. dr.

Corina Matei: Enciclopedia filosofiei româneşti (grant cercetare) (7) lector univ. dr.

Sergiu Bălan: Aspecte valorice, etice şi psihologice ale tranziŃiei instituŃiilor militare

româneşti în condiŃiile integrării în structurile euro-atlantice (grant cercetare); (8) lector

univ. dr. Horia Pătraşcu: Enciclopedia sentimentelor filosofice (grant cercetare);

Page 16: RAPORT DE CERCETARE 2010 - FILOSOFIE...1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a.

16

Anexa C

Capitolul C. Cercetare pe bază de contracte/granturi/proiecte (partea 2)

(maxim 1 pagină)

1. Prezentare generală a veniturilor obŃinute din activităŃii de cercetare

ştiinŃifică contractuală din anul 2010 în comparaŃie cu anul 2009

În anul 2010, în urma Contractului 72/1 din 29.03.2010 intitulat Valori actuale în

mediul rural, încheiat între USH şi Primăria comunei BogaŃi, jud. Argeş, s-au obŃinut

venituri din contracte în valoare de 10.000 Ron..

Page 17: RAPORT DE CERCETARE 2010 - FILOSOFIE...1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a.

17

Anexa D

Capitolul D. Rezultate ale cercetării (partea 1) (maxim 1 pagină)

- cărŃi publicate în anul 2010: Total: 2 (două) cărŃi de autor.

- volume colective: Total: 8 (opt) volume colective tipărite, în care au publicat studii 8

membri ai Catedrei de Filosofie.

- articole ştiinŃifice:

a. în reviste CNCSIS sau asimilabile CNCSIS (reviste ale Academiei

Române): 28 (douăzeci şi opt) de articole ale cadrelor didactice (doar cele cu carte de

muncă în USH);

b. în reviste non-CNCSIS: 3 (trei) articole ale cadrelor didactice (doar cele cu

carte de muncă);

Total: 31 (treizeci şi unu) articole publicate.

Cadrele didactice din facultate, doar cele care au cartea de muncă în USH,

care sunt membri (inclusiv cu statul de cenzori) în colective de redacŃie ale unor

reviste şi/sau edituri naŃionale şi internaŃionale, în cursul anului 2010:

Toate cadrele didactice ale Catedrei de Filosofie sunt membri în consiliile

ştiinŃifice ale unor reviste.

Rezultatele cele mai semnificative şi mai deosebite ale cercetării ştiinŃifice ale

facultăŃii în anul 2010:

1) organizarea unei secŃiuni a Sesiunii de comunicări a cadrelor didactice (17

iunie 2010) intitulată Om, cultură, societate în gândirea contemporană, la care au

participat cercetători şi cadre didactice de la instituŃii de prestigiu din Ńară;

2) organizarea unei sesiuni de cercetări ştiinŃifice în comuna BogaŃi, jud. Argeş

(17 decembrie 2010), în urma unui contract de cercetare încheiat cu primăria comunei

BogaŃi.

Page 18: RAPORT DE CERCETARE 2010 - FILOSOFIE...1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a.

18

Anexa E

Capitolul E. Rezultate ale cercetării (partea 2) (maxim 1 pagină)

Cadrele didactice ale Catedrei de Filosofie nu au obŃinut brevete de invenŃii,

premii, diplome şi/sau distincŃiilor internaŃionale.în cursul anului 2010.

Cadrele didactice ale Catedrei de Filosofie nu au realizat produse, tehnologii,

studii prospective, modele fizice, modele experimentale, prototipuri, hărŃi, instrumentel,

metodologii, reglementări, planuri tehnice etc., rezultate din activitatea de cercetare

ştiinŃifică în anul 2010.

Page 19: RAPORT DE CERCETARE 2010 - FILOSOFIE...1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a.

19

Anexa F

Capitolul F. Sesiuni ştiinŃifice, conferinŃe, seminarii (maxim 1 pagină)

Pe data de 17 iunie 2010 s-a organizat la Facultatea de Filosofie, ŞtiinŃe politice şi

Studii culturale, Sesiunea ştiinŃifică anuală a cadrelor didactice. Sesiunea s-a desfăşurat

pe patru secŃiuni (cu limba de susŃinere a comunicărilor: română): I.Istoria filosofiei

universale II. Antropologie şi filosofia culturii, III. Filosofie socială şi epistemologie, IV.

Filosofie românească.

Au participat cu comunicări toate cele 10 cadre didactice din Catedră.

Comunicările au fost susŃinute în limba română.

Pe data de 18 iunie 2010 s-a organizat la Facultatea de Filosofie, ŞtiinŃe politice şi

Studii culturale, Sesiunea ştiinŃifică anuală a studenŃilor şi masteranzilor.

Au participat cu comunicări 5 studenŃi şi 2 masteranzi.

Comunicările au fost susŃinute în limba română.

Sesiunile ştiinŃifice altele decât cele organizate în cadrul USH, la care au

participat cadrele didactice din catedră, doar cele care au cartea de muncă în USH, au fost

următoarele:

(1) Omul şi societatea,, Sesiunea ştiinŃifică internaŃională organizată de AsociaŃia

culturală Argedava, judeŃului Argeş, Piteşti, 19-20 noiembrie 2010

Page 20: RAPORT DE CERCETARE 2010 - FILOSOFIE...1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a.

20

(2) Opera lui Dimitrie Cantemir – simbol al convergenŃei civilizaŃiilor, ConferinŃa

internaŃională organizată de Universitatea creştină ,,Dimitrie Cantemir’’, Bucureşti, 21-22

octombrie 2010

(3) Simpozionul naŃional ,,Realism şi raŃionalism în opera lui Mircea Florian’’,

Catedra de Filosofie, Facultatea de ŞtiinŃe Sociale, Universitatea din Craiova, 05.11.

2010

(4) Colocviul naŃional organizat de Facultatea de Filosofie a UniversităŃii din

Bucureşti la data de 19-20 noiembrie, 2010

(5) Simpozionul ,,Mircea Florian’’ organizat de Facultatea de Filosofie a

UniversităŃii din Bucureşti în data de 26-27 martie 2010

(6) Simpozionul ,,Maiorescu şi maiorescianismul’’, organizat de Facultatea de

Filosofie a UniversităŃii din Bucureşti, la data de 26 noiembrie, 2010

(7) Simpozionul naŃional ,,Constantin Noica’’, organizat de Institutul de Filosofie

al Academiei Române şi Universitatea ,,Aurel Vlaicu’’ din Arad la data de 19-23

septembrie, 2010

(8) ConferinŃa internaŃională Cultural Diversity Through Language and

Communication organizată de Universitatea ,,Vasile Alecsandri’’ din Bacău, în

octombrie 2010

(9) ConferinŃa naŃională ,,ACUM-2010“, organizată de Universitatea Transilvania

la Braşov în noiembrie 2010

(10) The Annual International Conference in Economics, Informatics and

Communications Field the 21st-22nd of May 2010 Câmpulung Muscel

La cele 10 sesiuni (4 internaŃionale), membrii catedrei au susŃinut 12 comunicări.

Anexa G

Capitolul G. Cercetare ştiinŃifică studenŃească (maxim 1 pagină)

(1) Cercul de filosofie a avut şedinŃe săptămânale; în semestrul al II-lea, al

anului universitar 2009-2010 şi în semestrul I al anului 2010-2011, sub îndrumarea lector

univ. dr. Dragoş Popescu; au participat, în medie, 5-10 studenŃi.

(2) Cercul de literatură şi filosofie „Lucian Blaga” a avut 4 (patru) şedinŃe,

sub îndrumarea prof. univ. dr. Ioan N. Roşca: 12 martie, 9 aprilie, 7 mai, 21 mai, 2010;

au participat în medie 5-8 studenŃi.

Page 21: RAPORT DE CERCETARE 2010 - FILOSOFIE...1 FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE, ISTORIE ŞI FILOSOFIE CATEDRA DE FILOSOFIE RAPORT PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ PE ANUL 2010 a.

21