Top Banner
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw DG K PL RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 23 lutego 2012 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0262 (COD) 18144/1/11 REV 1 COMER 248 PESC 1603 CONOP 89 ECO 151 UD 355 ATO 157 CODEC 2315 PARLNAT 339 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania - Przyjęte przez Radę w dniu 21 lutego 2012 r.
521

RADA UNII EUROPEJSKIEJ - europarl.europa.eu

Feb 19, 2022

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RADARADA UNII EUROPEJSKIEJ
Midzyinstytucjonalny numer referencyjny:
18144/1/11 REV 1
COMER 248 PESC 1603 CONOP 89 ECO 151 UD 355 ATO 157 CODEC 2315 PARLNAT 339
AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjcia
ROZPORZDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniajcego rozporzdzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiajce wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, porednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania - Przyjte przez Rad w dniu 21 lutego 2012 r.
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 1 DG K PL
ROZPORZDZENIE
z dnia
wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, porednictwa i tranzytu
w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzgldniajc Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególnoci jego art. 207 ust. 2,
uwzgldniajc wniosek Komisji Europejskiej,
stanowic zgodnie ze zwyk procedur ustawodawcz1,
1 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 19 wrzenia 2011 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzdowym) oraz decyzja Rady z dnia … .
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 2 DG K PL
a take majc na uwadze, co nastpuje:
(1) Rozporzdzenie (WE) nr 428/20091 wprowadzio wymóg skutecznej kontroli produktów
podwójnego zastosowania (wcznie z oprogramowaniem i technologi) podczas wywozu
z Unii, tranzytu przez Uni lub dostawy do pastwa trzeciego w wyniku usug
porednictwa wiadczonych przez porednika majcego miejsce pobytu lub siedzib
w Unii.
(2) Aby umoliwi pastwom czonkowskim oraz Unii wypenianie ich zobowiza
midzynarodowych, w zaczniku I do rozporzdzenia (WE) nr 428/2009 ustanowiono
wspólny wykaz produktów podwójnego zastosowania, o których mowa w art. 3 tego
rozporzdzenia, który wprowadza w ycie uzgodnion na szczeblu midzynarodowym
kontrol podwójnego zastosowania. Zobowizania te podjto w ramach uczestnictwa
w Grupie Australijskiej, Reimie Kontrolnym Technologii Rakietowych, Grupie
Dostawców Jdrowych (NSG), porozumieniu z Wassenaar oraz Konwencji o zakazie
prowadzenia bada, produkcji, skadowania i uycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu
jej zapasów.
(3) Rozporzdzenie (WE) 428/2009 przewiduje, e lista zawarta w zaczniku I ma by
aktualizowana zgodnie z odpowiednimi zobowizaniami i obowizkami oraz wszelkimi
ich modyfikacjami, które pastwa czonkowskie przyjy jako czonkowie
midzynarodowych systemów nieproliferacyjnych i porozumie w sprawie kontroli
wywozu lub w drodze ratyfikacji stosownych traktatów midzynarodowych.
1 Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1.
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 3 DG K PL
(4) Naley zmieni zacznik I do rozporzdzenia (WE) nr 428/2009, aby uwzgldni zmiany
uzgodnione w ramach Grupy Australijskiej, Grupy Dostawców Jdrowych, Reimu
Kontrolnego Technologii Rakietowych oraz porozumienia z Wassenaar po przyjciu tego
rozporzdzenia.
(5) W celu uatwienia stosowania odesa przez organy kontroli wywozu i podmioty, naley
opublikowa uaktualnion i skonsolidowan wersj zacznika I do rozporzdzenia (WE)
nr 428/2009.
PRZYJMUJ NINIEJSZE ROZPORZDZENIE:
Artyku 1
Zacznik I do rozporzdzenia (WE) nr 428/2009 zastpuje si tekstem znajdujcym si
w zaczniku do niniejszego rozporzdzenia.
Artyku 2
Urzdowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporzdzenie wie w caoci i jest bezporednio stosowane we wszystkich pastwach
czonkowskich.
Przewodniczcy Przewodniczcy
ZACZNIK
WYKAZ PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA
i technologii podwójnego zastosowania, w tym przez Porozumienie z Wassenaar, Reim Kontrolny
Technologii Rakietowych (MTCR), Grup Dostawców Jdrowych (GDJ), Grup Australijsk
i Konwencj o Zakazie Broni Chemicznej (CWC).
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 2 ZACZNIK DG K PL
SPIS TRECI
Kategoria 1 Materiay specjalne i zwizane z nimi urzdzenia
Kategoria 2 Przetwarzanie materiaów
Kategoria 6 Czujniki i lasery
Kategoria 7 Nawigacja i awionika
Kategoria 8 Urzdzenia okrtowe
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 3 ZACZNIK DG K PL
UWAGI OGÓLNE DO ZACZNIKA I:
1. W przypadku towarów, które s zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowa
wojskowych, naley sprawdzi take odpowiedni wykaz kontrolny uzbrojenia
publikowany w danym pastwie czonkowskim. Odsyacz, który mówi „ZOB. TAKE
WYKAZ UZBROJENIA”, odnosi si do tych wykazów.
2. Cel kontroli przewidzianej w niniejszym wykazie nie moe by omijany przez
eksportowanie jakichkolwiek towarów niepodlegajcych kontroli (cznie z instalacjami)
zawierajcych jeden lub wicej skadników podlegajcych kontroli, gdy kontrolowany
skadnik lub skadniki s zasadniczymi elementami tych towarów i moliwe jest ich
wydzielenie lub zastosowanie do innych celów.
N.B.: Przy rozstrzyganiu, czy kontrolowany skadnik lub czci skadniki maj by
uwaane za elementy zasadnicze, konieczne jest rozwaenie czynników: iloci,
wartoci, zawartoci technologicznego know–how i innych szczególnych
okolicznoci, które mog zdecydowa, e kontrolowany skadnik lub skadniki s
zasadniczymi elementami dostarczanych towarów.
3. Towary wymienione w niniejszym wykazie obejmuj zarówno towary nowe, jak
i uywane.
4. W niektórych przypadkach podana jest nazwa i numer CAS chemikaliów. Wykaz ma
zastosowanie do chemikaliów o tym samym wzorze strukturalnym (w tym do hydratów),
niezalenie od nazwy i numeru CAS. Numery CAS s podane, by uatwia identyfikacj
danych chemikaliów lub mieszanin, bez wzgldu na nomenklatur. Numery CAS nie mog
by stosowane jako jedyne ródo informacji suce do identyfikacji chemikaliów, gdy
niektóre postacie wymienionych chemikaliów maj róne numery CAS, a mieszaniny
zawierajce chemikalia wymienione w wykazie mog take mie róne numery CAS.
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 4 ZACZNIK DG K PL
UWAGA DO TECHNOLOGII JDROWEJ (UdTJ):
(Czyta cznie z grup E kategorii 0)
„Technologia” bezporednio zwizana z którymikolwiek towarami wymienionymi w kategorii
0 objta jest kontrol zgodnie z postanowieniami kategorii 0.
„Technologia”, która jest „niezbdna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „uytkowania” towarów
objtych kontrol, pozostaje pod tak sam kontrol nawet wtedy, gdy moe by stosowana do
towarów nieobjtych tak kontrol.
Zgoda na wywóz okrelonych towarów upowania równie do wywozu do tego samego
uytkownika minimalnej „technologii” wymaganej dla zainstalowania, eksploatacji, utrzymania
i naprawy tych towarów.
publiczn” lub zwizanych z „podstawowymi badaniami naukowymi”.
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 5 ZACZNIK DG K PL
UWAGA OGÓLNA DO TECHNOLOGII (UOdT):
(Czyta cznie z grup E kategorii od 1 do 9)
Wywóz „technologii”, która jest „niezbdna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „uytkowania”
towarów wymienionych w kategoriach od 1 do 9, podlega kontroli na warunkach podanych
w kadej z tych kategorii.
„Technologia”, która jest „niezbdna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „uytkowania” towarów
objtych kontrol, pozostaje pod tak sam kontrol nawet wtedy, gdy moe by stosowana do
towarów nieobjtych tak kontrol.
wywóz.
N.B.: Powysze nie zwalnia od kontroli „technologii” wymienionych w pozycjach
1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. i 8E002.b.
Kontrola transferu „technologii” nie ma zastosowania do informacji „bdcych wasnoci
publiczn”, zwizanych z „podstawowymi badaniami naukowymi” lub minimum informacji
koniecznych przy skadaniu wniosków patentowych.
UWAGA OGÓLNA DO OPROGRAMOWANIA (UOdO):
(Niniejsza uwaga jest nadrzdna w stosunku do kontroli okrelonych w grupie D kategorii od 0
do 9.)
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 6 ZACZNIK DG K PL
Kategorie 0 do 9 niniejszego wykazu nie obejmuj kontrol „oprogramowania”, które jest:
a. ogólnie dostpne poprzez:
1. sprzeda gotowego oprogramowania w punktach sprzeday detalicznej bez adnych
ogranicze w wyniku:
d. transakcji realizowanych na zamówienie telefoniczne; oraz
2. przygotowanie do samodzielnej instalacji przez uytkownika bez koniecznoci
dalszej znacznej pomocy ze strony sprzedawcy; lub
N.B. Punkt a. uwagi ogólnej do oprogramowania nie zwalnia od kontroli
„oprogramowania” wymienionego w kategorii 5 – cz 2 („Bezpieczestwo
informacji”).
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 7 ZACZNIK DG K PL
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 8 ZACZNIK DG K PL
AKRONIMY I SKRÓTY UYWANE W NINIEJSZYM ZACZNIKU
Akronimy lub skróty uyte jako zdefiniowany termin znajduj si w „Definicjach terminów uytych
w niniejszym Zaczniku”.
AHRS ukady informujce o pooeniu i kursie
AISI Amerykaski Instytut elaza i Stali
ALU jednostka arytmetyczno - logiczna
ASTM Amerykaskie Towarzystwo Materiaoznawcze
ATC kontrola ruchu lotniczego
AVLIS instalacje do rozdzielania izotopów za pomoc „laserów” w parach
atomowych
CDU jednostka sterowania i wywietlania
CEP krg równego prawdopodobiestwa
CNTD rozkad termiczny z regulowanym zarodkowaniem
CRISLA reakcja chemiczna wywoana selektywn laserow aktywacj izotopów
CVD osadzanie chemiczne z pary
CW wojna chemiczna
DME radiodalmierz
EBU Europejska Unia Nadawców
ECM elektromechaniczne techniki obróbki
ECR rezonans elektronowo - cyklotronowy
EIA Stowarzyszenie Przemysu Elektronicznego
FFT szybka transformata Fouriera
GPS globalny system lokalizacji
HBT tranzystory heterobipolarne
HEMT tranzystory o wysokiej ruchliwoci elektronów
ICAO Midzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego
IEC Midzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
IFOV chwilowe pole widzenia
IRIG grupa oprzyrzdowania midzyzakresowego
ISA midzynarodowa atmosfera wzorcowa
ISO Midzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
ITU Midzynarodowy Zwizek Telekomunikacyjny
JIS Japoska Norma Przemysowa
MAC kod uwierzytelniania wiadomoci
Mach stosunek prdkoci obiektu do prdkoci dwiku (od nazwiska Ernsta
Macha)
MLS mikrofalowe systemy ldowania
MTBF redni czas midzyawaryjny
MTTF redni czas do awarii
NBC jdrowy, biologiczny i chemiczny
NDT badanie nieniszczce
PIN osobisty numer identyfikacyjny
ppm czci na milion
PSD gsto widmowa mocy
SACMA Stowarzyszenie Dostawców Wysokojakociowych Materiaów
Kompozytowych
SC monokryszta
SMPTE Stowarzyszenie Inynierów Filmowych i Telewizyjnych
SRA warsztatowy zespó wymienny
SRM metody zalecane przez SACMA
SSB pojedyncza wstga boczna
SSR radar wtórnego nadzorowania
TIR cakowity wskazany odczyt
YAG granat itrowo - aluminiowy
DEFINICJE TERMINÓW UYWANYCH W NINIEJSZYM ZACZNIKU:
Definicje terminów w ‘cudzysowie pojedynczym’ podano w uwadze technicznej do odpowiedniej
pozycji.
N.B.: Odnoniki do kategorii podano w nawiasach po zdefiniowanym terminie.
„Aktywacja kryptograficzna” (5) oznacza dowoln technik, która aktywuje lub umoliwia funkcje
kryptograficzne za pomoc bezpiecznego mechanizmu zastosowanego przez producenta danego
artykuu i jest w sposób niepowtarzalny zwizana z tym artykuem lub z klientem, na którego
potrzeby aktywuje lub umoliwia si funkcje kryptograficzne (np. klucz licencyjny powizany
z numerem seryjnym lub instrument uwierzytelniajcy jak np. certyfikat z podpisem cyfrowym).
Uwaga techniczna:
Techniki i mechanizmy „aktywacji kryptograficznej” mog by realizowane w postaci
sprztu, „oprogramowania” lub „technologii”.
szyfrowania i deszyfrowania.
kluczami.
Algorytm kryptograficzny, w którym stosuje si identyczne klucze do szyfrowania i deszyfrowania.
N.B.: Powszechnym zastosowaniem „algorytmu symetrycznego” jest utajnianie danych.
„Analizatory sygnaów” (3)
Urzdzenia do pomiaru i pokazywania podstawowych parametrów sygnaów o jednej
czstotliwoci, bdcych skadowymi sygnaów wieloczstotliwociowych.
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 14 ZACZNIK DG K PL
„Analizatory sygnaów dynamicznych” (3)
„Analizatory sygnaów”, w których zastosowano techniki cyfrowego próbkowania i przeksztacania
w celu utworzenia obrazu widma Fouriera danej postaci fali, cznie z informacjami o jej
amplitudzie i fazie.
„APP” (4) – zob. „Skorygowana wydajno szczytowa”.
„Atomizacja gazowa” (1)
Proces rozpylania strumienia stopionego metalu na kropelki o rednicy 500 µm lub mniejszej za
pomoc strumienia gazu o wysokim cinieniu.
„Atomizacja próniowa” (1)
Proces rozpylania strumienia stopionego metalu na kropelki o rednicy 500 µm lub mniejszej
poprzez szybkie uwolnienie rozpuszczonego gazu w warunkach podcinienia.
„Atomizacja rotacyjna” (1)
Proces rozpylania strumienia lub jeziorka stopionego metalu na kropelki o rednicy 500 µm lub
mniejszej za pomoc siy odrodkowej.
„Automatyczne ledzenie celu” (6)
rzeczywistym ekstrapolowanej wartoci najbardziej prawdopodobnego pooenia celu.
„Banda” (9) oznacza element skadowy piercienia stacjonarnego (jednolity lub o budowie
segmentowej) zamocowany na powierzchni wewntrznej korpusu turbiny lub element znajdujcy
si na kocówce opatki turbiny, który suy przede wszystkim jako uszczelnienie gazodynamiczne
midzy elementami stacjonarnymi a wirujcymi.
„Bezpilotowy statek powietrzny” („UAV”) (9)
Kady statek powietrzny zdolny do wzniesienia si w powietrze i kontynuowania kontrolowanego
lotu i nawigacji bez obecnoci ludzi na pokadzie.
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 15 ZACZNIK DG K PL
„Bicie promieniowe” (odchylenie od waciwego ruchu) (2)
Promieniowe przemieszczenie gównego wrzeciona w cigu jednego obrotu, mierzone
w paszczynie prostopadej do osi wrzeciona w punkcie znajdujcym si na zewntrznej lub
wewntrznej badanej powierzchni obrotowej. (Zob.: ISO 230 cz 1–1986, paragraf 5.61).
„Bicie osiowe” (2)
prostopadej do czoa wrzeciona, w punkcie ssiadujcym z obwodem czoa wrzeciona (Zob.: ISO
230 Cz 1–1986, paragraf 5.63).
„Bezporednie wytaczanie hydrauliczne” (2)
dziaajca bezporednio na powierzchni obrabianego przedmiotu.
„Bdce wasnoci publiczn” (UOdT UdTJ UOdO)
W odniesieniu do niniejszego dokumentu oznacza „technologi” lub „oprogramowanie” dostpne
bez adnych ogranicze co do ich dalszego rozpowszechniania (ograniczenia wynikajce z praw
autorskich nie wykluczaj uznania „technologii” lub „oprogramowania” za „bdce wasnoci
publiczn”).
Elektroniczny system sterowania turbin gazow lub silnikami o zoonym cyklu, wykorzystujcy
komputer cyfrowy do kontroli parametrów niezbdnych do regulacji siy cigu silnika lub mocy
wyjciowej na wale w caym zakresie pracy silnika, od pocztku dozowania paliwa do odcicia jego
dopywu.
„Cakowita gsto prdu” (3)
Cakowita liczba amperozwojów w cewce (tj. suma liczby zwojów pomnoona przez maksymalne
natenie prdu przenoszone przez kady zwój) podzielona przez cakowity przekrój poprzeczny
cewki (skadajcej si z wókienek nadprzewodzcych, matrycy metalowej, w której osadzone s
wókienka nadprzewodzce, materiau stanowicego obudow, kanaów chodzcych itp.).
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 16 ZACZNIK DG K PL
„Cakowita szybko transmisji danych cyfrowych” (5)
Liczba bitów, cznie z bitami kodowymi linii, bitami nieinformacyjnymi i podobnymi,
przepywajcych w jednostce czasu pomidzy odpowiednimi urzdzeniami w cyfrowym systemie
transmisji.
„Chwilowa szeroko pasma” (3, 5, 7)
Szeroko pasma, w którym moc wyjciowa pozostaje na staym poziomie z dokadnoci do 3 dB
bez regulacji innych parametrów roboczych.
„Cyrkulacyjne ukady równowaenia momentu lub cyrkulacyjne ukady sterowania kierunkiem” (7)
Ukady, w których przepyw powietrza wokó powierzchni aerodynamicznych jest wykorzystywany
do zwikszenia powstajcych na nich si lub do kierowania nimi.
„Cywilne statki powietrzne” (1, 3, 4, 7)
„Statki powietrzne” wymienione i okrelone przez organy lotnictwa cywilnego w podawanych do
wiadomoci publicznej wykazach wiadectw zdatnoci do lotu jako zdatne do uytkowania do
komercyjnych celów cywilnych na liniach wewntrznych i zewntrznych lub do legalnych celów
cywilnych, prywatnych lub zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej.
N.B.: Zob. równie ”statek powietrzny”.
„Czas przeczania czstotliwoci” (3, 5)
Czas (tj. opónienie), jakiego potrzebuje sygna przy przeczaniu si z pocztkowej zgodnej ze
specyfikacjami czstotliwoci wyjciowej, eby osign zgodn ze specyfikacjami kocow
czstotliwo wyjciow na poziomie zadanym lub w przedziale ±0,05 % wokó tego poziomu.
Produkty, których zgodna ze specyfikacjami czstotliwo mieci si w przedziale wszym ni
±0,05 % wokó ich czstotliwoci rodkowej, definiowane s jako niezdolne do przeczania.
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 17 ZACZNIK DG K PL
„Czas trwania impulsu” (6)
Czas trwania impulsu „lasera” mierzony na poziomie poowy natenia penej szerokoci (FWHI).
„Czas trwania emisji lasera” (def)
Czas, w którym „laser” emituje promieniowanie „lasera”, który dla „laserów impulsowych”
oznacza czas emitowania pojedynczego impulsu lub serii kolejnych impulsów.
„Czas ustalania” (3)
Podczas przeczania przetwornika z jednego poziomu na drugi czas potrzebny do otrzymania na
wyjciu wartoci rónicej si o poow bitu od wartoci kocowej.
„Czuo promieniowania” (6)
Czuo promieniowania (mA/W) = 0,807 x (dugo fali w nm) x sprawno kwantowa (QE).
Uwaga techniczna:
Sprawno kwantow wyraa si zwykle w postaci procentowej; jednake do celów
niniejszego wzoru sprawno kwantowa wyraona jest jako liczba dziesitna mniejsza ni
jeden, np. 78 % to 0,78.
„Dokadno” (2, 6)
„Element o podstawowym znaczeniu” (4)
W odniesieniu do kategorii 4, dany element jest „elementem o podstawowym znaczeniu”, jeeli
warto jego wymiany stanowi ponad 35 % cakowitej wartoci systemu, w którego skad wchodzi.
Warto elementu jest cen pacon za element przez producenta systemu lub przez firm
montujc system. Warto cakowita jest zwyk cen sprzeday osobom postronnym w miejscu
produkcji lub w miejscu przygotowywania wysyek towarów.
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 18 ZACZNIK DG K PL
„Formowanie ekstrakcyjne z fazy stopionej” (1)
Technika ‘gwatownego krzepnicia’ i ekstrahowania wyrobu stopowego podobnego do wstgi,
polegajca na zanurzaniu krótkiego odcinka wirujcego ochodzonego bloku w wannie stopionego
stopu metalowego.
z szybkoci powyej 1 000 K/s.
„Formowanie rotacyjne z fazy stopionej” (1)
Technika „gwatownego krzepnicia” polegajca na uderzaniu strumienia stopionego metalu
w wirujcy chodzony blok, wskutek czego powstaje wyrób w postaci patków, wstgi lub
prcików.
z szybkoci powyej 1 000 K/s.
„Formowanie w stanie nadplastycznym” (1, 2)
Technika odksztacania termicznego metali, których wyduenie cakowite do zerwania, mierzone
w temperaturze pokojowej tradycyjnymi technikami badania wytrzymaoci na rozciganie,
w normalnych warunkach, jest bardzo mae (poniej 20 %); jej celem jest co najmniej dwukrotne
powikszenie tych wartoci podczas obróbki.
„Gsto zastpcza” (6)
Masa elementu optycznego na jednostk pola powierzchni optycznej rzutowanej na powierzchni
optyczn.
a. dla izotopów plutonu i uranu-233 – mas izotopu w gramach;
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 19 ZACZNIK DG K PL
b. dla uranu wzbogaconego do poziomu 1 % lub wicej izotopu uranu-235 – mas
pierwiastka w gramach pomnoon przez kwadrat jego wzbogacenia wyraonego
w postaci uamka dziesitnego udziau wagowego izotopu U-235;
c. dla uranu wzbogaconego w izotop uranu-235 do poziomu poniej 1 procenta – mas
pierwiastka w gramach pomnoon przez 0,0001;
„Hybrydowy ukad scalony” (3)
wszystkie wymienione poniej cechy:
a. Posiada co najmniej jedno urzdzenie nieobudowane;
b. Zastosowano w nim typowe metody czenia stosowane podczas produkcji ukadów
scalonych;
c. Mona je wymienia tylko w caoci; oraz
d. W normalnych warunkach nie mona go rozmontowa.
N.B. 1: ‘Element ukadu’: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna cz ukadu
elektronicznego, na przykad jedna dioda, jeden tranzystor, jeden rezystor, jeden
kondensator itp.
N.B. 2: ‘Skadnik dyskretny’: ‘element ukadu’ w oddzielnej obudowie z wasnymi
kocówkami wyjciowymi.
„Immunotoksyna” (1)
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 20 ZACZNIK DG K PL
„Instalacje do naprowadzania” (7)
Systemy scalajce proces pomiaru i obliczania pooenia pojazdu i jego prdkoci (tj. nawigacj)
z obliczeniami i wysyaniem polece do systemów sterowania lotem pojazdu w celu skorygowania
jego toru lotu.
„Urzdzenia produkcyjne” i specjalnie do nich opracowane oprogramowanie, wbudowane
w instalacje w celu „rozwoju” lub do jednej lub wicej faz „produkcji”.
„Izolacja” (9)
Pojcie stosowane do podzespoów silnika rakietowego, tj. osony, dyszy, wlotów, zamkni oson,
obejmujce utrwalone lub póutrwalone maty kauczukowe zawierajce materia ogniotrway lub
izolacyjny. Mona je równie stosowa na klatki lub klapy odprajce.
„Izolowane ywe kultury” (1)
ywe kultury w postaci upionej i w postaci suchych preparatów.
„Izostatyczne zagszczanie na gorco” (2)
Technika cinieniowania odlewu w temperaturach powyej 375 K (102°C) w zamknitej formie za
pomoc rónych czynników (gaz, ciecz, czstki stae itp.), której celem jest wytworzenie
jednakowej siy we wszystkich kierunkach w celu zmniejszenia lub wyeliminowania jam
wewntrznych w odlewie.
„Kt bdzenia losowego” (7)
Narastanie bdu ktowego w czasie, spowodowane biaym szumem w prdkoci ktowej. (IEEE
STD 528–2001).
„Klasy kosmicznej” (3, 6, 8)
Odnosi si do produktów projektowanych, wytwarzanych i testowanych w taki sposób, eby
speniay specjalne wymagania elektryczne, mechaniczne lub rodowiskowe, zwizane z ich
stosowaniem podczas wystrzeliwania i wykorzystywania satelitów lub urzdze latajcych na
duych wysokociach, od 100 km wzwy.
„Kod wynikowy” (9)
„Kod ródowy (lub jzyk ródowy) ” (6, 7, 9)
Wygodny sposób wyraenia jednego lub kilku procesów, który moe by przeksztacony przez
system programowania w posta dajc si wykona na urzdzeniu („kod wynikowy” (lub jzyk
wynikowy)).
Automatyczne sterowanie zmiennymi stanu „statku powietrznego” i toru lotu dla zrealizowania
zadania bojowego odpowiednio do zmian w czasie rzeczywistym danych dotyczcych celu,
zagroe lub innych „statków powietrznych”.
„Kompresja impulsów” (6)
korzyci wynikajcych z wysokiej energii impulsu.
„Komputer cyfrowy” (4, 5)
Urzdzenie zdolne do wykonywania, w postaci jednej lub kilku zmiennych dyskretnych, wszystkich
poniszych funkcji:
b. Zapamitywanie danych lub instrukcji na trwaych lub nietrwaych (zapis usuwalny)
urzdzeniach pamiciowych;
c. Przetwarzanie danych za pomoc zapamitanej sekwencji instrukcji, któr mona
modyfikowa; oraz
„Komputer neuronowy” (4)
moliwoci sprztowego modulowania znaczenia i liczby pocze pomidzy wieloma elementami
obliczeniowymi w oparciu o poprzednie dane.
„Komputer optyczny” (4)
urzdzeniach optycznych.
„Komputer z dynamiczn modyfikacj tablic” (4)
Komputer, w którym przepyw i modyfikacja danych s dynamicznie sterowane przez uytkownika
na poziomie bramek logicznych.
Przekazywanie lub komutacja sygnaów w postaci optycznej bez przetwarzania na sygnay
elektryczne.
„Krg Równego Prawdopodobiestwa” (CEP) (7)
Jest to miara dokadnoci wyraana jako promie okrgu ze rodkiem w miejscu znajdowania si
celu, w który wpada 50 % adunków uytecznych, przy okrelonym zasigu.
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 23 ZACZNIK DG K PL
„Kryptografia” (5)
ukrycia zawartych w nich informacji, zapobiegania moliwoci niepostrzeonego ich
modyfikowania lub uniemoliwienia dostpu do nich osobom niepowoanym. „Kryptografia”
ogranicza si do przeksztacania informacji za pomoc jednego lub wikszej liczby ‘tajnych
parametrów’ (np. szyfrów) lub zwizanego z tym zarzdzania kluczami.
N.B.: ‘Tajny parametr’: warto staa lub klucz trzymany w tajemnicy przed osobami
postronnymi lub znany wycznie pewnej grupie osób.
„Kryptografia kwantowa” (5)
optyki kwantowej, kwantowej teorii pola lub elektrodynamiki kwantowej).
„Laser” (0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9)
Zespó elementów wytwarzajcy wizk wiata spójnego zarówno w przestrzeni, jak i w czasie,
wzmocnion za pomoc stymulowanej emisji promieniowania.
N.B.: Zob. równie: „Laser chemiczny”
„Laser o super wysokiej mocy”,
„Laser z przekazaniem energii”,
„Laser chemiczny” (6)
„Laser”, w którym wzbudzanie czynnika nastpuje za pomoc energii pochodzcej z reakcji
chemicznej.
„Laser impulsowy” (6)
„Laser”, w którym „czas trwania impulsu” jest równy lub mniejszy ni 0,25 s.
„Laser o fali cigej” (6)
„Laser” dajcy nominalnie sta energi wyjciow w czasie duszym ni 0,25 s.
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 24 ZACZNIK DG K PL
„Laser o super wysokiej mocy” („SUPL.”) (6)
„Laser”, który moe dostarczy energi wyjciow (cakowit lub czciow) powyej 1 kJ w cigu
50 ms lub taki, którego moc przecitna lub moc w przypadku fali cigej wynosi powyej 20 kW.
„Laser z przekazaniem energii” (6)
„Laser”, w którym czynnik emitujcy promieniowanie laserowe jest wzbudzany dziki transferowi
energii wskutek zderze atomów lub moleku, niebiorcych udziau w akcji laserowej, z atomami
lub molekuami czynnika emitujcego promieniowanie laserowe.
„Liniowo” (2)
parametru rzeczywistego (przecitnej wartoci górnego i dolnego odczytu na skali), w kierunku
dodatnim lub ujemnym, od linii prostej poprowadzonej w taki sposób, eby maksymalne odchylenia
zostay wyrównane i zminimalizowane.
przenosi, za pomoc komunikatów etykietowanych, informacje sygnaowe dotyczce wielu
ukadów lub rozmów oraz inne informacje, np. stosowane do obsugi sieci.
„Magnetometry” (6)
„Manipulatory” (2)
oprzyrzdowanie zamontowane na podstawowej (bazowej) pycie na kocu ramienia
manipulacyjnego „robota”.
energii procesowej lub czujnika do przedmiotu obrabianego.
„Materia kompozytowy” (1, 2, 6, 8, 9)
„Matryca” oraz dodatkowa faza lub dodatkowe fazy, skadajce si z czstek, wókienek, wókien
lub dowolnej ich kombinacji, dodawanych w okrelonym celu lub celach.
„Materiay energetyczne” (1)
Substancje lub mieszanki wchodzce w reakcje chemiczne, by uwolni energi potrzebn do ich
zamierzonego zastosowania. Podklasami materiaów energetycznych s „materiay wybuchowe”,
„materiay pirotechniczne” i „paliwa”.
„Materiay wybuchowe” (1)
Stae, cieke lub gazowe substancje lub mieszaniny substancji, które maj za zadanie detonowa
w charakterze adunku inicjujcego, detonatora poredniego lub adunku gównego w gowicach
bojowych, w robotach rozbiórkowych lub w innych zastosowaniach.
„Materiay odporne na korozyjne dziaanie UF6” (0)
Mog nimi by mied, stal nierdzewna, glin, tlenek glinu, stopy glinu, nikiel lub stop zawierajcy
60 % wagowych lub wicej niklu oraz odporne na dziaanie UF6 fluorowane polimery
wglowodorowe, stosownie do rodzaju procesu separacji.
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 26 ZACZNIK DG K PL
„Materiay wókniste lub wókienkowe” (0, 1, 8)
Termin „materia wóknisty lub wókienkowy” obejmuje nastpujce pojcia:
a. „Wókna elementarne” o strukturze cigej;
b. „Przdza” i „rowing” o strukturze cigej;
c. „Tamy”, tkaniny, maty i oploty o strukturze bezadnej;
d. Wókna cite na drobne kawaki, wókna pocite na dusze odcinki oraz spójne
maty z wókien;
f. Pulpa z poliamidu aromatycznego.
„Matryca” (1, 2, 8, 9)
W zasadzie faza o strukturze cigej wypeniajca przestrze pomidzy czstkami, wiskerami lub
wóknami.
Paska warstwa o strukturze liniowej lub dwuwymiarowej lub poczenie takich paskich warstw,
zoonych z oddzielnych elementów detekcyjnych, z elektronicznym urzdzeniem odczytujcym
lub bez, pracujca w paszczynie ogniskowej.
N.B.: Definicja ta nie obejmuje stosu pojedynczych elementów detekcyjnych ani detektorów
dwu–, trzy– lub czteroelementowych, pod warunkiem e w elemencie nie s
realizowane opónienie ani integracja
„Mierniki gradientu magnetycznego” (6)
Przyrzdy do wykrywania zmian przestrzennych pól magnetycznych ze róde zewntrznych
w stosunku do przyrzdu pomiarowego. Skadaj si z wielu „magnetometrów” i przynalenych
ukadów elektronicznych, sucych do pomiaru gradientu pola magnetycznego.
NB.: Zob. równie „Miernik gradientu magnetycznego waciwego”.
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 27 ZACZNIK DG K PL
„Miernik gradientu magnetycznego waciwego” (6)
Pojedynczy element do pomiaru gradientu pola magnetycznego oraz zwizane z nim urzdzenia
elektroniczne, sucy do pomiaru gradientu pola magnetycznego.
N.B.: Zob. równie „Miernik gradientu magnetycznego”.
„Mieszanina chemiczna” (1) oznacza produkt stay, pynny lub gazowy skadajcy si z dwóch lub
wicej skadników, które nie reaguj ze sob w warunkach, w których mieszanina jest
przechowywana.
wytworzenia mieszanki wókien wzmacniajcych z „matryc”, majcej w caoci form wóknist.
„Mikroorganizmy” (1, 2)
zmodyfikowane, w postaci „izolowanych ywych kultur” lub materiau zawierajcego ywe
organizmy, który rozmylnie zaszczepiono lub zakaono takimi kulturami.
„Moc szczytowa” (6)
„Modu waciwy” (0, 1, 9)
Modu Younga w paskalach (1 paskal = 1 N/m2) podzielony przez ciar waciwy w N/m3,
mierzony w temperaturze (296 ± 2) K ((23 ± 2)°C) i przy wilgotnoci wzgldnej (50 ± 5) %.
„Monolityczny ukad scalony” (3)
Poczenie ‘elementów obwodu’ czynnych lub biernych lub obu rodzajów, o nastpujcych cechach
charakterystycznych:
osadzania w pojedynczym póprzewodzcym kawaku materiau, tzw. chipie lub na
nim;
b. mona je traktowa jak element niepodzielny; oraz
c. realizuje funkcj(e) obwodu.
N.B.: ’Element obwodu’: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna cz ukadu
elektronicznego, taka jak jedna dioda, tranzystor, rezystor, kondensator itp.
„Monospektralne czujniki obrazowe” (6)
Czujniki pozwalajce na zbieranie danych obrazowych z pojedynczego pasma widma dyskretnego.
„Moliwo programowania przez uytkownika” (6)
Moliwo wprowadzania, modyfikacji lub wymiany „programów” przez uytkownika na innej
drodze ni poprzez:
b. Ustawianie sterowania funkcjami, w tym wprowadzanie parametrów.
„Nadprzewodniki” (1, 3, 5, 6, 8)
Materiay: tj. metale, stopy lub zwizki, które mog cakowicie straci swoj oporno, tj. które mog
uzyska nieskoczon przewodno elektryczn i przewodzi prd elektryczny o bardzo wysokich
nateniach bez wytwarzania ciepa Joule'a.
N.B.: „Nadprzewodzcy” stan materiau jest indywidualnie scharakteryzowany
„temperatur krytyczn”, krytycznym polem magnetycznym, bdcym funkcj
temperatury, oraz krytyczn gstoci prdu, która jest funkcj zarówno pola
magnetycznego, jak i temperatury.
„Nadstopy” (2, 9)
Stopy na osnowie niklu, kobaltu lub elaza o bardzo wysokiej wytrzymaoci w porównaniu
z innymi stopami serii AISI 300 w temperaturach powyej 922 K (649°C), w skrajnych warunkach
rodowiskowych i eksploatacyjnych.
Systemy oparte na danych z wielu róde uprzednio zmierzonych danych geograficznych
zintegrowanych w celu uzyskania dokadnych informacji nawigacyjnych w warunkach
dynamicznych. Do róde danych nale mapy batymetryczne, mapy nieba, mapy grawitacji, mapy
magnetyczne lub trójwymiarowe cyfrowe mapy terenowe.
„Niepewno pomiarowa” (2)
prawidowej ley zmienna pomiarowa. W jego skad wchodz niedajce si skorygowa odchylenia
systematyczne, niedajcy si skorygowa luz oraz odchylenia losowe (Zob.: ISO 10360–2 lub
VDI/VDE 2617).
„Niezbdne” (UOdT 1–9)
W odniesieniu do „technologii” dotyczy tylko tej czci „technologii”, która jest szczególnie
odpowiedzialna za osignicie lub przekroczenie wartoci parametrów, waciwoci lub funkcji
objtych kontrol. Taka „niezbdna” „technologia” moe by wspólna dla rónych produktów.
„Ochrona informacji” (4, 5)
dziaaniem. Obejmuje „kryptografi”, „aktywacj kryptograficzn”, ‘kryptoanaliz’, ochron przed
przypadkowym przekazywaniem sygnaów odnoszcych si do tajnych informacji oraz
zabezpieczanie komputerów.
N.B.: Kryptoanaliza‘: analiza systemów kryptograficznych lub ich wej i wyj w celu
uzyskania tajnych informacji lub danych, wczajc w to tajne teksty.
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 30 ZACZNIK DG K PL
„Odchylenie pooenia ktowego” (2)
Maksymalna rónica pomidzy pooeniem ktowym a rzeczywistym, bardzo dokadnie
zmierzonym pooeniem ktowym po obróceniu stou montaowego w stosunku do jego pooenia
pocztkowego. (Zob.: VDI/VDE 2617, Draft ‘Rotary tables on coordinate measuring machines’ –
Stoy obrotowe urzdze do pomiaru wspórzdnych).
„Odporno na bdy” (4)
zdolnoci do dziaania w okrelonym czasie.
„Ogniwo paliwowe” (8)
chemiczn bezporednio w prd stay.
„Opónienie sygnau bramki podstawowej” (3)
Warto opónienia sygnau odpowiadajca bramce podstawowej, uywanej w ‘rodzinie’
„monolitycznych ukadów scalonych”. Mona j wyznaczy, dla danej ‘rodziny’, jako opónienie
sygnau na bramk typow w ramach danej ‘rodziny’ lub jako typowe opónienie na bramk
w ramach danej ‘rodziny’.
N.B.1: Nie naley myli „opónienia sygnau bramki podstawowej” z opónieniem
wyjcia/wejcia zoonego „monolitycznego ukadu scalonego”.
N.B.2: Do ‘rodziny’ zalicza si wszystkie ukady scalone, których metody produkcji
i specyfikacje techniczne, z wyjtkiem ich odpowiednich funkcji, speniaj
wszystkie nastpujce kryteria:
b. Wspólna technologia projektowania i przetwarzania; oraz
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 31 ZACZNIK DG K PL
c. Wspólne charakterystyki podstawowe.
Zbiór jednego lub wikszej liczby „programów” lub ‘mikroprogramów’, utrwalony na dowolnym
materialnym noniku.
w specjalnej pamici, realizowanych po wprowadzeniu do rejestru instrukcji
specjalnej dla niej instrukcji odwoania.
„Optyczny ukad scalony” (3)
„Monolityczny ukad scalony” lub „hybrydowy ukad scalony”, zaopatrzony w co najmniej jedn
cz przeznaczon do dziaania jako fotoczujnik lub fotoemiter lub do wykonywania funkcji
optycznych lub elektrooptycznych.
trajektorii lotu oparta na zasadzie maksymalizacji osigów lub efektywnoci realizacji zadania.
„Pami operacyjna” (4)
Podstawowa pami na dane lub instrukcje szybko dostpna dla jednostki centralnej. Skada si
z pamici wewntrznej „komputera cyfrowego” oraz jednej z dodatkowych pamici o strukturze
hierarchicznej, takich jak pami podrczna (cache) lub pami dodatkowa z dostpem
niesekwencyjnym.
„Pastwa (nie) bdce stronami konwencji o zakazie broni chemicznej” (1) s to te Pastwa,
w których Konwencja o zakazie rozwijania, produkcji, skadowania i stosowania broni chemicznej
(nie) wesza w ycie.
„Pastwo uczestniczce” (7, 9)
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 32 ZACZNIK DG K PL
„Piksel aktywny” (6, 8)
realizacji funkcji fotoelektrycznych w odpowiedzi na promieniowanie wietlne
(elektromagnetyczne).
Kompletne systemy rakietowe i systemy bezpilotowych statków powietrznych, zdolne do
przenoszenia adunku uytecznego o masie co najmniej 500 kg na odlego co najmniej 300 km.
„Podjednostka toksyny” (1)
„Podoe” (3)
Pytka materiau gównego z naniesionymi poczeniami lub bez nich, na której lub wewntrz której
mona umieszcza ‘skadniki dyskretne’ lub ukady scalone lub oba z nich.
N.B.1: ‘Skadnik dyskretny’: ‘element obwodu’ w oddzielnej obudowie z wasnymi
kocówkami wyjciowymi
N.B.2: ‘Element obwodu’: pojedyncza, czynna lub bierna cz funkcjonalna ukadu
elektronicznego, taka jak jedna dioda, jeden tranzystor, jeden rezystor, jeden
kondensator, itp.
Prace dowiadczalne lub teoretyczne prowadzone gównie w celu uzyskania nowej wiedzy
o podstawach danego zjawiska lub obserwowalnych jego efektach, nienakierowane bezporednio na
konkretne cele lub zadania praktyczne.
„Podstawowe sterowanie lotem” (7)
momentu, tj. za pomoc aerodynamicznych powierzchni sterujcych lub sterowania wektorem
cigu.
„Pojazdy lejsze od powietrza” (9)
Balony i statki powietrzne, które s wypeniane gorcym powietrzem lub innymi gazami lejszymi
od powietrza, takimi jak hel lub wodór.
„Powtarzalno” (7)
Stopie zgodnoci powtarzanych pomiarów tej samej zmiennej w tych samych warunkach
operacyjnych w sytuacji, gdy pomidzy pomiarami wystpuj zmiany warunków lub przerwy
w dziaaniu (Zob.: IEEE STD 528–2001 (odchylenie standardowe wielkoci 1 sigma)).
„Póprodukt podoy” (6)
takich jak zwierciada lub okienka optyczne.
„Prasy izostatyczne” (2)
Urzdzenia umoliwiajce cinieniowanie zamknitych komór za pomoc rónych czynników roboczych
(gazu, cieczy, czstek staych, itp.) w celu wytwarzania w komorze we wszystkich kierunkach równych
cinie na obrabiany element lub materia.
„Preformy wókien wglowych” (1)
struktur skadowych przed uyciem „matrycy” do tworzenia „materiau kompozytowego”.
„Produkcja” (Wszystkie UOdT, UdTJ)
wytwarzanie, scalanie, monta (skadanie), kontrola, testowanie, zapewnienie jakoci.
„Profile o zmiennej geometrii” (7)
Profile, w których zastosowano klapy lub inne paszczyzny na krawdzi spywu lub sloty lub
osadzone przegubowo noski na krawdzi natarcia, którymi mona sterowa w locie.
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 34 ZACZNIK DG K PL
„Program” (2, 6)
Sekwencja instrukcji do realizacji procesu, majca posta wykonywaln lub dajca si przeksztaci
na wykonywaln przez komputer elektroniczny.
„Przecitna moc wyjciowa” (6)
Cakowita energia wyjciowa „lasera” wyraona w dulach podzielona przez „czas trwania emisji
lasera” w sekundach.
w przedziale kilku przej „laserowych”. „Laser” z selekcj liniow wytwarza dyskretne dugoci
fal w ramach jednego przejcia „laserowego” i nie jest uwaany za „przestrajalny”.
„Przetwarzanie sygnaów” (3, 4, 5, 6)
Przetwarzanie sygnaów zawierajcych informacje, uzyskanych ze róde zewntrznych, za pomoc
takich algorytmów, jak kompresja czasu, filtrowanie, ekstrahowanie, selekcja, korelacja, splatanie
lub przemieszczanie pomidzy domenami (np. za pomoc szybkiej transformaty Fouriera lub
transformaty Walsha).
Przetwarzanie danych przez system komputerowy, zapewniajce dany poziom realizacji zada
w funkcji dostpnych rodków, w gwarantowanym czasie odpowiedzi, bez wzgldu na obcienie
systemu, kiedy jest on stymulowany przez wydarzenia zewntrzne.
„Przetworniki cinienia” (2)
„Przdza” (1)
uporzdkowanych w przyblieniu równolegle.
„Przydzielone przez ITU” (3, 5) oznacza przydzia pasm czstotliwoci zgodnie z Przepisami
Radiowymi ITU (International Telecommunication Union – Midzynarodowej Unii
Telekomunikacyjnej) dla sub podstawowych, dopuszczonych i pomocniczych.
N.B.: Nie obejmuje kontrol przydziaów dodatkowych i alternatywnych.
„Przystosowany do uycia w dziaaniach wojennych” (1)
Dowolna modyfikacja lub dobór (np. zmiana czystoci, dopuszczalnego okresu magazynowania,
agresywnoci, charakterystyki propagacji lub odpornoci na promieniowanie nadfioletowe), których
celem jest wzmocnienie efektów wywoywania strat w ludnoci lub zwierztach, unieszkodliwiania
sprztu lub powodowania strat w uprawach rolnych lub rodowisku.
„Radar o rozproszonym widmie” (6)
(Zob. „Rozproszone widmo radarowe”).
„Reaktor jdrowy” (0)
Kompletny reaktor zdolny do pracy w taki sposób, eby moga w nim przebiega kontrolowana,
samopodtrzymujca si reakcja acuchowa rozszczepiania. „Reaktor jdrowy” obejmuje wszystkie
obiekty znajdujce si wewntrz zbiornika reaktora lub bezporednio przymocowane do niego,
wyposaenie sterujce poziomem mocy w rdzeniu oraz elementy, które zazwyczaj zawieraj
chodziwo pierwotne rdzenia reaktora lub wchodz z nim w bezporedni styczno lub steruj nim.
„Robot” (2, 8)
Mechanizm manipulacyjny poruszajcy si po ciece cigej lub od punktu do punktu, mogcy
korzysta z „czujników” i majcy wszystkie nastpujce cechy:
a) jest wielofunkcyjny;
przestrzennego materiaów, czci, narzdzi lub urzdze specjalnych poprzez
wykonywanie zmiennych ruchów w przestrzeni trójwymiarowej;
c) jest wyposaony w trzy lub wiksz liczb mechanizmów wspomagajcych, m.in.
silników krokowych, pracujcych w obwodzie zamknitym lub otwartym; oraz
d) ma „moliwo programowania przez uytkownika” metod uczenia/odtwarzania lub
za pomoc komputera elektronicznego, który moe by programowanym
sterownikiem logicznym, tj. bez ingerencji mechanicznej.
N.B.: Niniejsza definicja nie obejmuje kontrol nastpujcych urzdze:
1. Mechanizmów poruszanych wycznie rcznie lub zdalnie przez operatora;
2. Mechanizmów manipulacyjnych o ustalonej sekwencji ruchów, bdcych
urzdzeniami zautomatyzowanymi, realizujcymi zaprogramowane
mechanicznie, z góry ustalone ruchy. Program jest ograniczony mechanicznie
za pomoc ustalonych ograniczników, np. sworzni lub krzywek. Kolejno
ruchów oraz wybór drogi lub któw nie s zmienne ani zmienialne za pomoc
rodków mechanicznych, elektronicznych lub elektrycznych.
3. Mechanicznie sterowanych mechanizmów manipulacyjnych o zmiennej
sekwencji ruchów, bdcych urzdzeniami zautomatyzowanymi, realizujcymi
zaprogramowane mechanicznie, z góry ustalone ruchy.
Program jest ograniczony mechanicznie za pomoc ustalonych, cho
nastawnych, ograniczników, np. sworzni lub krzywek. Kolejno ruchów oraz
wybór drogi lub któw s zmienne w ramach ustalonego schematu
programowego. Zmian lub modyfikacji schematu programowego (np. zmiany
koków lub wymiany krzywek) w jednej lub kilku osiach wspórzdnych
dokonuje si wycznie na drodze dziaa mechanicznych;
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 37 ZACZNIK DG K PL
4. Mechanizmów manipulacyjnych bez wspomagania, o zmiennej sekwencji
ruchów, bdcych urzdzeniami zautomatyzowanymi, realizujcymi
zaprogramowane mechanicznie ruchy. Program jest zmienny, ale sekwencja
jest realizowana wycznie za pomoc sygnau binarnego z elektrycznych
urzdze binarnych o ustalonym mechanicznie pooeniu lub nastawnych
ograniczników;
w kartezjaskim ukadzie wspórzdnych, produkowanych jako integralne
czci pionowych zespoów do silosów, i suce do uzyskiwania dostpu do
zawartoci tych silosów w celu skadowania lub wyjmowania.
„Rowing” (1)
Wizka (zazwyczaj 12–120 szt.) uporzdkowanych w przyblieniu równolegle ‘skrtek’.
N.B.: ‘Skrtka’ oznacza wizk „wókien elementarnych” (zazwyczaj ponad 200)
uporzdkowanych w przyblieniu równolegle.
„Rozdzielczo” (2)
bit (Zob.: ANSI B–89.1.12).
„Rozproszone widmo radarowe” (6)
Dowolna technika modulacji suca do rozpraszania energii sygnau o stosunkowo wskim pamie
czstotliwoci na duo szersze pasmo czstotliwoci, za pomoc kodowania losowego lub
pseudolosowego.
„Rozrzucanie czstotliwoci” (frequency hopping) (5)
Forma „rozproszenia widma” polegajca na krokowo–dyskretnej zmianie czstotliwoci nonej
pojedynczego kanau telekomunikacyjnego, w sposób losowy lub pseudolosowy.
„Rozrzucone geograficznie” (6)
Odnosi si do przypadku, kiedy kady element znajduje si w odlegoci wikszej ni 1500 m od innego
w dowolnym kierunku. Czujniki ruchome s zawsze traktowane jako „rozrzucone geograficznie”.
„Rozwój” (Wszystkie UOdT, UdTJ)
Odnosi si do wszystkich etapów poprzedzajcych produkcj seryjn, takich jak: projektowanie,
badania projektowe, analiza projektowa, koncepcja projektowania, monta i testowanie prototypów,
plany produkcji pilotowej, dane projektowe, proces przetwarzania danych projektowych w produkt,
projektowanie konfiguracji, projektowanie montau caociowego, rozplanowanie.
„Ruchliwo czstotliwoci w radarach” (6)
Dowolna technika zmiany, wg sekwencji pseudolosowej, czstotliwoci nonej impulsowego
nadajnika radarowego pomidzy impulsami lub pomidzy grupami impulsów, o warto równ lub
wiksz od szerokoci pasma impulsu.
„SHPL” – zob. „Laser o super wysokiej mocy”.
„Sie lokalna” (4, 5)
a. Umoliwiajcy bezporednie poczenie ze sob dowolnej liczby niezalenych
‘urzdze do przetwarzania danych’; oraz
b. Ograniczony w sensie geograficznym do pewnego obszaru o umiarkowanym zasigu
(np. biurowiec, zakad, miasteczko studenckie, magazyn).
N.B.: ‘Urzdzenie do przetwarzania danych’: urzdzenie majce moliwo nadawania
lub odbierania cigów informacji cyfrowych.
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 39 ZACZNIK DG K PL
„Sie osobista” (5)
a. Umoliwiajcy bezporednie poczenie ze sob dowolnej liczby niezalenych
‘urzdze do przetwarzania danych’; oraz
b. Ograniczony do cznoci midzy urzdzeniami w bezporednim ssiedztwie osoby
fizycznej lub kontrolera urzdze (np. pojedyncze pomieszczenie, biuro lub
samochód).
odbierania cigów informacji cyfrowych.
„Skorygowana wydajno szczytowa” (4)
Skorygowana najwiksza prdko, z jak „komputery cyfrowe” wykonuj zmiennoprzecinkowe
operacje dodawania i mnoenia na liczbach 64–bitowych lub duszych; wyraa si w teraflopsach
waonych (WT), jednostkach wynoszcych 1012 skorygowanych operacji zmiennoprzecinkowych
na sekund.
”Statek powietrzny” (1, 7, 9)
Staopat, statek z obrotowymi skrzydami, wiropat (helikopter), statek ze zmiennym wirnikiem lub
zmiennopat.
„Specjalny materia rozszczepialny” (0)
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 40 ZACZNIK DG K PL
„Stabilno” (7)
Odchylenie standardowe (1 sigma) zmiennoci danego parametru od jego wartoci wzorcowej
zmierzonej w ustalonych warunkach temperaturowych. Mona j wyraa w funkcji czasu.
„Staa czasowa” (6)
Czas, który upywa od pojawienia si bodca wietlnego do momentu, kiedy prd wzronie do
wartoci równej wielkoci kocowej pomnoonej przez 1–1/e (tj. 63 % wartoci kocowej).
„Stapianie mechaniczne” (1)
czeniu sproszkowanych pierwiastków i gównego skadnika stopowego. Przez dodawanie
odpowiednich proszków mona wprowadza do stopu czstki niemetaliczne.
„Statek kosmiczny” (7, 9)
„Sterowanie ksztatowe” (2)
Co najmniej dwa ruchy „sterowane numerycznie”, realizowane zgodnie z instrukcjami
okrelajcymi nastpne pooenie oraz potrzebne do osignicia tego pooenia prdkoci
posuwów. Prdkoci posuwów nie s jednakowe, wskutek czego powstaje wymagany ksztat (Zob.
ISO/DIS 2806–1980).
„Sterowanie numeryczne” (2)
„Sterowanie moc” (7)
Zmiana mocy sygnau nadawanego przez wysokociomierz w taki sposób, eby moc odbierana
w ”statku powietrznym” na danej wysokoci bya zawsze na minimalnym poziomie niezbdnym do
okrelenia wysokoci.
„Sterowany elektronicznie ukad antenowy fazowany” (5, 6)
Antena ksztatujca wizk za pomoc sprzenia fazowego, tj. kierunek wizki jest utrzymywany
za pomoc elementów promieniujcych o zoonych wspóczynnikach wzbudzenia, przy czym
kierunek takiej wizki (azymut i (lub) podniesienie ktowe) mona zmienia za pomoc sygnau
elektrycznego, zarówno dla nadawania, jak i odbioru.
„Sterownik dostpu do sieci” (4)
Interfejs fizyczny do sieci rozproszonej. Uywa si w nim wspólnego nonika dziaajcego z tak sam
„szybkoci transmisji danych cyfrowych” w systemie transmisji z arbitraem (np. w sensie znacznika lub
nonika). Niezalenie od innych wybiera on adresowane do niego pakiety z danymi lub grupami danych
(np. IEEE 802). Jest to zespó, który moe by wbudowany w komputer lub urzdzenie
telekomunikacyjne, z zadaniem zapewniania dostpu do czy telekomunikacyjnych.
„Sterownik toru telekomunikacyjnego” (5)
Interfejs fizyczny sterujcy przepywem cyfrowych informacji synchronicznych lub
asynchronicznych. Jest to zespó, który moe by wbudowany w komputer lub urzdzenie
telekomunikacyjne, z zadaniem zapewniania dostpu do czy telekomunikacyjnych.
„Stó obrotowo–przechylny” (2)
ksztatowe”.
regulowanych za ich pomoc.
„Systemy eksperckie” (4, 7)
a. Automatyczna modyfikacja „kodu ródowego” wprowadzonego przez uytkownika;
b. Dostarczanie informacji zwizanych z okrelon klas problemów w jzyku quasi–
naturalnym; lub
„Systemy FADEC” (7, 9)
systemy sterowania silnikami turbospalinowymi, które s w stanie autonomicznie sterowa tymi
silnikami w caym zakresie ich pracy, od uruchamiania do wyczania ich na danie, zarówno
w warunkach ich normalnej, jak i nieprawidowej pracy.
„Systemy kompensacji”(6)
Skadaj si z gównego czujnika skalarnego, co najmniej jednego czujnika odniesienia (np.
magnetometru wektorowego) wraz z oprogramowaniem zezwalajcym na zmniejszenie szumu
ruchu obrotowego korpusu sztywnego platformy.
„Szczepionka” (1)
Produkt leczniczy w postaci wyrobu farmaceutycznego, w odniesieniu do którego wadze kraju
produkcji lub kraju stosowania wyday zezwolenie na wprowadzanie do obrotu lub na prowadzenie
bada klinicznych, a który wprowadzony do ustroju ludzkiego lub zwierzcego ma za zadanie
wytworzenie w nim ochronnej odpornoci immunologicznej w celu zapobiegania chorobom.
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 43 ZACZNIK DG K PL
„Szeroko pasma czasu rzeczywistego” (3)
W „dynamicznych analizatorach sygnaów” – najwikszy zakres czstotliwoci, jaki analizator
moe przesa na wywietlacz lub do pamici masowej, bez jakiejkolwiek przerwy w analizowaniu
danych wejciowych. W przypadku analizatorów o wicej ni jednym kanale, obliczenia naley
przeprowadzi dla takiej konfiguracji kanaów, która daje najwiksz „szeroko pasma czasu
rzeczywistego”.
Cakowita szybko informacji w bitach, przesyanych bezporednio na dowolnym typie nonika.
N.B.: Zob. take „cakowita szybko transmisji danych cyfrowych”.
„cieki systemowe” (6)
kontrolerom w orodku kontroli ruchu powietrznego.
„rodek rozpraszania tumu” (1)
Substancje, które w warunkach uycia dla rozproszenia tumu szybko wywouj u ludzi
podranienie receptorów zmysów lub psychiczny efekt unieszkodliwienia, znikajcy po krótkim
czasie od usunicia przyczyny.
„Tama” (1)
‘skrtek’, „rowingów”, „kabli” lub „przdz” itp., zazwyczaj impregnowany ywic.
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 44 ZACZNIK DG K PL
N.B.: ‘Skrtka’ oznacza wizk „wókien elementarnych” (zazwyczaj ponad 200)
uporzdkowanych w przyblieniu równolegle.
„Technologia” (Wszystkie UOdT UdTJ)
wyrobu. Informacja ta ma posta ‘danych technologicznych’ lub ‘pomocy technicznej’.
N.B.: 1: ‘Pomoc techniczna’ moe przybiera takie formy, jak: przekazanie instrukcji,
umiejtnoci, szkolenie, przekazanie wiedzy na temat eksploatacji oraz usugi
konsultacyjne i moe obejmowa transfer „danych technologicznych”.
N.B.: 2: ‘Dane technologiczne’ mog mie form odbitek, planów, wykresów, modeli,
wzorów, tabel, projektów technicznych i opisów, podrczników i instrukcji w formie
pisemnej lub zarejestrowanej na innych nonikach lub urzdzeniach, takich jak
dyski, tamy, pamici wycznie do odczytu.
„Temperatura krytyczna” (1, 3, 5)
„Temperatura krytyczna” (nazywana czasami „temperatur przemiany”) danego materiau
„nadprzewodzcego” jest temperatur, w której materia cakowicie traci oporno dla przepywu
elektrycznego prdu staego.
„Toksyny” (1, 2)
Toksyny w postaci celowo wyizolowanych preparatów lub mieszanek, bez wzgldu na sposób
produkcji, róne od toksyn istniejcych jako zanieczyszczenia innych materiaów, takich jak próbki
patogenne, plony, ywno lub posiewy „mikroorganizmów”.
„Topliwy” (1)
Taki, który moe by dalej sieciowany lub polimeryzowany (utwardzany) przy uyciu ciepa,
promieniowania, katalizatora itd. lub stopiony bez pirolizy (zwglania).
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 45 ZACZNIK DG K PL
„Ukad scalony warstwowy” (3)
cienkiej warstwy na „podou” o waciwociach izolujcych.
N.B. ‘Element obwodu’: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna cz ukadu
elektronicznego, np. jedna dioda, jeden tranzystor, jeden rezystor, jeden
kondensator, itp.
„Monolityczny ukad scalony” lub „wieloukad scalony”, w którego skad wchodzi jednostka
arytmetyczno–logiczna (ALU) zdolna do realizacji instrukcji ogólnych, zawartych w pamici
wewntrznej, na danych znajdujcych si w pamici wewntrznej.
N.B.: Pami wewntrzna moe by wspomagana przez pami zewntrzn.
„Ukad mikroprocesorowy” (3)
„Monolityczny ukad scalony” lub „wieloukad scalony”, w którego skad wchodzi jednostka
arytmetyczno–logiczna (ALU) zdolna do realizacji szeregu instrukcji ogólnych zawartych
w pamici zewntrznej.
N.B. 1: „Ukad mikroprocesorowy” zazwyczaj nie jest wyposaony w integraln pami
dostpn dla uytkownika, ale do realizacji jego funkcji logicznych moe by
wykorzystywana pami istniejca w mikroukadzie.
N.B. 2: Definicja ta obejmuje zespoy ukadów przeznaczone do pracy razem, w celu
realizacji funkcji „ukadu mikroprocesorowego”.
Ukady zapobiegajce niepodanym ruchom lub obcieniom konstrukcyjnym „statku
powietrznego” lub pocisku rakietowego przez autonomiczne przetwarzanie sygnaów z wielu
czujników i wydawanie niezbdnych polece do realizacji sterowania automatycznego.
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 46 ZACZNIK DG K PL
„Ukady czujników optycznych sterowania lotem” (7)
Ukad rozproszonych czujników optycznych, wykorzystujcy promie „lasera” do dostarczania
w czasie rzeczywistym danych dotyczcych sterowania lotem w celu ich przetwarzania na
pokadzie.
Technika ‘gwatownego krzepnicia’ polegajca na uderzaniu stopionego strumienia metalu
w chodzony blok, w wyniku czego powstaje produkt w postaci patków.
N.B.: „Gwatowne krzepnicie”: krzepnicie roztopionego materiau podczas chodzenia
z szybkoci powyej 1 000 K/s.
„Uamkowa szeroko pasma” (3 5) oznacza „szeroko chwilow pasma” podzielon przez
czstotliwo rodkow, wyraon w procentach.
„Uprzednio separowany” (0, 1)
„Uran naturalny” (0)
„Uran wzbogacony w izotopy 235 lub 233” (0)
Uran zawierajcy izotopy 235 lub 233 w takich ilociach, e stosunek cznej zawartoci tych
izotopów do izotopu 238 jest wikszy ni stosunek zawartoci izotopu 235 do izotopu 238
wystpujcy w naturze (stosunek izotopowy 0,71 procenta).
„Uran zuboony” (0)
Uran, w którym zawarto izotopu 235 obniono do iloci mniejszej ni w warunkach naturalnych.
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 47 ZACZNIK DG K PL
„Urzdzenia produkcyjne” (1, 7, 9)
Oprzyrzdowanie, szablony, przyrzdy obróbkowe, trzpienie, formy, matryce, uchwyty,
mechanizmy synchronizujce, urzdzenia testujce, inne maszyny i ich czci skadowe,
z ograniczeniem do urzdze specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych z przeznaczeniem
do „rozwoju” lub co najmniej jednej fazy „produkcji”.
„Ustalony” (5)
Algorytm kodowania lub kompresji, który nie moe akceptowa parametrów dostarczonych
z zewntrz (np. zmiennych do szyfrowania lub kluczy) i nie moe by modyfikowany przez
uytkownika.
remonty i modernizacja.
„Widmo rozproszone” (5)
Dowolna technika suca do rozpraszania energii sygnau ze stosunkowo wskiego kanau
telekomunikacyjnego na duo szersze widmo energii.
„Wieloukad scalony” (3)
Dwa lub wicej „monolityczne ukady scalone”, spojone ze wspólnym „podoem”.
„Wielospektralne analizatory obrazowe” (6)
Umoliwiaj równoczesne lub szeregowe odbieranie danych obrazowych z dwóch lub wicej
dyskretnych pasm spektralnych. Analizatory o wicej ni dwudziestu dyskretnych pasmach
spektralnych s czasami nazywane hiperspektralnymi analizatorami obrazowymi.
„Wókno elementarne” (lub – wókno) (1)
Najmniejszy inkrement wókna, zazwyczaj majcy rednic kilku mikrometrów.
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 48 ZACZNIK DG K PL
„Wspóczynnik dryftu (yroskopu) ” (7)
„Wrzeciono wahadowe” (2)
wzgldem dowolnej innej osi.
„Wspóczynnik skalowania (yroskopu lub akcelerometru)” (7)
Stosunek zmiany wartoci wyjciowej do zmiany wartoci wejciowej, która ma by mierzona.
Wspóczynnik skalowania jest na ogó szacowany jako nachylenie linii prostej, któr mona
poprowadzi metod najmniejszych kwadratów pomidzy punktami okrelajcymi parametry
wejciowe/wyjciowe, uzyskanymi poprzez cykliczn zmian parametrów wejciowych
w przedziale ich wartoci.
„Wszystkie dostpne kompensacje” (2)
zminimalizowania wszystkich systematycznych bdów pozycjonowania okrelonego modelu
obrabiarki lub bdów pomiarowych okrelonego urzdzenia do pomiaru wspórzdnych.
„Wychylenie wstpne akcelerometru” (7)
rednia warto wskazywana przez akcelerometr przez okrelony czas, mierzona w okrelonych
warunkach eksploatacyjnych i nie wykazujca wspózalenoci z przyspieszeniem wejciowym ani
z wejciow prdkoci obrotow. Wychylenie wstpne akcelerometru wyraone jest w gramach
lub w metrach na sekund do kwadratu (g lub m/s2). (Norma IEEE 528–2001.) (Mikrogram równy
jest 1x10–6 g.)
„Wychylenie wstpne yroskopu” (7)
rednia warto wskazywana przez yroskop przez okrelony czas, mierzona w okrelonych
warunkach eksploatacyjnych i nie wykazujca wspózalenoci z wejciow prdkoci obrotow
ani z przyspieszeniem wejciowym. Wychylenie wstpne yroskopu wyraone jest z reguy
w stopniach na godzin (o/h). (Norma IEEE 528–2001.)
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 49 ZACZNIK DG K PL
„Wykadzina wewntrzna” (9)
Warstwa porednia pomidzy paliwem staym a obudow lub warstw izolacyjn. Zazwyczaj jest to
pynna polimerowa zawiesina materiau ogniotrwaego lub izolacyjnego, np. polibutadien
z acuchami zakoczonymi grupami hydroksylowymi (HTPB) wypeniony wglem lub inny
polimer z dodatkiem rodków utrwalajcych, rozpylonych lub rozsmarowanych na wewntrznej
powierzchni osony.
„Wytrzymao waciwa na rozciganie” (0, 1, 9)
Wytrzymao na rozciganie w paskalach (1 paskal = N/m2) podzielona przez mas waciw
w N/m3, mierzona w temperaturze (296 ± 2) K ((23 ± 2)°C) i przy wilgotnoci wzgldnej
(50 ± 5) %.
algorytmów, takich jak kompresja czasu, filtrowanie, ekstrahowanie , selekcja, korelacja, splatanie
lub przemieszczanie pomidzy domenami (np. za pomoc szybkiej transformacji Fouriera lub
transformacji Walsha). Nie obejmuje kontrol algorytmów, w których stosowane s wycznie
przeksztacenia liniowe lub obrotowe pojedynczego obrazu, takie jak przesunicie, ekstrahowanie
jakiej cechy, rejestracja lub faszywe barwienie.
„Wzmocnienie optyczne” (5)
optycznych generowanych przez oddzielne ródo optyczne, bez ich przetwarzania na sygnay
elektryczne, tj. za pomoc póprzewodnikowych wzmacniaczy optycznych lub wiatowodowych
wzmacniaczy luminescencyjnych.
„Zespó elektroniczny” (2, 3, 4, 5)
Pewna liczba elementów elektronicznych (tj. ‘elementów obwodu’, ‘elementów dyskretnych’, ukadów
scalonych itp.) poczonych ze sob w celu realizacji okrelonej(–ych) funkcji, wymienialna w caoci,
która zazwyczaj moe by demontowana.
N.B. 1: ‘Element obwodu’: pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna cz ukadu
elektronicznego, np. jedna dioda, jeden tranzystor, jeden rezystor, jeden
kondensator, itp.
N.B. 2: ‘Element dyskretny’: oddzielnie obudowany ‘ukad elementarny’ z wasnymi
kocówkami wyjciowymi.
„Zgrzewanie dyfuzyjne” (1, 2, 9)
czenie molekularne w stanie staym co najmniej dwóch oddzielnych metali w jeden element, przy
czym wytrzymao miejsca poczenia jest równa wytrzymaoci najsabszego z materiaów.
„Zwizki III/V” (3 6)
Substancje polikrystaliczne, binarne lub zoone substancje monokrystaliczne skadajce si
z pierwiastków grupy IIIA i VA ukadu okresowego pierwiastków (np. arsenek galu, arsenek galu
i glinu, fosforek indu).
(Okrela si je równie jako zwierciada piezoelektryczne). S to zwierciada majce:
a. jedn cig odbijajc powierzchni optyczn, któr mona dynamicznie
odksztaca za pomoc pojedynczych momentów lub si, kompensujc w ten sposób
znieksztacenia fal optycznych padajcych na zwierciado; lub
b. wiele odbijajcych elementów optycznych, które mona oddzielnie i dynamicznie
przemieszcza w inne pooenie za pomoc dziaajcych na nie momentów lub si,
kompensujc w ten sposób znieksztacenia fal optycznych padajcych na
zwierciado.
KATEGORIA 0 – MATERIAY, INSTALACJE I URZDZENIA JDROWE
0A Systemy, urzdzenia i czci skadowe
0A001 Nastpujce „reaktory jdrowe” oraz specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do
uytkowania z nimi urzdzenia i podzespoy:
a. „Reaktory jdrowe”;
b. Metalowe zbiorniki lub gówne prefabrykowane czci do nich, w tym górne
pokrywy zbiornika cinieniowego reaktora, specjalnie zaprojektowane lub
przystosowane do umieszczania w nich rdzenia „reaktora jdrowego”;
c. Urzdzenia manipulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do
zaadunku i wyadunku elementów paliwowych „reaktorów jdrowych”;
d. Prty regulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do sterowania
procesem rozszczepienia w „reaktorze jdrowym”, odpowiednie elementy none lub
zawieszenia, mechanizmy napdu oraz prowadnice rurowe do prtów regulacyjnych;
e. Przewody cinieniowe reaktora specjalnie zaprojektowane lub wykonane
z przeznaczeniem na elementy paliwowe i chodziwo w „reaktorze jdrowym”,
wytrzymae na cinienia eksploatacyjne powyej 5,1 MPa;
f. Cyrkon metaliczny lub jego stopy, w których stosunek wagowy hafnu do cyrkonu
wynosi poniej 1:500, w postaci rur lub zespoów rur specjalnie zaprojektowanych
lub wykonanych z przeznaczeniem do „reaktorów jdrowych”;
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 52 ZACZNIK DG K PL
g. Pompy pierwotnego obiegu specjalnie zaprojektowane lub wykonane
z przeznaczeniem do przetaczania chodziwa w „reaktorach jdrowych”;
h. „Zespoy wewntrzne reaktora” specjalnie zaprojektowane lub wykonane
z przeznaczeniem do pracy w „reaktorze jdrowym”, w tym elementy none rdzenia,
kanay paliwowe, osony termiczne, przegrody, siatki dystansujce rdzenia i pyty
rozpraszajce;
wiksz struktur wewntrz zbiornika reaktora wypeniajc jedn lub
wicej funkcji, takich jak podtrzymywanie rdzenia, utrzymywanie
osiowania elementów paliwowych, kierowanie przepywem chodziwa
w obiegu pierwotnym, zapewnienie oson radiacyjnych zbiornika
reaktora i oprzyrzdowania wewntrzrdzeniowego.
do stosowania w obiegu pierwotnym „reaktora jdrowego”;
j. Aparatura do detekcji i pomiaru promieniowania neutronowego specjalnie
zaprojektowana lub przystosowana do okrelenia poziomu strumienia neutronów
wewntrz rdzenia „reaktora jdrowego”.
0B Urzdzenia testujce, kontrolne i produkcyjne
0B001 Nastpujce instalacje do separacji izotopów z „uranu naturalnego”, „uranu zuboonego”
i „specjalnych materiaów rozszczepialnych” oraz urzdzenia specjalnie do nich
zaprojektowane lub wykonane:
naturalnego”, „uranu zuboonego” oraz „specjalnych materiaów rozszczepialnych”:
1. Instalacje do rozdzielania gazów metod wirowania;
2. Instalacje do dyfuzyjnego rozdzielania gazów;
3. Instalacje do rozdzielania metodami aerodynamicznymi;
4. Instalacje do rozdzielania metodami wymiany chemicznej;
5. Instalacje do rozdzielania technik wymiany jonów;
6. Instalacje do rozdzielania izotopów w postaci par metalu za pomoc „laserów”
(AVLIS);
7. Instalacje do rozdzielania izotopów w postaci molekularnej za pomoc
„laserów” (MLIS);
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 54 ZACZNIK DG K PL
b. Nastpujce wirówki gazowe oraz zespoy i urzdzenia, specjalnie zaprojektowane
lub wykonane do stosowania w procesach wzbogacania metod wirowania gazów:
Uwaga: W pozycji 0B001.b. ‘materia o wysokim stosunku wytrzymaoci
mechanicznej do gstoci’ oznacza którekolwiek z poniszych:
a. stal maraging o wytrzymaoci na rozciganie równej 2 050 MPa
lub wikszej;
b. stopy glinu o wytrzymaoci na rozciganie równej 460 MPa lub
wikszej; lub
powyej 3,18 x 106 m i „wytrzymaoci waciwej na rozciganie”
powyej 76,2 x 103 m;
1. Wirówki gazowe;
2. Kompletne zespoy wirników;
3. Cylindryczne zespoy wirników o gruboci 12 mm lub mniejszej, rednicy od
75 do 400 mm, wykonane z ‘materiaów o wysokim stosunku wytrzymaoci
mechanicznej do gstoci’;
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 55 ZACZNIK DG K PL
4. Piercienie lub mieszki ze ciankami o gruboci 3 mm lub mniejszej i rednicy
od 75 mm do 400 mm przeznaczone do lokalnego osadzenia cylindra wirnika
lub do poczenia ze sob wielu cylindrów wirników, wykonane z ‘materiaów
o wysokim stosunku wytrzymaoci mechanicznej do gstoci’;
5. Deflektory o rednicy od 75 mm do 400 mm przeznaczone do instalowania
wewntrz cylindra wirnika odrodkowego, wykonane z ‘materiaów
o wysokim stosunku wytrzymaoci mechanicznej do gstoci’;
6. Pokrywy górne lub dolne o rednicy od 75 mm do 400 mm pasujce do
koców cylindra wirnika, wykonane z ‘materiaów o wysokim stosunku
wytrzymaoci mechanicznej do gstoci’;
7. oyska na poduszce magnetycznej skadajce si z piercieniowego magnesu
zawieszonego w obudowie wykonanej z „materiaów odpornych na korozyjne
dziaanie UF6”, lub chronionej takimi materiaami, zawierajcej wewntrz
czynnik tumicy i posiadajce magnes sprzony z nabiegunnikiem lub
drugim magnesem osadzonym w pokrywie górnej wirnika;
8. Specjalnie wykonane oyska skadajce si z zespou czop-panewka
osadzonego na amortyzatorze;
wywierconymi otworami;
histerezowych (lub reluktancyjnych) do pracy synchronicznej w próni
z czstotliwoci 600 – 2 000 Hz i moc od 50 do 1 000 woltoamperów;
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 56 ZACZNIK DG K PL
11. Obudowy (komory) wirówek, w których znajduj si zespoy wirników
cylindrycznych wirówki gazowej, skadajce si ze sztywnego cylindra ze
ciankami o gruboci do 30 mm z precyzyjnie obrobionymi kocami
i wykonane z „materiaów odpornych na korozyjne dziaanie UF6” lub te
zabezpieczone takimi materiaami;
12. Zbieraki skadajce si z rurek o rednicy wewntrznej do 12 mm,
przeznaczone do ekstrahowania gazowego UF6 z wirnika wirówki na zasadzie
rurki Pitota, wykonane z „materiaów odpornych na korozyjne dziaanie UF6”
lub te zabezpieczone takimi materiaami;
13. Przemienniki czstotliwoci (konwertery lub inwertery) specjalnie
zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do zasilania stojanów
silników wirówek gazowych do wzbogacania, posiadajce wszystkie
nastpujce cechy charakterystyczne i specjalnie do nich zaprojektowane
podzespoy:
a. Wyjcie wielofazowe o czstotliwoci od 600 do 2 000 Hz;
b. Regulacja czstotliwoci z dokadnoci lepsz ni 0,1 %;
c. Znieksztacenia harmoniczne poniej 2 %; oraz
d. Sprawno powyej 80 %;
14. Zawory mieszkowe o rednicy od 10 do 160 mm wykonane z „materiaów
odpornych na korozyjne dziaanie UF6” lub chronione takimi materiaami;
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 57 ZACZNIK DG K PL
c. Nastpujce urzdzenia i podzespoy, specjalnie zaprojektowane lub wykonane
z przeznaczeniem do separacji metod dyfuzji gazowej:
1. Przegrody do dyfuzji gazowej wykonane z porowatych metalowych,
polimerowych lub ceramicznych „materiaów odpornych na korozyjne
dziaanie UF6”, posiadajce pory o rednicach od 10 do 100 nm, grubo 5 mm
lub mniejsz oraz, w przypadku elementów cylindrycznych, rednic 25 mm
lub mniejsz;
odpornymi na korozyjne dziaanie UF6”;
3. Sprarki (wyporowe, odrodkowe i osiowe) lub dmuchawy do gazów,
o objtociowej pojemnoci ssania UF6 wynoszcej 1 m3/min lub wicej oraz
o cinieniu wylotowym do 667,7 kPa, wykonane z „materiaów odpornych na
korozyjne dziaanie UF6” lub chronione takimi materiaami;
4. Uszczelnienia wirujcych waów sprarek lub dmuchaw wymienionych
w pozycji 0B001.c.3., skonstruowane w taki sposób, eby objtociowe
natenie przepywu gazu buforowego przez nieszczelnoci wynosio poniej
1 000 cm3/min;
5. Wymienniki ciepa wykonane z glinu, miedzi, niklu lub stopów zawierajcych
ponad 60 % wagowych niklu lub z kombinacji tych metali w postaci rur
platerowanych, zaprojektowane do pracy w warunkach podcinienia przy
zachowaniu natenia przepywu przez nieszczelnoci na takim poziomie, e
ogranicza ono wzrost cinienia do mniej ni 10 Pa na godzin przy rónicy
cinie rzdu 100 kPa;
6. Zawory mieszkowe o rednicy od 40 do 1 500 mm wykonane z „materiaów
odpornych na korozyjne dziaanie UF6” lub chronione takimi materiaami;
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 58 ZACZNIK DG K PL
d. Nastpujce urzdzenia i podzespoy specjalnie zaprojektowane lub wykonane
z przeznaczeniem do aerodynamicznego wzbogacania materiaów:
1. Dysze separujce skadajce si ze szczelinowych zakrzywionych kanaów
o promieniu krzywizny poniej 1 mm, odporne na korozyjne dziaanie UF6,
zawierajce w rodku ostre krawdzie rozdzielajce gaz pyncy w dyszach na
dwa strumienie;
2. Cylindryczne lub stokowe rury napdzane stycznym strumieniem wlotowym
(rurki wirowe) wykonane z „materiaów odpornych na korozyjne dziaanie
UF6” lub te zabezpieczone takimi materiaami, majce rednic od 0,5 cm do
4 cm i stosunek dugoci do rednicy 20:1 lub mniejszy oraz co najmniej jeden
wlot styczny;
3. Sprarki (wyporowe, odrodkowe i osiowe) lub dmuchawy do gazów,
o objtociowej pojemnoci ssania 2 m3/min, wykonane z „materiaów
odpornych na korozyjne dziaanie UF6” lub zabezpieczone takimi materiaami
oraz uszczelnienia waów do nich;
4. Wymienniki ciepa wykonane z „materiaów odpornych na korozyjne dziaanie
UF6” lub zabezpieczone takimi materiaami;
5. Obudowy aerodynamicznych elementów rozdzielajcych, wykonane
z „materiaów odpornych na korozyjne dziaanie UF6” lub zabezpieczone
takimi materiaami, przeznaczone na rurki wirowe lub dysze rozdzielajce;
6. Zawory mieszkowe wykonane z „materiaów odpornych na korozyjne
dziaanie UF6” lub zabezpieczone takimi materiaami, majce rednic od 40
do 1 500 mm;
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 59 ZACZNIK DG K PL
7. Instalacje przetwórcze do oddzielania UF6 od gazu nonego (wodoru lub helu)
do zawartoci 1 ppm UF6 lub mniejszej, w tym:
a. Kriogeniczne wymienniki ciepa i separatory zdolne do pracy
w temperaturach 153 K (–120°C) lub niszych;
b. Zamraarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K
(-120°C) lub niszych;
oddzielania UF6 od gazu nonego;
d. Wymraarki UF6 zdolne do pracy w temperaturach 253 K (–20°C) lub
niszych;
e. Nastpujce urzdzenia i podzespoy do nich, specjalnie zaprojektowane lub
wykonane z przeznaczeniem do wzbogacania materiaów technik wymiany
chemicznej:
z czasem przebywania czynnika w stopniu urzdzenia wynoszcym 30 sekund
lub krótszym oraz odporne na stony kwas solny (np. wykonane
z odpowiednich tworzyw sztucznych, takich jak polimery fluorowglowe lub
szko lub pokryte takimi materiaami);
2. Cieczowo–cieczowe kontaktory odrodkowe do szybkiej wymiany chemicznej
z czasem przebywania czynnika w stopniu urzdzenia wynoszcym 30 sekund
lub krótszym oraz odporne na stony kwas solny (np. wykonane
z odpowiednich tworzyw sztucznych, takich jak polimery fluorowglowe, lub
ze szka lub pokryte takimi materiaami);
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 60 ZACZNIK DG K PL
3. Elektrochemiczne ogniwa redukcyjne, odporne na dziaanie roztworów kwasu
solnego, do obniania wartociowoci uranu;
4. Urzdzenia do zasilania elektrochemicznych ogniw redukcyjnych, pobierajce
U+4 ze strumieni substancji organicznych, wykonane w strefach kontaktu
z przetwarzanym strumieniem z odpowiednich materiaów lub chronione
takimi materiaami (na przykad szko, polimery fluorowglowe, polisiarczan
fenylu, polisulfon eteru i grafit nasycany ywic);
5. Urzdzenia do przygotowywania póproduktów do wytwarzania roztworu
chlorku uranu o wysokiej czystoci, skadajce si z zespoów do
rozpuszczania, ekstrakcji rozpuszczalnikowej i/lub wymiany jonowej,
przeznaczone do oczyszczania, oraz ogniwa elektrolityczne do redukowania
uranu U+6 lub U+4 do U+3;
6. Urzdzenia do utleniania uranu ze stanu U+3 do U+4;
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 61 ZACZNIK DG K PL
f. Nastpujce urzdzenia i podzespoy, specjalnie zaprojektowane lub wykonane
z przeznaczeniem do wzbogacania materiaów technik wymiany jonów:
1. Szybko reagujce ywice jonowymienne, ywice bonkowate lub porowate
makrosiatkowe, w których grupy chemiczne biorce aktywny udzia
w wymianie znajduj si wycznie w powoce na powierzchni nieaktywnej
porowatej struktury nonej, oraz inne materiay kompozytowe w dowolnej
stosownej formie, w tym w postaci czstek lub wókien, ze rednicami
wynoszcymi 0,2 mm lub mniej, odporne na stony kwas solny i wykonane
w taki sposób, e ich póczas wymiany wynosi poniej 10 sekund, oraz zdolne
do pracy w temperaturach w zakresie od 373 K (100°C) do 473 K (200°C);
2. Kolumny jonitowe (cylindryczne) o rednicy powyej 1 000 mm, wykonane
z materiaów odpornych na stony kwas solny, lub chronione takimi
materiaami (np. tytan lub tworzywa fluorowglowe) i zdolne do pracy
w temperaturach w zakresie od 373 K (100°C) do 473 K (200°C) i przy
cinieniach powyej 0,7 MPa;
elektrochemicznego utleniania lub redukcji) przeznaczone do regeneracji
substancji do chemicznej redukcji lub utleniania, stosowanych w jonitowych
kaskadach do wzbogacania materiaów;
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 62 ZACZNIK DG K PL
g. Nastpujce urzdzenia i podzespoy, specjalnie zaprojektowane lub wykonane
z przeznaczeniem do rozdzielania izotopów w postaci pary metalu za pomoc
„laserów” (AVLIS):
1. Duej mocy dziaa elektronowe wytwarzajce strumie elektronów w reakcji
zdzierania lub skaningowe dziaa elektronowe o mocy wyjciowej powyej
2,5 kW/cm, przeznaczone do urzdze do przeprowadzania uranu w stan pary;
2. Systemy operowania ciekym uranem metalicznym dla stopionego uranu lub
jego stopów skadajce si z tygli, wykonanych z odpowiednich materiaów
odpornych na efekty korozyjne i ciepo (np. tantal, grafit powlekany tlenkiem
itrowym, grafit powlekany tlenkami innych metali ziem rzadkich lub ich
mieszanki) lub chronionych takimi materiaami oraz instalacji chodniczych do
tygli;
3. Urzdzenia do gromadzenia produktów lub frakcji kocowych, wykonane
z materiaów odpornych na dziaanie cieplne i korozyjne uranu metalicznego
w postaci pary lub cieczy, takich jak grafit powlekany tlenkiem itru lub tantal
lub wyoone takimi materiaami;
elektronowe oraz urzdzenia do gromadzenia produktu i frakcji kocowych;
5. „Lasery” lub systemy „laserów” do rozdzielania izotopów uranu wyposaone
w stabilizatory czstotliwoci przystosowane do pracy przez dusze okresy;
N.B.: ZOB. TAKE POZYCJE 6A005 I 6A205.
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 63 ZACZNIK DG K PL
h. Nastpujce urzdzenia i podzespoy, specjalnie zaprojektowane lub wykonane
z przeznaczeniem do rozdzielania izotopów w postaci molekularnej za pomoc
„laserów” (MLIS) lub reakcji chemicznej wywoanej selektywn laserow aktywacj
izotopów (CRISLA):
1. Naddwikowe dysze rozprne do chodzenia mieszanin UF6 z gazem
nonym do temperatur 150 K (–123°C) lub niszych, wykonane z „materiaów
odpornych na korozyjne dziaanie UF6”;
2. Urzdzenia do gromadzenia piciofluorku uranu (UF5), skadajce si
z kolektorów filtracyjnych, udarowych lub cyklonowych lub ich kombinacji,
wykonane z „materiaów odpornych na korozyjne dziaanie UF5/UF6”;
3. Sprarki wykonane z „materiaów odpornych na korozyjne dziaanie UF6” lub
zabezpieczone takimi materiaami oraz uszczelnienia wirujcych waów do
nich;
4. Urzdzenia do fluorowania UF5 (staego) do UF6 (gazowego);
5. Urzdzenia przetwórcze do oddzielania UF6 od gazu nonego (np. azotu lub
argonu), w tym:
w temperaturach 153 K (–120°C) lub niszych;
b. Zamraarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K
(-120°C) lub niszych;
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 64 ZACZNIK DG K PL
c. Wymraarki UF6 zdolne do pracy w temperaturach 253 K (–20°C) lub
niszych;
6. „Lasery” lub systemy „laserów” do rozdzielania izotopów uranu wyposaone
w stabilizatory czstotliwoci przystosowane do pracy przez dusze okresy
czasu;
i. Nastpujce urzdzenia i podzespoy, specjalnie zaprojektowane lub wykonane
z przeznaczeniem do plazmowego rozdzielania materiaów:
1. róda mikrofal i anteny do wytwarzania lub przyspieszania jonów,
o czstotliwoci wyjciowej powyej 30 GHz i redniej mocy wyjciowej
powyej 50 kW;
2. Wysokoczstotliwociowe cewki do wzbudzania jonów pracujce w zakresie
czstotliwoci powyej 100 kHz i zdolne do pracy w warunkach redniej mocy
powyej 40 kW;
3. Urzdzenia do wytwarzania plazmy uranowej;
4. Systemy operowania ciekym metalem dla stopionego uranu lub jego stopów
skadajce si z tygli, wykonanych z materiaów odpornych na odpowiednie
efekty korozyjne i ciepo (np. tantal, grafit powlekany tlenkiem itrowym, grafit
powlekany tlenkami innych metali ziem rzadkich lub ich mieszanki) lub
chronionych takimi materiaami oraz instalacji chodniczych do tygli;
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 65 ZACZNIK DG K PL
N.B.: ZOB. TAKE POZYCJA 2A225.
5. Urzdzenia do gromadzenia produktów lub frakcji kocowych, wykonane
z materiaów odpornych na dziaanie cieplne i korozyjne par uranu, takich jak
grafit powlekany tlenkiem itru lub tantal lub zabezpieczone takimi
materiaami;
6. Obudowy moduów separatorów (cylindryczne) na ródo plazmy uranowej,
cewki na prdy wysokiej czstotliwoci oraz kolektory do produktu i frakcji
kocowych, wykonane z odpowiednich materiaów niemagnetycznych (np. ze
stali nierdzewnej).
z przeznaczeniem do wzbogacania materiaów metodami elektromagnetycznymi:
1. róda jonów, pojedyncze lub wielokrotne, skadajce si ze róda pary,
jonizatora oraz akceleratora wizki wykonane z odpowiednich materiaów
niemagnetycznych (np. grafitu, stali nierdzewnej lub miedzi) i zdolne do
wytwarzania wizki jonów o cakowitym nateniu 50 mA lub wikszym;
2. Pytkowe kolektory jonów do gromadzenia wzbogaconych lub zuboonych
wizek jonów uranu, skadajce si z dwóch lub wicej szczelin i kieszeni
i wykonane z odpowiednich materiaów niemagnetycznych (np. grafitu lub
stali nierdzewnej);
z materiaów niemagnetycznych (np. ze stali nierdzewnej) i skonstruowane
z przeznaczeniem do pracy przy cinieniach 0,1 Pa lub niszych;
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 66 ZACZNIK DG K PL
4. Elementy biegunów magnesów o rednicy powyej 2 m;
5. Wysokonapiciowe zasilacze do róde jonów, posiadajce wszystkie
nastpujce cechy:
b. Napicie wyjciowe 20 000 V lub wiksze;
c. Natenie prdu na wyjciu 1 A lub wiksze; oraz
d. Regulacja napicia z dokadnoci lepsz ni 0,01 % w cigu 8 godzin;
N.B.: ZOB. TAKE POZYCJA 3A227.
6. Zasilacze magnesów (wysokiej mocy, prdu staego) majce wszystkie
wymienione poniej cechy:
a. Zdolno do pracy w trybie cigym z prdem wyjciowym o nateniu
500 A lub wikszym i napiciu 100 V lub wikszym; oraz
b. Regulacja natenia lub napicia prdu z dokadnoci lepsz ni 0,01 %
w cigu 8 godzin.
18144/1/11 REV 1 KAD/alb/jaw 67 ZACZNIK DG K PL
0B002 Nastpujce specjalnie zaprojektowane lub wykonane pomocnicze instalacje, urzdzenia
i podzespoy do instalacji separacji izotopów wymienionych w pozycji 0B001, wykonane
z