Top Banner
Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen Seminář SPJTS 2018
33

Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Sep 06, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin

doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.Sdružení pěstitelů travních a jetelových

semenSeminář SPJTS 2018

Page 2: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Stručná charakteristika (2016)Trávy• výměra: 9 083 ha (zvýšení o 2,98 % oproti

2015)• produkce: 6 423 t (zvýšení o 11,3 % oproti

2015)• jsme na úrovni roku 1995• jedná se o náznak příznivého obratu ?

Page 3: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

ha

t

Graf 1 Vývoj českého travního semenářství v letech 1995 – 2016 (výměra aprodukce)

Page 4: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

8%

10%

5%

16%

17%

10%

8%

12%

6%

8%

Graf 2 Druhové složení trav pěstovaných na semeno v ČR (2016)

Bojínek luční

Festulolium

Jílek hybridní

Jílek mnohokvětý italský

Jílek mnohokvětý jednoletý

Jílek vytrvalý

Kostřava červená

Kostřava luční

Kostřava rákosovitá

Ostatní

Page 5: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Charakteristika produkce travních semen v ČR

a) Druhová skladba• pěstovali jsme na semeno 24 druhů (světová rarita)• od 5 druhů nebylo získáno žádné osivo (BC, LB, Pvy, SB)• od 4 druhů získáno pouze zanedbatelné množství semen

(LH, PO, Ssit)• nárůst ploch jílků (JM i JV) o 25 %• pokles ploch kostřavy červené a rákosovité• základ tvoří 9 druhů trav (92 % ploch)

Page 6: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Bojínek hlíznatý

Kostřava drsnolistá

Lipnice bahenní

Lipnice hajní

Lipnice luční

Ovsík vyvýšený

Poháňka hřebenitá

Psárka luční

Psineček obecný

Psineček veliký

Psineček výběžkatý

Srha laločnatá

Sveřep bezbranný

Graf 3 Sortiment „ostatních“ trav pěstovaných na semeno v ČR (2016)

Page 7: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

b) Odrůdová skladba• pěstujeme 237 odrůd, registrovaných v SOK i v EK

c) Výnosy• silně kolísají, vzestupná tendence patrná pouze u TŽ• průměrné výnosy vysoké nejsou• vysoký výnosový potenciál zde však existuje !• výnosy překračující 2x dlouhodobý průměr u JV (1 508 kg/ha –

Korok),LL (2 000 kg/ha – SR 2 000), SL (717 kg/ha – Greenly) –sklizeň 2016

Page 8: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Druh Průměrný výnos (kg/ha)

Evropa ČR

Bojínek luční 471 345

Festulolium 1 559 681

Jílek mnohokvětý

italský (obě formy)

1 224 1 094 !

Jílek hybridní 1 258 681

Jílek vytrvalý 1 758 663

Kostřava červená 1 401 518

Kostřava luční 502 425 !

Kostřava rákosovitá 1 371 509

Tab. 1

Srovnání průměrných výnosů semen nejvýznamnějších travních druhů v Evropě a ČRFactsheet ESA 2016, Výroční zpráva ÚKZÚZ 2017 Sklizňový rok 2016)

Page 9: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Druh Výměra (ha) ČR

(%)

Produkce (t) ČR

(%)Evropa ČR Evropa ČR

Bojínek luční 21 395 745 3,5 10 074 257 2,6

Festulolium 2 601 892 34,3 4 055 96 2,4

Jílek mnohokvětý

italský (obě formy)

35 534 3 050 8,6 43 485 3 336 7,7

Jílek hybridní 4 880 456 9,3 6 139 97 1,6

Jílek vytrvalý 55 459 940 1,7 97 520 122 0,13

Kostřava červená 25 754 687 2,7 36 079 356 0,99

Kostřava luční 10 681 1 065 10,0 5 361 452 8,4

Kostřava rákosovitá 9 770 513 5,3 13 396 261 1,9

Tab. 2

Rozsah pěstování a produkce semen nejvýznamnějších travních druhů v Evropě a ČR (2016)Factsheet ESA 2016, Výroční zpráva ÚKZÚZ 2017 Sklizňový rok 2016)

Page 10: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Jeteloviny• výměra: 12 172 ha (zvýšení o 16 % oproti 2015)• produkce: 5 145 t (zvýšení o 33 % oproti 2015)• výměra roste, produkce semen jetelovin byla

historicky nejvyšší (2016)

Page 11: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

20

12

20

14

20

16

Pro

du

kce

uzn

ané

ho

osi

va (

t)

Mn

oži

tels

káp

loch

a(h

a)

ha t

Graf 4 Vývoj ploch a produkce jetelovin v ČR 2000 - 2016

Page 12: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Jetel luční

Jetel nachový

Vojtěška setá

ostatní

Graf 5 Druhové složení jetelovin pěstovaných na semeno v ČR (2016)

Page 13: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Jetel alexandrijský

Jetel plazivý

Jetel zvrhlý

Jetel zvrácený

Jetel luční x jetel prostřední

Štírovník růžkatý

Tolice dětelová

Úročník bolhoj

Vičenec ligrus

Graf 6 Sortiment „ostatních“ jetelovin pěstovaných na semeno v ČR (2016)

Page 14: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Druh Průměrný výnos (kg/ha)

Evropa ČR

Jetel luční 184 325

Jetel nachový 466 586

Vojtěška setá 245 133

Tab. 3 Srovnání průměrných výnosů semen nejvýznamnějších travních druhů v Evropě a ČRFactsheet ESA 2016, Výroční zpráva ÚKZÚZ 2017 Sklizňový rok 2016)

Page 15: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Druh Výměra (ha) ČR

(%)

Produkce (t) ČR

(%)Evropa ČR Evropa ČR

Jetel luční 28 420 5 080 17,8 5 214 1 650 31,6

Jetel nachový 12 050 5 607 46,5 5 620 3 287 58,5

Vojtěška setá 92 261 1 365 1,5 22 638 182 0,8

Tab. 4 Rozsah pěstování a produkce semen nejvýznamnějších jetelovin v Evropě a ČR (2016)Factsheet ESA 2016, Výroční zpráva ÚKZÚZ 2017 Sklizňový rok 2016)

Page 16: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

b) Odrůdová skladba• pěstujeme 92 odrůd, registrovaných v SOK i v EK• kuriozita: inkarnát - množíme 21 odrůd, z toho pouze 2

zapsány v SOK

c) Výnosy• silně kolísají, vzestupná tendence patrná pouze u JN (586

kg/ha v r. 2016 – dosud nejvyšší)• průměrné výnosy vysoké nejsou, slibný průměrný výnos u JL

(325 kg/ha v r. 2016)

Page 17: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Aktuální problémy v semenářství trav

a) Chemická ochrana – trávy• sortiment herbicidů do trav je sice zdánlivě široký, ale…

(druhové omezení, dostupnost, cena, ochr.pásmo atd.)• menšinové použití pesticidů – jediná cesta inovace portfolia

přípravků• potíže při registraci – legislativní překážky a liknavost řízení• výsledky testů v projektu SPTJS: menšinové použití pro

herbicidy Biathlon 4D a Tomahawk XL• zákon 326/2004 Sb., par. 38b, který stanovuje kritéria veřejného

zájmu (a) pro dané použití je povoleno 5 nebo méně účinných látek ve formě samostatných přípravků…)

• průběžnou inovaci herbicidů potřebujeme

Page 18: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Plevelný druh Výskyt ve vyšetřovaných vzorcích (%)

2012 2013 2014 2015

Pýr plazivý 54,9 64,5 55,0 38,8

Šťovík spp. 33,3 42,6 22,4 20,7

Trávy kulturní 29,5 50,2 45,0 46,1

Oves hluchý 20,3 9,8 - 5,1

Pcháč oset 19,3 33,0 20,8 22,3

Ježatka kuří noha 16,9 - - -

Heřmánek, rmen 16,7 9,9 18,4 13,2

Metlice chundelka 15,4 12,2 14,3 10,5

Lipnice spp. 14,1 30,7 21,4 28,3

Obiloviny výdrol 10,6 13,2 15,1 7,9

Violka trojbarevná 10,1 13,6 18,9 7,7

Tab. 5 Výskyt nejdůležitějších plevelů v semenářských porostech trav (2012 – 2015)

Page 19: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Plevelný druh Výskyt ve vyšetřovaných vzorcích (%)

2013 2014 2015

Lipnice spp. 63,3 51,0 80,4

Metlice chundelka 45,5 32,5 18,8

Trávy kulturní 37,5 42,2 67,4

Pýr plazivý 32,5 21,7 23,1

Obiloviny výdrol 27,2 36,4 34,5

Rozrazil spp. 23,2 19,4 13,2

Šťovík spp. 21,2 23,0 32,1

Ježatka kuří noha 19,4 0,3 6,4

Heřmánek, rmen 15,4 16,7 23,9

Pomněnka rolní 14,5 28,8 24,1

Svízel spp. 12,8 18,7 23,9

Tab. 6 Výskyt nejdůležitějších plevelů v přírodním osivu trav (2013 – 2015)

Page 20: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Analýza výsledků• plevelnou „stálicí“ je pýr plazivý, v přírodním osivu

především lipnice obecná a roční• nemáme účinný graminicid, zbývá pouze agrotechnika ? !• šíření „nových“ plevelných trav – mrvka myší ocásek (Vulpia

myuros)• šťovík i pcháč jsou „lehce“ odstranitelné (otázka pěstitelské

kázně)

Page 21: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Choroba/škůdce Výskyt ve vyšetřovaných vzorcích (%)

2012 2013 2014 2015

běloklasost 22,8 53,1 43,1 51,0

List. skvrnitosti 43,8 18,6 13,5 12,4

rzivosti 7,0 4,8 6,5 6,0

Padlí trav 2,1 9,6 3,1 2,7

Dusivá

plísňovitost

1,3 - -

Výkalnice

bojínková

3,3 1,3 -

Nosatčík sp. 22,7 - -

Myšovití hlodavci 17,1 - 4,4 5,7

Tab. 7 Výskyt nejdůležitějších chorob a škůdců v semenářských porostech trav (2012 – 2015)

Page 22: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Choroba/škůdce Výskyt ve vyšetřovaných vzorcích (%)

2013 2014 2015

Námelovitost

trav

2,0 - 2,7

Tab. 8 Výskyt nejdůležitějších chorob a škůdců v přírodním osivu trav (2013 – 2015)

Údaje byly získány ze vzorků semenářské produkce OSEVA Agro Brno, RTS Rožnov a OSEVA UNI Choceň

Page 23: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Padlí trav (Blumeria graminis)

Page 24: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Fungicidy a insekticidy

• k dispozici je sice Amistar (azoxystrobin) ale…• přípravky na bázi propiconazolu – proč tolik ?• Amistar Xtra – chybí firemní dokumentace…• Biscaya 240 OD ? (Státní zdravotní ústav) – neonikotinoid !• nepodceňovat preventivní ošetření fungicidy ! • zužování spektra pesticidů – jeden z dalších možných limitů

rozvoje travního semenářství

Page 25: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Některé aktuální problémy v semenářství jetelovin• zákaz POR na plochách v ekologickém zájmu• výskyt šťovíků (R. obtusifolius, R. crispus) v porostech i

přírodním osivu ! • + absence účinného herbicidu• vadné klíčky – stálý problém…• zvýšený výskyt kokotice (Cuscuta sp.) ?

Page 26: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Plevelný druh Výskyt ve vyšetřovaných vzorcích (%)

2012 2013 2014 2015

Šťovík spp. 45,3 85,1 61,2 66,4

Merlík spp. 64,3 51,1 34,1 56,5

Opletka 35,5 15,9 3,3 2,2

Lopuch

pavučinatý

28,1 17,6 4,9 6,6

Ježatka kuří

noha

19,5 - 5,9 4,2

Penízek rolní 18,6 4,6 4,8 1,2

Obiloviny výdrol 17,6 16,2 28,2 39,7

Svízel ssp. 16,8 24,8 32,3 23,2

Řepka olejka 15,9 2,9 0,5 2,6

Trávy kulturní 13,9 13,0 31,0 27,3

Violka

trojbarevná

13,7 9,2 12,2 0,7

Tab. 9 Výskyt nejdůležitějších plevelů v přírodním osivu jetelovin (2012 – 2015)

Page 27: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Plevelný druh Výskyt ve vyšetřovaných vzorcích (%)

2013 2014 2015

Šťovík 75,1 61,3 72,3

pýr 45 34,8 20,7

Heřmánek/rmen 30,0 32,2 46,1

Pcháč oset 26,2 23,6 26,6

Kulturní trávy 19,7 11,1 22,0

Ježatka kuří noha 17,7 6,2 -

Lopuch

pavučinatý

15,7 12,4 18,6

silenka 9,7 - -

opletka 8,4 5,5 -

Oves hluchý 7,2 4,1 12,1

Tab. 10 Výskyt nejdůležitějších plevelů v semenářských porostech jetelovin (2013 – 2015)

Page 28: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Choroba/škůdce Výskyt ve vyšetřovaných vzorcích (%)

2013 2014 2015

padlí 40,2 25,9 28,2

antraknóza 13,4 5,2 3,0

Listové

skvrnitosti

1,7 3,7 -

mozaika - 5,2 6,8

nosatčík 50,6 48,3 43,5

myši 2,8 0,9 8,0

Tab. 11 Výskyt nejdůležitějších chorob a škůdců v semenářských porostech jetelovin (2013 – 2015)

Vzorky ze semenné produkce OSEVA Agro Brno, RTS Rožnov a OSEVA UNI Choceň

Page 29: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Pozitiva a radosti• semenářské porosty trav a jetelovin nepatří bohužel

mezi citlivé komodity, ale…• podpora produkce semen pícnin přes nákup

12certifikovaného osiva v rámci dotačního titulu 3i• návrh zákona 299/2017 Sb., přijatý koncem roku 2017

Page 30: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Sku

pin

a

Druhy Příplatek

2016

Kč/t

Příplatek

2017

Kč/t

I trojštět žlutavý 15 000 45 000

II čičorka pestrá, komonice bílá, tolice dětelová, vojtěška setá,

vičenec ligrus, jetel zvrhlý, jetel nachový, jetel luční, jetel

perský, jetel plazivý, psineček obecný, psineček veliký, tomka

vonná, psineček výběžkatý, medyněk vlnatý, ovsík vyvýšený,

psárka luční, štírovník růžkatý, úročník lékařský

10 000

30 000

III bojínek hlíznatý, bojínek luční, Festulolium, jestřabina

východní, jílek vytrvalý, kostřava červená, kostřava drsnolistá,

kostřava luční, kostřava rákosovitá, kostřava ovčí, lipnice

bahenní, lipnice hajní, lipnice luční, lipnice smáčknutá,

metlice trsnatá, poháňka hřebenitá, srha laločnatá, srha

Aschersonova

7 000

21 000

IV jílek hybridní, jílek mnohokvětý italský, jílek mnohokvětý

jednoletý, sveřep samužníkovitý, sveřep vzpřímený, sveřep

bezbranný, lesknice kanárská, lesknice rákosovitá

4 50013 500

Page 31: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Druh Výnos kg/ha

Sklizňový rok

2014 2015 2016

Bojínek luční 557 Dolina 723 Lema

Festulolium 1 815 Perun 1 124 Felina

Jílek mnohokvětý

italský

2 001 Excellent 2 008 Teanna 1 846 Teanna

Jílek mnohokvětý

jednoletý

2 507 Rožnovský 2 050 Jivet

Jílek vytrvalý 1 822 Mustang 1 183 Jaspis 1 264 Jaspis

Kostřava luční 810 Mewa 1 108 Otava 1 094 Otava

Kostřava červená 997 Laroma 1 392 Excellence

Tab . 12 Špičkové výnosy některých druhů trav a jetelovin v ČR v letech 2014 –2016 (podle výkazů o sklizni členů SPTJS)

Page 32: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Kostřava

rákosovitá

976 Scorpione 940 Scorpione

Lipnice luční 411 SR 2100 833 SR2100 758 SR21100

Ovsík vyvýšený 724 Rožnovský

Psineček veliký 321 Kita

Trojštět žlutavý 337 Horal

Jetel luční 639 Tempus 649 Callisto 712 Bonus

Jetel nachový 1 091 Contea 959 Kardinál 987 Kardinál

Vojtěška setá 644 Zuzana 481 Morava 547 Pálava

Špičkové výnosy některých druhů trav a jetelovin v ČR v letech 2014 – 2016(podle výkazů o sklizni členů SPTJS)

Page 33: Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin · Radosti a strasti našeho současného semenářství pícnin doc. Ing. ohumír aga ... ojínek luční 557 Dolina

Závěr• semenářské porosty trav a jetelů by z mnoha důvodů

neměly zmizet z našich polí• ČR má dobré přírodní podmínky pro travní a jetelové

semenářství• SPTJS bude pečlivě vyhodnocovat dopad dotačních

opatření na produkci semen pícnin• SPTJS bude nadále společně s pěstiteli, ČMŠSA a AK

usilovat o zlepšení situace v semenářství pícnin

PF 2018